Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ucedane (carglumic acid) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - A16AA05

Updated on site: 10-Oct-2017

Ime zdravilaUcedane
ATC kodaA16AA05
Substancacarglumic acid
ProizvajalecLucane Pharma

1.IME ZDRAVILA

Ucedane 200 mg disperzibilne tablete

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Ena tableta vsebuje 200 mg kargluminske kisline.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

disperzibilne tablete

Tablete so bele, ovalne in bikonveksne, z zarezo in vgravirano oznako LL. Tableta se lahko deli na enake odmerke.

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

Zdravilo Ucedane je indicirano za zdravljenje hiperamoniemije, ki je posledica primarnega pomanjkanja N-acetilglutamat-sintaze.

4.2Odmerjanje in način uporabe

Zdravljenje z zdravilom Ucedane se sme uvesti le pod nadzorom zdravnika, ki ima izkušnje z zdravljenjem presnovnih bolezni.

Odmerjanje:

Klinične izkušnje kažejo, da se zdravljenje lahko začne že prvi dan po rojstvu. Začetni dnevni odmerek mora znašati 100 mg/kg, po potrebi pa do 250 mg/kg.

Za vzdrževanje normalne ravni amoniaka v plazmi je treba nato odmerek individualno prilagajati (glejte poglavje 4.4).

Če je doseženo ustrezno obvladovanje presnove, dolgoročno ni nujno povečevati odmerka glede na telesno maso; dnevni odmerki znašajo od 10 mg/kg do 100 mg/kg.

Test odgovora na kargluminsko kislino

Pred uvedbo dolgotrajnega zdravljenja je priporočljivo individualno testiranje odgovora na kargluminsko kislino. Primeri:

-pri komatoznih otrocih je treba začeti z odmerkom 100 do 250 mg/kg/dan in preverjati koncentracijo amoniaka v plazmi vsaj pred vsako aplikacijo; vrednosti bi se morale normalizirati nekaj ur po uvedbi zdravljenja z zdravilom Ucedane;

-bolnik z zmerno hiperamoniemijo naj tri dni prejema poskusni odmerek od 100 do 200 mg/kg/dan ob stalnem vnosu beljakovin; preverjanje koncentracij amoniaka v plazmi se ponavlja (pred jedjo in eno uro po jedi); za vzdrževanje normalnih ravni amoniaka v plazmi se odmerek ustrezno prilagodi.

Način uporabe

To zdravilo je SAMO za peroralno uporabo (zaužitje ali prek nazogastrične sonde, po potrebi z brizgo).

Ob upoštevanju farmakokinetičnih podatkov in kliničnih izkušenj je priporočljivo skupni dnevni odmerek razdeliti v dva do štiri dele, ki se dajejo pred jedjo oziroma hranjenjem. Z razpolavljanjem tablet je običajno mogoče doseči zahtevano prilagoditev odmerka. Zdravila Ucedane ni mogoče dajati bolnikom, pri katerih je treba odmerek prilagajati po 50 mg. V takih primerih je treba uporabiti druga zdravila, ki vsebujejo kargluminsko kislino in omogočajo tovrstno prilagajanje odmerkov.

Tablete je treba dispergirati v najmanj 5–10 ml vode in takoj zaužiti ali aplicirati s hitrim vbrizganjem skozi nazogastrično sondo.

4.3Kontraindikacije

Preobčutljivost za učinkovino ali katerokoli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1. Dojenje je med uporabo kargluminske kisline kontraindicirano (glejte poglavji 4.6 in 5.3).

4.4Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Spremljanje zdravljenja

Plazemske vrednosti amoniaka in aminokislin je treba ohranjati v mejah normalnih vrednosti.

Ker je na razpolago zelo malo podatkov o varnosti kargluminske kisline, je priporočljivo sistematično preverjati delovanje jeter, ledvic in srca ter hematološke parametre.

Uravnavanje s prehrano

Pri slabem prenašanju beljakovin je lahko umestno omejevanje vnosa beljakovin in dodajanje arginina.

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Posebne raziskave interakcij niso bile opravljene.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Kliničnih podatkov o nosečnicah, ki so bile izpostavljene zdravilu, za kargluminsko kislino ni na voljo. Študije na živalih so razkrile minimalno toksičnost za razvoj (glejte poglavje 5.3). Pri predpisovanju zdravila nosečnicam je potrebna previdnost.

Dojenje

Čeprav ni znano, ali se kargluminska kislina izloča v materino mleko, so dokazali njeno prisotnost v mleku doječih podgan (glejte poglavje 5.3). Zato je dojenje med uporabo kargluminske kisline kontraindicirano (glejte poglavje 4.3).

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev

Vpliva na sposobnost vožnje in upravljanja strojev niso raziskovali.

4.8Neželeni učinki

Neželeni učinki, o katerih so poročali, so navedeni spodaj po organskih sistemih in pogostnosti. Pogostnost neželenih učinkov je opredeljena kot: zelo pogosti (≥ 1/10), pogosti (≥ 1/100 do < 1/10) in občasni (≥ 1/1 000 do < 1/100), redki (≥ 1/10 000 do < 1/1 000), zelo redki (< 1/10 000), neznana (ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov).

V razvrstitvah pogostnosti so neželeni učinki navedeni po padajoči resnosti.

Organski sistem

Pogostnost

Neželeni učinek

 

 

 

Srčne bolezni

občasni

bradikardija

 

 

 

Bolezni prebavil

občasni

diareja, bruhanje

 

 

 

Bolezni kože in podkožja

pogosti

povečano znojenje

 

 

neznana

izpuščaj

 

 

 

 

Splošne težave in spremembe na

občasni

pireksija

mestu nanosa

Preiskave

občasni

zvišane transaminaze

 

 

 

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

Pri enem bolniku, zdravljenem s kargluminsko kislino, pri katerem se je odmerek povečal do 750 mg/kg/dan, so se pojavili znaki zastrupitve, ki so značilni za simpatomimetično reakcijo: tahikardija, močno znojenje, povečano izločanje bronhialne sluzi, povišana telesna temperatura in nemir. Ti znaki so po zmanjšanju odmerka izginili.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: aminokisline in njihovi derivati; oznaka ATC: A16AA05.

Mehanizem delovanja

Kargluminska kislina je strukturni analog N-acetilglutamata, ki je naravni vzpodbujevalec karbamoilfosfat-sintetaze, prvega encima ciklusa sečnine.

Raziskave in vitro so pokazale, da kargluminska kislina aktivira karbomoilfosfat-sintetazo v jetrih. Čeprav ima karbamoilfosfat-sintetaza nižjo afiniteto za kargluminsko kislino kot za N-acetilglutamat, so raziskave in vivo na podganah pokazale, da kargluminska kislina stimulira karbamoilfosfat- sintetazo in v primerjavi z N-acetilglutamatom veliko učinkoviteje ščiti pred zastrupitvijo z amoniakom. To se da razložiti z naslednjimi ugotovitvami:

i)mitohondrijska membrana je bolj propustna za kargluminsko kislino kot za N-acetilglutamat;

ii)kargluminska kislina je v primerjavi z N-acetilglutamatom odpornejša za hidrolizo z aminoacilazo v citosolu.

Farmakodinamski učinki

V drugih raziskavah na podganah, ki so jih izvajali pod različnimi eksperimentalnimi pogoji, so dobili povečano raven amoniaka (stradanje, dieta brez beljakovin ali visokobeljakovinska dieta). Izkazalo se je, da kargluminska kislina znižuje raven amoniaka v krvi in zvišuje koncentracije sečnine v krvi in urinu, medtem ko je bila prisotnost aktivatorjev karbomoilfosfat-sintetaze v jetrih značilno višja.

Klinična učinkovitost in varnost

Ugotovili so, da pri bolnikih s pomanjkanjem N-acetilglutamat-sintaze kargluminska kislina hitro normalizira ravni amoniaka v plazmi, običajno že v 24 urah. Če se je zdravljenje začelo, še preden je prišlo do trajnih poškodb možganov, so pri bolnikih opazili normalno rast in psihomotorični razvoj.

5.2Farmakokinetične lastnosti

Farmakokinetiko kargluminske kisline so proučevali pri zdravih prostovoljcih moškega spola z radioaktivno označenim in neoznačenim zdravilom.

Absorpcija

Ocenjujejo, da se po enkratnem peroralnem odmerku 100 mg/kg telesne mase absorbira približno

30 % kargluminske kisline. Pri tej velikosti odmerka je koncentracija v plazmi pri 12 prostovoljcih, ki so prejeli kargluminsko kislino, dosegla vrh pri 2,6 µg/ml (mediana; območje 1,8–4,8) po 3 urah

(mediana; območje 2–4).

Porazdelitev

Krivulja eliminacije kargluminske kisline iz plazme je dvofazna s hitro fazo v prvih 12 urah po uporabi, sledi pa ji počasna faza (terminalni razpolovni čas do 28 ur).

Zdravilo ne difundira v eritrocite. Vezave na beljakovine niso ugotavljali.

Presnova

Nekaj kargluminske kisline se presnovi. Domnevajo, da lahko črevesna bakterijska flora odvisno od svoje dejavnosti prispeva k začetku degradacije in s tem povzroči spremenljivost obsega presnove molekule. Presnovek, ki so ga identificirali v blatu, je glutaminska kislina. V plazmi lahko najdemo presnovke, katerih koncentracija je najvišja pri 36–48 urah, nato pa se zelo počasi znižuje (razpolovni čas okrog 100 ur).

Končni produkt presnove kargluminske kisline je ogljikov dioksid, ki se odstranjuje skozi pljuča.

Izločanje

Po enkratnem peroralnem odmerku 100 mg/kg telesne mase se 9 % odmerka izloči v nespremenjeni obliki v urinu, do 60 % pa v blatu.

Koncentracije kargluminske kisline v plazmi so merili pri bolnikih vseh starostnih skupin, od novorojenčkov do mladostnikov, ki so jih zdravili z različnimi dnevnimi odmerki (7–122 mg/kg/dan). Njihove vrednosti so bile celo pri novorojenčkih primerljive s tistimi, ki so jih izmerili pri zdravih odraslih. Ne glede na višino dnevnega odmerka so se vrednosti v 15 urah počasi znižale na raven okrog 100 ng/ml.

5.3Predklinični podatki o varnosti

V študijah farmakološke varnosti niso ugotovili, da bi kargluminska kislina v peroralnih odmerkih po 250, 500 in 1 000 mg/kg imela statistično pomembne učinke na dihala, osrednji živčni sistem in srčno- žilni sistem.

S serijo genotoksičnih testov in vitro (Amesov test, analiza metafaze humanih limfocitov) kot tudi in vivo (mikrojedrni test pri podganah) niso ugotovili, da bi kargluminska kislina imela pomembne mutagene učinke.

Kargluminska kislina v enkratnih odmerkih do 2 800 mg/kg peroralno in 239 mg/kg intravensko pri odraslih podganah ni povzročila smrtnosti ali nenormalnih kliničnih znakov. Pri novorojenih podganah, ki so prejemale kargluminsko kislino 18 dni po oralni sondi, kot tudi pri mladih podganah, ki so prejemale kargluminsko kislino dnevno 26 tednov, je bila meja ravni brez opaznih učinkov

(NOEL – No Observed Effect Level) pri 500 mg/kg/dan, meja brez opaznih neželenih učinkov

(NOAEL – No Adverse Effect Level) pa pri 1 000 mg/kg/dan.

Opazili niso nobenih neželenih učinkov na plodnost pri moških ali ženskah. Pri podganah in kuncih niso našli znakov embriotoksičnosti, fetotoksičnosti ali teratogenosti vse do odmerkov, toksičnih za mater, kar je pomenilo pri podganah petdesetkrat, pri kuncih pa sedemkrat večjo izpostavljenost kot pri ljudeh. Kargluminska kislina se izloča v mleku doječih podgan, in čeprav razvojni parametri niso bili prizadeti, sta se pokazala manjši vpliv na telesno maso/naraščanje telesne mase mladičev, ki so jih dojile samice, ki so prejemale 500 mg/kg/dan, in večja smrtnost mladičev samic, ki so prejeli odmerek 2000 mg/kg/dan, kar je odmerek, ki je povzročil toksičnost za mater. Sistemska izpostavljenost mater pri odmerkih 500 oziroma 2000 mg/kg/dan je bila petindvajsetkrat oziroma sedemdesetkrat večja od pričakovane izpostavljenosti ljudi.

Študij kancerogenosti v zvezi s kargluminsko kislino niso izvajali.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

mikrokristalna celuloza, manitol,

brezvodni koloidni silicijev dioksid, natrijev stearilfumarat, krospovidon tipa B,

kopovidon K 28

6.2Inkompatibilnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

6.3Rok uporabnosti

36 mesecev

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Navedba smiselno ni potrebna.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

Škatla s (ALU/ALU) pretisnim omotom.

Velikost pakiranja 60 disperzibilnih tablet.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje

Ni posebnih zahtev.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET

Lucane Pharma

172 rue de Charonne

75011 Pariz Francija

8.ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/17/1202/001

9.DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET

Datum prve odobritve:

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila (EMA) http://www.ema.europa.eu/.

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept