Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zaltrap (aflibercept) – Označenie obalu - L01XX44

Updated on site: 11-Oct-2017

Názov liekuZaltrap
Kód ATC klasifikácieL01XX44
Látkaaflibercept
VýrobcaSanofi-Aventis Groupe

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE VONKAJŠIA ŠKATUĽKA

1.NÁZOV LIEKU

ZALTRAP 25 mg/ml infúzny koncentrát aflibercept

2.LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Jedna injekčná liekovka s objemom 4 ml obsahuje 100 mg afliberceptu (25 mg/ml). Jedna injekčná liekovka s objemom 8 ml obsahuje 200 mg afliberceptu (25 mg/ml).

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje tiež sacharózu, chlorid sodný, dihydrát citrónanu sodného, monohydrát kyseliny citrónovej, polysorbát 20, heptahydrát dibázického fosforečnanu sodného, monohydrát monobázického fosforečnanu sodného, hydroxid sodný a/alebo kyselinu chlorovodíkovú, vodu na injekciu.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Infúzny koncentrát

100 mg/4 ml

1 injekčná liekovka

3 injekčné liekovky

200 mg/8 ml

1 injekčná liekovka

5.SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Jednodávková injekčná liekovka

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Len na intravenózne použitie. Používať iba po nariedení.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Čas použiteľnosti po nariedení: pozri písomnú informáciu pre používateľa.

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

sanofi-aventis groupe

54, rue La Boétie

75008 Paris

Francúzsko

12.MARKETING AUTHORISATION NUMBER(S)

EU/1/12/814/001 1 injekčná liekovka (100 mg/4 ml)

EU/1/12/814/002 3 injekčné liekovky (100 mg/4 ml)

EU/1/12/814/003 1 injekčná liekovka (200 mg/8 ml)

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE ŠTÍTOK INJEKČNEJ LIEKOVKY

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODANIA

ZALTRAP 25 mg/ml sterilný koncentrát aflibercept

2.SPÔSOB PODANIA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

100 mg/4 ml

200 mg/8 ml

6.INÉ

Len na intravenózne použitie.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis