Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zinforo (ceftaroline fosamil) – Súhrn charakteristických vlastností lieku - J01DI02

Updated on site: 11-Oct-2017

Názov liekuZinforo
Kód ATC klasifikácieJ01DI02
Látkaceftaroline fosamil
VýrobcaPfizer Ireland Pharmaceuticals

1.NÁZOV LIEKU

Zinforo 600 mg prášok na infúzny koncentrát

2.KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá injekčná liekovka obsahuje ceftarolín fosamil monoacetát monohydrát ekvivalentný 600 mg ceftarolín fosamilu.

Po rekonštitúcii obsahuje 1 ml roztoku 30 mg ceftarolín fosamilu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.LIEKOVÁ FORMA

Prášok na infúzny koncentrát (prášok na prípravu koncentrátu).

Bledý žltobiely až svetložltý prášok.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikácie

Zinforo je indikované na liečbu nasledujúcich infekcií dospelým a deťom vo veku od 2 mesiacov (pozri časti 4.4 a 5.1):

Komplikované infekcie kože a mäkkých tkanív (cSSTI – complicated skin and soft tissue infections)

Pneumónia získaná v komunite (CAP – community-acquired pneumonia)

Do úvahy sa má vziať oficiálne usmernenie o náležitom používaní antibakteriálnych látok.

4.2Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Dospelí a dospievajúci (vo veku od 12 do < 18 rokov s telesnou hmotnosťou ≥ 33 kg) s klírensom kreatinínu (CrCl) > 50 ml/min: pozri tabuľku 1.

Tabuľka 1 Dávkovanie u dospelých a dospievajúcich (vo veku od 12 do < 18 rokov s telesnou hmotnosťou ≥ 33 kg) s CrCl > 50 ml/min

Infekcia

Dávkovanie

Frekvencia

Trvanie infúzie

Trvanie liečby

 

 

 

(minúty)

(dni)

cSSTIa

600 mg

každých 12 hodín

5 – 14

CAP

600 mg

každých 12 hodín

5 – 7

aNa základe farmakokinetických a farmakodynamických analýz je odporúčaný režim dávkovania na liečbu cSSTI zapríčinenej S. aureus, pre ktorý je MIC ceftarolínu 2 alebo 4 mg/l, 600 mg každých 8 hodín infúziami trvajúcimi 2 hodiny. Pozri časti 4.4 a 5.1.

Deti vo veku od 2 mesiacov do < 12 rokov s CrCl > 50 ml/min a dospievajúci vo veku od 12 do < 18 rokov s telesnou hmotnosťou < 33 kg a s CrCl > 50 ml/min: pozri tabuľku 2.

Odporúčané trvanie liečby je 5 – 14 dní pre cSSTI a 5 – 7 dní pre CAP.

Tabuľka 2 Dávkovanie u detí vo veku od 2 mesiacov do < 12 rokov s CrCl > 50 ml/min

a dospievajúcich vo veku od 12 do < 18 rokov s telesnou hmotnosťou < 33 kg a s CrCl > 50 ml/mina

Vek a telesná hmotnosť

Dávkovanie

Frekvencia

Trvanie infúzie

 

 

 

(minúty)

≥ 12 rokov až < 18 rokov a telesná

12 mg/kgb

každých 8 hodín

hmotnosť < 33 kg

12 mg/kgb

 

 

≥ 2 roky až < 12 rokov

každých 8 hodín

≥ 2 mesiace až < 2 roky

8 mg/kg

každých 8 hodín

aOdporúčania pre dávkovanie sa týkajú liečby S. aureus, pre ktorý je MIC ceftarolínu ≤ 1 mg/l. b Dávka podávaná každých 8 hodín nemá prekročiť 400 mg.

Osobitné populácie

Starší pacienti

U starších pacientov s hodnotami klírensu kreatinínu > 50 ml/min sa nevyžaduje žiadna úprava dávkovania (pozri časť 5.2).

Porucha funkcie obličiek

Ak je klírens kreatinínu (CrCl) ≤ 50 ml/min, dávka sa má upraviť tak, ako je uvedené v tabuľkách 3 a 4 (pozri časť 5.2). Odporúčané trvanie liečby je rovnaké ako pre pacientov s CrCl > 50 ml/min.

Odporúčanie pre dávkovanie u detí a dospievajúcich sú založené na farmakokinetickom (FK) modeli.

Pre odporúčanie na úpravu dávkovania u dospievajúcich vo veku od 12 do < 18 rokov s telesnou hmotnosťou < 33 kg a u detí vo veku od 2 rokov do 12 rokov s renálnym zlyhaním v terminálnom štádiu (ESRD) nie sú dostatočné informácie.

Pre odporúčanie na úpravu dávkovania u detí vo veku od 2 mesiacov do < 2 rokov s miernou alebo závažnou poruchou funkcie obličiek alebo s ESRD nie sú dostatočné informácie.

Tabuľka 3 Dávkovanie u dospelých a dospievajúcich (vo veku od 12 do < 18 rokov s telesnou hmotnosťou ≥ 33 kg) s CrCl 50 ml/min

Infekcia

Klírens kreatinínua

Dávkovanie

Frekvenciac

Trvanie infúzie

 

(ml/min)

 

 

(minúty)c

cSSTI a CAP

> 30 až ≤ 50

400 mg

každých 12 hodín

 

≥ 15 až ≤ 30

300 mg

každých 12 hodín

 

ESRD, vrátane hemodialýzyb

200 mg

každých 12 hodín

aVypočítané pomocou Cockcroftovho-Gaultovho vzorca

bZinforo sa má podávať po hemodialýze v dňoch hemodialýzy

cNa základe farmakokinetických a farmakodynamických analýz odporúčaný režim dávkovania na liečbu cSSTI zapríčinenej S. aureus, pre ktorý je MIC ceftarolínu 2 alebo 4 mg/l, je dávka odporúčaná v tabuľke podľa kategórie renálnej poruchy podávaná každých 8 hodín infúziami trvajúcimi 2 hodiny. Pozri časti 4.4 a 5.1.

Tabuľka 4

Dávkovanie u detí vo veku od 2 do < 12 rokov s CrCl 50 ml/min

 

 

a dospievajúcich vo veku od 12 do < 18 rokov s telesnou hmotnosťou < 33 kg

 

a s CrCl 50 ml/min

 

 

 

Klírens

Vek a telesná hmotnosť

Dávkovanieb,c

Frekvenciab

Trvanie infúzie

kreatinínua

 

 

 

(minúty)b

(ml/min)

 

 

 

 

> 30 až ≤ 50

≥ 12 rokov až < 18 rokov

8 mg/kgd

každých 8 hodín

 

a telesná hmotnosť < 33 kg

 

 

 

 

≥ 2 roky až < 12 rokov

8 mg/kgd

každých 8 hodín

≥ 15 až ≤ 30 > 12 rokov až < 18 rokov

6 mg/kge

každých 8 hodín

a telesná hmotnosť < 33 kg

 

 

 

≥ 2 roky až < 12 rokov

6 mg/kge

každých 8 hodín

aVypočítané pomocou Schwartzovho vzorca

bOdporúčania pre dávkovanie sa týkajú liečby S. aureus, pre ktorý je MIC ceftarolínu ≤ 1 mg/l.

cdávka vychádza z CrCl. CrCl sa má dôkladne sledovať a dávka upravovať podľa zmeny funkcie obličiek

dDávka podávaná každých 8 hodín nemá prekročiť 300 mg.

eDávka podávaná každých 8 hodín nemá prekročiť 200 mg.

Porucha funkcie pečene

U pacientov s poruchou funkcie pečene nie je potrebná žiadna úprava dávkovania (pozri časť 5.2).

Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Zinfora u detí vo veku do 2 mesiacov nebola doteraz stanovená. K dispozícii nie sú žiadne údaje.

Spôsob podávania

Intravenózne použitie. Zinforo sa podáva intravenóznou infúziou počas 60 minút alebo 120 minút pre všetky objemy infúzií (50 ml, 100 ml alebo 250 ml) (pozri časť 6.6).

Infúzne objemy pre pediatrických pacientov sa budú odlišovať v závislosti od hmotnosti dieťaťa. Koncentrácia infúzneho roztoku počas prípravy a podávania nemá prekročiť 12 mg/ml ceftarolín fosamilu.

Pokyny na rekonštitúciu a riedenie lieku pred podaním, pozri časť 6.6.

4.3Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1. Precitlivenosť na cefalosporínové antibiotiká.

Okamžitá a závažná precitlivenosť (napr. anafylaktická reakcia) na ktorýkoľvek iný typ betalaktámového antibakteriálneho liečiva (napr. penicilíny alebo karbapenémy).

4.4Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Hypersenzitívne reakcie

Možný je výskyt závažných a niekedy fatálnych hypersenzitívnych reakcií (pozri časti 4.3 a 4.8).

Pacienti s precitlivenosťou na cefalosporíny, penicilíny alebo iné betalaktámové antibakteriálne látky v anamnéze, môžu byť precitlivení aj na ceftarolín fosamil. Ceftarolín sa má používať opatrne

u pacientov s anamnézou nezávažných hypersenzitívnych reakcií na ktorékoľvek betalaktámové antibiotiká (napr. penicilín alebo karbapenémy). Ak sa vyskytne závažná alergická reakcia počas liečby so Zinforom, liek sa má vysadiť a majú sa vykonať náležité opatrenia.

Hnačka súvisiaca s Clostridium difficile

Pri ceftarolín fosamile bola hlásená kolitída i pseudomembranózna kolitída súvisiaca

s antibakteriálnou látkou so závažnosťou v rozmedzí od miernej až po život ohrozujúcu. Preto je dôležité túto diagnózu vziať do úvahy u pacientov, u ktorých sa počas liečby ceftarolín fosamilom alebo následne po nej vyskytne hnačka (pozri časť 4.8). V takomto prípade sa má zvážiť ukončenie liečby ceftarolín fosamilom a použitie podporných opatrení spolu so špecifickou liečbou na

Clostridium difficile.

Necitlivé mikroorganizmy

Superinfekcia sa môže vyskytnúť počas alebo po liečbe Zinforom.

Pacienti so známou záchvatovou poruchou

V toxikologických skúšaniach s ceftarolín fosamilom pri 7 – 25 násobkoch Cmax ceftarolínu u ľudí sa vyskytli záchvaty (pozri časť 5.3). Skúsenosti z klinických skúšaní s ceftarolín fosamilom u pacientov so známymi záchvatovými poruchami sú veľmi obmedzené. Preto sa má Zinforo u tejto skupiny pacientov používať s opatrnosťou.

Priamy antiglobulínový test sérokonverzie (Coombsov test) a potenciálne riziko hemolytickej anémie Počas liečby cefalosporínmi môže dôjsť k vývoju pozitívneho priameho antiglobulínového testu (DAGT – direct antiglobulin test). V sumárnej analýze piatich pivotných štúdií s podávaním každých 12 hodín (600 mg podávaných počas 60 minút každých 12 hodín) bol výskyt DAGT sérokonverzie

u pacientov dostávajúcich ceftarolín fosamil 11,2 % a v štúdii u pacientov dostávajúcich ceftarolín fosamil každých 8 hodín (600 mg podávaných počas 120 minút každých 8 hodín) bol výskyt 32,3 % (pozri časť 4.8). V klinických štúdiách sa nezistil žiadny dôkaz hemolýzy u pacientov, u ktorých sa vyvinul pozitívny DAGT pri liečbe. Avšak nie je možné vylúčiť možnosť, že sa môže vyskytnúť hemolytická anémia v súvislosti s cefalosporínmi vrátane liečby Zinforom. U pacientov s anémiou v priebehu alebo po liečbe so Zinforom sa má táto možnosť vyšetriť.

Obmedzenie klinických údajov

Neexistujú žiadne skúsenosti s ceftarolínom pri liečbe CAP u nasledovných skupín pacientov: imunodeficientní pacienti, pacienti s ťažkou sepsou/septickým šokom, závažným základným ochorením pľúc, pacienti s rizikom PORT triedy V a/alebo CAP vyžadujúcou ventiláciu, CAP spôsobenou kmeňom S. aureus rezistentným na meticilín alebo pacienti vyžadujúci intenzívnu starostlivosť. Pri liečbe takýchto pacientov sa odporúča opatrnosť.

Neexistujú žiadne skúsenosti s ceftarolínom pri liečbe cSSTI u nasledovných skupín pacientov: imunodeficientní pacienti, pacienti s ťažkou sepsou/septickým šokom, s nekrotizujúcou fasciitídou, perirektálnym abscesom a pacientov s treťostupňovými a rozsiahlymi popáleninami. K dispozícii sú len obmedzené skúsenosti s liečbou pacientov s infekciami diabetickej nohy. Pri liečbe takýchto pacientov sa odporúča opatrnosť.

O používaní ceftarolínu na liečbu cSSTI zapríčinenej S. aureus s MIC > 1 mg/l sú k dispozícii obmedzené údaje z klinických skúšaní. Odporúčané dávkovanie Zinfora uvedené v tabuľkách 1 a 3 na liečbu cSSTI zapríčinenej S. aureus s MIC ceftarolínu 2 alebo 4 mg/l vychádzajú

z farmakokineticko-farmakodynamického modelu a simulácie (pozri časti 4.2 a 5.1). Zinforo sa nemá používať na liečbu cSSTI zapríčinenej S. aureus, pre ktorý je MIC ceftarolínu > 4 mg/l.

4.5Liekové a iné interakcie

S ceftarolín fosamilom sa nevykonali žiadne klinické liekové interakčné štúdie.

Očakáva sa že potenciál pre interakcie ceftarolínu alebo ceftarolín fosamilu s liekmi metabolizovanými enzýmami CYP450 bude nízky, pretože in vitro nie sú inhibítormi ani induktormi enzýmov CYP450. Ceftarolín alebo ceftarolín fosamil v podmienkach in vitro nie sú metabolizované enzýmami CYP450, preto je nepravdepodobné, že by súbežné podávanie s CYP450 induktormi alebo inhibítormi ovplyvňovalo farmakokinetiku ceftarolínu.

Ceftarolín in vitro nie je substrátom ani inhibítorom renálnych transportérov (OCT2, OAT1 a OAT3). Preto sa interakcie ceftarolínu s liekmi, ktoré sú substrátmi alebo inhibítormi týchto transportérov (napr. probenecid), neočakávajú.

Pediatrická populácia

U pediatrickej populácie je potenciál pre interakcie nízky, rovnako ako u dospelých.

4.6Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Nie sú k dispozícii žiadne alebo iba obmedzené množstvo údajov o použití ceftarolínu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách vykonané na potkanoch a králikoch z hľadiska reprodukčnej toxicity

nepreukázali škodlivé účinky pri expozíciách podobných terapeutickým koncentráciám. Po podávaní počas gravidity a laktácie u potkanov nebol zaznamenaný žiadny vplyv na pôrodnú hmotnosť a rast mláďat, aj keď drobné zmeny v hmotnosti plodu a oneskorená osifikácia interparietálnej kosti sa pozorovali pri ceftarolín fosamile podávanom počas organogenézy (pozri (pozri časť 5.3).

Ako preventívne opatrenie je vhodnejšie vyhnúť sa používaniu Zinfora počas gravidity, pokiaľ si klinický stav ženy nevyžaduje liečbu antibiotikom s antibakteriálnym profilom Zinfora.

Dojčenie

Nie je známe, či sa ceftarolín fosamil alebo ceftarolín vylučuje do ľudského mlieka. Riziko pre novorodencov/dojčatá nie je možné vylúčiť. Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo ukončiť/prerušiť liečbu Zinforom sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.

Fertilita

Účinky ceftarolín fosamilu na fertilitu u ľudí neboli sledované. Štúdie s ceftarolín fosamilom na zvieratách nepreukázali škodlivé účinky z hľadiska fertility (pozri časť 5.3).

4.7Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nežiaduce účinky napr. môže sa vyskytnúť závrat a tento môže mať vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje (pozri časť 4.8).

4.8Nežiaduce účinky

Zhrnutie bezpečnostného profilu

Najčastejšie nežiaduce reakcie vyskytujúce sa u ≥ 3% z približne 3 242 pacientov liečených so Zinforom v klinických štúdiách boli hnačka, bolesti hlavy, nevoľnosť a svrbenie, a všeobecne boli mierne alebo stredne závažné. Môže tiež dôjsť k CDAD a závažnej alergickej reakcii.

Väčší výskyt vyrážky u ázijských pacientov (pozri nižšie) a väčší výskyt DAGT sérokonverzie (pozri časť 4.4) sa pozorovali v štúdii u dospelých pacientov s cSSTI vykonávaných so Zinforom 600 mg podávaných počas 120 minút každých 8 hodín.

Tabuľkový prehľad nežiaducich reakcií

Počas klinických skúšaní so Zinforom a po jeho uvedení na trh sa pozorovali nasledujúce nežiaduce reakcie. Nežiaduce účinky sú klasifikované podľa frekvencie výskytu a podľa tried orgánových systémov. Kategórie frekvencie výskytu sú odvodené podľa nasledovných pravidiel: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000

až < 1/1 000), neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov).

Tabuľka 5 Frekvencia výskytu nežiaducich reakcií z klinických štúdií a z postmarketingových skúseností zoradených podľa tried orgánových systémov

Trieda

Veľmi

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Neznáme

orgánových

časté

 

 

 

 

systémov

 

 

 

 

 

Infekcie a nákazy

 

 

Kolitída

 

 

 

 

 

spôsobená

 

 

 

 

 

Clostridium

 

 

 

 

 

difficile (pozri

 

 

 

 

 

časť 4.4)

 

 

Poruchy krvi

 

 

Anémia,

Agranulocytóza

Eozinofília

a lymfatického

 

 

leukopénia,

 

 

systému

 

 

neutropénia,

 

 

 

 

 

trombocytopénia,

 

 

 

 

 

predĺženie

 

 

 

 

 

protrombínového

 

 

 

 

 

času (PT),

 

 

 

 

 

predĺženie

 

 

 

 

 

aktivovaného

 

 

 

 

 

parciálneho

 

 

 

 

 

tromboplastínové

 

 

 

 

 

ho času (aPTT),

 

 

 

 

 

zvýšenie INR

 

 

 

 

 

(international

 

 

 

 

 

normalized ratio,

 

 

 

 

 

medzinárodný

 

 

 

 

 

normalizovaný

 

 

 

 

 

pomer)

 

 

Poruchy

 

Vyrážka,

Anafylaxia (pozri

 

 

imunitného

 

pruritus

časti 4.3 a 4.4),

 

 

systému

 

 

hypersenzitivita

 

 

 

 

 

(napr. urtikária,

 

 

 

 

 

opuch pier a tváre

 

 

 

 

 

(pozri časti 4.3

 

 

 

 

 

a 4.4)

 

 

Poruchy

 

Bolesť hlavy,

 

 

 

nervového

 

závrat

 

 

 

systému

 

 

 

 

 

Poruchy ciev

 

Flebitída

 

 

 

Poruchy

 

Hnačka,

 

 

 

gastrointestinálne

 

nevoľnosť,

 

 

 

ho traktu

 

vracanie,

 

 

 

 

 

bolesť

 

 

 

 

 

brucha

 

 

 

Poruchy pečene

 

Zvýšenie

 

 

 

a žlčových ciest

 

transamináz

 

 

 

Poruchy obličiek

 

 

Zvýšenie

 

 

a močových ciest

 

 

kreatinínu v krvi

 

 

Celkové poruchy

 

Pyrexia,

 

 

 

a reakcie v mieste

 

reakcie

 

 

 

podania

 

v mieste

 

 

 

 

 

podania

 

 

 

 

 

infúzie

 

 

 

 

 

(erytém,

 

 

 

 

 

flebitída,

 

 

 

 

 

bolesť)

 

 

 

Laboratórne

Pozitívny

 

 

 

 

a funkčné

priamy

 

 

 

 

vyšetrenia

Coombsov

 

 

 

 

 

test (pozri

 

 

 

 

 

časť 4.4)

 

 

 

 

Popis vybraných nežiaducich reakcií

Vyrážka

Vyrážka sa pozorovala s častou frekvenciou v združených štúdiách fázy III s cSSTI s podávaním Zinforo každých 12 hodín (600 mg podávaných počas 60 minút každých 12 hodín) aj v štúdii s cSSTI s podávaním každých 8 hodín (600 mg podávaných počas 120 minút každých 8 hodín). Avšak frekvencia vyrážky v podskupine ázijských pacientov dostávajúcich Zinforo každých 8 hodín bola veľmi častá (18,5 %).

Pediatrická populácia

Hodnotenie bezpečnosti u detí vychádza z údajov o bezpečnosti z 2 klinických štúdií, v ktorých

227 pediatrických pacientov vo veku od 2 mesiacov do 17 rokov s cSSTI alebo CAP užívalo Zinforo. Celkovo bol profil bezpečnosti u týchto 227 detí podobný ako profil pozorovaný u dospelej populácie.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedeného v prílohe V.

4.9Predávkovanie

Obmedzené údaje u pacientov dostávajúcich vyššie ako odporúčané dávky Zinfora preukázali podobné nežiaduce reakcie, ako sa pozorovali u pacientov dostávajúcich odporúčané dávky. Relatívne predávkovanie sa môže vyskytnúť u pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie obličiek.

V prípadoch predávkovania sa má liečba riadiť štandardnou lekárskou praxou.

Ceftarolín možno odstrániť hemodialýzou; počas 4-hodinovej dialýzy sa v dialyzáte zistilo približne 74 % podanej dávky.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antibakteriálne látky na systémové použitie, iné cefalosporíny a penémy, ATC kód: J01DI02

Účinný podiel liečiva po podaní Zinfora je ceftarolín.

Mechanizmus účinku

Skúšania in vitro preukázali, že ceftarolín je baktericidný a schopný inhibovať syntézu bakteriálnej bunkovej steny u Staphylococcus aureus rezistentného na meticilín (MRSA) a Streptococcus pneumoniae necitlivého na penicilín (PNSP) prostredníctvom svojej afinity k zmeneným proteínom viažucim penicilín (PBPs) zisteným u týchto mikroorganizmov. V dôsledku toho minimálne inhibičné koncentrácie (MIC) ceftarolínu proti časti týchto testovaných mikroorganizmov spadajú do rozsahu citlivosti (pozri časť Rezistencia nižšie).

Rezistencia

Ceftarolín nie je účinný proti kmeňom Enterobacteriaceae produkujúcim betalaktamázy s rozšíreným spektrom (extended-spectrum betalactamases, ESBLs) zo skupiny TEM, SHV alebo CTX-M, serínové karbapenemázy (ako je KPC), metalobetalaktamázy triedy B alebo triedy C (AmpC) cefalosporinázy.

Mikroorganizmy, ktoré produkujú tieto enzýmy a sú preto rezistentné na ceftarolín, sa vyskytujú vo veľmi variabilnej miere medzi krajinami a medzi zdravotníckymi zariadeniami v rámci jednotlivých krajín. Mala by sa vziať do úvahy lokálna informácia o riziku vyskytujúcich sa mikroorganizmov produkujúcich tieto enzýmy, ak sa začne s podávaním ceftarolínu ešte predtým, než sú k dispozícii výsledky testov citlivosti. Rezistencia môže byť spôsobená aj bakteriálnou nepriepustnosťou alebo mechanizmami efluxnej pumpy lieku. V jednom bakteriálnom izoláte môže súčasne existovať jeden alebo viac takýchto mechanizmov.

Interakcia s inými antibakteriálnymi látkami

Štúdie in vitro u ceftarolínu nepreukázali žiadny antagonizmus pri použití ceftarolínu v kombinácii s inými bežne používanými antibakteriálnymi liečivami (napr. amikacín, azitromycín, aztreonam, daptomycín, levofloxacín, linezolid, meropenem, tigecyklín a vankomycín).

Hraničné hodnoty citlivosti

Hraničné hodnoty pre testovanie citlivosti podľa EUCAST (The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing, Európska komisia pre testovanie antimikrobiálnej citlivosti) sú uvedené nižšie.

Mikroorganizmus

Hraničné hodnoty MIC (mg/l)

 

Citlivý (≤ S)

Rezistentný (R >)

Staphylococcus aureus

>22

Streptococcus pneumoniae

0,25

0,25

Streptococcus skupiny A, B, C, G

Poznámka3

Poznámka3

Haemophilus influenzae

0,03

0,03

Enterobacteriaceae

0,5

0,5

1. Vzťahuje sa na dávkovanie u dospelých alebo dospievajúcich (vo veku od 12 rokov a 33 kg)

s ceftarolínom každých 12 hodín infúziami trvajúcimi 1 hodinu (pozri časť 4.2). Všimnite si, že: Nie sú k dispozícii žiadne údaje z klinických skúšaní týkajúce sa používania ceftarolínu na liečbu CAP zapríčinenej S. aureus ceftarolínom s MIC > 1 mg/l.

2. Vzťahuje sa na dávkovanie u dospelých alebo dospievajúcich (vo veku od 12 rokov a 33 kg)

s ceftarolínom každých 8 hodín infúziami trvajúcimi 2 hodiny na liečbu cSSTI (pozri časť 4.2). S. aureus s MIC pre ceftarolín 4 mg/l je zriedkavý. FK-FD analýzy naznačujú, že dospelí alebo dospievajúci (vo veku od 12 rokov a 33 kg) môžu byť liečení ceftarolínom na cSSTI zapríčinenú

S.aureus, pre ktorý je MIC ceftarolínu 4 mg/l, každých 8 hodín infúziami trvajúcimi 2 hodiny.

3.Citlivosť odvodená od citlivosti na benzylpenicilín.

Farmakokinetický/farmakodynamický vzťah (FK/FD)

Tak ako pri iných betalaktámových antimikrobiálnych liečivách sa ukázalo, že je percento času nad minimálnou inhibičnou koncentráciou (MIC) infikujúceho mikroorganizmu v rámci dávkovacieho intervalu (% T > MIC) parametrom, ktorý najlepšie koreluje s účinnosťou ceftarolínu.

Klinická účinnosť proti špecifickým patogénom

V klinických štúdiách sa preukázala účinnosť proti patogénom vymenovaným pri každej indikácii, ktoré boli v podmienkach in vitro citlivé na ceftarolín.

Komplikované infekcie kože a mäkkých tkanív

Grampozitívne mikroorganizmy

Staphylococcus aureus (vrátane kmeňov rezistentných na meticilín)

Streptococcus pyogenes

Streptococcus agalactiae

skupina Streptococcus anginosus (zahŕňa S. anginosus, S. intermedius a S. constellatus)

Streptococcus dysgalactiae

Gramnegatívne mikroorganizmy

Escherichia coli

Klebsiella pneumoniae

Klebsiella oxytoca

Morganella morganii

Pneumónia získaná v komunite

Žiadne prípady CAP spôsobených MRSA neboli zaradené do štúdií. Dostupné klinické údaje nemôžu opodstatniť účinnosť proti kmeňom S. pneumoniae necitlivým na penicilín.

Grampozitívne mikroorganizmy

Streptococcus pneumoniae

Staphylococcus aureus (iba kmene citlivé na meticilín)

Gramnegatívne mikroorganizmy

Escherichia coli

Haemophilus influenzae

Haemophilus parainfluenzae

Klebsiella pneumoniae

Antibakteriálna aktivita proti ďalším relevantným patogénom

Klinická účinnosť proti nasledujúcim patogénnom nebola stanovená, hoci skúšania in vitro naznačujú, že by pri absencii získaných mechanizmov rezistencie mohli byť citlivé na ceftarolín:

Anaeróbne mikroorganizmy

Grampozitívne mikroorganizmy

Peptostreptococcus spp.

Gramnegatívne mikroorganizmy

Fusobacterium spp.

Údaje in vitro naznačujú, že tieto druhy nie sú citlivé na ceftarolín:

Chlamydophila spp.

Legionella spp.

Mycoplasma spp.

Proteus spp.

Pseudomonas aeruginosa

Pediatrická populácia

Európska agentúra pre lieky udelila odklad z povinnosti predložiť výsledky štúdií so Zinforom u detí a dospievajúcich vo veku < 2 mesiace (pozri časť 4.2 pre informáciu o pediatrickom použití).

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Cmax a AUC ceftarolínu sa v rozmedzí jednotlivých dávok 50 až 1000 mg zvyšujú približne úmerne s dávkou. Po opakovaných intravenóznych infúziách 600 mg dávok každých 8 alebo 12 hodín, sa u zdravých dospelých s CrCl > 50 ml/min nepozorovala žiadna zjavná kumulácia ceftarolínu.

Distribúcia

Ceftarolín sa nedistribuuje do erytrocytov a jeho väzba na plazmatické bielkoviny je nízka (približne 20 %). Priemerný distribučný objem ceftarolínu v rovnovážnom stave u zdravých dospelých mužov po jednej 600 mg intravenóznej dávke rádioaktívne značeného ceftarolín fosamilu bol 20,3 l podobný objemu extracelulárnej tekutiny.

Biotransformácia

Ceftarolín fosamil (prekurzor) sa na aktívny ceftarolín v plazme konvertuje fosfatázami a koncentrácie prekurzoru v plazme sú merateľné najmä počas intravenóznej infúzie. Hydrolýzou betalaktámového kruhu dochádza k tvorbe mikrobiologicky neúčinného metabolitu s otvoreným kruhom ceftarolínu M-1. Priemerný plazmatický pomer ceftarolínu M-1 k AUC ceftarolínu po podaní jednotlivej dávky 600 mg ceftarolín fosamilu intravenóznou infúziou u zdravých jedincov je približne 20-30 %.

V celkovej frakcii ľudských pečeňových mikrozómov bola metabolická premena ceftarolínu malá, čo naznačuje, že ceftarolín nie je metabolizovaný pečeňovými enzýmami CYP450.

Eliminácia

Ceftarolín sa primárne vylučuje obličkami. Renálny klírens ceftarolínu je približne rovnaký alebo mierne nižší ako rýchlosť glomerulárnej filtrácie v obličkách a štúdie in vitro týkajúce sa transportérov naznačujú, že aktívna sekrécia sa na eliminácii ceftarolínu obličkami nepodieľa.

Priemerný terminálny eliminačný polčas ceftarolínu je u zdravých dospelých približne 2,5 hodiny.

Po intravenóznom podaní jednej 600 mg dávky rádioaktívne označeného ceftarolín fosamilu zdravým dospelým mužom sa približne 88 % rádioaktivity vylúčilo v moči a 6 % v stolici.

Osobitné populácie

Porucha funkcie obličiek

Úprava dávkovania sa vyžaduje u dospelých, dospievajúcich a detí s CrCl ≤ 50 ml/min (pozri časť 4.2).

Pre odporúčanie úpravy dávkovania u dospievajúcich s ESRD vo veku od 12 do < 18 rokov s telesnou hmotnosťou < 33 kg a u detí s ESRD vo veku od 2 do < 12 rokov nie sú dostatočné informácie. Pre odporúčanie úpravy dávkovania u detí vo veku < 2 roky s miernou alebo závažnou poruchou funkcie obličiek alebo s ESRD nie sú dostatočné informácie.

Porucha funkcie pečene

Farmakokinetika ceftarolínu u pacientov s poruchou funkcie pečene nebola stanovená. Keďže sa nezdá, že ceftarolín sa významne metabolizuje v pečeni, neočakáva sa, že by poškodenie funkcie pečene významne ovplyvnilo systémový klírens ceftarolínu. Preto sa u pacientov s poruchou funkcie pečene nevyžaduje žiadna úprava dávkovania.

Starší pacienti

Po intravenóznom podaní jednej 600 mg dávky ceftarolín fosamilu bola farmakokinetika ceftarolínu u zdravých starších jedincov (vo veku ≥ 65 rokov) podobná ako u zdravých mladých dospelých jedincov (vo veku 18 – 45 rokov). 33 %-né zvýšenie AUC0-∞ u starších pacientov sa pripisovalo najmä zmenám funkcie obličiek súvisiacim s vekom. U starších pacientov s klírensom kreatinínu viac ako 50 ml/min sa úprava dávky Zinfora nevyžaduje.

Pediatrická populácia

Úprava dávky sa vyžaduje u detí vo veku od 2 mesiacov do < 12 rokov a dospievajúcich vo veku od 12 do < 18 rokov s telesnou hmotnosťou < 33 kg (pozri časť 4.2). Bezpečnosť a účinnosť Zinfora

u detí vo veku 0 až 2 mesiace neboli doteraz stanovené.

5.3Predklinické údaje o bezpečnosti

Obličky boli hlavným cieľovým orgánom toxicity u opíc aj u potkanov. Histopatologické nálezy zahŕňali ukladanie pigmentu a zápal tubulárneho epitelu. Zmeny obličiek neboli reverzibilné, ale ich závažnosť sa po 4 týždňoch rekonvalescencie znížila.

V skúšaniach s jednou dávkou a s opakovanými dávkami u potkanov aj opíc boli pri relatívne vysokých expozíciách (≥ 7-násobku odhadovanej Cmax ceftarolínu pri dávke 600 mg dvakrát denne) pozorované kŕče.

Ďalšie dôležité toxikologické nálezy zaznamenané u potkanov a opíc sú histopatologické zmeny mechúra a sleziny.

Genetická toxikológia

Ceftarolín fosamil a ceftarolín boli klastogénne v in vitro teste chromozómových aberácií, avšak

v Amesovom teste, teste myších lymfómov a teste neplánovanej syntézy DNA sa mutagénna aktivita nedokázala. Okrem toho, in vivo mikronukleové testy u potkanov a myší boli negatívne. Štúdie karcinogenity sa nevykonali.

Reprodukčná toxikológia

Celkovo sa nepozorovali žiadne nežiaduce účinky na fertilitu alebo postnatálny vývoj u potkanov až do 5-krát vyššej klinickej expozície. Keď sa ceftarolín podával počas organogenézy, pozorovali sa malé zmeny v hmotnosti plodu a oneskorená osifikácia interparietálnej kosti u potkanov pri

expozíciách nižších ako klinických. Avšak, keď sa ceftarolín podával počas tehotenstva a dojčenia, nezaznamenal sa žiadny vplyv na pôrodnú hmotnosť a rast mláďat. Podanie ceftarolínu brezivým králikom viedlo k zvýšenému výskytu zauhlenia rohov jazylky u plodov, častej skeletálnej odchýlke u plodov králikov, pri expozíciách podobných klinickým.

Juvenilná toxicita

Intravenózne bolusové dávkovanie ceftarolín fosamilu dojčeným potkanom počas 7. až 20. postnatálneho dňa bolo dobre tolerované pri plazmatických expozíciách približne 2-násobne vyšších ako sú expozície u pediatrických pacientov. Vo všetkých skupinách, vrátane kontrol, sa pozorovali kortikálne cysty obličiek na PND50. Cysty postihovali malú časť obličky a vyskytovali sa bez významných zmien renálnej funkcie či parametrov moču. Preto sa tieto nálezy nepovažovali za nepriaznivé.

6.FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1Zoznam pomocných látok

Arginín

6.2Inkompatibility

Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.

6.3Čas použiteľnosti

Suchý prášok: 3 roky

Po rekonštitúcii:

Rekonštituovaný obsah injekčnej liekovky sa má nariediť okamžite.

Po nariedení:

Intravenózny roztok pripravený pomocou rozpúšťadiel uvedených v časti 6.6 sa má podať v priebehu 6 hodín od jeho prípravy. Chemická a fyzikálna stabilita počas používania je preukázaná až na

24 hodín pri 2 – 8 °C. Po vybratí z chladničky do podmienok izbovej teploty sa nariedený roztok musí použiť do 6 hodín.

Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, za čas

a podmienky uchovávania pred použitím je zodpovedný používateľ a za normálnych okolností to nemá byť viac ako 24 hodín pri teplote 2 – 8 ºC, pokiaľ sa príprava/nariedenie uskutočnilo

v kontrolovaných a overených aseptických podmienkach.

6.4Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Podmienky na uchovávanie po rekonštitúcii lieku, pozri časť 6.3.

6.5Druh obalu a obsah balenia

20 ml sklenená injekčná liekovka (typu 1) uzavretá gumovou (halobutylovou) zátkou a hliníkovou obrubou s odklápacím viečkom.

Liek sa dodáva v baleniach po 10 injekčných liekoviek.

6.6Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Prášok sa musí rozpustiť vo vode na injekciu a vzniknutý koncentrát sa musí pred použitím okamžite nariediť. Nariedený roztok je svetložltej farby a neobsahuje žiadne častice.

Príprava roztoku a jeho podanie si vyžaduje štandardné aseptické podmienky.

Zinforo prášok sa má rozpustiť pomocou 20 ml sterilnej vody na injekciu. Vzniknutý roztok sa má pretrepať pred jeho prenesením do infúzneho vaku alebo do fľaše obsahujúcej injekčný roztok chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %), alebo injekčný roztok glukózy 50 mg/ml (5 %), alebo injekčný roztok chloridu sodného 4,5 mg/ml a injekčný roztok glukózy 25 mg/ml (0,45 % chlorid sodný

a 2,5 % glukóza) alebo roztok Ringer-laktátu. Na základe požadovanej dávky pre pacienta sa na prípravu infúzie môže použiť 250 ml, 100 ml alebo 50 ml infúzny vak. Celková doba od začiatku rozpúšťania po ukončenie prípravy intravenóznej infúzie nemá presiahnuť 30 minút.

Infúzne objemy pre pediatrických pacientov sa budú odlišovať v závislosti od hmotnosti dieťaťa. Koncentrácia infúzneho roztoku počas prípravy a podávania nemá prekročiť 12 mg/ml ceftarolín fosamilu.

Každá injekčná liekovka je iba na jednorazové použitie.

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.

7.DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Pfizer Ireland Pharmaceuticals Operations Services Group Ringaskiddy, County Cork Írsko

8.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/12/785/001

9.DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 23. augusta 2012

Dátum posledného predĺženia registrácie: 24. apríla 2017

10.DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis