Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zalasta (olanzapine) – Označenie obalu - N05AH03

Updated on site: 11-Oct-2017

Názov liekuZalasta
Kód ATC klasifikácieN05AH03
Látkaolanzapine
VýrobcaKrka

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽKA PRE ZALASTA 2,5 mg TABLETY

1.NÁZOV LIEKU

Zalasta 2,5 mg tablety olanzapín

2.LIEČIVO

Každá tableta obsahuje 2,5 mg olanzapínu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje monohydrát laktózy.

Ďalšie informácie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

tableta

14 tabliet

28 tabliet

35 tabliet

56 tabliet

70 tabliet

5.SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na vnútorné použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE <UPOZORNENIE> <UPOZORNENIA>, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/07/415/001 (14 tabliet)

EU/1/07/415/002 (28 tabliet)

EU/1/07/415/003 (35 tabliet)

EU/1/07/415/004 (56 tabliet)

EU/1/07/415/005 (70 tabliet)

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zalasta 2,5 mg tablety

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

Bezpečnostné prvky budú implementované do 9.2.2019.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

<PC:

SN: NN: >

Bezpečnostné prvky budú implementované do 9.2.2019.

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

BLISTER PRE ZALASTA 2,5 mg TABLETY

1. NÁZOV LIEKU

Zalasta 2,5 mg tablety olanzapín

2.NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

KRKA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5.INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽKA PRE ZALASTA 5 mg TABLETY

1. NÁZOV LIEKU

Zalasta 5 mg tablety olanzapín

2. LIEČIVO

Každá tableta obsahuje 5 mg olanzapínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje monohydrát laktózy.

Ďalšie informácie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

tableta

14 tabliet

28 tabliet

35 tabliet

56 tabliet

70 tabliet

5. SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na vnútorné použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE <UPOZORNENIE> <UPOZORNENIA>, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/07/415/006 (14 tabliet)

EU/1/07/415/007 (28 tabliet)

EU/1/07/415/008 (35 tabliet)

EU/1/07/415/009 (56 tabliet)

EU/1/07/415/010 (70 tabliet)

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zalasta 5 mg tablety

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

Bezpečnostné prvky budú implementované do 9.2.2019.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

<PC:

SN: NN: >

Bezpečnostné prvky budú implementované do 9.2.2019.

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

BLISTER PRE ZALASTA 5 mg TABLETY

1. NÁZOV LIEKU

Zalasta 5 mg tablety olanzapín

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

KRKA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽKA PRE ZALASTA 7,5 mg TABLETY

1. NÁZOV LIEKU

Zalasta 7,5 mg tablety olanzapín

2. LIEČIVO

Každá tableta obsahuje 7,5 mg olanzapínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje monohydrát laktózy.

Ďalšie informácie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

tableta

14 tabliet

28 tabliet

35 tabliet

56 tabliet

70 tabliet

5. SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na vnútorné použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE <UPOZORNENIE> <UPOZORNENIA>, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/07/415/011 (14 tabliet)

EU/1/07/415/012 (28 tabliet)

EU/1/07/415/013 (35 tabliet)

EU/1/07/415/014 (56 tabliet)

EU/1/07/415/015 (70 tabliet)

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zalasta 7,5 mg tablety

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

Bezpečnostné prvky budú implementované do 9.2.2019.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

<PC:

SN: NN: >

Bezpečnostné prvky budú implementované do 9.2.2019.

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

BLISTER PRE ZALASTA 7,5 mg TABLETY

1. NÁZOV LIEKU

Zalasta 7,5 mg tablety olanzapín

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

KRKA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽKA PRE ZALASTA 10 mg TABLETY

1. NÁZOV LIEKU

Zalasta 10 mg tablety olanzapín

2. LIEČIVO

Každá tableta obsahuje 10 mg olanzapínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje monohydrát laktózy.

Ďalšie informácie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

tableta

7 tabliet

14 tabliet

28 tabliet

35 tabliet

56 tabliet

70 tabliet

5. SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na vnútorné použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE <UPOZORNENIE> <UPOZORNENIA>, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/07/415/016 (7 tabliet)

EU/1/07/415/017 (14 tabliet)

EU/1/07/415/018 (28 tabliet)

EU/1/07/415/019 (35 tabliet)

EU/1/07/415/020 (56 tabliet)

EU/1/07/415/021 (70 tabliet)

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zalasta 10 mg tablety

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

Bezpečnostné prvky budú implementované do 9.2.2019.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

<PC:

SN: NN: >

Bezpečnostné prvky budú implementované do 9.2.2019.

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

BLISTER PRE ZALASTA 10 mg TABLETY

1. NÁZOV LIEKU

Zalasta 10 mg tablety olanzapín

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

KRKA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽKA PRE ZALASTA 15 MG TABLETY

1. NÁZOV LIEKU

Zalasta 15 mg tablety olanzapín

2. LIEČIVO

Každá tableta obsahuje 15 mg olanzapínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje monohydrát laktózy.

Ďalšie informácie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

tableta

14 tabliet

28 tabliet

35 tabliet

56 tabliet

70 tabliet

5. SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na vnútorné použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE <UPOZORNENIE> <UPOZORNENIA>, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/07/415/022 (14 tabliet)

EU/1/07/415/023 (28 tabliet)

EU/1/07/415/024 (35 tabliet)

EU/1/07/415/025 (56 tabliet)

EU/1/07/415/026 (70 tabliet)

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zalasta 15 mg tablety

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

Bezpečnostné prvky budú implementované do 9.2.2019.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

<PC:

SN: NN: >

Bezpečnostné prvky budú implementované do 9.2.2019.

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

BLISTER PRE ZALASTA 15 mg TABLETY

1. NÁZOV LIEKU

Zalasta 15 mg tablety olanzapín

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

KRKA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽKA PRE ZALASTA 20 mg TABLETY

1. NÁZOV LIEKU

Zalasta 20 mg tablety olanzapín

2. LIEČIVO

Každá tableta obsahuje 20 mg olanzapínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje monohydrát laktózy

Ďalšie informácie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

tableta

14 tabliet

28 tabliet

35 tabliet

56 tabliet

70 tabliet

5. SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na vnútorné použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE <UPOZORNENIE> <UPOZORNENIA>, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom obale, na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/07/415/027 (14 tabliet)

EU/1/07/415/028 (28 tabliet)

EU/1/07/415/029 (35 tabliet)

EU/1/07/415/030 (56 tabliet)

EU/1/07/415/031 (70 tabliet)

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zalasta 20 mg tablety

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

Bezpečnostné prvky budú implementované do 9.2.2019.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

<PC:

SN: NN: >

Bezpečnostné prvky budú implementované do 9.2.2019.

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

BLISTER PRE ZALASTA 20 mg TABLETY

1. NÁZOV LIEKU

Zalasta 20 mg tablety olanzapín

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

KRKA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽKA PRE ZALASTA 5 mg ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY

I 1. NÁZOV LIEKU

Zalasta 5 mg orodispergovateľné tablety olanzapín

I 2. LIEČIVO

Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 5 mg olanzapínu.

I 3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje aspartám.

Ďalšie informácie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa.

I

I

I

I 4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

I

orodispergovateľná tableta

14 orodispergovateľných tabliet

28 orodispergovateľných tabliet

35 orodispergovateľných tabliet

56 orodispergovateľných tabliet

70 orodispergovateľných tabliet

I 5. SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

I

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na vnútorné použitie.

Pri zaobchádzaní s tabletou dbajte aby ste nemali vlhké ruky, pretože tak sa tableta môže polámať.

1.Uchopte blister na rohu a jemným potiahnutím pozdĺž perforácie oddeľte jednu blistrovú bunku od ostatku blistru.

2.Rohy fólie potiahnite a odlúpnite od seba.

3.Tabletu si vyklopte do dlane.

4.Čo najskôr po vyňatí z obalu si tabletu položte na jazyk.

Tabletu prehltnite s vodou alebo bez vody.

Tabletu môžete tiež dať do pohára alebo šálky plnej vody. Potom to okamžite vypite.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE <UPOZORNENIE> <UPOZORNENIA>, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/07/415/032 (14 orodispergovateľných tabliet)

EU/1/07/415/033 (28 orodispergovateľných tabliet)

EU/1/07/415/034 (35 orodispergovateľných tabliet)

EU/1/07/415/035 (56 orodispergovateľných tabliet)

EU/1/07/415/036 (70 orodispergovateľných tabliet)

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zalasta 5 mg orodispergovateľné tablety

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

Bezpečnostné prvky budú implementované do 9.2.2019.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

<PC:

SN: NN: >

Bezpečnostné prvky budú implementované do 9.2.2019.

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

BLISTER PRE ZALASTA 5 mg ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY

1. NÁZOV LIEKU

Zalasta 5 mg orodispergovateľné tablety olanzapín

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

KRKA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. INÉ

1.Odtrhni.

2.Odlupni.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽKA PRE ZALASTA 7,5 mg ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY

I 1. NÁZOV LIEKU

Zalasta 7,5 mg orodispergovateľné tablety olanzapín

I 2. LIEČIVO

Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 7,5 mg olanzapínu.

I 3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje aspartám.

Ďalšie informácie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa.

I

I

I

I 4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

I

orodispergovateľné tablety

14 orodispergovateľných tabliet

28 orodispergovateľných tabliet

35 orodispergovateľných tabliet

56 orodispergovateľných tabliet

70 orodispergovateľných tabliet

I 5. SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

I

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na vnútorné použitie.

Pri zaobchádzaní s tabletou dbajte aby ste nemali vlhké ruky, pretože tak sa tableta môže polámať.

1.Uchopte blister na rohu a jemným potiahnutím pozdĺž perforácie oddeľte jednu blistrovú bunku od ostatku blistru.

2.Rohy fólie potiahnite a odlúpnite od seba.

3.Tabletu si vyklopte do dlane.

4.Čo najskôr po vyňatí z obalu si tabletu položte na jazyk.

Tabletu prehltnite s vodou alebo bez vody.

Tabletu môžete tiež dať do pohára alebo šálky plnej vody. Potom to okamžite vypite.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE <UPOZORNENIE> <UPOZORNENIA>, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/07/415/037 (14 orodispergovateľných tabliet)

EU/1/07/415/038 (28 orodispergovateľných tabliet)

EU/1/07/415/039 (35 orodispergovateľných tabliet)

EU/1/07/415/040 (56 orodispergovateľných tabliet)

EU/1/07/415/041 (70 orodispergovateľných tabliet)

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zalasta 7,5 mg orodispergovateľné tablety

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

Bezpečnostné prvky budú implementované do 9.2.2019.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

<PC:

SN: NN: >

Bezpečnostné prvky budú implementované do 9.2.2019.

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

BLISTER PRE ZALASTA 7,5 mg ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY

1. NÁZOV LIEKU

Zalasta 7,5 mg orodispergovateľné tablety olanzapín

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

KRKA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. INÉ

1.Odtrhni.

2.Odlupni.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽKA PRE ZALASTA 10 mg ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY

I 1. NÁZOV LIEKU

Zalasta 10 mg orodispergovateľné tablety olanzapín

I 2. LIEČIVO

Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 10 mg olanzapínu.

I 3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje aspartám.

Ďalšie informácie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa.

I

I

I

I 4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

I

orodispergovateľná tabeta

14 orodispergovateľných tabliet

28 orodispergovateľných tabliet

35 orodispergovateľných tabliet

56 orodispergovateľných tabliet

70 orodispergovateľných tabliet

I 5. SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

I

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na vnútorné použitie.

Pri zaobchádzaní s tabletou dbajte aby ste nemali vlhké ruky, pretože tak sa tableta môže polámať.

1.Uchopte blister na rohu a jemným potiahnutím pozdĺž perforácie oddeľte jednu blistrovú bunku od ostatku blistru.

2.Rohy fólie potiahnite a odlúpnite od seba.

3.Tabletu si vyklopte do dlane.

4.Čo najskôr po vyňatí z obalu si tabletu položte na jazyk.

Tabletu prehltnite s vodou alebo bez vody.

Tabletu môžete tiež dať do pohára alebo šálky plnej vody. Potom to okamžite vypite.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE <UPOZORNENIE> <UPOZORNENIA>, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/07/415/042 (14 orodispergovateľných tabliet)

EU/1/07/415/043 (28 orodispergovateľných tabliet)

EU/1/07/415/044 (35 orodispergovateľných tabliet)

EU/1/07/415/045 (56 orodispergovateľných tabliet)

EU/1/07/415/046 (70 orodispergovateľných tabliet)

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zalasta 10 mg orodispergovateľné tablety

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

Bezpečnostné prvky budú implementované do 9.2.2019.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

<PC:

SN: NN: >

Bezpečnostné prvky budú implementované do 9.2.2019.

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

BLISTER PRE ZALASTA 10 mg ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY

1. NÁZOV LIEKU

Zalasta 10 mg orodispergovateľné tablety olanzapín

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

KRKA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. INÉ

1.Odtrhni.

2.Odlupni.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽKA PRE ZALASTA 15 mg ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY

1. NÁZOV LIEKU

Zalasta 15 mg orodispergovateľné tablety olanzapín

2. LIEČIVO

Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 15 mg olanzapínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje aspartám.

Ďalšie informácie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

orodispergovateľná tableta

14 orodispergovateľných tabliet

28 orodispergovateľných tabliet

35 orodispergovateľných tabliet

56 orodispergovateľných tabliet

70 orodispergovateľných tabliet

5. SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na vnútorné použitie.

Pri zaobchádzaní s tabletou dbajte aby ste nemali vlhké ruky, pretože tak sa tableta môže polámať.

1.Uchopte blister na rohu a jemným potiahnutím pozdĺž perforácie oddeľte jednu blistrovú bunku od ostatku blistru.

2.Rohy fólie potiahnite a odlúpnite od seba.

3.Tabletu si vyklopte do dlane.

4.Čo najskôr po vyňatí z obalu si tabletu položte na jazyk.

i L

D

Tabletu prehltnite s vodou alebo bez vody.

Tabletu môžete tiež dať do pohára alebo šálky plnej vody. Potom to okamžite vypite.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE <UPOZORNENIE> <UPOZORNENIA>, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/07/415/047 (14 orodispergovateľných tabliet)

EU/1/07/415/048 (28 orodispergovateľných tabliet)

EU/1/07/415/049 (35 orodispergovateľných tabliet)

EU/1/07/415/050 (56 orodispergovateľných tabliet)

EU/1/07/415/051 (70 orodispergovateľných tabliet)

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zalasta 15 mg orodispergovateľné tablety

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

Bezpečnostné prvky budú implementované do 9.2.2019.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

<PC:

SN: NN: >

Bezpečnostné prvky budú implementované do 9.2.2019.

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

BLISTER PRE ZALASTA 15 mg ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY

1. NÁZOV LIEKU

Zalasta 15 mg orodispergovateľné tablety olanzapín

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

KRKA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. INÉ

1.Odtrhni.

2.Odlupni.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽKA PRE ZALASTA 20 mg ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY

1. NÁZOV LIEKU

Zalasta 20 mg orodispergovateľné tablety olanzapín

2. LIEČIVO

Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 20 mg olanzapínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje aspartám.

Ďalšie informácie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

orodispergovateľná tableta

14 orodispergovateľných tabliet

28 orodispergovateľných tabliet

35 orodispergovateľných tabliet

56 orodispergovateľných tabliet

70 orodispergovateľných tabliet

5. SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na vnútorné použitie.

Pri zaobchádzaní s tabletou dbajte aby ste nemali vlhké ruky, pretože tak sa tableta môže polámať.

1.Uchopte blister na rohu a jemným potiahnutím pozdĺž perforácie oddeľte jednu blistrovú bunku od ostatku blistru.

2.Rohy fólie potiahnite a odlúpnite od seba.

3.Tabletu si vyklopte do dlane.

4.Čo najskôr po vyňatí z obalu si tabletu položte na jazyk.

i L

D

Tabletu prehltnite s vodou alebo bez vody.

Tabletu môžete tiež dať do pohára alebo šálky plnej vody. Potom to okamžite vypite.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE <UPOZORNENIE> <UPOZORNENIA>, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/07/415/052 (14 orodispergovateľných tabliet)

EU/1/07/415/053 (28 orodispergovateľných tabliet)

EU/1/07/415/054 (35 orodispergovateľných tabliet)

EU/1/07/415/055 (56 orodispergovateľných tabliet)

EU/1/07/415/056 (70 orodispergovateľných tabliet)

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zalasta 20 mg orodispergovateľné tablety

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

Bezpečnostné prvky budú implementované do 9.2.2019.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

<PC:

SN: NN: >

Bezpečnostné prvky budú implementované do 9.2.2019.

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

BLISTER PRE ZALASTA 20 mg ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY

1. NÁZOV LIEKU

Zalasta 20 mg orodispergovateľné tablety olanzapín

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

KRKA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. INÉ

1.Odtrhni.

2.Odlupni.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis