Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vitekta (elvitegravir) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - J05AX11

Updated on site: 10-Oct-2017

Ime zdravilaVitekta
ATC kodaJ05AX11
Substancaelvitegravir
ProizvajalecGilead Sciences International Ltd
Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila. Glejte poglavje 4.8, kako poročati o neželenih učinkih.

1. IME ZDRAVILA

Vitekta 85 mg filmsko obložene tablete

2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 85 mg elvitegravirja.

Pomožne snovi z znanim učinkom: Ena tableta vsebuje 6,2 mg laktoze (v obliki laktoze m n hidrata).

Zelena, peterokotna, filmsko obložena tableta, z dimenzijami 8,9 mm x 8,7 mm, z vtisnjenim znakom “GSI” na eni strani tablete in številko “85” na drugi strani tabl te.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

 

promet

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

 

za

 

 

filmsko obložena tableta (tableta)

dovoljenja

 

 

 

 

4. KLINIČNI PODATKI

4.1 Terapevtske indikacije

Zdravilo Vitekta se daje sočasno z zaviralcemčproteaze, ojačanim z ritonavirjem, in z drugimi protiretrovirusnimi zdravili, in je indicirano za zdravljenje okužbe z virusom humane imunske pomanjkljivosti tipa 1 (HIV-1) pri veodraslih, ki so okuženi z virusom HIV-1 brez znanih mutacij, povezanih z rezistenco na elvitegra ir (gl jte poglavji 4.2 in 5.1).

4.2 Odmerjanjenimain način upor be

Terapijo mora začeti zdravnik, ki že ima izkušnje z zdravljenjem okužbe z virusom HIV.

Odmerjanje

Zdravilo Vitekta je treba dajati v kombinaciji z zaviralcem proteaze, ojačanim z ritonavirjem. ZdraviloGlejte Povzetek glavnih značilnosti zdravila sočasno danega zaviralca proteaze, ojačanega z

ritona irjem.

P ipo očeni odmerek zdravila Vitekta je ena 85 mg tableta ali ena 150 mg tableta peroralno enkrat na an s hrano. Izbira odmerka zdravila Vitekta je odvisna od sočasno uporabljenega zaviralca proteaze (glejte preglednico 1 in poglavji 4.4 in 4.5). Za uporabo 150 mg tablete glejte povzetek glavnih značilnosti zdravila za zdravilo Vitekta 150 mg tablete.

Zdravilo Vitekta se daje enkrat na dan kot sledi:

-bodisi sočasno z zaviralcem proteaze, ojačanim z ritonavirjem, ki se daje enkrat na dan,

-ali s prvim odmerkom zaviralca proteaze, ojačanega z ritonavirjem, ki se daje dvakrat na dan

Posebne populacije

Preglednica 1: Priporočeni režimi odmerjanja

Odmerek zdravila Vitekta Odmerek sočasno uporabljenega zaviralca proteaze, ojačanega z ritonavirjem

85 mg enkrat na dan

atazanavir 300 mg in ritonavir 100 mg enkrat na dan

 

 

 

 

 

lopinavir 400 mg in ritonavir 100 mg dvakrat na dan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

darunavir 600 mg in ritonavir 100 mg dvakrat na dan

 

 

150 mg enkrat na dan

 

 

 

fosamprenavir 700 mg in ritonavir 100 mg dvakrat na dan

 

 

 

promet

 

Podatkov o priporočeni uporabi zdravila Vitekta s pogostnostmi odmerjanja ali zaviralci pr teaze HIV-1, razen predstavljenih v preglednici 1, ni.

Izpuščeni odmerek

naslednji odmerek, naj bolnik ne nadomesti izpuščenega odmerka in preprostozanadaljuje z jemanjem po običajnem režimu odmerjanja.

Če bolnik izpusti odmerek zdravila Vitekta v roku 18 ur od časa, ko ga običajno vz me, naj bolnik

vzame zdravilo Vitekta s hrano takoj, ko je mogoče, nato pa nadaljuje z običajnim režimom

odmerjanja. Če bolnik izpusti odmerek zdravila Vitekta za več kot 18 ur, in je že skoraj čas za njegov dovoljenja

Če bolnik v roku 1 ure od jemanja zdravila Vitekta bruha, naj vzame drugo tableto.

Starejši

Podatkov, na osnovi katerih bi lahko priporočili dmerke za bolnike, starejše od 65 let, ni na voljo (glejte poglavje 5.2).

Ledvična okvara

 

č

 

 

ve

Prilagajanje odmerka zdravila Vitekta za bolnike z ledvično okvaro ni potrebno (glejte poglavje 5.2).

Jetrna okvara

nima

 

Odmerka zdravila Vitekta ni treba prilagoditi pri bolnikih z blago (stopnje A po Child-Pughu) ali

zmerno (stopnje B po Child-Pughu) jetrno okvaro. Elvitegravirja niso preučili pri bolnikih s hudo jetrno okvaro (stopnje C po Child-Pughu) (glejte poglavji 4.4 in 5.2).

Pediatrična populac ja

Varnost in učinkovitost elvitegravirja pri otrocih, starih 0 do manj kot 18 let, še nista bili dokazani

Zdravilo

(glejte pog avje 5.1). Podatkov ni na voljo.

Način uporabe

Zdr

ilo Vitekta se jemlje enkrat dnevno, peroralno s hrano (glejte poglavje 5.2). Filmsko obložene

t blete se ne sme žvečiti ali zdrobiti.

4.3

Kontraindikacije

Preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1.

Sočasno dajanje z naslednjimi zdravili zaradi možne izgube virološkega odziva in možnega razvoja rezistence (glejte poglavje 4.5):

antikonvulzivi: karbamazepin, fenobarbital, fenitoin

zdravila za zdravljenje okužb z mikobakterijami: rifampicin

zdravila zeliščnega izvora: šentjanževka (Hypericum perforatum)

4.4 Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Splošno

Čeprav se je izkazalo, da učinkovita virusna supresija s protiretrovirusno terapijo bistveno zmanjša tveganje spolnega prenosa, preostalega tveganja ni mogoče izključiti. V skladu z nacionalnimi smernicami je treba sprejeti previdnostne ukrepe za preprečevanje prenosa.

Uporaba zdravila Vitekta z zaviralci proteaze HIV-1 ali pogostnostmi odmerjanja, razen s tistimi, predstavljenimi v preglednici 1, lahko povzroči nezadostno ali povečano raven elvitegravirja in/ali sočasno uporabljenih zdravil v plazmi.

Rezistenca

Virusi, rezistentni na elvitegravir, kažejo v večini primerov navzkrižno rezistenco na zaviralca prenosa zapisa integraze, raltegravir (glejte poglavje 5.1).

Elvitegravir ima relativno nizko gensko pregrado za rezistenco. Zato je treba, če je le možno, zdravilo

Vitekta uporabljati s povsem aktivnim zaviralcem proteaze, ojačanim z ritonavirjem, in drugim

 

za

povsem aktivnim protiretrovirusnim zdravilom, da se zmanjša možnost virološkega neuspehaprometin

razvoja rezistence (glejte poglavje 5.1).

 

Sočasna uporaba drugih zdravil

Elvitegravir primarno presnavlja CYP3A. Sočasna uporaba zdravila Vitekta z močnimi induktorji CYP3A (vključno s šentjanževko [Hypericum perforatum], rifampici om, karbamazepinom, fenobarbitalom in fenitoinom) je kontraindicirana (glejte poglav i 4.3 in 4.5). Sočasna uporaba zdravila Vitekta z zmernimi induktorji CYP3A (vključno z efavir nzom in bosentanom, vendar ne omejeno le nanju) se ne priporoča (glejte poglavje 4.5).

Zaradi potrebe po sočasnem dajanju zdravila Vitekta z za iralcem proteaze, ojačanim z ritonavirjem,

morajo zdravniki, ki zdravilo predpisujejo, upoštevati p

vzetek glavnih značilnosti zdravila sočasno

uporabljenega zaviralca proteaze in ritonavirja za pis k

ntraindiciranih zdravil in drugih pomembnih

Sočasna uporaba zdrav la Vitekta s sorodnimi zdravilnimi učinkovinami: Zdravilo Vitekta je treba uporabljati v kombi aciji z zaviralcem proteaze, ojačanim z ritonavirjem. Zdravila Vitekta se ne sme uporabljati z zaviralcem proteaze, ojačanim z drugim zdravilom, saj priporočil za uporabo te

medsebojnih učinkov zdravil, ki lahko povzročijo potencialno življenjsko nevarne neželene učinke ali

izgubo terapevtskega učinka in možen razvoj rezistence.dovoljenja

Pokazalo se je, da atazanavir/ritona

č

ir in lopinavir/ritonavir močno povečajo koncentracije

elvitegravirja v plazmi (glejte pogla

je 4.5). Pri uporabi v kombinaciji z atazanavirjem/ritonavirjem in

lopinavirjem/ritonavirjem je treba odmerek zdravila Vitekta zmanjšati s 150 mg enkrat na dan na

 

ve

85 mg enkrat na dan (glejte pogl vje 4.2).

nima

 

 

Zdravilokombinacije še niso določili. Ojačitev elvitegravirja z drugim zdravilom kot ritonavirjem lahko povzroči sub ptimalne koncentracije elvitegravirja in/ali zaviralca proteaze v plazmi, kar lahko povzroči zgubo terapevtskega učinka in možen razvoj rezistence.

Zd vila Vitekta se ne sme uporabljati v kombinaciji z zdravili, ki vsebujejo elvitegravir, ali z zdravili, ki ojačajo farmakokinetiko, razen ritonavirja.

Zahteve po kontracepciji

Bolnice v rodni dobi morajo uporabljati bodisi hormonsko kontracepcijo, ki vsebuje vsaj 30 µg etinilestradiola in ki vsebuje norgestimat kot progestagen, ali pa morajo uporabljati drugo zanesljivo metodo kontracepcije (glejte poglavji 4.5 in 4.6). Sočasne uporabe elvitegravirja s peroralnimi kontraceptivi, ki vsebujejo druge progestagene kot norgestimat, niso preučili, zato se ji je treba izogniti.

Bolnice, ki uporabljajo estrogen kot nadomestno hormonsko terapijo, je treba klinično spremljati za znake pomanjkanja estrogena (glejte poglavje 4.5).

Oportunistične okužbe

Pri bolnikih, ki se zdravijo z zdravilom Vitekta ali s katero koli drugo obliko protiretrovirusne terapije, se lahko še naprej razvijajo oportunistične okužbe in drugi zapleti okužbe z virusom HIV. Zato mora biti bolnik pod skrbnim kliničnim nadzorom zdravnika, ki ima izkušnje z zdravljenjem bolnikov z obolenji, povezanimi s HIV.

Bolniki, hkrati okuženi z virusom HIV in virusom hepatitisa B ali C

Pri bolnikih s kroničnim hepatitisom B ali C, ki se zdravijo s protiretrovirusno terapijo, obstaja povečano tveganje za hude in potencialno usodne neželene učinke v delovanju jeter.

Za optimalno zdravljenje okužbe z virusom HIV pri bolnikih, ki so hkrati okuženi z virusom hepatitisa B (HBV), naj zdravniki upoštevajo trenutno veljavne smernice za zdravljenje HIV.

Bolezni jeter

Elvitegravirja niso proučevali pri bolnikih s hudo jetrno okvaro (stopnja C po Child-Pughu). P i

bolnikih z blago (stopnja A po Child-Pughu) ali zmerno (stopnja B po Child-Pughu) jetrno okvaro

prilagoditev odmerka zdravila Vitekta ni potrebna (glejte poglavji 4.2 in 5.2).

promet

Bolniki z že obstoječo jetrno disfunkcijo, vključno s kroničnim aktivnim hepatitisom, imajo v času

dovoljenja

 

kombinirane protiretrovirusne terapije (combination antiretroviral ther py, CART)zaveč anomalij jetrne funkcije in jih je treba nadzirati v skladu s standardno prakso. Če pri teh bolnikih pride do znakov poslabšanja jetrne bolezni, je treba razmisliti o začasni ali traj i prekinitvi zdravljenja.

Telesna masa in presnovni parametri

Med protiretrovirusnim zdravljenjem se lahko poveča telesna masa ter zviša koncentracija lipidov in glukoze v krvi. Takšne spremembe so deloma lahko p ezane z obvladanjem bolezni in načinom življenja. Pri lipidih v nekaterih primerih obstajajo dokazi, da gre za učinek zdravljenja, medtem ko za povečanje telesne mase ni močnih dokazov, ki bi ga p vezovali s katerim koli določenim

zdravljenjem. Za nadzor lipidov in glukoze v krvi je treba upoštevati veljavne smernice za zdravljenje

 

č

okužbe z virusom HIV. Motnje lipidov je treba obravnavati klinično ustrezno.

Sindrom imunske reaktivacije

ve

 

Pri s HIV okuženih bolnikih s hudo imunsko pomanjkljivostjo lahko ob uvedbi CART nastane vnetna reakcija na asimptomatične ali rezidualne oportunistične patogene in povzroči resna klinična stanja ali poslabšanje simptomov.nimaT ke re kcije so navadno opazili v prvih nekaj tednih ali mesecih po uvedbi CART. Primeri teh reakcij so citomegalovirusni retinitis, generalizirane in/ali žariščne okužbe z mikobakterijami in s Pneu ocystis jirovecii povzročena pljučnica. Kakršne koli vnetne simptome je treba obravnavati in uvesti zdravljenje, kadar je potrebno.

Poročajo, da se med imunsko reaktivacijo lahko pojavijo tudi avtoimunske bolezni (kot je Gravesova Zdravilobolezen); čas do njihovega nastanka je spremenljiv, zato se lahko pojavijo tudi več mesecev po

začetku zdrav jenja.

Osteonekroza

Čep v je vzrokov verjetno več (vključno z uporabo kortikosteroidov, uživanjem alkohola, hudo imunosupresijo, višjim indeksom telesne mase), so o primerih osteonekroze poročali zlasti pri bolnikih z napredovalo boleznijo HIV in/ali dolgotrajno izpostavljenostjo CART. Bolnikom je treba svetovati, naj poiščejo zdravniško pomoč, če se jim pojavijo bolečine v sklepih, togost sklepov ali težave z gibljivostjo.

Pomožne snovi

Zdravilo Vitekta vsebuje laktozo. Zato bolniki z redko dedno intoleranco za galaktozo, laponsko obliko zmanjšane aktivnosti laktaze ali malabsorpcijo glukoze/galaktoze ne smejo jemati tega zdravila.

4.5 Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Študije medsebojnega delovanja so izvedli le pri odraslih.

Medsebojno delovanje z induktorji CYP3A

Elvitegravir primarno presnavlja CYP3A (glejte poglavje 5.2). Za zdravila, ki so močni (povzročijo > 5-kratno zvišanje očistka substrata) ali zmerni (povzročijo 2-5-kratno zvišanje očistka substrata) induktorji CYP3A, se pričakuje, da bodo zmanjševali koncentracije elvitegravirja v plazmi.

Kontraindicirana sočasna uporaba

Sočasno dajanje zdravila Vitekta z zdravili, ki so močni induktorji CYP3A, je kontraindicirano, saj ima lahko pričakovano zmanjšanje koncentracij elvitegravirja v plazmi za posledico izgubo terapevtskega učinka in možen razvoj rezistence na elvitegravir (glejte poglavje 4.3).

Sočasna uporaba z drugimi zdravili ni priporočljiva

Sočasno dajanje zdravila Vitekta z zdravili, ki so zmerni induktorji CYP3A (vključno z efavi enzom

in bosentanom, vendar ne omejeno le nanju), se ne priporoča, saj ima lahko pričakovano zmanjšanje

koncentracij elvitegravirja v plazmi za posledico izgubo terapevtskega učinka in moženprometrazvoj

rezistence na elvitegravir (glejte poglavje 4.4).

za

dovoljenja

Interakcije, zaradi katerih je treba prilagoditi odmerek zdravila Vitekta

Elvitegravir se presnavlja z oksidacijo s CYP3A (glavna pot) in glukuronid cijo z encimi UGT1A1/3 (manj pomembna pot). Sočasno dajanje zdravila Vitekta z zdravili, ki so močni zaviralci UGT1A1/3, lahko povzroči povečanje koncentracij elvitegravirja v plazmi, zato bo morda treba odmerek spremeniti. Pokazalo se je na primer, da atazanavir/ritonavir in opinavir/ritonavir (močni zaviralci UGT1A1/3) močno povečajo koncentracije elvitegravirja v p azmi (glejte preglednico 2). Ustrezno je treba pri uporabi v kombinaciji z atazanavirjem/ritona irjem in lopinavirjem/ritonavirjem odmerek zdravila Vitekta zmanjšati s 150 mg enkrat na dan na 85 mg enkrat na dan (glejte poglavji 4.2 in 4.4).

Druge interakcije

Elvitegravir je zmeren induktor in lahkočmor a in ucira encim CYP2C9 in/ali inducibilne encime UGT. Kot tak lahko elvitegravir zmanjša koncentracije substratov CYP2C9 (kot je varfarin) ali UGT (kot je etinilestradiol) v plazmi. Študije in vitro so poleg tega pokazale, da je elvitegravir šibek do

zmeren induktor encimov CYP1A2, CYP2C19 in CYP3A. Elvitegravir je lahko tudi šibek ali zmeren

induktor encimov CYP2B6 in CYP2C8, saj se ti encimi uravnavajo na podoben način kot CYP2C9 in

 

nima

CYP3A. Vendar pa so klinični podvetki pokazali, da v izpostavljenosti metadonu (ki ga v glavnem

presnavljata CYP2B6 in CYP2C19) ni klinično pomembnih sprememb, če se daje sočasno z ojačanim

elvitegravirjem v pr erjavi z dajanjem samega metadona (glejte preglednico 2).

Elvitegravir je substrat za OATP1B1 in OATP1B3 in in vitro zaviralec OATP1B3. Pomen interakcij

in vivo ni jasen.

 

Zdravilo

 

Interakc je med elvitegravirjem in možnimi sočasno uporabljenimi zdravili so navedene v

pregledn ci 2 spodaj (povečanje je označeno z znakom "↑", zmanjšanje z "↓", brez spremembe z "↔"). Opis ne interakcije temeljijo bodisi na študijah interakcij zdravila ali na interakcijah, napovedanih na podl gi pričakovanega obsega interakcij in možnih resnih neželenih učinkov ali izgube terapevtskega učinka.

Kjer so interakcije preučili, so učinke na zdravilo Vitekta določili s primerjavo farmakokinetike ojačanega elvitegravirja (z uporabo ritonavirja ali kobicistata kot farmakokinetičnega ojačevalca) v odsotnosti in prisotnosti sočasno uporabljenega zdravila. Interakcij z neojačanim elvitegravirjem niso preučili. Razen kjer je navedeno v preglednici 2, so bili odmerki ojačanega elvitegravirja ali sočasno uporabljenega zdravila enaki pri dajanju zdravila samega ali v kombinaciji. Parametre

farmakokinetike zaviralcev proteaze, predstavljenih v preglednici 2, so ocenili v prisotnosti ritonavirja.

Čeprav morda ni dejanskih ali predvidenih interakcij med zdravilom in elvitegravirjem, lahko nastopijo interakcije med zdravilom in ritonavirjem in/ali zaviralcem proteaze, uporabljenem sočasno

Zaviralci proteaze HIV
atazanavir (300 mg enkrat dnevno) elvitegravir (200 mg enkrat dnevno)
ritonavir (100 mg enkrat dnevno)
atazanavir (300 mg enkrat dnevno) elvitegravir (85 mg enkrat dnevno) ritonavir (100 mg enkrat dnevno)
darunavir (600 mg dvakratnimadnevno)
elvitegravir (125 mg e krat
Zdravilodnevno)
ritonavir (100 mg dvakrat dnevno)
fosamprenavir (700 mg dvakrat dnevno)
elvitegravir (125 mg enkrat dnevno)
ritonavir (100 mg dvakrat dnevno)
Zdravilne učinkovine po terapevtskih področjih
PROTIRETROVIRUSNA ZDRAVILA
z elvitegravirjem. Zdravnik, ki zdravilo predpisuje, naj vedno gleda povzetek glavnih značilnosti zdravila za ritonavir ali za zaviralca proteaze.
Preglednica 2: Interakcije med elvitegravirjem in drugimi zdravili

 

Učinki na koncentracije

Priporočilo glede sočasne

 

 

 

učinkovin

uporabe z ritonavirjem

 

 

Povprečna sprememba AUC,

ojačanega elvitegravirja

 

 

 

Cmax, Cmin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokazalo se je, da

Pri uporabi v kombinaciji z

 

 

 

atazanavir/ritonavir močno

atazanavirjem mora biti od

erek

 

 

povečata koncentracije

zdravila Vitekta 85 mg enkrat

 

 

elvitegravirja v plazmi.

dnevno. Pri uporabi v k mbinaciji z

 

 

elvitegravir:

 

zdravilom Vitekta je p ip

čeni

 

 

 

odmerek atazanavirja 300 mg z

 

 

AUC: ↑ 100 %

ritonavirjem 100 mg enkrat dnevno.

 

 

Cmax: ↑ 85 %

 

 

 

promet

 

 

Cmin: ↑ 188 %

Podatkov i del vo priporočil o

 

 

atazanavir:

 

odmerjanju pri sočasnem dajanju z

 

 

 

drugimi odmerki atazanavirja ni

 

 

AUC: ↔

 

 

za

 

 

 

 

 

(gle te poglavje 4.2).

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↓ 35 %

 

 

 

 

 

 

 

elvitegravir:

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔*

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔*

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 38 %*

 

 

 

 

 

 

atazanavir:

dovoljenja

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔**

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔**

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔**

 

 

 

 

 

 

*v primčrjavi z

 

 

 

 

 

 

l it gravirjem/ritonavirjem

 

 

 

 

 

 

150/100 mg enkrat dnevno.

 

 

 

 

 

 

ve

 

 

 

 

 

 

 

*v primerjavi z

 

 

 

 

 

 

atazanavirjem/ritonavirjem

 

 

 

 

 

 

300/100 mg enkrat dnevno.

 

 

 

 

 

 

elvitegravir:

 

Pri uporabi v kombinaciji z

 

 

 

AUC: ↔

 

darunavirjem mora biti odmerek

 

 

Cmax: ↔

 

zdravila Vitekta 150 mg enkrat

 

 

Cmin: ↔

 

dnevno.

 

 

 

 

 

darunavir:

 

Podatkov za izdelavo priporočil o

 

 

AUC: ↔

 

odmerjanju pri sočasnem dajanju z

 

 

Cmax: ↔

 

drugimi odmerki darunavirja ni

 

 

Cmin: ↓ 17 %

 

(glejte poglavje 4.2).

 

 

 

elvitegravir:

 

Pri uporabi v kombinaciji s

 

 

 

AUC: ↔

 

fosamprenavirjem mora biti

 

 

 

Cmax: ↔

 

odmerek zdravila Vitekta 150 mg

 

 

Cmin: ↔

 

enkrat dnevno.

 

 

 

 

fosamprenavir:

Podatkov za izdelavo priporočil o

 

 

AUC: ↔

 

odmerjanju pri sočasnem dajanju z

 

 

Cmax: ↔

 

drugimi odmerki fosamprenavirja

 

 

Cmin: ↔

 

ni (glejte poglavje 4.2).

 

 

 

Zdravilne učinkovine po

Učinki na koncentracije

Priporočilo glede sočasne

 

 

terapevtskih področjih

učinkovin

uporabe z ritonavirjem

 

 

 

 

Povprečna sprememba AUC,

ojačanega elvitegravirja

 

 

 

 

Cmax, Cmin

 

 

 

 

lopinavir/ritonavir (400/100 mg

Pokazalo se je, da

 

Pri uporabi v kombinaciji z

 

 

dvakrat dnevno)

 

lopinavir/ritonavir močno povečata

 

lopinavirjem/ritonavirjem mora biti

 

 

elvitegravir (125 mg enkrat

koncentracije elvitegravirja v

 

odmerek zdravila Vitekta 85 mg

 

 

dnevno)

 

plazmi.

 

enkrat dnevno.

 

 

 

 

 

elvitegravir:

 

Podatkov za izdelavo priporočil o

 

 

 

 

AUC: ↑ 75 %

 

 

promet

 

 

 

 

 

odmerjanju pri sočasnem dajanju z

 

 

 

 

Cmax: ↑ 52 %

 

drugimi odmerki

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 138 %

 

lopinavirja/ritonavirja ni (glejte

 

 

 

 

lopinavir:

 

poglavje 4.2).

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↓ 8 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

 

 

 

tipranavir (500 mg dvakrat dnevno)

elvitegravir:

 

Zaradi nez dostnih kliničnih

 

 

elvitegravir (200 mg enkrat

AUC: ↔

 

podatkov kombin cija elvitegravirja

 

 

dnevno)

 

Cmax: ↔

 

s tipranavirjem ni priporočljiva

 

 

ritonavir (200 mg dvakrat dnevno)

Cmin: ↔

 

(glejte poglavje 4.2).

 

 

 

 

AUC: ↓ 14 %dovoljenja

 

 

 

 

 

 

 

tipranavir:

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↓ 11 %

 

 

 

 

 

Nukleozidni zaviralci reverzne transkriptaze (NRTI)

 

 

 

 

didanozin (400 mg enkrat dnevno)

elvitegravir:

Ker se didanozin daje na prazen

 

 

elvitegravir (200 mg enkrat

AUC: ↔

želodec, je treba didanozin dati vsaj

 

 

dnevno)

 

Cmax: ↔

eno uro pred uporabo zdravila

 

 

ritonavir (100 mg enkrat dnevno)

Cmin: ↔

Vitekta (ki se daje s hrano) ali dve

 

 

 

 

č

uri kasneje. Priporoča se klinično

 

 

 

 

didanozin:

spremljanje.

 

 

 

 

 

ve

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↓ 16 %

 

 

 

 

zidovudin (300 mg dvakrat

l it gravir:

Prilagoditev odmerka ni potrebna,

 

 

dnevno)

nima

AUC: ↔

če se zdravilo Vitekta uporablja

 

 

elvitegravir (200 mg enkrat

Cmax: ↔

sočasno z zidovudinom.

 

 

dnevno)

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

ritonavir (100 mg enkrat dnevno)

zidovudin:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

Zdravilo

 

elvitegravir:

Prilagoditev odmerka ni potrebna,

 

 

stavudin (40 mg enkrat dnevno)

 

 

elvitegrav r (200 mg enkrat

AUC: ↔

če se zdravilo Vitekta uporablja

 

 

dnevno)

 

Cmax: ↔

sočasno s stavudinom.

 

 

ritona ir (100 mg enkrat dnevno)

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

stavudin:

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

abakavir (600 mg enkrat dnevno)

elvitegravir:

Prilagoditev odmerka ni potrebna,

 

 

elvitegravir (200 mg enkrat

AUC: ↔

če se zdravilo Vitekta uporablja

 

 

dnevno)

 

Cmax: ↔

sočasno z abakavirjem.

 

 

ritonavir (100 mg enkrat dnevno)

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

abakavir:

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

Zdravilne učinkovine po

Učinki na koncentracije

Priporočilo glede sočasne

 

 

terapevtskih področjih

 

učinkovin

uporabe z ritonavirjem

 

 

 

 

 

Povprečna sprememba AUC,

ojačanega elvitegravirja

 

 

 

 

 

 

Cmax, Cmin

 

 

 

 

tenofovir dizoproksilfumarat

elvitegravir:

 

Prilagoditev odmerka ni potrebna,

 

 

(300 mg enkrat dnevno)

AUC: ↔

 

če se zdravilo Vitekta uporablja

 

 

emtricitabine (200 mg enkrat

Cmax: ↔

 

sočasno z dizoproksiltenofovirat

 

 

dnevno)

 

 

Cmin: ↔

 

fumaratom ali emtricitabinom.

 

 

elvitegravir (50 mg enkrat dnevno)

tenofovir:

 

 

 

 

 

ritonavir (100 mg enkrat dnevno)

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

emtricitabin:

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

Nenukleozidni zaviralci reverzne transkriptaze (NNRTI)

 

promet

 

 

efavirenz

 

 

Interakcij z elvitegravirjem niso

Sočasna upor ba se ne priporoča

 

 

 

 

 

preučili.

 

(glejte poglavje 4.4).

 

 

 

 

 

Pričakuje se, da bo sočasno dajanje

za

 

 

 

 

 

 

efavirenza in elvitegravirja

 

 

 

 

 

 

 

zmanjšalo koncentracije

 

 

 

 

 

 

 

elvitegravirja v plazmi, kar lahko

 

 

 

 

 

 

 

povzroči izgubo terapevtskega

 

 

 

 

 

 

 

učinka in možen razv j rezistence.

 

 

 

 

etravirin (200 mg dvakrat dnevno)

 

elvitegravir:

dovoljenja

Prilagoditev odmerka ni potrebna,

 

 

elvitegravir (150 mg enkrat

 

AUC: ↔

če se zdravilo Vitekta uporablja

 

 

dnevno)

 

 

Cmax: ↔

sočasno z etravirinom.

 

 

ritonavir (100 mg enkrat dnevno)

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

etravirin:

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

nevirapin

 

 

Interakcij z elvitegravirjem niso

Sočasna uporaba se ne priporoča

 

 

 

 

 

preučili.

 

(glejte poglavje 4.4).

 

 

 

nima

 

ve

 

 

 

 

 

 

 

Pričakuje se, da bo sočasno dajanje

 

 

 

 

 

 

nevirapina in elvitegravirja

 

 

 

 

 

 

zmanjšalo koncentracije

 

 

 

 

 

 

elvitegravirja v plazmi, kar lahko

 

 

 

 

 

 

povzroči izgubo terapevtskega

 

 

 

 

 

učinka in možen razvoj rezistence.

 

 

 

 

rilpivirin

 

 

Interakcij z elvitegravirjem niso

Ne pričakuje se, da bi sočasno

 

 

 

 

 

preučili.

 

dajanje elvitegravirja in rilpivirina

 

 

 

 

 

 

 

spremenilo koncentracije

 

 

 

 

 

 

 

elvitegravirja v plazmi, zato

 

 

 

 

 

 

 

prilagoditev odmerka zdravila

 

 

 

 

 

 

 

Vitekta ni potrebna.

 

 

Antagonisti CCR5

 

 

 

 

 

 

 

 

maravirok (150 mg dvakrat

 

elvitegravir:

 

Prilagoditev odmerka ni potrebna,

 

 

dnevno)

 

 

AUC: ↔

 

če se zdravilo Vitekta uporablja

 

 

Zdravilo

 

 

Cmax: ↔

 

sočasno z maravirokom.

 

 

elvitegravir (150 mg enkrat

 

 

 

 

dnevno)

 

 

Cmin: ↔

 

§Ker ritonavir zavira CYP3A, je

 

 

ritonavir (100 mg enkrat dnevno)

 

maravirok:§

 

 

 

 

 

 

 

izpostavljenost maraviroku močno

 

 

 

 

 

AUC: ↑ 186 %

povečana.

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 115 %

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 323 %

 

 

 

 

Zdravilne učinkovine po

Učinki na koncentracije

Priporočilo glede sočasne

 

 

terapevtskih področjih

 

učinkovin

uporabe z ritonavirjem

 

 

 

 

Povprečna sprememba AUC,

ojačanega elvitegravirja

 

 

 

 

 

Cmax, Cmin

 

 

 

 

ANTACIDI

 

 

 

 

 

 

 

suspenzije antacidov, ki vsebujejo

elvitegravir (suspenzija antacida,

Koncentracije elvitegravirja v

 

 

magnezij

 

dana ± 4 ure od dajanja

plazmi so z antacidi nižje zaradi

 

 

aluminij (20 ml enkratni odmerek)

elvitegravirja):

lokalne kompleksacije v prebavilih

 

 

elvitegravir (50 mg enkrat dnevno)

AUC: ↔

 

in ne zaradi spremenjene vrednosti

 

 

ritonavir (100 mg enkrat dnevno)

Cmax: ↔

 

pH v želodcu. Priporoča se vsaj

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

4-urni razmak med dajanjem

 

 

 

 

elvitegravir (sočasno dajanje z

zdravila Vitekta in antacida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

antacidi):

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↓ 45 %

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↓ 47 %

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↓ 41 %

 

 

 

 

 

PREHRANSKA DOPOLNILA

 

 

 

 

 

 

multivitaminska dopolnila

Interakcij z elvitegravirjem niso

Ker učinka k tionske

 

 

 

 

preučili.

 

 

promet

 

 

 

 

 

kompleks cije elvitegravirja pri

 

 

 

 

 

 

sočasni uporabi z

 

 

 

 

 

 

 

multivitaminskimi dopolnili ni

 

 

 

 

 

 

za

 

 

 

 

 

 

 

mogoče izključiti, se priporoča, da

 

 

 

 

 

 

se d nje zdravila Vitekta in

 

 

 

 

 

 

multivitaminskih dopolnil loči za

 

 

 

 

 

 

vsaj 4 ure.

 

 

 

NARKOTIČNI ANALGETIKI

 

 

 

 

 

 

metadon (80–120 mg enkrat

elvitegravir:

dovoljenja

Prilagoditev odmerka ni potrebna,

 

 

dnevno)

 

AUC: ↔

če se zdravilo Vitekta uporablja

 

 

elvitegravir (150 mg enkrat

Cmax: ↔

sočasno z metadonom.

 

 

dnevno)

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

kobicistat (150 mg enkrat dnevno)

metadon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

buprenorfin/nalokson (16/4 mg do

l it gravir:

 

Prilagoditev odmerka ni potrebna,

 

 

24/6 mg dnevno)

 

AUC: ↔

 

če se zdravilo Vitekta uporablja

 

 

elvitegravir (150 mg enkrat

Cmax: ↔

 

sočasno z

 

 

 

dnevno)

 

ve

 

buprenorfinom/naloksonom.

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

kobicistat (150 mg enkrat dnevno)

 

 

 

 

 

 

 

nima

buprenorin:

 

 

 

 

 

 

AUC: ↑ 35 %

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 12 %

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 66 %

 

 

 

 

 

 

nalokson:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↓ 28 %

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↓ 28 %

 

 

 

 

 

ZDRAVILA ZA ZDRAVLJENJE INFEKCIJ

 

 

 

 

 

Antimikotiki

 

 

 

 

 

 

 

ketokonazol (200 mg dvakrat

elvitegravir:

 

Prilagoditev odmerka ni potrebna,

 

 

dnevno)

 

AUC: ↑ 48 %

če se zdravilo Vitekta uporablja

 

 

elvitegravir (150 mg enkrat

Cmax: ↔

 

sočasno s ketokonazolom.

 

 

dnevno)

 

Cmin: ↑ 67 %

 

 

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

§Ker ritonavir zavira CYP3A, je

 

 

ritonavir (100 mg enkrat dnevno)

↑ ketokonazol§

 

 

 

 

izpostavljenost ketokonazolu

 

 

 

 

 

 

povečana.

 

 

Zdravilne učinkovine po

Učinki na koncentracije

Priporočilo glede sočasne

terapevtskih področjih

učinkovin

uporabe z ritonavirjem

 

Povprečna sprememba AUC,

ojačanega elvitegravirja

 

Cmax, Cmin

 

 

Zaviralci proteaze HCV

 

 

 

telaprevir (750 mg trikrat dnevno)/

telaprevir:

Prilagoditev odmerka ni potrebna,

 

elvitegravir (85 mg enkrat dnevno)

AUC: ↔

če se zdravilo Vitekta uporablja

atazanavir (300 mg enkrat dnevno)

Cmax: ↔

sočasno z atazanavirjem, ojačanim

ritonavir (100 mg enkrat dnevno)

Cmin: ↔

z ritonavirjem, in telaprevirjem.

 

 

 

elvitegravir:

promet

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 40 %*

 

 

 

 

 

*V primerjavi z

 

 

 

 

 

atazanavirjem/ritonavirjem

 

 

 

 

 

300/100 mg in elvitegravirjem

 

 

 

 

 

85 mg enkrat dnevno.

 

 

 

Zdravila za zdravljenje okužb z mikobakterijami

 

 

 

rifabutin (150 mg na vsaka dva

elvitegravir:

Sočasno dajanje zdravila Vitekta in

 

 

dni)

 

*v primerjavidovoljenjaz

rifabutina niso preučili. Vedeti je

 

 

AUC: ↔*

rifabutina se ne priporoča. Če je ta

 

elvitegravir (300 mg enkrat

Cmax: ↔*

kombin zacija potrebna, je

 

dnevno)

 

Cmin: ↔*

priporočeni odmerek rifabutina

 

ritonavir (100 mg enkrat dnevno)

rifabutin:

150 mg trikrat tedensko na

 

 

 

določene dni (na primer

 

 

 

AUC: ↔**

ponedeljek-sreda-petek).

 

 

 

Cmax: ↔**

 

 

 

 

 

Cmin: ↔**

Prilagoditev odmerka zdravila

 

 

 

25-O-desacetil-rifabutin:§

Vitekta pri sočasni uporabi z

 

 

 

AUC: ↑ 851 %**

zmanjšanim odmerkom rifabutina

 

 

 

Cmax: ↑ 440 %**

ni potrebna.

 

 

 

Cmin: ↑ 1.836 %**

 

 

 

 

 

č

Dodatnega zmanjšanja odmerka

 

 

 

ve

treba, da morda odmerek 150 mg

 

 

 

lvit gravirjem/ritonavirjem

 

 

 

300/100 mg enkrat dnevno.

dvakrat tedensko ne zagotavlja

 

 

nima

**v primerjavi z rifabutinom 300 mg

optimalne izpostavljenosti

 

 

rifabutinu, kar ima lahko za

 

 

enkrat dnevno.

posledico rezistenco na rifamicin

 

 

Celotna aktivnost proti

in neuspeh zdravljenja.

 

 

§Ker ritonavir zavira CYP3A, je

 

 

mikobakterijam je bila za 50 %

 

 

povečana.

izpostavljenost

Zdravilo

 

25-O-desacetil-rifabutinu močno

 

povečana.

 

 

 

 

ANTIKOAGULANTI

 

 

 

 

varfarin

 

Interakcij z elvitegravirjem niso

Pri sočasnem dajanju zdravila

 

 

 

 

preučili.

Vitekta se priporoča spremljanje

 

 

 

 

mednarodnega normaliziranega

 

 

 

Sočasno dajanje z elvitegravirjem

razmerja (INR – international

 

 

 

lahko vpliva na koncentracije

normalised ratio). INR je treba še

 

 

 

varfarina.

naprej spremljati prve tedne po

 

 

 

 

prenehanju zdravljenja z zdravilom

 

 

 

 

Vitekta.

 

ANTAGONISTI RECEPTORJEV H2

 

 

 

famotidin (40 mg enkrat dnevno)

elvitegravir:

Prilagoditev odmerka ni potrebna,

 

 

elvitegravir (150 mg enkrat

AUC: ↔

če se zdravilo Vitekta uporablja

 

dnevno)

 

Cmax: ↔

sočasno s famotidinom.

 

kobicistat (150 mg enkrat dnevno)

Cmin: ↔

 

 

 

 

Zdravilne učinkovine po

Učinki na koncentracije

Priporočilo glede sočasne

 

 

 

terapevtskih področjih

 

 

učinkovin

uporabe z ritonavirjem

 

 

 

 

 

 

Povprečna sprememba AUC,

ojačanega elvitegravirja

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax, Cmin

 

 

 

 

 

 

ZAVIRALCI REDUKTAZE HMG-CoA:

 

 

 

 

 

 

 

 

rosuvastatin (10 mg enkratni

elvitegravir:

 

Prilagoditev odmerka ni potrebna,

 

 

odmerek)

 

 

AUC: ↔

 

 

če se zdravilo Vitekta uporablja

 

 

elvitegravir (150 mg enkrat

Cmax: ↔

 

 

sočasno z rosuvastatinom.

 

 

 

 

dnevno)

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

kobicistat (150 mg enkrat dnevno)

rosuvastatin:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↑ 38 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 89 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 43 %

 

 

 

 

 

 

 

atorvastatin

 

 

Interakcij z elvitegravirjem niso

Prilagoditev odmerka ni p

trebna,

 

 

fluvastatin

 

 

preučili.

 

 

če se zdravilo Vitekta up

ablja

 

 

pitavastatin

 

 

Ne pričakuje se, da bi sočasno

sočasno z atorvastatinom,

 

 

 

 

pravastatin

 

 

fluvastatinom, itavastatinom ali

 

 

 

 

 

 

dajanje elvitegravirja spremenilo

pravastatinom.

promet

 

 

 

 

 

 

 

koncentracije substratov OATP

za

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v plazmi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne pričakuje se, da bi sočasno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dajanje substratov/zaviralcev OATP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spremenilo koncentracije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elvitegravirja v plazmi.

 

 

 

 

 

 

PERORALNI KONTRACEPTIVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

norgestimat (0,180/0,215 mg

norgestimat:

 

Pri sočasnem dajanju zdravila

 

 

enkrat dnevno)

 

 

AUC: ↑ 126 %

Vitekta in hormonskega

 

 

 

 

etinilestradiol (0,025 mg enkrat

Cmax: ↑ 108 %

kontraceptiva je potrebna

 

 

 

 

dnevno)

 

 

Cmin: ↑ 167 %

previdnost. Hormonski

 

 

 

 

elvitegravir (150 mg enkrat

etinilestra

iol:

kontraceptiv mora vsebovati vsaj

 

 

dnevno)

 

 

30 µg etinilestradiola in

 

 

 

 

kobicistat (150 mg enkrat dnevno)1

AUC: ↓ 25 %

norgestimat kot progestagen, ali pa

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

dovoljenja

morajo bolnice uporabljati drugo

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↓ 44 %

 

zanesljivo metodo kontracepcije

 

 

 

 

 

 

č

 

(glejte poglavji 4.4 in 4.6).

 

 

 

 

 

 

 

 

el itegravir:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolgoročni učinki bistvenega

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

nima

ve

 

 

zvišanja izpostavljenosti

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

progesteronu niso znani. Sočasne

 

 

 

 

 

 

 

uporabe elvitegravirja s peroralnimi

 

 

 

 

 

 

 

kontraceptivi, ki vsebujejo druge

 

 

 

 

 

 

 

progestagene kot norgestimat, niso

 

 

 

 

 

 

 

preučili, zato se ji je treba izogniti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAVIRALCI PROTONSKE ČRPALKE

 

 

 

 

 

 

 

 

omeprazol (40 mg enkrat dnevno)

 

elvitegravir:

 

Prilagoditev odmerka ni potrebna,

 

 

elvitegr ir (50 mg enkrat dnevno)

 

AUC: ↔

 

 

če se zdravilo Vitekta uporablja

 

 

 

iton vir (100 mg enkrat dnevno)

 

Cmax: ↔

 

 

sočasno z omeprazolom.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta študija je bila izvedena s tabletami s fiksno kombinacijo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elvitegravirja/kobicistata/emtricitabina/dizoproksiltenofovirata.

 

 

 

 

 

 

4.6 Plodnost, nosečnost in dojenje

 

 

 

 

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ženske v rodni dobi/uporaba kontracepcije pri moških in ženskah

Pri uporabi zdravila Vitekta je treba uporabljati učinkovito kontracepcijo (glejte poglavji 4.4 in 4.5).

Nosečnost

Kliničnih podatkov o elvitegravirju pri nosečnicah ni oziroma so omejeni.

Študije na živalih ne kažejo neposrednih ali posrednih škodljivih učinkov elvitegravirja na sposobnost razmnoževanja. Vendar pa največje izpostavljenosti, ki so jih ocenili pri kuncih, niso presegale terapevtsko doseženih izpostavljenosti (glejte poglavje 5.3).

Zdravila Vitekta ne smete uporabljati pri nosečnicah, razen če klinično stanje nosečnice zahteva zdravljenje z elvitegravirjem.

Dojenje

Ni znano, ali se elvitegravir/presnovki izločajo v materino mleko. Razpoložljivi farmakodinamični/toksikološki podatki pri podganah kažejo na izločanje elvitegravirja v mleko. Tveganja za dojenega novorojenca/otroka ne moremo izključiti. Zato se zdravilo Vitekta med dojenjem ne sme uporabljati.

Za preprečitev prenosa HIV na dojenčka se priporoča, da s HIV okužene ženske v nobenem pri eru ne dojijo.

Plodnost

za

Ni podatkov o učinkih elvitegravirja na sposobnost razmnoževanja pri ljudeh. Študije naprometživalih ne

kažejo škodljivih učinkov elvitegravirja na plodnost.

 

protiretrovirusnih zdravil. Med temi 712 bolnikidovoljenjajih je 543 (269 elvitegravir in 274 raltegravir)

4.7

Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

 

Študij o vplivu elvitegravirja na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji iso izvedli.

4.8

Neželeni učinki

 

Povzetek varnostnega profila

Ocena neželenih učinkov temelji na podatkih iz kontrolirane klinične študije (GS-US-183-0145) v

kateri je 712 odraslih, okuženih s HIV-1, predh dno že zdravljenih s protiretrovirusnimi zdravili,

prejemalo elvitegravir (n = 354) ali raltegravir (n = 358), pri čemer so oba odmerjali hkrati z osnovnim

 

č

režimom, sestavljenim iz povsem aktivnega zaviralca proteaze, ojačanega z ritonavirjem, in drugih

prejemalo vsaj 48 tednov in 439 (224 lvit gravir in 215 raltegravir) vsaj 96 tednov zdravljenja.

Najpogostejši neželeni učinki, po

ezani z elvitegravirjem, so bili driska (7,1 %) in navzea (4,0 %)

nima

ve

(glejte preglednico 3).

Povzetek neželenih uč nkov, prikazan v preglednici

Neželeni učinki elv tegrav rja iz izkušenj v klinični študiji so našteti v spodnji preglednici 3 po organskih sistemih in pogostnosti. V razvrstitvah pogostnosti so neželeni učinki navedeni po padajoči

resnosti. Pogost ost je definirana kot pogosti (≥ 1/100 do < 1/10) ali občasni (≥ 1/1.000 do < 1/100). Zdravilo

Preglednica 3: Povzetek neželenih učinkov, povezanih z elvitegravirjem, na podlagi izkušenj za 96 tednov iz klinične študije GS-US-183-0145

Pogostnost

 

Neželeni učinek

 

 

 

Psihiatrične motnje:

 

 

 

 

Občasni:

 

samomorilne misli in poskus samomora (pri bolnikih z depresijo ali

 

 

psihiatrično boleznijo v anamnezi), depresija, nespečnost

 

 

 

 

 

 

Bolezni živčevja:

 

 

 

 

Pogosti:

 

glavobol

 

 

 

 

 

 

 

promet

 

Občasni:

 

omotica, parestezija, somnolenca, disgevzija

 

 

 

Bolezni prebavil:

 

 

 

 

Pogosti:

 

bolečine v trebuhu, driska, bruhanje, navzea

 

 

 

Občasni:

 

dispepsija, abdominalna distenzija, flatulenca

 

 

 

Bolezni kože in podkožja:

 

 

 

 

Pogosti:

 

izpuščaj

 

 

 

Splošne težave in spremembe na mestu aplikacije:

 

 

 

 

 

 

za

 

 

Pogosti:

 

utrujenost

 

 

 

Opis izbranih neželenih učinkov

 

 

 

 

 

dovoljenja

 

 

 

Presnovni parametric

Med protiretrovirusnim zdravljenjem se lahko poveča telesna masa ter zviša koncentracija lipidov in glukoze v krvi (glejte poglavje 4.4).

Sindrom imunske reaktivacije

Pri s HIV okuženih bolnikih s hudo imunsko pomanjkljiv stjo lahko ob uvedbi CART nastane vnetna reakcija na asimptomatične ali rezidualne oportunistične kužbe. Poročajo o avtoimunskih boleznih (kot je Gravesova bolezen); čas do njihovega nastanka je spremenljiv, zato se lahko pojavijo tudi več mesecev po začetku zdravljenja (glejte poglavje 4.4).

Osteonekroza

č

 

ve

Opisani so bili primeri osteonekroz , še zlasti pri bolnikih s splošno znanimi dejavniki tveganja,

napredovalo boleznijo HIV ali dolgotrajno izpostavljenostjo CART. Pogostnost tega ni znana (glejte poglavje 4.4).

Driska

nima

 

V študiji GS-US-183-0145 so o driski kot o neželenem učinku poročali pri 7,1 % oseb v skupini z elvitegravirjem in 5,3 % oseb v skupini z raltegravirjem. Pri teh osebah je bila driska blaga do zmerna in ni povzroč la prekinitve uporabe študijskega zdravila.

Zdravilo

Pediatrična p

pulacija

Podatkov za

tr ke stare do 18 let ni na voljo. Uporaba zdravila Vitekta pri tej populaciji ni

priporoč j a (g ejte poglavje 4.2).

Po oč nje o domnevnih neželenih učinkih

Po oč nje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih elavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

V primeru prevelikega odmerka je potrebno bolnika nadzorovati glede znakov toksičnosti. Zdravljenje prevelikega odmerjanja elvitegravirja je sestavljeno iz splošnih podpornih ukrepov, ki vključujejo nadziranje vitalnih znakov in opazovanje kliničnega stanja bolnika.

Specifičnega antidota za preveliko odmerjanje elvitegravirja ni. Ker se elvitegravir močno veže na plazemske proteine, ni verjetno, da bi ga hemodializa ali peritonealna dializa odstranila v pomembni meri.

5.

FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

 

 

5.1

Farmakodinamične lastnosti

promet

 

 

Farmakoterapevtska skupina: Sistemski virostatiki; druga zdravila za sistemsko zdravljenje virusnih

infekcij, oznaka ATC: J05AX11.

 

 

Mehanizem delovanja in farmakodinamični učinki

 

 

Elvitegravir je zaviralec prenosa zapisa integraze HIV-1 (Integrase Strand Transfer Inhibit

r, INSTI).

Integraza je encim, ki ga kodira HIV-1 in je potreben za razmnoževanje virusa. Zaviranje integ aze

preprečuje integracijo DNA virusa HIV-1 v genomsko DNA gostitelja in prepreči nastanek

ovirusa

HIV-1 ter širjenje virusne okužbe. Elvitegravir ne zavira humanih topoizomeraz I ali II.

 

Protivirusna aktivnost in vitro

 

Protivirusna aktivnost elvitegravirja v primerjavi z laboratorijskimi in kliničnimi i olati HIV-1 je bila

Rezistenca

dovoljenja

ocenjena v limfoblastoidnih celicah, monocitnih/makrofagnih celicah in limfocitihzav periferni krvi, pri

čemer so bile vrednosti 50-odstotno učinkovite koncentracije (EC50) v r zponu od 0,02 do 1,7 nM.

Elvitegravir je pokazal protivirusno aktivnost v celični kulturi proti podtipom A, B, C, D, E, F, G in O

virusa HIV-1 (vrednosti EC50

so bile v razponu od 0,1 do 1,3 nM) in aktivnost proti HIV-2 (vrednost

EC50 je bila 0,53 nM). Protivirusna aktivnost elvitegravirja in vitro v kombinaciji z drugimi

protiretrovirusnimi zdravili iz razredov nukleozidnih zavira cev reverzne transkriptaze (NRTI),

nenukleozidnih zaviralcev reverzne transkriptaze (NNRTI), zaviralcev proteaze (PI), zaviralcev

prenosa zapisa integraze, zaviralcev fuzije ali zaviralcev soreceptorjev CCR5 ni kazala antagonizma.

Elvitegravir in vitro ni kazal zaviranja replikacije HBV ali HCV.

 

č

V celični kulturi

ve

 

V celični kulturi so bili izbrani izolati HIV-1 z zmanjšano občutljivostjo na elvitegravir. Fenotipska

rezistenca na elvitegravir je bila najbolj pogosto povezana s primarnimi substitucijami integraze T66I,

E92Q in Q148R. Dodatne substitucije integraze, ki so jih opazili v izboru celične kulture, so vključevale H51Y, F121Y, S147G, S153Y, E157Q in R263K.

Navzkrižna rezistenca

Virusi, rezistent i

a elvitegravir, kažejo različne stopnje navzkrižne rezistence na zaviralca prenosa

zapisa integraze, raltegravir, odvisno od vrste in števila substitucij. Virusi, ki izražajo substitucije

Zdravilo

nimabčutljivi na raltegravir, medtem ko je večina drugih vzorcev substitucij, povezanih z

T66I/A, ostanejo

elvitegrav rjem, p

vezana z zmanjšano občutljivostjo na raltegravir. Z izjemo Y143C/R/H je HIV-1 s

primarn mi z raltegravirjem povezanimi substitucijami T66K, Q148H/K/R ali N155H v integrazi povez n z zmanjšano občutljivostjo na elvitegravir.

P i p edhodno zdravljenih bolnikih

V analizi izolatov HIV-1 pri bolnikih, pri katerih je bilo zdravljenje v študiji GS-US-183-0145 do konca 96. tedna neuspešno, so pri 23 od 86 oseb, pri katerih je bilo mogoče oceniti genotipske podatke iz parov izolatov ob začetku in po neuspešnem zdravljenju z elvitegravirjem (23/351 oseb, zdravljenih z elvitegravirjem, 6,6 %), opazili razvoj ene ali več primarnih, z rezistenco povezanih substitucij elvitegravirja. Podobne stopnje razvoja rezistence na raltegravir so se pojavile v izolatih HIV-1 pri osebah, zdravljenih z raltegravirjem (26/351 oseb, zdravljenih z raltegravirjem, 7,4 %). Najpogostejše substitucije v integrazi, ki so se pojavile v izolatih HIV-1 oseb, zdravljenih z elvitegravirjem, so bile T66I/A (n = 8), E92Q/G (n = 7), T97A (n = 4), S147G (n = 4), Q148R (n = 4), in N155H (n = 5). V fenotipskih analizah izolatov HIV-1 s substitucijo z rezistenco je imelo med osebami, zdravljenimi z

elvitegravirjem, 14/20 (70 %) zmanjšano občutljivost na elvitegravir in 12/20 (60 %) jih je imelo zmanjšano občutljivost na raltegravir.

Klinične izkušnje

Pri predhodno zdravljenih bolnikih, okuženih s HIV-1

Učinkovitost elvitegravirja primarno temelji na analizah do konca 96. tedna iz ene randomizirane, dvojno slepe, z zdravilno učinkovino kontrolirane študije, študije GS-US-183-0145, pri predhodno zdravljenih bolnikih, okuženih s HIV-1 (n = 702).

V študiji GS-US-183-0145 so bili bolniki randomizirani v razmerju 1:1 za prejemanje elvitegravirja (150 mg ali 85 mg) enkrat dnevno ali raltegravirja 400 mg dvakrat dnevno, oboje z osnovnim režimom, ki je vseboval polno aktivni zaviralec proteaze, ojačan z ritonavirjem (bodisi atazanavir, darunavir, fosamprenavir, lopinavir ali tipranavir) in še drugo zdravilo. Osnovni režim je izbral raziskovalec na podlagi genotipskega/fenotipskega testiranja rezistence in zdravljenja s protiretrovirusnimi zdravili. Randomizacija je bila stratificirana s presejanjem ravni HIV-1 RNA

(≤ 100.000 kopij/ml ali > 100.000 kopij/ml) in razred drugega zdravila (NRTI ali drugi az edi).

Stopnja virološkega odziva je bila ocenjena v obeh krakih zdravljenja. Virološki odziv je bil

opredeljen kot dosežena nezaznavna virusna obremenitev (HIV-1 RNA < 50 kopij/ml).promet

Značilnosti ob začetku in izidi zdravljenja do konca 96. tedna za študijo GS-US-183-0145 so

predstavljeni v preglednicah 4 in 5.

dovoljenja

za

 

Preglednica 4: Demografske in začetne značilnosti bolezni pri odraslih osebah, predhodno že zdravljenih s protiretrovirusnimi zdravili, okuženih z virusom HIV-1, v študiji GS-US-183-0145

 

 

 

 

Elvitegravir + osn vni režim

Raltegravir +

 

 

 

 

 

n = 351

osnovni režim

 

 

 

 

 

 

n = 351

 

Demografske značilnosti

 

 

 

 

Mediana starost, leta (min-

 

 

maks)

 

 

 

(20–78)

(19–74)

 

Spol

 

 

č

 

 

Moški

 

83,2 %

80,9 %

 

Ženski

 

 

16,8 %

19,1 %

 

Etničnost

 

ve

 

 

 

Belci

 

 

 

60,1 %

64,4 %

 

Črnci/afriški Američani

 

35,6 %

32,2 %

 

Azijci

 

 

2,6 %

1,4 %

 

Drugo

 

 

1,7 %

2,0 %

 

Začetne značil osti bolezni

 

 

 

 

Mediana začetna vrednost

 

4,35

4,42

 

 

 

nima

 

(1,69–6,63)

(1,69–6,10)

 

HIV-1 RNA (razp n)

 

 

log10 kop j/ml v plazmi

 

 

 

 

Odstotek oseb z virusno

 

25,6

25,6

 

ob emenitvijo

 

 

 

 

 

> 100.000 kopij/ml

 

 

 

 

Me iana začetna vrednost

 

227,0

215,0

 

števila celic CD4+ (razpon),

 

(2,0–1.374,0)

(1,0–1.497,0)

 

celic/mm3

 

 

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

Odstotek oseb s številom celic

 

44,4

44,9

 

CD4+

200 celic/mm3

 

 

 

 

 

Elvitegravir + osnovni režim

 

Raltegravir +

 

 

 

 

 

n = 351

 

osnovni režim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n = 351

 

 

Začetni rezultat genotipske

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

občutljivostia

 

 

1 %

 

 

< 1 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 %

 

 

15 %

 

 

 

 

81 %

 

 

83 %

 

 

 

 

3 %

 

 

2 %

 

 

a Rezultati genotipske občutljivosti so

izračunani s seštetjem vrednosti občutljivosti

na zdravilo (1 = občutljivost;

 

 

0 = zmanjšana občutljivost) na vsa zdravila v osnovnem režimu zdravljenja.

 

 

 

 

 

 

Preglednica 5: Virološki izid randomiziranega zdravljenja za študijo GS-US-183-0145 v 48. in

96. tednu (analiza posnetka stanja)a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. teden

 

 

96. teden

 

Elvitegravir +

 

Raltegravir +

Elvitegravir +

Raltegravir +

 

 

osnovni režim

 

osnovni režim

osnovni režim

prometosnovni režim

 

 

n = 351

 

n = 351

n = 351

 

n = 351

Virološki uspeh

 

60%

 

58%

52%

 

53%

 

 

HIV-1 RNA < 50 kopij/ml

 

 

 

 

 

za

 

 

 

Razlika zdravljenja

2,2 % (95-odstotni IZ = –5,0 %;

–0,5% (95-odstotni IZ = –7,9 %;

 

 

9,3 %)

 

 

6,8 %)

 

 

Virološki neuspehb

 

33 %

32 %

36 %

 

31 %

 

 

V oknu 48. ali 96. tedna

 

7 %

11 %

12 %

 

16 %

 

 

ni viroloških podatkov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prekinitev uporabe

 

2 %

5 %

3 %

 

7 %

 

 

študijskega zdravila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaradi neželenega

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

učinka ali smrtic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prekinitev uporabe

 

4 %

5 %

8 %

 

9 %

 

 

študijskega zdravila

 

č

dovoljenja

 

 

 

 

 

zaradi drugih razlogov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in nazadnje

 

ve

 

 

 

 

 

 

 

 

razpoložljivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIV-1 RNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 50 kopij/mld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V oknu podatki

 

1 %

1 %

1 %

 

1 %

 

 

manjkajo, a uporablja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

študijsko zdravilonima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aOkno v 48. tednu je med 309. in 364. dnevom (vključno z njima), okno v 96. tednu je med 645. in 700. dnevom (vključno

z njima).

b Vključuje sebe, ki so imele v oknu 48. ali 96. tedna ≥ 50 kopij/ml, osebe, ki so predčasno prekinile sodelovanje zaradi pomanjkanja ali izgube učinka, osebe, ki so imele virusno obremenitev ≥ 50 kopij/ml v času spremembe osnovnega režim , osebe, ki so sodelovanje prekinile zaradi razlogov, ki niso bili neželeni učinki, smrt ali pomanjkanje oz. izguba učinka, in so imele v času prekinitve virološko obremenitev ≥ 50 kopij/ml.

cVključuje bolnike, ki so prenehali sodelovati zaradi neželenih učinkov ali smrti, kadar koli od 1. dne do konca časovnega okna, če zaradi tega v določenem oknu ni bilo viroloških podatkov o zdravljenju.

Vključuje osebe, ki so sodelovanje prekinile zaradi razlogov, ki niso bili neželeni učinki, smrt ali pomanjkanje ali izguba učinka, npr. umik soglasja, izgubljeni za spremljanje itd.Zdravilo

Elvitegravir je bil enakovreden pri doseganju HIV-1 RNA < 50 kopij/ml v primerjavi z raltegravirjem.

Med osebami z rezultatom genotipske občutljivosti ≤ 1 jih je imelo 76 % oz. 69 % HIV-1 RNA < 50 kopij/ml v 48. tednu v kraku z elvitegravirjem oz. kraku z raltegravirjem. Med osebami z rezultatom genotipske občuljivosti > 1 jih je imelo 57 % oz. 56 % HIV-1 RNA < 50 kopij/ml v 48. tednu v kraku z elvitegravirjem oz. kraku z raltegravirjem.

V študiji GS-US-183-0145 je bilo povprečno povečanje od začetne vrednosti za število celic CD4+ v 96. tednu 205 celic/mm3 za bolnike, zdravljene z elvitegravirjem, in 198 celic/mm3 za bolnike, zdravljene z raltegravirjem.

V študiji GS-US-183-0145 so analize podskupin sočasno uporabljenega zaviralca proteaze pokazale podobne stopnje virološkega uspeha za elvitegravir in raltegravir znotraj vsake podskupine zaviralcev proteaze v 48. in 96. tednu (HIV-1 RNA < 50 kopij/ml) (preglednica 6).

Preglednica 6: Virološki uspeh sočasno uporabljenega zaviralca proteaze v študiji

lopinavir/ritonavir

39/68 (57,4 %)

 

37/68 (54,4 %)

2,9 % (–13,7promet% do 19,6 %)

GS-US-183-0145 v 48. in 96. tednu (analiza posnetka stanja)

 

 

 

 

 

 

 

Elvitegravir v pri erjavi

 

 

 

 

 

z raltegravirjem

HIV-1 RNA

Elvitegravir

 

Raltegravir

Razlika v odst tkih

 

< 50 kopij/ml, n/N (%)

(n = 351)

 

(n = 351)

(95-odstotni IZ)a

Virološki uspeh v 48. tednu

 

 

 

 

 

 

darunavir/ritonavir

126/202 (62,4 %)

122/207 (58,9 %)

3,4 % (–6,0 % do 12,9 %)

 

atazanavir/ritonavir

34/61 (55,7 %)

 

28/51 (54,9 %)

 

za

 

 

0,8 % (–17,7 % do 19,3 %)

fosamprenavir/ritonavir

8/14 (57,1 %)

 

10/18 (55,6 %)

1,6 % (–33,0 % do 36,2 %)

 

 

 

dovoljenja

 

 

tipranavir/ritonavir

3/6 (50,0 %)

 

5/7 (71,4 %)

–21,4 % (–73,6 % do

 

 

 

 

 

30,7 %)

 

Virološki uspeh v 96. tednu

 

 

 

 

 

 

darunavir/ritonavir

105/202 (52,0 %)

112/207 (54,1 %)

–2,1 % (–11,8 % do 7,5 %)

 

lopinavir/ritonavir

36/68 (52,9 %)

 

37/68 (54,4 %)

–1,5 % (–18,2 % do

 

 

 

 

 

15,3 %)

 

atazanavir/ritonavir

33/61 (54,1 %)

 

23/51 (45,1 %)

9,0 % (–9,5 % do 27,5 %)

 

fosamprenavir/ritonavir

7/14 (50,0 %)

 

11/18 (61,1 %)

–11,1 % (–45,7 % do

 

 

 

 

 

23,4 %)

 

tipranavir/ritonavir

3/6 (50,0 %)

 

3/7 (42,9 %)

7,1 % (–47,1 % do 61,4 %)

 

 

č

 

 

 

 

 

a Razlika v deležih in njihovi 95-odstotni IZ med randomiziranimi skupinami zdravljenja temelji na normalnem približevanju.

Čeprav je bila analiza podskupin glvede na spol v študiji GS-US-183-0145 zaradi majhnega števila ženskih oseb omejena, je pokazala, da so bile stopnje virološkega uspeha pri ženskih osebah v 48. tednu in 96. tednunima(HIV-1 RNA < 50 kopij/ml) številčno nižje v kraku z elvitegravirjem kot v

kraku z raltegravirjem. Stopnje virološkega uspeha v 48. tednu so bile pri ženskah 47,5 % (28/59) za elvitegravir in 62,7 % (42/67) za raltegravir (razlika: -12,3 % [95-% IZ: -30,1 % do 5,5 %]), ter pri moških 62,3 % (182/292) za elvitegravir in 56,3 % (160/284) za raltegravir (razlika: 5,3 % [95-% IZ: -2,5 % do 13,2 %]). Stopnje virološkega uspeha v 96. tednu so bile pri ženskah 39,0% (23/59) za

elvitegravir in 52,2% (35/67) za raltegravir (razlika: -8,4 % [95-% IZ: -26,1 % do 9,2 %]), ter pri Zdravilomoških 55,1 % (161/292) za elvitegravir in 53,2 % (151/284) za raltegravir (razlika: 1,5 % [95-% IZ:

-6,5 % do 9,6 %]).

Pedi trična populacija

Ev opska agencija za zdravila je začasno odložila zahtevo za predložitev rezultatov študij z elvitegravirjem za eno ali več podskupin pediatrične populacije za zdravljenje okužbe s HIV-1 (za po atke o uporabi pri pediatrični populaciji glejte poglavje 4.2).

5.2 Farmakokinetične lastnosti

Absorpcija

Po peroralnem dajanju z ritonavirjem ojačanega elvitegravirja s hrano osebam, okuženim z virusom HIV-1, so najvišje plazemske koncentracije elvitegravirja opazili 4 ure po odmerku. Povprečni Cmax,

AUCtau in Ctrough (povprečje ± SD) v stanju dinamičnega ravnovesja po večkratnem odmerjanju elvitegravirja in z ritonavirjem ojačanega zaviralca proteaze (150 mg elvitegravirja z darunavirjem ali

fosamprenavirjem; 85 mg elvitegravirja z atazanavirjem ali lopinavirjem) osebam, okuženim z

virusom HIV-, so bili 1,4 ± 0,39 μg/ml, 18 ± 6,8 μg•h/ml oziroma 0,38 ± 0,22 μg/ml za elvitegravir. Absolutne peroralne biološke uporabnosti niso določili.

Relativno glede na pogoje na tešče je dajanje ojačanega elvitegravirja kot fiksne kombinacije 150 mg elvitegravir/150 mg kobicistat/200 mg emtricitabin/245 mg dizoproksiltenofovirat z lahkim obrokom (približno 373 kcal, 20 % maščobe) ali obrokom z visoko vsebnostjo maščobe (približno 800 kcal,

50 % maščobe) povzročilo povečanje izpostavljenosti elvitegravirju. Za elvitegravir se je Cmax povečal

za 22 % in AUCtau za 36 % pri lahkem obroku, pri obroku z visoko vsebnostjo maščobe pa za 56 % oz. 91 %.

Elvitegravir se 98–99 % veže na humane plazemske proteine, pri čemer vezava ni odvisna od koncentracije zdravila v razponu od 1,0 ng/ml do 1,6 µg/ml. Povprečno razmerje med koncentracijo zdravila v plazmi in krvi je bilo 1,37.

Porazdelitev

promet

(manj pomembna pot).

Biotransformacija

konstantno raven pri približno 100 mg ritonavirja. Nadaljna poveča ja odmerka ritonavirja niso

Ritonavir zavira CYP3A, s čimer znatno poveča koncentracije elvitegravirja vzapla mi. Dajanje ritonavirja enkrat na dan (20-200 mg) je povzročilodovoljenjapovečanje izpostavl enosti elvitegravirju pri ponavljajočem odmerjanju enkrat na dan, pri čemer je izpostavljenost elvitegr virju dosegla

povzročila nadaljnjih povečanj izpostavljenosti elvitegravir u. Zdravilo Vitekta je indicirano samo za uporabo ob sočasnem dajanju z ritonavirjem kot ojačitvenim zdravilom.

Povprečna izpostavljenost (AUCtau) neokrepljenega el itegravirja v stanju dinamičnega ravnovesja je ~ 20 % nižja po večkratnem odmerjanju v primerja i z enim samim odmerkom, kar kaže na zmerno avtoindukcijo svoje presnove. Po ojačanju z rit navirjem (100 mg) so opazili neto zaviranje presnove elvitegravirja z močno povečano sistemsko izpostavljen stjo (20-krat višji AUC), visoke najnižje koncentracije in daljšo mediano razpolovnegaččasa izločanja (9,5 v primerjavi s 3,5 urami).

Po peroralnem dajanju enega odmerkavez ritonavirjem ojačanega [14C]elvitegravirja je bil elvitegravir

prevladujoča vrsta v plazmi in je po 32 urah predstavljal približno 94 % in po 48 urah približno 61 % cirkulirajoče radioaktivnosti. Presno ki, nastali z aromatsko in alifatsko hidroksilacijo ali presnovki glukuronidacije sonimaprisotni v zelo nizkih ravneh in ne prispevajo k splošni protivirusni aktivnosti elvitegravirja.

Izločanje

Po peroralni uporabi z ritonavirjem ojačanega [14C]elvitegravirja so 94,8 % odmerka izolirali iz blata,

kar je v skladu s hepatobiliarnim izločanjem elvitegravirja; 6,7 % danega odmerka so izolirali iz urina Zdravilov obliki presn vk v. Mediani končni razpolovni čas z ritonavirjem ojačanega elvitegravirja v plazmi

je pribl žno 8,7 do 13,7 ur.

Line rnost/nelinearnost

Izpost vljenosti elvitegravirju v plazmi so nelinearne in manjše kot sorazmerne z odmerkom, verjetno za adi absorpcije, omejene s topnostjo.

Starejši

Farmakokinetičnih lastnosti elvitegravirja pri starejših (starih nad 65 let) niso v celoti ovrednotili.

Spol

Za ojačan elvitegravir ni bilo identificirane klinično pomembne farmakokinetične razlike glede na spol.

Etnična pripadnost

Za ojačan elvitegravir ni bilo identificirane klinično pomembne farmakokinetične razlike glede na etnično pripadnost.

Pediatrična populacija

Farmakokinetične lastnosti elvitegravirja pri pediatričnih bolnikih niso ugotovljene.

Ledvična okvara

Pri osebah s hudo ledvično okvaro (očistek kreatinina manj kot 30 ml/min) brez okužbe z virusom HIV-1 so izvedli farmakokinetično študijo ojačanega elvitegravirja. Klinično pomembnih razlik v farmakokinetičnih lastnostih elvitegravirja med osebami s hudo ledvično okvaro in zdravimi osebami niso opazili. Prilagajanje odmerka zdravila Vitekta za bolnike z ledvično okvaro ni potrebno.

Jetrna okvara

Elvitegravir v glavnem presnavljajo in izločajo jetra. Pri osebah z zmerno jetrno okvaro b ez kužbe z

virusom HIV-1 so izvedli farmakokinetično študijo ojačanega elvitegravirja z zmerno jet no okvaro

(stopnje B po Child-Pughu). Klinično pomembnih razlik v farmakokinetičnih lastnostih elvitegravirja

 

za

med osebami z zmerno jetrno okvaro in zdravimi osebami niso opazili. Prilagaj nje odmerkaprometzdravila

Vitekta za bolnike z blago do zmerno jetrno okvaro ni potrebno. Učinka hude jetrne okvare (stopnje C

po Child-Pughu) na farmakokinetične lastnosti elvitegravirja niso proučevali.

 

dovoljenja

 

Sočasna okužba z virusom hepatitisa B in/ali hepatitisa C

Omejeni podatki populacijske farmakokinetične analize (n = 56) so pokazali, da sočasna okužba z virusom hepatitisa B in/ali C nima klinično pomembnega učinka a izpostavljenost okrepljenemu elvitegravirju.

5.3 Predklinični podatki o varnosti

Predklinični podatki na osnovi običajnih študij farmak l ške varnosti, toksičnosti pri ponavljajočih

odmerkih, genotoksičnosti, kancerogenega potenciala, vpliva na sposobnost razmnoževanja in razvoja

 

 

 

č

ne kažejo posebnega tveganja za človeka. Največji o merek elvitegravirja, ki so ga preizkusili

v študijah vpliva na sposobnost razvoja pri podganah in kuncih, je ustrezal približno 29-kratni oziroma

 

 

 

ve

0,2-kratni terapevtski izpostavljenosti pri ljudeh.

Elvitegravir je bil negativen v bakterijskem testu mutagenosti in vitro (Amesov test) in negativen v

 

 

nima

 

testu podganjih mikronukleusov in vivo pri odmerkih do 2.000 mg/kg. V testu kromosomske aberacije

in vitro je bil elvitegravir neg tiven z aktivacijo presnove, vendar pa so brez aktivacije opazili

dvoumen odziv.

 

 

V dolgoročnih študijah peroralne kancerogenosti elvitegravir ni pokazal kancerogenega potenciala pri

miših in podganah.

 

Zdravilo

 

 

Zdravilna uč nk vina elvitegravir je v okolju obstojna.

6.

FARMACEVTSKI PODATKI

6.1

Seznam pomožnih snovi

 

Jedro tablete

premreženi natrijev karmelozat hidroksipropilceluloza

laktoza monohidrat magnezijev stearat mikrokristalna celuloza natrijev lavrilsulfat

Filmska obloga indigotin (E132) makrogol 3350 (E1521)

polivinilalkohol (delno hidroliziran) (E1203) smukec (E553B)

titanov dioksid (E171) rumeni železov oksid (E172)

6.2

Inkompatibilnosti

 

 

 

promet

Navedba smiselno ni potrebna.

 

 

 

 

 

 

 

6.3

Rok uporabnosti

 

 

 

 

4 leta.

 

 

 

 

 

6.4

Posebna navodila za shranjevanje

 

za

 

Za shranjevanje zdravila niso potrebna posebna navodila.

 

6.5

Vrsta ovojnine in vsebina

 

dovoljenja

 

 

 

 

 

 

Plastenka iz polietilena visoke gostote (HDPE), z za otroke varno zaporko, ki vsebuje 30 filmsko

obloženih tablet.

 

 

 

 

Velikost pakiranja: 1 plastenka s 30 filmsko obloženimi tab etami.

 

 

6.6

Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje

 

 

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

 

 

 

č

 

 

 

7.

 

ve

 

 

 

IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

 

 

Gilead Sciences International Limited

 

 

 

Cambridge

 

 

 

 

CB21 6GT

 

 

 

 

Velika Britanija

 

 

 

 

8.

ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z

Zdravilo

 

 

 

 

 

ZDRAVILOMnima

 

 

 

 

EU/1/13/883/001

9.DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 13. november 2013

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu.

Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila. Glejte poglavje 4.8, kako poročati o neželenih učinkih.
1. IME ZDRAVILA
Vitekta 150 mg filmsko obložene tablete

2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 150 mg elvitegravirja.

Pomožne snovi z znanim učinkom: Ena tableta vsebuje 10,9 mg laktoze (v obliki laktoze monohidrata).

Zelena, trikotna, filmsko obložena tableta z dimenzijami 10,9 mm x 10,5 mm, z vtisnjenim znakom “GSI” na eni strani tablete in številko “150” na drugi strani tab te.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

za

promet

 

 

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

dovoljenja

 

 

 

filmsko obložena tableta (tableta)

 

 

 

 

 

4. KLINIČNI PODATKI

4.1 Terapevtske indikacije

Zdravilo Vitekta se daje sočasno z zaviralcem proteaze, ojačanim z ritonavirjem, in z drugimi

 

 

 

ve

protiretrovirusnimi zdravili, in je indiciranočza zdravljenje okužbe z virusom humane imunske

pomanjkljivosti tipa 1 (HIV-1) pri odraslih, ki so okuženi z virusom HIV-1 brez znanih mutacij,

povezanih z rezistenco na elvitegra ir (glejte poglavji 4.2 in 5.1).

4.2

 

nima

 

Odmerjanje in način upor be

Terapijo mora začeti zdravnik, ki že ima izkušnje z zdravljenjem okužbe z virusom HIV.

Zdravilo

 

 

Odmerjanje

 

 

Zdravilo V tekta je treba dajati v kombinaciji z zaviralcem proteaze, ojačanim z ritonavirjem.

Glejte Po zetek glavnih značilnosti zdravila sočasno danega zaviralca proteaze, ojačanega z

riton

irjem.

 

 

P ipo očeni odmerek zdravila Vitekta je ena 85 mg tableta ali ena 150 mg tableta peroralno enkrat na an s hrano. Izbira odmerka zdravila Vitekta je odvisna od sočasno uporabljenega zaviralca proteaze (glejte preglednico 1 in poglavji 4.4 in 4.5). Za uporabo 85 mg tablete glejte povzetek glavnih značilnosti zdravila za zdravilo Vitekta 85 mg tablete.

Zdravilo Vitekta se daje enkrat na dan kot sledi:

-bodisi sočasno z zaviralcem proteaze, ojačanim z ritonavirjem, ki se daje enkrat na dan,

-ali s prvim odmerkom zaviralca proteaze, ojačanega z ritonavirjem, ki se daje dvakrat na dan

Sočasno dajanje z naslednjimi zdravili zaradi možne izgube virološkega odziva in možnega razvoja rezistence (glejte poglavje 4.5):
Posebne populacije
150 mg enkrat na dan
lopinavir 400 mg in ritonavir 100 mg dvakrat na dan
darunavir 600 mg in ritonavir 100 mg dvakrat na dan
fosamprenavir 700 mg in ritonavir 100 mg dvakrat na danpromet
Podatkov o priporočeni uporabi zdravila Vitekta s pogostnostmi odmerjanja ali zaviralci pr teaze HIV-1, razen predstavljenih v preglednici 1, ni.
Izpuščeni odmerek
Če bolnik izpusti odmerek zdravila Vitekta v roku 18 ur od časa, ko ga običajnozavz me, naj bolnik vzame zdravilo Vitekta s hrano takoj, ko je mogoče, nato pa nadaljuje z običajnim režimom
odmerjanja. Če bolnik izpusti odmerek zdravila Vitekta za več kot 18 ur, in je že skoraj čas za njegov naslednji odmerek, naj bolnik ne nadomesti izpuščenegadovoljenjaodmerka in preprosto nadaljuje z jemanjem po običajnem režimu odmerjanja.
Če bolnik v roku 1 ure od jemanja zdravila Vitekta bruha, naj vzame drugo tableto.
Starejši
Podatkov, na osnovi katerih bi lahko priporočili dmerke za bolnike, starejše od 65 let, ni na voljo (glejte poglavje 5.2).
Ledvična okvarač
Prilagajanje odmerka zdravila Vitektaveza bolnike z ledvično okvaro ni potrebno (glejte poglavje 5.2).
Jetrna okvara
Odmerka zdravilanimaVitekta ni treba prilagoditi pri bolnikih z blago (stopnje A po Child-Pughu) ali zmerno (stopnje B po Child-Pughu) jetrno okvaro. Elvitegravirja niso preučili pri bolnikih s hudo jetrno okvaro (stopnje C po Child-Pughu) (glejte poglavji 4.4 in 5.2).
Pediatrična populac ja
Varnost in učinkovitost elvitegravirja pri otrocih, starih 0 do manj kot 18 let, še nista bili dokazani Zdravilo(glejte pog avje 5.1). Podatkov ni na voljo.
Način uporabe
Zdr ilo Vitekta se jemlje enkrat dnevno, peroralno s hrano (glejte poglavje 5.2). Filmsko obložene t blete se ne sme žvečiti ali zdrobiti.

4.3 Kontraindikacije

Preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1.
Preglednica 1: Priporočeni režimi odmerjanja
Odmerek zdravila Vitekta Odmerek sočasno uporabljenega zaviralca proteaze, ojačanega z ritonavirjem
atazanavir 300 mg in ritonavir 100 mg enkrat na dan
85 mg enkrat na dan

antikonvulzivi: karbamazepin, fenobarbital, fenitoin

zdravila za zdravljenje okužb z mikobakterijami: rifampicin

zdravila zeliščnega izvora: šentjanževka (Hypericum perforatum)

4.4 Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Splošno

Čeprav se je izkazalo, da učinkovita virusna supresija s protiretrovirusno terapijo bistveno zmanjša tveganje spolnega prenosa, preostalega tveganja ni mogoče izključiti. V skladu z nacionalnimi smernicami je treba sprejeti previdnostne ukrepe za preprečevanje prenosa.

Uporaba zdravila Vitekta z zaviralci proteaze HIV-1 ali pogostnostmi odmerjanja, razen s tistimi, predstavljenimi v preglednici 1, lahko povzroči nezadostno ali povečano raven elvitegravirja in/ali sočasno uporabljenih zdravil v plazmi.

Rezistenca

Virusi, rezistentni na elvitegravir, kažejo v večini primerov navzkrižno rezistenco na zaviralca prenosa zapisa integraze, raltegravir (glejte poglavje 5.1).

Elvitegravir ima relativno nizko gensko pregrado za rezistenco. Zato je treba, če je le možno, zdravilo

Vitekta uporabljati s povsem aktivnim zaviralcem proteaze, ojačanim z ritonavirjem, in drugim

 

za

povsem aktivnim protiretrovirusnim zdravilom, da se zmanjša možnost virološkega neuspehaprometin

razvoja rezistence (glejte poglavje 5.1).

 

Sočasna uporaba drugih zdravil

Elvitegravir primarno presnavlja CYP3A. Sočasna uporaba zdravila Vitekta z močnimi induktorji CYP3A (vključno s šentjanževko [Hypericum perforatum], rifampici om, karbamazepinom, fenobarbitalom in fenitoinom) je kontraindicirana (glejte poglav i 4.3 in 4.5). Sočasna uporaba zdravila Vitekta z zmernimi induktorji CYP3A (vključno z efavir nzom in bosentanom, vendar ne omejeno le nanju) se ne priporoča (glejte poglavje 4.5).

Zaradi potrebe po sočasnem dajanju zdravila Vitekta z za iralcem proteaze, ojačanim z ritonavirjem,

morajo zdravniki, ki zdravilo predpisujejo, upoštevati p

vzetek glavnih značilnosti zdravila sočasno

uporabljenega zaviralca proteaze in ritonavirja za pis k

ntraindiciranih zdravil in drugih pomembnih

Sočasna uporaba zdravila Vitekta s sorodnimi zdravilnimi učinkovinami: Zdravilo Vitekta je treba uporabljati v kombi aciji z zaviralcem proteaze, ojačanim z ritonavirjem. Zdravila Vitekta se ne sme

medsebojnih učinkov zdravil, ki lahko povzročijo potencialno življenjsko nevarne neželene učinke ali

izgubo terapevtskega učinka in možen razvoj rezistence.dovoljenja

Pokazalo se je, da atazanavir/ritona

č

ir in lopinavir/ritonavir močno povečajo koncentracije

elvitegravirja v plazmi (glejte pogla

je 4.5). Pri uporabi v kombinaciji z atazanavirjem/ritonavirjem in

lopinavirjem/ritonavirjem je treba odmerek zdravila Vitekta zmanjšati s 150 mg enkrat na dan na

 

ve

85 mg enkrat na dan (glejte pogl vje 4.2). Glejte povzetek glavnih značilnosti zdravila za zdravilo

Vitekta 85 mg tablete.

 

 

nima

 

 

Zdravilouporabljati z zaviralcem proteaze, ojačanim z drugim zdravilom, saj priporočil za uporabo te kombinac je še niso določili. Ojačitev elvitegravirja z drugim zdravilom kot ritonavirjem lahko povzroči suboptimalne koncentracije elvitegravirja in/ali zaviralca proteaze v plazmi, kar lahko povzroči izgubo terapevtskega učinka in možen razvoj rezistence.

Z avila Vitekta se ne sme uporabljati v kombinaciji z zdravili, ki vsebujejo elvitegravir, ali z zdravili, ki ojačajo farmakokinetiko, razen ritonavirja.

Zahteve po kontracepciji

Bolnice v rodni dobi morajo uporabljati bodisi hormonsko kontracepcijo, ki vsebuje vsaj 30 µg etinilestradiola in ki vsebuje norgestimat kot progestagen, ali pa morajo uporabljati drugo zanesljivo metodo kontracepcije (glejte poglavji 4.5 in 4.6). Sočasne uporabe elvitegravirja s peroralnimi kontraceptivi, ki vsebujejo druge progestagene kot norgestimat, niso preučili, zato se ji je treba izogniti.

Bolnice, ki uporabljajo estrogen kot nadomestno hormonsko terapijo, je treba klinično spremljati za znake pomanjkanja estrogena (glejte poglavje 4.5).

Oportunistične okužbe

Pri bolnikih, ki se zdravijo z zdravilom Vitekta ali s katero koli drugo obliko protiretrovirusne terapije, se lahko še naprej razvijajo oportunistične okužbe in drugi zapleti okužbe z virusom HIV. Zato mora biti bolnik pod skrbnim kliničnim nadzorom zdravnika, ki ima izkušnje z zdravljenjem bolnikov z obolenji, povezanimi s HIV.

Elvitegravirja niso proučevali pri bolnikih s hudo jetrno okvaro (stopnja C po Child-Pughu)promet. Pri bolnikih z blago (stopnja A po Child-Pughu) ali zmerno (stopnja B po Child-Pughu) jetrno okvaro

Bolniki, hkrati okuženi z virusom HIV in virusom hepatitisa B ali C

Pri bolnikih s kroničnim hepatitisom B ali C, ki se zdravijo s protiretrovirusno terapijo, obstaja povečano tveganje za hude in potencialno usodne neželene učinke v delovanju jeter.

Za optimalno zdravljenje okužbe z virusom HIV pri bolnikih, ki so hkrati okuženi z virus m hepatitisa B (HBV), naj zdravniki upoštevajo trenutno veljavne smernice za zdravljenje HIV.

Bolezni jeter

za

 

prilagoditev odmerka zdravila Vitekta ni potrebna (glejte poglavji 4.2 in 5.2).

Bolniki z že obstoječo jetrno disfunkcijo, vključnodovoljenjas kroničnim aktivnim hep titisom, imajo v času kombinirane protiretrovirusne terapije (combination antiretroviral therapy, CART) več anomalij

jetrne funkcije in jih je treba nadzirati v skladu s standardno prakso. Če pri teh bolnikih pride do znakov poslabšanja jetrne bolezni, je treba razmisliti o začasni a i trajni prekinitvi zdravljenja.

Telesna masa in presnovni parametri

zdravljenjem. Za nadzor lipidov in glukoze v krvi je treba upoštevati veljavne smernice za zdravljenje

Med protiretrovirusnim zdravljenjem se lahko poveča telesna masa ter zviša koncentracija lipidov in glukoze v krvi. Takšne spremembe so deloma lahko p vezane z obvladanjem bolezni in načinom življenja. Pri lipidih v nekaterih primerih obstajajo kazi, da gre za učinek zdravljenja, medtem ko za povečanje telesne mase ni močnih dokazov,čki bi ga povezovali s katerim koli določenim

okužbe z virusom HIV. Motnje lipidovveje tr ba obravnavati klinično ustrezno.

Sindrom imunske reaktivacije

Pri s HIV okuženihnimabolnikih s hudo imunsko pomanjkljivostjo lahko ob uvedbi CART nastane vnetna reakcija na asimptomatične li rezidualne oportunistične patogene in povzroči resna klinična stanja ali poslabšanje simptomov. Take reakcije so navadno opazili v prvih nekaj tednih ali mesecih po uvedbi CART. Primeri teh reakc j so citomegalovirusni retinitis, generalizirane in/ali žariščne okužbe z mikobakterijami in s P eumocystis jirovecii povzročena pljučnica. Kakršne koli vnetne simptome je

treba obravnavati in uvesti zdravljenje, kadar je potrebno.

ZdraviloPoročajo, da se med imunsko reaktivacijo lahko pojavijo tudi avtoimunske bolezni (kot je Gravesova bolezen); čas do njihovega nastanka je spremenljiv, zato se lahko pojavijo tudi več mesecev po

z četku zdravljenja.

Osteonekroza

Čeprav je vzrokov verjetno več (vključno z uporabo kortikosteroidov, uživanjem alkohola, hudo imunosupresijo, višjim indeksom telesne mase), so o primerih osteonekroze poročali zlasti pri bolnikih z napredovalo boleznijo HIV in/ali dolgotrajno izpostavljenostjo CART. Bolnikom je treba svetovati, naj poiščejo zdravniško pomoč, če se jim pojavijo bolečine v sklepih, togost sklepov ali težave z gibljivostjo.

Pomožne snovi

Zdravilo Vitekta vsebuje laktozo. Zato bolniki z redko dedno intoleranco za galaktozo, laponsko obliko zmanjšane aktivnosti laktaze ali malabsorpcijo glukoze/galaktoze ne smejo jemati tega zdravila.

4.5 Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Študije medsebojnega delovanja so izvedli le pri odraslih.

Medsebojno delovanje z induktorji CYP3A

Elvitegravir primarno presnavlja CYP3A (glejte poglavje 5.2). Za zdravila, ki so močni (povzročijo > 5-kratno zvišanje očistka substrata) ali zmerni (povzročijo 2-5-kratno zvišanje očistka substrata) induktorji CYP3A, se pričakuje, da bodo zmanjševali koncentracije elvitegravirja v plazmi.

Kontraindicirana sočasna uporaba

Sočasno dajanje zdravila Vitekta z zdravili, ki so močni induktorji CYP3A, je kontraindicirano, saj ima lahko pričakovano zmanjšanje koncentracij elvitegravirja v plazmi za posledico izgubo terapevtskega učinka in možen razvoj rezistence na elvitegravir (glejte poglavje 4.3).

Sočasna uporaba z drugimi zdravili ni priporočljiva

Sočasno dajanje zdravila Vitekta z zdravili, ki so zmerni induktorji CYP3A (vključno z efavi enzom

in bosentanom, vendar ne omejeno le nanju), se ne priporoča, saj ima lahko pričakovano zmanjšanje

koncentracij elvitegravirja v plazmi za posledico izgubo terapevtskega učinka in moženprometrazvoj

rezistence na elvitegravir (glejte poglavje 4.4).

za

dovoljenja

Interakcije, zaradi katerih je treba prilagoditi odmerek zdravila Vitekta

Elvitegravir se presnavlja z oksidacijo s CYP3A (glavna pot) in glukuronid cijo z encimi UGT1A1/3 (manj pomembna pot). Sočasno dajanje zdravila Vitekta z zdravili, ki so močni zaviralci UGT1A1/3, lahko povzroči povečanje koncentracij elvitegravirja v plazmi, zato bo morda treba odmerek spremeniti. Pokazalo se je na primer, da atazanavir/ritonavir in opinavir/ritonavir (močni zaviralci UGT1A1/3) močno povečajo koncentracije elvitegravirja v p azmi (glejte preglednico 2). Ustrezno je treba pri uporabi v kombinaciji z atazanavirjem/ritona irjem in lopinavirjem/ritonavirjem odmerek zdravila Vitekta zmanjšati s 150 mg enkrat na dan na 85 mg enkrat na dan (glejte poglavji 4.2 in 4.4). Glejte povzetek glavnih značilnosti zdravila za zdravilo Vitekta 85 mg tablete.

Druge interakcije

č

 

Elvitegravir je zmeren induktor in lahko morda inducira encim CYP2C9 in/ali inducibilne encime

 

ve

UGT. Kot tak lahko elvitegravir zmanjša koncentracije substratov CYP2C9 (kot je varfarin) ali UGT

(kot je etinilestradiol) v plazmi. Študije in vitro so poleg tega pokazale, da je elvitegravir šibek do

zmeren induktor encimov CYP1A2, CYP2C19 in CYP3A. Elvitegravir je lahko tudi šibek ali zmeren

in vivo ni jasen.

nima

induktor encimov CYP2B6 in CYP2C8, saj se ti encimi uravnavajo na podoben način kot CYP2C9 in

CYP3A. Vendar pa so klinični pod tki pokazali, da v izpostavljenosti metadonu (ki ga v glavnem

presnavljata CYP2B6

n CYP2C19) ni klinično pomembnih sprememb, če se daje sočasno z ojačanim

elvitegravirjem v pr

erjavi z dajanjem samega metadona (glejte preglednico 2).

Elvitegravir je substrat za OATP1B1 in OATP1B3 in in vitro zaviralec OATP1B3. Pomen interakcij

Zdravilo

 

 

Interakc je med elvitegravirjem in možnimi sočasno uporabljenimi zdravili so navedene v

preglednici 2 spodaj (povečanje je označeno z znakom "↑", zmanjšanje z "↓", brez spremembe z "↔"). Opis ne interakcije temeljijo bodisi na študijah interakcij zdravila ali na interakcijah, napovedanih na po lagi pričakovanega obsega interakcij in možnih resnih neželenih učinkov ali izgube terapevtskega učinka.

Kjer so interakcije preučili, so učinke na zdravilo Vitekta določili s primerjavo farmakokinetike ojačanega elvitegravirja (z uporabo ritonavirja ali kobicistata kot farmakokinetičnega ojačevalca) v odsotnosti in prisotnosti sočasno uporabljenega zdravila. Interakcij z neojačanim elvitegravirjem niso preučili. Razen kjer je navedeno v preglednici 2, so bili odmerki ojačanega elvitegravirja ali sočasno uporabljenega zdravila enaki pri dajanju zdravila samega ali v kombinaciji. Parametre

farmakokinetike zaviralcev proteaze, predstavljenih v preglednici 2, so ocenili v prisotnosti ritonavirja.

Zaviralci proteaze HIV
atazanavir (300 mg enkrat dnevno) elvitegravir (200 mg enkrat dnevno)
ritonavir (100 mg enkrat dnevno)
atazanavir (300 mg enkrat dnevno) elvitegravir (85 mg enkrat dnevno) ritonavir (100 mg enkrat dnevno)
nima Zdravilodarunavir (600 mg dvakrat dnevno) elvitegrav r (125 mg enkrat
dne no)
riton ir (100 mg dvakrat dnevno)
fosamprenavir (700 mg dvakrat dnevno)
elvitegravir (125 mg enkrat dnevno)
ritonavir (100 mg dvakrat dnevno)
Zdravilne učinkovine po terapevtskih področjih
PROTIRETROVIRUSNA ZDRAVILA
Čeprav morda ni dejanskih ali predvidenih interakcij med zdravilom in elvitegravirjem, lahko nastopijo interakcije med zdravilom in ritonavirjem in/ali zaviralcem proteaze, uporabljenem sočasno z elvitegravirjem. Zdravnik, ki zdravilo predpisuje, naj vedno gleda povzetek glavnih značilnosti zdravila za ritonavir ali za zaviralca proteaze.
Preglednica 2: Interakcije med elvitegravirjem in drugimi zdravili

 

Učinki na koncentracije

Priporočilo glede sočasne

 

 

učinkovin

uporabe z ritonavirjem

 

 

Povprečna sprememba AUC,

ojačanega elvitegravirja

 

 

Cmax, Cmin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokazalo se je, da

 

Pri uporabi v kombinaciji z

 

atazanavir/ritonavir močno

 

atazanavirjem mora biti dmerek

 

 

povečata koncentracije

 

zdravila Vitekta 85 mg enk at

 

 

elvitegravirja v plazmi.

 

dnevno. Pri uporabi v kombinaciji z

 

 

 

 

zdravilom Vitekta je ri oročeni

 

 

elvitegravir:

 

odmerek t z n virjapromet300 mg z

 

 

AUC: ↑ 100 %

 

ritonavirjem 100 mg enkrat dnevno.

 

 

Cmax: ↑ 85 %

 

za

 

 

Cmin: ↑ 188 %

 

 

 

 

Pod tkov za izdelavo priporočil o

 

 

atazanavir:

 

odmerj nju pri sočasnem dajanju z

 

 

 

drugimi odmerki atazanavirja ni

 

 

AUC: ↔

 

(glejte poglavje 4.2).

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

Cmin: ↓ 35 %

 

 

 

 

elvitegravir:

 

 

 

 

AUC: ↔*

 

 

 

 

Cmax: ↔*

 

 

 

 

Cmin: ↑ 38 %*

 

 

 

 

atazanavir:

 

 

 

 

AUC: ↔** dovoljenja

 

 

Cmax: ↔**

 

 

 

č**

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

* primerjavi z

 

 

 

veelvitegravirjem/ritonavirjem

 

 

 

150/100 mg enkrat dnevno.

 

 

 

*v primerjavi z

 

 

 

atazanavirjem/ritonavirjem

 

 

 

300/100 mg enkrat dnevno.

 

 

 

elvitegravir:

Pri uporabi v kombinaciji z

 

 

AUC: ↔

darunavirjem mora biti odmerek

 

 

Cmax: ↔

zdravila Vitekta 150 mg enkrat

 

 

Cmin: ↔

dnevno.

 

 

darunavir:

Podatkov za izdelavo priporočil o

 

 

AUC: ↔

odmerjanju pri sočasnem dajanju z

 

 

Cmax: ↔

drugimi odmerki darunavirja ni

 

 

Cmin: ↓ 17 %

(glejte poglavje 4.2).

 

 

elvitegravir:

Pri uporabi v kombinaciji s

 

 

AUC: ↔

fosamprenavirjem mora biti

 

 

Cmax: ↔

odmerek zdravila Vitekta 150 mg

 

 

Cmin: ↔

enkrat dnevno.

 

 

fosamprenavir:

Podatkov za izdelavo priporočil o

 

 

AUC: ↔

odmerjanju pri sočasnem dajanju z

 

 

Cmax: ↔

drugimi odmerki fosamprenavirja

 

 

Cmin: ↔

ni (glejte poglavje 4.2).

 

 

 

 

 

Zdravilne učinkovine po

Učinki na koncentracije

Priporočilo glede sočasne

 

 

terapevtskih področjih

učinkovin

uporabe z ritonavirjem

 

 

 

 

Povprečna sprememba AUC,

ojačanega elvitegravirja

 

 

 

 

Cmax, Cmin

 

 

 

 

lopinavir/ritonavir (400/100 mg

Pokazalo se je, da

 

Pri uporabi v kombinaciji z

 

 

dvakrat dnevno)

 

lopinavir/ritonavir močno povečata

 

lopinavirjem/ritonavirjem mora biti

 

 

elvitegravir (125 mg enkrat

koncentracije elvitegravirja v

 

odmerek zdravila Vitekta 85 mg

 

 

dnevno)

 

plazmi.

 

enkrat dnevno.

 

 

 

 

 

elvitegravir:

 

Podatkov za izdelavo priporočil o

 

 

 

 

AUC: ↑ 75 %

 

 

promet

 

 

 

 

 

odmerjanju pri sočasnem dajanju z

 

 

 

 

Cmax: ↑ 52 %

 

drugimi odmerki

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 138 %

 

lopinavirja/ritonavirja ni (glejte

 

 

 

 

lopinavir:

 

poglavje 4.2).

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↓ 8 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

 

 

 

tipranavir (500 mg dvakrat dnevno)

elvitegravir:

 

Zaradi nez dostnih kliničnih

 

 

elvitegravir (200 mg enkrat

AUC: ↔

 

podatkov kombin cija elvitegravirja

 

 

dnevno)

 

Cmax: ↔

 

s tipranavirjem ni priporočljiva

 

 

ritonavir (200 mg dvakrat dnevno)

Cmin: ↔

 

(glejte poglavje 4.2).

 

 

 

 

AUC: ↓ 14 %dovoljenja

 

 

 

 

 

 

 

tipranavir:

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↓ 11 %

 

 

 

 

 

Nukleozidni zaviralci reverzne transkriptaze (NRTI)

 

 

 

 

didanozin (400 mg enkrat dnevno)

elvitegravir:

Ker se didanozin daje na prazen

 

 

elvitegravir (200 mg enkrat

AUC: ↔

želodec, je treba didanozin dati vsaj

 

 

dnevno)

 

Cmax: ↔

eno uro pred uporabo zdravila

 

 

ritonavir (100 mg enkrat dnevno)

Cmin: ↔

Vitekta (ki se daje s hrano) ali dve

 

 

 

 

č

uri kasneje. Priporoča se klinično

 

 

 

 

didanozin:

spremljanje.

 

 

 

 

 

ve

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↓ 16 %

 

 

 

 

zidovudin (300 mg dvakrat

l it gravir:

Prilagoditev odmerka ni potrebna,

 

 

dnevno)

nima

AUC: ↔

če se zdravilo Vitekta uporablja

 

 

elvitegravir (200 mg enkrat

Cmax: ↔

sočasno z zidovudinom.

 

 

dnevno)

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

ritonavir (100 mg enkrat dnevno)

zidovudin:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

Zdravilo

 

elvitegravir:

Prilagoditev odmerka ni potrebna,

 

 

stavudin (40 mg enkrat dnevno)

 

 

elvitegrav r (200 mg enkrat

AUC: ↔

če se zdravilo Vitekta uporablja

 

 

dnevno)

 

Cmax: ↔

sočasno s stavudinom.

 

 

ritona ir (100 mg enkrat dnevno)

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

stavudin:

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

abakavir (600 mg enkrat dnevno)

elvitegravir:

Prilagoditev odmerka ni potrebna,

 

 

elvitegravir (200 mg enkrat

AUC: ↔

če se zdravilo Vitekta uporablja

 

 

dnevno)

 

Cmax: ↔

sočasno z abakavirjem.

 

 

ritonavir (100 mg enkrat dnevno)

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

abakavir:

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

Zdravilne učinkovine po

Učinki na koncentracije

Priporočilo glede sočasne

 

 

terapevtskih področjih

 

učinkovin

uporabe z ritonavirjem

 

 

 

 

 

Povprečna sprememba AUC,

ojačanega elvitegravirja

 

 

 

 

 

 

Cmax, Cmin

 

 

 

 

tenofovir dizoproksilfumarat

elvitegravir:

 

Prilagoditev odmerka ni potrebna,

 

 

(300 mg enkrat dnevno)

AUC: ↔

 

če se zdravilo Vitekta uporablja

 

 

emtricitabine (200 mg enkrat

Cmax: ↔

 

sočasno z dizoproksiltenofovirat

 

 

dnevno)

 

 

Cmin: ↔

 

fumaratom ali emtricitabinom.

 

 

elvitegravir (50 mg enkrat dnevno)

tenofovir:

 

 

 

 

 

ritonavir (100 mg enkrat dnevno)

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

emtricitabin:

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

Nenukleozidni zaviralci reverzne transkriptaze (NNRTI)

 

promet

 

 

efavirenz

 

 

Interakcij z elvitegravirjem niso

Sočasna upor ba se ne priporoča

 

 

 

 

 

preučili.

 

(glejte poglavje 4.4).

 

 

 

 

 

Pričakuje se, da bo sočasno dajanje

za

 

 

 

 

 

 

efavirenza in elvitegravirja

 

 

 

 

 

 

 

zmanjšalo koncentracije

 

 

 

 

 

 

 

elvitegravirja v plazmi, kar lahko

 

 

 

 

 

 

 

povzroči izgubo terapevtskega

 

 

 

 

 

 

 

učinka in možen razv j rezistence.

 

 

 

 

etravirin (200 mg dvakrat dnevno)

 

elvitegravir:

dovoljenja

Prilagoditev odmerka ni potrebna,

 

 

elvitegravir (150 mg enkrat

 

AUC: ↔

če se zdravilo Vitekta uporablja

 

 

dnevno)

 

 

Cmax: ↔

sočasno z etravirinom.

 

 

ritonavir (100 mg enkrat dnevno)

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

etravirin:

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

nevirapin

 

 

Interakcij z elvitegravirjem niso

Sočasna uporaba se ne priporoča

 

 

 

 

 

preučili.

 

(glejte poglavje 4.4).

 

 

 

nima

 

ve

 

 

 

 

 

 

 

Pričakuje se, da bo sočasno dajanje

 

 

 

 

 

 

nevirapina in elvitegravirja

 

 

 

 

 

 

zmanjšalo koncentracije

 

 

 

 

 

 

elvitegravirja v plazmi, kar lahko

 

 

 

 

 

 

povzroči izgubo terapevtskega

 

 

 

 

 

učinka in možen razvoj rezistence.

 

 

 

 

rilpivirin

 

 

Interakcij z elvitegravirjem niso

Ne pričakuje se, da bi sočasno

 

 

 

 

 

preučili.

 

dajanje elvitegravirja in rilpivirina

 

 

 

 

 

 

 

spremenilo koncentracije

 

 

 

 

 

 

 

elvitegravirja v plazmi, zato

 

 

 

 

 

 

 

prilagoditev odmerka zdravila

 

 

 

 

 

 

 

Vitekta ni potrebna.

 

 

Antagonisti CCR5

 

 

 

 

 

 

 

 

maravirok (150 mg dvakrat

 

elvitegravir:

 

Prilagoditev odmerka ni potrebna,

 

 

dnevno)

 

 

AUC: ↔

 

če se zdravilo Vitekta uporablja

 

 

Zdravilo

 

 

Cmax: ↔

 

sočasno z maravirokom.

 

 

elvitegravir (150 mg enkrat

 

 

 

 

dnevno)

 

 

Cmin: ↔

 

§Ker ritonavir zavira CYP3A, je

 

 

ritonavir (100 mg enkrat dnevno)

 

maravirok:§

 

 

 

 

 

 

 

izpostavljenost maraviroku močno

 

 

 

 

 

AUC: ↑ 186 %

povečana.

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 115 %

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 323 %

 

 

 

 

Zdravilne učinkovine po

Učinki na koncentracije

Priporočilo glede sočasne

 

 

terapevtskih področjih

 

učinkovin

uporabe z ritonavirjem

 

 

 

 

Povprečna sprememba AUC,

ojačanega elvitegravirja

 

 

 

 

 

Cmax, Cmin

 

 

 

 

ANTACIDI

 

 

 

 

 

 

 

suspenzije antacidov, ki vsebujejo

elvitegravir (suspenzija antacida,

Koncentracije elvitegravirja v

 

 

magnezij

 

dana ± 4 ure od dajanja

plazmi so z antacidi nižje zaradi

 

 

aluminij (20 ml enkratni odmerek)

elvitegravirja):

lokalne kompleksacije v prebavilih

 

 

elvitegravir (50 mg enkrat dnevno)

AUC: ↔

 

in ne zaradi spremenjene vrednosti

 

 

ritonavir (100 mg enkrat dnevno)

Cmax: ↔

 

pH v želodcu. Priporoča se vsaj

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

4-urni razmak med dajanjem

 

 

 

 

elvitegravir (sočasno dajanje z

zdravila Vitekta in antacida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

antacidi):

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↓ 45 %

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↓ 47 %

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↓ 41 %

 

 

 

 

 

PREHRANSKA DOPOLNILA

 

 

 

 

 

 

multivitaminska dopolnila

Interakcij z elvitegravirjem niso

Ker učinka k tionske

 

 

 

 

preučili.

 

 

promet

 

 

 

 

 

kompleks cije elvitegravirja pri

 

 

 

 

 

 

sočasni uporabi z

 

 

 

 

 

 

 

multivitaminskimi dopolnili ni

 

 

 

 

 

 

za

 

 

 

 

 

 

 

mogoče izključiti, se priporoča, da

 

 

 

 

 

 

se d nje zdravila Vitekta in

 

 

 

 

 

 

multivitaminskih dopolnil loči za

 

 

 

 

 

 

vsaj 4 ure.

 

 

 

NARKOTIČNI ANALGETIKI

 

 

 

 

 

 

metadon (80–120 mg enkrat

elvitegravir:

dovoljenja

Prilagoditev odmerka ni potrebna,

 

 

dnevno)

 

AUC: ↔

če se zdravilo Vitekta uporablja

 

 

elvitegravir (150 mg enkrat

Cmax: ↔

sočasno z metadonom.

 

 

dnevno)

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

kobicistat (150 mg enkrat dnevno)

metadon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

buprenorfin/nalokson (16/4 mg do

l it gravir:

 

Prilagoditev odmerka ni potrebna,

 

 

24/6 mg dnevno)

 

AUC: ↔

 

če se zdravilo Vitekta uporablja

 

 

elvitegravir (150 mg enkrat

Cmax: ↔

 

sočasno z

 

 

 

dnevno)

 

ve

 

buprenorfinom/naloksonom.

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

kobicistat (150 mg enkrat dnevno)

 

 

 

 

 

 

 

nima

buprenorin:

 

 

 

 

 

 

AUC: ↑ 35 %

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 12 %

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 66 %

 

 

 

 

 

 

nalokson:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↓ 28 %

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↓ 28 %

 

 

 

 

 

ZDRAVILA ZA ZDRAVLJENJE INFEKCIJ

 

 

 

 

 

Antimikotiki

 

 

 

 

 

 

 

ketokonazol (200 mg dvakrat

elvitegravir:

 

Prilagoditev odmerka ni potrebna,

 

 

dnevno)

 

AUC: ↑ 48 %

če se zdravilo Vitekta uporablja

 

 

elvitegravir (150 mg enkrat

Cmax: ↔

 

sočasno s ketokonazolom.

 

 

dnevno)

 

Cmin: ↑ 67 %

 

 

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

§Ker ritonavir zavira CYP3A, je

 

 

ritonavir (100 mg enkrat dnevno)

↑ ketokonazol§

 

 

 

 

izpostavljenost ketokonazolu

 

 

 

 

 

 

povečana.

 

 

 

Zdravilne učinkovine po

 

Učinki na koncentracije

Priporočilo glede sočasne

 

 

terapevtskih področjih

 

 

učinkovin

uporabe z ritonavirjem

 

 

 

 

 

Povprečna sprememba AUC,

ojačanega elvitegravirja

 

 

 

 

 

 

Cmax, Cmin

 

 

 

 

 

Zdravila za zdravljenje okužb z mikobakterijami

 

 

 

 

 

rifabutin (150 mg na vsaka dva

elvitegravir:

 

Sočasno dajanje zdravila Vitekta in

 

 

dni)

 

AUC: ↔*

 

rifabutina se ne priporoča. Če je ta

 

 

elvitegravir (300 mg enkrat

Cmax: ↔*

 

kombinacija potrebna, je

 

 

dnevno)

 

Cmin: ↔*

 

priporočeni odmerek rifabutina

 

 

ritonavir (100 mg enkrat dnevno)

rifabutin:

 

150 mg trikrat tedensko na

 

 

 

 

 

določene dni (na primer

 

 

 

 

AUC: ↔**

 

ponedeljek-sreda-petek).

 

 

 

 

Cmax: ↔**

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔**

 

Prilagoditev odmerka zdravila

 

 

 

 

25-O-desacetil-rifabutin:§

Vitekta pri sočasni up rabi z

 

 

 

 

AUC: ↑ 851 %**

zmanjšanim odme kom ifabutina

 

 

 

 

Cmax: ↑ 440 %**

ni potrebna.

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 1.836 %**

Dodatnega zm njš nja odmerka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

v primerjavi z

 

promet

 

 

 

 

 

rifabutina niso preučili. Vedeti je

 

 

 

 

elvitegravirjem/ritonavirjem

treba, da morda odmerek 150 mg

 

 

 

 

300/100 mg enkrat dnevno.

dvakrat tedensko ne zagotavlja

 

 

 

 

 

 

 

za

 

 

 

 

 

 

**v primerjavi z rifabutinom 300 mg

optim lne izpostavljenosti

 

 

 

 

rif butinu, kar ima lahko za

 

 

 

 

enkrat dnevno.

posledico rezistenco na rifamicin

 

 

 

 

Celotna aktivnost proti

in euspeh zdravljenja.

 

 

 

 

§Ker ritonavir zavira CYP3A, je

 

 

 

 

 

mikobakterijam je bila za 50 %

 

 

 

 

povečana.

 

izpostavljenost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-O-desacetil-rifabutinu močno

 

 

 

 

 

 

 

povečana.

 

 

 

 

ANTIKOAGULANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

varfarin

 

Interakcij z elvitegravirjem niso

Pri sočasnem dajanju zdravila

 

 

 

 

preu ili.

dovoljenja

Vitekta se priporoča spremljanje

 

 

 

 

 

 

mednarodnega normaliziranega

 

 

 

 

 

Sočasnočdajanje z elvitegravirjem

 

 

 

 

razmerja (INR – international

 

 

 

 

lahko pliva na koncentracije

normalised ratio). INR je treba še

 

 

 

 

 

arfarina.

 

naprej spremljati prve tedne po

 

 

 

 

ve

 

prenehanju zdravljenja z zdravilom

 

 

 

 

 

Vitekta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTAGONISTI RECEPTORJEV H2

 

 

 

 

 

 

 

famotidin (40 mg enkrat dnevno)

elvitegravir:

 

Prilagoditev odmerka ni potrebna,

 

 

elvitegravir (150 mg e krat

AUC: ↔

 

če se zdravilo Vitekta uporablja

 

 

dnevno)

 

Cmax: ↔

 

sočasno s famotidinom.

 

 

kobicistat (150 mg enkrat dnevno)

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

nima

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAVIRALCI REDUKTAZE HMG-CoA:

 

 

 

 

 

 

rosu astat n (10 mg enkratni

elvitegravir:

Prilagoditev odmerka ni potrebna,

 

 

odmerek)

 

AUC: ↔

 

če se zdravilo Vitekta uporablja

 

 

elvitegr ir (150 mg enkrat

Cmax: ↔

 

sočasno z rosuvastatinom.

 

 

dnevno)

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

kobicistat (150 mg enkrat dnevno)

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravilo

 

rosuvastatin:

 

 

 

 

 

 

AUC: ↑ 38 %

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 89 %

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 43 %

 

 

 

 

 

 

Zdravilne učinkovine po

 

Učinki na koncentracije

Priporočilo glede sočasne

 

 

 

terapevtskih področjih

 

 

učinkovin

uporabe z ritonavirjem

 

 

 

 

 

 

 

Povprečna sprememba AUC,

ojačanega elvitegravirja

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax, Cmin

 

 

 

 

 

atorvastatin

 

 

Interakcij z elvitegravirjem niso

Prilagoditev odmerka ni potrebna,

 

 

 

fluvastatin

 

 

preučili.

 

če se zdravilo Vitekta uporablja

 

 

pitavastatin

 

 

Ne pričakuje se, da bi sočasno

sočasno z atorvastatinom,

 

 

pravastatin

 

 

fluvastatinom, pitavastatinom ali

 

 

 

 

 

 

dajanje elvitegravirja spremenilo

pravastatinom.

 

 

 

 

 

 

 

 

koncentracije substratov OATP

promet

 

 

 

 

 

 

 

v plazmi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne pričakuje se, da bi sočasno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dajanje substratov/zaviralcev OATP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spremenilo koncentracije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elvitegravirja v plazmi.

 

 

 

 

 

PERORALNI KONTRACEPTIVI

 

 

 

 

 

 

 

 

norgestimat (0,180/0,215 mg

norgestimat:

 

Pri sočasnem dajanju zdravila

 

 

enkrat dnevno)

 

 

AUC: ↑ 126 %

Vitekta in hormonskega

 

 

etinilestradiol (0,025 mg enkrat

Cmax: ↑ 108 %

kontraceptiva je potrebna

 

 

dnevno)

 

 

Cmin: ↑ 167 %

previdnost. Hormonski

 

 

elvitegravir (150 mg enkrat

 

 

dovoljenja

kontraceptiv mora vsebovati vsaj

 

 

 

 

 

 

 

 

preučili, zato se ji je treba izogniti.

 

 

dnevno)

 

 

etinilestradiol:

30 µg etinilestradiolaza

in

 

 

kobicistat (150 mg enkrat dnevno)1

AUC: ↓ 25 %

norgestimat kot progestagen, ali pa

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

morajo bolnice uporabljati drugo

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↓ 44 %

 

za esljivo metodo kontracepcije

 

 

 

 

 

 

elvitegravir:

 

(glejte poglavji 4.4 in 4.6).

 

 

 

 

 

 

 

Dolgoročni učinki bistvenega

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

zvišanja izpostavljenosti

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

progesteronu niso znani. Sočasne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uporabe elvitegravirja s peroralnimi

 

 

 

 

 

 

 

č

 

kontraceptivi, ki vsebujejo druge

 

 

 

 

 

 

 

 

progestagene kot norgestimat, niso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ve

 

 

 

 

 

 

ZAVIRALCI PROTONSKE ČRPALKE

 

 

 

 

 

 

 

omeprazol (40 mg enkrat dnevno)

 

el itegravir:

 

Prilagoditev odmerka ni potrebna,

 

 

elvitegravir (50 mg enkrat dnevno)

 

AUC: ↔

 

če se zdravilo Vitekta uporablja

 

 

 

 

nima

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

ritonavir (100 mg enkrat dnevno)

 

 

sočasno z omeprazolom.

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

Ta študija je bila izvedena s tabletami s fiksno kombinacijo

 

 

 

 

 

 

elvitegravirja/kobic stata/e tricitabina/dizoproksiltenofovirata.

 

 

 

 

Zdravilorazmnoževanja. Vendar pa največje izpostavljenosti, ki so jih ocenili pri kuncih, niso presegale

 

4.6 Plodn st, seč ost in dojenje

 

 

 

 

 

Ženske v rodni dobi/uporaba kontracepcije pri moških in ženskah

Pri uporabi zdravila Vitekta je treba uporabljati učinkovito kontracepcijo (glejte poglavji 4.4 in 4.5).

Nosečnost

Kliničnih podatkov o elvitegravirju pri nosečnicah ni oziroma so omejeni.

Študije na živalih ne kažejo neposrednih ali posrednih škodljivih učinkov elvitegravirja na sposobnost terapevtsko doseženih izpostavljenosti (glejte poglavje 5.3).

Zdravila Vitekta ne smete uporabljati pri nosečnicah, razen če klinično stanje nosečnice zahteva zdravljenje z elvitegravirjem.

Dojenje

Ni znano, ali se elvitegravir/presnovki izločajo v materino mleko. Razpoložljivi farmakodinamični/toksikološki podatki pri podganah kažejo na izločanje elvitegravirja v mleko. Tveganja za dojenega novorojenca/otroka ne moremo izključiti. Zato se zdravilo Vitekta med dojenjem ne sme uporabljati.

Za preprečitev prenosa HIV na dojenčka se priporoča, da s HIV okužene ženske v nobenem primeru ne dojijo.

Plodnost

Ni podatkov o učinkih elvitegravirja na sposobnost razmnoževanja pri ljudeh. Študije na živalih ne kažejo škodljivih učinkov elvitegravirja na plodnost.

4.7

Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

promet

Študij o vplivu elvitegravirja na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji niso izvedli.

4.8

Neželeni učinki

 

Povzetek varnostnega profila

dovoljenja

 

Ocena neželenih učinkov temelji na podatkih iz kontrolirane klinične študi e (GSza-US-183-0145) v

kateri je 712 odraslih, okuženih s HIV-1, predhodno že zdravljenih s protiretrovirusnimi zdravili,

prejemalo elvitegravir (n = 354) ali raltegravir (n = 358), pri čemer so oba odmerjali hkrati z osnovnim režimom, sestavljenim iz povsem aktivnega zaviralca proteaz , o ača ega z ritonavirjem, in drugih protiretrovirusnih zdravil. Med temi 712 bolniki jih je 543 (269 vit gravir in 274 raltegravir) prejemalo vsaj 48 tednov in 439 (224 elvitegravir in 215 ra tegravir) vsaj 96 tednov zdravljenja.

Najpogostejši neželeni učinki, povezani z elvitegra irjem, so bili driska (7,1 %) in navzea (4,0 %) (glejte preglednico 3).

 

 

 

 

č

 

Povzetek neželenih učinkov, prikazan v pregle nici

 

Neželeni učinki elvitegravirja iz izkušenj v klinični študiji so našteti v spodnji preglednici 3 po

 

 

 

 

ve

 

organskih sistemih in pogostnosti. V razvrstitvah pogostnosti so neželeni učinki navedeni po padajoči

 

resnosti. Pogostnost je definirana kot pogosti (≥ 1/100 do < 1/10) ali občasni (≥ 1/1.000 do < 1/100).

 

 

nima

 

 

Preglednica 3: Povzetek neželenih učinkov, povezanih z elvitegravirjem, na podlagi izkušenj za

 

96 tednov iz klinične študije GS-US-183-0145

 

Pogostnost

 

Neželeni učinek

 

Psihiatrične mot

je:

 

 

Zdravilo

 

samomorilne misli in poskus samomora (pri bolnikih z depresijo ali

 

Občasni:

 

psihiatrično boleznijo v anamnezi), depresija, nespečnost

 

 

 

 

Bolezni ž včevja:

 

 

 

 

Pogosti:

 

glavobol

 

Obč sni:

 

omotica, parestezija, somnolenca, disgevzija

 

Bolezni prebavil:

 

 

 

 

Pogosti:

 

bolečine v trebuhu, driska, bruhanje, navzea

 

Občasni:

 

dispepsija, abdominalna distenzija, flatulenca

 

Bolezni kože in podkožja:

 

 

Pogosti:

 

izpuščaj

 

 

Splošne težave in spremembe na mestu aplikacije:

 

Pogosti:

 

utrujenost

Opis izbranih neželenih učinkov

Presnovni parametric

Med protiretrovirusnim zdravljenjem se lahko poveča telesna masa ter zviša koncentracija lipidov in glukoze v krvi (glejte poglavje 4.4).

Sindrom imunske reaktivacije

 

Pri s HIV okuženih bolnikih s hudo imunsko pomanjkljivostjo lahko ob uvedbi CART nastane vnetna

reakcija na asimptomatične ali rezidualne oportunistične okužbe. Poročajo o avtoimunskih boleznih

Driska

promet

(kot je Gravesova bolezen); čas do njihovega nastanka je spremenljiv, zato se lahko pojavijo tudi več mesecev po začetku zdravljenja (glejte poglavje 4.4).

Osteonekroza

Opisani so bili primeri osteonekroze, še zlasti pri bolnikih s splošno znanimi dejavniki tveganja, napredovalo boleznijo HIV ali dolgotrajno izpostavljenostjo CART. Pogostnost tega ni znana (glejte poglavje 4.4).

V študiji GS-US-183-0145 so o driski kot o neželenem učinku poročali pri 7,1 % oseb v skupini

z elvitegravirjem in 5,3 % oseb v skupini z raltegravirjem. Pri teh osebah je bila driska blaga do

čdovoljenja

za

zmerna in ni povzročila prekinitve uporabe študijskega zdravila.

Pediatrična populacija

Podatkov za otroke stare do 18 let ni na voljo. Uporaba zdravila Vit kta pri tej populaciji ni priporočljiva (glejte poglavje 4.2).

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med k ristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli mnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

 

ve

V primeru prevelikega odmerka je potrebno bolnika nadzorovati glede znakov toksičnosti. Zdravljenje

nima

 

prevelikega odmerjanja elvitegr virja je sestavljeno iz splošnih podpornih ukrepov, ki vključujejo

nadziranje vitalnih znakov in op zovanje kliničnega stanja bolnika.

Specifičnega antidota za preveliko odmerjanje elvitegravirja ni. Ker se elvitegravir močno veže na plazemske protei e, i verjetno, da bi ga hemodializa ali peritonealna dializa odstranila v pomembni meri.

5.

FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1

F rmakodinamične lastnosti

Zdravilo

Farmakoterapevtska skupina: Sistemski virostatiki; druga zdravila za sistemsko zdravljenje virusnih infekcij, oznaka ATC: J05AX11.

Mehanizem delovanja in farmakodinamični učinki

Elvitegravir je zaviralec prenosa zapisa integraze HIV-1 (Integrase Strand Transfer Inhibitor, INSTI). Integraza je encim, ki ga kodira HIV-1 in je potreben za razmnoževanje virusa. Zaviranje integraze preprečuje integracijo DNA virusa HIV-1 v genomsko DNA gostitelja in prepreči nastanek provirusa HIV-1 ter širjenje virusne okužbe. Elvitegravir ne zavira humanih topoizomeraz I ali II.

Protivirusna aktivnost in vitro

Protivirusna aktivnost elvitegravirja v primerjavi z laboratorijskimi in kliničnimi izolati HIV-1 je bila ocenjena v limfoblastoidnih celicah, monocitnih/makrofagnih celicah in limfocitih v periferni krvi, pri čemer so bile vrednosti 50-odstotno učinkovite koncentracije (EC50) v razponu od 0,02 do 1,7 nM.

Elvitegravir je pokazal protivirusno aktivnost v celični kulturi proti podtipom A, B, C, D, E, F, G in O virusa HIV-1 (vrednosti EC50 so bile v razponu od 0,1 do 1,3 nM) in aktivnost proti HIV-2 (vrednost EC50 je bila 0,53 nM). Protivirusna aktivnost elvitegravirja in vitro v kombinaciji z drugimi protiretrovirusnimi zdravili iz razredov nukleozidnih zaviralcev reverzne transkriptaze (NRTI),

nenukleozidnih zaviralcev reverzne transkriptaze (NNRTI), zaviralcev proteaze (PI), zaviralcev prenosa zapisa integraze, zaviralcev fuzije ali zaviralcev soreceptorjev CCR5 ni kazala antagonizma.

V celični kulturi so bili izbrani izolati HIV-1 z zmanjšano občutljivostjo na elvitegravir.prometFenotipska rezistenca na elvitegravir je bila najbolj pogosto povezana s primarnimi substitucijami integraze T66I, E92Q in Q148R. Dodatne substitucije integraze, ki so jih opazili v izboru celične kulture, so vključevale H51Y, F121Y, S147G, S153Y, E157Q in R263K.

Elvitegravir in vitro ni kazal zaviranja replikacije HBV ali HCV.

Rezistenca

V celični kulturi

iz parov izolatov ob začetku in po neuspešnemdovoljenjazdravljenju z elvitegravirjem (23/351 oseb, zdravljenih

Navzkrižna rezistenca

za

Virusi, rezistentni na elvitegravir, kažejo različne stopnje navzkrižne rezistence na zaviralca prenosa

zapisa integraze, raltegravir, odvisno od vrste in števila substitucij. Virusi, ki izražajo substitucije T66I/A, ostanejo občutljivi na raltegravir, medtem ko je večina drugih vzorcev substitucij, povezanih z elvitegravirjem, povezana z zmanjšano občutljivostjo na ra t gravir. Z izjemo Y143C/R/H je HIV-1 s primarnimi z raltegravirjem povezanimi substitucijami T66K, Q148H/K/R ali N155H v integrazi povezan z zmanjšano občutljivostjo na elvitegravir.

Pri predhodno zdravljenih bolnikih

V analizi izolatov HIV-1 pri bolnikih, pri katerih je bilo zdravljenje v študiji GS-US-183-0145 do

č

konca 96. tedna neuspešno, so pri 23 od 86 oseb, pri katerih je bilo mogoče oceniti genotipske podatke

z elvitegravirjem, 6,6 %), opazili razvoj

ne ali več primarnih, z rezistenco povezanih substitucij

elvitegravirja. Podobne stopnje raz oja r

zistence na raltegravir so se pojavile v izolatih HIV-1 pri

osebah, zdravljenih z raltegravirjemve(26/351 oseb, zdravljenih z raltegravirjem, 7,4 %). Najpogostejše substitucije v integrazi,nimaki so se poj vile v izolatih HIV-1 oseb, zdravljenih z elvitegravirjem, so bile T66I/A (n = 8), E92Q/G (n = 7), T97A (n = 4), S147G (n = 4), Q148R (n = 4), in N155H (n = 5). V

fenotipskih analizah zolatov HIV-1 s substitucijo z rezistenco je imelo med osebami, zdravljenimi z elvitegravirjem, 14/20 (70 %) zmanjšano občutljivost na elvitegravir in 12/20 (60 %) jih je imelo zmanjšano občutljivost a raltegravir.

ZdraviloKlinične izkušnje

Pri predh dno zdravljenih bolnikih, okuženih s HIV-1

Učinko tost elvitegravirja primarno temelji na analizah do konca 96. tedna iz ene randomizirane, dvojno slepe, z zdravilno učinkovino kontrolirane študije, študije GS-US-183-0145, pri predhodno zd vljenih bolnikih, okuženih s HIV-1 (n = 702).

V študiji GS-US-183-0145 so bili bolniki randomizirani v razmerju 1:1 za prejemanje elvitegravirja (150 mg ali 85 mg) enkrat dnevno ali raltegravirja 400 mg dvakrat dnevno, oboje z osnovnim režimom, ki je vseboval polno aktivni zaviralec proteaze, ojačan z ritonavirjem (bodisi atazanavir, darunavir, fosamprenavir, lopinavir ali tipranavir) in še drugo zdravilo. Osnovni režim je izbral raziskovalec na podlagi genotipskega/fenotipskega testiranja rezistence in zdravljenja s protiretrovirusnimi zdravili. Randomizacija je bila stratificirana s presejanjem ravni HIV-1 RNA (≤ 100.000 kopij/ml ali > 100.000 kopij/ml) in razred drugega zdravila (NRTI ali drugi razredi). Stopnja virološkega odziva je bila ocenjena v obeh krakih zdravljenja. Virološki odziv je bil opredeljen kot dosežena nezaznavna virusna obremenitev (HIV-1 RNA < 50 kopij/ml).

Značilnosti ob začetku in izidi zdravljenja do konca 96. tedna za študijo GS-US-183-0145 so predstavljeni v preglednicah 4 in 5.

Preglednica 4: Demografske in začetne značilnosti bolezni pri odraslih osebah, predhodno že zdravljenih s protiretrovirusnimi zdravili, okuženih z virusom HIV-1, v študiji GS-US-183-0145

 

 

 

 

 

Elvitegravir + osnovni režim

 

Raltegravir +

 

 

 

 

 

 

 

 

n = 351

 

osnovni režim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n = 351

 

 

 

Demografske značilnosti

 

 

 

 

 

 

 

promet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediana starost, leta (min-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maks)

 

 

 

 

(20–78)

 

(19–74)

 

 

 

Spol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moški

 

 

 

 

83,2 %

 

 

80,9 %

 

 

 

Ženski

 

 

 

 

16,8 %

 

 

19,1 %

 

 

 

Etničnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za

 

 

 

 

 

Belci

 

 

 

 

60,1 %

 

 

64,4 %

 

 

 

Črnci/afriški Američani

 

 

35,6 %

 

 

32,2 %

 

 

 

Azijci

 

 

 

 

2,6 %

 

 

1,4 %

 

 

 

CD4+ 200 celic/mm3

 

 

dovoljenja

 

 

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

1,7 %

 

 

2,0 %

 

 

 

Začetne značilnosti bolezni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediana začetna vrednost

 

 

4,35

 

 

4,42

 

 

 

 

HIV-1 RNA (razpon)

 

(1,69–6,63)

 

(1,69–6,10)

 

 

 

log10 kopij/ml v plazmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odstotek oseb z virusno

 

 

25,6

 

 

25,6

 

 

 

 

obremenitvijo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 100.000 kopij/ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediana začetna vrednost

 

 

227,0

 

 

215,0

 

 

 

števila celic CD4+ (razpon),

 

(2,0–1.374,0)

 

(1,0–1.497,0)

 

 

 

celic/mm3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odstotek oseb s številom celic

 

č

44,4

 

 

44,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začetni rezultat genotipske

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

občutljivostia

nima

 

1 %

 

 

< 1 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 %

 

 

15 %

 

 

 

 

 

 

 

81 %

 

 

83 %

 

 

 

 

 

 

 

3 %

 

 

2 %

 

 

 

 

a Rezultati genotipske občutlj vosti so

izračunani s seštetjem vrednosti občutljivosti

na zdravilo (1 = občutljivost;

 

 

 

0 = zmanjšana občutljivost) na vsa zdravila v osnovnem režimu zdravljenja.

 

 

 

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregledn ca 5: Virološki izid randomiziranega zdravljenja za študijo GS-US-183-0145 v 48. in

 

96. tednu (ana iza posnetka stanja)a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. teden

 

 

96. teden

 

 

 

 

 

Elvitegravir +

 

Raltegravir +

 

Elvitegravir +

 

Raltegravir +

 

 

 

 

 

osnovni režim

 

osnovni režim

 

osnovni režim

 

osnovni režim

 

 

 

 

 

 

n = 351

 

n = 351

 

n = 351

 

n = 351

 

 

Virološki uspeh

 

 

 

60%

 

58%

 

52%

 

53%

 

 

 

HIV-1 RNA < 50 kopij/ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razlika zdravljenja

 

2,2 % (95-odstotni IZ = –5,0 %;

 

–0,5% (95-odstotni

IZ = –7,9 %;

 

 

 

 

 

 

9,3 %)

 

 

6,8 %)

 

 

 

Virološki neuspehb

 

 

33 %

 

32 %

 

36 %

 

31 %

 

 

 

V oknu 48. ali 96. tedna

 

 

7 %

 

11 %

 

12 %

 

16 %

 

 

 

ni viroloških podatkov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prekinitev uporabe

 

 

2 %

 

5 %

 

3 %

 

7 %

 

 

 

48. teden

96. teden

 

 

Elvitegravir +

Raltegravir +

Elvitegravir +

Raltegravir +

 

 

osnovni režim

osnovni režim

osnovni režim

osnovni režim

 

 

n = 351

n = 351

n = 351

n = 351

 

študijskega zdravila

 

 

 

 

 

zaradi neželenega

 

 

 

 

 

učinka ali smrtic

 

 

 

 

 

Prekinitev uporabe

4 %

5 %

8 %

9 %

 

študijskega zdravila

 

 

 

 

 

zaradi drugih razlogov

 

 

 

 

 

in nazadnje

 

 

 

 

 

razpoložljivi

 

 

 

 

 

HIV-1 RNA

 

 

 

 

 

< 50 kopij/mld

 

 

 

 

 

V oknu podatki

1 %

1 %

1 %

1 %

 

manjkajo, a uporablja

 

 

 

promet

 

študijsko zdravilo

 

 

 

 

a Okno v 48. tednu je med 309.

in 364. dnevom (vključno z njima), okno v 96. tednu je med 645. in 700.

dnevom (vključno

 

z njima).

 

 

za

 

 

bVključuje osebe, ki so imele v oknu 48. ali 96. tedna ≥ 50 kopij/ml, osebe, ki so predčasno prekinile sodelovanje zaradi pomanjkanja ali izgube učinka, osebe, ki so imele virusno obremenitev ≥ 50 kopij/ml v č su spremembe osnovnega

režima, osebe, ki so sodelovanje prekinile zaradi razlogov, ki niso bili neželeni učinki, smrt li pomanjkanje oz. izguba učinka, in so imele v času prekinitve virološko obremenitev ≥ 50 kopij/ml.

cVključuje bolnike, ki so prenehali sodelovati zaradi neželenih učinkov ali smrti, kadar koli od 1. dne do konca časovnega

okna, če zaradi tega v določenem oknu ni bilo viroloških podatkov o zdravl ju.

dVključuje osebe, ki so sodelovanje prekinile zaradi razlogov, ki niso bi i n ž l ni učinki, smrt ali pomanjkanje ali izguba učinka, npr. umik soglasja, izgubljeni za spremljanje itd.

Elvitegravir je bil enakovreden pri doseganjudovoljenjaHIV-1 RNA < 50 kopij/ml v primerjavi z raltegravirjem. Med osebami z rezultatom genotipske občutljiv sti ≤ 1 jih je imelo 76 % oz. 69 % HIV-1 RNA

< 50 kopij/ml v 48. tednu v kraku z elvitegravirjem oz. kraku z raltegravirjem. Med osebami z rezultatom genotipske občuljivosti > 1 jihčje imelo 57 % oz. 56 % HIV-1 RNA < 50 kopij/ml v 48. tednu v kraku z elvitegravirjem oz. kraku z raltegravirjem.

V študiji GS-US-183-0145 je bilo po pr čno povečanje od začetne vrednosti za število celic CD4+ v

96. tednu 205 celic/mm3 za bolnike, zdravljene z elvitegravirjem, in 198 celic/mm3

za bolnike,

nima

ve

 

zdravljene z raltegravirjem.

 

V študiji GS-US-183-0145 so analize podskupin sočasno uporabljenega zaviralca proteaze pokazale podobne stopnje virološkega uspeha za elvitegravir in raltegravir znotraj vsake podskupine zaviralcev

proteaze v 48. in 96. ted u (HIV-1 RNA < 50 kopij/ml) (preglednica 6). Zdravilo

Preglednica 6: Virološki uspeh sočasno uporabljenega zaviralca proteaze v študiji GS-US-183-0145 v 48. in 96. tednu (analiza posnetka stanja)

 

 

 

 

 

Elvitegravir v primerjavi

 

 

 

 

 

 

z raltegravirjem

 

HIV-1 RNA

Elvitegravir

Raltegravir

 

Razlika v odstotkih

 

< 50 kopij/ml, n/N (%)

(n = 351)

(n = 351)

 

(95-odstotni IZ)a

 

Virološki uspeh v 48. tednu

 

 

 

 

 

 

 

darunavir/ritonavir

126/202 (62,4 %)

122/207 (58,9 %)

 

3,4 % (–6,0 % do 12,9 %)

 

lopinavir/ritonavir

39/68 (57,4 %)

37/68 (54,4 %)

 

2,9 % (–13,7 % do 19,6 %)

 

atazanavir/ritonavir

34/61 (55,7 %)

28/51 (54,9 %)

 

0,8 % (–17,7 % do 19,3 %)

 

fosamprenavir/ritonavir

8/14 (57,1 %)

10/18 (55,6 %)

 

1,6 % (–33,0 % do 36,2 %)

 

tipranavir/ritonavir

3/6 (50,0 %)

5/7 (71,4 %)

 

–21,4 % (–73,6 % do

 

 

 

 

 

 

30,7 %)

 

 

Virološki uspeh v 96. tednu

 

 

 

 

 

 

 

darunavir/ritonavir

105/202 (52,0 %)

112/207 (54,1 %)

 

–2,1 % (–11,8 % do 7,5 %)

 

lopinavir/ritonavir

36/68 (52,9 %)

37/68 (54,4 %)

 

–1,5 % (–18,2 % do

 

 

 

 

 

 

15,3 %)

promet

 

 

 

 

 

 

 

 

atazanavir/ritonavir

33/61 (54,1 %)

23/51 (45,1 %)

 

9,0 % (–9,5 % do 27,5 %)

 

fosamprenavir/ritonavir

7/14 (50,0 %)

11/18 (61,1 %)

 

–11,1 % (–45,7 % do

 

 

 

 

 

 

za

 

 

 

 

 

 

 

23,4 %)

 

 

tipranavir/ritonavir

3/6 (50,0 %)

3/7 (42,9 %)

 

7,1 % (–47,1 % do 61,4 %)

 

a Razlika v deležih in njihovi 95-odstotni IZ med randomiziranimi skupinami zdravlje

ja temelji na normalnem

približevanju.

 

 

 

 

 

 

 

Čeprav je bila analiza podskupin glede na spol v študiji GS-US-183-0145 zaradi majhnega števila

ženskih oseb omejena, je pokazala, da so bile stopnje

ir l škega uspeha pri ženskih osebah v

48. tednu in 96. tednu (HIV-1 RNA < 50 kopij/ml) šte

ilčno nižje v kraku z elvitegravirjem kot v

kraku z raltegravirjem. Stopnje virološkega uspeha v 48. tednu so bile pri ženskah 47,5 % (28/59) za

elvitegravir in 62,7 % (42/67) za raltegravir (razlika: -12,3 % [95-% IZ: -30,1 % do 5,5 %]), ter pri

moških 62,3 % (182/292) za elvitegravirčin 56,3dovoljenja% (160/284) za raltegravir (razlika: 5,3 % [95-% IZ: -2,5 % do 13,2 %]). Stopnje virološkega uspeha v 96. tednu so bile pri ženskah 39,0% (23/59) za

elvitegravir in 52,2% (35/67) za ralt gravir (razlika: -8,4 % [95-% IZ: -26,1 % do 9,2 %]), ter pri moških 55,1 % (161/292) za el itegra ir in 53,2 % (151/284) za raltegravir (razlika: 1,5 % [95-% IZ: -6,5 % do 9,6 %]).

Pediatrična populacija

ve

 

nima

 

Evropska agencija za zdravila je začasno odložila zahtevo za predložitev rezultatov študij z elvitegravirjem za e o ali več podskupin pediatrične populacije za zdravljenje okužbe s HIV-1 (za

podatke o uporabi pri pediatrični populaciji glejte poglavje 4.2).

Zdravilo5.2 Farmak kinetične lastnosti

Absorpcija

Po peror lnem dajanju z ritonavirjem ojačanega elvitegravirja s hrano osebam, okuženim z virusom HIV-1, so najvišje plazemske koncentracije elvitegravirja opazili 4 ure po odmerku. Povprečni Cmax,

AUCtau in Ctrough (povprečje ± SD) v stanju dinamičnega ravnovesja po večkratnem odmerjanju elvitegravirja in z ritonavirjem ojačanega zaviralca proteaze (150 mg elvitegravirja z darunavirjem ali

fosamprenavirjem; 85 mg elvitegravirja z atazanavirjem ali lopinavirjem) osebam, okuženim z virusom HIV-, so bili 1,4 ± 0,39 μg/ml, 18 ± 6,8 μg•h/ml oziroma 0,38 ± 0,22 μg/ml za elvitegravir. Absolutne peroralne biološke uporabnosti niso določili.

Relativno glede na pogoje na tešče je dajanje ojačanega elvitegravirja kot fiksne kombinacije 150 mg elvitegravir/150 mg kobicistat/200 mg emtricitabin/245 mg dizoproksiltenofovirat z lahkim obrokom (približno 373 kcal, 20 % maščobe) ali obrokom z visoko vsebnostjo maščobe (približno 800 kcal,

50 % maščobe) povzročilo povečanje izpostavljenosti elvitegravirju. Za elvitegravir se je Cmax povečal

za 22 % in AUCtau za 36 % pri lahkem obroku, pri obroku z visoko vsebnostjo maščobe pa za 56 % oz. 91 %.

Porazdelitev

Elvitegravir se 98–99 % veže na humane plazemske proteine, pri čemer vezava ni odvisna od koncentracije zdravila v razponu od 1,0 ng/ml do 1,6 µg/ml. Povprečno razmerje med koncentracijo zdravila v plazmi in krvi je bilo 1,37.

Biotransformacija

Elvitegravir se presnavlja z oksidacijo s CYP3A (glavna pot) in glukuronidacijo z encimi UGT1A1/3 (manj pomembna pot).

Ritonavir zavira CYP3A, s čimer znatno poveča koncentracije elvitegravirja v plazmi. Dajanje ritonavirja enkrat na dan (20-200 mg) je povzročilo povečanje izpostavljenosti elvitegravirju pri ponavljajočem odmerjanju enkrat na dan, pri čemer je izpostavljenost elvitegravirju dosegla

konstantno raven pri približno 100 mg ritonavirja. Nadaljna povečanja odmerka ritonavi ja niso

povzročila nadaljnjih povečanj izpostavljenosti elvitegravirju. Zdravilo Vitekta je indicirano samo za

uporabo ob sočasnem dajanju z ritonavirjem kot ojačitvenim zdravilom.

promet

Povprečna izpostavljenost (AUCtau) neokrepljenega elvitegravirja v stanju dinamičnega ravnovesja je

Izločanje

dovoljenja

 

~ 20 % nižja po večkratnem odmerjanju v primerjavi z enim samim odmerkom,zakar kaže na zmerno avtoindukcijo svoje presnove. Po ojačanju z ritonavirjem (100 mg) so op zili neto zaviranje presnove elvitegravirja z močno povečano sistemsko izpostavljenostjo (20-krat višji AUC), visoke najnižje koncentracije in daljšo mediano razpolovnega časa izločanja (9,5 v primerjavi s 3,5 urami).

Po peroralnem dajanju enega odmerka z ritonavirjem jačanega [14C]elvitegravirja je bil elvitegravir prevladujoča vrsta v plazmi in je po 32 urah predsta ljal približno 94 % in po 48 urah približno 61 % cirkulirajoče radioaktivnosti. Presnovki, nastali z aromatsko in alifatsko hidroksilacijo ali presnovki glukuronidacije so prisotni v zelo nizkih ravneh in ne prispevajo k splošni protivirusni aktivnosti elvitegravirja.

Po peroralni uporabi z ritonavirjem oja čan ga [14C]elvitegravirja so 94,8 % odmerka izolirali iz blata, kar je v skladu s hepatobiliarnim izločanj m elvitegravirja; 6,7 % danega odmerka so izolirali iz urina

Linearnost/nelinearnost

v obliki presnovkov. Mediani končni razpolovni čas z ritonavirjem ojačanega elvitegravirja v plazmi

je približno 8,7 do 13,7 ur.

ve

Starejši

nima

 

Izpostavljenosti elv tegrav rju v plazmi so nelinearne in manjše kot sorazmerne z odmerkom, verjetno zaradi absorpcije, omeje e s topnostjo.

ZdraviloFarmakok net čnih lastnosti elvitegravirja pri starejših (starih nad 65 let) niso v celoti ovrednotili. Spol

Za oj č n elvitegravir ni bilo identificirane klinično pomembne farmakokinetične razlike glede na spol.

Etnična pripadnost

Za ojačan elvitegravir ni bilo identificirane klinično pomembne farmakokinetične razlike glede na etnično pripadnost.

Pediatrična populacija

Farmakokinetične lastnosti elvitegravirja pri pediatričnih bolnikih niso ugotovljene.

Ledvična okvara

Pri osebah s hudo ledvično okvaro (očistek kreatinina manj kot 30 ml/min) brez okužbe z virusom HIV-1 so izvedli farmakokinetično študijo ojačanega elvitegravirja. Klinično pomembnih razlik v farmakokinetičnih lastnostih elvitegravirja med osebami s hudo ledvično okvaro in zdravimi osebami niso opazili. Prilagajanje odmerka zdravila Vitekta za bolnike z ledvično okvaro ni potrebno.

Jetrna okvara

Elvitegravir v glavnem presnavljajo in izločajo jetra. Pri osebah z zmerno jetrno okvaro brez okužbe z virusom HIV-1 so izvedli farmakokinetično študijo ojačanega elvitegravirja z zmerno jetrno okvaro (stopnje B po Child-Pughu). Klinično pomembnih razlik v farmakokinetičnih lastnostih elvitegravirja med osebami z zmerno jetrno okvaro in zdravimi osebami niso opazili. Prilagajanje odmerka zdravila Vitekta za bolnike z blago do zmerno jetrno okvaro ni potrebno. Učinka hude jetrne okvare (stopnje C po Child-Pughu) na farmakokinetične lastnosti elvitegravirja niso proučevali.

Sočasna okužba z virusom hepatitisa B in/ali hepatitisa C

Omejeni podatki populacijske farmakokinetične analize (n = 56) so pokazali, da sočasna okužba z

virusom hepatitisa B in/ali C nima klinično pomembnega učinka na izpostavljenost okre ljenemu

elvitegravirju.

za

promet

 

5.3 Predklinični podatki o varnosti

 

 

 

 

dovoljenja

V dolgoročnih študijah peroralne kanc rog nosti elvitegravir ni pokazal kancerogenega potenciala pri

miših in podganah.

č

 

Zdravilna učinkovina elvitegr virveje v okolju obstojna.

6.

FARMACEVTSKI PODATKI

 

 

6.1

Seznam pomož ih snovi

 

 

Jedro tab ete

nima

 

 

 

 

 

premreženi natrijev karmelozat

 

 

hidroksipropilceluloza

 

 

l ktoza monohidrat

 

 

magnezijev stearat

 

 

mikrokristalna celuloza

 

 

natrijev lavrilsulfat

 

 

Zdravilo

 

 

 

Predklinični podatki na osnovi običajnih študij farmakološke varnosti, toksičnosti pri ponavljajočih odmerkih, genotoksičnosti, kancerogenega potenciala, vpliva na sposob ost razmnoževanja in razvoja ne kažejo posebnega tveganja za človeka. Največji odmerek lvit gravirja, ki so ga preizkusili

v študijah vpliva na sposobnost razvoja pri podganah in kuncih, ustrezal približno 29-kratni oziroma 0,2-kratni terapevtski izpostavljenosti pri ljudeh.

Elvitegravir je bil negativen v bakterijskem testu mutagenosti in vitro (Amesov test) in negativen v testu podganjih mikronukleusov in vivo pri odmerkih do 2.000 mg/kg. V testu kromosomske aberacije in vitro je bil elvitegravir negativen z aktivacijo presn ve, vendar pa so brez aktivacije opazili dvoumen odziv.

Filmska obloga indigotin (E132) makrogol 3350 (E1521)

polivinilalkohol (delno hidroliziran) (E1203) smukec (E553B)

titanov dioksid (E171) rumeni železov oksid (E172)

6.2 Inkompatibilnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

 

6.3

Rok uporabnosti

 

4 leta.

 

 

6.4

Posebna navodila za shranjevanje

promet

Za shranjevanje zdravila niso potrebna posebna navodila.

 

6.5 Vrsta ovojnine in vsebina

Plastenka iz polietilena visoke gostote (HDPE), z za otroke varno zaporko, ki vsebuje 30 filmsko obloženih tablet.

Velikost pakiranja: 1 plastenka s 30 filmsko obloženimi tabletami.

za

6.6 Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokal imi predpisi.

7.

IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Gilead Sciences International Limited

dovoljenja

 

Cambridge

 

 

 

CB21 6GT

 

č

 

Velika Britanija

 

 

 

ve

 

8.

 

 

 

ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z

 

ZDRAVILOM

 

 

EU/1/13/883/002

nima

 

 

 

 

 

9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

ZdraviloDatum prve d britve: 13. november 2013

10. DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu.

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept