Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Thyrogen (thyrotropin alfa) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - H01AB01

Updated on site: 10-Oct-2017

Ime zdravilaThyrogen
ATC kodaH01AB01
Substancathyrotropin alfa
ProizvajalecGenzyme Europe B.V.

1.IME ZDRAVILA

Thyrogen 0,9 mg prašek za raztopino za injiciranje

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Ena viala zdravila Thyrogen vsebuje nominalno vrednost 0,9 mg tirotropina alfa. Po rekonstituciji vsebuje ena viala zdravila Thyrogen 0,9 mg tirotropina alfa v 1,0 ml.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

prašek za raztopino za injiciranje

Beli do umazano beli lipofilizirani prašek.

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

Zdravilo Thyrogen je indicirano za uporabo pri testiranju tiroglobulina (Tg) v serumu z ali brez scintigrafije z radioaktivnim jodom za odkrivanje tiroidnih ostankov in dobro diferenciranega raka ščitnice pri bolnikih, ki se po tiroidektomiji zdravijo s hormonsko supresivno terapijo (THST - thyroid hormone suppression therapy).

Pri nizko ogroženih bolnikih z dobro diferenciranim karcinomom ščitnice in nezaznavnimi ravnmi Tg v serumu pri THST ter brez rh (rekombinantni, humani) TSH-stimuliranega zvišanja ravni Tg lahko nadaljujemo z določanjem rh TSH- stimulirane ravni Tg.

Zdravilo Thyrogen je, v kombinaciji z od 30 mCi (1,1 GBq) do 100 mCi (3,7 GBq) radioaktivnega joda, indicirano za predterapevtsko stimulacijo za ablacijo ostankov tiroidnega tkiva pri bolnikih s skoraj popolno ali popolno tiroidektomijo dobro diferenciranega raka ščitnice, pri katerih ni znakov oddaljenega metastatskega raka ščitnice (glejte poglavje 4.4).

4.2Odmerjanje in način uporabe

Zdravljenje morajo nadzorovati zdravniki z izkušnjami s področja raka ščitnice.

Odmerjanje

Priporočena shema odmerjanja sta dva odmerka po 0,9 mg tirotropina alfa v razmiku 24 ur, ki ju damo samo z intramuskularno injekcijo.

Pediatrična populacija

Zaradi pomanjkanja podatkov o uporabi zdravila Thyrogen pri otrocih lahko zdravilo Thyrogen dajemo otrokom samo v izrednih okoliščinah.

Starejši

Rezultati kontroliranih preskušanj kažejo, da ni razlike v varnosti in učinkovitosti zdravila Thyrogen med odraslimi bolniki, starimi manj kot 65 let, in bolniki, starimi nad 65 let, če se zdravilo Thyrogen uporablja za diagnostične namene.

Pri starejših bolnikih odmerka ni treba prilagajati (glejte poglavje 4.4).

Bolniki z okvaro ledvic/jeter

Informacije pridobljene v obdobju trženja in objavljene informacije kažejo, da je izločanje zdravila Thyrogen pomembno upočasnjeno pri bolnikih s končno stopnjo ledvične bolezni (ESRD - end stage renal disease), ki so odvisni od dialize, kar povzroči podaljšano zvečanje ravni ščitnico stimulirajočega hormona (TSH) še nekaj dni po zdravljenju. To lahko povzroči zvečano tveganje glavobola in navzee. Študij alternativnih režimov odmerjanja zdravila Thyrogen pri bolnikih z ESRD, ki bi podali navodila za zmanjšanje odmerka pri tej populaciji, niso izvajali.

Pri bolnikih s pomembno ledvično okvaro mora aktivnost radioaktivnega joda previdno odmeriti zdravnik s področja nuklearne medicine.

Uporaba zdravila Thyrogen pri bolnikih z zmanjšanim jetrnim delovanjem ne zahteva posebnih ukrepov.

Način uporabe

Po rekonstituciji z vodo za injekcije 1,0 ml raztopine (0,9 mg tirotropina alfa) injiciramo v zadnjico z intramuskularno injekcijo. Za navodila glede rekonstitucije zdravila pred dajanjem glejte poglavje 6.6.

Za scintigrafijo z radioaktivnim jodom ali ablacijo damo radioaktivni jod bolniku 24 ur po zadnjem injiciranju zdravila Thyrogen. Diagnostično scintigrafijo izvršimo 48 ali 72 ur po prejetju radioaktivnega joda, medtem ko lahko scintigrafijo po ablaciji odložimo za nekaj dni, da se zmanjša izvorna aktivnost.

Za diagnostično testiranje tiroglobulina v serumu (Tg) moramo vzorec seruma vzeti 72 ur po zadnjem injiciranju zdravila Thyrogen. Uporaba zdravila Thyrogen z testiranjem Tg za spremljanje posttiroidektomijskih bolnikov z dobro diferenciranim rakom ščitnice mora biti v skladu z uradnimi smernicami.

4.3

Kontraindikacije

 

Preobčutljivost za ščitnico stimulirajoči hormon govejega ali humanega izvora ali katero koli

 

pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1.

 

Nosečnost (glejte poglavje 4.6).

4.4

Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Zdravila Thyrogen ne smemo dajati intravensko.

Kadar uporabljamo kombinacijo scintigrafije celotnega telesa (WBS - Whole Body Scintigraphy) in testiranja Tg kot alternativo odstranitvi tiroidnega hormona, po dajanju zdravila Thyrogen le-ta zagotavlja najvišjo stopnjo občutljivosti pri zaznavanju tiroidnih ostankov ali raka. Z zdravilom Thyrogen lahko dobimo tudi lažno negativne rezultate. Če obstaja močan sum metastatske bolezni, razmislite o potrdilnem WBS in testiranju Tg po odstranitvi tiroidnega hormona.

Prisotnost avtoprotiteles Tg lahko pričakujemo pri 18 - 40 % bolnikov z diferenciranim rakom ščitnice, to pa lahko povzroči lažno negativne meritve ravni Tg v serumu. Zato je potrebno določanje vrednosti tako TgAb kot Tg.

Pri uporabi zdravila Thyrogen pri starejših bolnikih s srčnim obolenjem (npr. bolezen srčnih zaklopk, kardiomiopatija, bolezen koronarnih arterij in predhodna ali obstoječa tahiaritmija, vključno z atrijsko fibrilacijo), pri katerih je tveganje veliko in pri njih ni bila izvedena tiroidektomija, je potrebno skrbno oceniti razmerje med koristmi in tveganjem.

Znano je, da povzroča zdravilo Thyrogen prehodno, a statistično značilno povečanje koncentracije tiroidnega hormona v serumu, če se daje bolnikom, ki imajo in situ še vedno veliko količino tiroidnega tkiva. Zato je treba pri bolnikih z veliko količino preostalega tiroidnega tkiva skrbno individualno oceniti razmerje med koristmi in tveganjem.

Dogoročni podatki v zvezi z uporabo nižjega odmerka radioaktivnega joda še niso na voljo.

Učinek na rast tumorja in/ali njegovo velikost:

Pri bolnikih z rakom ščitnice več primerov stimulirane rasti tumorjev, poročanih med odstranitvijo tiroidnih hormonov v diagnostične namene, pripisujejo s tem povezanim podaljšanim povišanjem ravni TSH.

Obstaja teoretična možnost, da zdravilo Thyrogen, tako kot odstranitev tiroidnega hormona, povzroči stimulirano rast tumorjev. V kliničnih preskušanjih s tirotropinom alfa, ki povzroči kratkoročno zvišanje ravni TSH v serumu, ne poročajo o nobenem primeru rasti tumorjev.

Zaradi povišanja ravni TSH po dajanju zdravila Thyrogen bolniki z metastatskim rakom ščitnice, še posebno v omejenih prostorih, kot so možgani, hrbtenjača in orbita ali infiltracija vratu, lahko dobijo lokalne edeme ali fokalne krvavitve na mestu teh metastaz, kar poveča velikost tumorja.

To lahko povzroči akutne simptome, ki so odvisni od anatomske lokacije tkiva. Pri bolnikih z metastazami CŽS je npr. prišlo do hemiplegije, hemipareze, izgube vida. Po dajanju zdravila Thyrogen so poročali tudi o edemu grla, respiratornem distresu, zaradi katere je bila potrebna traheotomija, in bolečini na mestu metastaz. Pri bolnikih, pri katerih lahko lokalno širjenje tumorja ogroža vitalne anatomske strukture, je priporočljivo razmisliti o predhodnem zdravljenju s kortikosteroidi.

Natrij

To zdravilo vsebuje manj kot 1 mmol (23 mg) natrija na injekcijo, kar v bistvu pomeni ‘brez natrija’.

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Formalne študije interakcij med zdravilom Thyrogen in drugimi zdravili niso bile opravljene. Med kliničnimi preskušanji pri sočasnem dajanju niso bile zaznane nikakršne interakcije med zdravilom Thyrogen in tiroidnimi hormoni trijodotironinom (T3) in tiroksinom (T4).

Uporaba zdravila Thyrogen dovoljuje scintigrafijo z radioaktivnim jodom pri bolnikih, ki so med potekom zdravljenja s hormonsko supresivno terapijo v evtirotičnem stanju. Podatki o kinetiki radioaktivnega joda kažejo, da je pri zmanjšanem ledvičnem delovanju očistek radioaktivnega joda v evtirotičnem stanju približno 50 % večji kot v hipotirotičnem stanju, kar vodi k zmanjšanemu zadrževanju radioaktivnega joda v telesu v času scintigrafije. Ta dejavnik je potrebno upoštevati pri določanju aktivnosti radioaktivnega joda za uporabo pri scintigrafiji z radioaktivnim jodom.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Študije razmnoževanja pri živalih z zdravilom Thyrogen niso bile opravljene.

Ni znano, ali zdravilo Thyrogen, ki ga dobi nosečnica, lahko škoduje plodu in ali lahko vpliva na zmožnost razmnoževanja.

Zaradi posledičnega izpostavljanja ploda visokemu odmerku radioaktivne snovi je zdravilo Thyrogen v kombinaciji s scintigrafijo celotnega telesa z radioaktivnim jodom med nosečnostjo kontraindicirano (glejte poglavje 4.3).

Dojenje

Ni znano, ali se tirotropin alfa/presnovki izločajo v materino mleko. Tveganja za dojenega otroka ne moremo izključiti. Zdravilo Thyrogen se med dojenjem ne sme uporabljati.

Plodnost

Ni znano, ali lahko zdravilo Thyrogen vpliva na plodnost pri človeku.

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Zdravilo Thyrogen lahko zmanjša sposobnost upravljanja vozil in strojev, ker so poročali o omotici in glavobolih.

4.8Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

Neželena učinka, o katerih se največkrat poroča, sta navzea in glavobol, ki se pojavita pri približno 11 % oziroma 6 % bolnikov.

Tabelarični seznam neželenih učinkov

Neželeni učinki, navedeni v preglednici, združujejo neželene učinke iz šestih prospektivnih kliničnih preskušanj (N = 481) in neželene učinke, ki so jih poročali družbi Genzyme po pridobitvi dovoljenja za promet za zdravilo Thyrogen.

V posamezni skupini pogostnosti so neželeni učinki navedeni po padajoči resnosti. Njihova pogostnost je razvrščena kot zelo pogosti (≥1/10); pogosti (≥1/100 do < 1/10), občasni (≥1/1.000 do <1/100), redki (≥1/10.000 do <1/1.000), zelo redki (<1/10.000) in neznana (ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov).

Organski sistem

Zelo

Pogosti

Občasni

Neznana

po MedDRA

pogosti

 

 

 

Infekcijske in

 

 

gripa

 

parazitske bolezni

 

 

 

 

Benigne, maligne

 

 

 

otekanje neoplazme,

in neopredeljene

 

 

 

bolečine na mestih

novotvorbe

 

 

 

metastaz

(vključno s

 

 

 

 

cistami in polipi)

 

 

 

 

Bolezni živčevja

 

omotica, glavobol

agevzija,

kap, tremor

 

 

 

 

 

 

 

disgevzija,

 

 

 

 

parestezija

 

Srčne bolezni

 

 

 

palpitacije

Žilne bolezni

 

 

 

vročinksi oblivi

Bolezni dihal,

 

 

 

dispneja

prsnega koša in

 

 

 

 

mediastinalnega

 

 

 

 

prostora

 

 

 

 

Bolezni prebavil

navzea

bruhanje

diareja

 

Bolezni kože in

 

 

utikarija,

pruritus, čezmerno

podkožja

 

 

izpuščaj

znojenje

Bolezni mišično-

 

 

bolečine v

artralgija, mialgija

skeletnega

 

 

vratu, bolečine

 

sistema in

 

 

v hrbtu

 

vezivnega tkiva

 

 

 

 

Splošne težave in

 

utrujenost, astenija

gripi podobna

neugodje, bolečina,

spremembe na

 

 

bolezen,

pruritus, izpuščaj in

mestu aplikacije

 

 

pireksija,

urtikarija na mestu

 

 

 

mrzlica,

intramuskularnega

 

 

 

občutek

injiciranja

 

 

 

vročine

 

Preiskave

 

 

 

znižan TSH

Opis izbranih neželenih učinkov

Pri uvajanju 0,9 mg zdravila Thyrogen pri bolnikih z delno odstranjeno ali celotno ščitnico so bili poročani zelo redki primeri hipertiroidizma ali atrijske fibrilacije.

Tako v kliničnih študijah kot tudi pri izkušnjah v obdobju trženja so poročali o občasnih pojavih preobčutljivosti. Med te pojave spadajo urtikarija, izpuščaj, pruritus, vročinski oblivi ter respiratorni znaki in simptomi.

Pri kliničnih preskušanjih, ki so vključevali 481 bolnikov, ni nobeden izmed bolnikov, niti po enkratni niti po večkratni omejeni (27 bolnikov) uporabi zdravila razvil protiteles proti tirotropinu alfa. Po aplikaciji zdravila Thyrogen je priporočljivo opraviti določanje TSH. Pojava protiteles, ki bi lahko motila določanje endogenega TSH, ki se izvaja med rednimi pregledi, ne moremo izključiti.

Po zdravljenju z zdravilom Thyrogen se lahko pojavi zvečanje preostalega tiroidnega tkiva ali metastaz. To lahko povzroči akutne simptome, ki so odvisni od anatomske lokacije tkiva. Pri bolnikih z metastazami CŽS je na primer prišlo do hemiplegije, hemipareze ali izgube vida. Po dajanju zdravila Thyrogen so poročali tudi o edemu grla, respiratornem distresu, zaradi katere je bila potrebna traheotomija, in bolečini na mestu metastaz. Pri bolnikih, pri katerih lahko lokalno širjenje tumorja ogroža vitalne anatomske strukture, je priporočljivo razmisliti o predhodnem zdravljenju s kortikosteroidi.

V okviru izkušenj v obdobju trženja po vsem svetu so poročali o zelo redkih primerih kapi pri ženskah. Povezanost z dajanjem zdravila Thyrogen ni znana.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

Podatki o izpostavljenosti večjemu odmerku, kot je priporočen, so omejeni na klinično preskušanje in poseben program zdravljenja. Pri treh bolnikih v kliničnih preskušanjih in pri enem bolniku pri posebnem programu zdravljenja so se pojavili simptomi po tem, ko so prejemali višje odmerke zdravila Thyrogen, kot je bilo priporočeno. Pri dveh bolnikih se je po prejemu i.m. odmerka 2,7 mg pojavila navzea in pri enem od teh bolnikov so se poleg navzee pojavili še šibkost, omotica in glavobol. Pri tretjem bolniku so se po prejemu i.m. odmerka 3,6 mg pojavili: navzea, bruhanje in vročinski oblivi. V posebnem programu zdravljenja je 77-letni bolnik z metastatičnim rakom ščitnice, kateremu ščitnice niso odstranili, v 6-ih dneh prejel 4 odmerke zdravila Thyrogen 0,9 mg. Pri tem bolniku so se 2 dni kasneje pojavili atrijska fibrilacija, srčna dekompenzacija in miokardni infarkt s smrtnim izidom.

Še pri enem dodatnem bolniku, ki je bil vključen v klinično preskušanje, so se simptomi pojavili po prejemu zdravila Thyrogen intravensko. Pri tem bolniku, ki je dobil enkraten intravenski (i.v.) bolus 0,3 mg zdravila Thyrogen, so se po 15 minutah pojavili naslednji neželeni učinki: huda navzea, bruhanje, čezmerno znojenje, hipotenzija in tahikardija.

V primeru prevelikega odmerjanja se priporoča ponovna vzpostavitev ravnovesja tekočin v telesu in eventualno uporaba antiemetika.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: Hipofizni in hipotalamični hormoni ter sorodne učinkovine, hormoni prednjega režnja hipofize in sorodne učinkovine, oznaka ATC za tirotropin alfa: H01AB01

Mehanizem delovanja

Tirotropin alfa (rekombinantni humani ščitnico stimulirajoči hormon) je heterodimerni glikoprotein, izdelan s tehnologijo rekombinantne DNA. Sestavljen je iz dveh nekovalentno povezanih podenot.

cDNA kodira za alfa podenoto iz 92 aminokislinskih ostankov z dvema N-glikozilacijskima mestoma in za beta podenoto iz 118 ostankov z enim N-glikozilacijskim mestom. Tirotropin alfa ima biokemijske značilnosti, primerljive z naravnim humanim ščitnico stimulirajočim hormonom (TSH). Vezava tirotropina alfa na receptorje TSH epitelnih celic ščitnice stimulira privzemanje in organifikacijo joda ter sintezo in sproščanje tiroglobulina, trijodotironina (T3) in tiroksina (T4).

Pri bolnikih z dobro diferenciranim rakom ščitnice se ščitnica skoraj popolnoma ali popolnoma odstrani. Za optimalno diagnozo tiroidnih ostankov ali raka s scintigrafijo z radioaktivnim jodom ali s tiroglobulinskim preskušanjem in zdravljenjem tiroidnih ostankov z radioaktivnim jodom potrebujemo visoko raven TSH v serumu, da stimulira privzem radioaktivnega joda in/ali sproščanje tiroglobulina. Standardni pristop za zvišanje ravni TSH je prenehanje z zdravljenjem s hormonsko supresivno terapijo (THST) pri bolnikih, pri katerih ponavadi povzroči znake ali

simptome hipotiroidizma. Z uporabo zdravila Thyrogen dosežemo stimulacijo TSH, potrebno za privzem radioaktivnega joda in sproščanje tiroglobulina medtem, ko so bolniki evtirotični med zdravljenjem s THST in se tako izognemo morbidnosti, povezani s hipotiroidizmom.

Klinična učinkovitost in varnost Diagnostična uporaba

Učinkovitost in varnost zdravila Thyrogen za uporabo scintigrafije z radioaktivnim jodom skupaj s testiranjem tiroglobulina v serumu za diagnozo tiroidnih ostankov in raka sta bili predstavljeni v dveh študijah. V eni izmed študij so preverili dve shemi odmerjanja: 0,9 mg intramuskularno vsakih 24 ur za dva odmerka (0,9 mg x 2) in 0,9 mg intramuskularno vsakih 72 ur za tri odmerke (0,9 mg x 3). Obe shemi odmerjanja sta bili učinkoviti in statistično nista bili različni od odstranitve tiroidnih hormonov, kar se tiče stimulacije privzema radioaktivnega joda za diagnostično scintigrafijo. Obe shemi odmerjanja sta v primerjavi s testi, opravljenimi, ko so bolniki dobivali tiroidne hormone, izboljšali občutljivost, natančnost in negativno napovedno vrednost z zdravilom Thyrogen stimulirane ravni tiroglobulina, samega ali v kombinaciji scintigrafije z radioaktivnim jodom.

Pri kliničnih preskušanjih so uporabili tiroglobulinski test s spodnjo mejo detekcije 0,5 ng/ml za odkritje tiroidnih ostankov ali raka pri bolnikih po ablaciji. Pri tem so z zdravilom Thyrogen stimulirane ravni tiroglobulina 3 ng/ml, 2 ng/ml in 1 ng/ml ustrezale ravnem tiroglobulina po odstranitvi tiroidnih hormonov, ki so znašale 10 ng/ml, 5 ng/ml in 2 ng/ml. V teh študijah so se testiranja tiroglobulina z zdravilom Thyrogen izkazali za občutljivejše od tistih s THST. Natančneje, pri študiji v tretji fazi s 164 bolniki je bil odstotek odkritja tkiva ščitnice po testiranju tiroglobulina z zdravilom Thyrogen med 73 - 87 %, medtem ko je ta vrednost pri istih mejnih vrednostih in primerljivih referenčnih standardih pri testiranju tiroglobulina s THST znašala med 42 - 62 %.

S slikanjem po zdravljenju ali z biopsijo limfnih vozlov so metastatsko bolezen potrdili pri 35 bolnikih. Z zdravilom Thyrogen stimulirane ravni tiroglobulina so bile nad 2 ng/ml pri vseh 35 bolnikih, medtem ko je bil tiroglobulin pri THST nad 2 ng/ml pri 79 % teh bolnikov.

Predterapevtska stimulacija

V primerjalni študiji s 60 bolniki je bila stopnja uspešnih ablacij tiroidnih ostankov s

100 mCi/3,7 GBq (± 10 %) radioaktivnega joda pri bolnikih po tiroidektomiji z rakom ščitnice primerljiva med bolniki, zdravljenimi po prekinitvi tiroidnega hormona, in bolniki, zdravljenimi z zdravilom Thyrogen. V študijo vključeni bolniki so bili odrasli (>18 let), pri katerih je bil pred kratkim diagnosticiran diferencirani papilarni ali folikularni karcinom ščitnice, vključno s papilarnofolikularno različico, označen predvsem (54 od 60) kot T1-T2, N0-N1, M0 (TNM klasifikacija). Uspešnost ablacije ostankov se je ocenjevala s scintigrafijo z radioaktivnim jodom in s testiranjem tiroglobulina v serumu 8 ± 1 mesecev po zdravljenju. Vseh 28 bolnikov (100 %), zdravljenih po prekinitvi THST in vseh 32 bolnikov (100 %), zdravljenih po dajanju zdravila Thyrogen, ni kazalo vidnega privzema radioaktivnega joda v ležišče ščitnice ali je kazalo < 0,1 % privzema uvedene aktivnosti radioaktivnega joda. Uspešnost ablacije tiroidnih ostankov se je ocenjevala tudi s kriterijem z zdravilom Thyrogen stimulirane ravni Tg v serumu < 2 ng/ml osem mesecev po ablaciji, a le pri bolnikih, negativnih na interfirajoča anti-Tg protitelesa. Z uporabo tega kriterija Tg je kazalo znake uspešne ablacije tiroidnih ostankov 18/21 bolnikov (86 %) v skupini s prekinitvijo THST in 23/24 bolnikov (96 %) v skupini zdravljenih z zdravilom Thyrogen.

Po odstranitvi tiroidnega hormona se je kakovost življenja pomembno poslabšala, vendar je pri obeh indikacijah ne glede na režim odmerjanja tirotropina alfa ostala stabilna.

Spremljevalna študija se je izvajala z bolniki, ki so pred tem zaključili začetno študijo. Na voljo so podatki za 51 bolnikov. Glavni cilj spremljevalne študije je bil potrditi stanje ablacije tiroidnih ostankov z uporabo statične scintigrafije vratu z radioaktivnim jodom, stimulirane z zdravilom Thyrogen, po mediani spremljanja 3,7 let (razpon 3,4 do 4,4 leta) po ablaciji z uporabo radioaktivnega joda. Opravili so tudi testiranje z zdravilom Thyrogen stimulirane ravni tiroglobulina.

Ablacija je bila pri bolnikih še vedno obravnavana kot uspešna, če pri scintigrafiji ni bilo opaziti vidnega privzema ležišča ščitnice, ali če je bilo vidno, je bil privzem manjši od 0,1 %. Pri vseh bolnikih, pri katerih je bila ablacija ocenjena kot uspešna v prvotni študiji, je bil uspeh ablacije potrjen tudi v spremljevalni študiji. Poleg tega ni bilo pri nobenem od bolnikov definitivne ponovitve v 3,7-letnem spremljanju. V celoti 48/51 bolnikov (94 %) ni imelo znakov ponovitve raka, 1 bolnik je imel možno ponovitev raka (čeprav ni bilo jasno, ali je imel ta bolnik resnično ponovitev ali obstoječ tumor zaradi regionalnega obolenja, ki so ga opazili na začetku izvorne študije), 2 bolnikov pa ni bilo mogoče oceniti.

Če povzamemo, v okviru osrednje študije in spremljevalne študije zdravilo Thyrogen ni bilo slabše kot prekinitev tiroidnega hormona za dvig ravni TSH z namenom predterapevtske stimulacije v kombinaciji z radioaktivnim jodom za pooperacijsko ablacijo preostalega tiroidnega tkiva.

V dveh velikih prospektivnih, randomiziranih študijah - študiji HiLo (Mallick) in študiji ESTIMABL (Schlumberger) - so primerjali metode ablacije tiroidnih ostankov pri bolnikih z diferenciranim rakom ščitnice, katerim so odstranili ščitnico. V obeh študijah so bolnike naključno razporedili v eno od 4 terapevtskih skupin: Thyrogen + 30 mCi 131-I, Thyrogen + 100 mCi 131-I, odstranitev tiroidnega hormona + 30 mCi 131-I ali odstranitev tiroidnega hormona + 100 mCi 131-I. Bolnike so nato pregledali 8 mesecev kasneje. V študiji HiLo je bilo v 29 raziskovalnih centrih naključno razporejenih 438 bolnikov (s stadiji tumorja T1-T3, Nx, N0 in N1, M0). Uspešnost ablacije, ocenjena s slikanjem z radioaktivnim jodom in stimuliranimi ravnmi Tg (n = 421), je bila v vseh štirih terapevtskih skupinah približno 86 % in se med štirimi skupinami ni statistično razlikovala. Analize bolnikov T3 in bolnikov N1 so pokazale, da imata ti dve podskupini enako dobro uspešnost ablacije kot bolniki z manjšim tveganjem. V študiji ESTIMABL je bilo v 24 raziskovalnih centrih naključno razporejenih 752 bolnikov z rakom ščitnice z manjšim tveganjem (stadiji tumorja pT1 < 1 cm in N1 ali Nx, pT1 >1-2 cm in kateri koli stadij N ali pT2 N0, vsi bolniki M0). Uspešnost ablacije, ocenjena z ultrazvokom vratu in stimuliranimi ravnmi Tg (na osnovi 684 ocenjevanih bolnikov), je bila 92 % in se med štirimi skupinami ni statistično razlikovala. Ob upoštevanju zasnove teh dveh študij, je treba opozoriti,

da dolgoročni podatki (po približno 9 mesecih) v zvezi z uporabo nižjega odmerka radioaktivnega joda še niso na voljo. Skratka, ti dve študiji kažeta, da je radioaktivnega joda skupaj s tirotropinom alfa učinkovito zdravljenje (z zmanjšano izpostavljenostjo radioaktivnosti) in da zdravilo Thyrogen ni bilo slabše kot odstranitev tiroidnega hormona za predterapevtsko stimulacijo v kombinaciji z radioaktivnim jodom za pooperacijsko ablacijo preostalega tiroidnega tkiva.

5.2Farmakokinetične lastnosti

Farmakokinetične lastnosti zdravila Thyrogen so bile raziskane pri bolnikih z dobro diferenciranim rakom ščitnice po enkratnem 0,9 mg intramuskularnem injiciranju. Po injiciranju je znašala povprečna največja koncentracija (Cmax) 116 ± 38 milienot/l in se je pojavila približno

13 ± 8 ur po dajanju. Razpolovni čas je bil 22 ± 9 ur. Predpostavljeno je, da se je tirotropin izločal v glavnem skozi ledvice in v majhni količini tudi skozi jetra.

5.3 Predklinični podatki o varnosti

Neklinični podatki so omejeni, vendar ne kažejo posebnega tveganja za človeka pri uporabi zdravila Thyrogen.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

manitol

natrijev dihidrogenfosfat mohohidrat natrijev hidrogenfosfat heptahidrat natrijev klorid

6.2Inkompatibilnosti

Zaradi pomanjkanja študij kompatibilnosti zdravila ne smemo mešati z drugimi zdravili v isti injekciji.

6.3Rok uporabnosti

Neodprte viale 3 leta

Rok uporabnosti po rekonstituciji

Priporočeno je, da raztopino zdravila Thyrogen injicirate v treh urah.

Rekonstituirano raztopino lahko shranjujete do 24 ur v hladilniku (2 °C - 8 °C), zaščiteno pred svetlobo. Pri tem je potrebno preprečiti mikrobno kontaminacijo.

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte v hladilniku (2 °C - 8 °C).

Zdravilo shranjujte v zunanji ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

Za pogoje shranjevanja po rekonstituciji zdravila glejte poglavje 6.3.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

Prozorne 5 ml viale iz stekla tipa I. Zapiralo je sestavljeno iz silikoniziranega butilnega zamaška s snemljivim pokrovčkom, ki je varen pred odpiranjem. Ena viala zdravila Thyrogen vsebuje

1,1 mg tirotropina alfa. Po rekonstituciji z 1,2 ml vode za injekcije se 1,0 ml raztopine (enakovredno 0,9 mg zdravila Thyrogen) odvzame in injicira bolniku.

Da bi bilo vsakič na voljo dovolj prostornine za natančen odmerek, vsebuje vsaka viala zdravila Thyrogen 0,2 ml presežka.

Velikost pakiranja: Škatla z eno ali dvema vialama.

Na trgu ni vseh navedenih pakiranj.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje

Prašek za raztopino za injiciranje mora biti rekonstituiran z vodo za injekcije. Za vsako injekcijo je potrebna samo ena viala zdravila Thyrogen. Vsaka viala zdravila Thyrogen je samo za enkratno uporabo.

Uporabite aseptično tehniko

Prašku zdravila Thyrogen v viali dodajte 1,2 ml vode za injekcije. Vsebino viale nežno obračajte, da se ves prašek raztopi. Raztopine ne stresajte. Ko je prašek raztopljen, je skupni volumen v viali 1,2 ml. Vrednost pH raztopine zdravila Thyrogen je približno 7,0.

Raztopino zdravila Thyrogen vizualno preglejte in se prepričajte, da v njej ni tujkov in da ni obarvana. Raztopina zdravila Thyrogen mora biti bistra in brezbarvna. Vial s tujki, motno ali obarvano raztopino ne uporabljajte.

Iz viale vzemite 1,0 ml raztopine zdravila Thyrogen. To ustreza 0,9 mg tirotropina alfa za injiciranje.

Zdravilo Thyrogen ne vsebuje konzervansov. Neuporabljeno raztopino nemudoma zavrzite. Ni posebnih zahtev za odstranjevanje.

Raztopino zdravila Thyrogen morate injicirati v roku treh ur. Raztopina zdravila Thyrogen ostane kemijsko stabilna do 24 ur, če jo shranjujete v hladilniku (med 2 °C in 8 °C). Mikrobiološka varnost je odvisna od aseptičnih pogojev med pripravo raztopine.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Genzyme Europe B.V.,

Gooimeer 10,

1411 DD Naarden,

Nizozemska

8.ŠTEVILKE DOVOLJENJ ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/99/122/001

EU/1/99/122/002

9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum prve pridobitve dovoljenja za promet: 9. marec 2000

Datum zadnjega podaljšanja dovoljenja za promet: 9. marec 2010

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu/.

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept