Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dificlir (fidaxomicin) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - A07AA12

Updated on site: 06-Oct-2017

Ime zdravilaDificlir
ATC kodaA07AA12
Substancafidaxomicin
ProizvajalecAstellas Pharma Europe BV

1.IME ZDRAVILA

DIFICLIR 200 mg filmsko obložene tablete

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 200 mg fidaksomicina.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

filmsko obložena tableta

Tablete v obliki 14 mm kapsule, bele ali skoraj bele barve, z vtisnjeno oznako “FDX” na eni strani in številko “200” na drugi strani.

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

Zdravilo DIFICLIR je indicirano pri odraslih za zdravljenje okužb s Clostridium difficile (CDI-C. difficile infections), znanih tudi kot diareja, ki jo povzroča C. difficile (CDAD-C. difficile-associated diarrhoea) (glejte poglavje 5.1).

Upoštevati je treba uradne smernice za pravilno uporabo antibiotikov.

4.2Odmerjanje in način uporabe

Odmerjanje

Odrasli in starejši (≥ 65 let)

Priporočeni odmerek je 200 mg (ena tableta) dvakrat na dan (ena tableta vsakih 12 ur) 10 dni.

Posebne skupine bolnikov

Okvara ledvic

Prilagajanje odmerka ni potrebno. Zaradi omejenih kliničnih podatkov pri tej populaciji je treba zdravilo DIFICLIR uporabljati previdno pri bolnikih s hudo okvaro ledvic (glejte poglavji 4.4 in 5.2)

Okvara jeter

Prilagajanje odmerka ni potrebno. Zaradi omejenih kliničnih podatkov pri tej populaciji je treba zdravilo DIFICLIR uporabljati previdno pri bolnikih z zmerno do hudo okvaro jeter (glejte poglavji 4.4 in 5.2).

Pediatrična populacija

Varnost in učinkovitost fidaksomicina pri otrocih, mlajših od 18 let, še nista bili dokazani. Podatki niso na voljo.

Način uporabe

Zdravilo DIFICLIR je namenjeno za peroralno uporabo.

Zdravilo DIFICLIR se lahko vzame s hrano ali brez nje.

4.3Kontraindikacije

Preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1.

4.4Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Poročali so o preobčutljivostnih reakcijah, vključno s hudim angioedemom (glejte poglavje 4.8). Če se med zdravljenjem z zdravilom DIFICLIR pojavi huda alergijska reakcija, je treba zdravilo ukiniti in sprejeti ustrezne ukrepe.

Nekateri bolniki s preobčutljivostnimi reakcijami so poročali tudi o alergijah na makrolide v preteklosti. Pri bolnikih z znano alergijo na makrolide je potrebno fidaksomicin uporabljati previdno.

Zaradi omejenih kliničnih podatkov je treba fidaksomicin uporabljati previdno pri bolnikih s hudo okvaro ledvic ali z zmerno do hudo okvaro jeter (glejte poglavje 5.2).

Zaradi omejenih kliničnih podatkov je treba fidaksomicin uporabljati previdno pri bolnikih s psevdomembranskim kolitisom, s fulminantno ali življenjsko nevarno CDI.

Ni podatkov za bolnike s sočasnim vnetjem črevesja. Fidaksomicin je treba pri teh bolnikih uporabljati previdno zaradi tveganja povečane absorpcije in potencialnega tveganja sistemskih neželenih učinkov.

Sočasno dajanje močnih P-glikoproteinskih inhibitorjev, kot so ciklosporin, ketokonazol, eritromicin, klaritromicin, verapamil, dronedaron in amiodaron, ni priporočljivo (glejte poglavji 4.5 in 5.2).

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Učinek zaviralcev P-gp na fidaksomicin

Fidaksomicin je substrat P-gp. Sočasno dajanje enojnih odmerkov zaviralca P-gp ciklosporina A in fidaksomicina pri zdravih prostovoljcih je povzročilo 4-kratno povečanje Cmax in 2-kratno povečanje AUC fidaksomicina ter 9,5-kratno povečanje Cmax in 4-kratno povečanje AUC glavnega aktivnega presnovka OP-1118. Ker klinična pomembnost tega povečanja pri izpostavljenosti ni znana, se sočasno dajanje močnih zaviralcev P-gp, kot so ciklosporin, ketokonazol, eritromicin, klaritromicin, verapamil, dronedaron in amiodaron ne priporoča (glejte poglavji 4.4 in 5.2).

Učinek fidaksomicina na substrate P-gp

Fidaksomicin lahko blago do zmerno zavira črevesni P-gp.

Fidaksomicin (200 mg dvakrat na dan) je imel majhen, a klinično nepomemben učinek na izpostavljenost digoksinu. Vendar pa večjega učinka na substrate P-gp z nižjo biološko razpoložljivostjo, bolj dovzetne na zaviranje črevesnega P-gp, kot je dabigatran eteksilat, ni mogoče izključiti.

Učinek fidaksomicina na druge prenašalce

Fidaksomicin nima klinično pomembnega učinka na izpostavljenost rosuvastatinu, substratu za prenašalca OATP2B1 in BCRP. Sočasno dajanje 200 mg fidaksomicina dvakrat na dan z enkratnim odmerkom 10 mg rosuvastatina pri zdravih osebah ni imela klinično pomembnega učinka na AUCinf rosuvastatina.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Podatki o uporabi fidaksomicina pri nosečnicah niso na voljo. Študije na živalih niso pokazale neposrednih ali posrednih škodljivih učinkov glede reprodukcijske toksičnosti. Iz previdnostnih razlogov je bolje, da zdravila DIFICLIR med nosečnostjo ne uporabljate.

Dojenje

Ni znano, ali se fidaksomicin in njegovi presnovki izločajo v materino mleko. Čeprav se učinkov na dojene novorojence/otroke ne pričakuje, ker je sistemska izpostavljenost fidaksomicinu majhna,

tveganja za novorojenca/otroka ne moremo izključiti. Odločiti se je treba med prenehanjem dojenja in prenehanjem/prekinitvijo zdravljenja z zdravilom DIFICLIR, pri čemer je treba pretehtati prednosti dojenja za otroka in prednosti zdravljenja za mater.

Plodnost

Fidaksomicin pri podganah ni vplival na sposobnost razmnoževanja (glejte poglavje 5.3).

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Zdravilo DIFICLIR nima vpliva ali ima zanemarljiv vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

4.8Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

Najpogostejši neželeni učinki, so bruhanje, navzea in zaprtost.

Povzetek neželenih učinkov v obliki preglednice

Preglednica 1 prikazuje neželene učinke, prikazane po organskih sistemih, pri dajanju fidaksomicina dvakrat na dan za zdravljenje okužbe s C. difficile, o katerih so poročali pri najmanj dveh bolnikih.

Neželeni učinki so po pogostnosti opredeljeni kot: zelo pogosti (≥1/10), pogosti (≥1/100 do <1/10); občasni (≥1/1.000 do <1/100); redki (≥1/10.000 do <1/1.000) ali zelo redki (<1/10.000) in neznana pogostnost (ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov). Znotraj vsake skupine pogostnosti so neželeni učinki navedeni po padajoči resnosti.

Preglednica1:

Povzetek neželenih učinkov zdravila po organskih sistemih MedDRA

 

 

 

 

 

 

MedDRA organski

Pogosti

Občasni

Neznana pogostnost

 

sistem

 

 

 

 

 

Bolezni imunskega

 

izpuščaj, pruritus

preobčutljivostne reakcije

 

sistema

 

 

(angioedem, dispneja)

 

 

 

 

 

Presnovne in

 

 

zmanjšan apetit

 

 

prehranske motnje

 

 

 

 

 

 

 

Bolezni živčevja

 

vrtoglavica, glavobol,

 

 

 

 

 

disgevzija

 

 

Bolezni prebavil

bruhanje, navzea,

napetost trebuha,

 

 

zaprtost

flatulenca, suha usta

 

 

 

 

 

 

Bolezni jeter,

 

 

povečana alanin

 

 

žolčnika in

 

 

 

 

 

 

aminotransferaza

 

 

žolčevodov

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis izbranih neželenih učinkov

V obdobju trženja zdravila so poročali o akutnih preobčutljivostnih reakcijah, kot sta angioedem in dispneja (glejte poglavji 4.3 in 4.4).

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

O primerih akutnega prevelikega odmerjanja ni poročil. Med kliničnimi študijami in v obdobju trženja zdravila niso poročali o nobenem neželenem učinku akutnega prevelikega odmerjanja. Vseeno pa možnosti za neželene učinke ni mogoče izključiti in se priporočajo splošni podporni ukrepi.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: antidiaroiki, protivnetna in protimikrobna zdravila, oznaka ATC: A07AA12.

Mehanizem delovanja

Fidaksomicin je antibiotik, ki spada v makrociklično skupino antibiotikov.

Fidaksomicin je baktericidno zdravilo in zavira sintezo RNA z bakterijsko RNA polimerazo. Na RNA polimerazo deluje drugače kot rifamicini. Do zaviranja klostridijske RNA polimeraze pride pri koncentraciji, ki je 20-krat nižja kot za encim E. coli (1 μM v primerjavi z 20 μM), kar delno pojasnjuje pomembno specifičnost delovanja fidoksamicina. Ugotovljeno je bilo, da fidaksomicin zavira nastajanje spor C. difficile in vitro.

Farmakokinetično/farmakodinamično (PK/PD) razmerje

Fidaksomicin je zdravilo, ki deluje lokalno. Glede na to, da je to lokalno zdravilo, farmakokinetičnega/farmakodinamičnega razmerja ni mogoče ugotoviti, vendar in vitro podatki kažejo, da ima fidaksomicin od časa odvisno baktericidno delovanje in da je čas nad MIC najboljši pokazatelj za napovedovanje klinične učinkovitosti.

Mejne vrednosti

Fidaksomicin je zdravilo, ki deluje lokalno in ga ni mogoče uporabiti za zdravljenje sistemskih okužb, zato ugotavljanje klinične mejne vrednosti ni pomembno. Epidemiološka mejna vrednost za fidaksomicin pri C. difficile, ki ločuje populacijo divjega tipa od izolatov s pridobljeno rezistenco, je ≥ 1,0 mg/l.

Antimikrobni spekter

Fidaksomicin je ozkospektralni antibiotik z baktericidnim delovanjem na C. difficile. Fidaksomicin ima MIC90 0,25 mg/l v primerjavi s C. difficile in njegov glavni presnovek, OP-1118, ima MIC90

8 mg/l. Po Gramu negativni organizmi intrinzično niso občutljivi za fidaksomicin.

Vpliv na črevesno floro

Študije so pokazale, da zdravljenje s fidaksomicinom ne vpliva na koncentracije Bacteroides ali drugih pomembnejših sestavin mikrobiotov v fecesu bolnikov s CDI.

Mehanizem odpornosti

Ni znanih prenosnih elementov, ki povzročajo odpornost za fidaksomicin. Tudi navzkrižne rezistence s katerimkoli drugim antibiotikom, vključno z β-laktami, makrolidi, metronidazolom, kinoloni, rifampicinom in vankomicinom, niso ugotovili. Specifične mutacije RNA polimeraze so povezane z zmanjšano občutljivostjo za fidaksomicin.

Klinična učinkovitost

V osrednjih kliničnih preskušanjih je bil ponovni pojav v 30. dneh po zdravljenju ocenjen kot druga končna točka. Stopnja ponovnega pojava (vključno z recidivom) je bila značilno nižja s fidaksomicinom (14,1 % v primerjavi s 26,0 % s 95-% IZ [-16,8 %, -6,8 %]), vendar ta preskušanja niso bila zasnovana prospektivno, da bi dokazali preprečevanje ponovne okužbe z novim sevom.

Opis populacije bolnikov v kliničnih preskušanjih

V dveh kliničnih preskušanjih bolnikov s CDI je bilo 47,9 % (479/999) bolnikov (glede na populacijo v protokolu) starih ≥ 65 let in 27,5 % (275/999) bolnikov je bilo v obdobju trajanja študije sočasno zdravljenih z antibiotiki. Štiriindvajset odstotkov bolnikov je ob izhodišču izpolnjevalo vsaj enega od naslednjih treh kriterijev za resnost ocenjevanja: telesna temperatura > 38,5 °C, število levkocitov

> 15.000 ali vrednost kreatinina ≥ 1,5 mg/dl. Bolniki s fulminantnim kolitisom in bolniki z več epizodami (opredeljenimi kot več kot ena predhodna epizoda v predhodnih 3 mesecih) CDI so bili iz študij izključeni.

Pediatrična populacija

Evropska agencija za zdravila je začasno odložila zahtevo za predložitev rezultatov študij s fidaksomicinom za eno ali več podskupin pediatrične populacije (za podatke o uporabi pri pediatrični populaciji glejte poglavje 4.2).

5.2Farmakokinetične lastnosti

Absorpcija

Biološka razpoložljivost pri ljudeh ni znana. Pri zdravih odraslih je po odmerku 200 mg fidaksomicina Cmax približno 9,88 ng/ml, AUC0-t pa 69,5 ng-h/ml, s Tmax 1,75 ure. Pri bolnikih s CDI so maksimalne koncentracije fidaksomicina in njegovega glavnega presnovka OP-1118 v plazmi 2- do 6-krat višje kot pri zdravih odraslih. Po odmerku 200 mg fidaksomicina vsakih 12 ur 10 dni je bila akumulacija fidaksomicina ali OP-1118 v plazmi zelo majhna.

Cmax za fidaksomicin in OP-1118 v plazmi je bil 22 % in 33 % nižji po zelo mastnem obroku v primerjavi z uporabo na tešče, obseg izpostavljenosti (AUC0-t) pa je bil enak.

Fidaksomicin in presnovek OP-1118 sta substrata P-gp.

In vitro študije so pokazale, da sta fidaksomicin in presnovek OP-1118 zaviralca prenašalcev BCRP, MRP2 in OATP2B1, vendar ni bilo ugotovljeno, da sta substrata. Pod pogoji za klinično uporabo, fidaksomicin nima klinično pomembnega vpliva na izpostavljenost rosuvastatinu, substratu za OATP2B1 in BCRP (glejte poglavje 4.5). Klinični pomen zaviranja MRP2 še ni znan.

Porazdelitev

Volumen porazdelitve pri ljudeh ni znan zaradi zelo omejene absorpcije fidaksomicina.

Biotransformacija

Obsežna analiza presnovkov v plazmi ni bila narejena zaradi majhne sistemske absorpcije fidaksomicina. Glavni presnovek, OP-1118, nastaja s hidrolizo izobutiril estra. Študije presnove in vitro so pokazale, da nastajanje OP-1118 ni odvisno od encimov CYP450. Ta presnovek ima tudi antimikrobno delovanje (glejte poglavje 5.1)

Fidaksomicin ne inducira ali zavira encima CYP450 in vitro.

Izločanje

Po enkratnem odmerku 200 mg fidaksomicina je bila večina danega odmerka (preko 92%) ugotovljena v blatu kot fidaksomicin ali njegov presnovek OP-1118 (66%).Glavne poti izločanja sistemsko razpoložljivega fidaksomicina niso bile določene. Izločanje z urinom je zanemarljivo (<1%). Le zelo malo OP-1118 in nič fidaksomicina so ugotovili v urinu pri človeku. Razpolovna doba fidaksomicina je približno 8-10 ur.

Posebne populacije

Zdi se, da se koncentracije v plazmi povečajo pri starejših (≥ 65 let). Koncentracije fidaksomicina in OP-1118 so bile približno dvakrat višje pri bolnikih ≥ 65 let starosti v primerjavi z bolniki, mlajšimi od 65 let. Ta razlika ni klinično pomembna.

Maloštevilni podatki bolnikov z aktivno anamnezo kronične hepatične ciroze v študijah 3. faze so pokazali, da so srednje koncentracije fidaksomicina in OP-1118 v plazmi lahko približno 2-krat oz. 3- krat višje kot pri bolnikih, ki nimajo ciroze.

Maloštevilni podatki kažejo, da ni bistvene razlike v koncentraciji fidaksomicina ali OP-1118 v plazmi med bolniki z zmanjšanim delovanjem ledvic (očistek kreatinina < 50 ml/min) in bolniki z normalnim delovanjem ledvic (očistek kreatinina ≥ 50 ml/min).

Maloštevilni podatki kažejo, da spol, telesna masa in rasa nimajo večjega vpliva na koncentracijo fidaksomicina ali OP-1118 v plazmi.

5.3Predklinični podatki o varnosti

Predklinični podatki na osnovi običajnih študij farmakološke varnosti, toksičnosti pri ponavljajočih se odmerkih, genotoksičnosti, vpliva na sposobnost razmnoževanja ne kažejo posebnega tveganja za človeka.

Parametri reprodukcije in plodnosti niso pokazali statistično pomembnih razlik pri podganah, ki so dobivale fidaksomicin v odmerkih do 6,3 mg/kg/dan (intravensko).

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

Jedro tablete: mikrokristalna celuloza predgelirani škrob (koruzni) hidroksipropilceluloza butilhidroksitoluen

natrijev karboksimetil škrob magnezijev stearat

Obloga: polivinilalkohol titanov dioksid (E171) smukec

makrogol lecitin (sojin)

6.2Inkompatibilnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

6.3Rok uporabnosti

3 leta

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Za shranjevanje zdravila niso potrebna posebna navodila.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

30 ml vsebnik iz HDPE z indukcijsko zavarjeno, polipropilensko, za otroke varno zaporko; 20 filmsko obloženih tablet v vsebniku.

60 ml vsebnik iz HDPE z indukcijsko zavarjeno, polipropilensko, za otroke varno zaporko; 60 filmsko obloženih tablet v vsebniku.

100 x 1 filmsko obložena tableta v perforiranih Al/Al pretisnih omotih. 20 x 1 filmsko obložena tableta v perforiranih Al/Al pretisnih omotih.

Na trgu ni vseh navedenih pakiranj.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Nizozemska

8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/11/733/001-004

9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 05/12/2011

Datum zadnjega podaljšanja:

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

{MM/LLLL}

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu.

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept