Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quadramet (samarium [153Sm] lexidronam pentasodium) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - V10BX02

Updated on site: 09-Oct-2017

Ime zdravilaQuadramet
ATC kodaV10BX02
Substancasamarium [153Sm] lexidronam pentasodium
ProizvajalecCIS bio international

1.IME ZDRAVILA

Quadramet 1,3 GBq/ml raztopina za injiciranje

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

En ml raztopine vsebuje 1,3 GBq (153Sm)samarij-leksidronam, pentanatrijeve soli, na referenčni datum (ustreza 20 do 80 µg/ml samarija na vialo)

Specifična aktivnost samarija je približno 16 – 65 MBq/µg s amarija.

Vsaka viala vsebuje 2 – 4 GBq na referen čni datum.

Samarij-153 oddaja srednjeenergijske beta delce in gama foton, ki omogoča scintigrafijo ter ima razpolovni čas 46,3 ure (1,93 dneva). Primarne emisije sevanja samarija-153 so navedene v Tabeli 1.

TABELA 1: GLAVNE EMISIJE SEVANJA SAMARIJA-153

Sevanje

Energija (keV)*

Razvejitveno razmerje

Beta

30%

Beta

50%

Beta

20%

Gama

29%

 

 

 

*Največje energije so navedene za sevanja beta, povprečna energija beta delcev je 233 keV.

Pomožne snovi z znanim u činkom: natrij 8,1 mg/ml.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6. 1.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje.

Bistra, brezbarvna do svetlo jantarna raztopino, ki ima pH med 7,0 in 8,5.

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

Quadramet je indiciran za lajšanje bole čin v kosteh pri bolnikih z množi čnimi bolečimi osteoblastnimi kostnimi metastazami, ki na scintigrafiji kosti kopičijo s tehnecijem (99mTc) označene bifosfonate.

Pred uvedbo zdravljenja moramo potrditi prisotnost osteoblastnih metastaz, ki kopičijo s tehnecijem (99mTc) označene bifosfonate.

4.2Odmerjanje in način uporabe

Quadramet smejo dajati le zdravniki, ki imajo izkuš nje z uporabo radiofarmakov, ko je zdravnik- specialist podal celotno onkološko oceno bolnika.

Odmerjanje

Priporočeni odmerek Quadrameta znaša 37 MBq na kg telesne m ase.

Pediatrična populacija

Zaradi pomanjkanja podatkov o varnosti in učinkovitosti uporaba zdravila Quadramet pri otrocih pod 18 let ni priporočljiva.

Način uporabe

Quadramet dajemo počasi intravensko v trajanju 1 minute po vzpostavljenem intravenskem kanalu. Quadrameta pred uporabo ne smete redčiti.

Bolniki, ki se odzivajo na Quadramet, običajno začutijo olajšanje bole čine v prvem tednu po začetku terapije. Olajšanje bole čine traja 4 tedne do 4 mesece. Bolnike, ki zaznajo zmanjšanje bole čine, lahko vzpodbudimo k zmanjšanju uporabe opioidnih analgeti kov.

Ponovna aplikacija Quadrameta mora temeljiti na odzivu posameznega bolnika na predhodno zdravljenje ter na kliničnih simptomih. Upoštevati moramo minimalen razmik 8 tednov, da se lahko funkcija kostnega mozga ustrezno popravi.

Podatki o varnosti ponovne aplikacije so skromni in temeljijo le na poročilih pri uporabi tega zdravila pri majhnem številu bolnikov.

Za navodila glede priprave zdravila pred dajanjem glejte poglavje 12.

4.3Kontraindikacije

preobčutljivost za zdravilno učinkovino (etilendiamintetrametilenfosfonat (EDTMP) ali podobne fosfonate) ali katerokoli pomožno snov, nav edeno v poglavju 6.1

pri nosečnicah (glejte poglavje 4.6)

pri bolnikih, ki so se v preteklih 6 tednih zdravili s kemoterapijo ali zunanjim obsevanjem polovice telesa.

Quadramet uporabljamo le kot paliativno sredstvo in ga ne smemo dajati sočasno z mielotoksično kemoterapijo, ker lahko poveča mielotoksični učinek.

Ne smemo ga uporabljati sočasno z drugimi bifosfonati, če je na scintigrafiji kosti s (99mTc)tehnecijem označenega bifosfonata vidna interferenca.

4.4Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Kadar ni na razpolago kliničnih podatkov, moramo injicirano aktivnost prilagoditi delovanju ledvične funkcije.

Pri bolnikih, ki imajo zaradi predhodne terapije ali bolezni zmanjšano rezervo kostnega mozga, uporabe Quadrameta ne priporočamo, razen če pričakovana korist zdravljenja odtehta tveganje.

Zaradi verjetnosti pojava supresije kostnega mozga po aplikaciji Quadrameta moramo 2 tedna po aplikaciji tedensko spremljati krvno sliko vsaj 8 tednov, ali do ponovne vzpostavitve ustrezne funkcije kostnega mozga.

Pred injiciranjem naj bolnik zaužije (ali prejme z intravensko aplikacijo) najmanj 500 ml tekočine, po aplikaciji pa naj kar se da pogosto odvaja vodo, s čimer se zmanjša izpostavljenost mehurja sevanju.

Zaradi hitrega izločanja Quadrameta, previdnostni ukrepi v zvezi z radioaktivnostjo izločenega urina 6-12 ur po aplikaciji niso več potrebni.

Pri inkontinentnih bolnikih so v prvih šestih urah po aplikaciji potrebni posebni previdnostni ukrepi, kot je kateterizacija mehurja, s čimer zmanjšamo tveganje radioaktivne kontaminacije oblačil, posteljnega perila in bolnikovega okolja. Pri ostalih bolnikih pa je treba zbirati urin vsaj šest (6) ur.

Pri bolnikih z boleznimi sečil je potrebna kateterizacija mehurja.

Prejemanje, uporaba in dajanje radiofarmakov sme potekati le v določenih kliničnih ustanovah, poseg pa smejo izvajati le za to pooblaš čene osebe. Prevzem, shranjevanje, uporaba, premeš čanje in odlaganje radiofarmakov mora potekati v skladu s predpisi in ustreznimi dovoljenji odgovornih lokalnih uradnih organizacij.

Uporabnik mora pri pripravi radiofarmakov upoštevat i zahteve varstva pred sevanji in farmacevtske kakovosti. Upoštevati je treba ustrezne previdnostn e ukrepe za zagotavljanje aseptičnosti, ki so v skladu z Dobro proizvodno prakso za zdravila.

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Zaradi možnega sinergisti čnega učinka na kostni mozeg zdravljenje ne sme potekati sočasno s kemoterapijo ali radioterapijo. Zdravilo Quadramet lahko dajemo po zaključku teh terapij, oziroma, ko se kostni mozeg ustrezno opomore.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Zdravilo Quadramet je kontraindicirano (glejte poglavje 4.3) med nosečnostjo. Možnost zanositve moramo brezpogojno izključiti. Ženske v rodni dobi morajo uporabljati u činkovito kontracepcijo med zdravljenjem in celotnem kontrolnem obdobju.

Dojenje

Na razpolago ni kliničnih podatkov o izločanju Quadrameta v mleku doječih mater. Če je torej v tem obdobju zdravljenje s Quadrametom nujno, moramo namesto dojenja uvesti hranjenje z umetnim mlekom, izločeno materino mleko pa zavreči.

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s str oji

Študij o vplivu na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji niso izvedli.

4.8Neželeni u činki

Pri bolnikih, ki so prejemali Quadramet, so opazili zmanjšanje števila levkocitov in trombocitov ter pojav anemije.

V kliničnih preskušanjih je ob najve čjem padcu število levkocitov in trombocitov znašalo približno 40% - 50% njihove izhodiš čne vrednosti; te najnižje vrednosti so bile zabelež ene 3-5 tednov po aplikaciji odmerka in so se zopet vrnile v izhodiš čno stanje 8 tednov po terapiji.

Postmarketinška poro čila o trombocitopeniji vključujejo posamezne primere intrakranialne krvavitve in primere s smrtnim izidom.

Redki bolniki, pri katerih se je pojavila toksičnost 3-4 stopnje za krvotvorne organe, so bili predhodno zdravljeni bodisi z obsevanjem ali kemoterapijo ali pa so imeli hitro napredujočo bolezen z verjetno razširitvijo v kostni mozeg.

Majhno število bolnikov je navajalo, da so imeli km alu po injekciji prehodno močnejše bole čine v kosteh (burna reakcija). Ta reakcija je običajno blaga, pojavi se v 72 urah po aplikaciji in izgine sama od sebe. Take reakcije se običajno odzivajo na analgetike.

Poročajo o neželenih u činkih, kot so navzea, bruhanje, driska in znojenje.

Po dajanju zdravila Quadramet poročajo tudi o preobčutljivostnih reakcijah, vključno z redkimi primeri anafilaktične reakcije.

Nekaj bolnikov je imelo kompresijo hrbtenjače ali korenin, diseminirano intravaskularno koagulacijo in cerebrovaskularni insult. Naštete pojave bi lahk o povezali z napredovanjem bolezni pri teh bolnikih. Kadar gre za metastaze v hrbtenici na cerviko-dorzalni ravni, ne moremo izključiti povečanega tveganja za kompresijo hrbtenjače.

Prejeta doza sevanja zaradi terapevtske izpostavljenosti lahko povzroči večjo pojavnost rakavih obolenj in mutacij. V vseh primerih moramo zagotoviti, da je tveganje zaradi sevanja manj ogrožajo če kot bolezen sama.

Poročanje o domnevnih neželenih u činkih

Poročanje o domnevnih neželenih u činkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem u činku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

To zdravilo sme dajati le ustrezno usposobljeno osebje v pooblaš čenih ustanovah. Zato je možnost prevelikega odmerjanja zdravila manj verjetna.

Pričakovano tveganje je lahko torej povezano le z nenamerno aplikacijo prevelikega odmerka sevanja. Prejeto dozo sevanja lahko omejimo s pospešeno diur ezo in pogostim odvajanjem seča.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: razni radioterapevtiki za lajšanje bole čin,

Oznaka ATC: V10BX02

Mehanizem delovanja

Quadramet ima afiniteto do kostnega tkiva, se kopiči v področjih spremenjene zgradbe kosti in je v tesni zvezi s hidroksiapatitom.

Farmakodinamični učinki

Študije na podganah so pokazale, da se Quadramet hi tro izloči iz krvi in se lokalizira v rastnih delih kostnega matriksa, zlasti v plasti osteoidov, kjer prihaja do mineralizacije.

Klinična učinkovitost in varnost

V kliničnih študijah, kjer uporabljajo planarne tehnike sli kanja, se Quadramet v lezijah kopiči v razmerju približno 5:1 glede na normalno kostno tki vo in v razmerju 6:1 glede na mehko tkivo. Tako lahko področja metastatske raš če akumulirajo značilno večje količine Quadrameta kot okolno normalno kostno tkivo.

5.2Farmakokinetične lastnosti

Absorpcija

Skupno kopičenje Quadrameta v raziskavi na 453 bolnikih z različnimi primarnimi malignomi je znašalo 65,5 ± 15,5 % aplicirane radioaktivnosti. U gotovljena je bila pozitivna korelacija med kopičenjem v skeletu in številom metastatskih mest. Nasp rotno pa je bilo kopičenje v skeletu obratno sorazmerno s plazemsko radioaktivnostjo po 30 minutah.

Izločanje

Pri bolnikih se Quadramet hitro izloči iz krvi. 30 minut po tem, ko so 22 bolnikom injicirali QUADRAMET, je bilo v plazmi prisotno le še 9,6 ± 2, 8 % aplicirane radioaktivnosti. Po 4 in 24 urah je radioaktivnost v plazmi padla od 1,3 ± 0,7 % na 0,05 ± 0,03 %.

Izločanje z urinom je potekalo pretežno v prvih 4 urah ( 30,3 ± 13,5 %). Po 12 urah se je 35,3 ± 13,6 % aplicirane radioaktivnosti izločilo v urinu. Izločanje v urinu je bilo manjše pri bolnikih, ki so ime li obsežne kostne metastaze, ne glede na koli čino apliciranega radiofarmaka.

Biotransformacija

Analiza vzorcev urina je pokazala, da je bila radioaktivnost prisotna v obliki nespremenjenega kompleksa.

5.3Predklinični podatki o varnosti

Produkti radiolize Sm-EDTMP so pokazali toksičnost za ledvica pri podganah in psih, raven brez ugotovljenih neželenih u činkov je bila pri koncentraciji 2,5 mg/kg.

Pokazalo se je, da - v primerjavi z enkratno aplikacijo - po ponavljajoči aplikaciji odmerka samarija (153Sm)-EDTMP pri psih traja nekoliko dlje, da se prizadeti kostni mozeg in periferni hematološki parametri spet normalizirajo.

Radioaktivnega Sm-EDTMP niso preskušali na mutageno st/karcinogenost, vendar pa je treba upoštevati, da prejeta doza sevanja zaradi terapevt ske izpostavljenosti lahko predstavlja določeno genotoksično /karcinogeno tveganje.

V seriji in vivo in in vitro testov neradioaktivni Sm-EDTMP ni imel mutagenega potenciala. Enake rezultate navajajo za Sm-EDTMP, ki je bil obogaten z razgradnimi produkti radiolize.

V študiji karcinogenega potenciala EDTMP so se pri podganah ob visokih odmerkih pojavili osteosarkomi. Glede na odsotnost genotoksičnih lastnosti lahko te učinke povežemo s kelatnimi lastnostmi EDTMP, ki privedejo do motenj v kostnem metabolizmu.

Do sedaj niso opravili študij, v katerih bi ocenjev ali vpliv Quadrameta na reprodukcijo.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

Skupni EDTMP (v obliki EDTMP.H2O)

Kalcij-EDTMP natrijeva sol (v obliki Ca)

Skupni natrij (kot Na)

Voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

Zaradi pomanjkanja študij kompatibilnosti zdravila ne smemo mešati z drugimi zdravili.

6.3Rok uporabnosti

1 dan od datuma kalibracije, navedenega na ovojnini.

Uporabite v 6 urah po odmrznjenju. Po odmrznjenju ne smete ponovno zamrzovati.

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Quadramet se dostavlja zmrznjen v suhem ledu.

Shranjujte v zamrzovalniku pri temperaturi -10 °C d o -20 °C v originalni ovojnini.

Postopki pri shranjevanju morajo biti v skladu z lokalnimi predpisi za radioaktivne snovi.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

Brezbarvna 15-ml viala iz vlečenega stekla tipa I po Evropski farmakopeji, zaprta s teflonsko prevlečenim klorobutilnim zamaškom iz naravne gume in alum inijasto zaš čitno zaporko.

Vsaka viala vsebuje 1,5 ml (2 GBq ob kalibraciji) do 3,1 ml (4 GBq ob kalibraciji) raztopine za injiciranje.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Aplikacija radiofarmakov predstavlja tveganje izpostavljenosti sevanju drugih oseb ali kontaminaciji zaradi razlitja urina, bruhanja ipd. Zaradi tega morate upoštevati nacionalne predpise glede previdnostnih ukrepov za zaš čito pred ionizirajočimi sevanji.

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

(Glejte poglavje 12, kjer so natančna navodila za pripravo zdravila)

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET

CIS bio international

Boîte Postale 32

F-91192 GIF-SUR-YVETTE Cedex

FRANCIJA

8.ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

EU/1/97/057/001

9.DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROME T

Datum prve odobritve: 5. februar 1998

Datum zadnjega podaljšanja: 12. december 2007

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

11.DOZIMETRIJA

Ocenjene absorbirane doze sevanja, ki jih prejme povprečen odrasel bolnik po intravenski injekciji zdravila Quadramet, so navedene v tabeli 2. Ocenjene vrednosti prejetih doz sevanja temeljijo na študijah klini čne porazdelitve s pomočjo metod, ki jih je za izračunavanje doz sevanja razvil Medical Internal Radiation Dose (MIRD) Committee pri Združe nju za nuklearno medicino (Society of Nuclear Medicine).

Ker se zdravilo Quadramet izloča v urinu, so pri izpostavljenosti sevanju upošteva li 4,8-urni interval pri odvajanju urina. Pri oceni prejetih doz sevanja na kosti in kostni mozeg se predvideva, da se, skladno z avtoradiogrami kostnih vzorcev odvzetih bolnikom, ki so prejemali zdravilo Quadramet, radioaktivnost nalaga na površini kosti..

Na doze sevanja, ki jih prejmejo posamezni organi, ki niso ciljni organi zdravljenja, lahko značilno vplivajo patofiziološke spremembe, ki jih sproži bo lezenski proces. To je treba upoštevati tudi pri uporabi naslednjih podatkov:

TABELA 2: ABSORBIRANE DOZE SEVANJA

Organ

Absorbirana doza na injicirano radioaktivnost

 

(mGy/MBq)

 

 

jajčniki

0,008

jetra

0,005

koža

0,004

ledvice

0,018

maternica

0,011

mišice

0,007

možgani

0,011

nadledvične žleze

0,009

pljuča

0,008

površina kosti

6,76

prsni koš

0,003

rdeči kostni mozeg

1,54

š čitnica

0,007

stena ascendentnega kolona

0,005

stena descendentnega

0,010

kolona

 

stena sečnega mehurja

0,973

stena miokarda

0,005

tanko črevo

0,006

testisi

0,005

timus

0,004

trebušna slinavka

0,005

vranica

0,004

želodec

0,004

žol čnik

0,004

 

 

Efektivna doza

0,307

(mSv/MBq)

 

 

 

Pri tem zdravilu je efektivna doza sevanja po injicirani radioaktivnosti 2590 MBq enaka 796 mSv.

Pri aplicirani radioaktivnosti 2590 MBq znaša tipi čna doza sevanja, ki jo prejme ciljni organ - kostne metastaze 86,5 Gy, tipične doze sevanja, ki jih prejmejo kritični organi, pa so naslednje: normalne kostne površine 17,5 Gy, rde či kostni mozeg 4,0 Gy, stena sečnega mehurja 2,5 Gy, ledvice 0,047 Gy in jajčniki 0,021 Gy.

12.NAVODILA ZA PRIPRAVO RADIOFARMAKOV

Pred uporabo pustite zdravilo odmrzniti pri sobni temperaturi.

Pred uporabo morate raztopino za injiciranje vizualno pregledati. Biti mora bistra, brez delcev. Med preverjanjem bistrosti raztopine si mora oseba, ki preverja, zaš čititi oči.

Radioaktivnost morate izmeriti z radionuklidnim kalibratorjem neposredno pred aplikacijo. Pred aplikacijo zdravila Quadramet morate verificirati odmerek in identificirati bolnika.

Zaradi zagotavljanja varnosti pred sevanjem se mora zdravljenje izvajati v ustanovi, ki ima ustrezno pooblastilo za terapevtsko uporabo odprtih virov radioaktivnega sevanja. Bolnik/bolnica bo odpuš čen, ko bo stopnja izpostavljenosti v mejah, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja.

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu.

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept