Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Exalief (eslicarbazepine acetate) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - N03AF04

Updated on site: 06-Oct-2017

Ime zdravilaExalief
ATC kodaN03AF04
Substancaeslicarbazepine acetate
ProizvajalecBIAL - Portela

1. IME ZDRAVILA

Exalief 400 mg tablete

2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Ena tableta vsebuje 400 mg eslikarbazepinacetata.
Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

tableta

Bele, okrogle, bikonveksne tablete z vtisnjenim napisom ‘ESL 400’ na eni strani in zarezo na drugi strani.

Razdelilna zareza je namenjena delitvi tablete za lažje požiranje in ne delitvi na enaka odmerka.

za

promet

4.KLINIČNI PODATKI

4.1 Terapevtske indikacije

Zdravilo Exalief je indicirano kot dodatno zdravljenje pri odras ih s parcialnimi epileptičnimi napadi s sekundarno generalizacijo ali brez nje.

4.2 Odmerjanje in način uporabe

dovoljenja

 

Odmerjanje

ā

Zdravilo Exalief je treba dodati k obstoječemu zdravljenju z antiepileptiki. Običajni začetni odmerek je

 

ve

400 mg enkrat na dan, zvečati pa ga je tr ba do 800 mg enkrat na dan po enem ali dveh tednih. Glede na

odziv posameznika se odmerek lahko z ča do 1.200 mg enkrat na dan (glejte poglavje 5.1).

nima

 

Starejši bolniki (starejši od 65 let)

 

Pri zdravljenju starejših bolnikov je potrebna previdnost, saj so informacije o varnosti uporabe zdravila Exalief pri njih omejene.

PediatriZdraviločna populacija

Varnost in učinkov t st zdravila Exalief pri otrocih starih do 18 let še nista bili dokazani. Podatki niso na voljo.

Bolniki z ledvično okvaro

Pri z ravljenju bolnikov z ledvično okvaro je potrebna previdnost, odmerek pa je treba prilagoditi glede na kreatininski čistek (CLCR) na naslednji način:

-– CLCR > 60 ml/min: prilagajanje odmerka ni potrebno;

-– CLCR 30–60 ml/min: začetni odmerek 400 mg vsak drugi dan 2 tedna, nato 400 mg vsak dan. Glede na odziv posameznika se odmerek lahko zveča;

-– CLCR < 30 ml/min: pri bolnikih s hudo ledvično okvaro uporaba ni priporočljiva zaradi nezadostnih podatkov.

Bolniki z jetrno okvaro

Pri bolnikih z blago do zmerno jetrno okvaro odmerka ni treba prilagajati.

Pri bolnikih s hudo jetrno okvaro farmakokinetike eslikarbazepina niso ocenili (glejte poglavji 4.4 in 5.2), zato uporaba pri teh bolnikih ni priporočljiva.

Način uporabe
Zdravilo Exalief se lahko jemlje s hrano ali brez nje.

4.3 Kontraindikacije

Preobčutljivost za zdravilno učinkovino, druge derivate karboksamida (npr. karbamazepin, okskarbazepin) ali katerokoli pomožno snov.
Znan atrioventrikularni (AV) blok druge ali tretje stopnje.

4.4 Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Uporaba zdravila Exalief je povezana z nekaterimi neželenimi učinki v osrednjem živčevju, kot sta omotica in somnolenca, ki lahko povečajo pogostnost nezgodnih poškodb.

Zdravilo Exalief lahko zmanjša učinkovitost hormonskih kontraceptivov. Ob uporabi zd avila Exalief so priporočene dodatne nehormonske oblike kontracepcije (glejte poglavji 4.5 in 4.6).

 

 

za

Če je treba uporabo zdravila Exalief prekiniti, je kot pri drugih antiepileptikih to priporoprometčljivo storiti

postopoma, da se zmanjša možnost zvečane pogostnosti epileptičnih napadov.

 

 

dovoljenja

 

Sočasna uporaba zdravila Exalief in okskarbazepina ni priporočena, ker l hko povzroči preveliko

izpostavljenost aktivnim presnovkom.

 

 

Izkušenj z odtegnitvijo antiepileptikov, ki se uporabljajo sočasno z zdravilom Exalief (prehod na samostojno zdravljenje), ni.

Pri 1,1 % celotne populacije bolnikov z epilepsijo, ki so zdra ilo Exalief prejemali v študijah dodatnega zdravljenja, nadzorovanih s placebom, se je pojavil izpuščaj. Č se pojavijo znaki ali simptomi preobčutljivosti, je treba zdravljenje z zdravilomāExalief prekiniti.

Pri uporabi eslikarbazepinacetata niso poročali o primerih resnih kožnih reakcij. Pokazali so, da je prisotnost alela HLA-B*1502 pri posameznikih kitajske ali tajske narodnosti, ki prejemajo karbamazepin, tesno

povezana s tveganjem za razvoj Stevens-Johnsonovega sindroma (SJS). Zato je treba, kadar koli je mogoče,

pri posameznikih kitajske ali tajske

 

ve

 

rodnosti pregledati prisotnost tega alela pred začetkom zdravljenja s

karbamazepinom ali sorodn

ke

ijskimi spojinami. Prisotnost alela HLA-B*1502 pri drugih narodnostih

je zanemarljiva. Pri belcih alel HLA-B*1502 ni povezan s SJS.

Pri manj kot 1 % b

lnik v, ki so prejemali zdravilo Exalief, se je kot neželeni učinek pojavila

hiponatriemija. H p

nima

 

natriemija je v večini primerov asimptomatska, vendar jo lahko spremljajo tudi klinični

simptomi,Zdravilokot so poslabšanje epileptičnih napadov, zmedenost in zmanjšana zavest. Pogostnost hiponatriemije se je z večanjem odmerka eslikarbazepinacetata povečala. Pri bolnikih z obstoječo boleznijo ledvic, ki vodi hiponatriemijo, ali pri bolnikih, ki sočasno prejemajo zdravila, ki lahko sama povzročajo hiponatriemijo (npr. diuretiki, dezmopresin), je treba pred zdravljenjem z eslikarbazepinacetatom in po njem preveriti ravni natrija. Ravni natrija je treba preveriti tudi, če se pojavijo klinični znaki hiponatriemije. Poleg tega je treba ravni natrija določiti tudi pri rutinskih laboratorijskih preiskavah. Če se pojavi klinično pomembna hiponatriemija, je treba uporabo zdravila Exalief prekiniti.

Vpliva zdravila Exalief na primarne generalizirane epileptične napade niso raziskovali. Uporaba pri teh bolnikih torej ni priporočljiva.

V kliničnih študijah z eslikarbazepinacetatom so opazili podaljšanje intervala PR. Pri bolnikih z boleznimi (npr. nizke ravni tiroksina, motnje srčne prevodnosti), povezanimi s podaljšanjem intervala PR, ali bolnikih, ki sočasno jemljejo zdravila, za katera je znano, da so povezana s podaljšanjem intervala PR, morate biti previdni.

Pri zdravljenju bolnikov z ledvično okvaro je potrebna previdnost, odmerek pa je treba prilagoditi glede na kreatininski očistek (glejte poglavje 4.2). Pri bolnikih, pri katerih je CLCR < 30 ml/min, uporaba ni priporočena zaradi nezadostnih podatkov.

Pri bolnikih z blago do zmerno jetrno okvaro so klinični podatki omejeni, pri bolnikih s hudo jetrno okvaro pa farmakokinetičnih in kliničnih podatkov ni, zato je treba pri bolnikih z blago do zmerno jetrno okvaro zdravilo Exalief uporabljati previdno, pri bolnikih s hudo jetrno okvaro pa njegova uporaba ni priporočena.

Pri bolnikih, ki so se zaradi različnih indikacij zdravili z antiepileptiki, so poročali o samomorilnih mislih in vedenju. Majhno povečanje tveganja za pojav samomorilnega razmišljanja in vedenja je pokazala tudi metaanaliza randomiziranih s placebom nadzorovanih kliničnih preskušanj antiepileptikov. Mehanizem tveganja še ni znan, vendar razpoložljivi podatki ne izključujejo možnosti povečanegapromettveganja za eslikarbazepinacetat. Zato je treba bolnike med zdravljenjem nadzirati glede znakov samomoriln ga razmišljanja in vedenja ter razmisliti o ustreznem zdravljenju. Bolnikom (in njihovim skrbniko ) je treba svetovati, da poiščejo zdravniško pomoč, če se pojavijo znaki samomorilnih misli in vedenja.

4.5 Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Študije medsebojnega delovanja so izvedli le pri odraslih.

Eslikarbazepinacetat se v veliki meri spremeni v eslikarbazepin, ki se večinoma izloča z glukuronidacijo.

 

za

Eslikarbazepin je in vitro šibek spodbujevalec encima CYP3A4 in UDP-glukuroniltransferaz. Izkazalo se je,

dovoljenja

 

da ima eslikarbazepin in vivo spodbujevalni učinek na presnovo zdravil, ki se izločajo predvsem prek sistema

CYP3A4. Zato bo pri sočasni uporabi z zdravilom Exalief morda tr ba povečati odmerek zdravil, ki se

presnavljajo s CYP3A4. Eslikarbazepin ima morda in vivo spodbu valni učinek na presnovo zdravil, ki se izločajo predvsem s konjugacijo z UDP-glukuroniltransferazami. Ob začetku ali prenehanju zdravljenja z zdravilom Exalief, ali pri spreminjanju njegovega odmerka, lahko doseganje nove ravni encimske aktivnosti traja 2 do 3 tedne. Ta časovni zamik je treba upoštevati, kadar se zdravilo Exalief uporablja tik pred drugimi zdravili, pri katerih je ob sočasni uporabi z zdravilom Exalief treba prilagoditi odmerek, ali v kombinaciji z

 

 

ā

njimi. Eslikarbazepin zavira delovanje CYP2C19, zato lahko pride interakcij pri sočasni uporabi velikih

odmerkov eslikarbazepinacetata in zdravil, ki jih večinoma presnavlja CYP2C19.

Interakcije z drugimi antiepileptiki

ve

 

Karbamazepin

nima

 

 

 

V študiji pri zdravih preskušancih je soč sna uporaba eslikarbazepinacetata v odmerku 800 mg enkrat dnevno ter karbamazepina v od erku 400 mg dvakrat dnevno povzročila povprečno 32-odstotno zmanjšanje izpostavljenosti aktivnemu presnovku eslikarbazepinu, kar je najverjetneje posledica indukcije

glukuronidacije. Spremembe v izpostavljenosti karbamazepinu ali njegovemu presnovku karbamazepin- epoksiduZdravilopa niso zaznali. Glede na odziv posameznega bolnika bo morda treba odmerek zdravila Exalief povečati, kadar se ga up rablja sočasno z karbamazepinom. Izsledki kliničnih študij pri bolnikih kažejo, da

sočasno zdra ljenje zveča tveganje za naslednje neželene reakcije: diplopija (zabeleženo pri 11,4 % preskušance , ki so sočasno jemali karbamazepin ter pri 2,4 % preskušancev, ki karbamazepina niso sočasno jemali), neno m lna koordinacija (pri 6,7 % preskušancev, ki so sočasno jemali karbamazepin ter pri 2,7 % preskušancev, ki karbamazepina niso sočasno jemali) in omotica (pri 30,0 % preskušancev, ki so sočasno jemali karbamazepin ter 11,5 % preskušancev, ki karbamazepina niso sočasno jemali). Tveganja za zvečanje pojavnosti drugih specifičnih neželenih učinkov zaradi sočasne uporabe karbamazepina in eslikarbazepinacetata ni mogoče izključiti.

Fenitoin

V študiji pri zdravih osebah je sočasna uporaba 1.200 mg eslikarbazepinacetata enkrat na dan in fenitoina povzročila povprečno 31- do 33-odstotno zmanjšanje izpostavljenosti aktivnemu presnovku eslikarbazepinu, ki je najverjetneje bilo posledica indukcije glukuronidacije, in povprečno 31- do 35-odstotno povečanje izpostavljenosti fenitoinu, ki je najverjetneje bilo posledica zaviranja CYP2C19. Glede na odziv posameznika bo morda treba odmerek zdravila Exalief povečati in odmerek fenitoina zmanjšati.

Lamotrigin

Glavna presnovna pot eslikarbazepina in lamotrigina je glukuronidacija, zato bi lahko pričakovali interakcije. V študiji pri zdravih osebah, ki so prejemale 1.200 mg eslikarbazepinacetata enkrat na dan, so opazili majhno povprečno farmakokinetično interakcijo (izpostavljenost lamotriginu se je povečala za 15 %) med eslikarbazepinacetatom in lamotriginom, zato prilagajanje odmerka ni potrebno. Vendar je lahko zaradi velikih razlik med posamezniki ta učinek pri nekaterih posameznih klinično pomemben.

Topiramat

V študiji pri zdravih osebah sočasne uporabe 1.200 mg eslikarbazepinacetata enkrat na dan in topiramata ni povzročila pomembne spremembe v izpostavljenosti eslikarbazepinu, vendar so ugotovili 18-odstotno

sočasno dajanje valproata ali levetiracetama ne vpliva na izpostavljenost eslikarbazepinu,prometvendar to ni bilo potrjeno z običajnimi študijami interakcij.

zmanjšanje izpostavljenosti topiramatu, ki je najverjetneje bilo rezultat zmanjšane biološke uporabnos i topiramata. Prilagajanje odmerkov ni potrebno.

Valproat in levetiracetam

Analiza populacijske farmakokinetike v študijah III. faze pri odraslih bolnikih z epilepsijo je kazala, da

Druga zdravila

Peroralna kontracepcijska sredstva

Pri uporabi 1.200 mg eslikarbazepinacetata enkrat na dan pri ženskah, ki upor bljajo kombinirane peroralne

dovoljenja

za

kontraceptive, je prišlo do povprečnega 37-odstotnega zmanjšanja sistemske izpostavljenosti levonorgestrelu in 42-odstotnega zmanjšanja sistemske izpostavljenosti etinilestradiolu, ki je najverjetneje bilo posledica

indukcije CYP3A4. Zato morajo ženske v rodni dobi med zdravl

n m z zdravilom Exalief in do konca

trenutnega menstrualnega cikla po prekinitvi zdravljenja uporab

ati ustrezno kontracepcijo (glejte

poglavji 4.4 in 4.6).

 

Simvastatin

Študija pri zdravih preskušancih je pokazala povprečno 50-odstotno zmanjšanje sistemske izpostavljenosti

simvastatinu pri sočasnem dajanju eslikarbazepinacetata odmerku 800 mg enkrat dnevno, kar je

najverjetneje posledica indukcije CYP3A4. Morda bo treba odmerek simvastatina povečati, kadar se ga

 

 

 

ve

uporablja sočasno z eslikarbazepinacetatom.ā

Varfarin

nima

 

 

 

 

Pri sočasni uporabi 1.200 mg eslik rb zepinacetata enkrat na dan in varfarina so opazili majhno (23-

odstotno), vendar statistično po

e bno zmanjšanje izpostavljenosti S-varfarinu. Učinka na farmakokinetiko

R-varfarina ali na koagulac jo

bilo. Vendar je zaradi velikih razlik med posamezniki pri interakcijah

potrebna posebna pozor ost pri spremljanju vrednosti INR v prvih tednih po začetku ali prekinitvi sočasnega zdravljenjaZdraviloz varfarin m in eslikarbazepinacetatom.

Digoksin

Študija pri zdr ih osebah je pokazala, da uporaba 1.200 mg eslikarbazepinacetata enkrat na dan nima učinka na farmakokinetiko digoksina, kar kaže na to, da eslikarbazepinacetat nima učinka na transportni P- glikoprotein.

Zaviralci monoamin-oksidaze (zaviralci MAO)

Na podlagi strukturne povezave med eslikarbazepinacetatom in tricikličnimi antidepresivi so interakcije med eslikarbazepinacetatom in zaviralci MAO teoretično mogoče.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Tveganja, povezana z epilepsijo in antiepileptiki na splošno

Raziskave so pokazale, da je pri potomcih žensk z epilepsijo razširjenost malformacij dve- do trikrat večja kot pri splošni populaciji, kjer je 3-odstotna. Najpogostejše okvare so razcepljena ustnica, kardiovaskularne malformacije in okvare nevralne cevi. Kombinirano zdravljenje z antiepileptiki je lahko povezano z večjim

tveganjem za kongenitalne malformacije kot samostojno zdravljenje, zato je pomembno uporabiti samostojno zdravljenje, kadar koli je mogoče. Ženske, pri katerih obstaja verjetnost, da bodo zanosile, in ženske v rodni dobi, se morajo posvetovati s specialistom. Pri ženskah, ki načrtujejo nosečnost, je treba potrebo po zdravljenju epilepsije znova oceniti. Zdravljenje z antiepileptiki se ne sme prekiniti nenadoma, saj to lahko povzroči prebojne epileptične napade, ki imajo lahko resne posledice za mater in otroka.

Nosečnost

Ni podatkov o uporabi eslikarbazepinacetata pri nosečnicah. Študije na živalih so pokazale vpliv na sposobnost razmnoževanja (glejte poglavje Plodnost). Če ženska, ki prejema eslikarbazepinacetat, zanosi, ali če načrtuje zanositev, je treba uporabo zdravila Exalief znova pozorno oceniti. Kadar koli je mogoče, je treba uporabiti najmanjše učinkovite odmerke in samostojno zdravljenje, vsaj v prvih treh mesecih nosečnos i. Bolnice je treba seznaniti z možnostjo povečanega tveganja za malformacije in jim dati priložnost za prenatalne presejalne preglede.

Spremljanje in preventiva

Antiepileptiki lahko prispevajo k pomanjkanju folne kisline, ki je lahko možen prispevajoči vzr k fetalnih

nenormalnosti. Pred nosečnostjo in med njo je priporočljivo dajati nadomestke folne kisline. Učinkovitost te

nadomestne terapije ni dokazana, zato se lahko posebna antenatalna diagnostika ponudipromettudi ženskam, ki

uporabljajo nadomestno zdravljenje s folno kislino.

za

 

Dojenje

dovoljenja

 

Pri novorojencu

 

 

Pri novorojencih so poročali o motnjah strjevanja krvi, ki so jih povzročili ntiepileptiki. V zadnjih nekaj tednih nosečnosti in novorojencu je treba preventivno dajati vitamin K1.

Ženske v rodni dobi/kontracepcija

Eslikarbazepinacetat ima neželene interakcije s peroralnimi k ntraceptivi. Med zdravljenjem in do konca trenutnega menstrualnega cikla po koncu zdravljenja zato treba uporabljati drugo, učinkovito in varno kontracepcijsko metodo.

Ni znano, ali se eslikarbazepinacetat izloča materino mleko. Študije na živalih so pokazale, da se

 

 

ve

eslikarbazepin izloča v mleko. Tveganja za dojānčka ni mogoče izključiti, zato je treba med zdravljenjem z

zdravilom Exalief dojenje prekiniti.

 

Plodnost

nima

 

 

 

Eslikarbazepin acetat so preskušali pri podganah in miših, da bi ugotovili, ali ima možne neželene učinke na plodnost starševske in F1 ge eracije. Študija plodnosti pri samcih in samicah podganah je pokazala, da

eslikarbazepin acetat oslabi plodnost samic. V študiji plodnosti pri miših so se pokazali učinki na razvoj ploda,Zdravilovendar pa bi bili učinki lahko tudi posledica zmanjšanja števila rumenih telesc (corpus luteum) in tako posledično zmanjšanje pl dnosti. Pri miših se je zvečala skupna pogostnost pomembnih patoloških

sprememb ter pogostnost pomembnih patoloških sprememb na okostju. Učinkov na parametre plodnosti pri F1 generaciji pa pri podganah in miših niso opazili.

4.7 Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Študij vplivu na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji niso izvedli. Pri nekaterih bolnikih se lahko pojavijo omotica, somnolenca ali motnje vida, zlasti ob začetku zdravljenja. Zato je treba bolnike obvestiti, da so lahko njihove fizične in/ali mentalne sposobnosti, ki so potrebne za upravljanje strojev ali vožnjo, zmanjšane, in jim priporočiti, da se tem dejavnostim izogibajo, dokler se ne ugotovi, da ni vpliva na njihovo zmožnost opravljanja teh dejavnosti.

4.8Neželeni učinki

V študijah, nadzorovanih s placebom, v katerih je sodelovalo 1.192 odraslih bolnikov s parcialnimi epileptičnimi napadi (856 bolnikov je prejemalo eslikarbazepinacetat, 336 pa placebo), so se neželeni učinki

pojavili pri 45,3 % bolnikov, ki so prejemali eslikarbazepinacetat, in pri 24,4 % bolnikov, ki so prejemali placebo.

Neželene reakcije so bile ponavadi blage do zmerne, pojavljale pa so se predvsem v prvih tednih zdravljenja z eslikarbazepinacetatom.

V spodnji preglednici so neželeni učinki, ki so bili pogostejši kot pri jemanju placeba in ki so se pojavili pri več kot enem bolniku, navedeni po organskih sistemih in pogostnosti:

zelo pogoste ≥ 1/10, pogoste ≥ 1/100 do < 1/10, občasne ≥ 1/1.000 do < 1/100, redke ≥ 1/10.000 do < 1/1.000). V razvrstitvah pogostnosti so neželeni učinki navedeni po padajoči resnosti.

Organski sistem

Zelo pogosti

Bolezni krvi in

 

limfatičnega

 

sistema

 

Bolezni imunskega

 

sistema

 

Bolezni

 

endokrinega

 

sistema

 

Presnovne in

 

prehranske motnje

 

Psihiatrične motnje

 

nima

Bolezni živčevja omot ca*,

som olenca

Zdravilo

 

Pogosti

Občasni

 

 

anemija

 

 

preobčutljivost

 

 

hipotiroidizem

za

 

dovoljenja

 

zvečan apetit, zm njš n

 

apetit, hiponatriemi ,

 

 

neravnovesje elektrolitov,

 

kaheksi a, hidracija,

 

debe ost

 

 

ins mnija, apatija,

 

 

depresija, živčnost,

 

 

agitacija, razdražljivost,

ā

motnje

 

pozornosti/hiperaktivnost,

 

ve

stanje zmedenosti,

 

spremembe razpoloženja,

 

 

jok, psihomotorična

 

 

retardacija, stres, psihotične

glavobol,

motnje

 

motnje spomina, motnje

nenormalna

ravnotežja, amnezija,

 

koordinacija

hipersomnija, sedacija,

*, motnje

afazija, disestezija,

 

pozornosti,

distonija, letargija,

 

tremor

parozmija, neravnovesje

 

avtonomnega živčevja,

 

cerebralna ataksija,

 

 

cerebralni sindrom, napadi

 

grand mal, periferna

 

 

nevropatija, motnje ritma

 

faz spanja, nistagmus,

 

 

motnje govora, disartrija,

 

hipoestezija, agevzija,

 

 

pekoč občutek

 

prometRedki

trombocitop nija, levkopenija

Očesne bolezni

 

 

diplopija*,

motnje vida, oscilopsija,

 

 

 

 

zamegljen

motnje binokularnega

 

 

 

 

vid

 

gibanja oči, očesna

 

 

 

 

 

 

hiperemija, sakadirano

 

 

 

 

 

 

gibanje oči, bolečine v

 

 

 

 

 

 

očeh

 

Ušesne bolezni,

 

 

vrtoglavica

bolečine v ušesu,

 

vključno z

 

 

 

 

hipoakuzija, tinitus

 

motnjami labirinta

 

 

 

 

 

 

Srčne bolezni

 

 

 

 

palpitacije, bradikardija,

 

 

 

 

 

 

sinusna bradikardija

 

Žilne bolezni

 

 

 

 

hipertenzija, hipotenzija,

 

 

 

 

 

 

ortostatska hipotenzija

 

Bolezni dihal,

 

 

 

 

disfonija, epistaksa,

 

prsnega koša in

 

 

 

 

bolečina v prsnem košu

 

mediastinalnega

 

 

 

 

 

 

prostora

 

 

 

 

 

 

Bolezni prebavil

 

 

navzea,

 

dispepsija, gastritis,

ankreatitis

 

 

 

bruhanje,

 

bolečine v trebuhu, suha

promet

 

 

 

 

 

 

 

 

diareja

 

usta, neprijeten občutek v

 

 

 

 

 

 

trebuhu, abdomin lna za

 

 

 

 

 

 

distenzija, duodenitis,

 

 

 

 

 

 

neprijeten občutek v

 

 

 

 

 

 

epigastri u, gingivalna

 

 

 

 

 

 

hiperp azi a, gingivitis,

 

 

 

 

 

 

sindr m iritabilnega

 

 

 

 

 

 

kolona, melena,

 

 

 

 

 

 

dinofagija, neprijeten

 

 

 

 

 

 

občutek želodcu,

 

 

 

 

 

 

stomatitis, zobobol

 

 

 

 

 

 

dovoljenja

 

Bolezni jeter,

 

 

ā

bolezni jeter

 

žolčnika in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

žolčevodov

 

 

 

 

 

 

Bolezni kože in

 

 

izpuščaj

 

alopecija, suha koža,

 

podkožja

 

 

ve

 

hiperhidroza, eritem,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bolezni nohtov, bolezni

 

 

 

 

 

 

kože

 

Bolezni mišično-

 

nima

 

 

mialgija, bolečine v hrbtu,

 

skeletnega sistema

 

 

 

bolečine v vratu

 

in vezivnega tk va

 

 

 

 

 

 

Bolezni seč

 

 

 

 

nikturija, okužba sečil

 

Motnje

 

 

 

 

neredna menstruacija

 

repro ukcije in

 

 

 

 

 

 

dojk

 

 

 

 

 

 

Splošne težave in

 

 

utrujenost,

astenija, slabotnost,

 

spremembe na

 

 

motnje pri

mrzlica, periferni edem,

 

Zdravilo

 

 

hoji

 

neželene reakcije na

 

mestu aplikacije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdravilo, hladne okončine

 

Preiskave

 

znižan krvni tlak,

 

zmanjšana telesna masa,

 

znižan diastolični krvni

 

tlak, zvišan krvni tlak,

 

znižan sistolični krvni tlak,

 

znižan natrij v krvi, znižan

 

hematokrit, znižan

 

hemoglobin, povečan srčni

 

utrip, zvišane transaminaze,

 

zvišani trigliceridi, znižan

 

prosti trijodotironin (T3),

 

znižan prosti tiroksin (T4)

Poškodbe in

toksičnost zdravila, padci,

zastrupitve in

poškodbe sklepov,

zapleti pri posegih

zastrupitev, poškodbe kože

* Pri bolnikih, ki so v študijah, nadzorovanih s placebom, sočasno prejemali karbamazeprometin in eslikarbazepinacetat, so o diplopiji, motnjah koordinacije in omotici poročali pogosteje.

Uporaba eslikarbazepinacetata je povezana s podaljšanjem intervala PR. Lahko se pojavijo neželeni učinki,

povezani s podaljšanjem intervala PR (npr. AV-blok, sinkopa in bradik rdij ). Pri bolnikih, ki so prejemali

eslikarbazepinacetat, AV-bloka druge ali večje stopnje niso opazili.

za

dovoljenja

 

Redki neželeni učinki, kot so depresija kostnega mozga, anafilaktične r akcije, hude kožne reakcije (npr. Stevens-Johnsonov sindrom), sistemski erimatozni lupus ali hude srčne aritmije, se med študijami, nadzorovanimi s placebom programa zdravljenja epilepsije z eslikarbazepinacetatom, niso pojavile. Vendar so o njih poročali pri okskarbazepinu. Zato njihovega poja po zdravljenju z zdravilom Exalief ni mogoče izključiti.

4.9Preveliko odmerjanje

Pri nenamernem prevelikem odmerjanjuvezdravilaāExalief so opazili simptome, povezane z osrednjim

živčevjem, kot so vrtoglavica, nestabilnost pri hoji in hemipareza. Znanega specifičnega antidota ni. Po

 

nima

potrebi je treba uporabiti simptom tsko in podporno zdravljenje. Če je nujno, se lahko presnovki

eslikarbazepinacetata učinkovito odstr nijo s hemodializo (glejte poglavje 5.2).

5.

FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1 ZdraviloFarmakod namične lastnosti

Farmakoter pe tska skupina: antiepileptiki, derivati karboksamida, oznaka ATC: N03AF04

Mehanizem delovanja

Natančni mehanizmi delovanja eslikarbazepinacetata niso znani. Vendar elektrofiziološke študije in vitro kažejo, da eslikarbazepinacetat in njegovi presnovki stabilizirajo neaktivirano stanje natrijevih napetostnih kanalčkov, pri čemer preprečujejo, da bi se vrnili v aktivirano stanje in posledično vzdržujejo ponavljajoče se sprožanje nevronov.

Farmakodinamični učinek

V nekliničnih modelih, s katerimi je mogoče napovedati učinkovitost antiepileptikov pri človeku, so eslikarbazepinacetat in njegovi aktivni presnovki preprečili razvoj epileptičnih napadov. Pri človeku se farmakološka aktivnost eslikarbazepinacetata kaže predvsem skozi aktivni presnovek eslikarbazepin.

Klinična učinkovitost in varnost

Učinkovitost in varnost eslikarbazepinacetata so pokazali v treh dvojno slepih, s placebom nadzorovanih študijah III. faze pri 1.049 odraslih bolnikih s parcialno epilepsijo, ki se odziva na zdravljenje z enim do tremi antiepileptiki. Oksarbazepin in felbamat v teh študijah nista bila dovoljena kot sočasno zdravljenje. Eslikarbazepinacetat so preizkusili pri odmerkih 400 mg, 800 mg in 1.200 mg enkrat na dan.

Eslikarbazepinacetat pri odmerku 800 mg enkrat na dan in 1.200 mg enkrat na dan je bil bistveno učinkovitejši od placeba pri zmanjšanju pogostnosti epileptičnih napadov v 12-tedenskem vzdrževalnem obdobju. Odstotek bolnikov, pri katerih je prišlo do 50-odstotnega zmanjšanja pogostnosti epileptičnih napadov v vseh študijah III. faze, je 19 % za placebo, 21 % za eslikarbazepinacetat 400 mg, 34 % za eslikarbazepinacetat 800 mg in 36 % za eslikarbazepinacetat 1200 mg na dan.

5.2Farmakokinetične lastnosti

Porazdelitev

promet

Absorpcija

 

Eslikarbazepinacetat se v veliki meri spremeni v eslikarbazepin. Po peroralni uporabi ostajajo ravni eslikarbazepinacetata v plazmi ponavadi pod mejo določljivosti. Vrednost tmax eslikarbazepina se ponavadi doseže 2 do 3 ure po odmerku. Količina presnovkov, ki so jih zaznali v urinu, je ustrezala več k 90 % odmerka eslikarbazepinacetata, zato biološko uporabnost lahko štejemo za veliko.

 

 

 

za

Sorazmerno malo eslikarbazepina se veže na beljakovine v plazmi (< 40 %), ve ava pa je neodvisna od

 

dovoljenja

 

koncentracije. Študije in vitro so pokazale, da prisotnost varfarina, diazep m , digoksina, fenitoina in

tolbutamida ne vpliva bistveno na vezavo na beljakovine plazmi. Prisotnost eslikarbazepina ni bistveno

vplivala na vezavo varfarina, diazepama, digoksina, fenitoina in tolbutamida.

 

Biološka transformacija

 

 

 

Eslikarbazepinacetat se s hidrolitično presnovo prvega preh

da skozi jetra hitro in v veliki meri biološko

transformira v glavni aktivni presnovek, eslikarbazepin. Naj

išje koncentracije eslikarbazepina v plazmi

(Cmax) so dosežene 2–3 ure po odmerku, koncentracije stanju dinamičnega ravnovesja pa po 4 do 5 dneh odmerjanja enkrat na dan, kar je skladno z efektivnim razp lovnim časom 20–24 h. V študijah pri zdravih osebah je bil razpolovni čas eslikarbazepina 10–20 h, pri odraslih bolnikih z epilepsijo pa 13–20 h. Manj

pomembni presnovki v plazmi so R-likarbazepin in okskarbazepin, za katera so ugotovili, da sta aktivna, ter

 

 

ve

eslikarbazepinom, R-likarbazepinom in

konjugati glukuronske kisline z eslikarbaz pinacetatom,ā

okskarbazepinom.

nima

 

 

 

 

 

Eslikarbazepinacetat ne vpliva na l stno presnovo ali na svoj očistek.

V študijah z eslikarbazepi om na svežih hepatocitih človeka so opazili blago aktivacijo glukuronidacije, pri

Presnovki eslikarbazepinacetata se izločajo iz sistemskega obtoka predvsem skozi ledvice, v nespremenjeni obliki in kot glukuronidni konjugat. Eslikarbazepin in njegov glukuronid tvorita skupaj več kot 90 % vseh presnovkov, ki se izločajo z urinom, približno dve tretjini v nespremenjeni obliki in ena tretjina kot glukuroni ni konjugat.

kateri sodeluje UGT1A1. IzloZdraviločanje

Linearnost/nelinearnost

V razponu od 400 do 1.200 mg je farmakokinetika eslikarbazepina linearna in odvisna od odmerka pri zdravih osebah in pri bolnikih.

Starejši bolniki (starejši od 65 let)

Farmakokinetični profil eslikarbazepinacetata je nespremenjen pri starejših bolnikih s kreatininskim očistkom > 60 ml/min (glejte poglavje 4.2).

Ledvična okvara

Presnovki eslikarbazepinacetata se izločajo iz sistemskega obtoka predvsem skozi ledvice. Študija pri bolnikih z blago do hudo ledvično okvaro je pokazala, da je očistek odvisen od delovanja ledvic. Pri bolnikih s kreatininskim očistkom < 60 ml/min, je med zdravljenjem z zdravilom Exalief priporočeno prilagoditi odmerek (glejte poglavje 4.2).

Presnovke eslikarbazepinacetata lahko iz plazme odstranimo s hemodializo.

Jetrna okvara

Po večkratnih peroralnih odmerkih so pri zdravih osebah in pri bolnikih z zmerno jetrno okvaro ocenili farmakokinetiko in presnovo eslikarbazepinacetata. Zmerna jetrna okvara ni vplivala na farmakokinetiko eslikarbazepinacetata. Pri bolnikih z blago do zmerno jetrno okvaro prilagajanje odmerka ni potrebno (glejte

poglavje 4.2).

promet

Pri bolnikih s hudo jetrno okvaro farmakokinetike eslikarbazepina niso ocenili.

 

Spol

Študije pri zdravih osebah in bolnikih so pokazale, da spol ne vpliva na farmakokinetiko eslikarbazepinacetata.

5.3Predklinični podatki o varnosti

 

za

Neželeni učinki, ki so jih opazili v študijah pri živalih, so se pojavili pri ravneh i postavljenosti, ki so bile

dovoljenja

 

znatno nižje kot klinične ravni izpostavljenosti eslikarbazepinu (glavnemu in f rmakološko aktivnemu presnovku eslikarbazepinacetata). Zato glede na primerjalno izpostavl enost meje varnosti niso bile ugotovljene.

V študijah toksičnosti pri ponavljajočih se odmerkih pri podganah so opazili znake nefrotoksičnosti, vendar jih v študijah pri miših in psih niso opazili, kar je skladno s p slabšanjem spontane kronične progresivne nefropatije pri tej živalski vrsti.

V študijah toksičnosti ponavljajočih se odmerkov pri miših in podganah so opazili centrilobularno hipertrofijo jeter, v študijah kancerogenosti pri miših pa so opazili zvečano pogostnost jetrnih tumorjev; te

ugotovitve so skladne z indukcijo mikrosomskih encimov v jetrih, kar je učinek, ki ga pri bolnikih, ki so

 

 

ve

prejemali eslikarbazepinacetat, niso opazili. ā

 

nima

 

Študije genotoksičnosti z eslikarb zepin cetatom ne kažejo posebnega tveganja za človeka.

6.

FARMACEVTSKI PODATKI

 

Zdravilo

 

6.1

Seznam pom žnih snovi

 

povidon K 29/32

 

premreženi n trijev karmelozat

 

magnezijev ste t

 

6.2

Inkompatibilnosti

 

Navedba smiselno ni potrebna.

6.3Rok uporabnosti

3 leta

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Za shranjevanje zdravila niso potrebna posebna navodila.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

Tablete Exalief 400 mg so pakirane v pretisne omote iz ALU/ALU ali ALU/PVC, vložene v kartonske škatle, ki vsebujejo 7, 14 ali 28 tablet.

Na trgu ni vseh navedenih pakiranj.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje

Ni posebnih zahtev.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET

BIAL - Portela & Cª , SA

À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado - Portugalska

telefon: +351 22 986 61 00

 

 

telefaks: +351 22 986 61 99

 

za

e-pošta: info@bial.com

dovoljenja

 

 

 

8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/09/520/001-006

9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET

promet

Datum pridobitve dovoljenja za promet: 21.04.2009

 

ā

10. DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

 

nima

Podrobne informacije o zdravilu so obj vevljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila

http://www.ema.europa.eu/.

Zdravilo

 

1. IME ZDRAVILA

Exalief 600 mg tablete

2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Ena tableta vsebuje 600 mg eslikarbazepinacetata.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

promet

 

tableta

 

Bele, podolgovate tablete z vtisnjenim napisom ‘ESL 600’ na eni strani in zarezo na drugi st ani. Tableta se lahko deli na enaki polovici.

4.

KLINIČNI PODATKI

za

 

 

4.1

Terapevtske indikacije

 

Zdravilo Exalief je indicirano kot dodatno zdravljenje pri odras ih s parcialnimi epileptičnimi napadi s sekundarno generalizacijo ali brez nje.

4.2 Odmerjanje in način uporabe

dovoljenja

 

Odmerjanje

ā

Zdravilo Exalief je treba dodati k obstoječemu zdravljenju z antiepileptiki. Običajni začetni odmerek je

 

ve

400 mg enkrat na dan, zvečati pa ga je tr ba do 800 mg enkrat na dan po enem ali dveh tednih. Glede na

odziv posameznika se odmerek lahko z ča do 1.200 mg enkrat na dan (glejte poglavje 5.1).

nima

 

Starejši bolniki (starejši od 65 let)

 

Pri zdravljenju starejših bolnikov je potrebna previdnost, saj so informacije o varnosti uporabe zdravila Exalief pri njih omejene.

PediatriZdraviločna populacija

Varnost in učinkov t st zdravila Exalief pri otrocih starih do 18 let še nista bili dokazani. Podatki niso na voljo.

Bolniki z ledvično okvaro

Pri z ravljenju bolnikov z ledvično okvaro je potrebna previdnost, odmerek pa je treba prilagoditi glede na kreatininski čistek (CLCR) na naslednji način:

-– CLCR > 60 ml/min: prilagajanje odmerka ni potrebno;

-– CLCR 30–60 ml/min: začetni odmerek 400 mg vsak drugi dan 2 tedna, nato 400 mg vsak dan. Glede na odziv posameznika se odmerek lahko zveča;

-– CLCR < 30 ml/min: pri bolnikih s hudo ledvično okvaro uporaba ni priporočljiva zaradi nezadostnih podatkov.

Bolniki z jetrno okvaro

Pri bolnikih z blago do zmerno jetrno okvaro odmerka ni treba prilagajati.

Pri bolnikih s hudo jetrno okvaro farmakokinetike eslikarbazepina niso ocenili (glejte poglavji 4.4 in 5.2), zato uporaba pri teh bolnikih ni priporočljiva.

Način uporabe
Zdravilo Exalief se lahko jemlje s hrano ali brez nje.
4.3 Kontraindikacije
Preobčutljivost za zdravilno učinkovino, druge derivate karboksamida (npr. karbamazepin, okskarbazepin) ali katerokoli pomožno snov.
Znan atrioventrikularni (AV) blok druge ali tretje stopnje.
4.4 Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Uporaba zdravila Exalief je povezana z nekaterimi neželenimi učinki v osrednjem živčevju, kot sta omotica in somnolenca, ki lahko povečajo pogostnost nezgodnih poškodb.

Zdravilo Exalief lahko zmanjša učinkovitost hormonskih kontraceptivov. Ob uporabi zd avila Exalief so priporočene dodatne nehormonske oblike kontracepcije (glejte poglavji 4.5 in 4.6).

 

 

za

Če je treba uporabo zdravila Exalief prekiniti, je kot pri drugih antiepileptikih to priporoprometčljivo storiti

postopoma, da se zmanjša možnost zvečane pogostnosti epileptičnih napadov.

 

 

dovoljenja

 

Sočasna uporaba zdravila Exalief in okskarbazepina ni priporočena, ker l hko povzroči preveliko

izpostavljenost aktivnim presnovkom.

 

 

Izkušenj z odtegnitvijo antiepileptikov, ki se uporabljajo sočasno z zdravilom Exalief (prehod na samostojno zdravljenje), ni.

Pri 1,1 % celotne populacije bolnikov z epilepsijo, ki so zdra ilo Exalief prejemali v študijah dodatnega zdravljenja, nadzorovanih s placebom, se je pojavil izpuščaj. Č se pojavijo znaki ali simptomi preobčutljivosti, je treba zdravljenje z zdravilomāExalief prekiniti.

Pri uporabi eslikarbazepinacetata niso poročali o primerih resnih kožnih reakcij. Pokazali so, da je prisotnost alela HLA-B*1502 pri posameznikih kitajske ali tajske narodnosti, ki prejemajo karbamazepin, tesno

povezana s tveganjem za razvoj Stevens-Johnsonovega sindroma (SJS). Zato je treba, kadar koli je mogoče,

pri posameznikih kitajske ali tajske

 

ve

 

rodnosti pregledati prisotnost tega alela pred začetkom zdravljenja s

karbamazepinom ali sorodn

ke

ijskimi spojinami. Prisotnost alela HLA-B*1502 pri drugih narodnostih

je zanemarljiva. Pri belcih alel HLA-B*1502 ni povezan s SJS.

Pri manj kot 1 % b

lnik v, ki so prejemali zdravilo Exalief, se je kot neželeni učinek pojavila

hiponatriemija. H p

nima

 

natriemija je v večini primerov asimptomatska, vendar jo lahko spremljajo tudi klinični

simptomi,Zdravilokot so poslabšanje epileptičnih napadov, zmedenost in zmanjšana zavest. Pogostnost hiponatriemije se je z večanjem odmerka eslikarbazepinacetata povečala. Pri bolnikih z obstoječo boleznijo ledvic, ki vodi hiponatriemijo, ali pri bolnikih, ki sočasno prejemajo zdravila, ki lahko sama povzročajo hiponatriemijo (npr. diuretiki, dezmopresin), je treba pred zdravljenjem z eslikarbazepinacetatom in po njem preveriti ravni natrija. Ravni natrija je treba preveriti tudi, če se pojavijo klinični znaki hiponatriemije. Poleg tega je treba ravni natrija določiti tudi pri rutinskih laboratorijskih preiskavah. Če se pojavi klinično pomembna hiponatriemija, je treba uporabo zdravila Exalief prekiniti.

Vpliva zdravila Exalief na primarne generalizirane epileptične napade niso raziskovali. Uporaba pri teh bolnikih torej ni priporočljiva.

V kliničnih študijah z eslikarbazepinacetatom so opazili podaljšanje intervala PR. Pri bolnikih z boleznimi (npr. nizke ravni tiroksina, motnje srčne prevodnosti), povezanimi s podaljšanjem intervala PR, ali bolnikih, ki sočasno jemljejo zdravila, za katera je znano, da so povezana s podaljšanjem intervala PR, morate biti previdni.

Pri zdravljenju bolnikov z ledvično okvaro je potrebna previdnost, odmerek pa je treba prilagoditi glede na kreatininski očistek (glejte poglavje 4.2). Pri bolnikih, pri katerih je CLCR < 30 ml/min, uporaba ni priporočena zaradi nezadostnih podatkov.

Pri bolnikih z blago do zmerno jetrno okvaro so klinični podatki omejeni, pri bolnikih s hudo jetrno okvaro pa farmakokinetičnih in kliničnih podatkov ni, zato je treba pri bolnikih z blago do zmerno jetrno okvaro zdravilo Exalief uporabljati previdno, pri bolnikih s hudo jetrno okvaro pa njegova uporaba ni priporočena.

Pri bolnikih, ki so se zaradi različnih indikacij zdravili z antiepileptiki, so poročali o samomorilnih mislih in vedenju. Majhno povečanje tveganja za pojav samomorilnega razmišljanja in vedenja je pokazala tudi

metaanaliza randomiziranih s placebom nadzorovanih kliničnih preskušanj antiepileptikov. Mehanizem tveganja še ni znan, vendar razpoložljivi podatki ne izključujejo možnosti povečanegapromettveganja za eslikarbazepinacetat. Zato je treba bolnike med zdravljenjem nadzirati glede znakov samomoriln ga razmišljanja in vedenja ter razmisliti o ustreznem zdravljenju. Bolnikom (in njihovim skrbniko ) je treba svetovati, da poiščejo zdravniško pomoč, če se pojavijo znaki samomorilnih misli in vedenja.

4.5 Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Študije medsebojnega delovanja so izvedli le pri odraslih.

Eslikarbazepinacetat se v veliki meri spremeni v eslikarbazepin, ki se večinoma izloča z glukuronidacijo.

 

za

Eslikarbazepin je in vitro šibek spodbujevalec encima CYP3A4 in UDP-glukuroniltransferaz. Izkazalo se je,

dovoljenja

 

da ima eslikarbazepin in vivo spodbujevalni učinek na presnovo zdravil, ki se izločajo predvsem prek sistema

CYP3A4. Zato bo pri sočasni uporabi z zdravilom Exalief morda tr ba povečati odmerek zdravil, ki se

presnavljajo s CYP3A4. Eslikarbazepin ima morda in vivo spodbu valni učinek na presnovo zdravil, ki se izločajo predvsem s konjugacijo z UDP-glukuroniltransferazami. Ob začetku ali prenehanju zdravljenja z zdravilom Exalief, ali pri spreminjanju njegovega odmerka, lahko doseganje nove ravni encimske aktivnosti traja 2 do 3 tedne. Ta časovni zamik je treba upoštevati, kadar se zdravilo Exalief uporablja tik pred drugimi zdravili, pri katerih je ob sočasni uporabi z zdravilom Exalief treba prilagoditi odmerek, ali v kombinaciji z

 

 

ā

njimi. Eslikarbazepin zavira delovanje CYP2C19, zato lahko pride interakcij pri sočasni uporabi velikih

odmerkov eslikarbazepinacetata in zdravil, ki jih večinoma presnavlja CYP2C19.

Interakcije z drugimi antiepileptiki

ve

 

Karbamazepin

nima

 

 

 

V študiji pri zdravih preskušancih je soč sna uporaba eslikarbazepinacetata v odmerku 800 mg enkrat dnevno ter karbamazepina v od erku 400 mg dvakrat dnevno povzročila povprečno 32-odstotno zmanjšanje izpostavljenosti aktivnemu presnovku eslikarbazepinu, kar je najverjetneje posledica indukcije

glukuronidacije. Spremembe v izpostavljenosti karbamazepinu ali njegovemu presnovku karbamazepin- epoksiduZdravilopa niso zaznali. Glede na odziv posameznega bolnika bo morda treba odmerek zdravila Exalief povečati, kadar se ga up rablja sočasno z karbamazepinom. Izsledki kliničnih študij pri bolnikih kažejo, da

sočasno zdra ljenje zveča tveganje za naslednje neželene reakcije: diplopija (zabeleženo pri 11,4 % preskušance , ki so sočasno jemali karbamazepin ter pri 2,4 % preskušancev, ki karbamazepina niso sočasno jemali), neno m lna koordinacija (pri 6,7 % preskušancev, ki so sočasno jemali karbamazepin ter pri 2,7 % preskušancev, ki karbamazepina niso sočasno jemali) in omotica (pri 30,0 % preskušancev, ki so sočasno jemali karbamazepin ter 11,5 % preskušancev, ki karbamazepina niso sočasno jemali). Tveganja za zvečanje pojavnosti drugih specifičnih neželenih učinkov zaradi sočasne uporabe karbamazepina in eslikarbazepinacetata ni mogoče izključiti.

Fenitoin

V študiji pri zdravih osebah je sočasna uporaba 1.200 mg eslikarbazepinacetata enkrat na dan in fenitoina povzročila povprečno 31- do 33-odstotno zmanjšanje izpostavljenosti aktivnemu presnovku eslikarbazepinu, ki je najverjetneje bilo posledica indukcije glukuronidacije, in povprečno 31- do 35-odstotno povečanje izpostavljenosti fenitoinu, ki je najverjetneje bilo posledica zaviranja CYP2C19. Glede na odziv posameznika bo morda treba odmerek zdravila Exalief povečati in odmerek fenitoina zmanjšati.

Lamotrigin

Glavna presnovna pot eslikarbazepina in lamotrigina je glukuronidacija, zato bi lahko pričakovali interakcije. V študiji pri zdravih osebah, ki so prejemale 1.200 mg eslikarbazepinacetata enkrat na dan, so opazili majhno povprečno farmakokinetično interakcijo (izpostavljenost lamotriginu se je povečala za 15 %) med eslikarbazepinacetatom in lamotriginom, zato prilagajanje odmerka ni potrebno. Vendar je lahko zaradi velikih razlik med posamezniki ta učinek pri nekaterih posameznih klinično pomemben.

Topiramat

V študiji pri zdravih osebah sočasne uporabe 1.200 mg eslikarbazepinacetata enkrat na dan in topiramata ni povzročila pomembne spremembe v izpostavljenosti eslikarbazepinu, vendar so ugotovili 18-odstotno

sočasno dajanje valproata ali levetiracetama ne vpliva na izpostavljenost eslikarbazepinu,prometvendar to ni bilo potrjeno z običajnimi študijami interakcij.

zmanjšanje izpostavljenosti topiramatu, ki je najverjetneje bilo rezultat zmanjšane biološke uporabnos i topiramata. Prilagajanje odmerkov ni potrebno.

Valproat in levetiracetam

Analiza populacijske farmakokinetike v študijah III. faze pri odraslih bolnikih z epilepsijo je kazala, da

Druga zdravila

Peroralna kontracepcijska sredstva

Pri uporabi 1.200 mg eslikarbazepinacetata enkrat na dan pri ženskah, ki upor bljajo kombinirana peroralna

dovoljenja

za

kontraceptive, je prišlo do povprečnega 37-odstotnega zmanjšanja sistemske izpostavljenosti levonorgestrelu in 42-odstotnega zmanjšanja sistemske izpostavljenosti etinilestradiolu, ki je najverjetneje bilo posledica

indukcije CYP3A4. Zato morajo ženske v rodni dobi med zdravl

n m z zdravilom Exalief in do konca

trenutnega menstrualnega cikla po prekinitvi zdravljenja uporab

ati ustrezno kontracepcijo (glejte

poglavji 4.4 in 4.6).

 

Simvastatin

Študija pri zdravih preskušancih je pokazala povprečno 50-odstotno zmanjšanje sistemske izpostavljenosti

simvastatinu pri sočasnem dajanju eslikarbazepinacetata odmerku 800 mg enkrat dnevno, kar je

najverjetneje posledica indukcije CYP3A4. Morda bo treba odmerek simvastatina povečati, kadar se ga

 

 

 

ve

uporablja sočasno z eslikarbazepinacetatom.ā

Varfarin

nima

 

 

 

 

Pri sočasni uporabi 1.200 mg eslik rb zepinacetata enkrat na dan in varfarina so opazili majhno (23-

odstotno), vendar statistično po

e bno zmanjšanje izpostavljenosti S-varfarinu. Učinka na farmakokinetiko

R-varfarina ali na koagulac jo

bilo. Vendar je zaradi velikih razlik med posamezniki pri interakcijah

potrebna posebna pozor ost pri spremljanju vrednosti INR v prvih tednih po začetku ali prekinitvi sočasnega zdravljenjaZdraviloz varfarin m in eslikarbazepinacetatom.

Digoksin

Študija pri zdr ih osebah je pokazala, da uporaba 1.200 mg eslikarbazepinacetata enkrat na dan nima učinka na farmakokinetiko digoksina, kar kaže na to, da eslikarbazepinacetat nima učinka na transportni P- glikoprotein.

Zaviralci monoamin-oksidaze (zaviralci MAO)

Na podlagi strukturne povezave med eslikarbazepinacetatom in tricikličnimi antidepresivi so interakcije med eslikarbazepinacetatom in zaviralci MAO teoretično mogoče.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Tveganja, povezana z epilepsijo in antiepileptiki na splošno

Raziskave so pokazale, da je pri potomcih žensk z epilepsijo razširjenost malformacij dve- do trikrat večja kot pri splošni populaciji, kjer je 3-odstotna. Najpogostejše okvare so razcepljena ustnica, kardiovaskularne malformacije in okvare nevralne cevi. Kombinirano zdravljenje z antiepileptiki je lahko povezano z večjim

tveganjem za kongenitalne malformacije kot samostojno zdravljenje, zato je pomembno uporabiti samostojno zdravljenje, kadar koli je mogoče. Ženske, pri katerih obstaja verjetnost, da bodo zanosile, in ženske v rodni dobi, se morajo posvetovati s specialistom. Pri ženskah, ki načrtujejo nosečnost, je treba potrebo po zdravljenju epilepsije znova oceniti. Zdravljenje z antiepileptiki se ne sme prekiniti nenadoma, saj to lahko povzroči prebojne epileptične napade, ki imajo lahko resne posledice za mater in otroka.

Nosečnost

Ni podatkov o uporabi eslikarbazepinacetata pri nosečnicah. Študije na živalih so pokazale vpliv na sposobnost razmnoževanja (glejte poglavje Plodnost). Če ženska, ki prejema eslikarbazepinacetat, zanosi, ali če načrtuje zanositev, je treba uporabo zdravila Exalief znova pozorno oceniti. Kadar koli je mogoče, je treba uporabiti najmanjše učinkovite odmerke in samostojno zdravljenje, vsaj v prvih treh mesecih nosečnos i. Bolnice je treba seznaniti z možnostjo povečanega tveganja za malformacije in jim dati priložnost za prenatalne presejalne preglede.

Spremljanje in preventiva

Antiepileptiki lahko prispevajo k pomanjkanju folne kisline, ki je lahko možen prispevajoči vzr k fetalnih

nenormalnosti. Pred nosečnostjo in med njo je priporočljivo dajati nadomestke folne kisline. Učinkovitost te

nadomestne terapije ni dokazana, zato se lahko posebna antenatalna diagnostika ponudipromettudi ženskam, ki

uporabljajo nadomestno zdravljenje s folno kislino.

za

 

Dojenje

dovoljenja

 

Pri novorojencu

 

 

Pri novorojencih so poročali o motnjah strjevanja krvi, ki so jih povzročili ntiepileptiki. V zadnjih nekaj tednih nosečnosti in novorojencu je treba preventivno dajati vitamin K1.

Ženske v rodni dobi/kontracepcija

Eslikarbazepinacetat ima neželene interakcije s peroralnimi k ntraceptivi. Med zdravljenjem in do konca trenutnega menstrualnega cikla po koncu zdravljenja zato treba uporabljati drugo, učinkovito in varno kontracepcijsko metodo.

Ni znano, ali se eslikarbazepinacetat izloča materino mleko. Študije na živalih so pokazale, da se

 

 

ve

eslikarbazepin izloča v mleko. Tveganja za dojānčka ni mogoče izključiti, zato je treba med zdravljenjem z

zdravilom Exalief dojenje prekiniti.

 

Plodnost

nima

 

 

 

Eslikarbazepin acetat so preskušali pri podganah in miših, da bi ugotovili, ali ima možne neželene učinke na plodnost starševske in F1 ge eracije. Študija plodnosti pri samcih in samicah podganah je pokazala, da

eslikarbazepin acetat oslabi plodnost samic. V študiji plodnosti pri miših so se pokazali učinki na razvoj ploda,Zdravilovendar pa bi bili učinki lahko tudi posledica zmanjšanja števila rumenih telesc (corpus luteum) in tako posledično zmanjšanje pl dnosti. Pri miših se je zvečala skupna pogostnost pomembnih patoloških

sprememb ter pogostnost pomembnih patoloških sprememb na okostju. Učinkov na parametre plodnosti pri F1 generaciji pa pri podganah in miših niso opazili.

4.7 Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Študij vplivu na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji niso izvedli. Pri nekaterih bolnikih se lahko pojavijo omotica, somnolenca ali motnje vida, zlasti ob začetku zdravljenja. Zato je treba bolnike obvestiti, da so lahko njihove fizične in/ali mentalne sposobnosti, ki so potrebne za upravljanje strojev ali vožnjo, zmanjšane, in jim priporočiti, da se tem dejavnostim izogibajo, dokler se ne ugotovi, da ni vpliva na njihovo zmožnost opravljanja teh dejavnosti.

4.8Neželeni učinki

V študijah, nadzorovanih s placebom, v katerih je sodelovalo 1.192 odraslih bolnikov s parcialnimi epileptičnimi napadi (856 bolnikov je prejemalo eslikarbazepinacetat, 336 pa placebo), so se neželeni učinki

pojavili pri 45,3 % bolnikov, ki so prejemali eslikarbazepinacetat, in pri 24,4 % bolnikov, ki so prejemali placebo.

Neželene reakcije so bile ponavadi blage do zmerne, pojavljale pa so se predvsem v prvih tednih zdravljenja z eslikarbazepinacetatom.

V spodnji preglednici so neželeni učinki, ki so bili pogostejši kot pri jemanju placeba in ki so se pojavili pri več kot enem bolniku, navedeni po organskih sistemih in pogostnosti:

zelo pogoste ≥ 1/10, pogoste ≥ 1/100 do < 1/10, občasne ≥ 1/1.000 do < 1/100, redke ≥ 1/10.000 do < 1/1.000). V razvrstitvah pogostnosti so neželeni učinki navedeni po padajoči resnosti.

Organski sistem

Zelo pogosti

Bolezni krvi in

 

limfatičnega

 

sistema

 

Bolezni imunskega

 

sistema

 

Bolezni

 

endokrinega

 

sistema

 

Presnovne in

 

prehranske motnje

 

Psihiatrične motnje

 

nima

Bolezni živčevja omot ca*,

som olenca

Zdravilo

 

Pogosti

Občasni

 

 

anemija

 

 

preobčutljivost

 

 

hipotiroidizem

za

 

dovoljenja

 

zvečan apetit, zm njš n

 

apetit, hiponatriemi ,

 

 

neravnovesje elektrolitov,

 

kaheksi a, hidracija,

 

debe ost

 

 

ins mnija, apatija,

 

 

depresija, živčnost,

 

 

agitacija, razdražljivost,

ā

motnje

 

pozornosti/hiperaktivnost,

 

ve

stanje zmedenosti,

 

spremembe razpoloženja,

 

 

jok, psihomotorična

 

 

retardacija, stres, psihotične

glavobol,

motnje

 

motnje spomina, motnje

nenormalna

ravnotežja, amnezija,

 

koordinacija

hipersomnija, sedacija,

*, motnje

afazija, disestezija,

 

pozornosti,

distonija, letargija,

 

tremor

parozmija, neravnovesje

 

avtonomnega živčevja,

 

cerebralna ataksija,

 

 

cerebralni sindrom, napadi

 

grand mal, periferna

 

 

nevropatija, motnje ritma

 

faz spanja, nistagmus,

 

 

motnje govora, disartrija,

 

hipoestezija, agevzija,

 

 

pekoč občutek

 

prometRedki

trombocitop nija, levkopenija

Očesne bolezni

 

 

diplopija*,

motnje vida, oscilopsija,

 

 

 

 

zamegljen

motnje binokularnega

 

 

 

 

vid

 

gibanja oči, očesna

 

 

 

 

 

 

hiperemija, sakadirano

 

 

 

 

 

 

gibanje oči, bolečine v

 

 

 

 

 

 

očeh

 

Ušesne bolezni,

 

 

vrtoglavica

bolečine v ušesu,

 

vključno z

 

 

 

 

hipoakuzija, tinitus

 

motnjami labirinta

 

 

 

 

 

 

Srčne bolezni

 

 

 

 

palpitacije, bradikardija,

 

 

 

 

 

 

sinusna bradikardija

 

Žilne bolezni

 

 

 

 

hipertenzija, hipotenzija,

 

 

 

 

 

 

ortostatska hipotenzija

 

Bolezni dihal,

 

 

 

 

disfonija, epistaksa,

 

prsnega koša in

 

 

 

 

bolečina v prsnem košu

 

mediastinalnega

 

 

 

 

 

 

prostora

 

 

 

 

 

 

Bolezni prebavil

 

 

navzea,

 

dispepsija, gastritis,

ankreatitis

 

 

 

bruhanje,

 

bolečine v trebuhu, suha

promet

 

 

 

 

 

 

 

 

diareja

 

usta, neprijeten občutek v

 

 

 

 

 

 

trebuhu, abdomin lna za

 

 

 

 

 

 

distenzija, duodenitis,

 

 

 

 

 

 

neprijeten občutek v

 

 

 

 

 

 

epigastri u, gingivalna

 

 

 

 

 

 

hiperp azi a, gingivitis,

 

 

 

 

 

 

sindr m iritabilnega

 

 

 

 

 

 

kolona, melena,

 

 

 

 

 

 

dinofagija, neprijeten

 

 

 

 

 

 

občutek želodcu,

 

 

 

 

 

 

stomatitis, zobobol

 

 

 

 

 

 

dovoljenja

 

Bolezni jeter,

 

 

ā

bolezni jeter

 

žolčnika in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

žolčevodov

 

 

 

 

 

 

Bolezni kože in

 

 

izpuščaj

 

alopecija, suha koža,

 

podkožja

 

 

ve

 

hiperhidroza, eritem,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bolezni nohtov, bolezni

 

 

 

 

 

 

kože

 

Bolezni mišično-

 

nima

 

 

mialgija, bolečine v hrbtu,

 

skeletnega sistema

 

 

 

bolečine v vratu

 

in vezivnega tk va

 

 

 

 

 

 

Bolezni seč

 

 

 

 

nikturija, okužba sečil

 

Motnje

 

 

 

 

neredna menstruacija

 

repro ukcije in

 

 

 

 

 

 

dojk

 

 

 

 

 

 

Splošne težave in

 

 

utrujenost,

sstenija, slabotnost,

 

spremembe na

 

 

motnje pri

mrzlica, periferni edem,

 

Zdravilo

 

 

hoji

 

neželene reakcije na

 

mestu aplikacije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdravilo, hladne okončine

 

Preiskave

 

znižan krvni tlak,

 

zmanjšana telesna masa,

 

znižan diastolični krvni

 

tlak, zvišan krvni tlak,

 

znižan sistolični krvni tlak,

 

znižan natrij v krvi, znižan

 

hematokrit, znižan

 

hemoglobin, povečan srčni

 

utrip, zvišane transaminaze,

 

zvišani trigliceridi, znižan

 

prosti trijodotironin (T3),

 

znižan prosti tiroksin (T4)

Poškodbe in

toksičnost zdravila, padci,

zastrupitve in

poškodbe sklepov,

zapleti pri posegih

zastrupitev, poškodbe kože

* Pri bolnikih, ki so v študijah, nadzorovanih s placebom, sočasno prejemali karbamazeprometin in eslikarbazepinacetat, so o diplopiji, motnjah koordinacije in omotici poročali pogosteje.

Uporaba eslikarbazepinacetata je povezana s podaljšanjem intervala PR. Lahko se pojavijo neželeni učinki,

povezani s podaljšanjem intervala PR (npr. AV-blok, sinkopa in bradik rdij ). Pri bolnikih, ki so prejemali

eslikarbazepinacetat, AV-bloka druge ali večje stopnje niso opazili.

za

dovoljenja

 

Redki neželeni učinki, kot so depresija kostnega mozga, anafilaktične r akcije, hude kožne reakcije (npr. Stevens-Johnsonov sindrom), sistemski erimatozni lupus ali hude srčne aritmije, se med študijami, nadzorovanimi s placebom programa zdravljenja epilepsije z eslikarbazepinacetatom, niso pojavile. Vendar so o njih poročali pri okskarbazepinu. Zato njihovega poja po zdravljenju z zdravilom Exalief ni mogoče izključiti.

4.9Preveliko odmerjanje

Pri nenamernem prevelikem odmerjanjuvezdravilaāExalief so opazili simptome, povezane z osrednjim

živčevjem, kot so vrtoglavica, nestabilnost pri hoji in hemipareza. Znanega specifičnega antidota ni. Po

 

nima

potrebi je treba uporabiti simptom tsko in podporno zdravljenje. Če je nujno, se lahko presnovki

eslikarbazepinacetata učinkovito odstr nijo s hemodializo (glejte poglavje 5.2).

5.

FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1 ZdraviloFarmakod namične lastnosti

Farmakoter pe tska skupina: antiepileptiki, derivati karboksamida, oznaka ATC: N03AF04

Mehanizem delovanja

Natančni mehanizmi delovanja eslikarbazepinacetata niso znani. Vendar elektrofiziološke študije in vitro kažejo, da eslikarbazepinacetat in njegovi presnovki stabilizirajo neaktivirano stanje natrijevih napetostnih kanalčkov, pri čemer preprečujejo, da bi se vrnili v aktivirano stanje in posledično vzdržujejo ponavljajoče se sprožanje nevronov.

Farmakodinamični učinek

V nekliničnih modelih, s katerimi je mogoče napovedati učinkovitost antiepileptikov pri človeku, so eslikarbazepinacetat in njegovi aktivni presnovki preprečili razvoj epileptičnih napadov. Pri človeku se farmakološka aktivnost eslikarbazepinacetata kaže predvsem skozi aktivni presnovek eslikarbazepin.

Klinična učinkovitost in varnost

Učinkovitost in varnost eslikarbazepinacetata so pokazali v treh dvojno slepih, s placebom nadzorovanih študijah III. faze pri 1.049 odraslih bolnikih s parcialno epilepsijo, ki se odziva na zdravljenje z enim do tremi antiepileptiki. Oksarbazepin in felbamat v teh študijah nista bila dovoljena kot sočasno zdravljenje. Eslikarbazepinacetat so preizkusili pri odmerkih 400 mg, 800 mg in 1.200 mg enkrat na dan.

Eslikarbazepinacetat pri odmerku 800 mg enkrat na dan in 1.200 mg enkrat na dan je bil bistveno učinkovitejši od placeba pri zmanjšanju pogostnosti epileptičnih napadov v 12-tedenskem vzdrževalnem obdobju. Odstotek bolnikov, pri katerih je prišlo do 50-odstotnega zmanjšanja pogostnosti epileptičnih napadov v vseh študijah III. faze, je 19 % za placebo, 21 % za eslikarbazepinacetat 400 mg, 34 % za eslikarbazepinacetat 800 mg in 36 % za eslikarbazepinacetat 1200 mg na dan.

5.2 Farmakokinetične lastnosti

Porazdelitev

promet

Absorpcija

 

Eslikarbazepinacetat se v veliki meri spremeni v eslikarbazepin. Po peroralni uporabi ostajajo ravni eslikarbazepinacetata v plazmi ponavadi pod mejo določljivosti. Vrednost tmax eslikarbazepina se ponavadi doseže 2 do 3 ure po odmerku. Količina presnovkov, ki so jih zaznali v urinu, je ustrezala več k 90 % odmerka eslikarbazepinacetata, zato biološko uporabnost lahko štejemo za veliko.

 

 

 

za

Sorazmerno malo eslikarbazepina se veže na beljakovine v plazmi (< 40 %), ve ava pa je neodvisna od

 

dovoljenja

 

koncentracije. Študije in vitro so pokazale, da prisotnost varfarina, diazep m , digoksina, fenitoina in

tolbutamida ne vpliva bistveno na vezavo na beljakovine plazmi. Prisotnost eslikarbazepina ni bistveno

vplivala na vezavo varfarina, diazepama, digoksina, fenitoina in tolbutamida.

 

Biološka transformacija

 

 

 

Eslikarbazepinacetat se s hidrolitično presnovo prvega preh

da skozi jetra hitro in v veliki meri biološko

transformira v glavni aktivni presnovek, eslikarbazepin. Naj

išje koncentracije eslikarbazepina v plazmi

(Cmax) so dosežene 2–3 ure po odmerku, koncentracije stanju dinamičnega ravnovesja pa po 4 do 5 dneh odmerjanja enkrat na dan, kar je skladno z efektivnim razp lovnim časom 20–24 h. V študijah pri zdravih osebah je bil razpolovni čas eslikarbazepina 10–20 h, pri odraslih bolnikih z epilepsijo pa 13–20 h. Manj

pomembni presnovki v plazmi so R-likarbazepin in okskarbazepin, za katera so ugotovili, da sta aktivna, ter

 

 

ve

eslikarbazepinom, R-likarbazepinom in

konjugati glukuronske kisline z eslikarbaz pinacetatom,ā

okskarbazepinom.

nima

 

 

 

 

 

Eslikarbazepinacetat ne vpliva na l stno presnovo ali na svoj očistek.

V študijah z eslikarbazepi om na svežih hepatocitih človeka so opazili blago aktivacijo glukuronidacije, pri

Presnovki eslikarbazepinacetata se izločajo iz sistemskega obtoka predvsem skozi ledvice, v nespremenjeni obliki in kot glukuronidni konjugat. Eslikarbazepin in njegov glukuronid tvorita skupaj več kot 90 % vseh presnovkov, ki se izločajo z urinom, približno dve tretjini v nespremenjeni obliki in ena tretjina kot glukuroni ni konjugat.

kateri sodeluje UGT1A1. IzloZdraviločanje

Linearnost/nelinearnost

V razponu od 400 do 1.200 mg je farmakokinetika eslikarbazepina linearna in odvisna od odmerka pri zdravih osebah in pri bolnikih.

Starejši bolniki (starejši od 65 let)

Farmakokinetični profil eslikarbazepinacetata je nespremenjen pri starejših bolnikih s kreatininskim očistkom > 60 ml/min (glejte poglavje 4.2).

Ledvična okvara

Presnovki eslikarbazepinacetata se izločajo iz sistemskega obtoka predvsem skozi ledvice. Študija pri bolnikih z blago do hudo ledvično okvaro je pokazala, da je očistek odvisen od delovanja ledvic. Pri bolnikih s kreatininskim očistkom < 60 ml/min, je med zdravljenjem z zdravilom Exalief priporočeno prilagoditi odmerek (glejte poglavje 4.2).

Presnovke eslikarbazepinacetata lahko iz plazme odstranimo s hemodializo.

Jetrna okvara

Po večkratnih peroralnih odmerkih so pri zdravih osebah in pri bolnikih z zmerno jetrno okvaro ocenili farmakokinetiko in presnovo eslikarbazepinacetata. Zmerna jetrna okvara ni vplivala na farmakokinetiko eslikarbazepinacetata. Pri bolnikih z blago do zmerno jetrno okvaro prilagajanje odmerka ni potrebno (glejte

poglavje 4.2).

promet

Pri bolnikih s hudo jetrno okvaro farmakokinetike eslikarbazepina niso ocenili.

 

Spol

Študije pri zdravih osebah in bolnikih so pokazale, da spol ne vpliva na farmakokinetiko eslikarbazepinacetata.

5.3 Predklinični podatki o varnosti

 

za

Neželeni učinki, ki so jih opazili v študijah pri živalih, so se pojavili pri ravneh i postavljenosti, ki so bile

dovoljenja

 

znatno nižje kot klinične ravni izpostavljenosti eslikarbazepinu (glavnemu in f rmakološko aktivnemu presnovku eslikarbazepinacetata). Zato glede na primerjalno izpostavl enost meje varnosti niso bile ugotovljene.

V študijah toksičnosti pri ponavljajočih se odmerkih pri podganah so opazili znake nefrotoksičnosti, vendar jih v študijah pri miših in psih niso opazili, kar je skladno s p slabšanjem spontane kronične progresivne nefropatije pri tej živalski vrsti.

V študijah toksičnosti ponavljajočih se odmerkov pri miših in podganah so opazili centrilobularno hipertrofijo jeter, v študijah kancerogenosti pri miših pa so opazili zvečano pogostnost jetrnih tumorjev; te

ugotovitve so skladne z indukcijo mikrosomskih encimov v jetrih, kar je učinek, ki ga pri bolnikih, ki so

 

 

ve

prejemali eslikarbazepinacetat, niso opazili. ā

 

nima

 

Študije genotoksičnosti z eslikarb zepin cetatom ne kažejo posebnega tveganja za človeka.

6.

FARMACEVTSKI PODATKI

 

Zdravilo

 

6.1

Seznam pom žnih snovi

 

povidon K 29/32

 

premreženi n trijev karmelozat

 

magnezijev ste t

 

6.2

Inkompatibilnosti

 

Navedba smiselno ni potrebna.

6.3Rok uporabnosti

4 leta

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Za shranjevanje zdravila niso potrebna posebna navodila.

6.5 Vrsta ovojnine in vsebina

Tablete Exalief 600 mg so pakirane v pretisne omote iz ALU/ALU ali ALU/PVC, vložene v kartonske škatle, ki vsebujejo 30 ali 60 tablet.

Tablete Exalief 600 mg so pakirane v steklenice iz HDPE s polipropilensko za otroke varno zaporko, vložene v kartonske škatle, ki vsebujejo 90 tablet.

Na trgu ni vseh navedenih pakiranj.

6.6 Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje

Ni posebnih zahtev.

7. IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET

BIAL - Portela & Cª , SA

 

 

za

À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado - Portugalska

telefon: +351 22 986 61 00

 

 

 

telefaks: +351 22 986 61 99

 

dovoljenja

 

e-pošta: info@bial.com

 

 

 

 

 

8.

ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/09/520/007-011

 

 

 

9.

DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET

 

 

ā

 

 

 

 

ve

 

 

Datum pridobitve dovoljenja za promet: 21.04.2009

 

10.

nima

 

 

 

DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

 

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za

http://www.ema.europa.eu/. Zdravilo

promet

zdravila

1. IME ZDRAVILA

Exalief 800 mg tablete

2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Ena tableta vsebuje 800 mg eslikarbazepinacetata.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

promet

 

tableta

 

Bele, podolgovate tablete z vtisnjenim napisom ‘ESL 800’ na eni strani in zarezo na drugi st ani. Tableta se lahko deli na enaki polovici.

4.

KLINIČNI PODATKI

za

 

 

4.1

Terapevtske indikacije

 

Zdravilo Exalief je indicirano kot dodatno zdravljenje pri odras ih s parcialnimi epileptičnimi napadi s sekundarno generalizacijo ali brez nje.

4.2 Odmerjanje in način uporabe

dovoljenja

 

Odmerjanje

ā

Zdravilo Exalief je treba dodati k obstoječemu zdravljenju z antiepileptiki. Običajni začetni odmerek je

 

ve

400 mg enkrat na dan, zvečati pa ga je tr ba do 800 mg enkrat na dan po enem ali dveh tednih. Glede na

odziv posameznika se odmerek lahko z ča do 1.200 mg enkrat na dan (glejte poglavje 5.1).

nima

 

Starejši bolniki (starejši od 65 let)

 

Pri zdravljenju starejših bolnikov je potrebna previdnost, saj so informacije o varnosti uporabe zdravila Exalief pri njih omejene.

PediatriZdraviločna populacija

Varnost in učinkov t st zdravila Exalief pri otrocih starih do 18 let še nista bili dokazani. Podatki niso na voljo.

Bolniki z ledvično okvaro

Pri z ravljenju bolnikov z ledvično okvaro je potrebna previdnost, odmerek pa je treba prilagoditi glede na kreatininski čistek (CLCR) na naslednji način:

-– CLCR > 60 ml/min: prilagajanje odmerka ni potrebno;

-– CLCR 30–60 ml/min: začetni odmerek 400 mg vsak drugi dan 2 tedna, nato 400 mg vsak dan. Glede na odziv posameznika se odmerek lahko zveča;

-– CLCR < 30 ml/min: pri bolnikih s hudo ledvično okvaro uporaba ni priporočljiva zaradi nezadostnih podatkov.

Bolniki z jetrno okvaro

Pri bolnikih z blago do zmerno jetrno okvaro odmerka ni treba prilagajati.

Pri bolnikih s hudo jetrno okvaro farmakokinetike eslikarbazepina niso ocenili (glejte poglavji 4.4 in 5.2), zato uporaba pri teh bolnikih ni priporočljiva.

Način uporabe
Zdravilo Exalief se lahko jemlje s hrano ali brez nje.
4.3 Kontraindikacije
Preobčutljivost za zdravilno učinkovino, druge derivate karboksamida (npr. karbamazepin, okskarbazepin) ali katerokoli pomožno snov.
Znan atrioventrikularni (AV) blok druge ali tretje stopnje.
4.4 Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Uporaba zdravila Exalief je povezana z nekaterimi neželenimi učinki v osrednjem živčevju, kot sta omotica in somnolenca, ki lahko povečajo pogostnost nezgodnih poškodb.

Zdravilo Exalief lahko zmanjša učinkovitost hormonskih kontraceptivov. Ob uporabi zd avila Exalief so priporočene dodatne nehormonske oblike kontracepcije (glejte poglavji 4.5 in 4.6).

 

 

za

Če je treba uporabo zdravila Exalief prekiniti, je kot pri drugih antiepileptikih to priporoprometčljivo storiti

postopoma, da se zmanjša možnost zvečane pogostnosti epileptičnih napadov.

 

 

dovoljenja

 

Sočasna uporaba zdravila Exalief in okskarbazepina ni priporočena, ker l hko povzroči preveliko

izpostavljenost aktivnim presnovkom.

 

 

Izkušenj z odtegnitvijo antiepileptikov, ki se uporabljajo sočasno z zdravilom Exalief (prehod na samostojno zdravljenje), ni.

Pri 1,1 % celotne populacije bolnikov z epilepsijo, ki so zdra ilo Exalief prejemali v študijah dodatnega zdravljenja, nadzorovanih s placebom, se je pojavil izpuščaj. Č se pojavijo znaki ali simptomi preobčutljivosti, je treba zdravljenje z zdravilomāExalief prekiniti.

Pri uporabi eslikarbazepinacetata niso poročali o primerih resnih kožnih reakcij. Pokazali so, da je prisotnost alela HLA-B*1502 pri posameznikih kitajske ali tajske narodnosti, ki prejemajo karbamazepin, tesno

povezana s tveganjem za razvoj Stevens-Johnsonovega sindroma (SJS). Zato je treba, kadar koli je mogoče,

pri posameznikih kitajske ali tajske

 

ve

 

rodnosti pregledati prisotnost tega alela pred začetkom zdravljenja s

karbamazepinom ali sorodn

ke

ijskimi spojinami. Prisotnost alela HLA-B*1502 pri drugih narodnostih

je zanemarljiva. Pri belcih alel HLA-B*1502 ni povezan s SJS.

Pri manj kot 1 % b

lnik v, ki so prejemali zdravilo Exalief, se je kot neželeni učinek pojavila

hiponatriemija. H p

nima

 

natriemija je v večini primerov asimptomatska, vendar jo lahko spremljajo tudi klinični

simptomi,Zdravilokot so poslabšanje epileptičnih napadov, zmedenost in zmanjšana zavest. Pogostnost hiponatriemije se je z večanjem odmerka eslikarbazepinacetata povečala. Pri bolnikih z obstoječo boleznijo ledvic, ki vodi hiponatriemijo, ali pri bolnikih, ki sočasno prejemajo zdravila, ki lahko sama povzročajo hiponatriemijo (npr. diuretiki, dezmopresin), je treba pred zdravljenjem z eslikarbazepinacetatom in po njem preveriti ravni natrija. Ravni natrija je treba preveriti tudi, če se pojavijo klinični znaki hiponatriemije. Poleg tega je treba ravni natrija določiti tudi pri rutinskih laboratorijskih preiskavah. Če se pojavi klinično pomembna hiponatriemija, je treba uporabo zdravila Exalief prekiniti.

Vpliva zdravila Exalief na primarne generalizirane epileptične napade niso raziskovali. Uporaba pri teh bolnikih torej ni priporočljiva.

V kliničnih študijah z eslikarbazepinacetatom so opazili podaljšanje intervala PR. Pri bolnikih z boleznimi (npr. nizke ravni tiroksina, motnje srčne prevodnosti), povezanimi s podaljšanjem intervala PR, ali bolnikih, ki sočasno jemljejo zdravila, za katera je znano, da so povezana s podaljšanjem intervala PR, morate biti previdni.

Pri zdravljenju bolnikov z ledvično okvaro je potrebna previdnost, odmerek pa je treba prilagoditi glede na kreatininski očistek (glejte poglavje 4.2). Pri bolnikih, pri katerih je CLCR < 30 ml/min, uporaba ni priporočena zaradi nezadostnih podatkov.

Pri bolnikih z blago do zmerno jetrno okvaro so klinični podatki omejeni, pri bolnikih s hudo jetrno okvaro pa farmakokinetičnih in kliničnih podatkov ni, zato je treba pri bolnikih z blago do zmerno jetrno okvaro zdravilo Exalief uporabljati previdno, pri bolnikih s hudo jetrno okvaro pa njegova uporaba ni priporočena.

Pri bolnikih, ki so se zaradi različnih indikacij zdravili z antiepileptiki, so poročali o samomorilnih mislih in vedenju. Majhno povečanje tveganja za pojav samomorilnega razmišljanja in vedenja je pokazala tudi

metaanaliza randomiziranih s placebom nadzorovanih kliničnih preskušanj antiepileptikov. Mehanizem tveganja še ni znan, vendar razpoložljivi podatki ne izključujejo možnosti povečanegapromettveganja za eslikarbazepinacetat. Zato je treba bolnike med zdravljenjem nadzirati glede znakov samomoriln ga razmišljanja in vedenja ter razmisliti o ustreznem zdravljenju. Bolnikom (in njihovim skrbniko ) je treba svetovati, da poiščejo zdravniško pomoč, če se pojavijo znaki samomorilnih misli in vedenja.

4.5 Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Eslikarbazepinacetat se v veliki meri spremeni v eslikarbazepin, ki se večinomazaizloča z glukuronidacijo.

Študije medsebojnega delovanja so izvedli le pri odraslih.

Eslikarbazepin je in vitro šibek spodbujevalec encimadovoljenjaCYP3A4 in UDP-glukuroniltransferaz. Izkazalo se je, da ima eslikarbazepin in vivo spodbujevalni učinek na presnovo zdravil, ki se izločajo predvsem prek

sistema CYP3A4. Zato bo pri sočasni uporabi z zdravilom Exali f morda treba povečati odmerek zdravil, ki se presnavljajo s CYP3A4. Eslikarbazepin ima morda in vivo spodbuj valni učinek na presnovo zdravil, ki se izločajo predvsem s konjugacijo z UDP-glukuroniltransferazami. Ob začetku ali prenehanju zdravljenja z zdravilom Exalief, ali pri spreminjanju njegovega odmerka, lahko doseganje nove ravni encimske aktivnosti traja 2 do 3 tedne. Ta časovni zamik je treba upoštevati, kadar se zdravilo Exalief uporablja tik pred drugimi zdravili, pri katerih je ob sočasni uporabi z zdravilom Exalief treba prilagoditi odmerek, ali v kombinaciji z

 

 

ā

njimi. Eslikarbazepin zavira delovanje CYP2C19, zato lahko pride interakcij pri sočasni uporabi velikih

odmerkov eslikarbazepinacetata in zdravil, ki jih večinoma presnavlja CYP2C19.

Interakcije z drugimi antiepileptiki

ve

 

Karbamazepin

nima

 

 

 

V študiji pri zdravih preskušancih je soč sna uporaba eslikarbazepinacetata v odmerku 800 mg enkrat dnevno ter karbamazepina v od erku 400 mg dvakrat dnevno povzročila povprečno 32-odstotno zmanjšanje izpostavljenosti aktivnemu presnovku eslikarbazepinu, kar je najverjetneje posledica indukcije

glukuronidacije. Spremembe v izpostavljenosti karbamazepinu ali njegovemu presnovku karbamazepin- epoksiduZdravilopa niso zaznali. Glede na odziv posameznega bolnika bo morda treba odmerek zdravila Exalief povečati, kadar se ga up rablja sočasno z karbamazepinom. Izsledki kliničnih študij pri bolnikih kažejo, da

sočasno zdra ljenje zveča tveganje za naslednje neželene reakcije: diplopija (zabeleženo pri 11,4 % preskušance , ki so sočasno jemali karbamazepin ter pri 2,4 % preskušancev, ki karbamazepina niso sočasno jemali), neno m lna koordinacija (pri 6,7 % preskušancev, ki so sočasno jemali karbamazepin ter pri 2,7 % preskušancev, ki karbamazepina niso sočasno jemali) in omotica (pri 30,0 % preskušancev, ki so sočasno jemali karbamazepin ter 11,5 % preskušancev, ki karbamazepina niso sočasno jemali). Tveganja za zvečanje pojavnosti drugih specifičnih neželenih učinkov zaradi sočasne uporabe karbamazepina in eslikarbazepinacetata ni mogoče izključiti.

Fenitoin

V študiji pri zdravih osebah je sočasna uporaba 1.200 mg eslikarbazepinacetata enkrat na dan in fenitoina povzročila povprečno 31- do 33-odstotno zmanjšanje izpostavljenosti aktivnemu presnovku eslikarbazepinu, ki je najverjetneje bilo posledica indukcije glukuronidacije, in povprečno 31- do 35-odstotno povečanje izpostavljenosti fenitoinu, ki je najverjetneje bilo posledica zaviranja CYP2C19. Glede na odziv posameznika bo morda treba odmerek zdravila Exalief povečati in odmerek fenitoina zmanjšati.

Lamotrigin

Glavna presnovna pot eslikarbazepina in lamotrigina je glukuronidacija, zato bi lahko pričakovali interakcije. V študiji pri zdravih osebah, ki so prejemale 1.200 mg eslikarbazepinacetata enkrat na dan, so opazili majhno povprečno farmakokinetično interakcijo (izpostavljenost lamotriginu se je povečala za 15 %) med eslikarbazepinacetatom in lamotriginom, zato prilagajanje odmerka ni potrebno. Vendar je lahko zaradi velikih razlik med posamezniki ta učinek pri nekaterih posameznih klinično pomemben.

Topiramat

V študiji pri zdravih osebah sočasne uporabe 1.200 mg eslikarbazepinacetata enkrat na dan in topiramata ni povzročila pomembne spremembe v izpostavljenosti eslikarbazepinu, vendar so ugotovili 18-odstotno

sočasno dajanje valproata ali levetiracetama ne vpliva na izpostavljenost eslikarbazepinu,prometvendar to ni bilo potrjeno z običajnimi študijami interakcij.

zmanjšanje izpostavljenosti topiramatu, ki je najverjetneje bilo rezultat zmanjšane biološke uporabnos i topiramata. Prilagajanje odmerkov ni potrebno.

Valproat in levetiracetam

Analiza populacijske farmakokinetike v študijah III. faze pri odraslih bolnikih z epilepsijo je kazala, da

Druga zdravila

Peroralna kontracepcijska sredstva

Pri uporabi 1.200 mg eslikarbazepinacetata enkrat na dan pri ženskah, ki upor bljajo kombinirane peroralne

dovoljenja

za

kontraceptive, je prišlo do povprečnega 37-odstotnega zmanjšanja sistemske izpostavljenosti levonorgestrelu in 42-odstotnega zmanjšanja sistemske izpostavljenosti etinilestradiolu, ki je najverjetneje bilo posledica

indukcije CYP3A4. Zato morajo ženske v rodni dobi med zdravl

n m z zdravilom Exalief in do konca

trenutnega menstrualnega cikla po prekinitvi zdravljenja uporab

ati ustrezno kontracepcijo (glejte

poglavji 4.4 in 4.6).

 

Simvastatin

Študija pri zdravih preskušancih je pokazala povprečno 50-odstotno zmanjšanje sistemske izpostavljenosti

simvastatinu pri sočasnem dajanju eslikarbazepinacetata odmerku 800 mg enkrat dnevno, kar je

najverjetneje posledica indukcije CYP3A4. Morda bo treba odmerek simvastatina povečati, kadar se ga

 

 

 

ve

uporablja sočasno z eslikarbazepinacetatom.ā

Varfarin

nima

 

 

 

 

Pri sočasni uporabi 1.200 mg eslik rb zepinacetata enkrat na dan in varfarina so opazili majhno (23-

odstotno), vendar statistično po

e bno zmanjšanje izpostavljenosti S-varfarinu. Učinka na farmakokinetiko

R-varfarina ali na koagulac jo

bilo. Vendar je zaradi velikih razlik med posamezniki pri interakcijah

potrebna posebna pozor ost pri spremljanju vrednosti INR v prvih tednih po začetku ali prekinitvi sočasnega zdravljenjaZdraviloz varfarin m in eslikarbazepinacetatom.

Digoksin

Študija pri zdr ih osebah je pokazala, da uporaba 1.200 mg eslikarbazepinacetata enkrat na dan nima učinka na farmakokinetiko digoksina, kar kaže na to, da eslikarbazepinacetat nima učinka na transportni P- glikoprotein.

Zaviralci monoamin-oksidaze (zaviralci MAO)

Na podlagi strukturne povezave med eslikarbazepinacetatom in tricikličnimi antidepresivi so interakcije med eslikarbazepinacetatom in zaviralci MAO teoretično mogoče.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Tveganja, povezana z epilepsijo in antiepileptiki na splošno

Raziskave so pokazale, da je pri potomcih žensk z epilepsijo razširjenost malformacij dve- do trikrat večja kot pri splošni populaciji, kjer je 3-odstotna. Najpogostejše okvare so razcepljena ustnica, kardiovaskularne malformacije in okvare nevralne cevi. Kombinirano zdravljenje z antiepileptiki je lahko povezano z večjim

tveganjem za kongenitalne malformacije kot samostojno zdravljenje, zato je pomembno uporabiti samostojno zdravljenje, kadar koli je mogoče. Ženske, pri katerih obstaja verjetnost, da bodo zanosile, in ženske v rodni dobi, se morajo posvetovati s specialistom. Pri ženskah, ki načrtujejo nosečnost, je treba potrebo po zdravljenju epilepsije znova oceniti. Zdravljenje z antiepileptiki se ne sme prekiniti nenadoma, saj to lahko povzroči prebojne epileptične napade, ki imajo lahko resne posledice za mater in otroka.

Nosečnost

Ni podatkov o uporabi eslikarbazepinacetata pri nosečnicah. Študije na živalih so pokazale vpliv na sposobnost razmnoževanja (glejte poglavje Plodnost). Če ženska, ki prejema eslikarbazepinacetat, zanosi, ali če načrtuje zanositev, je treba uporabo zdravila Exalief znova pozorno oceniti. Kadar koli je mogoče, je treba uporabiti najmanjše učinkovite odmerke in samostojno zdravljenje, vsaj v prvih treh mesecih nosečnos i. Bolnice je treba seznaniti z možnostjo povečanega tveganja za malformacije in jim dati priložnost za prenatalne presejalne preglede.

Spremljanje in preventiva

Antiepileptiki lahko prispevajo k pomanjkanju folne kisline, ki je lahko možen prispevajoči vzr k fetalnih

nenormalnosti. Pred nosečnostjo in med njo je priporočljivo dajati nadomestke folne kisline. Učinkovitost te

nadomestne terapije ni dokazana, zato se lahko posebna antenatalna diagnostika ponudipromettudi ženskam, ki

uporabljajo nadomestno zdravljenje s folno kislino.

za

 

Dojenje

dovoljenja

 

Pri novorojencu

 

 

Pri novorojencih so poročali o motnjah strjevanja krvi, ki so jih povzročili ntiepileptiki. V zadnjih nekaj tednih nosečnosti in novorojencu je treba preventivno dajati vitamin K1.

Ženske v rodni dobi/kontracepcija

Eslikarbazepinacetat ima neželene interakcije s peroralnimi k ntraceptivi. Med zdravljenjem in do konca trenutnega menstrualnega cikla po koncu zdravljenja zato treba uporabljati drugo, učinkovito in varno kontracepcijsko metodo.

Ni znano, ali se eslikarbazepinacetat izloča materino mleko. Študije na živalih so pokazale, da se

 

 

ve

eslikarbazepin izloča v mleko. Tveganja za dojānčka ni mogoče izključiti, zato je treba med zdravljenjem z

zdravilom Exalief dojenje prekiniti.

 

Plodnost

nima

 

 

 

Eslikarbazepin acetat so preskušali pri podganah in miših, da bi ugotovili, ali ima možne neželene učinke na plodnost starševske in F1 ge eracije. Študija plodnosti pri samcih in samicah podganah je pokazala, da

eslikarbazepin acetat oslabi plodnost samic. V študiji plodnosti pri miših so se pokazali učinki na razvoj ploda,Zdravilovendar pa bi bili učinki lahko tudi posledica zmanjšanja števila rumenih telesc (corpus luteum) in tako posledično zmanjšanje pl dnosti. Pri miših se je zvečala skupna pogostnost pomembnih patoloških

sprememb ter pogostnost pomembnih patoloških sprememb na okostju. Učinkov na parametre plodnosti pri F1 generaciji pa pri podganah in miših niso opazili.

4.7 Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Študij vplivu na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji niso izvedli. Pri nekaterih bolnikih se lahko pojavijo omotica, somnolenca ali motnje vida, zlasti ob začetku zdravljenja. Zato je treba bolnike obvestiti, da so lahko njihove fizične in/ali mentalne sposobnosti, ki so potrebne za upravljanje strojev ali vožnjo, zmanjšane, in jim priporočiti, da se tem dejavnostim izogibajo, dokler se ne ugotovi, da ni vpliva na njihovo zmožnost opravljanja teh dejavnosti.

4.8Neželeni učinki

V študijah, nadzorovanih s placebom, v katerih je sodelovalo 1.192 odraslih bolnikov s parcialnimi epileptičnimi napadi (856 bolnikov je prejemalo eslikarbazepinacetat, 336 pa placebo), so se neželeni učinki

pojavili pri 45,3 % bolnikov, ki so prejemali eslikarbazepinacetat, in pri 24,4 % bolnikov, ki so prejemali placebo.

Neželene reakcije so bile ponavadi blage do zmerne, pojavljale pa so se predvsem v prvih tednih zdravljenja z eslikarbazepinacetatom.

V spodnji preglednici so neželeni učinki, ki so bili pogostejši kot pri jemanju placeba in ki so se pojavili pri več kot enem bolniku, navedeni po organskih sistemih in pogostnosti:

zelo pogoste ≥ 1/10, pogoste ≥ 1/100 do < 1/10, občasne ≥ 1/1.000 do < 1/100, redke ≥ 1/10.000 do < 1/1.000). V razvrstitvah pogostnosti so neželeni učinki navedeni po padajoči resnosti.

Organski sistem

Zelo pogosti

Bolezni krvi in

 

limfatičnega

 

sistema

 

Bolezni imunskega

 

sistema

 

Bolezni

 

endokrinega

 

sistema

 

Presnovne in

 

prehranske motnje

 

Psihiatrične motnje

 

nima

Bolezni živčevja omot ca*,

som olenca

Zdravilo

 

Pogosti

Občasni

 

 

anemija

 

 

preobčutljivost

 

 

hipotiroidizem

za

 

dovoljenja

 

zvečan apetit, zm njš n

 

apetit, hiponatriemi ,

 

 

neravnovesje elektrolitov,

 

kaheksi a, hidracija,

 

debe ost

 

 

ins mnija, apatija,

 

 

depresija, živčnost,

 

 

agitacija, razdražljivost,

ā

motnje

 

pozornosti/hiperaktivnost,

 

ve

stanje zmedenosti,

 

spremembe razpoloženja,

 

 

jok, psihomotorična

 

 

retardacija, stres, psihotične

glavobol,

motnje

 

motnje spomina, motnje

nenormalna

ravnotežja, amnezija,

 

koordinacija

hipersomnija, sedacija,

*, motnje

afazija, disestezija,

 

pozornosti,

distonija, letargija,

 

tremor

parozmija, neravnovesje

 

avtonomnega živčevja,

 

cerebralna ataksija,

 

 

cerebralni sindrom, napadi

 

grand mal, periferna

 

 

nevropatija, motnje ritma

 

faz spanja, nistagmus,

 

 

motnje govora, disartrija,

 

hipoestezija, agevzija,

 

 

pekoč občutek

 

prometRedki

trombocitop nija, levkopenija

Očesne bolezni

 

 

diplopija*,

motnje vida, oscilopsija,

 

 

 

 

zamegljen

motnje binokularnega

 

 

 

 

vid

 

gibanja oči, očesna

 

 

 

 

 

 

hiperemija, sakadirano

 

 

 

 

 

 

gibanje oči, bolečine v

 

 

 

 

 

 

očeh

 

Ušesne bolezni,

 

 

vrtoglavica

bolečine v ušesu,

 

vključno z

 

 

 

 

hipoakuzija, tinitus

 

motnjami labirinta

 

 

 

 

 

 

Srčne bolezni

 

 

 

 

palpitacije, bradikardija,

 

 

 

 

 

 

sinusna bradikardija

 

Žilne bolezni

 

 

 

 

hipertenzija, hipotenzija,

 

 

 

 

 

 

ortostatska hipotenzija

 

Bolezni dihal,

 

 

 

 

disfonija, epistaksa,

 

prsnega koša in

 

 

 

 

bolečina v prsnem košu

 

mediastinalnega

 

 

 

 

 

 

prostora

 

 

 

 

 

 

Bolezni prebavil

 

 

navzea,

 

dispepsija, gastritis,

ankreatitis

 

 

 

bruhanje,

 

bolečine v trebuhu, suha

promet

 

 

 

 

 

 

 

 

diareja

 

usta, neprijeten občutek v

 

 

 

 

 

 

trebuhu, abdomin lna za

 

 

 

 

 

 

distenzija, duodenitis,

 

 

 

 

 

 

neprijeten občutek v

 

 

 

 

 

 

epigastri u, gingivalna

 

 

 

 

 

 

hiperp azi a, gingivitis,

 

 

 

 

 

 

sindr m iritabilnega

 

 

 

 

 

 

kolona, melena,

 

 

 

 

 

 

dinofagija, neprijeten

 

 

 

 

 

 

občutek želodcu,

 

 

 

 

 

 

stomatitis, zobobol

 

 

 

 

 

 

dovoljenja

 

Bolezni jeter,

 

 

ā

bolezni jeter

 

žolčnika in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

žolčevodov

 

 

 

 

 

 

Bolezni kože in

 

 

izpuščaj

 

alopecija, suha koža,

 

podkožja

 

 

ve

 

hiperhidroza, eritem,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bolezni nohtov, bolezni

 

 

 

 

 

 

kože

 

Bolezni mišično-

 

nima

 

 

mialgija, bolečine v hrbtu,

 

skeletnega sistema

 

 

 

bolečine v vratu

 

in vezivnega tk va

 

 

 

 

 

 

Bolezni seč

 

 

 

 

nikturija, okužba sečil

 

Motnje

 

 

 

 

neredna menstruacija

 

repro ukcije in

 

 

 

 

 

 

dojk

 

 

 

 

 

 

Splošne težave in

 

 

utrujenost,

astenija, slabotnost,

 

spremembe na

 

 

motnje pri

mrzlica, periferni edem,

 

Zdravilo

 

 

hoji

 

neželene reakcije na

 

mestu aplikacije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdravilo, hladne okončine

 

Preiskave

 

znižan krvni tlak,

 

zmanjšana telesna masa,

 

znižan diastolični krvni

 

tlak, zvišan krvni tlak,

 

znižan sistolični krvni tlak,

 

znižan natrij v krvi, znižan

 

hematokrit, znižan

 

hemoglobin, povečan srčni

 

utrip, zvišane transaminaze,

 

zvišani trigliceridi, znižan

 

prosti trijodotironin (T3),

 

znižan prosti tiroksin (T4)

Poškodbe in

toksičnost zdravila, padci,

zastrupitve in

poškodbe sklepov,

zapleti pri posegih

zastrupitev, poškodbe kože

* Pri bolnikih, ki so v študijah, nadzorovanih s placebom, sočasno prejemali karbamazeprometin in eslikarbazepinacetat, so o diplopiji, motnjah koordinacije in omotici poročali pogosteje.

Uporaba eslikarbazepinacetata je povezana s podaljšanjem intervala PR. Lahko se pojavijo neželeni učinki,

povezani s podaljšanjem intervala PR (npr. AV-blok, sinkopa in bradik rdij ). Pri bolnikih, ki so prejemali

eslikarbazepinacetat, AV-bloka druge ali večje stopnje niso opazili.

za

dovoljenja

 

Redki neželeni učinki, kot so depresija kostnega mozga, anafilaktične r akcije, hude kožne reakcije (npr. Stevens-Johnsonov sindrom), sistemski erimatozni lupus ali hude srčne aritmije, se med študijami, nadzorovanimi s placebom programa zdravljenja epilepsije z eslikarbazepinacetatom, niso pojavile. Vendar so o njih poročali pri okskarbazepinu. Zato njihovega poja po zdravljenju z zdravilom Exalief ni mogoče izključiti.

4.9Preveliko odmerjanje

Pri nenamernem prevelikem odmerjanjuvezdravilaāExalief so opazili simptome, povezane z osrednjim

živčevjem, kot so vrtoglavica, nestabilnost pri hoji in hemipareza. Znanega specifičnega antidota ni. Po

 

nima

potrebi je treba uporabiti simptom tsko in podporno zdravljenje. Če je nujno, se lahko presnovki

eslikarbazepinacetata učinkovito odstr nijo s hemodializo (glejte poglavje 5.2).

5.

FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1 ZdraviloFarmakod namične lastnosti

Farmakoter pe tska skupina: antiepileptiki, derivati karboksamida, oznaka ATC: N03AF04

Mehanizem delovanja

Natančni mehanizmi delovanja eslikarbazepinacetata niso znani. Vendar elektrofiziološke študije in vitro kažejo, da eslikarbazepinacetat in njegovi presnovki stabilizirajo neaktivirano stanje natrijevih napetostnih kanalčkov, pri čemer preprečujejo, da bi se vrnili v aktivirano stanje in posledično vzdržujejo ponavljajoče se sprožanje nevronov.

Farmakodinamični učinek

V nekliničnih modelih, s katerimi je mogoče napovedati učinkovitost antiepileptikov pri človeku, so eslikarbazepinacetat in njegovi aktivni presnovki preprečili razvoj epileptičnih napadov. Pri človeku se farmakološka aktivnost eslikarbazepinacetata kaže predvsem skozi aktivni presnovek eslikarbazepin.

Klinična učinkovitost in varnost

Učinkovitost in varnost eslikarbazepinacetata so pokazali v treh dvojno slepih, s placebom nadzorovanih študijah III. faze pri 1.049 odraslih bolnikih s parcialno epilepsijo, ki se odziva na zdravljenje z enim do tremi antiepileptiki. Oksarbazepin in felbamat v teh študijah nista bila dovoljena kot sočasno zdravljenje. Eslikarbazepinacetat so preizkusili pri odmerkih 400 mg, 800 mg in 1.200 mg enkrat na dan.

Eslikarbazepinacetat pri odmerku 800 mg enkrat na dan in 1.200 mg enkrat na dan je bil bistveno učinkovitejši od placeba pri zmanjšanju pogostnosti epileptičnih napadov v 12-tedenskem vzdrževalnem obdobju. Odstotek bolnikov, pri katerih je prišlo do 50-odstotnega zmanjšanja pogostnosti epileptičnih napadov v vseh študijah III. faze, je 19 % za placebo, 21 % za eslikarbazepinacetat 400 mg, 34 % za eslikarbazepinacetat 800 mg in 36 % za eslikarbazepinacetat 1200 mg na dan.

5.2 Farmakokinetične lastnosti

Porazdelitev

promet

Absorpcija

 

Eslikarbazepinacetat se v veliki meri spremeni v eslikarbazepin. Po peroralni uporabi ostajajo ravni eslikarbazepinacetata v plazmi ponavadi pod mejo določljivosti. Vrednost tmax eslikarbazepina se ponavadi doseže 2 do 3 ure po odmerku. Količina presnovkov, ki so jih zaznali v urinu, je ustrezala več k 90 % odmerka eslikarbazepinacetata, zato biološko uporabnost lahko štejemo za veliko.

 

 

 

za

Sorazmerno malo eslikarbazepina se veže na beljakovine v plazmi (< 40 %), ve ava pa je neodvisna od

 

dovoljenja

 

koncentracije. Študije in vitro so pokazale, da prisotnost varfarina, diazep m , digoksina, fenitoina in

tolbutamida ne vpliva bistveno na vezavo na beljakovine plazmi. Prisotnost eslikarbazepina ni bistveno

vplivala na vezavo varfarina, diazepama, digoksina, fenitoina in tolbutamida.

 

Biološka transformacija

 

 

 

Eslikarbazepinacetat se s hidrolitično presnovo prvega preh

da skozi jetra hitro in v veliki meri biološko

transformira v glavni aktivni presnovek, eslikarbazepin. Naj

išje koncentracije eslikarbazepina v plazmi

(Cmax) so dosežene 2–3 ure po odmerku, koncentracije stanju dinamičnega ravnovesja pa po 4 do 5 dneh odmerjanja enkrat na dan, kar je skladno z efektivnim razp lovnim časom 20–24 h. V študijah pri zdravih osebah je bil razpolovni čas eslikarbazepina 10–20 h, pri odraslih bolnikih z epilepsijo pa 13–20 h. Manj

pomembni presnovki v plazmi so R-likarbazepin in okskarbazepin, za katera so ugotovili, da sta aktivna, ter

 

 

ve

eslikarbazepinom, R-likarbazepinom in

konjugati glukuronske kisline z eslikarbaz pinacetatom,ā

okskarbazepinom.

nima

 

 

 

 

 

Eslikarbazepinacetat ne vpliva na l stno presnovo ali na svoj očistek.

V študijah z eslikarbazepi om na svežih hepatocitih človeka so opazili blago aktivacijo glukuronidacije, pri

Presnovki eslikarbazepinacetata se izločajo iz sistemskega obtoka predvsem skozi ledvice, v nespremenjeni obliki in kot glukuronidni konjugat. Eslikarbazepin in njegov glukuronid tvorita skupaj več kot 90 % vseh presnovkov, ki se izločajo z urinom, približno dve tretjini v nespremenjeni obliki in ena tretjina kot glukuroni ni konjugat.

kateri sodeluje UGT1A1. IzloZdraviločanje

Linearnost/nelinearnost

V razponu od 400 do 1.200 mg je farmakokinetika eslikarbazepina linearna in odvisna od odmerka pri zdravih osebah in pri bolnikih.

Starejši bolniki (starejši od 65 let)

Farmakokinetični profil eslikarbazepinacetata je nespremenjen pri starejših bolnikih s kreatininskim očistkom > 60 ml/min (glejte poglavje 4.2).

Ledvična okvara

Presnovki eslikarbazepinacetata se izločajo iz sistemskega obtoka predvsem skozi ledvice. Študija pri bolnikih z blago do hudo ledvično okvaro je pokazala, da je očistek odvisen od delovanja ledvic. Pri bolnikih s kreatininskim očistkom < 60 ml/min, je med zdravljenjem z zdravilom Exalief priporočeno prilagoditi odmerek (glejte poglavje 4.2).

Presnovke eslikarbazepinacetata lahko iz plazme odstranimo s hemodializo.

Jetrna okvara

Po večkratnih peroralnih odmerkih so pri zdravih osebah in pri bolnikih z zmerno jetrno okvaro ocenili farmakokinetiko in presnovo eslikarbazepinacetata. Zmerna jetrna okvara ni vplivala na farmakokinetiko eslikarbazepinacetata. Pri bolnikih z blago do zmerno jetrno okvaro prilagajanje odmerka ni potrebno (glejte

poglavje 4.2).

promet

Pri bolnikih s hudo jetrno okvaro farmakokinetike eslikarbazepina niso ocenili.

 

Spol

Študije pri zdravih osebah in bolnikih so pokazale, da spol ne vpliva na farmakokinetiko eslikarbazepinacetata.

5.3 Predklinični podatki o varnosti

 

za

Neželeni učinki, ki so jih opazili v študijah pri živalih, so se pojavili pri ravneh i postavljenosti, ki so bile

dovoljenja

 

znatno nižje kot klinične ravni izpostavljenosti eslikarbazepinu (glavnemu in f rmakološko aktivnemu presnovku eslikarbazepinacetata). Zato glede na primerjalno izpostavl enost meje varnosti niso bile ugotovljene.

V študijah toksičnosti pri ponavljajočih se odmerkih pri podganah so opazili znake nefrotoksičnosti, vendar jih v študijah pri miših in psih niso opazili, kar je skladno s p slabšanjem spontane kronične progresivne nefropatije pri tej živalski vrsti.

V študijah toksičnosti ponavljajočih se odmerkov pri miših in podganah so opazili centrilobularno hipertrofijo jeter, v študijah kancerogenosti pri miših pa so opazili zvečano pogostnost jetrnih tumorjev; te

ugotovitve so skladne z indukcijo mikrosomskih encimov v jetrih, kar je učinek, ki ga pri bolnikih, ki so

 

 

ve

prejemali eslikarbazepinacetat, niso opazili. ā

 

nima

 

Študije genotoksičnosti z eslikarb zepin cetatom ne kažejo posebnega tveganja za človeka.

6.

FARMACEVTSKI PODATKI

 

Zdravilo

 

6.1

Seznam pom žnih snovi

 

povidon K 29/32

 

premreženi n trijev karmelozat

 

magnezijev ste t

 

6.2

Inkompatibilnosti

 

Navedba smiselno ni potrebna.

6.3Rok uporabnosti

4 leta

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Za shranjevanje zdravila niso potrebna posebna navodila.

6.5 Vrsta ovojnine in vsebina

Tablete Exalief 800 mg so pakirane v pretisne omote iz ALU/ALU ali ALU/PVC, vložene v kartonske škatle, ki vsebujejo 20, 30, 60 ali 90 tablet.

Tablete Exalief 800 mg so pakirane v steklenice iz HDPE s polipropilensko za otroke varno zaporko, vložene v kartonske škatle, ki vsebujejo 90 tablet.

Na trgu ni vseh navedenih pakiranj.

6.6 Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje

Ni posebnih zahtev.

7. IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET

BIAL - Portela & Cª , SA

 

 

za

À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado - Portugalska

telefon: +351 22 986 61 00

 

 

 

telefaks: +351 22 986 61 99

 

dovoljenja

 

e-pošta: info@bial.com

 

 

 

 

 

8.

ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/09/520/012-020

 

 

 

9.

DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET

 

 

ā

 

 

 

 

ve

 

 

Datum pridobitve dovoljenja za promet: 21.04.2009

 

10.

nima

 

 

 

DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

 

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za

http://www.ema.europa.eu/. Zdravilo

promet

zdravila

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept