Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Izberi jezik

Memantine Mylan (memantine hydrochloride) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - N06DX01

Updated on site: 08-Oct-2017

Ime zdravilaMemantine Mylan
ATC kodaN06DX01
Substancamemantine hydrochloride
ProizvajalecGenerics [UK] Limited

1.IME ZDRAVILA

Memantin Mylan 10 mg filmsko obložene tablete

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 10 mg memantin ijevega klorida, kar ustreza 8,31 mg memantina.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6. 1.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

filmsko obložena tableta

Temno rumene, stož časte, podolgovate, bikonveksne filmsko obložene tab lete, z vtisnjeno oznako "ME" levo in "10" desno od razdelilne zareze na eni strani tablete ter razdelilno zarezo na drugi strani. Tableta se lahko deli na enaka odmerka.

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

Zdravljenje odraslih bolnikov z zmerno do hudo Alzheimerjevo boleznijo.

4.2Odmerjanje in način uporabe

Zdravljenje naj prične in nadzoruje zdravnik, ki ima izkušnje z diagnoz o in zdravljenjem Alzheimerjeve demence.

Odmerjanje

Zdravljenje naj se začne le v primeru, če je na voljo ustrezna oseba, ki za bolnika skrbi in ki lahko nadzoruje bolnikovo redno jemanje zdravila. Diagnozo je potrebno postaviti skladno z veljavnimi smernicami. Prenašanje in odmerjanje memantina je t reba redno ocenjevati, najbolje v prvih treh mesecih po začetku zdravljenja. Potem je treba ocenjevati klinično korist in prenašanje zdravljenja z memantinom skladno s trenutno veljavnimi kliničnimi smernicami. Z vzdrževalnim zdravljenjem lahko nadaljujemo, dokler obstaja korist za bolnika in dokler bolnik zdravljenje prenaša. O prekinitvi zdravljenja z memantinom je treba razmisliti, ko ni več dokazov o zdravilnem učinku ali če bolnik zdravljenja ne prenaša.

Odrasli

Prilagajanje odmerka

Največji dnevni odmerek je 20 mg na dan. Da bi zmanjšali pojavnost neželenih u činkov, je potrebno postopno zviševanje odmerka po 5 mg na teden v prvi h treh tednih zdravljenja, kot sledi:

1. teden (1.-7. dan):

Bolnik mora sedem dni jemati polovico 10-miligramske filmsko obložene tablete (5 mg) na dan.

2. teden (8.-14. dan):

Bolnik mora sedem dni jemati eno 10-miligramsko filmsko obloženo tableto (10 mg) na dan.

3. teden (15.-21. dan):

Bolnik mora sedem dni jemati eno in pol 10-miligramsko filmsko obloženo tableto (15 mg) na dan.

Od 4. tedna dalje:

Bolnik mora jemati dve 10-miligramski filmsko oblož eni tableti (20 mg) na dan.

Vzdrževalni odmerek

Priporočeni vzdrževalni odmerek je 20 mg na dan.

Starejši bolniki

Na podlagi izsledkov kliničnih študij je priporo čeni odmerek za bolnike, starejše od 65 let, 20 mg n a dan (dve 10-miligramski filmsko obloženi tableti en krat na dan), kot je opisano zgoraj.

Ledvična okvara

Pri bolnikih z blago okvaro delovanja ledvic (očistek kreatinina 50 – 80 ml/min) prilagoditev odmerjanja ni potrebna. Pri bolnikih z zmerno okvaro delovanja ledvic (očistek kreatinina 30 – 49 ml/min) naj bo dnevni odmerek 10 mg. Če bolnik zdravljenje dobro prenaša, se lahko odmere k po najmanj 7 dneh zdravljenja zviša do 20 mg na dan, p o standardni titracijski shemi. Pri bolnikih s hudo okvaro delovanja ledvic (očistek kreatinina 5 – 29 ml/min) naj bo dnevni odmer ek 10 mg.

Jetrna okvara

Pri bolnikih z blago ali zmerno jetrno okvaro (Child-Pugh A in Child-Pugh B) prilagoditev odmerjanja ni potrebna. Podatkov o uporabi memantina pri bolnikih s hudo jetrno okvaro ni na voljo. Dajanje zdravila Memantin Mylan bolnikom s hudo jetrno okvaro ni priporočljivo.

Pediatrična populacija

Podatkov ni na voljo.

Način uporabe

Zdravilo Memantin Mylan je treba jemati peroralno enkrat dnevno ter ga zaužiti vsak dan ob istem času. Filmsko obložene tablete lahko bolnik zaužije s hrano ali brez nje.

4.3Kontraindikacije

Preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katerokoli pomožno snov, navedeno v po glavju 6.1.

4.4Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Previdnost je priporočljiva pri bolnikih z epilepsijo, s krči v anamnezi ali pri bolnikih z nagnjenostjo k epilepsiji.

Sočasni uporabi antagonistov N-metil-D-aspartata (NMDA), kot so amantadin, ketamin ali dekstrometorfan, se je potrebno izogniti. Te snovi delujejo na isti receptorski sistem kot memantin, zato so lahko neželeni u činki (zlasti na centralni živ čni sistem (CŽS)) pogostejši in bolj izraženi (glejt e tudi poglavje 4.5).

Zaradi nekaterih dejavnikov, ki lahko zvišajo pH ur ina (glejte poglavje 5.2 »Izločanje«) je potreben skrben nadzor bolnika. Mednje spadajo izrazite spremembe v prehranjevanju, kot npr. prehod z običajne na vegetarijansko prehrano ali zaužitje ve čjih količin alkalno delujočih antacidov. Prav tako se lahko zviša pH urina v primeru ledvi čne tubularne acidoze (RTA) ali pri hudi okužbi mehu rja, ki ga povzročajo bakterije vrste Proteus.

V večini kliničnih preskušanj so bili bolniki z nedavnim sr čnim infarktom, dekompenziranim kongestivnim srčnim popuš čanjem (NYHA III–IV) ali neurejeno hipertenzijo izkl jučeni. Posledično je za bolnike z omenjenimi obolenji na voljo le omejeno število podatkov, zato je priporo čljiv skrben nadzor teh bolnikov.

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Glede na farmakološke u činke in mehanizem delovanja memantina se lahko pojavijo naslednje interakcije:

Na podlagi mehanizma delovanja je mo č pričakovati, da se ob sočasnem zdravljenju z antagonisti NMDA kot je memantin, učinki L-dope, dopaminergičnih agonistov in antiholinergikov, lahko okrepijo. Učinki barbituratov in nevroleptikov so lahko zmanjša ni. Sočasno dajanje memantina in spazmolitikov, dantrolena ali baklofena lahko spremeni njihove učinke, zato bo morda potrebna

prilagoditev odmerkov.

Zaradi možnosti pojava farmakotoksi čne psihoze, se je sočasni uporabi memantina in amantadina potrebno izogniti. Obe učinkovini sta kemijsko sorodna antagonista NMDA. Podobno velja za ketamin in dekstrometorfan (glejte tudi poglavje 4.4). Na voljo je tudi objavljen klinični primer o morebitnem tveganju pri sočasni uporabi memantina in fenitoina.

Ostale zdravilne u činkovine, kot so cimetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin in nikotin, ki uporabljajo isti ledvični kationski transportni sistem kot amantadin, prav tako lahko medsebojno reagirajo z memantinom, kar lahko vodi do povišanih vrednosti v plazmi.

Ob so časni uporabi memantina in hidroklorotiazida (HCT) oziroma zdravil, ki vsebujejo HCT, lahko pride do zmanjšanja serumske koncentracije HC T.

V okviru izkušenj iz obdobja trženja so pri bolni kih, ki so bili sočasno zdravljenji z varfarinom, poročali o posameznih primerih povečanja mednarodnega umerjenega razmerja (INR). Čeprav vzročna povezanost ni bila dokazana, je pri bolnikih, ki se sočasno zdravijo s peroralnimi antikoagulanti, priporočljivo spremljanje protrombinskega časa oziroma INR.

V raziskavah farmakokinetike (PK) posameznega odmerka pri mladih zdravih osebah ni bilo opaziti interakcij memantina z gliburidom/metforminom ali donepezilom.

V klinični raziskavi pri mladih zdravih posameznikih niso opazili pomembnega vpliva memantina na farmakokinetiko galantamina.

Memantin in vitro ni zaviral CYP 1A2, 2A6, 2C9, 2D6, 2E1, 3A, monooksigenaze, ki vsebuje flavin, epoksidne hidroksilaze ali sulfatacije.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Podatkov o uporabi memantina pri nosečnicah ni, oziroma so omejeni. V študijah na živalih so ugotovili, da memantin lahko zavira intrauterino rast pri izpostavljenosti, ki je enaka ali le malo višja od izpostavljenosti pri ljudeh (glejte poglavje 5.3). Možno tveganje za ljudi ni znano. Memantina se n e sme uporabljati med nosečnostjo, razen, če je nujno potrebno.

Dojenje

Ni znano ali se memantin izloča v materino mleko, vendar bi iz njegove lipofilnosti lahko sklepali, da se. Ženske, ki prejemajo memantin, naj ne dojijo.

Plodnost

Neželenih u činkov memantina v zvezi s plodnostjo pri moških ali ženskah niso opazili.

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s str oji

Zmerna do huda Alzheimerjeva bolezen je običajno vzrok za nesposobnost vožnje in upravljanja s stroji. Tudi memantin lahko blago ali zmerno vpliva na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji, zato je potrebno bolnike opozoriti, da morajo biti posebno previdni.

4.8Neželeni u činki

Povzetek varnostnega profila zdravila

V kliničnih preskušanjih bolnikov z zmerno do hudo demenco, ki so zajela 1784 bolnikov, zdravljenih z memantinom in 1595 bolnikov, ki so prejemali placebo, se skupna incidenca neželenih u činkov pri memantinu ni razlikovala od placeba, neželeni u činki pa so bili po resnosti večinoma blagi do zmerni. Najpogostejši neželeni u činki, ki so se pogosteje pojavili pri skupini bolnikov, ki je jemala memantin, kot pri skupini, ki je prejemala placebo, so bili: omotica (6,3 % proti 5,6 %), glavobol (5,2 % proti 3,9 %), zaprtje (4,6 % proti 2,6 %), zaspanost (3,4 % proti 2,2 %) in hipertenzija (4,1 % proti 2,8 %).

Tabelarični pregled neželenih u činkov

V preglednici so navedeni podatki o neželenih u činkih memantina, zbrani v kliničnih študijah in v obdobju trženja zdravila.

Neželeni u činki so razporejeni glede na organske sisteme ob uporabi naslednjega dogovora: zelo pogosti (1/10); pogosti (1/100 do <1/10); občasni (1/1.000 do <1/100); redki (1/10.000 do <1/1.000); zelo redki (<1/10.000), neznana pogostnost (pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogo če oceniti). V posameznih razvrstitvah pogostnosti so neželeni u činki navedeni po padajoči resnosti.

Organski sistem

Pogostnost

Neželeni u činek

 

 

 

Infekcijske in parazitske bolezni

Občasni

glivična okužba

 

 

 

Bolezni imunskega sistema

Pogosti

preobčutljivost za zdravilo

 

 

 

Psihiatrične motnje

Pogosti

zaspanost

 

 

 

 

Občasni

zmedenost

 

 

 

 

Občasni

halucinacije1

 

 

 

 

Neznana pogostnost

psihotične reakcije2

 

 

 

Bolezni živ čevja

Pogosti

omotica

 

 

 

 

Pogosti

motnje ravnotežja

 

 

 

 

Občasni

nenormalna hoja

 

 

 

 

Zelo redki

epileptični napadi

 

 

 

Srčne bolezni

Občasni

odpoved srca

 

 

 

Žilne bolezni

Pogosti

hipertenzija

 

 

 

 

Občasni

venska tromboza/ tromboembolija

 

 

 

Bolezni dihal, prsnega koša in

Pogosti

dispneja

mediastinalnega prostora

 

 

Bolezni prebavil

Pogosti

zaprtje

 

 

 

 

Občasni

bruhanje

 

 

 

 

Neznana pogostnost

pankreatitis2

Bolezni jeter, žol čnika in

Pogosti

povečane vrednosti testov jetrne

žol čevodov

 

funkcije

 

Neznana pogostnost

hepatitis

Splošne težave in spremembe na

Pogosti

glavobol

mestu aplikacije

 

 

 

Občasni

utrujenost

 

 

 

1Halucinacije so bile večinoma opažene pri bolnikih s hudo Alzheimerjevo bol eznijo. 2Posamezni primeri, o katerih so poročali v okviru izkušenj v obdobju trženja zdravila.

Alzeheimerjeva bolezen je povezana z depresijo, samomorilnimi mislimi in samomorom. Pri bolnikih, zdravljenih z memantinom, so o teh učinkih poročali v okviru izkušenj v obdobju trženja zdravila.

Poročanje o domnevnih neželenih u činkih

Poročanje o domnevnih neželenih u činkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem u činku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

Iz kliničnih študij in izkušenj iz obdobja trženja zdravila, so na voljo le omejene izkušnje s prevelikim odmerjanjem.

Simptomi

Sorazmerno veliki čezmerni odmerki (200 mg na dan oziroma 105 mg na dan, tri dni) so bili povezani samo s simptomi utrujenosti, šibkosti in/ali driske ali pa simptomov sploh ni bilo. Pri prevelikih odmerkih do 140 mg in pri neznanih odmerkih so se pri bolnikih pokazali simptomi, povezani s centralnim živ čnim sistemom (zmedenost, dremavost, zaspanost, vrtoglavica, vznemirjenost, agresivnost, halucinacije in motnje ravnotežja) in/ ali prebavili (bruhanje in driska).

V najhujšem primeru prevelikega odmerka je bolnik p reživel peroralni vnos 2000 mg memantina. Pojavili so se učinki na centralni živ čni sistem (desetdnevna koma, kasneje diplopija in vznemirjenost). Bolnika so zdravili simptomatsko in tudi s plazmaferezo. Bolnik je okreval brez trajnih posledic.

V nekem drugem primeru velikega čezmernega odmerka je bolnik prav tako preživel in o kreval. Peroralno je dobil 400 mg memantina. Pojavili so se simptomi povezani s centralnim živ čnim sistemom, kot so nemir, psihoza, vidne halucinacije, nagnjenost h konvulzijam, zaspanost, stupor in nezavest.

Zdravljenje

Pri prevelikem odmerku je potrebno simptomatsko zdravljenje. Antidota za zastrupitev ali preveliko odmerjanje ni. Pri odstranjevanju zdravilne učinkovine uporabljamo ustrezne standardne klinične postopke, kot so izpiranje želodca, medicinsko oglj e (preprečevanje možne enterohepati čne recirkulacije), nakisanje urina, prisilna diureza.

Pri znakih in simptomih splošne čezmerne stimulacije centralnega živ čnega sistema (CŽS) je treba razmisliti o previdnem simptomatičnem kliničnem zdravljenju.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: psihoanaleptiki, druga zdravila za zdravljenje demence, oznaka ATC: N06DX01.

Vse več je dokazov, da motnje v delovanju glutamatnega živ čnega prenosa, še posebno preko receptorjev NMDA, prispevajo tako k izraženosti sim ptomov kot k napredovanju nevrodegenerativne demence.

Memantin je napetostno odvisni, nekompetitivni antagonist receptorjev NMDA z zmerno afiniteto. Modulira učinke patološko pove čanih toničnih vrednosti glutamata, ki lahko vodijo v nevronsko disfunkcijo.

Klinične študije

V temeljno klinično študijo je bilo vklju čenih 252 bolnikov z zmerno do hudo Alzheimerjevo boleznijo, ki so ob vključitvi pri kratkem preizkusu spoznavnih sposobnosti (KPSS, angl. mini-mental state examination, MMSE) dosegli 3-14 točk. Po 6-mesečni monoterapiji z memantinom se je pri opazovanih bolnikih pokazalo izboljšanje v primerja vi s placebom (analiza opazovanih primerov po lestvici CIBIC-plus (vtis sprememb na podlagi kliničnega intervjuja, angl. clinician’s interview based impression of change), p=0,025; po lestvici ADCS-ADLsev (vprašalnik vsakodnevnih aktivnosti, angl. Alzheimer's disease cooperative study – activities of daily living), p=0,003; testi po SIB (sklop testov za hudo prizadetost, angl. severe impairment battery) p=0,002).

Temeljna študija memantina v monoterapiji pri zdrav ljenju bolnikov z blago do zmerno Alzheimerjevo boleznijo (skupna ocena pri KPSS ob vključitvi 10 do 22 točk) je zajela 403 bolnike. Pri bolnikih, zdravljenih z memantinom, se je pokazal statistično značilno boljši u činek kot pri bolnikih, ki so prejemali placebo pri primarnih ciljih študije: Lestvica za ocenjevanje Alzheimerjeve bolezni (Alzheimer´s disease assessment scale ali ADAS-cog) (p=0,003) in CIBIC-plus (p=0,004) po 24 tednih (last observation carried forward (LOCF)). V drugi študiji zdravljenja z monoterapijo pri blagi do zmerni Alzheimerjevi bolezni (skupna ocena KPSS ob vključitvi 11 do 23 točk), je bilo zajetih in naključno razdeljenih 470 bolnikov. V prospektivno opredeljeni primarni analizi v 24. tednu ni bilo statistično značilnih razlik pri primarnih ciljih študije.

Meta-analiza bolnikov z zmerno do hudo Alzheimerjevo boleznijo (skupna ocena KPSS ob vključitvi <20 točk), ki je zajela šest študij III. faze, nadzorovani h s placebom in trajajočih 6 mesecev (vključno s študijami zdravljenja v monoterapiji ter študijam i bolnikov, ki so prejemali stabilni odmerek zaviralcev acetilholinesteraze), je pokazala statistično značilen učinek v korist zdravljenja z memantinom pri spoznavnih funkcijah ter globalnih in funkcionalnih področjih. Pri bolnikih, kjer so ocenili hkratno poslabšanje vseh treh podro čij, so rezultati pokazali statistično značilen učinek memantina pri preprečevanju poslabšanja, saj se je pokazalo poslabšanje pri dvakrat več bolnikih, ki so prejemali placebo, kot pri bolnikih, zdravljenih z memantinom, na vseh treh področjih (21 % proti 11 %, p < 0,0001).

5.2Farmakokinetične lastnosti

Absorpcija

Memantin ima absolutno biološko uporabnost okoli 10 0 %. Tmax je med 3 in 8 urami. Kot kaže, hrana ne vpliva na absorpcijo memantina.

Porazdelitev

Ob dnevnih odmerkih po 20 mg so v stanju dinamičnega ravnovesja dosežene plazemske koncentracije memantina od 70 do 150 ng/ml (0,5 – 1 µmol), z veliko variabilnostjo med posamezniki. Izračunali so, da je pri dnevnih odmerkih od 5 do 30 mg razmerje med koncentracijo v cerebrospinalnem likvorju (CSL) in serumu 0,52. Volumen porazdelitve je okoli 10 l/kg. Okoli 45 % memantina se veže na plazemske beljakovine.

Biotransformacija

Pri človeku je okoli 80 % memantina v obtoku v izvorni (nespremenjeni) obliki. Pri človeku so najpomembnejši presnovki N-3,5-dimetil-gludantan, i zomerna mešanica 4- in 6-hidroksi-memantina in 1- nitrozo-3,5-dimetil-adamantana. Noben od teh presnovkov nima antagonističnega učinka na NMDA. In vitro niso zaznali presnove preko citokroma P 450.

V študiji s peroralnim memantinom 14C se je v 20 dneh izločilo povprečno 84 % odmerka, od tega več kot 99 % preko ledvic.

Izločanje

Memantin se izloča na monoekspotentni način s končnim razpolovnim časom (t½) od 60 do 100 ur. Pri prostovoljcih z normalnim delovanjem ledvic je celoten očistek (Cltot) 170 ml/min/1,73 m²; del celotnega ledvičnega očistka je dosežen s tubularno sekrecijo.

V ledvicah poteka tudi tubularna reabsorpcija, verjetno preko beljakovinskega kationskega transporta. Pri alkalnem urinu lahko pride do za 7- do 9-krat zmanjšane hitrosti izlo čanja memantina (glejte poglavje 4.4). Alkalizacija urina lahko nastopi po izraziti spremembi v prehrani, npr. po prehodu z običajne na vegetarijansko, ali pri čezmernem zaužitju alkalnih u činkovin za uravnavanje želod čne kisline.

Linearnost

Študije na zdravih prostovoljcih so pokazale, da im a memantin linearno farmakokinetiko v razponu odmerkov od 10 do 40 mg.

Farmakokinetično/farmakodinamično razmerje

Pri odmerku 20 mg memantina na dan so vrednosti v CSL skladne s ki vrednostjo (ki = konstanta inhibicije) memantina, ki je 0,5 µmol v frontalnem korteksu pri človeku.

5.3Predklinični podatki o varnosti

V kratkotrajnih študijah na podganah je memantin, t ako kot drugi antagonisti receptorjev NMDA, povzročil nastanek vakuol in nekrozo v nevronih (Olneyeve lezije), vendar le pri odmerkih, ki dajo zelo visoko maksimalno plazemsko koncentracijo. Pred vakuolizacijo in nekrozo se je pojavila ataksija in drugi predklinični znaki. Ker ti učinki niso bili opaženi v dolgotrajnih študijah pri glodalcih ali drugih živalih, je klini čna pomembnost teh pojavov neznana.

V študijah toksi čnosti pri ponavljajočih odmerkih so pri glodalcih in psih, ne pa tudi pri opicah, občasno opazili spremembe na očeh. Specifične oftalmoskopske preiskave v raziskavah z memantinom niso razkrile sprememb na očeh.

Pri glodalcih so opazili fosfolipidozo v makrofagih v pljučih, ker se je memantin kopičil v lizosomih. Ta učinek je poznan pri zdravilnih učinkovinah s kationskimi amfifilnimi lastnostmi. Mož na je povezava med tem kopičenjem in nastankom vakuol v pljučih. Ta učinek so opazili le pri visokih odmerkih pri glodalcih. Klinična pomembnost teh pojavov ni poznana.

V standardnih poskusih niso opazili genotoksičnosti. V šudijah na miših in podganah, ki so poteka le celo življenjsko dobo, niso opazili karcinogenosti. Memantin ni bil teratogen pri podganah in zajcih, tudi pri odmerkih, toksičnih za mater, prav tako pa niso opazili neželenih u činkov na rodnost. Pri podganah so ugotovili zmanjšano rast ploda v odmerk ih, ki so bili primerljivi ali malo višji kot pri ljudeh.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

Jedro tablete:

celuloza, mikrokristalna natrijev karmelozat, premreženi magnezijev stearat

smukec

silicijev dioksid, koloidni, brezvodni

Obloga tablete: polidekstroza (E1200) titanov dioksid (E171) hipromeloza 3cP (E464) hipromeloza 6cP (E464) hipromeloza 50cP (E464) rumeni železov oksid (E 172) makrogol 400 (E1521)

makrogol 8000 (E1521) indigotin (E132)

rdeči železov oksid (E 172)

6.2Inkompatibilnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

6.3Rok uporabnosti

3 leta.

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Za shranjevanje zdravila niso potrebna posebna navodila.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

Memantin Mylan filmsko obložene tablete so na voljo v prozornih PVC-PVdC/Alu pretisnih omotih v naslednjih velikostih pakiranj: 7, 10, 14, 28, 28 x 1, 30, 42, 50, 56, 56 x 1, 60, 70, 84, 98, 98 x 1, 100, 100 x 1 ali 112 filmsko obloženih tablet. Velikosti pakiranj s po 28 x 1, 56 x 1, 98 x 1 in 100 x 1 filmsko obloženo tableto so na voljo v prozornih PV C-PVdC/Alu perforiranih enoodmernih pretisnih omotih.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje

Ni posebnih zahtev.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET

Generics [UK] Limited

Station Close

Potters Bar

Hertfordshire EN6 1 TL

Velika Britanija

8.ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PR OMET

EU/1/13/827/001

EU/1/13/827/002

EU/1/13/827/003

EU/1/13/827/004

EU/1/13/827/005

EU/1/13/827/006

EU/1/13/827/007

EU/1/13/827/008

EU/1/13/827/009

EU/1/13/827/010

EU/1/13/827/011

EU/1/13/827/012

EU/1/13/827/013

EU/1/13/827/014

EU/1/13/827/015

EU/1/13/827/016

EU/1/13/827/017

EU/1/13/827/018

9.DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROME T

Datum prve pridobitve dovoljenja: 22. april 2013

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila (EMA) http://www.ema.europa.eu.

1.IME ZDRAVILA

Memantin Mylan 20 mg filmsko obložene tablete

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 20 mg memantin ijevega klorida, kar ustreza 16,62 mg memantina.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6. 1.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

filmsko obložena tableta

Rdeče, ovalne, bikonveksne filmsko obložene tablete s p rirezanim robom in z vtisnjeno oznako "ME" na eni strani tablete in "20" na drugi strani.

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

Zdravljenje odraslih bolnikov z zmerno do hudo Alzheimerjevo boleznijo.

4.2Odmerjanje in način uporabe

Zdravljenje naj prične in nadzoruje zdravnik, ki ima izkušnje z diagnoz o in zdravljenjem Alzheimerjeve demence.

Odmerjanje

Zdravljenje naj se začne le v primeru, če je na voljo ustrezna oseba, ki za bolnika skrbi in ki lahko nadzoruje bolnikovo redno jemanje zdravila. Diagnozo je potrebno postaviti skladno z veljavnimi smernicami. Prenašanje in odmerjanje memantina je t reba redno ocenjevati, najbolje v prvih treh mesecih po začetku zdravljenja. Potem je treba ocenjevati klinično korist in prenašanje zdravljenja z memantinom skladno s trenutno veljavnimi kliničnimi smernicami. Z vzdrževalnim zdravljenjem lahko nadaljujemo, dokler obstaja korist za bolnika in dokler bolnik zdravljenje prenaša. O prekinitvi zdravljenja z memantinom je treba razmisliti, ko ni več dokazov o zdravilnem učinku ali če bolnik zdravljenja ne prenaša.

Odrasli

Prilagajanje odmerka

Največji dnevni odmerek je 20 mg na dan. Da bi zmanjšali pojavnost neželenih u činkov, je potrebno postopno zviševanje odmerka po 5 mg na teden v prvi h treh tednih zdravljenja, kot sledi:

Za lažje pove čevanje odmerka so na voljo tudi druge jakosti tablete.

1. teden (1.-7. dan):

Bolnik mora sedem dni jemati polovico 10-miligramske filmsko obložene tablete (5 mg) na dan.

2. teden (8.-14. dan):

Bolnik mora sedem dni jemati eno 10-miligramsko filmsko obloženo tableto (10 mg) na dan.

3. teden (15.-21. dan):

Bolnik mora sedem dni jemati eno in pol 10-miligramsko filmsko obloženo tableto (15 mg) na dan.

Od 4. tedna dalje:

Bolnik mora jemati eno 20-miligramsko filmsko oblož eno tableto (20 mg) na dan.

Vzdrževalni odmerek

Priporočeni vzdrževalni odmerek je 20 mg na dan.

Starejši bolniki

Na podlagi izsledkov kliničnih študij je priporo čeni odmerek za bolnike, starejše od 65 let, 20 mg n a dan (dve 10-miligramski filmsko obloženi tableti en krat na dan), kot je opisano zgoraj.

Ledvična okvara

Pri bolnikih z blago okvaro delovanja ledvic (očistek kreatinina 50 – 80 ml/min) prilagoditev odmerjanja ni potrebna. Pri bolnikih z zmerno okvaro delovanja ledvic (očistek kreatinina 30 – 49 ml/min) naj bo dnevni odmerek 10 mg. Če bolnik zdravljenje dobro prenaša, se lahko odmere k po najmanj 7 dneh zdravljenja zviša do 20 mg na dan, p o standardni titracijski shemi. Pri bolnikih s hudo okvaro delovanja ledvic (očistek kreatinina 5 – 29 ml/min) naj bo dnevni odmer ek 10 mg.

Jetrna okvara

Pri bolnikih z blago ali zmerno jetrno okvaro (Child-Pugh A in Child-Pugh B) prilagoditev odmerjanja ni potrebna. Podatkov o uporabi memantina pri bolnikih s hudo jetrno okvaro ni na voljo. Dajanje zdravila Memantin Mylan bolnikom s hudo jetrno okvaro ni priporočljivo.

Pediatrična populacija

Podatkov ni na voljo.

Način uporabe

Zdravilo Memantin Mylan je treba jemati peroralno enkrat dnevno ter ga zaužiti vsak dan ob istem času. Filmsko obložene tablete lahko bolnik zaužije s hrano ali brez nje.

4.3Kontraindikacije

Preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katerokoli pomožno snov, navedeno v po glavju 6.1.

4.4Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Previdnost je priporočljiva pri bolnikih z epilepsijo, s krči v anamnezi ali pri bolnikih z nagnjenostjo k epilepsiji.

Sočasni uporabi antagonistov N-metil-D-aspartata (NMDA), kot so amantadin, ketamin ali dekstrometorfan, se je potrebno izogniti. Te snovi delujejo na isti receptorski sistem kot memantin, zato so lahko neželeni u činki (zlasti na centralni živ čni sistem (CŽS)) pogostejši in bolj izraženi (glejt e tudi poglavje 4.5).

Zaradi nekaterih dejavnikov, ki lahko zvišajo pH ur ina (glejte poglavje 5.2 »Izločanje«) je potreben skrben nadzor bolnika. Mednje spadajo izrazite spremembe v prehranjevanju, kot npr. prehod z običajne na vegetarijansko prehrano ali zaužitje ve čjih količin alkalno delujočih antacidov. Prav tako se lahko zviša pH urina v primeru ledvi čne tubularne acidoze (RTA) ali pri hudi okužbi mehu rja, ki ga povzročajo bakterije vrste Proteus.

V večini kliničnih preskušanj so bili bolniki z nedavnim sr čnim infarktom, dekompenziranim kongestivnim srčnim popuš čanjem (NYHA III–IV) ali neurejeno hipertenzijo izkl jučeni. Posledično je za bolnike z omenjenimi obolenji na voljo le omejeno število podatkov, zato je priporo čljiv skrben nadzor teh bolnikov.

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Glede na farmakološke u činke in mehanizem delovanja memantina se lahko pojavijo naslednje interakcije:

Na podlagi mehanizma delovanja je moč pričakovati, da se ob sočasnem zdravljenju z antagonisti NMDA kot je memantin, učinki L-dope, dopaminergičnih agonistov in antiholinergikov, lahko okrepijo. Učinki barbituratov in nevroleptikov so lahko zmanjša ni. Sočasno dajanje memantina in spazmolitikov, dantrolena ali baklofena lahko spremeni njihove učinke, zato bo morda potrebna prilagoditev odmerkov.

Zaradi možnosti pojava farmakotoksi čne psihoze, se je sočasni uporabi memantina in amantadina potrebno izogniti. Obe učinkovini sta kemijsko sorodna antagonista NMDA. Podobno velja za ketamin in dekstrometorfan (glejte tudi poglavje 4.4). Na voljo je tudi objavljen klinični primer o morebitnem tveganju pri sočasni uporabi memantina in fenitoina.

Ostale zdravilne u činkovine, kot so cimetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin in nikotin, ki uporabljajo isti ledvični kationski transportni sistem kot amantadin, prav tako lahko medsebojno reagirajo z memantinom, kar lahko vodi do povišanih vrednosti v plazmi.

Ob so časni uporabi memantina in hidroklorotiazida (HCT) oziroma zdravil, ki vsebujejo HCT, lahko pride do zmanjšanja serumske koncentracije HC T.

V okviru izkušenj iz obdobja trženja so pri bolni kih, ki so bili sočasno zdravljenji z varfarinom, poročali o posameznih primerih povečanja mednarodnega umerjenega razmerja (INR). Čeprav vzročna povezanost ni bila dokazana, je pri bolnikih, ki se sočasno zdravijo s peroralnimi antikoagulanti, priporočljivo spremljanje protrombinskega časa oziroma INR.

V raziskavah farmakokinetike (PK) posameznega odmerka pri mladih zdravih osebah ni bilo opaziti interakcij memantina z gliburidom/metforminom ali donepezilom.

V klinični raziskavi pri mladih zdravih posameznikih niso opazili pomembnega vpliva memantina na farmakokinetiko galantamina.

Memantin in vitro ni zaviral CYP 1A2, 2A6, 2C9, 2D6, 2E1, 3A, monooksigenaze, ki vsebuje flavin, epoksidne hidroksilaze ali sulfatacije.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Podatkov o uporabi memantina pri nosečnicah ni, oziroma so omejeni. V študijah na živalih so ugotovili, da memantin lahko zavira intrauterino rast pri izpostavljenosti, ki je enaka ali le malo višja od izpostavljenosti pri ljudeh (glejte poglavje 5.3). Možno tveganje za ljudi ni znano. Memantina se n e sme uporabljati med nosečnostjo, razen če je nujno potrebno.

Dojenje

Ni znano ali se memantin izloča v materino mleko, vendar bi iz njegove lipofilnosti lahko sklepali, da se. Ženske, ki prejemajo memantin, naj ne dojijo.

Plodnost

Neželenih u činkov v zvezi s plodnostjo pri moških ali ženskah n iso opazili.

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s str oji

Zmerna do huda Alzheimerjeva bolezen je običajno vzrok za nesposobnost vožnje in upravljanja s stroji. Tudi memantin lahko blago ali zmerno vpliva na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji, zato je potrebno bolnike opozoriti, da morajo biti posebno previdni.

4.8Neželeni u činki

Povzetek varnostnega profila

V kliničnih preskušanjih bolnikov z zmerno do hudo demenco, ki so zajela 1784 bolnikov, zdravljenih z memantinom in 1595 bolnikov, ki so prejemali placebo, se skupna incidenca neželenih u činkov pri memantinu ni razlikovala od placeba, neželeni u činki pa so bili po resnosti večinoma blagi do zmerni. Najpogostejši neželeni u činki, ki so se pogosteje pojavili pri skupini bolnikov, ki je jemala memantin, kot pri skupini, ki je prejemala placebo, so bili: omotica (6,3 % proti 5,6 %), glavobol (5,2 % proti 3,9 %), zaprtje (4,6 % proti 2,6 %), zaspanost (3,4 % proti 2,2 %) in hipertenzija (4,1 % proti 2,8 %).

Tabelarični pregled neželenih u činkov

V preglednici so navedeni podatki o neželenih u činkih memantina, zbrani v kliničnih študijah in v obdobju trženja zdravila.

Neželeni u činki so razporejeni glede na organske sisteme ob uporabi naslednjega dogovora: zelo pogosti (1/10); pogosti (1/100 do <1/10); občasni (1/1.000 do <1/100); redki (1/10.000 do <1/1.000); zelo redki (<1/10.000), neznana pogostnost (pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogo če oceniti). V posameznih razvrstitvah pogostnosti so neželeni u činki navedeni po padajoči resnosti.

Organski sistem

Pogostnost

Neželeni u činek

 

 

 

Infekcijske in parazitske bolezni

Občasni

glivična okužba

 

 

 

Bolezni imunskega sistema

Pogosti

preobčutljivost za zdravilo

 

 

 

Psihiatrične motnje

Pogosti

zaspanost

 

 

 

 

Občasni

zmedenost

 

 

 

 

Občasni

halucinacije1

 

 

 

 

Neznana pogostnost

psihotične reakcije2

 

 

 

Bolezni živ čevja

Pogosti

omotica

 

 

 

 

Pogosti

motnje ravnotežja

 

 

 

 

Občasni

nenormalna hoja

 

 

 

 

Zelo redki

epileptični napadi

 

 

 

Srčne bolezni

Občasni

odpoved srca

 

 

 

Žilne bolezni

Pogosti

hipertenzija

 

 

 

 

Občasni

venska tromboza/ tromboembolija

 

 

 

Bolezni dihal, prsnega koša in

Pogosti

dispneja

mediastinalnega prostora

 

 

Bolezni prebavil

Pogosti

zaprtje

 

 

 

 

Občasni

bruhanje

 

 

 

 

Neznana pogostnost

pankreatitis2

Bolezni jeter, žol čnika in

Pogosti

povečane vrednosti testov jetrne

žol čevodov

 

funkcije

 

Neznana pogostnost

hepatitis

Splošne težave in spremembe na

Pogosti

glavobol

mestu aplikacije

 

 

 

Občasni

utrujenost

 

 

 

1Halucinacije so bile večinoma opažene pri bolnikih s hudo Alzheimerjevo bol eznijo. 2Posamezni primeri, o katerih so poročali v okviru izkušenj v obdobju trženja zdravila.

Alzeheimerjeva bolezen je povezana z depresijo, samomorilnimi mislimi in samomorom. Pri bolnikih, zdravljenih z memantinom, so o teh učinkih poročali v okviru izkušenj v obdobju trženja zdravila.

Poročanje o domnevnih neželenih u činkih

Poročanje o domnevnih neželenih u činkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem u činku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

Iz kliničnih študij in izkušenj iz obdobja trženja zdravila, so na voljo le omejene izkušnje s prevelikim odmerjanjem.

Simptomi

Sorazmerno veliki čezmerni odmerki (200 mg na dan oziroma 105 mg na dan, tri dni) so bili povezani samo s simptomi utrujenosti, šibkosti in/ali driske ali pa simptomov sploh ni bilo. Pri prevelikih odmerkih do 140 mg in pri neznanih odmerkih so se pri bolnikih pokazali simptomi, povezani s centralnim živ čnim sistemom (zmedenost, dremavost, zaspanost, vrtoglavica, vznemirjenost, agresivnost, halucinacije in motnje ravnotežja) in/ ali prebavili (bruhanje in driska).

V najhujšem primeru prevelikega odmerka je bolnik p reživel peroralni vnos 2000 mg memantina. Pojavili so se učinki na centralni živ čni sistem (desetdnevna koma, kasneje diplopija in vznemirjenost). Bolnika so zdravili simptomatsko in tudi s plazmaferezo. Bolnik je okreval brez trajnih posledic.

V nekem drugem primeru velikega čezmernega odmerka je bolnik prav tako preživel in o kreval. Peroralno je dobil 400 mg memantina. Pojavili so se simptomi povezani s centralnim živ čnim sistemom, kot so nemir, psihoza, vidne halucinacije, nagnjenost h konvulzijam, zaspanost, stupor in nezavest.

Zdravljenje

Pri prevelikem odmerku je potrebno simptomatsko zdravljenje. Antidota za zastrupitev ali preveliko odmerjanje ni. Pri odstranjevanju zdravilne učinkovine uporabljamo ustrezne standardne klinične postopke, kot so izpiranje želodca, medicinsko oglj e (preprečevanje možne enterohepati čne recirkulacije), nakisanje urina, prisilna diureza.

Pri znakih in simptomih splošne čezmerne stimulacije centralnega živ čnega sistema (CŽS) je treba razmisliti o previdnem simptomatičnem kliničnem zdravljenju.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: psihoanaleptiki, druga zdravila za zdravljenje demence, oznaka ATC: N06DX01.

Vse več je dokazov, da motnje v delovanju glutamatnega živ čnega prenosa, še posebno preko receptorjev NMDA, prispevajo tako k izraženosti sim ptomov kot k napredovanju nevrodegenerativne demence.

Memantin je napetostno odvisni, nekompetitivni antagonist receptorjev NMDA z zmerno afiniteto. Modulira učinke patološko pove čanih toničnih vrednosti glutamata, ki lahko vodijo v nevronsko disfunkcijo.

Klinične študije

V temeljno klinično študijo je bilo vklju čenih 252 bolnikov z zmerno do hudo Alzheimerjevo boleznijo, ki so ob vključitvi pri kratkem preizkusu spoznavnih sposobnosti (KPSS, angl. mini-mental state examination, MMSE) dosegli 3-14 točk. Po 6-mesečni monoterapiji z memantinom se je pri opazovanih bolnikih pokazalo izboljšanje v primerja vi s placebom (analiza opazovanih primerov po lestvici CIBIC-plus (vtis sprememb na podlagi kliničnega intervjuja, angl. clinician’s interview based impression of change), p=0,025; po lestvici ADCS-ADLsev (vprašalnik vsakodnevnih aktivnosti, angl. Alzheimer's disease cooperative study – activities of daily living), p=0,003; testi po SIB (sklop testov za hudo prizadetost, angl. severe impairment battery) p=0,002).

Temeljna študija memantina v monoterapiji pri zdrav ljenju bolnikov z blago do zmerno Alzheimerjevo boleznijo (skupna ocena pri KPSS ob vključitvi 10 do 22 točk) je zajela 403 bolnike. Pri bolnikih, zdravljenih z memantinom, se je pokazal statistično značilno boljši u činek kot pri bolnikih, ki so prejemali placebo pri primarnih ciljih študije: Lestvica za ocenjevanje Alzheimerjeve bolezni (Alzheimer´s disease assessment scale ali ADAS-cog) (p=0,003) in CIBIC-plus (p=0,004) po 24 tednih (last observation carried forward (LOCF)). V drugi študiji zdravljenja z monoterapijo pri blagi do zmerni Alzheimerjevi bolezni (skupna ocena KPSS ob vključitvi 11 do 23 točk), je bilo zajetih in naključno razdeljenih 470 bolnikov. V prospektivno opredeljeni primarni analizi v 24. tednu ni bilo statistično značilnih razlik pri primarnih ciljih študije.

Meta-analiza bolnikov z zmerno do hudo Alzheimerjevo boleznijo (skupna ocena KPSS ob vključitvi <20 točk), ki je zajela šest študij III. faze, nadzorovani h s placebom in trajajočih 6 mesecev (vključno s študijami zdravljenja v monoterapiji ter študijam i bolnikov, ki so prejemali stabilni odmerek zaviralcev acetilholinesteraze), je pokazala statistično značilen učinek v korist zdravljenja z memantinom pri spoznavnih funkcijah ter globalnih in funkcionalnih področjih. Pri bolnikih, kjer so ocenili hkratno poslabšanje vseh treh podro čij, so rezultati pokazali statistično značilen učinek memantina pri preprečevanju poslabšanja, saj se je pokazalo poslabšanje pri dvakrat več bolnikih, ki so prejemali placebo, kot pri bolnikih, zdravljenih z memantinom, na vseh treh področjih (21 % proti 11 %, p < 0,0001).

5.2Farmakokinetične lastnosti

Absorpcija

Memantin ima absolutno biološko uporabnost okoli 10 0 %. Tmax je med 3 in 8 urami. Kot kaže, hrana ne vpliva na absorpcijo memantina.

Porazdelitev

Ob dnevnih odmerkih po 20 mg so v stanju dinamičnega ravnovesja dosežene plazemske koncentracije memantina od 70 do 150 ng/ml (0,5 – 1 µmol), z veliko variabilnostjo med posamezniki. Izračunali so, da je pri dnevnih odmerkih od 5 do 30 mg razmerje med koncentracijo v cerebrospinalnem likvorju (CSL) in serumu 0,52. Volumen porazdelitve je okoli 10 l/kg. Okoli 45 % memantina se veže na plazemske beljakovine.

Biotransformacija

Pri človeku je okoli 80 % memantina v obtoku v izvorni (nespremenjeni) obliki. Pri človeku so najpomembnejši presnovki N-3,5-dimetil-gludantan, i zomerna mešanica 4- in 6-hidroksi-memantina in 1- nitrozo-3,5-dimetil-adamantana. Noben od teh presnovkov nima antagonističnega učinka na NMDA. In vitro niso zaznali presnove preko citokroma P 450.

V študiji s peroralnim memantinom 14C se je v 20 dneh izločilo povprečno 84 % odmerka, od tega več kot

99 % preko ledvic.

Izločanje

Memantin se izloča na monoekspotentni način s končnim razpolovnim časom (t½) od 60 do 100 ur. Pri prostovoljcih z normalnim delovanjem ledvic je celoten očistek (Cltot) 170 ml/min/1,73 m²; del celotnega ledvičnega očistka je dosežen s tubularno sekrecijo.

V ledvicah poteka tudi tubularna reabsorpcija, verjetno preko beljakovinskega kationskega transporta. Pri alkalnem urinu lahko pride do za 7- do 9-krat zmanjšane hitrosti izlo čanja memantina (glejte poglavje 4.4). Alkalizacija urina lahko nastopi po izraziti spremembi v prehrani, npr. po prehodu z običajne na vegetarijansko, ali pri čezmernem zaužitju alkalnih u činkovin za uravnavanje želod čne kisline.

Linearnost

Študije na zdravih prostovoljcih so pokazale, da im a memantin linearno farmakokinetiko v razponu odmerkov od 10 do 40 mg.

Farmakokinetično/farmakodinamično razmerje

Pri odmerku 20 mg memantina na dan so vrednosti v CSL skladne s ki vrednostjo (ki = konstanta inhibicije) memantina, ki je 0,5 µmol v frontalnem korteksu pri človeku.

5.3Predklinični podatki o varnosti

V kratkotrajnih študijah na podganah je memantin, t ako kot drugi antagonisti receptorjev NMDA, povzročil nastanek vakuol in nekrozo v nevronih (Olneyeve lezije), vendar le pri odmerkih, ki dajo zelo visoko maksimalno plazemsko koncentracijo. Pred vakuolizacijo in nekrozo se je pojavila ataksija in drugi predklinični znaki. Ker ti učinki niso bili opaženi v dolgotrajnih študijah pri glodalcih ali drugih živalih, je klini čna pomembnost teh pojavov neznana.

V študijah toksi čnosti pri ponavljajočih odmerkih so pri glodalcih in psih, ne pa tudi pri opicah, občasno opazili spremembe na očeh. Specifične oftalmoskopske preiskave v raziskavah z memantinom niso razkrile sprememb na očeh.

Pri glodalcih so opazili fosfolipidozo v makrofagih v pljučih, ker se je memantin kopičil v lizosomih. Ta učinek je poznan pri zdravilnih učinkovinah s kationskimi amfifilnimi lastnostmi. Mož na je povezava med tem kopičenjem in nastankom vakuol v pljučih. Ta učinek so opazili le pri visokih odmerkih pri glodalcih. Klinična pomembnost teh pojavov ni poznana.

V standardnih poskusih niso opazili genotoksičnosti. V šudijah na miših in podganah, ki so poteka le celo življenjsko dobo, niso opazili karcinogenosti. Memantin ni bil teratogen pri podganah in zajcih, tudi pri odmerkih, toksičnih za mater, prav tako pa niso opazili neželenih u činkov na rodnost. Pri podganah so ugotovili zmanjšano rast ploda v odmerk ih, ki so bili primerljivi ali malo višji kot pri ljudeh.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

Jedro tablete:

celuloza, mikrokristalna natrijev karmelozat, premreženi magnezijev stearat

smukec

silicijev dioksid, koloidni, brezvodni

Obloga tablete: polidekstroza (E1200) hipromeloza 3cP (E464) hipromeloza 6cP (E464) hipromeloza 50cP (E464) rdeči železov oksid (E 172) makrogol 400 (E1521) makrogol 8000 (E1521)

6.2Inkompatibilnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

6.3Rok uporabnosti

3 leta.

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Za shranjevanje zdravila niso potrebna posebna navodila.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

Memantin Mylan filmsko obložene tablete so na voljo v prozornih PVC-PVdC/Alu pretisnih omotih v naslednjih velikostih pakiranj: 7, 10, 14, 28, 28 x 1, 30, 42, 50, 56, 56 x 1, 60, 70, 84, 98, 98 x 1, 100, 100 x 1 ali 112 filmsko obloženih tablet. Velikosti pakiranj s po 28 x 1, 56 x 1, 98 x 1 in 100 x 1 filmsko obloženo tableto so na voljo v prozornih PV C-PVdC/Alu perforiranih enoodmernih pretisnih omotih.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje

Ni posebnih zahtev.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET

Generics [UK] Limited

Station Close

Potters Bar

Hertfordshire EN6 1 TL

Velika Britanija

8.ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PR OMET

EU/1/13/827/019

EU/1/13/827/020

EU/1/13/827/021

EU/1/13/827/022

EU/1/13/827/023

EU/1/13/827/024

EU/1/13/827/025

EU/1/13/827/026

EU/1/13/827/027

EU/1/13/827/028

EU/1/13/827/029

EU/1/13/827/030

EU/1/13/827/031

EU/1/13/827/032

EU/1/13/827/033

EU/1/13/827/034

EU/1/13/827/035

EU/1/13/827/036

9.DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROME T

Datum prve pridobitve dovoljenja: 22. april 2013

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila (EMA) http://www.ema.europa.eu.

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept