Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Empliciti (elotuzumab) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - L01XC

Updated on site: 06-Oct-2017

Ime zdravilaEmpliciti
ATC kodaL01XC
Substancaelotuzumab
ProizvajalecBristol-Myers Squibb

Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila. Glejte poglavje 4.8, kako poročati o neželenih učinkih.

1.IME ZDRAVILA

Empliciti 300 mg prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje

Empliciti 400 mg prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Empliciti 300 mg prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje

Ena viala vsebuje 300 mg elotuzumaba*.

Empliciti 400 mg prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje

Ena viala vsebuje 400 mg elotuzumaba.

Po rekonstituciji en ml koncentrata vsebuje 25 mg elotuzumaba.

* Elotuzumab je pridobljen s tehnologijo rekombinantne DNA na celicah NS0.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje (prašek za koncentrat)

Prašek je v obliki belega do sivobelega, celega ali razdrobljenega skupka.

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

Zdravilo Empliciti je v kombinaciji z lenalidomidom in deksametazonom indicirano za zdravljenje multiplega mieloma pri odraslih bolnikih, ki so se predhodno zdravili z vsaj eno obliko zdravljenja (glejte poglavji 4.2 in 5.1).

4.2Odmerjanje in način uporabe

Zdravljenje z elotuzumabom mora uvesti in nadzirati zdravnik z izkušnjami pri zdravljenju multiplega mieloma.

Premedikacija za preprečevanje infuzijske reakcije

Bolniki morajo od 45 do 90 minut pred infundiranjem zdravila Empliciti prejeti premedikacijo z naslednjimi zdravili (glejte poglavje 4.4):

Deksametazon 8 mg intravensko.

Antagonist histaminskih receptorjev H1: difenhidramin (od 25 do 50 mg peroralno ali intravensko) ali enakovreden antagonist histaminskih receptorjev H1.

Antagonist histaminskih receptorjev H2: ranitidin (50 mg intravensko ali 150 mg peroralno) ali enakovreden antagonist histaminskih receptorjev H2.

Paracetamol (od 650 do 1.000 mg peroralno).

Ukrepanje v primeru infuzijske reakcije

Če se med aplikacijo zdravila Empliciti pojavi infuzijska reakcija ≥ stopnje 2, je treba infundiranje zdravila prekiniti. Ko reakcija izzveni do ≤ stopnje 1, se infundiranje zdravila Empliciti lahko nadaljuje, vendar s hitrostjo 0,5 ml/min. Hitrost infundiranja se nato lahko postopoma povečuje za

0,5 ml/min vsakih 30 minut, če bolnik to prenaša, in sicer do hitrosti, pri kateri se je pojavila infuzijska reakcija. Če se infuzijska reakcija ne ponovi, se s povečevanjem hitrosti lahko nadaljuje (glejte

tabelo 2).

Pri bolnikih, pri katerih se je pojavila infuzijska reakcija, je treba še 2 uri po koncu infundiranja zdravila Empliciti nadzirati vitalne znake na vsakih 30 minut. Če se infuzijska reakcija ponovi, je treba infundiranje zdravila Empliciti prekiniti, bolnik pa na ta dan zdravila ne sme več prejeti (glejte poglavje 4.4). V primeru zelo hudih infuzijskih reakcij (≥ stopnja 3), bo zdravljenje z zdravilom Empliciti morda treba trajno ukiniti in uvesti ustrezno nujno zdravljenje.

Odmerjanje pri uporabi z lenalidomidom in deksametazonom

Shema odmerjanja je prikazana v tabeli 1.

Zdravljenje je treba nadaljevati do napredovanja bolezni ali pojava nesprejemljivih toksičnih učinkov.

Priporočeni odmerek zdravila Empliciti je 10 mg/kg intravensko vsak teden (28-dnevni cikel), na 1., 8., 15. in 22. dan prva dva cikla in nato na vsaka 2 tedna na 1. in 15. dan.

Priporočeni odmerek lenalidomida je 25 mg peroralno enkrat na dan od 1. do 21. dneva ponavljajočega se 28-dnevnega cikla in najmanj 2 uri po infundiranju zdravila Empliciti, če se zdravili uporabi na isti dan.

Deksametazon je treba uporabljati na naslednji način:

Na dan aplikacije zdravila Empliciti mora bolnik deksametazon prejeti v odmerku 28 mg peroralno enkrat na dan od 3 do 24 ur pred zdravilom Empliciti in 8 mg intravensko od 45 do

90minut pred aplikacijo zdravila Empliciti na 1., 8., 15. in 22. dan ponavljajočega se 28-dnevnega cikla.

Na dan brez uporabe zdravila Empliciti, ko je predvidena uporaba deksametazona (8. in 22. dan

3.cikla in vsi nadaljnji cikli), mora bolnik deksametazon prejeti v odmerku 40 mg peroralno.

Tabela 1: Priporočena shema odmerjanja zdravila Empliciti v kombinaciji z lenalidomidom in deksametazonom

Cikel

 

1. in 2. cikel 28-dnevnega cikla

 

 

3. in nadaljnji cikli

 

 

 

 

 

28-dnevnega cikla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan cikla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premedikacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empliciti (mg/kg) intravensko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenalidomid (25 mg) peroralno

 

 

 

 

1. do 21. dan

 

 

 

 

 

 

 

1. do 21. dan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deksametazon (mg) peroralno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan cikla

 

 

 

 

 

Za dodatne informacije o uporabi lenalidomida in deksametazona glejte ustrezen povzetek glavnih značilnosti zdravila.

Za navodila glede hitrosti infundiranja glejte Način uporabe v nadaljevanju.

Odložitev odmerka, prekinitev ali ukinitev zdravljenja

Če se odmerek enega zdravila v režimu odloži, zdravljenje z zdravilom prekine ali ukine, se zdravljenje z drugimi zdravili lahko nadaljuje po predvideni shemi. Če se peroralni ali intravenski odmerek deksametazona odloži ali zdravljenje z njim ukine, je treba zdravilo Empliciti uporabljati na osnovi klinične presoje (npr. tveganje za preobčutljivost) (glejte poglavje 4.4).

Posebne populacije

Pediatrična populacija

Pri pediatrični populaciji uporaba zdravila Empliciti za indikacijo multipli mielom ni relevantna.

Starejši

Pri bolnikih, starejših od 65 let, odmerka elotuzumaba ni treba prilagajati (glejte poglavje 5.2). Pri bolnikih, starih ≥ 85 let, je na voljo zelo malo podatkov o varnosti in učinkovitosti elotuzumaba.

Okvara ledvic

Pri bolnikih z blago (CrCl = 60 - 89 ml/min), zmerno (CrCl = 30 - 59 ml/min), hudo

(CrCl < 30 ml/min) okvaro ledvic ali končno odpovedjo ledvic, ki potrebujejo zdravljenje z dializo, odmerka zdravila Empliciti ni treba prilagajati (glejte poglavje 5.2).

Okvara jeter

Pri bolnikih z blago okvaro jeter (vrednost skupnega bilirubina [SB] ≤ od zgornje meje normalne [ZMN] vrednosti in vrednost AST > od ZMN vrednosti ali vrednost SB < od 1 do 1,5 × ZMN vrednosti in katera koli vrednost AST) odmerka zdravila Empliciti ni treba prilagajati. Pri bolnikih z zmerno (vrednost SB > od 1,5 do 3 × ZMN vrednosti in katera koli vrednost AST) ali s hudo (vrednost SB > od 3 × ZMN vrednosti in katera koli vrednost AST) okvaro jeter uporabe zdravila Empliciti niso raziskovali (glejte poglavje 5.2).

Način uporabe

Zdravilo Empliciti je namenjeno samo za intravensko uporabo.

Rekonstituirano in razredčeno raztopino je treba začeti infundirati s hitrostjo 0,5 ml/min. Če bolnik infundiranje dobro prenaša, se hitrost infundiranja lahko postopoma povečuje, kot je prikazano v tabeli 2. Največja hitrost infundiranja ne sme preseči 5 ml/min.

Tabela 2: Hitrost infundiranja zdravila Empliciti

1. cikel, 1. odmerek

1. cikel, 2. odmerek

1. cikel, 3. in 4. odmerek in vsi

 

 

 

 

kasnejši cikli

 

 

 

 

 

Časovni

Hitrost

Časovni

Hitrost

Hitrost

interval

 

interval

 

 

 

 

 

 

 

0 - 30 min

0,5 ml/min

0 - 30 min

3 ml/min

 

30 - 60 min

1 ml/min

≥ 30 min

4 ml/min*

5 ml/min*

≥ 60 min

2 ml/min*

-

-

 

*Nadaljujte s to hitrostjo do konca infundiranja, približno 1 uro na osnovi telesne mase bolnika.

Za navodila glede rekonstitucije in redčenja zdravila Empliciti pred dajanjem glejte poglavje 6.6.

4.3Kontraindikacije

Preobčutljivost na učinkovino ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1.

Pred začetkom zdravljenja je treba prebrati povzetke glavnih značilnosti vseh zdravil, ki se uporabljajo v kombinaciji z zdravilom Empliciti.

4.4Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Infuzijska reakcija

Pri bolnikih, ki so prejemali elotuzumab, so poročali o pojavu infuzijskih reakcij (glejte poglavje 4.8).

Pred infundiranjem zdravila Empliciti mora bolnik prejeti premedikacijo, ki sestoji iz deksametazona, antagonista histaminskih receptorjev H1, antagonista histaminskih receptorjev H2 in paracetamola (glejte poglavje 4.2 Premedikacija). Pri bolnikih, ki niso prejeli premedikacije, je bil delež infuzijskih reakcij precej večji.

Če kateri koli simptom infuzijske reakcije doseže stopnjo ≥ 2, je treba infundiranje zdravila Empliciti prekiniti in uvesti ustrezne medicinske in podporne ukrepe. Vitalne znake je treba nadzirati vsakih

30 minut 2 uri po koncu infundiranja zdravila Empliciti. Ko reakcija izzveni (simptomi ≤ stopnje 1), se infundiranje zdravila Empliciti lahko nadaljuje z začetno hitrostjo infundiranja 0,5 ml/min. Če se simptomi ne ponovijo, se lahko hitrost infundiranja postopoma povečuje vsakih 30 minut do največje hitrosti 5 ml/min (glejte poglavje 4.2 Način uporabe).

V primeru pojava zelo hudih infuzijskih reakcij bo zdravljenje z zdravilom Empliciti morda treba trajno ukiniti in uvesti ustrezno nujno zdravljenje. Bolniki z blagimi ali zmernimi infuzijskimi reakcijami lahko prejemajo zdravilo Empliciti z zmanjšano hitrostjo infundiranja in ob skrbnem nadziranju (glejte poglavje 4.2 Način uporabe).

Pogoji za uporabo zdravil, ki se uporabljajo skupaj z zdravilom Empliciti

Zdravilo Empliciti se uporablja v kombinaciji z drugimi zdravili. Pogoji, ki veljajo za uporabo teh zdravil, veljajo tudi pri kombiniranem zdravljenju. Pred začetkom zdravljenja je treba prebrati povzetke glavnih značilnosti vseh zdravil, ki se uporabljajo v kombinaciji z zdravilom Empliciti.

Okužbe

V kliničnih preskušanjih, izvedenih pri bolnikih z multiplim mielomom, je bila pojavnost vseh okužb, vključno s pljučnico, večja pri bolnikih, ki so se zdravili z zdravilom Empliciti (glejte poglavje 4.8). Bolnike je treba nadzirati, v primeru okužb pa uvesti standardno zdravljenje.

Sekundarne primarne novotvorbe (SPN)

V kliničnem preskušanju, v katerem so pri bolnikih z multiplim mielomom uporabo zdravila Empliciti v kombinaciji z lenalidomidom in deksametazonom primerjali z uporabo lenalidomida in deksametazona (študija 1), je bila pojavnost SPN in specifičnih solidnih tumorjev ter nemelanomskega kožnega raka večja pri bolnikih, ki so se zdravili z zdravilom Empliciti (glejte poglavje 4.8). Za SPN je znano, da so povezane z izpostavljenostjo lenalidomidu, ki pa je bila pri bolnikih, ki so se zdravili z zdravilom Empliciti v kombinaciji z lenalidomidom in deksametazonom daljša kot pri bolniki, ki so se zdravili z lenalidomidom in deksametazonom. Delež hematoloških malignomov je bil enak v obeh skupinah zdravljenja. Bolnike je treba nadzirati glede razvoja SPN.

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Študij farmakokinetičnih interakcij niso izvedli. Zdravilo Empliciti je humano monoklonsko protitelo, zato presnove s pomočjo encimov citokroma P450 (CYP) ali drugih encimov, ki presnavljajo zdravila, ni pričakovati. Pri sočasni uporabi drugih zdravil, ki zavirajo ali inducirajo te encime, se vpliv na farmakokinetiko zdravila Empliciti ne pričakuje.

Zdravilo Empliciti se lahko odkrije s serumsko proteinsko elektroforezo (SPEP) in serumsko imunofiksacijo pri bolnikih z mielomom in lahko vpliva na pravilno klasifikacijo odziva. Elotuzumab v serumu bolnika lahko povzroči majhen vrh v začetni regiji gama pri SPEP, ki je IgGƙ pri

imunofiksaciji seruma. Ta interferenca lahko pri bolnikih z IgG kapa mielomskim proteinom vpliva na določitev popolnega odziva, po možnosti pa tudi na določitev ponovitve po polnem odzivu.

V primeru odkritja dodatnih vrhov pri imunofiksaciji seruma je treba izključiti možnost biklonske gamopatije.

Pred začetkom zdravljenja je treba prebrati povzetke glavnih značilnosti vseh zdravil, ki se uporabljajo v kombinaciji z zdravilom Empliciti.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Ženske v rodni dobi/kontracepcija pri moških in ženskah

Zdravila Empliciti se ne sme uporabljati pri ženskah v rodni dobi, razen če klinično stanje ženske zahteva zdravljenje z elotuzumabom. Ženske v rodni dobi morajo uporabljati učinkovito kontracepcijo.

Moški bolniki morajo med zdravljenjem in še 180 dni po koncu zdravljenja uporabljati učinkovite metode za preprečevanje neželene nosečnosti, če je njihova partnerica noseča ali v rodni dobi in ne uporablja učinkovite kontracepcije.

Nosečnost

Izkušenj z uporabo elotuzumaba med nosečnostjo pri človeku ni. Elotuzumab se uporablja v kombinaciji z lenalidomidom, katerega uporaba med nosečnostjo je kontraindicirana. Zaradi pomanjkanja ustreznega živalskega modela ni podatkov o vplivu na sposobnost razmnoževanja pri živalih. Zdravila Empliciti se ne sme uporabljati med nosečnostjo, razen če klinično stanje ženske zahteva zdravljenje z elotuzumabom.

Pred začetkom zdravljenja je treba prebrati povzetke glavnih značilnosti vseh zdravil, ki se uporabljajo v kombinaciji z zdravilom Empliciti. Pri uporabi zdravila Empliciti skupaj z lenalidomidom obstaja tveganje za poškodbo ploda, vključno s hudimi, smrtno nevarnimi prirojenimi okvarami, povezanimi z uporabo teh zdravil. Upoštevati je treba zahteve glede preprečevanja nosečnosti, vključno s testiranjem in uporabo kontracepcije. Pri bolnikih, ki se zdravijo z lenalidomidom, je le-ta prisoten v krvi in spermi. Za zahteve glede kontracepcije zaradi prisotnosti in prenosa s spermo ter nadaljnje podrobnosti glejte ustrezen povzetek glavnih značilnosti zdravila. Bolniki, ki prejemajo zdravilo Empliciti v kombinaciji z lenalidomidom, se morajo držati programa za preprečevanje nosečnosti, ki je predviden pri uporabi lenalidomida.

Dojenje

Izločanje elotuzumaba v materino mleko se ne predvideva. Elotuzumab se uporablja v kombinaciji z lenalidomidom, zato je zaradi uporabe lenalidomida treba prenehati z dojenjem.

Plodnost

Študij, ki bi ovrednotile vpliv elotuzumaba na plodnost, niso izvedli. Učinek elotuzumaba na plodnost pri moških in ženskah ni znan.

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev

Na podlagi sporočenih neželenih učinkov se ne predvideva, da bi zdravilo Empliciti vplivalo na sposobnost vožnje in upravljanja strojev. Bolnikom, pri katerih se pojavi infuzijska reakcija, je treba svetovati, da ne smejo voziti vozil ali upravljati s stroji, dokler simptomi ne izzvenijo.

4.8Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

Varnost elotuzumaba so ovrednotili na osnovi združenih podatkov iz 6 kliničnih preskušanj pri skupno 554 bolnikih z multiplim mielomom, ki so se zdravili z elotuzumabom v kombinaciji z lenalidomidom in deksametazonom (451 bolnikov) ali bortezomibom in deksametazonom (103 bolniki). Večina neželenih učinkov je bila blagih do zmernih (stopnja 1 ali 2).

Najbolj resen neželeni učinek, ki se lahko pojavi med zdravljenjem z elotuzumabom, je pljučnica.

Najpogostejši neželeni učinki (ki so se pojavili pri > 10 % bolnikov) pri zdravljenju z elotuzumabom so bili reakcije, povezane z infundiranjem, driska, herpes zoster, nazofaringitis, kašelj, pljučnica, okužba zgornjih dihal, limfopenija in zmanjšanje telesne mase.

Tabelarični pregled neželenih učinkov

Neželeni učinki, o katerih so poročali pri 554 bolnikov z multiplim mielomom, ki so se zdravili z elotuzumabom v 6 kliničnih preskušanjih so predstavljeni v tabeli 3.

Neželeni učinki so navedeni po organskih sistemih in pogostnosti. Pogostnost je opredeljena kot: zelo pogosti (≥ 1/10), pogosti (≥ 1/100 do < 1/10), občasni (≥ 1/1.000 do < 1/100), redki (≥ 1/10.000 do < 1/1.000), zelo redki (< 1/10.000) in neznana (ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov).

Tabela 3: Neželeni učinki pri bolnikih z multiplim mielomom, ki so se zdravili z zdravilom Empliciti

Organski sistem

Neželeni učinek

Celokupna

Pogostnost stopnje

 

 

pogostnost

 

Infekcijske in parazitske

herpes zostera

zelo pogosti

pogosti

 

bolezni

nazofaringitis

zelo pogosti

ni poročil

 

 

pljučnicab

zelo pogosti

zelo pogosti

 

 

okužba zgornjih dihal

zelo pogosti

pogosti

 

Bolezni krvi in

limfopenijac

zelo pogosti

zelo pogosti

 

limfatičnega sistema

 

 

 

 

Bolezni imunskega

anafilaktična reakcija

občasni

občasni

sistema

preobčutljivost

pogosti

občasni

 

Psihiatrične motnje

spremembe razpoloženja

pogosti

ni poročil

 

Bolezni živčevja

glavobol

zelo pogosti

občasni

 

 

hipestezija

pogosti

občasni

 

Žilne bolezni

globoka venska

pogosti

pogosti

 

 

tromboza

 

 

 

Bolezni dihal, prsnega

kašeljd

zelo pogosti

občasni

koša in mediastinalnega

bolečina v ustnem delu

pogosti

ni poročil

 

prostora

žrela

 

 

 

Bolezni prebavil

driska

zelo pogosti

pogosti

 

Bolezni kože in podkožja

nočno znojenje

pogosti

ni poročil

 

Splošne težave in

bolečina v prsnem košu

pogosti

pogosti

 

spremembe na mestu

utrujenost

zelo pogosti

pogosti

 

aplikacije

zvišana telesna

zelo pogosti

pogosti

 

 

temperatura

 

 

 

Preiskave

zmanjšanje telesne mase

zelo pogosti

občasni

 

Poškodbe in zastrupitve

reakcija, povezana z

pogosti

pogosti

 

in zapleti pri posegih

infundiranjem

 

 

 

aIzraz herpes zoster je skupina naslednjih izrazov: herpes zoster, oralni herpes in herpesvirusna okužba.

bIzraz pljučnica je skupina naslednjih izrazov: pljučnica, atipična pljučnica, bronhopnevmonija, lobarna pljučnica, bakterijska pljučnica, glivična pljučnica, virusna pljučnica in pnevmokokna pljučnica.

cIzraz limfopenija vključuje naslednje izraze: limfopenija in zmanjšanje števila limfocitov.

dIzraz kašelj vključuje naslednje izraze: kašelj, produktivni kašelj in sidrom kašlja zgornjih dihalnih poti.

Deleži neželenih učinkov, prilagojeni glede na izpostavljenost (vse stopnje in stopnje 3/4) v študiji 1, kliničnem preskušanju, izvedenem pri bolnikih z multiplim mielomom, v katerem so zdravljenje z zdravilom Empliciti v kombinaciji z lenalidomidom in deksametazonom (N = 318) primerjali z zdravljenjem z lenalidomidom in deksametazonom (N = 317), so prikazani v tabeli 4.

Tabela 4: Deleži neželenih učinkov, prilagojeni glede na izpostavljenost, pri bolnikih, ki so se zdravili z zdravilom Empliciti, v primerjavi z bolniki, ki so se zdravili z lenalidomidom in deksametazonom [vključno z večkratno pojavnostjo pri vseh zdravljenih bolnikih]

 

 

 

 

Empliciti +

 

 

 

 

lenalidomid in deksametazon

 

 

 

 

lenalidomid in deksametazon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 318

 

 

 

 

N = 317

 

 

 

 

 

vse stopnje

 

 

vse stopnje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nežele

 

Števi

 

Delež (delež

Števi

 

Delež (delež

Števi

 

Delež (delež

Števi

 

Delež (delež

ni

 

lo

 

pojavnosti/10

lo

 

pojavnosti/10

lo

 

pojavnosti/10

lo

 

pojavnosti/10

učinek

 

dogo

 

0 bolnik-let)

dogo

 

0 bolnik-let)

dogo

 

0 bolnik-let)

dogo

 

0 bolnik-let)

 

 

dkov

 

 

dkov

 

 

dkov

 

 

dkov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

driska

 

 

59,2

 

3,7

 

49,3

 

3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zvišana

 

43,0

 

1,6

 

27,7

 

2,4

telesna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tempera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utrujen

 

 

40,0

 

6,4

 

34,7

 

6,2

ost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kašelja

 

 

33,2

 

0,2

 

20,3

-

 

-

nazofari

 

29,5

-

 

-

 

27,7

-

 

-

ngitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

okužba

 

25,2

 

0,4

 

22,7

 

1,0

zgornji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h dihal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

limfope

 

17,6

 

12,7

 

13,6

 

7,4

nijab

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

glavobo

 

17,2

 

0,2

 

9,6

 

0,2

l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pljučnic

 

15,6

 

10,5

 

12,9

 

8,1

ac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

herpes

 

 

10,0

 

1,0

 

5,7

 

0,7

zosterd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bolečin

 

8,8

-

 

-

 

4,1

-

 

-

a

v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ustnem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

žrela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zmanjša

 

8,6

 

0,8

 

4,8

-

 

-

nje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

telesne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mase

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nočno

 

 

6,1

-

 

-

 

2,9

-

 

-

znojenj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bolečin

 

5,7

 

0,4

 

2,9

 

0,2

a

v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prsnem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

košu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

globoka

5,1

3,5

2,9

1,7

venska

 

 

 

 

 

 

 

 

trombo

 

 

 

 

 

 

 

 

za

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hipestez

4,9

0,2

2,9

-

-

ija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spreme

4,5

-

-

1,9

-

-

mbe

 

 

 

 

 

 

 

 

razpolo

 

 

 

 

 

 

 

 

ženja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preobču

2,0

-

-

1,0

0,2

tljivost

 

 

 

 

 

 

 

 

aIzraz kašelj vključuje naslednje izraze: kašelj, produktivni kašelj in sidrom kašlja zgornjih dihalnih poti.

bIzraz limfopenija vključuje naslednje izraze: limfopenija in zmanjšanje števila limfocitov.

cIzraz pljučnica je skupina naslednjih izrazov: pljučnica, atipična pljučnica, bronhopnevmonija, lobarna pljučnica, bakterijska pljučnica, glivična pljučnica, virusna pljučnica in pnevmokokna pljučnica.

dIzraz herpes zoster je skupina naslednjih izrazov: herpes zoster, oralni herpes in herpesvirusna okužba.

Opis izbranih neželenih učinkov

Infuzijske reakcije

V kliničnem preskušanju, izvedenem pri bolnikih z multiplim mielomom (študija 1), so o infuzijskih reakcijah poročali pri približno 10 % premediciranih bolnikov, ki so se zdravili z zdravilom Empliciti v kombinaciji z lenalidomidom in deksametazonom (N = 318) (glejte poglavje 4.4). Pri bolnikih, ki niso prejeli premedikacije, je bil delež blagih do zmernih infuzijskih reakcij > 50 %. Vsa poročila o infuzijskih reakcijah so bila ≤ stopnji 3. Infuzijske reakcije stopnje 3 so se pojavile pri 1 % bolnikov. Najpogostejši simptomi infuzijske reakcije so vključevali zvišano telesno temperaturo, mrzlico in hipertenzijo. Zaradi infuzijske reakcije je bilo treba infundiranje zdravila Empliciti prekiniti pri 5 % bolnikov za mediano 25 minut, pri 1 % bolnikov pa je bilo treba zdravljenje zaradi infuzijske reakcije ukiniti. Pri bolnikih z infuzijsko reakcijo se je infuzijska reakcija pri 70 % bolnikov (23/33) pojavila pri prvem odmerku.

Okužbe

Pojavnost okužb, vključno s pljučnico, je bila pri zdravljenju z zdravilom Empliciti večja kot v kontrolni skupini (glejte poglavje 4.4). V kliničnem preskušanju, izvedenem pri bolnikih z multiplim mielomom (študija 1), so o okužbah poročali pri 81,4 % bolnikov, ki so se zdravili z zdravilom Empliciti v kombinaciji z lenalidomidom in deksametazonom (N = 318), in pri 74,4 % bolnikov, ki so se zdravili z lenalidomidom in deksametazonom (N = 317). O okužbah stopnje 3-4 so poročali pri

28 % bolnikov, ki so se zdravili z zdravilom Empliciti v kombinaciji z lenalidomidom in deksametazonom, in pri 24,3 % bolnikov, ki so se zdravili z lenalidomidom in deksametazonom. Okužbe s smrtnim izidom so bile redke. O njih so poročali pri 2,5 % bolnikov, ki so se zdravili z zdravilom Empliciti v kombinaciji z lenalidomidom in deksametazonom, in pri 2,2 % bolnikov, ki so se zdravili z lenalidomidom in deksametazonom. Pojavnost pljučnice je bila večja v skupini z zdravilom Empliciti v kombinaciji z lenalidomidom in deksametazonom v primerjavi s skupino z lenalidomidom in deksametazonom (15,1 % v primerjavi z 11,7 %, s smrtnim izidom pa 0,6 % v primerjavi z 0 %).

Sekundarne primarne novotvorbe

Pojavnost SPN je bila pri zdravljenju z zdravilom Empliciti večja kot v kontrolni skupini (glejte poglavje 4.4). V kliničnem preskušanju, izvedenem pri bolnikih z multiplim mielomom (študija 1), so invazivne SPN opazili pri 6,9 % bolnikov, ki so se zdravili z zdravilom Empliciti v kombinaciji z lenalidomidom in deksametazonom (N = 318), in 4,1 % bolnikov, ki so se zdravili z lenalidomidom in deksametazonom (N = 317). Za sekundarne primarne novotvorbe je znano, da so povezane z izpostavljenostjo lenalidomidu, ki pa je bila pri bolnikih, ki so se zdravili z zdravilom Empliciti v kombinaciji z lenalidomidom in deksametazonom, daljša kot pri bolniki, ki so se zdravili z

lenalidomidom in deksametazonom. Delež hematoloških malignomov je bil enak v obeh skupinah zdravljenja (1,6 %). O pojavu solidnih tumorjev so poročali pri 2,5 % bolnikov, ki so se zdravili z zdravilom Empliciti v kombinaciji z lenalidomidom in deksametazonom, in pri 1,9 % bolnikov, ki so se zdravili z lenalidomidom in deksametazonom. O pojavu nemelanomskega kožnega raka so poročali pri 3,1 % bolnikov, ki so se zdravili z zdravilom Empliciti v kombinaciji z lenalidomidom in deksametazonom, in pri 1,6 % bolnikov, ki so se zdravili z lenalidomidom in deksametazonom.

Globoka venska tromboza

V kliničnem preskušanju, izvedenem pri bolnikih z multiplim mielomom (študija 1), so o globoki venski trombozi poročali pri 7,2 % bolnikov, ki so se zdravili z zdravilom Empliciti v kombinaciji z lenalidomidom in deksametazonom (N = 318), in 3,8 % bolnikov, ki so se zdravili z lenalidomidom in deksametazonom (N = 317). Pri bolnikih, ki so se zdravili z acetilsalicilno kislino, so o globoki venski trombozi poročali pri 4,1 % bolnikov, ki so se zdravili z zdravilom Empliciti v kombinaciji z lenalidomidom in deksametazonom (E-Ld), in 1,4 % bolnikov, ki so se zdravili z lenalidomidom in deksametazonom (Ld). Pri bolnikih, ki so prejemali profilakso z nizkomolekularnim heparinom, je bil delež globoke venske tromboze med obema skupinami zdravljenja podoben (2,2 % v obeh skupinah zdravljenja), pri bolnikih, ki so prejemali antagoniste vitamina K, pa je pri bolnikih, ki so se zdravili z E-Ld znašal 0 %, pri bolnikih, ki so se zdravili z Ld, pa 6,7 %.

Imunogenost

Kot pri drugih terapevtskih beljakovinah tudi pri uporabi zdravila Empliciti obstaja možnost pojava imunogenosti.

Od 390 bolnikov iz štirih kliničnih študij, ki so se zdravili z zdravilom Empliciti, in so jih ovrednotili na prisotnost protiteles proti zdravilu, je bilo 72 bolnikov (18,5 %) pri testiranju s testom elektrokemiluminiscence (ECL) pozitivnih na protitelesa proti zdravilu. Nevtralizirajoča protitelesa so odkrili pri 19 od 299 bolnikov v študiji 1. Pri večini bolnikov se je imunogenost pojavljala na začetku zdravljenja in je bila prehodna ter izzvenela v 2 do 4 mesecih. Na osnovi analize populacijske farmakokinetike in analize izpostavljenost-odziv niso odkrili jasne vzročne povezave med razvojem protiteles proti zdravilu in spremembo farmakokinetike, učinkovitosti ali profila neželenih učinkov.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

Pri enem bolniku so poročali o prevelikem odmerjanju elotuzumaba v odmerku 23,3 mg/kg v kombinaciji z lenalidomidom in deksametazonom. Bolnik ni imel nobenih simptomov, zdravljenje zaradi prevelikega odmerjanja ni bilo potrebno, zdravljenje z elotuzumabom pa se je lahko nadaljevalo.

V kliničnih študijah so pri približno 78 bolnikih vrednotili uporabo elotuzumaba v odmerku 20 mg/kg brez pojava neželenih učinkov.

V primeru prevelikega odmerjanja je treba bolnike skrbno nadzirati glede znakov in simptomov neželenih učinkov in po potrebi uvesti ustrezno simptomatsko zdravljenje.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: Zdravila z delovanjem na novotvorbe (citostatiki), monoklonska protitelesa, oznaka ATC: L01XC23

Mehanizem delovanja

Elotuzumab je imunostimulatorno humano monoklonsko protitelo IgG1, ki je posebej usmerjeno proti proteinu SLAMF7 (signaling lymphocyte activation molecule family member 7). SLAMF7 je močno izražen na celicah multiplega mieloma, neodvisno od citogenetskih nepravilnosti. SLAMF7 je izražen tudi na naravnih celicah ubijalkah, normalnih plazmatkah in drugih imunskih celicah, vključno s podskupino nekaterih celic T, monociti, celicami B in plazmacitoidnimi dentritičnimi celicami (pDC), niso pa ga odkrili na normalnih solidnih tkivih ali hematopoetskih zarodnih celicah.

Elotuzumab z delovanjem na SLAMF7 in receptorje Fc neposredno aktivira naravne celice ubijalke in tako okrepi protimielomsko aktivnost in vitro. Elotuzumab z delovanjem na SLAMF7 na mielomskih celicah tudi pospeši interakcijo z naravnimi celicami ubijalkami in tako spodbudi uničenje mielomskih celic preko od protiteles odvisne celične citotoksičnosti (ADCC, antibody-dependent cellular cytotoxicity). V nekliničnih modelih elotuzumab v kombinaciji z lenalidomidom ali bortezomibom deluje sinergistično.

Klinična učinkovitost in varnost

Učinkovitost in varnost zdravila Empliciti (elotuzumab) pri odraslih bolnikih z multiplim mielomom, ki so se predhodno zdravili z eno ali več oblikami zdravljenja, so vrednotili v dveh randomiziranih odprtih študijah.

Ključni podatki za indikacijo uporabe zdravila Empliciti v kombinaciji z lenalidomidom in deksametazonom so bili pridobljeni v študiji 1.

Študija 1

Odprta randomizirana študija, izvedena za ovrednotenje učinkovitosti in varnosti zdravila Empliciti v kombinaciji z lenalidomidom in deksametazonom pri bolnikih z multiplim mielomom, ki so se predhodno zdravili z eno do tremi oblikami zdravljenja. Pri vseh bolnikih je bilo dokumentirano napredovanje bolezni po zadnjem zdravljenju. Bolniki, ki so bili neodzivni na zdravljenje z lenalidomidom, so bili izključeni, predhodno pa se je z lenalidomidom zdravilo 6 % bolnikov. Bolniki so morali po avtologni presaditvi krvotvornih matičnih celic okrevati najmanj 12 tednov, po alogenični presaditvi krvotvornih matičnih celic pa 16 tednov. Bolnike s srčno amiloidozo ali plazmocitno levkemijo so izključili iz študije.

Primerni bolniki so bili v razmerju 1:1 randomizirani na zdravljenje z zdravilom Empliciti v kombinaciji z lenalidomidom in deksametazonom ali zdravljenje z lenalidomidom in deksametazonom. Zdravljenje je potekalo v 4-tedenskih ciklih do napredovanja bolezni ali pojava nesprejemljivih toksičnih učinkov. Bolniki so prva 2 cikla prejemali elotuzumab v odmerku 10 mg/kg vsak teden nato pa na vsaka 2 tedna. Pred infundiranjem zdravila Empliciti so bolniki prejeli deksametazon v obliki deljenega odmerka: peroralno v odmerku 28 mg in intravensko v odmerku

8 mg. Bolniki v kontrolni skupini in v tednih brez uporabe zdravila Empliciti so prejemali deksametazon v odmerku 40 mg v obliki enkratnega peroralnega odmerka na teden. Bolniki so lenalidomid jemali peroralno v odmerku 25 mg enkrat na dan prve 3 tedne vsakega cikla. Odziv tumorja so vrednotili na vsake 4 tedne.

Na zdravljenje je bilo vsega skupaj randomiziranih 646 bolnikov: 321 bolnikov na zdravljenje z zdravilom Empliciti v kombinaciji z lenalidomidom in deksametazonom, 325 bolnikov pa na zdravljenje z lenalidomidom in deksametazonom.

Demografske in izhodiščne lastnosti so bile med obema skupinama zdravljenja dobro uravnotežene. Mediana starost je bila 66 let (razpon: od 37 do 91), 57 % bolnikov je bilo starejših od 65 let, 60 % bolnikov je bilo moškega spola, 84 % raziskovane populacije je bilo belcev, 10 % Azijcev in 4 % bolnikov črne rase. Po mednarodnem sistemu za razvrščanje v stadije (ISS; International Staging System) je ISS stadij I imelo 43 %, ISS stadij II 32 % in ISS stadij III 21 % bolnikov. Visoko rizična citogenetska kategorija del17p je bila prisotna pri 32 % bolnikov, t(4;14) pa pri 9 % bolnikov. Mediano število predhodnih zdravljenj je bilo 2. Petintrideset odstotkov (35 %) bolnikov je bilo neodzivnih (napredovanje med ali v 60 dneh po zadnjem zdravljenju), pri 65 % bolnikov pa se je bolezen ponovila (napredovanje po 60 dneh po zadnjem zdravljenju). Predhodna zdravljenja so

vključevala: presaditev krvotvornih matičnih celic (55 %), bortezomib (70 %), melfalan (65 %), talidomid (48 %) in lenalidomid (6 %).

Primarna opazovana dogodka te študije sta bila preživetje brez napredovanja bolezni (PFS, progression-free survival), ovrednoteno z razmerjem ogroženosti, in delež celokupnega odziva (ORR, overall response rate) na osnovi vrednotenja, ki ga je izvedel neodvisen odbor za pregled. Rezultati učinkovitosti so predstavljeni v tabeli 5 in na sliki 1. V skupini z zdravilom Empliciti je mediano število ciklov zdravljenja znašalo 19, v primerjalni skupini pa 14.

Tabela 5: Rezultati učinkovitosti za študijo 1

 

 

 

Empliciti +

 

 

 

 

lenalidomid/

lenalidomid/

 

 

 

deksametazon

deksametazon

 

 

 

N = 321

N = 325

Preživetje brez napredovanja bolezni (PFS)

 

 

(vsi vključeni bolniki)

 

 

 

 

Razmerje ogroženosti [97,61 % IZ]

 

0,68 [0,55; 0,85]

stratificirani test log-rank, p-vrednosta

 

0,0001

Delež 1-letnega PFS (%)

[95 % IZ]

68 [63; 73]

56 [50; 61]

Delež 2-letnega PFS (%)

[95 % IZ]

39 [34; 45]

26 [21; 31]

Delež 3-letnega PFSb (%)

[95 % IZ]

23 [18; 28]

15 [10; 20]

Mediana PFS v mesecih [95 % IZ]

 

18,5 [16,5; 21,4]

14,3 [12,0; 16,0]

Odziv

 

 

 

 

Celokupni odziv (ORR)c n (%)

[95 % IZ]

252 (78,5) [73,6; 82,9]

213 (65,5) [60,1; 70,7]

p-vrednostd

 

 

 

0,0002

Popolni odziv (CR + sCR)e n (%)

 

14 (4,4)f

24 (7,4)

Zelo dober delni odziv (VGPR) n (%)

91 (28,3)

67 (20,6)

Delni odziv (RR/PR) n (%)

 

 

147 (45,8)

122 (37,5)

Kombinirani odzivi (CR+sCR+VGPR) n (%)

105 (32,7)

91 (28,0)

Celokupno preživetje (OS)g

 

 

 

 

Razmerje ogroženosti [95% IZ]

 

0,77 [0,61; 0,97]

stratificirani test log-rank, p-vrednost

0,0257h

Mediana OS v mesecih [95 % IZ]

 

43,7 [40,34; NE]

39,6 [33,25; NE]

ap-vrednost na osnovi testa log-rank, stratificiranega glede na B2 mikroglobuline (< 3,5 mg/l v primerjavi z

≥ 3,5 mg/l), število predhodnih linij zdravljenja (1 v primerjavi z 2 ali 3) in predhodno imunomodulatorno zdravljenje (brez v primerjavi s predhodnim zdravljenjem samo s talidomidom v primerjavi z drugim).

bVnaprej določena analiza deleža 3-letnega preživetja brez napredovanja bolezni (PFS) je bila izvedena na osnovi minimalnega časa spremljanja 33 mesecev.

cKriteriji Evropske skupine za presajanje kostnega mozga in krvotvornih matičnih celic (EBMT).

dp-vrednost na osnovi Cochran-Mantel-Haenszelovega hi-kvadrat testa, stratificiranega glede na B2 mikroglobuline (< 3,5 mg/l v primerjavi z ≥ 3,5 mg/l), število predhodnih linij zdravljenja (1 v primerjavi z 2 ali 3) in predhodno imunomodulatorno zdravljenje (brez v primerjavi s predhodnim zdravljenjem samo s talidomidom v primerjavi z drugim).

ePopolni odziv (CR) + strikten popolni odziv (sCR).

fDeleži popolnega odziva bi v skupini z zdravilom Empliciti lahko bili podcenjeni zaradi vpliva elotuzumaba, monoklonskega protitelesa, na test imunofiksacije in test serumske proteinske elektroforeze.

gVnaprej določena vmesna analiza celokupnega preživetja (OS) je bila izvedena na osnovi minimalnega časa spremljanja 35,4 meseca.

hVmesna analiza celokupnega preživetja (OS) ni izpolnjevala s protokolom določene meje zgodnje prekinitve za OS (p ≤ 0,014).

Slika 1:

Preživetje brez napredovanja bolezni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preživetja brez napredovanja bolezni (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

Verjetnost

Razmerje ogroženosti (97,61 % IZ): 0,68 (0,55; 0,85)

 

 

 

 

p-vrednost: 0,0001

 

 

 

 

 

 

 

 

Preživetje brez napredovanja bolezni (meseci)

Število ogroženih oseb

 

 

 

 

 

 

E-Ld

Ld

Opaženo izboljšanje preživetja brez napredovanja bolezni je bilo konsistentno po podskupinah ne glede na starost (< 65 v primerjavi z ≥ 65), status ogroženosti, prisotnost ali odsotnost citogenetskih kategorij del17p ali t(4;14), ISS stadij, število predhodnih zdravljenj, predhodno izpostavljenost imunomodulatorjem, predhodno izpostavljenost bortezomibu, status ponovitve ali neodzivnosti ali delovanje ledvic kot je prikazano v tabeli 6.

Tabela 6: Rezultati učinkovitosti po podskupinah

 

E-Ld

 

Ld

 

 

N = 321

N = 325

 

Opis podskupine

Mediana PFS (meseci)

Mediana PFS (meseci)

Razmerje

 

[95 % IZ]

[95 % IZ]

ogroženosti [95 %

 

 

 

 

IZ]

Starost

 

 

 

 

< 65 let

19,4 [15,9; 23,1]

15,7

[11,2; 18,5]

0,74 [0,55; 1,00]

≥ 65 let

18,5 [15,7; 22,2]

12,9

[10,9; 14,9]

0,64 [0,50; 0,82]

Dejavniki tveganja

 

 

 

 

Visoko tveganje

14,8 [9,1; 19,6]

7,2

[5,6; 11,2]

0,63 [0,41; 0,95]

Standardno tveganje

19,4 [16,5; 22,7]

16,4

[13,9; 18,5]

0,75 [0,59; 0,94]

Citogenetska kategorija

 

 

 

 

Prisotnost del17p

19,6 [15,8; NE]

14,9

[10,6; 17,5]

0,65 [0,45; 0,93]

Odsotnost del17p

18,5 [15,8; 22,1]

13,9

[11,1; 16,4]

0,68 [0,54; 0,86]

Prisotnost t(4;14)

15,8 [8,4; 18,4]

5,5

[3,1; 10,3]

0,55 [0,32; 0,98]

Odsotnost t(4;14)

19,6 [17,0; 23,0]

14,9

[12,4; 17,1]

0,68 [0,55; 0,84]

ISS stadij

 

 

 

 

I

22,2 [17,8; 31,3]

16,4

[14,5; 18,6]

0,61 [0,45; 0,83]

II

15,9 [9,5; 23,1]

12,9

[11,1; 18,5]

0,83 [0,60; 1,16]

III

14,0 [9,3; 17,3]

7,4

[5,6; 11,7]

0,70 [0,48; 1,04]

Predhodna zdravljenja

 

 

 

 

Linije predhodnega zdravljenja =

18,5 [15,8; 20,7]

14,5

[10,9; 17,5]

0,71 [0,54; 0,94]

 

 

 

 

Linije predhodnega zdravljenja =

18,5 [15,9; 23,9]

14,0

[11,1; 15,7]

0,65 [0,50; 0,85]

2 ali 3

 

 

 

 

Predhodna izpostavljenost

18,4 [14,1; 23,1]

12,3 [9,3; 14,9]

0,61 [0,46; 0,80]

talidomidu

 

 

 

 

Brez predhodne izpostavljenosti

18,9 [15,8; 22,2]

17,5

[13,0; 20,0]

0,78 [0,59; 1,04]

imunomodulatorjem

 

 

 

 

Predhodna izpostavljenost

17,8 [15,8; 20,3]

12,3

[10,2; 14,9]

0,67 [0,53; 0,84]

bortezomibu

 

 

 

 

Brez predhodne izpostavljenosti

21,4 [16,6; NE]

17,5

[13,1; 21,3]

0,70 [0,48; 1,00]

bortezomibu

 

 

 

 

Odziv na zdravljenje

 

 

 

 

Ponovitev

19,4 [16,6; 22,2]

16,6

[13,0; 18,9]

0,75 [0,59; 0,96]

Neodzivnost

16,6 [14,5; 23,3]

10,4 [6,6; 13,3]

0,55 [0,40; 0,76]

Delovanje ledvic

 

 

 

 

Izhodiščni CrCl < 60 ml/min

18,5 [14,8; 23,3]

11,7 [7,5; 17,4]

0,56 [0,39; 0,80]

Izhodiščni CrCl ≥ 60 ml/min

18,5 [15,9; 22,2]

14,9

[12,1; 16,7]

0,72 [0,57; 0,90]

 

 

 

 

 

Pri zdravljenju z zdravilom Empliciti v kombinaciji z lenalidomidom in deksametazonom je delež 1-letnega celokupnega preživetja znašal 91 %, delež 2-letnega celokupnega preživetja 73 %, delež 3-letnega celokupnega preživetja pa 60 %, v primerjavi z zdravljenjem z lenalidomidom in deksametazonom, kjer je delež 1 letnega celokupnega preživetja znašal 83 %, delež 2 letnega celokupnega preživetja 69 %, delež 3 letnega celokupnega preživetja pa 53 % (glejte sliko 2).

Slika 2: Celokupno preživetje

E-Ld

Ld

Verjetnost preživetja (%)

Razmerje ogroženosti (95% IZ): 0,77 (0,61; 0,97) p-vrednost: 0,0257

Celokupno preživetje (meseci)

Število ogroženih oseb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Ld

Ld

Pediatrična populacija

Evropska agencija za zdravila je odstopila od zahteve za predložitev rezultatov študij za vse podskupine pediatrične populacije pri zdravljenju multiplega mieloma (za podatke o uporabi pri pediatrični populaciji glejte poglavje 4.2).

5.2Farmakokinetične lastnosti

Farmakokinetiko elotuzumaba so raziskali pri bolnikih z multiplim mielomom. Farmakokinetika elotuzumaba je nelinearna pri čemer se očistek zmanjšuje, odmerek pa povečuje od 0,5-20 mg/kg.

Absorpcija

Elotuzumab se uporablja intravensko, zato je njegova biološka uporabnost takojšnja in popolna.

Porazdelitev

Geometrijski srednji volumen porazdelitve elotuzumaba pri 10 mg/kg (v kombinaciji z lenalidomidom in deksametazonom) v stanju dinamičnega ravnovesja znaša 6,02l (KV: 22,1%).

Biotransformacija

Presnovna pot elotuzumaba ni bila opisana. Za elotuzumab se kot za IgG monoklonsko protitelo predvideva, da preko katabolnih poti razpade do manjših peptidov in aminokislin.

Izločanje

Geometrijski srednji skupni očistek elotuzumaba pri 10 mg/kg (v kombinaciji z lenalidomidom in deksametazonom) v stanju dinamičnega ravnovesja znaša 0,194 l/dan (KV: 62,9%). Po ukinitvi zdravljenja z elotuzumabom v kombinaciji z lenalidomidom in deksametazonom se koncentracije elotuzumaba v 3 mesecih zmanjšajo do približno 3 % (približno 97 % izpiranje na osnovi ocene 5 razpolovnih časov) populacijsko predvidene največje serumske koncentracije v stanju dinamičnega ravnovesja.

Posebne populacije

Na osnovi analize populacijske farmakokinetike z uporabo podatkov, pridobljenih pri 375 bolnikih, se očistek elotuzumaba povečuje s povečanjem telesne mase, kar podpira odmerjanje na osnovi telesne mase. Analiza populacijske farmakokinetike kaže, da naslednji dejavniki nimajo klinično pomembnega vpliva na očistek elotuzumaba: starost (od 37 do 88 let), spol, rasa, izhodiščna vrednost LDH, albumin, okvara ledvic in blaga okvara jeter.

Okvara ledvic

Pri bolnikih z multiplim mielomom z različnimi stopnjami okvare ledvic (razvrstitev na osnovi vrednosti CrCl) so farmakokinetiko elotuzumaba v kombinaciji z lenalidomidom in deksametazonom ovrednotili v odprti študiji. Vpliv okvare ledvic na farmakokinetiko elotuzumaba so ovrednotili pri bolnikih z normalnim delovanjem ledvic (CrCl > 90 ml/min; N = 8), bolnikih s hudo okvaro ledvic, ki niso potrebovali zdravljenja z dializo (CrCl < 30 ml/min; N = 9) in bolnikih s končno odpovedjo ledvic, ki so potrebovali zdravljenje z dializo (CrCl < 30 ml/min; N = 9). Pri bolnikih s hudo okvaro ledvic (pri zdravljenju z dializo in brez nje) niso ugotovili klinično pomembnih razlik v farmakokinetiki elotuzumaba v primerjavi z bolniki z normalnim delovanjem ledvic (glejte

poglavje 4.2).

Okvara jeter

Zdravilo Empliciti je monoklonsko protitelo IgG1, ki se v glavnem očisti s katabolizmom. Okvara delovanja jeter tako najverjetneje ne spremeni njegovega očistka. Učinek okvare jeter na očistek zdravila Empliciti so raziskali z analizo populacijske farmakokinetike pri bolnikih z blago okvaro jeter (vrednost skupnega bilirubina [SB] ≤ od zgornje meje normalne [ZMN] vrednosti in vrednost AST > od ZMN vrednosti ali vrednost SB < od 1 do 1,5 × ZMN vrednosti in katera koli vrednost AST; N = 33). Pri bolnikih z blago okvaro jeter niso ugotovili klinično pomembnih razlik v očistku zdravila Empliciti v primerjavi z bolniki z normalnim delovanjem jeter. Pri bolnikih z zmerno (vrednost SB > od 1,5 do 3 × ZMN vrednosti in katera koli vrednost AST) ali s hudo okvaro jeter (vrednost SB > od 3 × ZMN vrednosti in katera koli vrednost AST) uporabe elotuzumaba niso raziskovali (glejte poglavje 4.2).

5.3Predklinični podatki o varnosti

Elotuzumab prepozna le humani protein SLAMF7. Ker elotuzumab ne prepozna nečloveških oblik proteina SLAMF7, in vivo pridobljeni podatki o varnosti pri živalih niso relevantni. Prav tako ni podatkov o kancerogenosti elotuzumaba pri živalih, študije vplivov na plodnost in škodljivih vplivov na razvoj zarodka/plodu pa niso bile izvedene. Nekliničnih podatkov o varnosti je malo, v glavnem pa so bili pridobljeni z in vitro študijami na človeških celicah/tkivih, kjer pa niso ugotovili vpliva na varnost.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

saharoza natrijev citrat

citronska kislina monohidrat polisorbat 80

6.2Inkompatibilnosti

Zaradi pomanjkanja študij kompatibilnosti zdravila ne smemo mešati z drugimi zdravili.

6.3Rok uporabnosti

Zaprte viale 3 leta

Po rekonstituciji in redčenju

Rekonstituirano raztopino je treba iz viale takoj prenesti v infuzijsko vrečko.

Dokazano je bilo, da je raztopina po rekonstituciji in redčenju kemijsko in fizikalno stabilna 24 ur, če se jo shranjuje pri temperaturi od 2 °C do 8 °C in zaščiteno pred svetlobo.

Z mikrobiološkega stališča je treba raztopino za infundiranje uporabiti takoj. Če se je ne uporabi takoj, je za čas in pogoje shranjevanja pred uporabo odgovoren uporabnik. V tem primeru čas shranjevanja ne sme biti daljši od 24 ur pri temperaturi od 2 °C do 8 °C in zaščiteno pred svetlobo. Rekonstituirane ali razredčene raztopine ne zamrzujte. Raztopina za infundiranje je od celotnih 24 ur lahko največ 8 ur pri sobni temperaturi od 20 °C do 25 °C in sobni svetlobi. Teh 8 ur vključuje tudi samo obdobje aplikacije zdravila.

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte v hladilniku (2 °C do 8 °C).

Ne zamrzujte.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

Za pogoje shranjevanja po rekonstituciji ali redčenju zdravila glejte poglavje 6.3.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

20-ml viala iz stekla tipa I, zaprta s sivim zamaškom iz butilne gume, aluminijastim obročkom in polipropilensko dvižno zaporko, ki vsebuje 300 mg ali 400 mg elotuzumaba. Dvižna zaporka 300 mg oblike zdravila je barve slonovine, dvižna zaporka 400 mg oblike zdravila pa modre barve.

Velikost pakiranja: 1 viala.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Izračun odmerka

Izračunajte odmerek (mg) in določite število potrebnih vial za odmerek 10 mg/kg na osnovi telesne mase bolnika. Za aplikacijo celotnega odmerka boste morda potrebovali več kot eno vialo zdravila Empliciti.

Celotni odmerek elotuzumaba v mg = telesna masa bolnika v kg x 10.

Priprava raztopine za infundiranje

Aseptično rekonstituirajte vsako vialo z zdravilom Empliciti s pomočjo injekcijske brizge ustrezne velikosti in injekcijske igle debeline 18G ali tanjše kot je prikazano v tabeli 7. Med dodajanjem vode za injekcije se lahko pojavi blag povratni pritisk, kar je normalno.

Tabela 7: Navodila za rekonstitucijo

 

 

Jakost

Količina vode za

Končni volumen

Koncentracija po

 

injekcije, potrebna za

rekonstituiranega

rekonstituciji

 

rekonstitucijo

zdravila Empliciti v viali

 

 

 

(vključno z volumnom

 

 

 

zaradi izpodrinjenega

 

 

 

trdnega skupka)

 

300 mg viala

13,0 ml

13,6 ml

25 mg/ml

400 mg viala

17,0 ml

17,6 ml

25 mg/ml

Vialo držite pokonci in z vrtenjem viale vrtinčite raztopino, da se liofiliziran skupek raztopi. Nato vialo nekajkrat obrnite, da se raztopi tudi ves prašek, ki bi lahko bil prisoten na vrhu viale

ali zamašku. Izogibajte se močnemu tresenju, NE STRESAJTE. Liofiliziran prašek se mora raztopiti prej kot v 10 minutah.

Ko se vsa trdna snov popolnoma raztopi, pustite rekonstituirano raztopino stati od 5 do 10 minut. Rekonstituirana raztopina je brezbarvna do rahlo rumena in bistra do zelo

opalescentna. Zdravilo Empliciti pred aplikacijo preglejte glede morebitne prisotnosti trdnih delcev ali spremembe barve. Če opazite kakršne koli trdne delce ali spremembo barve, raztopino zavrzite.

Po končani rekonstituciji potreben volumen glede na izračunani odmerek izvlecite iz vsake viale, do največ 16 ml iz 400 mg viale in 12 ml iz 300 mg viale. Rekonstituirano raztopino razredčite z 230 ml 0,9-% (9 mg/ml) raztopine natrijevega klorida za injiciranje ali 5-% raztopine glukoze za injiciranje v infuzijski vrečki iz polivinilklorida ali poliolefina. Volumen 0,9-% (9 mg/ml) raztopine natrijevega klorida za injiciranje ali 5-% raztopine glukoze za injiciranje morate prilagoditi tako, da pri katerem koli danem odmerku zdravila Empliciti ne presega 5 ml/kg telesne mase bolnika.

Aplikacija

Celotno količino zdravila Empliciti morate infundirati s pomočjo infuzijskega seta in sterilnega nepirogenega filtra, ki minimalno veže proteine (velikost por od 0,2 μm do 1,2 μm) ter avtomatske infuzijske črpalke.

Empliciti raztopina za infundiranje je kompatibilna:

z vsebniki iz PVC-ja in poliolefina

z infuzijskimi seti iz PVC-ja

z linijskimi filtri iz polietersulfona in najlona z velikostjo por od 0,2 µm do 1,2 µm.

Infundiranje zdravila Empliciti je treba začeti s hitrostjo infundiranja 0,5 ml/min. Če bolnik to hitrost dobro prenaša, lahko hitrost infundiranja postopoma povečujete, kot je prikazano v tabeli 2 (glejte poglavje 4.2 Način uporabe). Največja hitrost infundiranja ne sme preseči 5 ml/min.

Empliciti raztopino za infundiranje je treba uporabiti takoj. Če se je ne uporabi takoj, je za čas in pogoje shranjevanja pred uporabo odgovoren uporabnik. V tem primeru čas shranjevanja ne sme biti daljši od 24 ur pri temperaturi od 2 °C do 8 °C in zaščiteno pred svetlobo. Rekonstituirane ali razredčene raztopine ne zamrzujte. Raztopina za infundiranje je od celotnih 24 ur lahko največ 8 ur pri sobni temperaturi od 20 °C do 25 °C in sobni svetlobi. Teh 8 ur vključuje tudi samo obdobje aplikacije zdravila.

Odstranjevanje

Neporabljene raztopine za infundiranje ne shranjujte za ponovno uporabo. Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

Velika Britanija

8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/16/1088/001-002

9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 11. maj 2016

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu/.

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept