Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Natpar (parathyroid hormone) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - H05AA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Ime zdravilaNatpar
ATC kodaH05AA03
Substancaparathyroid hormone
ProizvajalecShire Pharmaceuticals Ireland Ltd

Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila. Glejte poglavje 4.8, kako poročati o neželenih učinkih.

1.IME ZDRAVILA

Natpar 25 mikrogramov/odmerek prašek in vehikel za raztopino za injiciranje Natpar 50 mikrogramov/odmerek prašek in vehikel za raztopino za injiciranje Natpar 75 mikrogramov/odmerek prašek in vehikel za raztopino za injiciranje Natpar 100 mikrogramov/odmerek prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Natpar 25 mikrogramov

Po rekonstituciji en odmerek vsebuje 25 mikrogramov paratiroidnparatiroidnega hormona (rDNA)* v 71,4 mikrolitra raztopine.

En vložek vsebuje 350 mikrogramov paratiroidnega hormona (rDNA).

Natpar 50 mikrogramov

Po rekonstituciji en odmerek vsebuje 50 mikrogramov paratiroidnega hormona (rDNA) v 71,4 mikrolitra raztopine.

En vložek vsebuje 700 mikrogramov paratiroidnparatiroidnega hormona (rDNA).

Natpar 75 mikrogramov

Po rekonstituciji en odmerek vsebuje 75 mikrogramov paratiroidnega hormona (rDNA) v 71,4 mikrolitra raztopine.

En vložek vsebuje 1050 mikrogramov paratiroidnega hormona (rDNA).

Natpar 100 mikrogramov

Po rekonstituciji en odmerek vsebuje 100 mikrogramov paratiroidnega hormona (rDNA) v 71,4 mikrolitra raztopine.

En vložek vsebuje 1400 mikrogramov paratiroidnega hormona (rDNA).

* Paratiroidni hormon (rDNA), pridobljen v E. coli z uporabo tehnologije rekombinantne DNA, je identičen zaporedju 84 aminokislin endogenega humanega paratiroidnega hormona.

Pomožne snovi z znanim učinkom:

En odmerek vsebuje 0,32 mg natrija.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Prašek in vehikel za raztopino za injiciranje.

Prašek je bel, vehikel pa je bistra in brezbarvna raztopina.

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

Zdravilo Natpar je indicirano za dopolnilno zdravljenje odraslih bolnikov s kroničnim hipoparatiroidizmom, ki ga ni mogoče ustrezno nadzorovati samo s standardno terapijo.

4.2Odmerjanje in način uporabe

Splošno

Zdravljenje mora nadzorovati zdravnik ali drug usposobljen zdravstveni delavec z izkušnjami pri zdravljenju bolnikov s hipoparatiroidizmom.

Cilj zdravljenja z zdravilom Natpar je doseči nadzor nad koncentracijo kalcija in s tem zmanjšanje simptomov (glejte tudi poglavje 4.4). Optimizacija parametrov presnove kalcija in fosfatov mora biti skladna z najnovejšimi terapevtskimi smernicami za zdravljenje hipoparatiroidizma.

Pred začetkom zdravljenja z zdravilom Natpar in med njim:

prepričajte se, da so zaloge 25-OH vitamina D dovolj velike;

prepričajte se, da je koncentracija magnezija v serumu znotraj referenčnega razpona.

Odmerjanje

Začetek zdravljenja z zdravilom Natpar

1.Zdravljenje začnite s 50 mikrogrami enkrat na dan s subkutano injekcijo v stegno (izmenično vsak dan v drugo stegno). Če je raven kalcija v serumu pred odmerkom > 2,25 mmol/l, pride v poštev začetni odmerek 25 mikrogramov.

2.Bolnikom, ki uporabljajo aktivni vitamin D, zmanjšajte odmerek aktivnega vitamina D za 50 %,

če je raven kalcija v serumu pred odmerkom nad 1,87 mmol/l.

3.Pri bolnikih, ki jemljejo kalcijeva dopolnila, ohranite odmerek teh dopolnil.

4.Čez 2 do 5 dni izmerite koncentracijo kalcija v serumu pred odmerkom. Če je raven kalcija v serumu pred odmerkom nižja od 1,87 mmol/l ali večja od 2,55 mmol/l, morate meritev naslednji dan ponoviti.

5.Odmerek aktivnega vitamina D ali kalcijevega dopolnila ali obojega prilagodite na podlagi vrednosti kalcija v serumu in klinične ocene (tj. znakov in simptomov hipokalciemije ali hiperkalciemije). Spodaj so na voljo predlagane prilagoditve zdravila Natpar, aktivnega vitamina D in kalcijevih dopolnil, ki temeljijo na koncentracijah kalcija v serumu:

 

Prilagodite najprej

Prilagodite pozneje

Prilagodite še pozneje

Raven kalcija v serumu

Natpar

Aktivne oblike

Kalcijevo dopolnilo

 

vitamina D

 

 

 

 

Razmislite o

 

 

Nad zgornjo mejo

zmanjšanju odmerka ali

 

 

prekinitvi zdravljenja z

Zmanjšajte ali

 

normalne vrednosti

zdravilom Natpar in

Zmanjšajte

opustite**

(2,55 mmol/l)*

znova ocenite z

 

 

 

 

meritvijo kalcija v

 

 

 

serumu.

 

 

Nad 2,25 mmol/l in pod

Razmislite o

 

Ne spremenite ali

zmanjšanju odmerka

Zmanjšajte ali

zmanjšajte, če je bil

zgornjo mejo normalne

 

aktivni vitamin D že

 

opustite**

vrednosti (2,55 mmol/l)*

 

ukinjen pred tem

 

 

 

 

 

korakom titriranja.

Enako ali manj kot

Ne spremenite

 

 

2,25 mmol/l in nad

 

Ne spremenite

Ne spremenite

2 mmol/l

 

 

 

 

Razmislite o povečanju

 

 

Manj kot 2 mmol/l

po vsaj 2–4 tednih

Povečajte

Povečajte

 

stabilnega odmerjanja.

 

 

* Zgornja meja normalne vrednosti je lahko pri različnih laboratorijih različna.

** Ukinite pri bolnikih, ki prejemajo najmanjši razpoložljivi odmerek.

6.Ponavljajte 4. in 5. korak, dokler ni ciljna koncentracija kalcija v serumu pred odmerjanjem v razponu 2,0–2,25 mmol/l, aktivni vitamin D ukinjen in dopolnjevanje kalcija zadošča dnevni potrebi.

Prilagoditve odmerjanja zdravila Natpar po obdobju uvajanja zdravljenja

Med titriranjem je treba spremljati koncentracijo kalcija v serumu (glejte poglavje 4.4).

Odmerek zdravila Natpar se lahko poveča v korakih po 25 mikrogramov približno vsake 2 do 4 tedne, do največjega dnevnega odmerka 100 mikrogramov. Odmerek lahko kadar koli zmanjšate na do

25 mikrogramov.

8–12 ur po odmerjanju zdravila Natpar je priporočljivo izmeriti koncentracije kalcija v serumu, korigirane glede na albumin. Če je koncentracija kalcija v serumu po odmerjanju > zgornjo mejo normalne vrednosti (ULN – upper limit of normal), najprej zmanjšajte aktivni vitamin D in kalcijeva dopolnila ter spremljajte napredovanje zdravljenja. Preden se odločite za povečanje odmerka zdravila Natpar, je treba ponoviti meritve kalcija v serumu pred odmerjanjem in po njem in se prepričati, da so znotraj sprejemljivega razpona. Če koncentracija kalcija v serumu po odmerjanju ostane > ULN, je treba dodatno zmanjšati ali prekiniti peroralno dopolnjevanje kalcija (glejte tudi preglednico za prilagoditev odmerjanja v poglavju Začetek zdravljenja z zdravilom Natpar).

Če pri kateri koli ravni odmerka zdravila Natpar koncentracija kalcija v serumu po odmerku, korigirana glede na albumin, presega ULN ter ste prekinili uporabo aktivnega vitamina D in peroralnega kalcija ali pa simptomi kažejo prisotnost hiperkalciemije, je treba odmerek zdravila Natpar zmanjšati (glejte poglavje 4.4).

Izpuščen odmerek

Po izpuščenem odmerku je treba bolniku dati zdravilo Natpar takoj, ko je mogoče. Glede na simptome hipokalciemije mora bolnik dodatno vzeti tudi eksogene vire kalcija in/ali aktivnega vitamina D.

Prekinitev ali opustitev zdravljenja

Nenadna prekinitev ali opustitev zdravljenja z zdravilom Natpar lahko povzroči hudo hipokalciemijo. Začasno ali trajno prekinitev zdravljenja z zdravilom Natpar morata spremljati preverjanje ravni kalcija v serumu in po potrebi prilagoditev eksogenega kalcija in/ali aktivnega vitamina D (glejte poglavje 4.4).

Posebne populacije bolnikov

Starejši bolniki

Glejte poglavje 5.2.

Okvara ledvic

Bolnikom z blago do zmerno okvaro ledvic (očistek kreatinina od 30 do 80 ml/min) ni treba prilagoditi odmerka. O bolnikih s hudo okvaro ledvic ni razpoložljivih podatkov (glejte poglavje 4.4).

Okvara jeter

Bolnikom z blago ali zmerno okvaro jeter (skupno število točk od 7 do 9 na Child-Pughovi lestvici) ni treba prilagoditi odmerka. O bolnikih s hudo okvaro jeter ni razpoložljivih podatkov (glejte

poglavje 4.4).

Pediatrična populacija

Varnost in učinkovitost zdravila Natpar pri otrocih, mlajših od 18 let, še nista dokazani. Podatkov ni na voljo.

Način uporabe

Zdravilo Natpar je primerno za samoodmerjanje. Zdravnik, ki predpiše zdravilo, ali medicinska sestra mora bolnike usposobiti v pravilnih tehnikah injiciranja, zlasti na začetku uporabe.

Vsak odmerek je treba injicirati subkutano enkrat na dan, izmenično vsak dan v drugo stegno.

Za navodila glede rekonstitucije zdravila pred dajanjem in za uporabo injekcijskega peresnika glejte poglavje 6.6 in navodilo za uporabo, ki je priloženo zdravilu.

Zdravilo Natpar se ne sme dajati intravensko ali intramuskularno.

4.3Kontraindikacije

Zdravilo Natpar je kontraindicirano pri bolnikih:

-ki so preobčutljivi za zdravilno učinkovino ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1;

-ki se zdravijo ali so se v preteklosti zdravili z obsevanjem okostja;

-z malignimi boleznimi kosti ali zasevki v kosteh;

-ki imajo večje izhodiščno tveganje za osteosarkom, kot so bolniki s Pagetovo boleznijo kosti ali dednimi boleznimi;

-z nepojasnjenimi zvišanimi ravnmi za kosti značilne alkalne fosfataze;

-s psevdohipoparatiroidizmom.

4.4Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Za vodenje evidence o povezavi med bolnikom in serijo zdravila vam zelo priporočamo, da ob vsakem dajanju zdravila Natpar zapišete ime in številko serije zdravila.

Cilj zdravljenja z zdravilom Natpar je doseganje koncentracije kalcija v serumu pred odmerjanjem 2,0–2,25 mmol/l in koncentracije kalcija v serumu 8–12 ur po odmerjanju < 2,55 mmol/l.

Spremljanje bolnikov med zdravljenjem

Med zdravljenjem z zdravilom Natpar je treba spremljati koncentracijo kalcija v serumu pred odmerjanjem in v nekaterih primerih po njem (glejte poglavje 4.2). V multicentričnem kliničnem preskušanju so bile vrednosti kalcija v serumu, korigirane glede na albumin, (ACSC – albumin-corrected serum calcium) 6–10 ur po odmerjanju v povprečju za 0,25 mmol/l večje kot vrednosti pred odmerjanjem. Največje povečanje, ki so ga opazili, je bilo 0,7 mmol/l. Če po odmerjanju opazite hiperkalciemijo, je treba odmerke kalcija, vitamina D ali zdravila Natpar zmanjšati, tudi če so koncentracije kalcija pred odmerjanjem sprejemljive (glejte poglavje 4.2).

Hiperkalciemija

V kliničnih preskušanjih zdravljenja z zdravilom Natpar so poročali o hiperkalciemiji. Hiperkalciemija je pogosto nastopila med obdobjem titriranja, ko so prilagajali odmerke peroralnega kalcija, aktivnega vitamina D in zdravila Natpar. Hiperkalciemija se lahko zmanjša z upoštevanjem priporočenega odmerjanja in podatkov, pridobljenih s spremljanjem bolnika, ter s poizvedovanjem pri bolniku glede morebitnih simptomov hiperkalciemije. Če nastopi huda hiperkalciemija (> 3,0 mmol/l ali nad zgornjo mejo normalne vrednosti s simptomi), je treba razmisliti o hidraciji ter začasni ukinitvi zdravila

Natpar, kalcija in aktivnega vitamina D, dokler se raven kalcija v serumu ne vrne na normalne vrednosti. Nato razmislite o nadaljevanju dajanja zdravila Natpar, kalcija in aktivnega vitamina D v manjših odmerkih (glejte poglavji 4.2 in 4.8).

Hipokalciemija

V kliničnih preskušanjih zdravljenja z zdravilom Natpar so poročali o hipokalciemiji, ki je pogosta klinična manifestacija hipoparatiroidizma. Večina hipokalciemičnih dogodkov, ki so nastopili v kliničnih preskušanjih, je bila blagih do zmernih. Tveganje za resno hipokalciemijo je bilo največje po opustitvi zdravljenja z zdravilom Natpar. Začasno ali trajno prekinitev zdravljenja z zdravilom Natpar morata spremljati preverjanje ravni kalcija v serumu ter po potrebi prilagoditev odmerka eksogenega kalcija in/ali aktivnega vitamina D. Hipokalciemija se lahko zmanjša z upoštevanjem priporočenega odmerjanja in podatkov, pridobljenih s spremljanjem bolnika, ter s poizvedovanjem pri bolniku glede morebitnih simptomov hipokalciemije (glejte poglavji 4.2 in 4.8).

Sočasna uporaba s srčnimi glikozidi

Hiperkalciemija, ki je nastala zaradi katerega koli razloga, lahko povzroči nagnjenost k toksičnim učinkom digitalisa. Pri bolnikih, ki uporabljajo zdravilo Natpar sočasno s srčnimi glikozidi

(npr. digoksinom ali digitoksinom), je treba spremljati ravni kalcija in srčnih glikozidov v serumu ter znake in simptome toksičnosti digitalisa (glejte poglavje 4.5).

Huda bolezen ledvic ali jeter

Pri bolnikih s hudo boleznijo ledvic ali jeter je treba zdravilo Natpar uporabljati previdno, ker jih še niso ocenjevali v kliničnih preskušanjih.

Uporaba pri mladih odraslih

Pri mladih odraslih bolnikih z odprtimi epifizami je treba zdravilo Natpar uporabljati previdno, saj je lahko pri teh bolnikih povečano tveganje za osteosarkom (glejte poglavje 4.3).

Uporaba pri starejših bolnikih

Klinične študije zdravila Natpar niso vključevale zadostnega števila preskušancev, starih 65 let in več, za ugotovitev, ali se odzivajo drugače kot mlajši.

Tahifilaksija

Učinek zdravila Natpar na povečanje koncentracije kalcija se lahko pri nekaterih bolnikih sčasoma zmanjša. Občasno je treba spremljati odziv koncentracije kalcija na uporabo zdravila, da to zaznate in razmislite o diagnozi tahifilaksije.

Če je koncentracija 25-OH vitamina D v serumu nizka, lahko z dopolnjevanjem povrnete odziv kalcija v serumu na zdravilo Natpar (glejte poglavje 4.2).

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Koncentracije kalcija v serumu vplivajo na inotropne učinke srčnih glikozidov. Kombinirana uporaba zdravila Natpar in srčnih glikozidov (npr. digoksina ali digitoksina) lahko pri bolnikih povzroči dovzetnost za toksičnost digitalisa, če nastopi hiperkalciemija. S srčnimi glikozidi in zdravilom Natpar niso opravili nobenih študij o medsebojnem delovanju (glejte poglavje 4.4).

Pri uporabi katerega koli zdravila, ki vpliva na koncentracijo kalcija v serumu (npr. litij, tiazidi), je treba spremljati bolnikovo koncentracijo kalcija v serumu.

Sočasna uporaba alendronske kisline in zdravila Natpar zmanjša učinek varčevanja s kalcijem, ki lahko moti normalizacijo ravni kalcija v serumu. Sočasna uporaba zdravila Natpar z bisfosfonati ni priporočljiva.

Zdravilo Natpar je beljakovina, ki je jetrni mikrosomski encimi za presnovo zdravil (npr. izoencimi citokroma P450) ne presnavljajo in jih tudi ne zavira. Zdravilo Natpar se ne veže na beljakovine in ima majhen volumen porazdelitve.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Podatkov o uporabi zdravila Natpar pri nosečnicah ni. Študije na živalih ne kažejo neposrednih ali posrednih škodljivih učinkov na sposobnost razmnoževanja (glejte poglavje 5.3).

Tveganja za nosečnico ali razvijajoči se plod ni mogoče izključiti. Pri sprejemanju odločitve o uvedbi ali ukinitvi zdravljenja z zdravilom Natpar med nosečnostjo je treba upoštevati znana tveganja pri zdravljenju v primerjavi s pričakovanimi koristmi za mater.

Dojenje

Ni znano, ali se zdravilo Natpar izloča v materino mleko.

Razpoložljivi farmakodinamični podatki pri živalih kažejo na izločanje zdravila Natpar v mleko (glejte poglavje 5.3).

Tveganja za dojenega novorojenca/otroka ne moremo izključiti. Odločiti se je treba med prenehanjem dojenja in prekinitvijo zdravljenja z zdravilom Natpar, pri čemer je treba pretehtati koristi dojenja za otroka in koristi zdravljenja za mater.

Plodnost

O vplivu zdravila Natpar na plodnost pri ljudeh ni podatkov. Podatki pri živalih ne kažejo na zmanjšano plodnost.

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev

Zdravilo Natpar nima vpliva ali ima zanemarljiv vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev. Nevrološki simptomi so lahko znak nenadzorovanega hipoparatiroidizma, zato je treba bolnikom, ki imajo motnje kognicije ali pozornosti, svetovati, da ne smejo voziti ali upravljati strojev, dokler simptomi ne izginejo.

4.8Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

Najpogostejši neželeni učinki pri bolnikih, zdravljenih z zdravilom Natpar, so bili hiperkalciemija in hipokalciemija ter z njima povezani klinični pojavi, vključno z glavobolom, diarejo, bruhanjem, parestezijo, hipestezijo in hiperkalciurijo. V kliničnih študijah so bili ti učinki večinoma blagi do zmerni in prehodni, obravnavali pa so jih s prilagoditvami odmerkov zdravila Natpar, kalcija in/ali aktivnega vitamina D (glejte poglavji 4.4 in 5.1).

Preglednica neželenih učinkov

Neželeni učinki pri bolnikih, zdravljenih z zdravilom Natpar v študiji, nadzorovani s placebom, so našteti spodaj po organskih sistemih in pogostnosti glede na sistem MedDRA. Pogostnost je opredeljena kot: zelo pogosti (≥ 1/10) in pogosti (od ≥ 1/100 do < 1/10).

Organski sistem

Zelo pogosti (≥1/10)

Pogosti (od ≥1/100 do < 1/10)

Presnovne in prehranske

hiperkalciemija,

hipomagneziemija, tetanija

motnje

hipokalciemija

 

 

 

 

Psihiatrične motnje

 

tesnoba, nespečnost*

Bolezni živčevja

glavobol*,†, hipestezija,

somnolenca*

 

parestezija

 

Srčne bolezni

 

palpitacije*,†

Žilne bolezni

 

hipertenzija*

Bolezni dihal, prsnega koša

 

kašelj

in mediastinalnega prostora

 

 

Bolezni prebavil

diareja*,†, navzea*,

bolečina v zgornjem delu trebuha*

 

bruhanje*

 

Bolezni mišično-skeletnega

artralgija*, spazem mišic

trzanje mišic, mišično-skeletna bolečina,

sistema in vezivnega tkiva

 

mialgija, bolečine v vratu, bolečine v

 

 

udih

Bolezni sečil

 

hiperkalciurija, polakisurija

Splošne težave in

 

astenija*, bolečine v prsnem košu,

spremembe na mestu

 

utrujenost, reakcije na mestu injiciranja,

aplikacije

 

žeja*

Preiskave

 

pozitiven rezultat testa za protitelesa proti

 

 

PTH, znižanje ravni

 

 

25-hidroksiholekalciferola v krvi,

 

 

znižanje ravni vitamina D

* Znaki in simptomi, ki bi bili lahko povezani s hiperkalciemijo, opaženi v kliničnih preskušanjih.

Znaki in simptomi, ki bi bili lahko povezani s hipokalciemijo, opaženi v kliničnih preskušanjih.

Opis izbranih neželenih učinkov

V obdobju titriranja odmerka so pogosto opazili hiperkalciemijo in hipokalciemijo. Tveganje za resno hipokalciemijo je bilo največje po opustitvi zdravljenja z zdravilom Natpar (glejte poglavje 4.4).

Reakcije na mestu injiciranja

V študiji, nadzorovani s placebom, je 9,5 % (8/84) bolnikov, zdravljenih z zdravilom Natpar, in 15 % (6/40) bolnikov, ki so prejemali placebo, doživelo reakcijo na mestu injiciranja. Vse reakcije so bile blage ali zmerne.

Imunogenost

Skladno s potencialnimi imunogenimi lastnostmi zdravil, ki vsebujejo peptide, lahko uporaba zdravila Natpar sproži razvoj protiteles. V študiji, nadzorovani s placebom, pri odraslih s hipoparatiroidizmom je bila incidenca protiteles proti paratiroidnemu hormonu (PTH) 8,8 % (3/34) pri bolnikih, ki so

24 tednov enkrat dnevno dobivali subkutane odmerke od 50 do 100 mikrogramov zdravila Natpar. in 5,9 % (1/17) pri bolnikih, ki so prejemali placebo.

V vseh kliničnih študijah pri bolnikih s hipoparatiroidizmom po zdravljenju z zdravilom Natpar, ki je trajalo do 4 leta, je bila stopnja pojavnosti imunogenosti 17/87 (19,5 %) in ni bilo videti, da bi se sčasoma povečala. Teh 17 bolnikov je imelo nizke titre protiteles anti-PTH in 3 med njimi so pozneje imeli negativne teste protiteles. Navidezna prehodna narava protiteles proti PTH je verjetno posledica nizkega titra. Trije od teh bolnikov so imeli protitelesa z nevtralizacijsko aktivnostjo; ti bolniki so ohranili klinični odziv brez znakov neželenih učinkov, povezanih z imunostjo.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

Preveliko odmerjanje lahko povzroči hiperkalciemijo, katere simptomi lahko vključujejo palpitacije, spremembe na EKG, hipotenzijo, navzeo, bruhanje, omotico in glavobol. Huda hiperkalciemija je lahko smrtno nevarna ter zahteva nujno zdravstveno oskrbo in skrbno spremljanje (glejte

poglavje 4.4).

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: zdravila za uravnavanje homeostaze kalcija, paratiroidni hormoni in analogi; oznaka ATC: H05AA03

Mehanizem delovanja

Endogeni paratiroidni hormon (PTH) izločajo paratiroidne žleze v obliki polipetida iz 84 aminokislin. PTH deluje prek receptorjev za paratiroidni hormon na površini celic v kosteh, ledvicah in živčnem tkivu. Receptorji za paratiroidni hormon spadajo v družino receptorjev, povezanih z G-proteini.

PTH ima različne pomembne fiziološke funkcije, ki vključujejo osrednjo vlogo pri uravnavanju ravni kalcija in fosfata v serumu v strogo določenih mejah, uravnavanju izločanja kalcija in fosfata skozi ledvice, aktiviranju vitamina D in vzdrževanju normalne kostne premene.

Zdravilo Natpar, pridobljeno v E. coli s tehnologijo rekombinantne DNA, je identično zaporedju

84 aminokislin endogenega humanega paratiroidnega hormona.

Farmakodinamični učinki

PTH (1-84) je glavni regulator homeostaze kalcija v plazmi. V ledvicah PTH (1-84) poveča ponovno absorpcijo kalcija v ledvične tubule in spodbuja izločanje fosfatov.

Skupni učinki PTH so zvišanje koncentracije kalcija v serumu, zmanjšanje izločanja kalcija z urinom in znižanje koncentracije fosfatov v serumu.

Ker ima zdravilo Natpar enako primarno aminokislinsko zaporedje kot endogeni paratiroidni hormon, lahko pričakujemo tudi enako fiziološko delovanje.

Klinična učinkovitost in varnost

Varnost in klinična učinkovitost zdravila Natpar pri odraslih s hipoparatiroidizmom temeljita na

1 randomizirani, s placebom nadzorovani študiji, in odprti podaljšani študiji. V teh študijah so si bolniki sami odmerjali zdravilo Natpar v dnevnih odmerkih od 25 do 100 mikrogramov na subkutano injekcijo.

Študija 1 – REPLACE

Cilj tega preskušanja je bil, da zdravilo Natpar ohrani raven kalcija v serumu ter hkrati zmanjša ali nadomesti peroralne odmerke kalcija in aktivnega vitamina D. Študija je bila 24-tedensko, randomizirano, dvojno slepo, s placebom nadzorovano, multicentrično preskušanje. V tem preskušanju so bili bolniki s kroničnim hipoparatiroidizmom, ki so prejemali kalcij in aktivne oblike vitamina D (presnovek ali analog vitamina D), randomizirani za prejemanje zdravila Natpar (n = 84) ali placeba (n = 40). Povprečna starost je bila 47,3 leta (razpon od 19 do 74 let); 79 % je bilo žensk. Bolniki so imeli hipoparatiroidizem v povprečju 13,6 leta.

Ob randomizaciji so zmanjšali odmerke aktivne oblike vitamina D za 50 % in bolnike razdelili v skupino, ki je prejemala 50 mikrogramov zdravila Natpar na dan ali placebo. Randomizaciji sta sledili 12-tedensko obdobje titriranja zdravila Natpar in 12-tedensko obdobje vzdrževanja odmerka zdravila Natpar.

24-tedensko zdravljenje je končalo 90 % randomiziranih bolnikov.

Za analizo učinkovitosti so bili upoštevani kot odzivni tisti preskušanci, ki so izpolnjevali tri komponente tridelnega merila odzivnosti. Odziven preskušanec je bil opredeljen z uporabo sestavljenega primarnega cilja učinkovitosti – vsaj 50 % zmanjšanje odmerka aktivnega vitamina D glede na izhodišče IN vsaj 50 % zmanjšanje peroralnega kalcija glede na izhodišče IN vzdrževanje ali normalizacija skupne serumske koncentracije kalcija, korigirane glede na albumin, v primerjavi z izhodiščno vrednostjo (≥ 1,875 mmol/l) – in ni presegel zgornje meje normalne laboratorijske vrednosti.

Na koncu zdravljenja je 46/84 (54,8 %) bolnikov, zdravljenih z zdravilom Natpar, doseglo primarni opazovani dogodek v primerjavi z 1/40 (2,5 %) tistih, ki so prejemali placebo (p < 0,001).

V 24. tednu je bilo med bolniki, ki so zaključili študijo, 34/79 (43 %) bolnikov, zdravljenih z zdravilom Natpar, neodvisnih od aktivnega vitamina D in je prejemalo največ 500 mg kalcijevega citrata v primerjavi z 2/33 (6,1 %) bolnikov, ki so prejemali placebo (p < 0,001).

69 % (58/84) preskušancev, randomiziranih za zdravljenje z zdravilom Natpar, je izkazalo zmanjšanje peroralnega odmerka kalcija za ≥ 50 % v primerjavi s 7,5 % (3/40) preskušancev, randomiziranih za prejemanje placeba. Povprečna sprememba odstotka glede na izhodiščno vrednost v peroralnih odmerkih kalcija je bila –51,8 % (SD 44,6) pri preskušancih, ki so prejemali zdravilo Natpar, v primerjavi s 6,5 % (SD 38,5) v skupini s placebom (p < 0,001). Poleg tega je 87 % (73/84) bolnikov, zdravljenih z zdravilom Natpar, izkazalo zmanjšanje peroralnega aktivnega vitamina D za ≥ 50 % v primerjavi s 45 % (18/40) v skupini, ki je prejemala placebo.

Študija 2 – RACE

Študija 2 je dolgoročna, odprta podaljšana študija z dnevnim subkutanim odmerjanjem zdravila Natpar pri bolnikih s hipoparatiroidizmom, ki so pred tem dokončali študije z zdravilom Natpar.

V študiji je sodelovalo skupaj 49 bolnikov. Bolniki so do približno 40 mesecev (povprečno 1067 dni, razpon od 41 do 1287 dni) prejemali dnevne odmerke 25 mikrogramov, 50 mikrogramov,

75 mikrogramov ali 100 mikrogramov.

Rezultati so pokazali, da fiziološki učinki zdravila Natpar trajajo 36 mesecev. Ti učinki vključujejo vzdrževanje povprečnih serumskih koncentracij kalcija, korigiranih glede na albumin (n = 36, 2,06 +/– 0,17 mmol/l), zmanjšanje izločanja kalcija z urinom glede na izhodišče (n = 36, –1,21 ±

5,5 mmol/24 h), znižanje serumske ravni fosfata (n = 36, –0,22 ± 0,29 mmol/l) in vzdrževanje normalnega produkta kalcijevega fosfata (n = 35, < 4,4 mmol2/l2).

Pediatrična populacija

Evropska agencija za zdravila je začasno odložila zahtevo za predložitev rezultatov študij z zdravilom Natpar za eno ali več podskupin pediatrične populacije s hipoparatiroidizmom (za podatke o uporabi pri pediatrični populaciji glejte poglavje 4.2).

Zdravilo je pridobilo tako imenovano „pogojno dovoljenje za promet”. To pomeni, da se pričakujejo dodatni dokazi o zdravilu.

Evropska agencija za zdravila bo vsaj enkrat letno ponovno pregledala nove podatke o zdravilu. Če bo potrebno, bo posodobljen tudi povzetek glavnih značilnosti zdravila.

5.2Farmakokinetične lastnosti

Farmakokinetika zdravila Natpar po subkutanem injiciranju v stegno pri preskušancih s hipoparatiroidizmom je bila skladna s farmakokinetiko, ki so jo opazili pri zdravih ženskah po menopavzi, ki so prejemale paratiroidni hormon v stegno in trebuh.

Absorpcija

Absolutna biološka uporabnost subkutano injiciranega zdravila Natpar je bila 53 %.

Porazdelitev

Zdravilo Natpar ima v stanju dinamičnega ravnovesja po intravenski uporabi volumen porazdelitve

5,35 l.

Biotransformacija

Študije in vitro in in vivo so pokazale, da je očistek zdravila Natpar predvsem jetrni proces, medtem ko imajo ledvice manjšo vlogo.

Izločanje

Paratiroidni hormon v jetrih razcepijo katepsini. V ledvicah se nespremenjeni paratiroidni hormon in C-terminalni fragmenti učinkovito izločajo z glomerulno filtracijo.

Farmakokinetično/farmakodinamično razmerje

Paratiroidni hormon (rDNA) so ocenili v odprti študiji PK/PD, v kateri je 7 bolnikov s hipoparatiroidizmom prejelo posamezna subkutana odmerka 50 in 100 mikrogramov s 7-dnevnim obdobjem izplavljanja med njima.

Najvišje plazemske koncentracije (povprečna vrednost Tmax) zdravila Natpar nastopijo v 5 do

30 minutah, z drugim, običajno manjšim vrhom po 1 do 2 urah. Navidezni končni razpolovni čas (t1/2) je bil 3,02 ure pri odmerku 50 mikrogramov in 2,83 ure pri odmerku 100 mikrogramov. Najvišja povprečna zvišanja ravni kalcija v serumu, ki so nastopila po 12 urah, so bila pri odmerku

50 mikrogramov približno 0,125 mmol/l, pri odmerku 100 mikrogramov pa 0,175 mmol/l.

Vpliv na presnovo mineralov

Zdravljenje z zdravilom Natpar zviša koncentracijo kalcija v serumu pri bolnikih s hipoparatiroidizmom v odvisnosti od odmerka. Po eni injekciji paratiroidnega hormona (rDNA) povprečna koncentracija skupnega kalcija v serumu doseže najvišjo vrednost v 10 do 12 urah. Odziv ravni kalcija se obdrži več kot 24 ur po injiciranju.

Izločanje kalcija z urinom

Zdravljenje z zdravilom Natpar povzroči zmanjšanje izločanja kalcija z urinom za 13 % pri odmerku 50 mikrogramov in 23 % pri odmerku 100 mikrogramov) z najnižjo točko po 3 do 6 urah in vrnitvijo na ravni pred odmerkom v 16 do 24 urah.

Fosfat

Po injiciranju zdravila Natpar se koncentracije fosfata v serumu v prvih 4 urah znižujejo sorazmerno z ravnjo PTH(1-84) in ostanejo znižane več kot 24 ur po injiciranju.

Aktivni vitamin D

Raven 1,25-(OH)2D v serumu po enem odmerku zdravila Natpar doseže najvišje ravni v približno 12 urah in se v 24 urah povrne skoraj na izhodiščno vrednost. Opazili so, da je bilo pri odmerku

50 mikrogramov zvišanje ravni 1,25-(OH)2D v serumu večje kot pri odmerku 100 mikrogramov, verjetno zato, ker kalcij v serumu neposredno zavira ledvični encim 25-hidroksivitamin D-1- hidroksilazo.

Posebne skupine bolnikov

Okvara jeter

Farmakokinetično študijo pri preskušancih brez hipoparatiroidizma so opravili pri 6 moških in

6 ženskah z zmerno okvaro jeter (7–9 na Child-Pughovi lestvici [razred B]) v primerjavi z ujemajočo se skupino 12 preskušancev z normalnim delovanjem jeter. Po enem subkutanem odmerku

100 mikrogramov so bile povprečne vrednosti Cmax in vrednosti Cmax, popravljene glede na izhodišče, pri preskušancih z zmerno okvaro za 18 % do 20 % višje kot pri tistih z normalnim delovanjem. V profilih skupne serumske koncentracije kalcija v času ni bilo očitnih razlik med skupinama preskušancev z različnim delovanjem jeter. Pri bolnikih z blago do zmerno okvarjenim delovanjem jeter prilagoditev odmerka zdravila Natpar ni potrebna. O bolnikih s hudo okvaro jeter ni podatkov.

Okvara ledvic

Farmakokinetiko po enem subkutanem 100-mikrogramskem odmerku zdravila Natpar so ocenili pri 16 preskušancih brez okvare ledvic (očistek kreatinina (CLcr) > 80 ml/min) in 16 preskušancih z okvaro ledvic. Povprečna najvišja koncentracija (Cmax) PTH po 100 mikrogramih paratiroidnega hormona (rDNA) pri osebah z blago do zmerno okvaro ledvic (CLcr od 30 do 80 ml/min) je bila za približno 23 % višja kot pri preskušancih z normalnim delovanjem ledvic. Izpostavljenost PTH, izmerjena z vrednostjo AUC0-last in vrednostjo AUC0-last, popravljeno glede na izhodišče, je bila za približno 3,9 % oziroma 2,5 % višja od opažene pri osebah z normalnim delovanjem ledvic.

Na podlagi teh rezultatov bolnikom z blago do zmerno okvaro ledvic (CLcr od 30 do 80 ml/min) ni treba prilagoditi odmerka. Pri bolnikih na dializi niso opravili nobenih študij. O bolnikih s hudo okvaro ledvic ni podatkov.

Pediatrična populacija

Farmakokinetični podatki pri pediatričnih bolnikih niso na voljo.

Starejši bolniki

Klinične študije z zdravilom Natpar niso vključevale zadostnega števila preskušancev, starih 65 let in več, da bi ugotovili, ali se odzivajo drugače kot mlajši.

Spol

V študiji REPLACE niso opazili klinično pomembnih razlik med spoloma.

Telesna masa

Prilagajanje odmerka na podlagi telesne mase ni potrebno.

5.3Predklinični podatki o varnosti

Predklinični podatki na osnovi običajnih študij farmakološke varnosti, mutagenosti, toksičnosti za plodnost in razmnoževanje na splošno ne kažejo posebnega tveganja za človeka.

Podgane, ki so 2 leti dobivale dnevne injekcije zdravila Natpar, so imele od odmerka odvisno povečano tvorbo kosti in povečano incidenco tumorjev kosti, vključno z osteosarkomom, najverjetneje zaradi negenotoksičnega mehanizma. Zaradi razlik v fiziologiji kosti pri podganah in ljudeh klinična pomembnost teh ugotovitev ni znana. V kliničnih preskušanjih niso opazili osteosarkomov.

Zdravilo Natpar ni negativno vplivalo na plodnost ali zgodnji embrionalni razvoj pri podganah, embrio-fetalni razvoj pri podganah in kuncih ali pred/postnatalni razvoj pri podganah. V mleko podgan v laktaciji se izloča zelo majhna količina zdravila Natpar.

Pri opicah, ki so 6 mesecev vsak dan prejemale subkutane odmerke, so pri izpostavljenosti, ki je bila 2,7-krat večja od klinične izpostavljenosti pri največjem odmerku, opazili povečano incidenco mineralizacije ledvičnih tubulov.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

Prašek natrijev klorid manitol

citronska kislina monohidrat

natrijev hidroksid (za uravnavanje vrednosti pH)

Vehikel metakrezol voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

Zdravila ne smemo mešati z drugimi zdravili.

6.3Rok uporabnosti

3 leta.

Rekonstituirana raztopina

Po rekonstituciji raztopina ostane kemično in fizično stabilna do 14 dni, če je shranjena v hladilniku

(2 °C–8 °C), in do 3 dni, če je v 14-dnevnem obdobju uporabe shranjena zunaj hladilnika pri temperaturi, ki ne presega 25 °C.

Injekcijski peresnik, ki vsebuje rekonstituiran vložek, shranjujte tesno zaprt za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte v hladilniku (2 °C–8 °C).

Ne zamrzujte.

Vložek shranjujte v držalu vložka v zunanji škatli za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

Za pogoje shranjevanja po rekonstituciji zdravila glejte poglavje 6.3.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

Vložek z dvema komorama, ki je shranjen v držalu, je izdelan iz stekla tipa I z 2 gumijastima zamaškoma iz bromobutilne gume in objemno zaporko (iz aluminija) s tesnilom iz bromobutilne gume.

Natpar 25 mikrogramov

En vložek v vijoličnem držalu vsebuje 350 mikrogramov paratiroidnega hormona (rDNA) v obliki praška v prvi komori in 1000 mikrolitrov vehikla v drugi komori (kar ustreza 14 odmerkom).

Natpar 50 mikrogramov

En vložek v rdečem držalu vsebuje 700 mikrogramov paratiroidnega hormona (rDNA) v obliki praška v prvi komori in 1000 mikrolitrov vehikla v drugi komori (kar ustreza 14 odmerkom).

Natpar 75 mikrogramov

En vložek v sivem držalu vsebuje 1050 mikrogramov paratiroidnega hormona (rDNA) v obliki praška v prvi komori in 1000 mikrolitrov vehikla v drugi komori (kar ustreza 14 odmerkom).

Natpar 100 mikrogramov

En vložek v modrem držalu vsebuje 1400 mikrogramov paratiroidnega hormona (rDNA) v obliki praška v prvi komori in 1000 mikrolitrov vehikla v drugi komori (kar ustreza 14 odmerkom).

Velikost pakiranja: škatla z 2 vložkoma.

Različne jakosti so označene z barvo vložka/škatle:

25 mikrogramov – vijolična,

50 mikrogramov – rdeča,

75 mikrogramov – siva,

100 mikrogramov – modra.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Paratiroidni hormon (rDNA) se injicira z vložkom in injekcijskim peresnikom za večkratno uporabo. Vsak peresnik sme uporabljati samo en bolnik. Za vsako injiciranje je treba uporabiti novo sterilno iglo. Uporabljajte igle za peresnik 31 G x 8 mm. Po rekonstituciji mora biti tekočina brezbarvna in praktično brez delcev; paratiroidni hormon (rDNA) se ne sme uporabljati, če je rekonstituirana raztopina motna ali obarvana, ali če vsebuje vidne delce.

NE STRESAJTE med rekonstitucijo ali po njej; stresanje bi lahko povzročilo denaturacijo zdravilne učinkovine.

Pred uporabo peresnika za večkratno uporabo preberite priložena navodila za uporabo.

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited

5 Riverwalk,

Citywest Business Campus,

Dublin 24

Irska

8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/15/1078/001

EU/1/15/1078/002

EU/1/15/1078/003

EU/1/15/1078/004

9.DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 24.april 2017

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu.

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept