Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zalviso (sufentanil) – Súhrn charakteristických vlastností lieku - N01AH03

Updated on site: 11-Oct-2017

Názov liekuZalviso
Kód ATC klasifikácieN01AH03
Látkasufentanil
VýrobcaGrunenthal GmbH

1.NÁZOV LIEKU

Zalviso 15 mikrogramov sublingválne tablety

2.KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá sublingválna tableta obsahuje 15 mikrogramov sufentanilu (vo forme citrátu).

Pomocné látky so známym účinkom:

Každá sublingválna tableta obsahuje 0,074 mg hlinitého laku oranžovej žlte FCF (E110).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.LIEKOVÁ FORMA

Sublingválna tableta.

Zalviso sublingválne tablety s priemerom 3 mm sú oranžové ploché tablety so zaoblenými hranami.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikácie

Zalviso je indikovaný na liečbu akútnej stredne silnej až silnej pooperačnej bolesti u dospelých pacientov.

4.2Dávkovanie a spôsob podávania

Zalviso sa smie podávať výhradne v nemocničných podmienkách. Zalviso smú predpisovať iba lekári so skúsenosťami v liečbe opioidmi, obzvlášť s nežiaducimi reakciami na opioidy, ako je napríklad respiračná depresia (pozri časť 4.4).

Dávkovanie

Zalviso sublingválne tablety si podáva pacient sám pomocou pomôcky na dávkovanie v odpovedi na bolesť. Pomôcka na dávkovanie Zalvisa je určená na podanie jednej sublingválnej tablety s obsahom 15 mikrogramov sufentanilu. Interval si riadi pacient podľa potreby, s tým že medzi dávkami musí byť minimálne 20 minútový odstup (interval blokovania) a podávanie trvá maximálne 72 hodín, čo je maximálna odporúčaná dĺžka trvania liečby. Pozri časť „Spôsob podávania“.

Staršie osoby

Neboli vykonané žiadne štúdie v osobitných populáciách so sublingválnymi tabletami sufentanilu u starších pacientov. V klinickom skúšaní približne 30 % zaradených pacientov bolo vo veku

65 až 75 rokov. Bezpečnosť a účinnosť u starších pacientov bola podobná ako u mladších dospelých pacientov (pozri časť 5.2).

Porucha funkcie pečene alebo obličiek

Neboli vykonané žiadne štúdie v osobitných populáciách so sublingválnymi tabletami sufentanilu u pacientov s poruchou funkcie pečene a obličiek. Sú dostupné len obmedzené údaje o použití sufentanilu u týchto pacientov. Zalviso sa musí podávať opatrne pacientom so stredne ťažkou až ťažkou poruchou funkcie pečene alebo závažnou poruchou funkcie obličiek (pozri časť 4.4).

Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Zalvisa u detí mladších ako 18 rokov nebola stanovená. K dispozícii nie sú žiadne údaje.

Spôsob podávania

Len na sublingválne použitie.

Zalviso sublingválne tablety si podáva pacient sám pomocou pomôcky na dávkovanie Zalvisa, ktorý má pacient použiť iba v odpovedi na bolesť (pozri časť 6.6).

Podaná sublingválna tableta sa má rozpustiť pod jazykom a nesmie sa drviť, rozhrýzť ani prehltnúť. Pacienti nesmú jesť ani piť a musia obmedziť rozprávanie počas 10 minút po každej dávke Zalvisa. Maximálne množstvo sublingválne podávaného sufentanilu, ktoré je možné podať pomôckou na dávkovanie Zalvisa počas jednej hodiny je 45 mikrogramov (3 dávky).

V prípade opakovaného maximálneho používania pacientom jeden zásobník vydrží približne 13 hodín a 20 minút. Podľa potreby je možné použiť ďalšie zásobníky Zalvisa.

Pokyny na nastavenie a manipuláciu s pomôckou na dávkovanie Zalvisa pred jeho podaním, pozri časť 6.6.

4.3

Kontraindikácie

-

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

-

Signifikantná respiračná depresia.

4.4

Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Respiračná depresia

Sufentanil môže spôsobiť respiračnú depresiu, pri ktorej stupeň/závažnosť závisí od dávky. Účinky sufentanilu na respiračný trakt sa majú hodnotiť pomocou klinického sledovania, napr. rýchlosti dýchania, úrovne sedácie a saturácie kyslíkom. Pacienti s vyšším rizikom sú pacienti so zhoršenou respiračnou funkciou alebo zníženou respiračnou rezervnou kapacitou. Respiračnú depresiu spôsobenú sufentanilom je možné odvrátiť antagonistami opioidov. Môže byť potrebné opakované podanie antagonistov, pretože respiračná depresia môže pretrvávať dlhšie ako účinok antagonistu (pozri

časť 4.9).

Vnútrolebkový tlak

Sufentanil sa má používať s opatrnosťou u pacientov, ktorí môžu byť obzvlášť náchylní na účinky retencie CO2 na mozog, ako sú napríklad pacienti s výskytom zvýšeného vnútrolebkového tlaku alebo poruchou vedomia. Sufentanil môže zhoršiť klinický priebeh u pacientov s poranením hlavy. Sufentanil sa má používať s opatrnosťou u pacientov s nádormi na mozgu.

Kardiovaskulárne účinky

Sufentanil môže spôsobiť bradykardiu. Má sa preto používať s opatrnosťou u pacientov s výskytom bradyarytmií v súčasnosti alebo v minulosti.

Sufentanil môže spôsobovať hypotenziu, obzvlášť u hypovolemických pacientov. Na zachovanie stabilného arteriálneho tlaku je potrebné zaviesť príslušné opatrenia.

Porucha funkcie pečene alebo obličiek

Sufentanil sa primárne metabolizuje v pečeni a vylučuje sa do moču a v stolici. Dĺžka trvania účinku sa môže predĺžiť u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene a obličiek. Sú dostupné len obmedzené údaje o použití Zalvisa u týchto pacientov. Pacientov so stredne ťažkou až ťažkou poruchou funkcie pečene alebo ťažkou poruchou funkcie obličiek je potrebné dôkladne sledovať pre príznaky predávkovania sufentanilom (pozri časť 4.9).

Potenciál zneužívania a tolerancia

Sufentanil má potenciál zneužívania. Je potrebné zvážiť to pri predpisovaní alebo podávaní sufentanilu v prípadoch, kedy existujú obavy zo zvýšeného rizika nesprávneho užívania, zneužívania alebo nevhodného užívania.

U pacientov s dlhodobou liečbou opioidmi alebo závislosťou od opioidov sa môže vyžadovať vyššia dávka analgetík ako je možné podať pomôckou na dávkovanie Zalvisa.

Gastrointestinálne účinky

Sufentanil ako agonista opioidného µ-receptora môže spomaľovať gastrointestinálnu motilitu. Zalviso sa má preto používať s opatrnosťou u pacientov s rizikom ileusu.

Sufentanil ako agonista opioidného µ-receptora môže spôsobiť spazmus Oddiho zvierača. Zalviso sa má preto používať s opatrnosťou u pacientov s ochorením biliárneho traktu vrátane akútnej pankreatitídy.

Ostatné

Pred použitím musí zdravotník zabezpečiť, aby boli pacienti náležite poučení o tom, ako obsluhovať pomôcku na dávkovanie Zalvisa na podávanie tabliet samotným pacientom podľa potreby v rámci liečby bolesti po operačnom zákroku. Zalviso môžu používať iba pacienti, ktorí sú schopní porozumieť a dodržiavať pokyny na obsluhu pomôcky na dávkovanie. Zdravotník má zvážiť schopnosť (vizuálnu a kognitívnu) pacienta správne používať pomôcku.

Pomocné látky

Sublingválne tablety Zalviso obsahujú azofarbivo hlinitý lak oranžovej žlte FCF (E110), ktorý môže spôsobiť alergické reakcie.

4.5Liekové a iné interakcie

Interakcie s enzýmom cytochrómu P450 3A4

Sufentanil je primárne metabolizovaný ľudským enzýmom cytochrómu P450 3A4. Ketokonazol, silný inhibítor CYP3A4, môže výrazne zvýšiť systémovú expozíciu sublingválnemu sufentanilu (maximálne plazmatické hladiny (Cmax) stúpnu o 19 %, celková expozícia liečiva (AUC) stúpne

o 77 %) a predĺžiť čas potrebný na dosiahnutie maximálnej koncentrácie o 41 %. Nie je možné vylúčiť podobné účinky iných silných inhibítorov CYP3A4 (napr. itrakonazol, ritonavir). Akákoľvek zmena účinnosti/znášanlivosti spojená so zvýšenou expozíciou sa v praxi kompenzuje zmenou frekvencie dávkovania (pozri časť 4.2).

Liečivá s tlmivým účinkom na centrálny nervový systém (CNS)

Súbežné používanie liečiv s tlmivým účinkom na CNS vrátane barbiturátov, benzodiazepínov, neuroleptík alebo iných opioidov, halogénových plynov alebo iných neselektívnych liečiv s tlmivým účinkom na CNS (napr. alkohol) môže zosilniť respiračnú depresiu.

Inhibítory monoaminooxidázy (MAO)

Prerušenie podávania inhibítorov MAO sa vo všeobecnosti odporúča 2 týždne pred začiatkom liečby Zalvisom, pretože pri opioidných analgetikách bola hlásená závažná a nepredvídateľná potenciácia inhibítormi MAO.

Ostatné

Interakcia s ostatnými sublingválne podávanými liekmi alebo liekmi určenými na rozpustenie/vyvolanie účinku v ústnej dutine nebola hodnotená a je potrebné zabrániť súbežnému podávaniu.

4.6Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití sufentanilu počas gravidity u ľudí na vyhodnotenie jeho možných škodlivých účinkov. K dnešnému dňu neexistujú indikácie, že používanie sufentanilu počas gravidity zvyšuje riziko vrodených abnormalít.

Sufentanil prechádza cez placentu.

Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).

Zalviso sa neodporúča užívať počas gravidity a u žien vo fertilnom veku nepoužívajúcich antikoncepciu.

Dojčenie

Sufentanil sa pri intravenóznom podaní vylučoval do ľudského mlieka; pri podávaní Zalvisa dojčiacim matkám sa preto vyžaduje zvýšená opatrnosť. Sufentanil sa nemá podávať počas laktácie, pretože existuje riziko účinku opioidov alebo toxicity u dojčených novorodencov/dojčiat (pozri časť 4.9).

Fertilita

Nie sú k dispozícii údaje o účinkoch sufentanilu na fertilitu žien a mužov.

4.7Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Sufentanil má veľký vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pacienti majú byť poučení, aby neviedli vozidlá ani neobsluhovali stroje, ak počas užívania alebo po liečbeZalvisom spozorujú ospalosť, závrat alebo poruchy videnia. Pacienti smú viesť vozidlá a obsluhovať stroje, len ak po poslednom podaní Zalvisa uplynul dostatočný časový interval.

4.8Nežiaduce účinky

Súhrn bezpečnostného profilu

Najzávažnejšia nežiaduca reakcia sufentanilu je respiračná depresia, ktorá môže viesť k apnoe a k zastaveniu dýchania (pozri časť 4.4).

Na základe kombinovaných údajov bezpečnosti z týchto klinických štúdií boli najčastejšie hlásené nasledovné nežiaduce reakcie (frekvencia výskytu ≥ 1/10) nevoľnosť a vracanie.

Tabuľkový zoznam nežiaducich reakcií

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené nežiaduce reakcie, ktoré boli hlásené z klinických štúdií alebo počas skúseností po uvedení lieku na trh pri použití iných liekov s obsahom sufentanilu. Frekvencie výskytu sú určené nasledovne:

Veľmi časté

≥ 1/10

Časté

≥ 1/100 a < 1/10

Menej časté

≥ 1/1 000 a < 1/100

Zriedkavé

≥ 1/10 000 a < 1/1 000

Veľmi zriedkavé

< 1/10 000

Neznáme

(z dostupných údajov)

Trieda orgánových

Veľmi

Časté

Menej časté

Neznáme

systémov podľa

časté

 

 

 

databázy MedDRA

 

 

 

 

Poruchy imunitného

 

 

Precitlivenosť*

Anafylaktický šok

systému

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychické poruchy

 

Stav zmätenosti

Apatia*

 

 

 

 

Nervozita**

 

Poruchy nervového

 

Závrat

Ospalosť

Kŕče

systému

 

Bolesť hlavy

Parestézia, ataxia*

Kóma

 

 

Sedácia

Dystónia*

 

 

 

 

Hyperreflexia*

 

Poruchy oka

 

 

Poruchy videnia

Mióza

Poruchy srdca a srdcovej

 

Zvýšenie srdcovej

Pokles srdcovej

 

činnosti

 

frekvencie

frekvencie*

 

 

 

 

 

 

Poruchy ciev

 

Zvýšenie krvného

 

 

 

 

tlaku

 

 

 

 

Pokles krvného tlaku

 

 

Poruchy dýchacej

 

Respiračná depresia

Apnoe

Zastavenie dýchania

sústavy, hrudníka a

 

 

 

 

mediastína

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy

Nevoľnosť

Zápcha

Sucho v ústach

 

gastrointestinálneho

Vracanie

Dyspepsia

 

 

traktu

 

 

 

 

Poruchy kože a

 

Pruritus

Hyperhidróza

Erytém

podkožného tkaniva

 

 

Vyrážka

 

 

 

 

Suchá pokožka*

 

Poruchy kostrovej a

 

Mimovoľné svalové

 

 

svalovej sústavy a

 

spazmy

 

 

spojivového tkaniva

 

Zášklby svalov*

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy obličiek a

 

Retencia moču

 

 

močových ciest

 

 

 

 

Celkové poruchy a

Horúčka

 

Triaška

Abstinenčný syndróm z

reakcie v mieste podania

 

 

Asténia

vysadenia lieku

 

 

 

 

 

* pozri „Popis vybraných nežiaducich reakcií“

Popis vybraných nežiaducich reakcií

Po dlhodobom užívaní iných látok s účinkom na opioidnom µ-receptore boli po náhlom prerušení liečby pozorované abstinenčné príznaky.

Niektoré nežiaduce reakcie neboli pozorované v klinických skúšaniach so Zalvisom. Frekvencie výskytu boli stanovené na základe údajov z intravenózneho podávania sufentanilu: časté - zášklby svalov, menej časté - precitlivenosť, apatia, podráždenosť, ataxia, dystónia, hyperreflexia, pokles srdcovej frekvencie a suchá pokožka.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9Predávkovanie

Prejavy a príznaky

Predávkovanie sufentanilom spôsobuje predĺženie trvania jeho farmakologického účinku. V závislosti od individuálnej citlivosti je klinický obraz určený stupňom respiračnej depresie. Prejavuje sa v rozsahu od hypoventilácie až po zastavenie dýchania. Ďalšie príznaky, ktoré sa môžu vyskytnúť, sú strata vedomia, kóma, kardiovaskulárny šok a muskulárna rigidita.

Liečba

Liečba predávkovania musí byť zameraná na liečbu príznakov agonizmu opiodného µ-receptora vrátane podania kyslíka. Pozornosť sa má primárne venovať obštrukcii dýchacích ciest a potrebe asistovaného alebo riadeného dýchania.

V prípade respiračnej depresie je potrebné podať antagonistu opiátu (napr. naloxón). Jeho podanie však nemá zabrániť využitiu ďalších protiopatrení. Nevyhnutné je brať do úvahy kratší účinok antagonistu opiátu v porovnaní s účinkom sufentanilu. V takomto prípade je možné podať antagonistu opiátu opakovanie alebo vo forme infúzie.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Ópioidné anestetiká, ATC kód: N01AH03

Mechanizmus účinku

Sufentanil je syntetický, silný opioid s vysoko selektívnou väzbou na opioidné µ-receptory. Sufentanil účinkuje ako plný agonista na opioidných µ-receptoroch.

Sufentanil nevyvoláva uvoľňovanie histamínu. Všetky účinky sufentanilu je možné okamžite a úplne zablokovať podaním špecifického antagonistu, ako je napríklad naloxón.

Primárne farmakodynamické účinky

Analgézia

Analgézia vyvolaná sufentanilom je spôsobená aktiváciou opioidných µ-receptorov primárne v rámci CNS na zmenu procesov ovplyvňujúcich vnímanie bolesti a reakciu na bolesť. U ľudí je 7-

10-násobne účinnejší ako fentanyl a 500- až 1 000-násobne účinnejší ako morfín (perorálny). Vysoká lipofilita sufentanilu umožňuje jeho sublingválne podávanie a dosahuje rýchly nástup analgetického účinku.

Sekundárne farmakodynamické účinky

Respiračná depresia

Sufentanil môže spôsobiť respiračnú depresiu (pozri časť 4.4) a taktiež potlačuje kašľací reflex.

Ďalšie účinky na CNS

Je známe, že vysoké dávky intravenózne podaného sufentanilu spôsobujú muskulárnu rigiditu, pravdepodobne ako výsledok účinku na substantia nigra a striatum. Hypnotický účinok je možné preukázať zmenami v EEG.

Gastrointestinálne účinky

Analgetické plazmatické koncentrácie sufentanilu môžu vyvolať nevoľnosť a vracanie v dôsledku podráždenia chemorecepčnej spúšťacej zóny.

Gastrointestinálne účinky sufentanilu zahŕňajú pokles propulzívnej motility, zníženú sekréciu a nárast svalového tónusu (až po spazmy) zvieračov gastrointestinálneho traktu (pozri časť 4.4).

Kardiovaskulárne účinky

Nízke dávky intravenózne podaného sufentanilu spojené pravdepodobne s vagálnym (cholínergným) účinkom spôsobujú miernu bradykardiu a mierny pokles systémovej vaskulárnej rezistencie bez výrazného poklesu krvného tlaku (pozri časť 4.4).

Kardiovaskulárna stabilita je aj výsledkom minimálnych účinkov na napätie srdcového svalu pred kontrakciou, srdcový prietok a spotrebu kyslíka myokardom. Priame účinky sufentanilu na funkciu myokardu neboli pozorované.

Klinická účinnosť a bezpečnosť

Analgézia

Účinnosť Zalvisa pre pacientom riadenú analgéziu bola stanovená v 3 klinických skúšaniach fázy III pri akútnej postchirurgickej nocicepčnej a viscerálnej bolesti (postchirurgická bolesť po rozsiahlom abdominálnom alebo ortopedickom zákroku): 2 skúšania boli dvojito zaslepené placebom kontrolované (Zalviso N = 430 pacientov, placebo N = 161 pacientov) a 1 skúšanie bolo otvorené aktívne kontrolované (Zalviso N = 177 pacientov, morfín N = 180 pacientov) skúšanie.

Pacienti boli liečení Zalvisom režimom dávkovania 15 mikrogramov sufentanilu sublingválne podľa potreby, s minimálnym 20-minútovým intervalom blokovania počas 72 hodín.

Superiorita voči placebu bola preukázaná v placebom kontrolovanom skúšaní fázy III pre primárny cieľový ukazovateľ časovo váženého súčtu rozdielu intenzity bolesti od východiskovej hodnoty počas 48 hodín (SPID48; P 0,001) a sekundárne cieľové ukazovatele, časovo vážený SPID (P 0,004), celková úľava od bolesti (TOTPAR; P 0,004) a globálne hodnotenie pacientov (P 0,007) počas 24, 48 a 72 hodín. Po 48 hodinách viac ako polovica jedincov v skupine Zalvisa pocítila relevantné zmiernenie bolesti (30 % stupeň odozvy) v týchto štúdiách (viscerálna bolesť 60 %, nocicepcia

54,9 %).

Výrazne vyšší podiel pacientov (78,5 %) ohodnotil tento spôsob riadenia bolesti ako „dobrý“ alebo „výborný“ pri Zalvise ako pri analgézii riadenej pacientom pomocou intravenózne podaného morfínu (65,5 %) (primárny cieľový ukazovateľ za 48 hodín, P = 0,007). Vo všetkých 3 klinických skúšaniach fázy III pacienti pozorovali klinicky významný pokles bolesti počas prvej hodiny liečby Zalvisom (rozdiel v intenzite bolesti oproti východiskovej bolesti a celková odozva bolesti > 1 NRS). Používanie Zalvisa považujú za jednoduchšie aj zdravotnícki pracovníci (p = 0,017).

Ako sa preukázalo v aktívne kontrolovanom skúšaní, priemerný čas medzi dávkami Zalvisa bol približné dvojnásobne dlhší v porovnaní s analgéziou intravenózne podávaným morfínom, ktorá je riadená pacientom (približne 80 minút v porovnaní s približne 45 minútami) počas prvých 48 hodín. Pacienti, ktorí boli liečení Zalvisom 48 až 72 hodín v troch kontrolovaných skúšaniach, použili široké rozmedzie dostupných 216 dávok s priemerom 49 dávok/pacienta (rozmedzie 8 až 153 dávok), pričom väčšina pacientov (69,7 %) použila 24 až 72 dávok.

Respiračná depresia

Analgetické dávky Zalvisa môžu mať u niektorých pacientov počas klinického skúšania respiračne depresívne účinky. Vo fáze III aktívne kontrolovaného skúšania bola krivka poklesu saturácie kyslíkom porovnateľná medzi skupinou Zalvisa a skupinou riadenou pacientmi intravenóznym podaním morfínu. Percentuálny podiel pacientov s výskytom desaturácie kyslíkom bol však štatisticky výrazne nižší po podaní Zalvisa sublingválnych tabliet (19,8 %) pomôckou na dávkovanie ako v skupine s i.v. PCA morfínom (30,0 %). Klinické skúšania preukázali, že intravenózne podaný sufentanil spôsobuje nižšiu respiračnú depresiu ako ekvianalgetické dávky fentanylu.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Farmakokinetiku sufentanilu po sublingválnom podaní je možné opísať ako trojzložkový model s absorpciou prvého poriadku. Tento spôsob podávania vedie k vyššej absolútnej biologickej dostupnosti zabránením metabolizmu v črevách a enzýmom 3A4 pri prvom prechode pečeňou. Priemerná absolútna biologická dostupnosť po sublingválnom podaní jednej sublingválnej tablety Zalvisa porovnateľnej s intravenóznou infúziou 15 mikrogramov sufentanilu počas jednej minúty bola 59 %. To sa prirovnáva k podstatne nižšej biologickej dostupnosti 9 % po perorálnom podaní (prehltnutie). Počas klinického skúšania klesla biologická dostupnosť pri opakovaných podaniach na 37,6 %.

Štúdia bukálneho podania preukázala, že pri umiestnení tablety pred spodné predné zuby sa biologická dostupnosť zvýšila na 78 %.

Maximálne koncentrácie sufentanilu sa dosahujú približne 50 minút po podaní jednej dávky; to sa skracuje na približne 20 minút po opakovanom podaní dávky. Pri podávaní Zalvisa každých 20 minút sa plazmatické koncentrácie v ustálenom stave dosiahli po 13 dávkach.

Distribúcia

Centrálny distribučný objem po intravenóznom podaní sufentanilu je približne 14 litrov a distribučný objem v ustálenom stave je približne 350 litrov.

Biotransformácia

K biotransformácii primárne dochádza v pečeni a v tenkom čreve. Sufentanil sa u ľudí metabolizuje hlavne prostredníctvom systému enzýmov cytochrómu P450 3A4 (pozri časť 4.5). Sufentanil sa rýchlo metabolizuje na niekoľko neaktívnych metabolitov, pričom hlavnými cestami eliminácie je oxidačná N- a O-dealkylácia.

Eliminácia

Celkový plazmatický klírens po jednorazovom intravenóznom podaní je približne 917 l/min. Približne 80 % intravenózne podanej dávky sufentanilu sa vylúči v priebehu 24 hodín. Len 2 % dávky sa vylučujú v nezmenenej forme. Klírens nie je ovplyvnený rasou, pohlavím, renálnymi parametrami, hepatickými parametrami ani súbežne podávanými substrátmi CYP3A4.

Klinicky významné plazmatické hladiny sa väčšinou skôr stanovujú na základe času potrebného na pokles plazmatickej koncentrácie sufentanilu z Cmax na 50 % Cmax po prerušení podávania (polčas citlivý na kontext alebo CST½) ako na základe koncového polčasu rozpadu. Po jednorazovej dávke, medián CST½ bol 2,2 hodiny, a narastal na hodnotu mediánu 2,5 hodiny po viacnásobnom dávkovaní: sublingválny spôsob podávania tak výrazne predlžuje trvanie účinku spojeného s intravenóznym podaním sufentanilu (CST½ 0,14 hodín). Podobne aj hodnoty CST½ boli pozorované po podaní jednej a opakovaných dávok, čo preukazuje predpovedateľné a konzistentné trvanie účinku po viacnásobných dávkach sublingválnej tablety.

Po podaní jednej dávky 15 mikrogramov sufentanilu vo forme sublingválnej tablety boli pozorované priemerné polčasy terminálnej fázy v rozsahu 6 až 10 hodín. Po viacnásobných podaniach bol stanovený dlhší priemerný terminálny polčas až do 18 hodín, čo spôsobujú vyššie plazmatické koncentrácie sufentanilu po opakovanej dávke a z dôvodu možného nárastu týchto koncentrácií počas dlhšieho časového obdobia.

Osobitné skupiny pacientov

Porucha funkcie obličiek

Populačná farmakokinetická analýza koncentrácií sufentanilu v plazme po použití Zalvisa u pacientov a zdravých dobrovoľníkov (N = 700), medzi ktorými bolo 75 pacientov so stredne ťažkou

a 7 pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek, neidentifikovala funkciu obličiek ako významný kovariát pre klírens. Pre obmedzený počet skúmaných pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek sa preto Zalviso má používať s opatrnosťou u takýchto pacientov (pozri časť 4.4).

Porucha funkcie pečene

Na základe populačnej farmakokinetickej analýzy Zalvisa u pacientov a zdravých dobrovoľníkov (N = 700), medzi ktorými bolo 13 pacientov so stredne ťažkou a 6 pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene, funkcia pečene nebola identifikovaná ako významný kovariát pre klírens. Z dôvodu obmedzeného počtu pacientov so stredne ťažkou až ťažkou poruchou funkcie pečene, nebolo možné zistiť potenciálny vplyv dysfunkcie pečene ako kovariát na klírens. Zalviso sa má preto používať s opatrnosťou u takýchto pacientov (pozri časť 4.4).

Pediatrická populácia

Nie sú dostupné žiadne farmakokinetické údaje o použití Zalvisa v pediatrickej populácii. Dostupné farmakokinetické údaje u detí po intravenóznom podaní sufentanilu sú obmedzené.

Staršie osoby

Neboli vykonané žiadne štúdie v osobitných populáciách so Zalvisom u starších osôb. Farmakokinetické údaje z intravenózneho podania sufentanilu neodhalili žiadne rozdiely spojené s vekom. V placebom kontrolovanom klinickom skúšaní fázy III približne 20 % zaradených pacientov boli staršie osoby(vo veku ≥ 75 rokov) a približne 30 % zaradených pacientov bolo vo veku

65 až 75 rokov. Farmakokinetická analýza populácie preukázala účinok veku vo forme 27 % poklesu klírensu u starších osôb (starších ako 65 rokov). Keďže tento pokles spojený s vekom je nižší ako pozorovaná 30-40 % interindividuálna variabilita parametrov expozície pri sufentanile, tento účinok nie je klinicky významný, obzvlášť vzhľadom na fakt, že Zalviso sa používa len „podľa potreby“.

Farmakokinetika populácie

Ak si pacienti sami titrovali dávku Zalvisa na analgetický účinok, plazmatické koncentrácie sufentanilu boli 60-100 pg/ml počas dvoch dní, bez účinku ovplyvneného vekom alebo indexom telesnej hmotnosti (BMI), ani miernou či stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek alebo pečene.

Pacienti s BMI> 30 kg/m2

Farmakokinetická analýza populácie s BMI ako kovarianciou preukázala, že pacienti s BMI> 30 kg/m2 vyžadujú častejšie dávkovanie.

5.3Predklinické údaje o bezpečnosti

Toxicita po opakovanej dávke

Preukázalo sa, že sufentanil vyvoláva účinky podobné opioidom u viacerých laboratórnych zvierat (psi, potkany, morčatá, škrečky) v dávkach vyšších ako sú dávky vyvolávajúce analgéziu a v dvoch štúdiách s opakovanou dávkou sublingválnych tabliet sufentanilu podávaných bukálne zlatým škrečkom.

Reprodukčná toxicita

Sufentanil nepreukázal žiadne teratogénne účinky u potkanov ani u králikov. Sufentanil spôsobil embryonálny úhyn u potkanov a králikov, ktorí boli liečení 10-30 dní počas gravidity s 2,5-násobkom maximálnej ľudskej dávky podávanej intravenózne. Embryoletálny účinok sa považuje za sekundárny k toxicite pre samicu.

V inej štúdii u potkanov, ktorí boli liečení 20-násobkom ľudskej dávky v období organogenézy, neboli pozorované žiadne negatívne účinky. Predklinické účinky boli pozorované iba po podaniach množstiev, ktoré boli výrazne vyššie ako maximálna ľudská dávka, čo má pre klinické použitie len malý význam.

Mutagenita

Amesov test nepreukázal žiadne mutagénne účinky sufentanilu. Pri mikrojadrovom teste u samíc potkanov nepreukázali jednotlivé intravenózne dávky sufentanilu až do 80 µg/kg (približne 2,5-násobok hornej ľudskej intravenóznej dávky) žiadne štrukturálne chromozomálne mutácie.

Karcinogenita

Neboli vykonané žiadne štúdie karcinogenity so sufentanilom.

Lokálna znášanlivosť

Boli vykonané dve štúdie lokálnej znášanlivosti sublingválnych tabliet sufentanilu v lícnom vaku u škrečka. Tieto štúdie preukázali, že Zalviso sublingválne tablety nespôsobujú žiadne alebo minimálne lokálne podráždenie.

6.FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1Zoznam pomocných látok

Manitol (E421)

Bezvodý hydrogénfosforečnan sodný

Hypromelóza

Sodná soľ kroskarmelózy

Kyselina stearová

Magnéziumstearát

Hlinitý lak oranžovej žlte FCF (E110)

6.2Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3Čas použiteľnosti

3 roky

6.4Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

6.5Druh obalu a obsah balenia

Tablety Zalviso sa dodávajú v polykarbonátovom zásobníku, pričom každý obsahuje

40 sublingválnych tabliet a je zabalený vo vrecku z polyesterovej vrstvy/LDPE/hliníkovej fólie/LDPE s absorbérom kyslíka. Zalviso je dostupný vo veľkostiach balenia po 1 a 10, 20 zásobníkov a vo viacnásobných baleniach po 40 (2 balenia po 20), 60 (3 balenia po 20) a 100 (5 balení po 20) zásobníkov, čo zodpovedá 40, 400, 800, 1 600, 2 400 a 4 000 sublingválnym tabletám.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Zásobník sa má používať iba s pomôckou na dávkovanie Zalvisa pozostávajúcej z ovládača a dávkovača, na zabezpečenie správneho používania tohto systému.

Po vybratí z vrecka sa má zásobník umiestniť okamžite do pomôcky na dávkovanie Zalvisa.

Pomôcka sa má používať podľa pokynov v informáciách, ktoré poskytuje výrobca pomôcky.

Je potrebné dôkladne dodržiavať pokyny zdravotníckeho pracovníka pre nastavenie pomôcky na dávkovanie Zalvisa.

Pomôcka na dávkovanie Zalvisa sa nemá používať, ak je niektorá časť viditeľne poškodená.

Plne naplnená pomôcka na dávkovanie Zalvisa bude plne funkčná bez potreby opätovného naplnenia až do 72 hodín.

Po ukončení liečby musí zdravotnícky pracovník odstrániť zásobník z pomôcky a nepoužité a/alebo nevyprázdnené zásobníky musí zdravotnícky pracovník zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi a nariadeniami pre kontrolované látky. Odpad je potrebné zlikvidovať v súlade s národnými a miestnymi predpismi.

7.DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

52078 Aachen

Nemecko

8.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/15/1042/001

EU/1/15/1042/002

EU/1/15/1042/003

EU/1/15/1042/004

EU/1/15/1042/005

EU/1/15/1042/006

9.DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 18. septembra 2015

10.DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis