Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acomplia (rimonabant) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - A08AX01

Updated on site: 05-Oct-2017

Ime zdravilaAcomplia
ATC kodaA08AX01
Substancarimonabant
Proizvajalecsanofi-aventis

1. IME ZDRAVILA

ACOMPLIA 20 mg filmsko obložene tablete

2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Ena tableta vsebuje 20 mg rimonabanta.

Pomožne snovi:

Tablete vsebujejo približno 115 mg laktoze.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Filmsko obložena tableta.

 

promet

 

 

Bikonveksne bele tablete v obliki solze z vtisnjeno oznako "20" na eni strani.

4.

KLINIČNI PODATKI

za

 

4.1

Terapevtske indikacije

 

 

 

dovoljenja

 

Kot dodatek k dieti in telesni dejavnosti za zdravljenje debelih bolnikov (ITM ≥ 30 kg/m2), ali bolnikov s čezmerno telesno maso (ITM > 27 kg/m2) z enim ali dvema spremljajočima dejavnikoma tveganja, kot sta diabetes tipa 2 ali dislipidemija (glejte poglavje 5.1).

4.2 Odmerjanje in način uporabe

Priporočeni odmerek za odrasle je ena 20 mg tableta na dan. Vzeti jo je treba zjutraj pred zajtrkom.

ā

 

Zdravljenje se mora začeti z dieto z nekoliko zmanjšano vsebnostjo kalorij.

Varnost in učinkovitost rimonabanta nista ocenjenive

v obdobju, daljšem od 2 let.

Posebne populacije

Starejši:

Zdravilo

nima

 

Pri starejših bolnikih odmerjanja ni treba prilagoditi (glejte poglavje 5.2). Pri bolnikih, starejših od 75 let, zdravilo ACOMPLIA uporabljajte previdno (glejte poglavje 4.4).

Bolniki z insuficienco jeter:

Pri bolnikih z blago ali zmerno okvaro jeter odmerka ni potrebno prilagoditi. Pri bolnikih z zmerno okvaro jeter je zdravilo ACOMPLIA potrebno uporabljati previdno. Zdravila ACOMPLIA ne smete uporabljati pri bolnikih s hudo okvaro jeter (glejte poglavji 4.4 in 5.2).

Bolniki z okvaro ledvic:

Pri bolnikih z blago ali zmerno okvaro ledvic odmerka ni potrebno prilagoditi (glejte poglavje 5.2). Zdravila ACOMPLIA ne smete uporabljati pri bolnikih s hudo okvaro ledvic (glejte poglavji 4.4 in 5.2).

Pediatrični bolniki:

Zaradi pomanjkanja podatkov o učinkovitosti in varnosti uporaba zdravila ACOMPLIA pri otrocih pod 18 let ni priporočljiva.

4.3 Kontraindikacije

Preobčutljivost za zdravilno učinkovino ali katerokoli pomožno snov. Dojenje.

Trenutno potekajoča velika depresivna motnja in/ali antidepresivno zdravljenje (glejte poglavje 4.4).

4.4 Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Depresivne motnje

Pri do 10 % bolnikov, ki so se zdravili z rimonabantom, so poročali o depresivnih motnjah ali spremembah razpoloženja s simptomi depresije, pri do 1 % bolnikov pa o pojavu samomorilnih misli (glejte poglavje 4.8). Pri bolnikih, ki imajo samomorilne misli in/ali bolnikih, ki so kdaj imeli samomorilne misli ali depresivno motnjo, se rimonabanta ne sme uporabljati, če koristi zdravljenja pri posameznem bolniku ne prevladajo nad temi tveganji (glejte poglavji 4.3 in 4.8). Debelost je stanje, ki je lahko povezano z depresivnimi motnjami. Depresivne motnje so lahko povezane z večjim tveganjem za samomorilne misli, samopoškodovanje in samomor.

debelosti same. Postmarketiška izkušnja je pokazala, da pri več kot polovici bolnikov, ki so razvili

Pri vrednotenju možnih tveganj zdravljenja z rimonabantom mora zdravnik skrbno preveriti, če je

bolnik kdaj imel depresivno motnjo.

 

za

promet

 

 

 

 

 

Depresivno razpoloženje se lahko razvije pri bolnikih, ki nimajo očitnih dejavnikov tveganja, razen

 

dovoljenja

 

 

takšno razpoloženje, se je to pojavilo v prvem mesecu zdravljenja, pri približno 80 % pa v 3 mesecih.

Po začetku zdravljenja je potrebno pri bolnikih aktivno spremljati znake in simptome psihiatričnih

motenj, še posebej depresijo. Če se med terapijo z rimonabantom diagnosticira depresija, se mora zdravljenje končati. Bolnik mora biti primerno nadzorovan in zdravljen.

Bolnike, še posebej tiste, ki so kdaj imeli depresivno/razpoloženjsko motnjo (in njihove sorodnike ali

druge osebe, ki za njih skrbijo) je treba opozoriti, da morajo biti pozorni na pojav tovrstnih

simptomov. V primeru pojava tovrstnih simptomov morajo bolniki nemudoma poiskati zdravniško

pomoč.

ve

ā

 

Druge duševne motnje

Pri bolnikih z nenadzorovanimi resnimi duševnimi motnjami zdravljenja z rimonabantom ne priporočamo.

Če se med zdravljenjem z rimonabantom ugotovi resna duševna motnja, je treba zdravljenje z

rimonabantom prekiniti.

nima

 

 

Epileptični napadi

 

Pri bolnikih, ki so se zdraviliZdravilozaradi epilepsije, uporabe rimonabanta niso proučevali. V kliničnih

preskušanjih se pojavnost epileptičnih napadov pri bolnikih, ki so prejemali rimonabant ni razlikovala od pojavnosti pri bolnikih, ki so prejemali placebo, vendar pa je treba rimonabant pri teh bolnikih uporabljati previdno. Glejte tudi poglavje 5.3.

Okvara jeter

Rimonabant se presnavlja v jetrih, zato je pri bolnikih z zmerno okvaro jeter potrebna previdnost. Farmakokinetika in varnost rimonabanta nista raziskani pri bolnikih s hudo okvaro jeter; uporaba zdravila pri teh bolnikih zato ni priporočljiva.

Okvara ledvic

O bolnikih z zmerno okvaro ledvic so na voljo le omejeni podatki. Podatkov o bolnikih s hudo okvaro ledvic ni. Rimonabanta ne smete uporabljati pri bolnikih s hudo okvaro ledvic (glejte poglavji 4.2 in 5.2).

Starostniki

Učinkovitost in varnost zdravljenja z rimonabantom pri bolnikih, starejših od 75 let, nista dovolj raziskani. Rimonabant morate v tej populaciji uporabljati previdno (glejte poglavje 5.2).

Rasa

Klinični učinek (zmanjšanje telesne mase) rimonabanta je bil pri črncih manjši kot pri belcih. Vzrok tega bi lahko bil večji očistek rimonabanta pri črncih kot pri belcih s posledično manjšo izpostavljenostjo (glejte poglavje 5.2).

Bolniki s sladkorno boleznijo

Zaradi učinka rimonabanta na koncentracijo sladkorja v krvi, se lahko pri bolnikih s sladkorno boleznijo po zaužitju rimonabanta pojavi hipoglikemija (glejte poglavje 4.8). Pri teh bolnikih je priporočljiv nadzor sladkorja v krvi.

Interakcije z zdravili

Rimonabant morate uporabljati previdno v kombinaciji z močnimi zaviralciprometCYP3A4 (npr. ketokonazolom, itrakonazolom, ritonavirjem, telitromicinom, klaritromicinom, nefazodonom) (glejte poglavje 4.5).

Laktoza

 

za

Tablete ACOMPLIA vsebujejo laktozo, zato bolniki z redko dedno intoleranco za galaktozo, laponsko

dovoljenja

 

obliko zmanjšane aktivnosti laktaze ali malabsorpcijo glukoze/galaktoze, ne smejo jemati tega zdravila.

Bolnikom morate naročiti, naj ne povečujejo odmerka zdravila ACOMPLIA.

Bolniki, ki so pred manj kot 6 meseci doživeli srčno-žilni dogodek (miokardni infarkt, možgansko kap itn.), so bili izključeni iz študij z rimonabantom.

4.5 Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Rimonabant se in vitro presnavlja s CYP3A ināamidohidrolazo (pretežno jetrno). Sočasna uporaba

zaviralcev CYP3A4 poveča izpostavljenost rimonabantu. Pričakovati je mogoče, da sočasna uporaba

nima

rimonabantu.

induktorjev CYP3A4 zmanjša izpostavljenostve

Možnost vpliva drugih zdravil na rimonabant:

Sočasna uporaba ketokonazola (močnega zaviralca CYP3A4) je povečala AUC rimonabanta za 104%

(95% napovedni interval: od 40% do 197%). Podobno povečanje izpostavljenosti je mogoče pričakovati z drugimi moZdraviločnimi zaviralci CYP3A4. Med sočasno uporabo zdravila ACOMPLIA in močnih zaviralcev CYP3A4 (npr. ketokonazola, itrakonazola, ritonavirja, telitromicina, klaritromicina,

nefazodona) je potrebna previdnost.

Sočasna uporaba induktorjev CYP3A4 (npr. rifampicina, fenitoina, fenobarbitala, karbamazepina, šentjanževke) sicer ni raziskana, a pričakovati je, da lahko sočasna uporaba močnih induktorjev CYP3A4 zmanjša koncentracijo rimonabanta v plazmi in tako zmanjša njegovo učinkovitost.

Sočasna uporaba orlistata, etanola ali lorazepama ni pomembno vplivala na koncentracijo rimonabanta v plazmi.

4.8 Neželeni učinki

Možnost vpliva rimonabanta na druga zdravila:

Zaviralni učinek na CYP2C8 in vivo ni raziskan. Vendar rimonabant in vitro rahlo zavira CYP2C8. Kaže, da je potencial za zavrtje CYP2C8 in vivo majhen. Rimonabant in vitro ne zavira in ne inducira drugih encimov CYP ali P-glikoproteina (P-gp). To so klinično potrdili s specifičnimi sondažnimi študijami z uporabo midazolama (substrat CYP3A4), varfarina (substrat CYP2C9) in digoksina (substrat P-gp).

Sočasna uporaba rimonabanta ni pomembno spremenila farmakokinetike kombiniranega peroralnega kontraceptiva z etinilestradiolom/levonorgestrelom v stanju dinamičnega ravnovesja.

4.6 Nosečnost in dojenje

Možno tveganje za ljudi ni znano. Uporaba med nosečnostjo zato ni priporočljiva. Če bolnica med zdravljenjem z zdravilom ACOMPLIA zanosi, mora o tem obvestiti zdravnika.

Ni zadostnih ali dobro kontroliranih študij pri nosečnicah. Podatki iz študij na živalih sicer niso zadostni, vendar nakazujejo možne škodljive vplive na razvoj zarodkaprometoz. ploda (glejte poglavje 5.3).

Rimonabant so našli v mleku doječih podgan in zdravilo lahko zavre sesalni refleks. Ni znano, ali se rimonabant izloča v materinem mleku. ACOMPLIA je kontraindicirana med obdobjem dojenja (glejte poglavje 4.3).

dovoljenja

za

4.7 Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Študij o vplivu na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji niso izvedli.

Kognitivne raziskave v študijah klinične farmakologije so pokazale, da rimonabant nima pomembnega kognitivnega ali sedativnega učinka.

Varnost zdravila ACOMPLIA 20 mg so raziskali pri približno 2500 bolnikih, vključenih v študije, ki so proučevale presnovne učinke in učinke na zmanjšanjeā telesne mase pri čezmerno težkih in debelih bolnikih, ter pri približno 3800 bolnikih z drugimive indikacijami. Med bolniki, ki so dobivali rimonabant v študijah, kontroliranih s placebom, je bil delež prekinitev zaradi neželenih reakcij 15,7%. Najpogostejši neželeni učinki,nimaki so povzročili prekinitev, so bili: navzeja, spremembe razpoloženja z depresivnimi simptomi, depresivne motnje, anksioznost in omotica.

Pri 3,2% debelih bolnikov oziroma čezmerno težkih bolnikih, pri katerih so bili prisotni tudi dejavniki

tveganja in ki so dobivali rimonabant 20 mg, so poročali o depresivnih motnjah. Te motnje so bile ponavadi blage ali zmerneZdraviloin so se v vseh primerih popravile (bodisi po korektivni terapiji ali prekinitvi rimonabanta) ter niso imele drugačnih značilnosti kot v kontrolnih skupinah.

Naslednja tabela (tabela 1) prikazuje vse neželene učinke, ki so se pojavili med zdravljenjem v s placebom kontroliranih študijah, pri bolnikih zdravljenih za zmanjšanje telesne mase in zaradi sorodnih presnovnih motenj, če je bila njihova incidenca statistično značilno večja kot pri placebu (za dogodke 1%) ali so bile ocenjene kot klinično pomembne (za dogodke <1%).

Razvrstitev pričakovanih pogostnosti neželenih učinkov:

zelo pogosti (≥ 1/10); pogosti (≥ 1/100 do < 1/10); občasni (≥ 1/1,000 do < 1/100); redki (≥ 1/10,000 do < 1/1,000); zelo redki (< 1/10,000), neznani (ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov).

V razvrstitvah pogostnosti so neželeni učinki navedeni po padajoči resnosti.

Tabela 1:

organski sistem

zelo pogosti

pogosti

občasni

redki

 

 

 

 

 

 

Infekcijske in

okužba zgornjih

gastroenteritis

 

 

 

parazitske bolezni

dihal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presnovne in

 

 

 

 

 

hipoglikemija*

 

prehranske motnje

 

 

 

 

 

 

 

 

Psihiatrične motnje

 

 

depresivne

simptomi panike

halucinacije

 

 

 

motnje

jeza

promet

 

 

 

 

spremembe

disforija

 

 

 

 

razpoloženja z

čustvena motnja

 

 

 

 

depresivnimi

samomorilne

 

 

 

 

simptomi

misli

 

 

 

 

anksioznost

agresivnost

 

 

 

 

razdražljivost

agresivno

 

 

 

 

živčnost

vedenje

 

 

 

 

motnje spanja

za

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nespečnost

 

 

 

 

 

 

 

 

dovoljenja

 

 

 

 

 

 

parasomnije

 

 

 

Bolezni živčevja

 

 

poslabšanje

letargija

 

 

 

 

spomina

tremor

 

 

 

 

omotica

 

 

 

 

 

 

hipestezija

 

 

 

 

 

 

išias

 

 

 

 

 

 

 

parestezija

 

 

 

Žilne bolezni

 

 

valovi vročine

 

 

 

Bolezni dihal,

 

 

ve

ā

 

kolcanje

 

prsnega koša in

 

nima

 

 

 

 

 

mediastinalnega

 

 

 

 

 

 

prostora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolezni prebavil

navzeja

 

driska

 

 

 

 

 

 

bruhanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolezni kože in

Zdravilo

 

srbenje

nočno znojenje

 

 

 

 

podkožja

 

 

hiperhidroza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolezni mišično-

 

 

tendinitis

 

 

 

skeletnega sistema

 

 

mišični krč

 

 

 

in vezivnega tkiva

 

 

mišični spazmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splošne težave

 

 

astenija/

 

 

 

 

 

 

utrujenost

 

 

 

 

 

 

gripa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poškodbe in

 

 

padec

 

 

 

zastrupitve

 

 

kontuzija

 

 

 

 

 

 

zvin sklepa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* pogostnost temelji na poročilih pri debelih ali čezmerno težkih bolnikih s sladkorno boleznijo.

V kliničnih študijah pri drugih indikacijah so bili pogosto opisani naslednji dodatni neželeni učinki:

infekcijske in parazitske bolezni: sinuzitis,

presnovne in prehranske motnje: anoreksija, zmanjšanje apetita

bolezni prebavil: nelagodje v želodcu, suha usta.

Postmarketinške izkušnje

Po prihodu zdravila na trg so poročali o naslednjih neželenih učinkih (pogostnost neznana):

− psihiatrična motnja: psihotične motnje vključno s halucinacijami, blodnjami in paranojo. − bolezni kože in podkožja: izpuščaj.

− bolezni živčevja: konvulzije, motnje pozornosti, glavobol. − bolezni prebavil: bolečina v trebuhu.

4.9 Preveliko odmerjanjepromet

Laboratorijski neželeni učinki

Ni ugotovljeno, da bi ACOMPLIA spreminjala vrednosti laboratorijskih testov.

odmerka so omejenemu številu preiskovancev dali odmerke do 300za mg. Ob tem so zabeležili le manj pomembne simptome, med katerimi so bili glavobol, evforija, utrujenost in nespečnost. Farmakokinetični profil kaže, da je plato izpostavljenosti dosežen s 180 mg. Specifičnega antidota za

Izkušnje s prevelikim odmerjanjem rimonabanta so omejene. V študijah prenašanja posamičnega

rimonabant ni, zato je treba v primeru prevelikega odmerjanja uvesti ustrezne podporne ukrepe. Zdravljenje mora obsegati splošne ukrepe, ki se uporabljajo pri prevelikem odmerjanju, npr. ohranitev prehodnih dihalnih poti, nadzorovanje srčno-žilnega delovanja ter splošne simptomatske in podporne ukrepe.

5. FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

ā

dovoljenja

5.1 Farmakodinamične lastnosti

 

 

 

Farmakoterapevtska skupina: Zaviralci apetita, brez dietnih pripravkov

Oznaka ATC: A08AX01

nima

ve

 

 

 

Rimonabant je selektiven antagonist kanabinoidnih receptorjev 1 (CB1), ki zavira farmakološke učinke kanabinoidnih agonistov in vitro in in vivo.

Endokanabinoidni sistem je fiziološki sistem v možganih in perifernih tkivih (vključno z adipociti), ki vpliva na ravnovesje energije,Zdravilopresnovo glukoze in lipidov ter na telesno maso in ki v nevronih mezolimbičnega sistema modulira vnos zelo okusne, sladke ali mastne hrane.

Rezultati kliničnih študij

Obvladovanje telesne mase

Skupaj je bilo v klinične študije 2. in 3. faze vključenih več kot 6800 bolnikov. Bolniki v preskušanjih 3. faze so med preskušanji uživali restriktivno dieto, ki jo je predpisal dietetik, in svetovali so jim , naj povečajo svojo telesno dejavnost. Bolniki so imeli ITM 30 kg/m2 ali ITM > 27 kg/m2 ter hipertenzijo in/ali dislipidemijo ob vključitvi. Približno 80 % populacije so bile ženske, 87 % je bilo belcev in 9% črncev. Ni dovolj zkušenj pri bolnikih, starejših od 75 let in pri osebah orientalskega/azijskega porekla.

V treh študijah pri nediabetičnih bolnikih so po enem letu zdravljenja z zdravilom ACOMPLIA 20 mg v primerjavi s placebom dokazali značilno zmanjšanje povprečne telesne mase od izhodišča. Povprečno zmanjšanje telesne mase po enem letu v primerjavi z izhodiščem je bilo z zdravilom ACOMPLIA 20 mg 6,5 kg in s placebom 1,6 kg (razlika –4,9 kg, IZ95 % –5,3, –4,4; p<0,001).

Spodaj v tabeli 2 so prikazani deleži bolnikov, ki so imeli po 1 letu zdravljenja telesno maso za 5 % oz. 10 % manjšo kot izhodiščno.

Tabela 2:

 

 

 

 

 

 

 

promet

 

 

 

študije pri nediabetikih

 

študija pri diabetikih

 

 

placebo

 

ACOMPLIA

za

placebo

ACOMPLIA

 

 

 

 

 

 

20 mg

 

20 mg

 

 

 

 

 

 

 

 

nZNZ

 

 

 

 

izhodiščna telesna

 

 

 

 

masa (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preiskovanci s 5 %

 

19,7 %

 

 

50,8 %

 

14,5 %

49,4 %

zmanjšanjem telesne

 

 

 

 

 

dovoljenja

 

 

 

mase

 

 

 

 

 

 

 

 

razlika (IZ95 %)

 

 

 

 

 

 

34,9 % (28%, 41 %)

 

 

31,1 % (28%, 34 %)

 

preiskovanci z 10 %

 

7,8 %

ve

ā

27,0 %

 

2,0 %

16,2 %

 

 

 

zmanjšanjem telesne

 

 

 

 

 

 

 

 

mase

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razlika (IZ95 %)

 

 

19,2 % (17%, 22 %)

 

14,2 % (10 %, 19 %)

 

 

 

nima

 

 

 

 

 

 

Večina opaženega zmanjšanja telesne mase je bila dosežena v prvih devetih mesecih zdravljenja.

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

 

 

ACOMPLIA 20 mg je učinkovito vzdrževala zmanjšano telesno maso do dve leti. Zmanjšanje telesne mase po dveh letih je bilo pri bolnikih, ki so dobivali zdravilo ACOMPLIA 20 mg, 5,1 kg in pri bolnikih, ki so dobivali placebo, 1,2 kg (razlika –3,8 kg, IZ95 % –4,4, –3,3; p<0,001).

Rimonabant v odmerku 20 mg je zmanjšal tveganje za ponovno povečanje telesne mase. Bolnike, ki so eno leto dobivali zdravilo ACOMPLIA 20 mg, so ponovno randomizirali na zdravilo ACOMPLIA 20 mg ali placebo. V dveh letih je bilo pri bolnikih, ki so dobivali rimonabant, povprečno skupno zmanjšanje telesne mase 7,5 kg, pri bolnikih, ki so bili v drugem letu randomizirani v skupino s placebom, pa je bilo povprečno skupno zmanjšanje telesne mase v dveh letih 3,1 kg.V dveh letih je bila razlika v skupnem zmanjšanju telesne mase med zdravilom ACOMPLIA in placebom –4,2 kg (IZ95 % –5,0, –3,4; p<0,001).

Zdravljenje z rimonabantom je spremljalo pomembno zmanjšanje obsega pasu, ki je znan kazalec intraabdominalnega maščevja.

Učinek na telesno maso se je pri moških in ženskah ujemal. Pri omejenem številu bolnikov črncev je bilo zmanjšanje telesne mase manj izrazito (povprečna razlika v primerjavi s placebom –2,9 kg). Zaradi majhnega števila bolnikov ni mogoče sklepati o učinkih pri bolnikih, starejših od 75 let, in pri bolnikih azijskega/orientalskega porekla.

Obvladovanje telesne mase in dodatni dejavniki tveganja

V študijah nediabetičnih bolnikov, vključno z mešano populacijo preiskovancev z (zdravljeno) dislipidemijo ali brez nje, so (po enem letu) ugotovili zvišanje holesterola HDL in znižanje trigliceridov. Ob 20 mg rimonabanta se je holesterol HDL v povprečju zvišal za 16,4 % (izhodiščni holesterol HDL 1,24 mmol/l), ob placebu pa za 8,9 % (izhodiščni holesterol HDL 1,21 mmol/l). Razlika je bila statistično značilna (razlika 7,9 %, IZ95 % 6,6 %, 9,2 %; p<0,001). Trigliceridi so se ob 20 mg rimonabanta v povprečju znižali za 6,9 % (izhodiščni trigliceridi 1,62 mmol/l), ob placebu pa

zvišali za 5,8 % (izhodiščni trigliceridi 1,65 mmol/l). Razlika je bila statistično značilna (razlika – 13,3 %, IZ95 % –16,5 %, –10,2 %; p<0,001). Ocenjujejo, da je približnoprometpolovica ugotovljenega

izboljšanja holesterola HDL in trigliceridov pri bolnikih, ki so dobivali 20 mg rimonabanta, presegala

izboljšanje, ki bi ga pričakovali zgolj zaradi zmanjšanja telesne mase.

Na splošno ACOMPLIA 20 mg ni pomembno vplivala na koncentracijo celotnega holesterola ali holesterola LDL.

V preskušanju pri pretežkih ali debelih diabetikih tipa 2 (RIO – Diabetes),za ki so dobivali metformin ali

7,2 %). Razlike so bile statistično značilne (razlika –0,7 %, IZ95 % –0,80, –0,5; p<0,001).

Ob uporabi 20 mg zdravila ACOMPLIA se je telesna masa po enem letu v povprečju zmanjšala za 5,3 kg, ob uporabi placeba pa za 1,4 kg (razlika –3,9 kg, IZ95 % –4,6; –3,3, p < 0,001). Tabela 2 prikazuje odstotek bolnikov, ki so po enem letu zdravljenja izgubili 5 % oz. 10 % izhodiščne telesne mase.

sulfonilsečnino, so ugotovili izboljšanje HbA1c in telesne mase. Po enem letu je bila absolutna sprememba HbA1c z 20 mg rimonabanta –0,6 (izhodišdovoljenjačno 7,3 %) in s placebom +0,1 (izhodiščno

V drugo preskušanje (Serenade) so bili vključeni debeli bolniki z diabetesom tipa 2, ki pred tem še niso dobivali terapije (terapevtsko naivni bolniki). Izhodiščni HbA1c je bil v obeh skupinah (skupini z

rimonabantom in skupini s placebom) 7,9 %. Absolutna sprememba HbA po šestih mesecih je bila v

ā 1c

skupini, ki je prejemala 20 mg rimonabanta, –0,8 in v skupini, ki je prejemala placebo, –0,3 (razlika – 0,51, IZ95 % –0,78, –0,24, p < 0,001). HbA1c < 7 % je doseglo 51 % bolnikov, ki so dobivali rimonabant, in 35 % bolnikov, ki so dobivali placebo. Razlika v povprečni spremembi telesne mase

nima

 

med prejemniki 20 mg rimonabanta in prejemnikive

placeba je bila 3,8 kg (IZ95 % –5,0, –2,6, p < 0,001).

Spremembe holesterola HDL in trigliceridov so bile v tej populaciji podobne kot v nediabetični

populaciji. Ocenjujejo, da je približno polovica povprečnega izboljšanja HbA1c pri bolnikih, ki so dobivali 20 mg rimonabanta, presegala izboljšanje, ki bi ga pričakovali zgolj zaradi zmanjšanja telesne mase.

5.2 FarmakokinetičneZdravilolastnosti

Farmakokinetika rimonabanta je do približno 20 mg precej sorazmerna odmerku. Nad 20 mg je AUC naraščala manj kot sorazmerno odmerku.

Absorpcija:

Rimonabant ima in vitro veliko permeabilnost in ni substrat P-glikoproteina. Absolutna biološka uporabnost rimonabanta ni ugotovljena. Po večkratni uporabi 20 mg enkrat na dan na tešče pri zdravih preiskovancih doseže rimonabant največjo plazemsko koncentracijo v približno 2 urah, plazemsko koncentracijo v stanju dinamičnega ravnovesja pa v 13 dneh (Cmax = 196 ± 28,1 ng/ml;

Cdno = 91,6 ± 14,1 ng/ml; AUC0–24 = 2960 ± 268 ng.h/ml). Izpostavljenost rimonabantu v stanju dinamičnega ravnovesja je 3,3-krat večja kot po prvem odmerku. Analiza populacijske farmakokinetike ob povečevanju telesne mase je pokazala manj nihanja v razmerju med najvišjo in najnižjo koncentracijo v plazmi, a nobenih razlik v AUC v stanju dinamičnega ravnovesja. Ko se

telesna masa poveča s 65 na 200 kg, je pričakovano zmanjšanje Cmax 24 % in pričakovano povečanje Cdno za 5 %. Čas do stanja dinamičnega ravnovesja je pri debelih bolnikih daljši (25 dni), ker je

volumen porazdelitve pri njih večji. Analiza populacijske farmakokinetike je pokazala, da je

farmakokinetika rimonabanta pri zdravih nekadilcih podobna kot pri bolnikih, ki kadijo.

Vpliv hrane:

promet

 

Uporaba rimonabanta pri zdravih preiskovancih na tešče ali z zelo mastnim obrokom je pokazala, da je

bila Cmax na poln želodec večja za 67 % in AUC za 48 %. V kliničnih študijah so preiskovanci Zdravilo ACOMPLIA 20 mg jemali zjutraj, ponavadi pred zajtrkom.

Porazdelitev:

Vezava rimonabanta na človeške plazemske beljakovine je in vitro velika (> 99,9 %) in v širokem

dovoljenja

volumen porazdelitve

razponu koncentracij ne kaže saturacije. Zdi se, da je navidezni periferniza

rimonabanta povezan s telesno maso; debeli bolniki imajo večji volumen porazdelitve kot preiskovanci z normalno telesno maso.

Biotransformacija:

Rimonabant se in vitro presnavlja s CYP3A in amidohidrolazo (pretežno jetrno). Presnovki v obtoku ne prispevajo k njegovemu farmakološkemu delovanju.

Eliminacija:

Rimonabant se v glavnem izloča s presnovo inānadaljnjo izločitvijo presnovkov v žolču. Le približno 3 % odmerka rimonabanta se izloči z urinom,ve približno 86 % odmerka pa se izloči z blatom kot nespremenjeno zdravilo in presnovki. Pri debelih bolnikih je eliminacijski razpolovni čas zaradi večjega volumna porazdelitve daljši (okrog 16 dni) kot pri bolnikih, ki niso debeli (okrog 9 dni).

V študijah s posamičnimi in ponavljajonimačimi se odmerki sta bili Cmax in AUC rimonabanta pri zdravih japonskih preiskovancih in belcih podobni. Eliminacijski razpolovni čas pa je bil pri japonskih

Posebne populacije

Rasa:

preiskovancih krajši (od 3 do 4 dni) kot pri belcih (okrog 9 dni). Razlika v razpolovnem času je bila posledica razlik v perifernem volumnu porazdelitve zaradi manjše telesne mase japonskih preiskovancev.

Bolniki črnci imajo lahko do 31 % manjšo Cmax in 43 % manjšo AUC kot bolniki drugih ras.

Spol:

Zdravilo

Farmakokinetika rimonabanta je pri bolnicah in bolnikih podobna.

Starejši:

Izpostavljenost starejših bolnikov je rahlo večja kot izpostavljenost mladih bolnikov. Glede na analizo populacijske farmakokinetike (starostni razpon od 18 do 81 let) ocenjujejo, da ima 75-letni bolnik

21 % večjo Cmax in 27 % večjo AUC kot 40-letni bolnik.

Bolniki z insuficienco jeter:

Blaga okvara jeter ne spremeni izpostavljenosti rimonabantu. Podatkov ni dovolj za sklepanje o farmakokinetiki pri zmerni okvari jeter. Bolnikov s hudo okvaro jeter niso ocenili.

Bolniki z okvaro ledvic:

Učinek delovanja ledvic na farmakokinetiko rimonabanta ni posebej raziskan.

Glede na podatke študij populacijske farmakokinetike blaga okvara ledvic ne vplivata na farmakokinetiko rimonabanta. Omejeni podatki kažejo na večjo izpostavljenost pri bolnikih z zmerno okvaro ledvic (40% povečanje AUC). Podatkov za bolnike s hudo okvaro ledvic ni.

5.3 Predklinični podatki o varnosti

V kliničnih študijah niso opazili škodljivih reakcij, v študijah na živalih pa so jih opazili pri stopnjah izpostavljenosti, podobnih stopnjam klinične izpostavljenosti. Možen pomen za klinično uporabo je naslednji:

Konvulzije so sporadično opažali v študijah na glodalcih in makakih. Med 3-mesečno študijo na psih konvulzij niso zabeležili. V nekaterih primerih – ne pa v vseh – je bilaprometsprožitev konvulzij po vsem sodeč povezana s stresom zaradi postopka, npr. rokovanja z živalmi. Prokonvulzivno delovanje

rimonabanta so ugotovili v eni od dveh študij farmakološke varnosti. Pri podganah niso ugotovili neželenega vpliva rimonabanta na vzorec EEG.

V študijah na glodalcih so ugotovili večjo incidenco in/ali izrazitost kliničnih znakov, ki nakazujejo povečano taktilno hiperestezijo. Neposrednega učinka rimonabanta ni mogoče izključiti.

dovoljenja

in z odmerkom povezano povečanje

Med dolgotrajnimi študijami na podganah so opazili steatozo jeterza

centrilobularne nekroze. Neposrednega učinka rimonabanta ni mogoče izključiti.

V standardnih študijah plodnosti na podganjih samicah (uporaba zdravila 2 tedna pred parjenjem) so ugotovili nenormalno cikličnost estrusa ter zmanjšanje rumenih telesc in indeksa plodnosti ob odmerkih rimonabanta, ki so povzročili toksične učinke pri samicah-materah (30 in 60 mg/kg/dan). Po dolgotrajnejši uporabi pred parjenjem (9 tednov), ki je omogočila okrevanje po uvodnih vplivih rimonabanta, niso ugotovili neželenih učinkov na plodnost in cikličnost estrusa. Kar zadeva

reproduktivne parametre pri 30 mg/kg niso ugotovili razlik med zdravljenimi in kontrolnimi živalmi,

 

 

ā

pri 60 mg/kg so bili učinki še vedno opazni (zmanjšano število rumenih telesc, skupno število

 

ve

 

implantacij in plodov, sposobnih za življenje).

 

V študijah embrio-fetalnih toksičnih učinkov pri kuncih so opažali sporadične malformacije

nima

 

 

(anencefalija, mikrooftalmija, razširitev možganskih prekatov in omfalokela) ob odmerkih, ki so povzročili izpostavljenosti, podobne kliničnim izpostavljenostim. Čeprav so pri teh odmerkih opazili toksične učinke pri samicah-materah, ni mogoče izključiti povezave s terapijo. Pri podganah niso

ugotovili z zdravljenjem povezanih malformacij.

Vplive rimonabanta na preZdravilo- in postnatalni razvoj so raziskali pri podganah v odmerkih do

10 mg/kg/dan. Opažena je bila večja s terapijo povezana umrljivost mladičev podgan v obdobju pred odstavitvijo. Večjo umrljivost mladičev podgan je morda mogoče pripisati nezmožnosti samic za dojenje ali pa zaužitju rimonabanta z mlekom in/ali zavrtju sesalnega refleksa, za katerega je v literaturi opisano, da ga pri novoskotenih miših sproži endokanabinoidni prenos prek receptorjev CB1. V literaturi je opisano, da se prostorska porazdelitev in gostota receptorjev CB1 v možganih med razvojem spreminjata tako pri glodalcih kot pri človeku. Potencialni pomen tega za uporabo antagonista CB1 ni znan. V študiji pre- in postnatalnega razvoja pri podganah izpostavljenost rimonabantu in utero prek dojenja ni povzročila sprememb pri učenju ali pomnjenju, so pa pri mladičih podgan kot posledico izpostavljenosti rimonabantu opažali nejasne učinke na motorično delovanje in zdrznitev na slušni dražljaj.

Ni posebnih zahtev.

6. FARMACEVTSKI PODATKI

6.1 Seznam pomožnih snovi

Jedro tablete: koruzni škrob, laktoza monohidrat,
povidon K 30 (E1201),
premreženi natrijev karmelozat (E468), natrijev lavrilsulfat (E487), mikrokristalna celuloza (E460), magnezijev stearat

Obloga tablete:

 

 

 

promet

laktoza monohidrat,

 

 

 

hipromeloza 15 mPa.s (E464),

 

 

 

titanov dioksid (E171),

 

 

 

makrogol 3000

 

 

za

Glazura tablete:

 

 

 

 

 

karnauba vosek (E903)

 

dovoljenja

 

6.2

Inkompatibilnosti

 

 

 

 

 

Navedba smiselno ni potrebna.

 

 

 

6.3

Rok uporabnosti

 

 

 

3 leta

 

 

 

 

6.4 Posebna navodila za shranjevanje

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

Za shranjevanje zdravila niso potrebna posebna navodila.

 

 

 

 

ve

 

 

 

6.5 Vrsta ovojnine in vsebina

Pretisni omoti iz PVC-aluminija s 14nima, 28, 30, 56, 84, 90 in 98 filmsko obloženimi tabletami.

Na trgu ni vseh navedenih pakiranj.

Perforirani pretisni omoti za enkratni odmerek iz PVC-aluminija s 70 x 1 filmsko obloženo tableto. Neprozorne bele plastenkeZdraviloiz HDPE z 28, 98 ali 500 filmsko obloženimi tabletami.

6.6 Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje

7. IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET

sanofi-aventis

174 Avenue de France F-75013 Paris Francija

8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/06/344/001-011

9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET

19 junij 2006

10. DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na http://www.emea.europa.eu/.

 

 

ve

ā

 

nima

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

 

 

promet

spletni strani Evropske agencije za zdravila (EMEA)

dovoljenja

za

 

 

 

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept