Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xadago (safinamide methanesulfonate) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - N04B

Updated on site: 10-Oct-2017

Ime zdravilaXadago
ATC kodaN04B
Substancasafinamide methanesulfonate
ProizvajalecZambon SpA

Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila. Glejte poglavje 4.8, kako poročati o neželenih učinkih.

1.IME ZDRAVILA

Xadago 50 mg filmsko obložene tablete

Xadago 100 filmsko obložene tablete

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Xadago 50 mg filmsko obložene tablete

Ena filmsko obložena tableta vsebuje safinamid metansulfonat v količini, ki ustreza 50 mg safinamida.

Xadago 100 filmsko obložene tablete

Ena filmsko obložena tableta vsebuje safinamid metansulfonat v količini, ki ustreza 100 mg safinamida.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Filmsko obložena tableta (tableta)

Xadago 50 mg filmsko obložene tablete

Oranžna do bakrena, okrogla, bikonkavna filmsko obložena tableta premera 7 mm s kovinskim sijajem in vtisnjeno jakostjo „50” na eni strani tablete.

Xadago 100 filmsko obložene tablete

Oranžna do bakrena, okrogla, bikonkavna filmsko obložena tableta premera 9 mm s kovinskim sijajem in vtisnjeno jakostjo „100” na eni strani tablete.

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

Zdravilo Xadago se uporablja za zdravljenje odraslih bolnikov z idiopatsko parkinsonovo boleznijo kot dodatek k stabilnemu odmerku levodope (L-dopa) v monoterapiji ali v kombinaciji z drugimi zdravili za zdravljenje parkinsonove bolezni pri bolnikih s fluktuacijami v srednjem do poznem stadiju.

4.2Odmerjanje in način uporabe

Odmerjanje

Zdravljenje z zdravilom Xadago je treba začeti z odmerkom 50 mg na dan. Ta dnevni odmerek je mogoče povečati na 100 mg/dan na podlagi posameznikovih kliničnih potreb.

Če bolnik izpusti odmerek, naj naslednji odmerek zdravila vzame naslednji dan ob običajnem času.

Starejši

Pri starejših bolnikih odmerka zdravila ni treba spreminjati.

Izkušnje z uporabo safinamida pri bolnikih, starejših od 75 let, so omejene.

Okvara jeter

Uporaba zdravila Xadago je kontraindicirana pri bolnikih s hudo okvaro jeter (glejte poglavje 4.3). Prilagajanje odmerkov zdravila pri bolnikih z blago jetrno okvaro ni potrebno. Za bolnike z zmerno jetrno okvaro je priporočen nižji odmerek 50 mg/dan. Če zmerna jetrna okvara pri bolnikih napreduje v hudo, je treba zdravljenje z zdravilom Xadago prekiniti (glejte poglavje 4.4).

Okvara ledvic

Spreminjanje odmerka zdravila pri bolnikih z okvaro ledvic ni potrebno.

Pediatrična populacija

Varnost in učinkovitost safinamida pri otrocih in mladostnikih, mlajših od 18 let, nista bili ugotovljeni. Podatki niso na voljo.

Način uporabe

Za peroralno uporabo

Zdravilo Xadago je treba zaužiti z vodo.

Zdravilo Xadago se lahko jemlje s hrano ali brez.

4.3Kontraindikacije

Preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1. Sočasno zdravljenje z drugimi zaviralci monoaminooksidaze (MAO) (glejte poglavji 4.4 in 4.5). Sočasno zdravljenje s petidinom (glejte poglavji 4.4 in 4.5).

Uporaba zdravila pri bolnikih s hudo jetrno okvaro (glejte poglavje 4.2).

Uporaba pri bolnikih z albinizmom, bolnikih z degeneracijo mrežnice, uveitisom, dedno retinopatijo ali hudo napredovalo diabetično retinopatijo (glejte poglavji 4.4 in 5.3).

4.4Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Splošna opozorila

Zdravilo Xadago je na splošno mogoče uporabljati s selektivnimi zaviralci ponovnega privzema serotonina (SSRI) v najmanjšem učinkovitem odmerku, pri čemer je treba biti pozoren na simptome serotoninergičnega sindroma. Zlasti se je treba izogibati sočasni uporabi zdravila Xadago in fluoksetina ali fluvoksamina, če pa je sočasno zdravljenje potrebno, je treba ta zdravila uporabljati v nizkih odmerkih (glejte poglavje 4.5). Pred začetkom zdravljenja z zdravilom Xadago je treba razmisliti o obdobju izpiranja, ki ustreza petim razpolovnim časom predhodno uporabljenega SSRI.

Med prekinitvijo zdravljenja z zdravilom Xadago in začetkom zdravljenja z zaviralci MAO ali petidinom mora preteči vsaj sedem dni (glejte poglavji 4.3 in 4.5).

Okvara jeter

Ob začetku zdravljenja z zdravilom Xadago pri bolnikih z zmerno okvaro jeter je potrebna previdnost.

Če zmerna jetrna okvara pri bolnikih napreduje v hudo, je treba zdravljenje z zdravilom Xadago prekiniti (glejte poglavji 4.2, 4.3 in 5.2).

Potencial za degeneracijo mrežnice pri bolnikih z boleznijo mrežnice/boleznijo mrežnice v anamnezi

Zdravila Xadago se ne sme dajati bolnikom z oftalmološkimi stanji v anamnezi, ki bi lahko zanje predstavljala povečano tveganje za morebiten pojav učinkov na mrežnico (npr. albino bolniki, dedne

bolezni mrežnice v družinski anamnezi, pigmentozni retinitis, vsaka aktivna retinopatija ali uveitis), glejte poglavji 4.3 in 5.3.

Motnje nadzora impulzov (Impulse control disorders, ICD)

Motnje nadzora impulzov se lahko pojavijo pri bolnikih, ki prejemajo dopaminske agoniste in/ali dopaminergična zdravila. O primerih motenj nadzora impulzov poročajo tudi v povezavi z drugimi zaviralci MAO. Pri zdravljenju s safinamidom zvišanja pojavnosti motnje nadzora impulzov niso opazili.

Bolnikom in negovalcem je treba povedati, da se lahko pri bolnikih, ki se zdravijo z zaviralci MAO, pojavijo vedenjski simptomi ICD, vključno s kompulzijami, obsesivnimi mislimi, patološkim hazardiranjem, povečanim libidom, hiperseksualnostjo, impulzivnim vedenjem in kompulzivnim trošenjem denarja ali nakupovanjem.

Dopaminergični neželeni učinki

Safinamid, ki je uporabljen kot dodatek k levodopi, lahko potencira neželene učinke levodope in poslabša predobstoječo diskinezijo, zaradi česar je potrebno zmanjšanje odmerka levodope. Tega učinka niso opazili pri uporabi safinamida kot dodatka dopaminskim agonistom pri bolnikih s parkinsonovo boleznijo v zgodnjem stadiju.

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Farmakodinamične interakcije med zdravili in vivo in in vitro

Zaviralci MAO in petidin

Zdravila Xadago se ne sme dajati sočasno z drugimi zaviralci MAO (vključno z moklobemidom) zaradi možnosti tveganja neselektivnega zaviranja monoaminooksidaze, ki lahko povzroči hipertenzivno krizo (glejte poglavje 4.3).

Ob sočasni uporabi petidina in zaviralcev MAO so poročali o resnih neželenih učinkih. Ker gre morda za razredni učinek, je sočasno dajanje zdravila Xadago in petidina kontraindicirano (glejte

poglavje 4.3).

Poročali so o medsebojni interakciji zdravil pri sočasni uporabi zaviralcev MAO in simpatikomimetičnih zdravil. Zaradi zaviralne aktivnosti safinamida na MAO je pri sočasni uporabi zdravila Xadago in simpatikomimetičnih zdravil, ki so npr. prisotni v nazalnih in peroralnih dekongestivih ali zdravilih proti prehladu, ki vsebujejo efedrin ali psevdoefedrin, potrebna previdnost (glejte poglavje 4.4).

Dekstrometorfan

Pri sočasni uporabi dekstrometorfana in neselektivnih zaviralcev MAO so poročali o medsebojni interakciji zdravil. Zaradi zaviralne aktivnosti safinamida na MAO sočasna uporaba zdravila Xadago in dekstrometorfana ni priporočljiva, če pa je sočasno zdravljenje potrebno, ga je treba izvajati previdno (glejte poglavje 4.4).

Antidepresivi

Izogibati se je treba sočasni uporabi zdravila Xadago in fluoksetina ali fluvoksamina (glejte poglavje 4.4). Ta previdnostni ukrep je povezan s pojavom resnih neželenih reakcij (npr.

serotoninskega sindroma), do katerih je prihajalo, čeprav redko, pri uporabi SSRI in dekstrometorfana skupaj z zaviralci MAO. Če je sočasna uporaba potrebna, je treba ta zdravila uporabljati v najnižjem učinkovitem odmerku. Pred začetkom zdravljenja z zdravilom Xadago je treba razmisliti o obdobju izpiranja, ki ustreza petim razpolovnim časom predhodno uporabljenega selektivnega zaviralca ponovnega privzema serotonina.

O resnih neželenih učinkih poročali ob sočasni uporabi selektivnih zaviralcev ponovnega privzema serotonina (SSRI), zaviralcev ponovnega privzema serotonina in noradrenalina (SNRI), tricikličnih/tetracikličnih antidepresivov in zaviralcev MAO (glejte poglavje 4.4). Z vidika selektivne in reverzibilne zaviralne aktivnosti safinamida na MAO-B se antidepresive sme uporabljati, a v najnižjih potrebnih odmerkih.

Interakcija med tiraminom in safinamidom

Rezultati ene študije, v kateri so preiskovancem dajali intravenski tiramin, in dveh kratkoročnih študij s peroralno danim tiraminom ter rezultati spremljanja krvnega tlaka po obrokih v domačem okolju med kroničnim odmerjanjem v dveh terapevtskih preskušanjih pri bolnikih s parkinsonovo boleznijo kažejo, da ni prišlo do klinično pomembnega dviga krvnega tlaka. V treh terapevtskih študijah pri bolnikih s parkinsonovo boleznijo, opravljenih brez omejitve tiramina, prav tako ni bilo dokazov o potenciranju učinka tiramina. Zdravilo Xadago se lahko tako varno uporablja brez prehranskih omejitev tiramina.

Farmakokinetične interakcije med zdravili in vivo in in vitro

Ni bilo učinka na očistek safinamida pri bolnikih s parkinsonovo boleznijo, ki so safinamid prejemali kot dodatek dolgotrajnemu zdravljenju z L-dopo in/ali DA-agonisti in zdravljenje s safinamidom ni spremenilo farmakokinetičnega profila sočasno dajane L-dope.

In vivo študija interakcij med zdravili, ki so jo opravili s ketokonazolom, ni pokazala klinično pomembnega učinka na ravni safinamida. Študije pri ljudeh, ki so ocenjevale medsebojno delovanje safinamida in substratov CYP1A2 in CYP3A4 (kofein in midazolam), niso pokazale klinično pomembnih učinkov na farmakokinetični profil safinamida. To je skladno z rezultati testov in vitro, kjer niso opazili pomembne indukcije ali inhibicije CYP s safinamidom in so dokazali, da encimi CYP nimajo pomembnejše vloge pri biotransformaciji safinamida (glejte poglavje 5.2).

Safinamid lahko prehodno inhibira BCRP in vitro. Kljub temu v študiji medsebojnega delovanja med zdraviloma, opravljenih z diklofenakom pri ljudeh niso opazili pomembnih medsebojnih delovanj. Zato previdnostni ukrepi ob jemanju safinamida z zdravili, ki so substrati BCRP (npr. pitavastatin, pravastatin, ciprofloksacin, metotreksat, topotekan, diklofenak ali gliburid), niso potrebni.

Safinamid se skoraj v celoti izloča s presnovo, večinoma prek visokozmogljivih amidaz, ki pa še niso bile opredeljene. Safinamid se izloči pretežno z urinom. V človeških jetrnih mikrosomih (human liver micromsomes, HLM) se N-dealkilacija najverjetneje katalizira z encimi CYP3A4, saj je ketokonazol očistek safinamida v mikrosomih v človeških jetrnih mikrosomih zavrl za 90 %. Trenutno na trgu ni zdravil, za katera bi bilo znano, da povzročajo klinično pomembne interakcije z drugimi zdravili prek inhibicije ali indukcije encimov amidaz.

Safinamid zavira OCT1 in vitro v klinično pomembnih koncentracijah v portalni veni. Zato je potrebna previdnost ob sočasnem jemanju safinamida z zdravili, ki so substrati za OCT1 in imajo Tmax podoben kot safinamid (2 uri) (npr. metformin, aciklovir, ganciklovir), saj se lahko posledično poveča izpostavljenost tem substratom.

Presnovek NW-1153 je substrat za OAT3 v klinično pomembnih koncentracijah.

Zdravila, ki so inhibitorji OAT3 in jih dajemo sočasno s safinamidom, lahko zmanjšajo npr. očistek NW-1153 in lahko na ta način povečajo sistemsko izpostavljenost. Sistemska izpostavljenost NW- 1153 je nizka (1/10 parenteralnega safinamida). To potencialno povečanje najverjetneje nima klinične pomembnosti, saj se NW-1153, prvi produkt v presnovni poti, nadalje transformira v sekundarne in terciarne presnovke.

Pediatrična populacija

Študije medsebojnega delovanja so izvedli le pri odraslih.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Ženske v rodni dobi

Zdravila Xadago se ne sme dajati ženskam v rodni dobi, če ne uporabljajo zanesljive kontracepcije.

Nosečnost

Za safinamid niso na voljo podatki o nosečnostih, v katerih bi bile nosečnice izpostavljene zdravilu.

Študije na živalih so pokazale neželene reakcije ob izpostavljenosti safinamidu v obdobju brejosti ali laktacije (glejte poglavje 5.3). Ženskam v rodni dobi je treba svetovati, naj se izogibajo zanositvi med zdravljenjem s safinamidom. Zdravila Xadago se ne sme dajati med nosečnostjo.

Dojenje

Pričakuje se izločanje safinamida v materino mleko, saj so pri podganjih mladičih, ki so bili izpostavljeni prek mleka, opazili neželene reakcije (glejte poglavje 5.3). Tveganja za dojenega otroka ni mogoče izključiti. Zdravila Xadago se ne sme dajati doječim materam.

Plodnost

Študije na živalih nakazujejo, da je zdravljenje s safinamidom povezano z neželenimi reakcijami na sposobnost razmnoževanja pri podganjih samicah in na kakovost sperme. Na plodnost podganjih samcev to ne vpliva (glejte poglavje 5.3).

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Zdravilo Xadago nima vpliva ali ima zanemarljiv vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji. Bolnike pa je kljub temu treba opozoriti na previdnost pri upravljanju z nevarnimi stroji, vključno z motornimi vozili, dokler ne bodo prepričani, da zdravilo Xadago nanje nima neželenih učinkov.

4.8Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

Skupni varnostni profil zdravila Xadago temelji na programu kliničnega razvoja, ki so ga opravili z več kot 3000 preskušanci, od katerih je bilo prek 500 preskušancev zdravljenih več kot 2 leti.

Znano je, da se resni neželeni učinki pojavljajo ob sočasni uporabi SSRI, SNRI, tricikličnih/tetracikličnih antidepresivov in zaviralcev MAO, in sicer hipertenzivna kriza (visok krvni tlak, kolaps), nevroleptični maligni sindrom (zmedenost, znojenje, mišična rigidnost, hipertermija, zvišanje CPK), serotoninski sindrom (zmedenost, hipertenzija, mišična okorelost, halucinacije) in hipotenzija. O interakciji med zdravili so poročali tudi pri sočasni uporabi zaviralcev MAO in simpatomimetikov.

Motnje nadzora impulzov; pri bolnikih, ki se zdravijo z dopaminskimi agonisti in/ali drugimi dopaminergičnimi zdravili se lahko pojavi patološko hazardiranje, povečan libido, hiperseksualnost, kompulzivno trošenje denarja ali nakupovanje, prenajedanje in kompulzivno nažiranje.

Seznam neželenih reakcij v preglednici

V spodnji preglednici so navedene vse neželene reakcije v kliničnih preskušanjih, v katerih so neželene učinke opredelili kot povezane z zdravilom.

Neželeni učinki so navedeni glede na pogostnost ob upoštevanju naslednjega dogovora: zelo pogosti

(> 1/10), pogosti (> 1/100 do < 1/10); občasni (> 1/1.000 do < 1/100), redki (> 1/10.000 do < 1/1.000), zelo redki (< 1/10.000) in neznana (ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov).

Organski sistem

Zelo

Pogosti

 

 

Občasni

Redki

 

pogosti

 

 

 

 

 

Infekcijske in

 

 

 

 

okužba sečil

bronhopnevmonija,

parazitske

 

 

 

 

 

furunkel,

bolezni

 

 

 

 

 

nazofaringitis,

 

 

 

 

 

 

pioderma,

 

 

 

 

 

 

rinitis,

 

 

 

 

 

 

okužba zoba,

 

 

 

 

 

 

virusna okužba

Benigne,

 

 

 

 

karcinom bazalnih celic

fibroepitelialni

maligne in

 

 

 

 

 

polip,

neopredeljene

 

 

 

 

 

melanocitni nevusi,

novotvorbe

 

 

 

 

 

seboreična keratoza,

(vključno s

 

 

 

 

 

kožni papilom

cistami in polipi)

 

 

 

 

 

 

Bolezni krvi in

 

 

 

 

anemija,

eozinofilija,

limfatičnega

 

 

 

 

levkopenija,

limfopenija

sistema

 

 

 

 

nepravilnosti rdečih

 

 

 

 

 

 

krvničk

 

Presnovne in

 

 

 

 

zmanjšan apetit,

kaheksija,

prehranske

 

 

 

 

hipertrigliceridemija,

hiperkaliemija

motnje

 

 

 

 

povečan apetit,

 

 

 

 

 

 

hiperholesterolemija,

 

 

 

 

 

 

hiperglikemija

 

Psihiatrične

 

nespečnost

 

 

halucinacije, depresija,

kompulzije, delirij,

motnje

 

 

 

 

nenormalne sanje,

dezorientiranost,

 

 

 

 

 

anksioznost, stanje

iluzija, impulzivno

 

 

 

 

 

zmedenosti, čustvena

vedenje, izguba

 

 

 

 

 

labilnost, povečan libido,

libida, obsesivne

 

 

 

 

 

psihotične motnje, nemir,

misli, paranoja,

 

 

 

 

 

motnje spanja

prezgodnja

 

 

 

 

 

 

ejakulacija, napadi

 

 

 

 

 

 

spanca, socialna

 

 

 

 

 

 

fobija, razmišljanje

 

 

 

 

 

 

o samomoru

Bolezni živčevja

 

diskinezija,

 

 

parestezija, motnje

nenormalna

 

 

somnolenca,

 

 

ravnotežja, hipoestezija,

koordinacija,

 

 

omotica,

 

distonija, neprijeten

motnje pozornosti,

 

 

glavobol,

 

občutek v glavi, disartrija,

disgevzija,

 

 

parkinsonova

 

sinkopa, kognitivna

hiporefleksija,

 

 

bolezen

 

motnja

radikularna

 

 

 

 

 

 

bolečina, sindrom

 

 

 

 

 

 

nemirnih nog,

 

 

 

 

 

 

sedacija

Očesne bolezni

 

katarakta

 

 

zamegljen vid, skotom,

ambliopija,

 

 

 

 

 

diplopija, fotofobija,

kromatopsija,

 

 

 

 

 

obolenje mrežnice,

diabetična

 

 

 

 

 

konjunktivitis, glavkom

retinopatija,

 

 

 

 

 

 

eritropsija, očesna

 

 

 

 

 

 

krvavitev, bolečina

 

 

 

 

 

 

v očesu, edem

 

 

 

 

 

 

očesne veke,

 

 

 

 

 

 

hipermetropija,

 

 

 

 

 

 

keratitis, povečano

 

 

 

 

 

 

solzenje, nočna

 

 

 

 

 

 

slepota,

 

 

 

 

 

Organski sistem

Zelo

Pogosti

Občasni

Redki

 

pogosti

 

 

 

 

 

 

 

papiloedem,

 

 

 

 

presbiopija,

 

 

 

 

strabizem

Ušesne bolezni,

 

 

vrtoglavica

 

vključno z

 

 

 

 

motnjami

 

 

 

 

labirinta

 

 

 

 

Srčne bolezni

 

 

palpitacije, tahikardija,

miokardni infarkt

 

 

 

sinusna bradikardija,

 

 

 

 

aritmija

 

Žilne bolezni

 

ortostatska

hipertenzija, hipotenzija,

spazem arterije,

 

 

hipotenzija

krčne žile

arterioskleroza,

 

 

 

 

hipertenzivna kriza

Bolezni dihal,

 

 

kašelj, dispneja, rinoreja

bronhospazem,

prsnega koša in

 

 

 

disfonija,

mediastinalnega

 

 

 

orofaringealna

prostora

 

 

 

bolečina,

 

 

 

 

orofaringealni

 

 

 

 

spazem

Bolezni prebavil

 

navzea

zaprtje, dispepsija,

peptična razjeda,

 

 

 

bruhanje, suha usta,

siljenje na bruhanje,

 

 

 

diareja, bolečina v

krvavitev v zgornjih

 

 

 

trebuhu, gastritis,

prebavilih

 

 

 

flatulenca, abdominalna

 

 

 

 

distenzija, povečano

 

 

 

 

izločanje sline,

 

 

 

 

gastroezofagealna

 

 

 

 

refluksna bolezen, aftozni

 

 

 

 

stomatitis

 

Bolezni jeter,

 

 

 

hiperbilirubinemija

žolčnika in

 

 

 

 

žolčevodov

 

 

 

 

Bolezni kože in

 

 

hiperhidroza,

alopecija, mehurji,

podkožja

 

 

generalizirani pruritus,

kontaktni

 

 

 

preobčutljivostne reakcije

dermatitis,

 

 

 

na svetlobo, eritem

dermatoza,

 

 

 

 

ekhimoza,

 

 

 

 

lihenoidna keratoza,

 

 

 

 

nočno potenje,

 

 

 

 

boleča koža, motnje

 

 

 

 

pigmentiranosti,

 

 

 

 

psoriaza, seboreični

 

 

 

 

dermatitis

Bolezni mišično-

 

 

bolečina v hrbtu,

ankilozni

skeletnega

 

 

artralgija, mišični krči,

spondilitis, bolečina

sistema in

 

 

mišična rigidnost,

v ledvenem predelu,

vezivnega tkiva

 

 

bolečine v udih, šibkost

otekanje sklepov,

 

 

 

mišic, občutek teže

mišično-skeletna

 

 

 

 

bolečina, mialgija,

 

 

 

 

bolečina v vratu,

 

 

 

 

osteoartritis,

 

 

 

 

sinovijska cista

Bolezni sečil

 

 

nikturija, disurija,

nuja po uriniranju,

 

 

 

 

poliurija, piurija,

 

 

 

 

težave z začetkom

Organski sistem

Zelo

Pogosti

Občasni

Redki

 

pogosti

 

 

 

 

 

 

 

mokrenja

Motnje

 

 

erektilna disfunkcija

benigna hiperplazija

reprodukcije in

 

 

 

prostate, motnje

dojk

 

 

 

dojk, bolečina v

 

 

 

 

dojkah

Splošne težave in

 

 

utrujenost, astenija,

zmanjšan učinek

spremembe na

 

 

motnje hoje, periferni

zdravila,

mestu aplikacije

 

 

edem, bolečina, občutek

neprenašanje

 

 

 

vročine

zdravila, občutek

 

 

 

 

mraza, slabo

 

 

 

 

počutje, pireksija,

 

 

 

 

kseroza

Preiskave

 

 

zmanjšana telesna masa,

zmanjšana vrednost

 

 

 

povečana telesna masa,

kalcija v krvi,

 

 

 

povečana vrednost kreatin

zmanjšana vrednost

 

 

 

fosfokinaze v krvi,

kalija v krvi,

 

 

 

povečana vrednost

zmanjšana vrednost

 

 

 

trigliceridov v krvi,

holesterola v krvi,

 

 

 

povečana vrednost

zvišana telesna

 

 

 

glukoze v krvi, povečana

temperatura, šum na

 

 

 

vrednost sečnine v krvi,

srcu, nenormalni

 

 

 

povečana vrednost alkalne

rezultati stresnega

 

 

 

fosfataze v krvi, povečana

testa srca, zmanjšan

 

 

 

vrednost bikarbonata v

hematokrit,

 

 

 

krvi, povečana vrednost

zmanjšan

 

 

 

kreatinina v krvi,

hemoglobin,

 

 

 

podaljšan interval QT na

zmanjšano

 

 

 

elektrokardiogramu,

internacionalno

 

 

 

nenormalni rezultati

normalizirano

 

 

 

testov delovanja jeter,

razmerje,

 

 

 

nenormalni rezultati

zmanjšano število

 

 

 

analiz urina, povišan krvni

limfocitov,

 

 

 

tlak, znižan krvni tlak,

zmanjšano število

 

 

 

nenormalni rezultati

trombocitov,

 

 

 

oftalmoloških

povečana količina

 

 

 

diagnostičnih postopkov

lipoproteinov zelo

 

 

 

 

nizke gostote

Poškodbe in

 

padec

fraktura stopala

kontuzija, maščobna

zastrupitve in

 

 

 

embolija, poškodba

zapleti pri

 

 

 

glave, poškodba ust,

posegih

 

 

 

poškodba okostja

Socialne

 

 

 

hazardiranje

okoliščine

 

 

 

 

Opis izbranih neželenih učinkov

Pri bolnikih, zdravljenih s safinamidom, so ob uporabi zdravila v kombinaciji z L-dopo v monoterapiji ali v kombinaciji z drugimi zdravljenji za zdravljenje parkinsonove bolezni najpogosteje poročali o diskineziji. Diskinezija se je pojavljala v zgodnjem obdobju zdravljenja in je bila ocenjena kot »huda«, ter je pri le redkih bolnikih (pribl. 1,5 %) povzročila prekinitev zdravljenja, pri nobenem bolniku pa zaradi nje ni bilo potrebno zmanjšanje odmerka.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih

delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

Pri enem bolniku, za katerega so domnevali, da je en mesec užival večji odmerek od predpisanega

100 mg/dan, so poročali o naslednjih simptomih: zmedenost, zaspanost, pozabljivost in razširjene zenice. Ti simptomi so ob prenehanju jemanja zdravila izginili brez posledic.

Pričakovani vzorec dogodkov ali simptomov po namernem ali nenamernem prevelikem odmerjanju zdravila Xadago je povezan z njegovim farmakodinamičnim profilom: zaviranje MAO-B z zaviranjem Na+ kanalčkov, ki je odvisno od aktivnosti. Simptomi prekomernega zaviranja MAO-B (porast ravni dopamina) lahko vključujejo hipertenzijo, posturalno hipotenzijo, halucinacije, agitacijo, navzeo, bruhanje in diskinezijo.

Ni znanega antidota za safinamid ali specifičnega zdravljenja za preveliko odmerjanje safinamida. Če pride do pomembnega prevelikega odmerjanja, je treba zdravljenje z zdravilom Xadago prekiniti in začeti podporno zdravljenje, kot je klinično indicirano.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: Antiparkinsoniká, Inhibítory monoaminooxidázy typu B, oznaka ATC: N04BD03.

Mehanizem delovanja

Safinamid deluje prek dopaminergičnega in nedopaminergičnega mehanizma delovanja. Safinamid je visoko selektiven in reverzibilen zaviralec MAO-B, ki povzroča zvišanje zunajceličnih ravni dopamina v striatumu. Safinamid je povezan z od stanja odvisnim zaviranjem napetostno odvisnih natrijevih (Na+) kanalčkov na način in modulacijo stimuliranega sproščanja glutamata. V kakšnem obsegu nedopaminergični učinki prispevajo k celokupnemu učinku, ni bilo ugotovljeno.

Farmakodinamični učinki

Populacijski farmakokinetični (PK) modeli, ki so jih razvili na podlagi študij pri bolnikih s parkinsonovo boleznijo, kažejo, da farmakokinetični in farmakodinamični učinki safinamida niso odvisni od starosti, spola, telesne mase, delovanja ledvic in izpostavljenosti levodopi, kar nakazuje, da prilagajanje odmerkov na podlagi teh spremenljivk ne bo potrebno.

Združene analize podatkov o neželenih učinkih iz s placebom nadzorovanih študij pri bolnikih s parkinsonovo boleznijo kažejo, da sočasno dajanje safinamida skupaj s široko kategorijo pogosto uporabljenih zdravil v tej populaciji bolnikov (antihipertenzivna zdravila, zdravila za zniževanje holesterola iz skupine antagonistov adrenergičnih receptorjev beta, nesteroidna protivnetna zdravila, antidepresivi itd.) ni bilo povezano s povečanim tveganjem za neželene učinke. Študije niso bile stratificirane za sočasno uporabo zdravil, prav tako niso bile opravljene nobene randomizirane študije medsebojnega delovanja za ta zdravila.

Klinična učinkovitost

Študije pri bolnikih s parkinsonovo boleznijo v srednjem do poznem stadiju

Učinkovitost zdravila Xadago kot dodatnega zdravljenja pri bolnikih s parkinsonovo boleznijo v srednjem do poznem stadiju (LSPD) z motoričnimi fluktuacijami, ki trenutno prejemajo L-dopo v monoterapiji ali v kombinaciji z drugimi zdravili za zdravljenje parkinsonove bolezni, je bila ocenjena v dveh dvojno slepih, s placebom nadzorovanih študijah: študiji SETTLE (študija 27919; 50–

100 mg/dan; 24 tednov) in študiji 016/018 (50 in 100 mg/dan; 2-letna dvojno slepa, s placebom nadzorovana študija).

Parameter primarne učinkovitosti je bila sprememba od izhodišča do končne točke v trajanju obdobja brez težav z gibanjem (»vklop«), brez moteče diskinezije.

Sekundarni parametri učinkovitosti so vključevali obdobje brez težav z gibanjem, UPDRS II in III

(Unified Parkinson’s Disease Rating Scale; Združena ocenjevalna lestvica Parkinsonove bolezni – rubriki II in III) ter CGI-C (Clinical Global Impression of Change; Celostni klinični odziv).

Kot je povzeto v spodnji preglednici, rezultati študij SETTLE in 016/018 v primerjavi s placebom pri ciljnih odmerkih 50 in 100 mg/dan za primarne in izbrane sekundarne spremenljivke učinkovitosti pomembno boljši pri safinamidu. Učinek obdobja brez težav z gibanjem se je v primerjavi s placebom ohranil do konca 24-mesečnega obdobja dvojno slepega zdravljenja za obe skupini s safinamidom.

Študija

 

 

 

016/018

 

27919 (SETTLE)

 

(24 tednov)

 

 

(2 leti)

 

(24 tednov)

Odmerek

placebo

safinamid

placebo

 

Safinamid

placebo

safinamid

(mg/dan) (a)

 

 

 

 

50-100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d)

Randomizirano

 

Starost (leta) (b)

59,4

60,1

60,1

59,4

 

60,1

60,1

62,1

61,7 (9,0)

 

(9,5)

(9,7)

(9,2)

(9,5)

 

(9,7)

(9,2)

(9,0)

 

Trajanje

8,4

7,9

8,2

8,4

 

7,9

8,2

9,0

8,9 (4,4)

obolelosti s

(3,8)

(3,9)

(3,8)

(3,8)

 

(3,9)

(3,8)

(4,9)

 

parkinsonovo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

boleznijo(leta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdobje »vklopa« brez moteče diskinezije (ure)

(c)

 

 

 

 

 

Izhodišče (b)

9,3

9,4

9,6

9,3

 

9,4

9,6

9,1

9,3 (2,4)

 

(2,2)

(2,2)

(2,5)

(2,2)

 

(2,2)

(2,5)

(2,5)

 

Sprememba LSM

0,5

1,0

1,2

0,8

 

1,4

1,5

0,6

1,4 (0,1)

(SE)

(0,2)

(0,2)

(0,2)

(0,2)

 

(0,2)

(0,2)

(0,1)

 

Razlika LS v

 

0,5

0,7

 

 

0,6

0,7

 

0,9

primerjavi s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

placebom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 % IZ

 

[0,1,

[0,3,

 

 

[0,1,

[0,2,

 

[0,6, 1,2]

 

 

0,9]

1,0]

 

 

1,0]

1,1]

 

 

p-vrednost

 

0,0054

0,0002

 

 

0,0110

0,0028

 

<0,0001

Obdobje težav z

gibanjem

(»izklop«)

(ure) (c)

 

 

 

 

 

 

Izhodišče (b)

5,3

5,2

5,2

5,3

 

5,2

5,2

5,4

5,3 (2,0)

 

(2,1)

(2,0)

(2,2)

(2,1)

 

(2,2)

(2,1)

(2,0)

 

Sprememba LSM

-0,8

-1,4

-1,5

-1,0

 

-1,5

-1,6

-0,5

-1,5

(SE)

(0,20)

(0,20)

(0,20)

(0,20)

 

(0,19)

(0,19)

(0,10)

(0,10)

Razlika LS v

 

-0,6

-0,7

 

 

-0,5

-0,6

 

-1,0

primerjavi s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

placebom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 % IZ

 

[-0,9,

[-1,0,

 

 

[-0,8,

[-0,9,

 

[-1,3,

 

 

-0,3]

-0,4]

 

 

-0,2]

-0,3]

 

-0,7]

p-vrednost

 

0,0002

<0,0001

 

 

0,0028

0,0003

 

<0,0001

UPDRS III (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izhodišče (b)

28,6

27,3

28,4

28,6

 

27,3

28,4

23,0

22,3

 

(12,0)

(12,8)

(13,5)

(12,0)

 

(12,8)

(13,5)

(12,8)

(11,8)

Sprememba LSM

-4,5

-6,1

-6,8

-4,4

 

-5,6

-6,5

-2,6

-3,5

(SE)

(0,83)

(0,82)

(0,82)

(0,85)

 

(0,84)

(0,84)

(0,34)

(0,34)

Razlika LS v

 

-1,6

-2,3

 

 

-1,2

-2,1

 

-0,9

Študija

 

 

 

 

016/018

 

27919 (SETTLE)

 

(24 tednov)

 

 

 

(2 leti)

 

(24 tednov)

Odmerek

placebo

safinamid

placebo

 

Safinamid

placebo

safinamid

(mg/dan) (a)

 

 

 

 

 

50-100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d)

primerjavi s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

placebom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 % IZ

 

[-3,0,

 

[-3,7,

 

 

[-2,6,

[-3,5,

 

[-1,8,

 

 

-0,2]

 

-0,9]

 

 

0,2]

-0,6]

 

0,0]

p-vrednost

 

0,0207

 

0,0010

 

 

0,0939

0,0047

 

0,0514

UPDRS II (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izhodišče (b)

12,2

11,8

 

12,1

12,2

 

11,8

12,1

10,4

10,0 (5,6)

 

(5,9)

(5,7)

 

(5,9)

(5,9)

 

(5,7)

(5,9)

(6,3)

 

Sprememba LSM

-1,2

-1,9

 

-2,3

-1,4

 

-2,0

-2,5

-0,8

-1,2 (0,2)

(SE)

(0,4)

(0,4)

 

(0,4)

(0,3)

 

(0,3)

(0,3)

(0,2)

 

Razlika LS v

 

-0,7

 

-1,1

 

 

-0,6

-1,1

 

-0,4

primerjavi s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

placebom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 % IZ

 

[-1,3, -

 

[-1,7, -

 

 

[-1,3,

[-1,8, -

 

[-0,9,

 

 

0,0]

 

0,5]

 

 

0,0]

0,4]

 

0,0]

p-vrednost

 

0,0367

 

0,0007

 

 

0,0676

0,0010

 

0,0564

Analize odziva (post-hoc) (e)

n (%)

 

 

 

 

 

 

 

Zvečanje obdobja

 

 

brez težav z

(43,9)

(54,8)

 

(56,0)

(47,2)

 

(57,6)

(54,2)

(42,5)

(56,3)

gibanjem ≥ 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

minut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p-vrednost

 

0,0233

 

0,0122

 

 

0,0308

0,1481

 

0,0013

≥ 60-

 

 

24 (8,8)

49 (18,1)

minutnozvečanje

(15,1)

(24,0)

 

(25,9)

(13,2)

 

(19,8)

(19,4)

 

 

obdobja brez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

težav z gibanjem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in zmanjšanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obdobja s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

težavami z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gibanjem in ≥ 30-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odstotno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izboljšanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lestvice UPDRS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p-vrednost

 

0,0216

 

0,0061

 

 

0,0671

0,0827

 

0,0017

CGI-C: bolniki,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pri katerih se je

 

 

 

 

stanje močno ali

 

 

26 (9,5)

66 (24,4)

(19,8)

(33,2)

 

(36,1)

(21,7)

 

(28,6)

(29,6)

zelo močno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izboljšalo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p-vrednost (e)

 

0,0017

 

0,0002

 

 

0,0962

0,0575

 

< 0,0001

(a) Dnevni ciljni odmerek, (b) povprečje (SD), (c) populacija za analizo (mITT); model MMRM za spremembo od izhodiščne vrednosti do končne točke vključuje zdravljenje, regijo in obisk kot fiksne učinke ter izhodiščno vrednost kot sospremenljivko; (d) ciljni odmerek 100 mg/dan; (e) populacija za analizo (mITT); podatki so predstavljeni kot številka (odstotek) bolnikov v vsaki skupini, ki ustreza definiciji bolnika, ki se odziva na zdravljenje; (f) test hi-kvadrat razmerja obetov v skupinah zdravljenja v primerjavi s placebom z uporabo modela logistične regresije, s fiksnimi učinki za zdravljenje in državo.

SE (Standard Error) - standardna napaka, SD (Standard deviation) - standardni odklon, LSM (Least Square Mean) – povprečje, izračunano po metodi najmanjših kvadratov, LS Diff. Least Square Difference vs Placebo - razlika, izračunana po najmanjših kvadratov, v primerjavi s placebom

Študija

 

 

 

 

016/018

 

27919 (SETTLE)

 

(24 tednov)

 

 

 

(2 leti)

 

(24 tednov)

Odmerek

placebo

safinamid

placebo

 

Safinamid

placebo

safinamid

(mg/dan) (a)

 

 

 

 

 

50-100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d)

populacija mITT : študija 016/018 - placebo (n = 212), safinamid 50 mg/dan (n = 217) in 100 mg/dan

(n = 216) ter SETTLE - placebo (n = 270), safinamid 50-100 mg/dan (n = 273).

Pediatrična populacija

Farmakodinamični učinki safinamida pri otrocih in mladostnikih niso bili ocenjeni.

5.2Farmakokinetične lastnosti

Absorpcija

Absorpcija safinamida je po enkratnem in večkratnem peroralnem odmerjanju hitra, saj doseže Tmax v časovnem razponu 1,8-2,8 ure po odmerjanju na tešče. Absolutna biološka uporabnost je visoka

(95 %), kar pomeni, da se safinamid po peroralnem dajanju skoraj v celoti absorbira in da je presnova prvega prehoda zanemarljiva. Zaradi svoje visoke absorpcije se safinamid uvršča med visoko permeabilne snovi.

Porazdelitev

Volumen porazdelitve (Vss) znaša približno 165 l, kar je 2,5-kratnik telesnega volumna in kaže na izdatno zunajžilno porazdelitev safinamida. Ugotovljeno je bilo, da je celotni očistek 4,6 l/h, zato se safinamid uvršča med snovi z nizkim očistkom.

Vezava safinamida na proteine v plazmi je 88–90 %.

Biotransformacija

Pri ljudeh se safinamid skoraj v celoti izloči s presnovo (z urinom se je v nespremenjeni obliki izločilo

< 10 % safinamida), ki jo pretežno posredujejo še neopredeljene visokozmogljive amidaze. In vitro eksperimenti so pokazali, da je inhibicija amidaz v človeških hepatocitih povzročila popolno supresijo tvorjenja NW-1153. Amidaze, ki so prisotne v krvi, plazmi, serumu, simuliranem želodčnem soku in simuliranem črevesnem soku, in človeške karboksilesteraze hCE-1 in hCE-2 niso odgovorne za biotransformacijo safinamida v NW-1153. Amidaza FAAH je katalizirala tvorjenje NW-1153 le v majhni meri. Zato so v konverzijo v NW-1153 najverjetneje vključene druge amidaze. Presnova safinamida ni odvisna od encimov, ki temeljijo na citokromu P450 (CYP).

Obrazložitev strukture presnovkov je razkrila tri presnovne poti safinamida. Glavna pot vključuje hidrolitsko oksidacijo amidnega dela molekule, kar ustvari primarni presnovek „safinamidno kislino“ (NW-1153). Druga pot vključuje oksidativno cepitev eterske vezi, ki tvori O-debenziliran safinamid“ (NW 1199). Končno se tvori N-dealkilirana kislina“ (NW-1689) z oksidativno cepitvijo aminske vezi bodisi safinamida (v manjšem deležu) ali primarnega presnovka safinamidne kisline

(NW-1153) (v večjem deležu). N-dealkilirana kislina“ (NW-1689) se prek konjugacije z glukuronsko kislino pretvori v njen acil-glukuronid. Noben od teh presnovkov ni farmakološko aktiven.

Safinamid ne kaže, da bi bistveno induciral ali zaviral encime v klinično pomembnih sistemskih koncentracijah. In vitro študije presnove so pokazale, da ne prihaja do pomembne indukcije ali inhibicije citokroma P450, CYP2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 in 3A3/5 v koncentracijah, ki so relevantne (Cmax prostega safinamida 0,4 µM pri 100 mg/dan) za človeka. V namenskih študijah medsebojnega delovanja zdravil, ki so jih opravili s ketokonazolom, L-dopo ter substrati CYP1A2 in

CYP3A4 (kofein in midazolam), niso opazili nobenih klinično pomembnih učinkov na farmakokinetiko safinamida ali L-dope, kofeina in midazolama.

Študija masnega ravnovesja je pokazala, da je plazemska vrednost AUC0–24 ur

nespremenjenega 14C-safinamida znašala približno 30 % skupne radioaktivnosti vrednosti AUC0–24 ur, kar kaže na obsežno presnovo.

Prenašalci

Preliminarne in vitro študije so pokazale, da safinamid ni substrat za prenašalce OAT3, P-gp, BCRP, OAT1B1, OAT1B3, OATP1A2 ali OAT2P1. Presnovek NW-1153 ni substrat za OCT2 ali OAT1, je pa substrat za OAT3. To medsebojno delovanje ima potencial za zmanjšanje očistka NW-1153 in za povečanje izpostavljenosti le-temu; kljub temu pa je sistemska izpostavljenost NW-1153 nizka (1/10 parenteralnega safinamida) in ker se presnavlja v sekundarne in terciarne presnovke, najverjetneje nima nobene klinične pomembnosti.

Safinamid prehodno zavira BCRP v tankem črevesu (glejte poglavje 4.5). Pri koncentracijah 50µM je safinamid zaviral OATP1A2 in OATP2P1. Relevantne plazemske koncentracije safinamida so bistveno nižje, zato klinično pomembno medsebojno delovanje s sočasno dajanimi substrati teh prenašalcev ni verjetno. NW-1153 ni zaviralec OCT2, MATE1 ali MATE2-K do koncentracij 5µM.

Linearnost/nelinearnost

Farmakokinetika safinamida je linearna po enkratnem in večkratnih odmerkih. Opazili niso nobene odvisnosti od časa.

Izločanje

Pri safinamidu so dokazali skoraj popolno presnovno transformacijo (v urinu je bilo prisotnega < 10 % danega odmerka v nespremenjeni obliki). S snovjo povezana radioaktivnost se je večinoma izločila z urinom (76 %) in le v manjšem obsegu z blatom (1,5 %) po 192 urah. Končni razpolovni čas izločanja skupne radioaktivnosti je znašal približno 80 ur.

Razpolovni čas izločanja safinamida znaša 20-30 ur. Stanje dinamičnega ravnovesja je doseženo v enem tednu.

Bolniki z okvarjenim delovanjem jeter

Izpostavljenost safinamidu pri bolnikih z blago jetrno okvaro se je rahlo povečala (30 % AUC), medtem ko se je pri bolnikih z zmerno jetrno okvaro izpostavljenost povečala za približno 80 % (glejte poglavje 4.2).

Bolniki z okvarjenim delovanjem ledvic

Zmerna ali huda ledvična okvara ni spremenila izpostavljenosti safinamidu v primerjavi z zdravimi preskušanci (glejte poglavje 4.2).

5.3Predklinični podatki o varnosti

Pri glodavcih so opazili degeneracijo mrežnice po večkratnem odmerjanju safinamida, ki je povzročilo sistemsko izpostavljenost pod pričakovano sistemsko izpostavljenostjo bolnikov, ki prejemajo najvišji terapevtski odmerek. Pri opicah niso opazili degeneracije mrežnice kljub višji sistemski izpostavljenosti kot pri glodavcih ali pri bolnikih, ki so prejemali najvišji odmerek za človeka.

Dolgoročne študije na živalih so pokazale konvulzije (pri izpostavljenostih, ki ustrezajo 1,6- do 12,8-kratniku izpostavljenosti človeka pri klinični uporabi na podlagi plazemske vrednosti AUC). Pri izpostavljenostih, podobnim izpostavljenostim človeka, so opazili jetrno hipertrofijo in maščobne spremembe le v jetrih glodavcev. Fosfolipidozo so opazili zlasti v pljučih glodavcev (pri izpostavljenostih, podobnim izpostavljenostim človeka), in opic (pri izpostavljenosti, ki več kot 12- krat presega izpostavljenost človeka.

Safinamid ne izraža genotoksičnega potenciala v in vivo in v številnih in vitro sistemih, ki uporabljajo bakterije ali celice sesalcev.

Rezultati, pridobljeni v študijah karcenogenosti pri miših in podganah, ne kažejo na tumorogeni potencial, povezan s safinamidom, pri sistemskih izpostavljenostih, ki ustrezajo 2,3- do 4,0-kratniku pričakovane sistemske izpostavljenosti bolnikov, ki prejemajo najvišji terapevtski odmerek.

Študije plodnosti na podganjih samicah so pokazale zmanjšano število implantacij in rumenih telesc pri izpostavljenostih, ki so več kot 3-krat presegle pričakovano izpostavljenost pri človeku. Pri podganjih samcih so opazili nekoliko nenormalno morfologijo in zmanjšanje hitrosti spermijev, vendar brez učinka na plodnost, pri izpostavljenostih, ki so več kot 1,4-krat presegle pričakovano izpostavljenost pri človeku. Na plodnost podganjih samcev to ni vplivalo.

V študijah embriofetalnega razvoja pri podganah in kuncih je do malformacij prišlo pri izpostavljenostih safinamidu, ki so bile 2- in 3-krat višje od klinične izpostavljenosti pri človeku. Kombinacija safinamida z levodopo/karbidopo je povzročila aditivne učinke v študijah embriofetalnega razvoja z večjo pojavnostjo okvar na okostju plodu, kot so jih opazili pri vsakem od obeh posamičnih zdravljenj.

V študijah prenatalnega in postnatalnega razvoja podgan so pri ravneh odmerkov, podobnih ravnem pri pričakovani klinični izpostavljenosti, opazili smrtnost mladičev, odsotnost mleka v želodcu in neonatalno hepatotoksičnost. Toksični učinki na jetra in spremljajoči simptomi, kot so rumena/oranžna koža in lobanja pri mladičih, ki so bili med laktacijo izpostavljeni safinamidu, so predvsem posledica izpostavljenosti v maternici, medtem ko je imela izpostavljenost prek materinega mleka le manjši vpliv.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

Jedro tablete

mikrokristalna celuloza krospovidon tipa A magnezijev stearat

silicijev dioksid (koloidni brezvodni)

Filmska obloga

hipromeloza polietilenglikol 6000 titanov dioksid (E171) rdeč železov oksid (E172) sljuda (E555)

6.2Inkompatibilnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

6.3Rok uporabnosti

36 mesecev.

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Za shranjevanje zdravila ni posebnih omejitev.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

Pretisni omoti iz PVC-ja/PVDC-ja/aluminija, ki vsebujejo 14, 28, 30, 90 ali 100 tablet. Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje

Ni posebnih zahtev za odstranjevanje.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Zambon S.p.A.

Via Lillo del Duca 10 20091 Bresso (MI) - Italija tel.: +39 02 665241

faks: +39 02 66501492

e-pošta: info.zambonspa@zambongroup.com

8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Xadago 50 mg filmsko obložene tablete

EU/1/14/984/001

EU/1/14/984/002

EU/1/14/984/003

EU/1/14/984/004

EU/1/14/984/005

Xadago 100 filmsko obložene tablete

EU/1/14/984/006

EU/1/14/984/007

EU/1/14/984/008

EU/1/14/984/009

EU/1/14/984/010

9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 24. februar 2015

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu.

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept