Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zalviso (sufentanil) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - N01AH03

Updated on site: 11-Oct-2017

Ime zdravilaZalviso
ATC kodaN01AH03
Substancasufentanil
ProizvajalecGrunenthal GmbH

1.IME ZDRAVILA

Zalviso 15 mikrogramov podjezične tablete

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Ena podjezična tableta vsebuje 15 mikrogramov sufentanila (v obliki citrata).

Pomožna(e) snov(i) z znanim učinkom:

Ena podjezična tableta vsebuje 0,074 mg barvila sončno rumeno FCF (E110).

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Podjezična tableta.

Zalviso podjezične tablete imajo premer 3 mm in so ploske oranžne tablete z zaobljenimi robovi.

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

Zdravilo Zalviso je indicirano za nadzorovanje zmerne do hude akutne pooperativne bolečine pri odraslih bolnikih.

4.2Odmerjanje in način uporabe

Zdravilo Zalviso se sme dajati samo v bolnišničnem okolju. Zdravilo Zalviso smejo predpisovati le zdravniki z izkušnjami pri nadzorovanju opioidnega zdravljenja, zlasti opioidnih neželenih učinkov, kot je respiratorna depresija (glejte poglavje 4.4).

Odmerjanje

Zalviso podjezične tablete si bolniki ob pojavu bolečine dajejo sami s pomočjo pripomočka za aplikacijo zdravila Zalviso. Pripomoček za aplikacijo zdravila Zalviso je zasnovan tako, da aplicira eno podjezično tableto s 15 mikrogrami sufentanila po potrebi in nadzoru bolnika, z najmanj

20 minutami (zaklepni interval) med odmerki, v obdobju do 72 ur, ki predstavlja najdaljše priporočeno obdobje zdravljenja. Glejte poglavje »Način uporabe«.

Starejše osebe

Študij s posebnimi populacijami s podjezičnimi tabletami sufentanila pri starejših bolnikih niso izvedli. V kliničnih preskušanjih je bilo približno 30% vključenih bolnikov starih 65 do 75 let. Varnost in učinkovitost pri starejših bolnikih je bila podobna, kot so jo opazili pri mlajših odraslih (glejte poglavje 5.2).

Jetrna ali ledvična okvara

Študij s posebnimi populacijami s podjezičnimi tabletami sufentanila pri bolnikih z jetrno in ledvično okvaro niso izvedli. Na voljo so le omejeni podatki glede uporabe sufentanila pri teh bolnikih. Zdravilo Zalviso je treba bolnikom z zmerno do hudo jetrno ali hudo ledvično okvaro dajati previdno (glejte poglavje 4.4).

Pediatrična populacija

Varnost in učinkovitost zdravila Zalviso pri otrocih, starih do 18 let, nista bili dokazani. Podatkov ni na voljo.

Način uporabe

Le za sublingvalno uporabo.

Bolniki si podjezične tablete Zalviso s pomočjo pripomočka za aplikacijo zdravila Zalviso ob bolečini dajejo sami (glejte poglavje 6.6).

Aplicirana podjezična tableta se mora pod jezikom razpustiti; ne sme se je lomiti, žvečiti ali pogoltniti. Bolniki 10 minut po vsakem odmerku zdravila Zalviso ne smejo jesti ali piti in naj čim manj govorijo. Največja količina sublingvalnega sufentanila, ki jo je možno dostaviti s pripomočkom za aplikacijo zdravila Zalviso v eni uri, je 45 mikrogramov (3 odmerki).

Ob bolnikovi ponavljajoči največji uporabi en vložek zadostuje za 13 ur in 20 minut. Po potrebi se lahko uporabijo dodatni vložki zdravila Zalviso.

Za navodila glede nastavitve in ravnanja s pripomočkom za aplikacijo zdravila Zalviso pred dajanjem glejte poglavje 6.6.

4.3

Kontraindikacije

-

Preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1.

-

Pomembna respiratorna depresija.

4.4

Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Respiratorna depresija

Sufentanil lahko povzroči respiratorno depresijo s stopnjo/resnostjo, odvisno od odmerka. Respiratorni učinek sufentanila je treba oceniti s kliničnim spremljanjem, npr. hitrostjo dihanja, ravnijo sediranosti in zasičenostjo s kisikom. Bolniki z večjim tveganjem so tisti z respiratorno okvaro ali zmanjšano respiratorno rezervo. Respiratorna depresija, ki jo povzroči sufentanil, je reverzibilna z opioidnimi antagonisti. Morda bo treba dajanje antagonista ponoviti, saj respiratorna depresija lahko traja dlje kot učinek antagonista (glejte poglavje 4.9).

Intrakranialni tlak

Sufentanil je treba previdno uporabljati pri bolnikih, ki so posebno občutljivi na cerebralne učinke retencije CO2, na primer pri bolnikih z znaki povišanega intrakranialnega tlaka ali zmanjšane zavesti. Sufentanil lahko zakrije klinični potek pri bolnikih s poškodbo glave. Sufentanil je treba uporabljati previdno pri bolnikih s tumorji možganov.

Kardiovaskularni učinki

Sufentanil lahko povzroči bradikardijo. Zato ga je treba pri bolnikih s preteklimi ali obstoječimi bradiaritmijami uporabljati previdno.

Sufentanil lahko povzroči hipotenzijo, zlasti pri hipovolemičnih bolnikih. Za ohranjanje stabilnega arterijskega tlaka je treba uvesti ustrezne ukrepe.

Okvarjeno delovanje jeter ali ledvic

Sufentanil se primarno presnavlja v jetrih in izloča z urinom in blatom. Trajanje aktivnosti se lahko podaljša pri bolnikih s hudo jetrno in ledvično okvaro. Na voljo so le omejeni podatki glede uporabe zdravila Zalviso pri teh bolnikih. Bolnike z zmerno do hudo jetrno ali hudo ledvično okvaro je treba skrbno spremljati glede možnega pojava simptomov prevelikega odmerjanja sufentanila (glejte poglavje 4.9).

Možnost zlorabe in tolerance

Sufentanil je možno zlorabljati. To je treba upoštevati pri predpisovanju in dajanju sufentanila, ko obstajajo pomisleki glede večjega tveganja napačne rabe, zlorabe ali preusmerjanja.

Bolnikih na kronični opioidni terapiji ali opioidni odvisniki bodo morda potrebovali višje analgetične odmerke, kot jih lahko pripomoček za aplikacijo zdravila Zalviso dostavi.

Učinki na prebavila

Sufentanil kot agonist µ-opioidnih receptorjev lahko upočasni gibanje prebavnega trakta. Zato je treba zdravilo Zalviso previdno uporabljati pri bolnikih s tveganjem za ileus.

Sufentanil kot agonist µ-opioidnih receptorjev lahko povzroči spazme Oddijevega sfinktra. Zato je treba zdravilo Zalviso previdno uporabljati pri bolnikih z boleznijo žolčnika in žolčevodov, vključno z akutnim pankreatitisom.

Drugo

Pred uporabo mora zdravstveni delavec zagotoviti, da je bolnik prejel ustrezna navodila o uporabi pripomočka za samoaplikacijo tablet zdravila Zalviso, kot je potrebno za nadzor pooperativnih bolečin. Zdravilo Zalviso smejo uporabljati samo bolniki, ki so sposobni razumeti in upoštevati navodila za uporabo pripomočka za aplikacijo. Zdravstveni delavec mora presoditi bolnikovo sposobnost (npr. vizualno ali kognitivno) za ustrezno uporabo pripomočka.

Pomožne snovi

Zdravilo Zalviso podjezične tablete vsebujejo azobarvilo sončno rumeno FCF (E110), ki lahko povzroči alergijske reakcije.

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Interakcije z encimom citokroma P450-3A4

Sufentanil se primarno presnavlja s pomočjo humanega encima citokroma P450-3A4. Ketokonazol, močan zaviralec CYP3A4, lahko pomembno poveča sistemsko izpostavljenost podjezičnemu sufentanilu (največje ravni v plazmi (Cmax) se povečajo za 19%, celokupna izpostavljenost zdravilni učinkovini (AUC) se poveča za 77%) in podaljša čas do dosežene največje koncentracije za 41%. Podobnih učinkov z drugimi močnimi zaviralci CYP3A4 (npr. itrakonazol, ritonavir) ni mogoče izključiti. Vsakršno spremembo v učinkovitosti/prenašanju, povezano z večjo izpostavljenostjo, je treba v praksi kompenzirati s spremenjeno pogostnostjo odmerjanja (glejte poglavje 4.2).

Zaviralci osrednjega živčnega sistema

Sočasna uporaba zaviralcev osrednjega živčnega sistema, vključno z barbiturati, benzodiazepini, nevroleptiki ali drugimi opioidi, halogenimi plini in drugimi neselektivnimi depresivi osrednjega živčnega sistema (npr. alkohola) lahko poveča respiratorno depresijo.

Zaviralci monoaminooksidaze (MAO)

Na splošno se priporoča prekinitev uporabe zaviralcev MAO 2 tedna pred začetkom zdravljenja z zdravilom Zalviso, ker so za opioidne analgetike poročali o resni in nepredvidljivi potenciaciji zaviralcev MAO.

Drugi podatki

Medsebojnega delovanja z drugimi podjezično apliciranimi zdravili ali zdravili, ki se raztopijo/ustvarijo učinek v ustni votlini, niso preučili, zato se je treba sočasni uporabi izogniti.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Podatki o uporabi sufentanila pri nosečnicah niso zadostni za oceno njegovih škodljivih učinkov. Doslej še ni nobenih dokazov, da uporaba sufentanila med nosečnostjo zveča tveganje za kongenitalne anomalije.

Sufentanil prehaja skozi placento.

Študije na živalih so pokazale reproduktivno toksičnost (glejte poglavje 5.3).

Zdravila Zalviso ni priporočljivo uporabljati pri nosečnicah in pri ženskah v rodni dobi, ki ne uporabljajo učinkovite kontracepcije.

Dojenje

Sufentanil se pri intravenski uporabi izloča v materino mleko; zato je pri dajanju zdravila Zalviso doječim ženskam potrebna previdnost. Med dajanjem sufentanila se dojenje ne priporoča zaradi tveganja opioidnih učinkov ali toksičnosti za dojenega novorojenca/dojenčka (glejte poglavje 4.9).

Plodnost

O učinkih sufentanila na plodnost pri ženskah ali moških ni podatkov.

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Sufentanil ima pomemben vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji. Bolnikom je treba naročiti, naj ne vozijo in ne upravljajo s stroji, če med ali po zdravljenju z zdravilom Zalviso občutijo zaspanost, omotico ali motnje vida. Bolnikom sta vožnja in upravljanje s stroji dovoljena samo, če je od zadnjega dajanja zdravila Zalviso minilo dovolj časa.

4.8Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

Najbolj resen neželeni učinek sufentanila je respiratorna depresija, ki lahko povzroči apnejo in zastoj dihanja (glejte poglavje 4.4).

Na podlagi kombiniranih podatkov o varnosti iz teh kliničnih študij so največkrat (pogostnost ≥ 1/10) poročali o neželenih učinkih navzei in bruhanju.

Povzetek neželenih učinkov v obliki preglednice

Neželeni učinki, ki so jih opredelili v kliničnih študijah ali izkušnjah v obdobju trženja z drugimi zdravili, ki vsebujejo sufentanil, so povzeti v spodnji preglednici. Pogostnosti so opredeljene kot:

Zelo pogosti

≥ 1/10

Pogosti

≥ 1/100 in < 1/10

Občasni

≥ 1/1.000 in < 1/100

Redki

≥ 1/10.000 in < 1/1.000

Zelo redki

< 1/10.000

Neznana

pogostnosti ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov

Organski sistem po

Zelo

Pogosti

Občasni

Neznana pogostnost

MedDRA

pogosti

 

 

 

Bolezni imunskega

 

 

Preobčutljivost*

Anafilaktični šok

sistema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psihiatrične motnje

 

Stanje zmedenosti

Apatija*

 

 

 

 

Živčnost*

 

Bolezni živčevja

 

Omotica

Somnolenca

Konvulzije

 

 

Glavobol

Parestezija

Koma

 

 

Sedacija

Ataksija*

 

 

 

 

Distonija*

 

 

 

 

Hiperrefleksija*

 

Očesne bolezni

 

 

Motnje vida

Mioza

Srčne bolezni

 

Zvečan srčni utrip

Zmanjšan srčni

 

 

 

 

utrip*

 

 

 

 

 

 

Žilne bolezni

 

Zvišan krvni tlak

 

 

 

 

Znižan krvni tlak

 

 

Bolezni dihal, prsnega

 

Respiratorna

Apneja

Zastoj dihanja

koša in

 

depresija

 

 

mediastinalnega

 

 

 

 

prostora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolezni prebavil

Navzea

Konstipacija

Suha usta

 

 

Bruhanje

Dispepsija

 

 

Bolezni kože in

 

Pruritus

Hiperhidroza

Eritem

podkožja

 

 

Izpuščaj

 

 

 

 

Suha koža*

 

Bolezni

 

Neprostovoljni

 

 

mišično-skeletnega

 

mišični spazmi

 

 

sistema in vezivnega

 

Trzanje mišic*

 

 

tkiva

 

 

 

 

Bolezni sečil

 

Zastajanje urina

 

 

 

 

 

 

 

Splošne težave in

Pireksija

 

Mrzlica

Odtegnitveni sindrom

spremembe na mestu

 

 

Astenija

 

aplikacije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* glejte »Opis izbranih neželenih učinkov«

Opis izbranih neželenih učinkov

Po podaljšani uporabi drugih učinkovin z aktivnostjo na µ-opioidnih receptorjih so po nenadni prekinitvi zdravljenja opazili odtegnitvene simptome.

Nekaterih neželenih učinkov niso opazili v kliničnih preskušanjih z zdravilom Zalviso. Pogostnosti so bile določene na osnovi podatkov iz intravenskega dajanja sufentanila: pogosti – trzanje mišic; občasni – preobčutljivost, apatija, živčnost, ataksija, distonija, hiperrefleksija, upočasnjen srčni utrip in suha koža.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

Znaki in simptomi

Preveliko odmerjanje sufentanila se kaže s povečanjem njegovih farmakoloških učinkov. Odvisno od občutljivosti posameznika klinično sliko določa stopnja respiratorne depresije. Lahko sega od hipoventilacije do zastoja dihanja. Drugi simptomi, ki se lahko pojavijo, so izguba zavesti, koma, kardiovaskularni šok in togost mišic.

Ukrepanje

Pri ukrepanju v primeru prevelikega odmerjanja se je treba osredotočiti na zdravljenje simptomov agonizma µ-opioidnih receptorjev, vključno z dajanjem kisika. Primarno pozornost je treba nameniti obstrukciji dihalnih poti in potrebi po asistirani ali nadzorovani ventilaciji.

V primeru respiratorne depresije je treba dajati opioidni antagonist (npr. nalokson) To ne izključuje bolj neposrednih protiukrepov. Upoštevati je treba, da je trajanje aktivnosti opioidnega antagonista v primerjavi s sufentanilom lahko krajše. V tem primeru je treba opioidne antagoniste dati večkrat ali z infundiranjem.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: opioidni analgetiki, oznaka ATC: N01AH03

Mehanizem delovanja

Sufentanil je močan sintetični opioid z visoko selektivno vezavo na µ-opioidne receptorje. Sufentanil deluje kot polni agonist µ-opioidnih receptorjev.

Sufentanil ne povzroča sproščanje histamina. Vse učinke sufentanila je možno takoj in popolno zavreti z dajanjem specifičnega antagonista, kot je nalokson.

Primarni farmakodinamični učinki

Analgezija

Analgezija, ki jo povzroči sufentanil, je verjetno povezana z aktivacijo µ-opioidnih receptorjev, primarno v osrednjem živčnem sistemu, kjer spremeni procese, ki vplivajo na zaznavanje bolečine in na odziv nanjo. Pri ljudeh je učinek 7- do 10-krat večji od fentanila in 500- do 1.000-krat večji od morfina (peroralnega). Velika lipofilnost sufentanila omogoča, da ga lahko damo podjezično in da hitro nastopi analgetični učinek.

Sekundarni farmakodinamični učinki

Respiratorna depresija

Sufentanil lahko povzroči respiratorno depresijo (glejte poglavje 4.4) in zavre refleks kašljanja.

Drugi učinki na osrednji živčni sistem

Znano je, da visoki odmerki intravensko apliciranega sufentanila povzročajo mišično togost, verjetno kot posledico učinka na substanco nigro in striatni nukleus. Hipnotično aktivnost se lahko vidi kot spremembe na EEG-ju.

Učinki na prebavila

Analgetične koncentracije sufentanila v plazmi lahko povzročijo navzeo in bruhanje zaradi draženja kemoreceptorske sprožilne cone.

Učinki sufentanila na prebavila obsegajo zmanjšanje propulzivne gibljivosti, zmanjšano sekrecijo in povečan mišični tonus (do spazmov) sfinktrov prebavil (glejte poglavje 4.4).

Kardiovaskularni učinki

Nizki odmerki intravenskega sufentanila, povezani z verjetno vagalno (holinergično) aktivnostjo, povzročajo blago bradikardijo in blago zmanjšan sistemski žilni upor brez pomembnega znižanja krvnega tlaka (glejte poglavje 4.4).

Kardiovaskularna stabilnost je tudi posledica minimalnih učinkov na pritok v srce, hitrost srčnega pretoka in miokardno porabo kisika. Neposrednih učinkov sufentanila na delovanje miokarda niso opazili.

Klinična učinkovitost in varnost

Analgezija

Učinkovitost zdravila Zalviso za analgezijo, ki jo nadzira bolnik, so dokazali v treh kliničnih preskušanjih 3. faze pri akutni pooperativni nociceptivni in visceralni bolečini (pooperativni bolečini po obsežni abdominalni ali ortopedski operaciji): dve preskušanji sta bili dvojno slepi in nadzorovani s placebom (zdravilo Zalviso, N = 430 bolnikov; placebo, N = 161 bolnikov), eno pa je bilo odprto in nadzorovano z zdravilno učinkovino (zdravilo Zalviso, N = 177 bolnikov; morfin, N = 180 bolnikov).

Bolniki so bili zdravljeni z režimom odmerjanja zdravila Zalviso 15 mikrogramov sufentanila podjezično po potrebi z vsaj 20-minutnim intervalom premora v 72-urnem obdobju.

Boljši učinek od placeba je bil dokazan v s placebom nadzorovanih preskušanjih 3. faze za primarni opazovani dogodek, glede na čas uteženo vsoto razlik v intenzivnosti bolečine od izhodišča v 48 urah (SPID48; P 0,001), in sekundarne opazovane dogodke, glede na čas utežene vsote razlik v intenzivnosti bolečine (P 0,004), celotno ublažitev bolečine (TOTPAR; P 0,004) in globalne ocene bolnika (P 0,007) v 24, 48 in 72 urah. Po 48 urah se je pri več kot polovici oseb v skupini z zdravilom Zalviso pojavilo pomembno zmanjšanje bolečine (30% stopnja odziva) v teh preskušanjih (visceralna bolečina 60%, nociceptivna bolečina 54,9%).

Bistveno višji delež bolnikov (78,5%) je ocenil, da je način obvladovanja bolečine z zdravilom Zalviso v primerjavi z intravensko analgezijo z morfinom, ki jo nadzirajo bolniki (65,5%) (primarni opazovani dogodek pri 48 urah; P = 0,007), »dober« ali »odličen«. Bolniki so v vseh treh preizkušanjih 3. faze poročali o klinično pomembni ublažitvi bolečine v prvi uri zdravljenja z zdravilom Zalviso (razlika v intenzivnosti bolečine glede na izhodišče in skupen odziv na bolečino > 1 NRS). Tudi za zdravstvene delavce je uporaba zdravila Zalviso bolj preprosta (P = 0,017).

Kot je bilo dokazano v preskušanjih, nadzorovanih z zdravilno učinkovino, je bil v prvih 48 urah povprečni čas med odmerki zdravila Zalviso približno dvakrat daljši v primerjavi z intravensko analgezijo z morfinom, ki jo nadzirajo bolniki (približno 80 minut v primerjavi s približno

45 minutami).

Bolniki, ki so se zdravili z zdravilom Zalviso od 48 do 72 ur v treh nadzorovanih preskušanjih so uporabili širok razpon od 216 razpoložljivih odmerkov s povprečjem 49 odmerkov na bolnika (razpon 8-153 odmerkov), pri čemer je večina bolnikov (69,7%) uporabila od 24 do 72 odmerkov.

Respiratorna depresija

Analgetični odmerki zdravila Zalviso so v kliničnih preskušanjih pri nekaterih bolnikih povzročili respiratorne depresivne učinke. V z zdravilno učinkovino nadzorovanem preskušanju 3. faze je bilo zmanjšanje saturacije s kisikom primerljivo pri skupini z zdravilom Zalviso in skupini z intravenskim morfijem, ki ga nadzirajo bolniki. Vendar so se epizode desaturacije kisika pojavile pri statistično značilno manjšem odstotku bolnikov po uporabi zdravila Zalviso podjezične tablete (19,8%) s pripomočkom za aplikacijo v primerjavi s skupino z intravensko analgezijo z morfinom, ki jo nadzirajo bolniki (30,0%). Klinična preskušanja kažejo, da intravensko apliciran sufentanil povzroča manj respiratorne depresije kot ekvivalentni analgetični odmerki fentanila.

5.2Farmakokinetične lastnosti

Absorpcija

Farmakokinetiko sufentanila po podjezični aplikaciji je možno opisati kot tripredalčni model z absorpcijo prve stopnje. Ta način uporabe povzroči višjo absolutno biološko uporabnost, saj preskoči presnovo v prebavilih in presnovo prvega prehoda v jetrih z encimom 3A4.

Povprečna absolutna biološka uporabnost enkratne podjezične aplikacije zdravila Zalviso v primerjavi z enominutnim intravenskim infundiranjem sufentanila 15 mikrogramov je bila 59%. Za primerjavo je biološka uporabnost po peroralni uporabi (zaužitju) pomembno nižja - 9%. V kliničnih preskušanjih je biološka uporabnost po ponavljajočem dajanju upadla na 37,6%.

Študija bukalnega dajanja je pokazala, da se je biološka razpoložljivost pri namestitvi tablet pred sprednje spodnje zobe povečala na 78%.

Največje koncentracije sufentanila so dosežene približno 50 minut po enkratnem odmerjanju; to se skrajša na približno 20 minut po ponavljajočem odmerjanju. Pri dajanju zdravila Zalviso vsakih 20 minut so bile plazemske koncentracije v dinamičnem ravnovesju dosežene po 13 odmerkih.

Porazdelitev

Centralni porazdelitveni volumen po intravenskem apliciranju sufentanila je približno 14 litrov in porazdelitveni volumen v stanju dinamičnega ravnovesja je približno 350 litrov.

Biotransformacija

Biotransformacija poteka pretežno v jetrih in tankem črevesu. Sufentanil pri ljudeh pretežno presnavlja encimski sistem citokroma P450-3A4 (glejte poglavje 4.5). Sufentanil se hitro presnovi v številne neaktivne presnovke, pri čemer je oksidativna N- in O-dealkilacija glavna pot izločanja.

Izločanje

Skupni očistek v plazmi po enkratni intravenski aplikaciji je približno 917 l/min.

Približno 80% intravensko apliciranega odmerka sufentanila se izloči v 24 urah. Le 2% odmerka se izločita v nespremenjeni obliki. Etična pripadnost, spol, ledvični parametri, jetrni parametri ali sočasni substrati CYP3A4 ne vplivajo na očistek.

Klinično pomembne plazemske koncentracije so v veliki meri odvisne od časa, potrebnega za znižanje koncentracije sufentanila v plazmi z vrednosti Cmax na 50% vrednosti Cmax po prekinitvi odmerjanja (na kontekst občutljiv razpolovni čas CST½), ne pa od končnega razpolovnega časa. Po enkratnem odmerku je bila mediana vrednost CST½ 2,2 uri in se je povečala na mediano vrednost 2,5 ure po večkratnem odmerjanju: podjezični način uporabe je tako znatno podaljšal trajanje delovanja v primerjavi z intravenskim dajanjem sufentanila (vrednost CST½ 0,14 ure). Podobne vrednosti CST½

so opazili po enkratnem in ponavljajočem dajanju, kar dokazuje, da obstaja predvidljivo in dosledno trajanje delovanja po večkratnem odmerjanju podjezičnih tablet.

Po enkratnem dajanju podjezičnih tablet sufentanila v odmerku 15 mikrogramov so poročali o povprečnem končnem razpolovnem času v razponu od 6 do 10 ur. Po večkratnem dajanju je bil opažen daljši povprečni končni razpolovni čas, do 18 ur, kar je mogoče pripisati višjim koncentracijam sufentanila v plazmi po ponavljajočem odmerjanju in možnosti, da se koncentracije količinsko oceni v daljšem obdobju.

Posebne populacije

Ledvična okvara

Populacijska farmakokinetična analiza koncentracij sufentanila v plazmi po uporabi zdravila Zalviso pri bolnikih in zdravih prostovoljcih (N = 700), vključno s 75 bolniki z zmerno in 7 bolniki s hudo ledvično okvaro, ni potrdila delovanja ledvic kot pomembne sospremenljivke za očistek. Vendar je treba zaradi omejenega števila preiskovanih bolnikov s hudo ledvično okvaro zdravilo Zalviso pri teh bolnikih uporabljati previdno (glejte poglavje 4.4).

Jetrna okvara

Na podlagi populacijske farmakokinetične analize za zdravilo Zalviso pri bolnikih in zdravih prostovoljcih (N = 700), ki je vključevala 13 bolnikov z zmerno in 6 bolnikov s hudo jetrno okvaro, delovanje jeter ni bilo potrjeno kot pomembna sospremenljivka za očistek. Zaradi omejenega števila bolnikov z zmerno do hudo jetrno okvaro potencialnega učinka jetrne disfunkcije kot sospremenljivke očistka morda niso odkrili. Zdravilo Zalviso je treba pri teh bolnikih uporabljati previdno (glejte poglavje 4.4).

Pediatrična populacija

Farmakokinetičnih podatkov za zdravilo Zalviso pri pediatričnih bolnikih ni.

Za otroke je po intravenski aplikaciji sufentanila na voljo malo farmakokinetičnih podatkov.

Starejše osebe

Študij s posebnimi populacijami z zdravilom Zalviso pri starejših bolnikih niso izvedli. Farmakokinetični podatki za intravensko apliciranje sufentanila niso razkrili razlik zaradi starosti. V preskušanjih 3. faze je bilo približno 20% vključenih bolnikov starejših (≥ 75 let starosti) in približno 30% vključenih bolnikov je bilo starih od 65 do 75 let. Analiza populacijske farmakokinetike je pokazala, da ima starost vpliv na zmanjšanje očistka za 27% pri starejših bolnikih (nad 65 let starosti). Ker je zmanjšanje, povezano s starostjo, manjše od opažene variabilnosti med osebami, ki pri parametrih izpostavljenosti za sufentanil znaša 30 do 40%, ta učinek ne velja za klinično pomembnega, zlasti glede na to, da se zdravilo Zalviso uporablja le na podlagi potrebe.

Populacijska farmakokinetika

Pri titraciji odmerka zdravila Zalviso do analgetičnega učinka s strani bolnikov samih so bile povprečne koncentracije sufentanila v plazmi 60 do 100 pg/ml v dveh dneh uporabe, na kar starost, indeks telesne mase (ITM) ali blaga do zmerna okvara ledvic ali jeter niso imele vpliva.

Bolniki z ITM> 30 kg/m2

Analiza populacijske farmakokinetike z BMI kot sospremenljivko je pokazala, da so bolniki z ITM> 30 kg/m2 zdravilo odmerjali pogosteje.

5.3Predklinični podatki o varnosti

Toksičnost pri ponavljajočem odmerjanju

Odkrili so, da sufentanil inducira opioidne učinke pri različnih laboratorijskih živalih (psih, podganah, morskih prašičkih, hrčkih) v odmerkih, ki so višji od tistih, ki povzročajo analgezijo, in v dveh študijah s ponovljenimi odmerki podjezičnih tablet sufentanila, ki so jih sirijskemu hrčku dajali bukalno.

Vpliv na sposobnost razmnoževanja

Teratogenega učinka sufentanila pri podganah in kuncih ni bilo. Sufentanil je pri samicah podgan in kuncev, ki so v obdobju brejosti od 10 do 30 dni prejemale 2,5-kratnik največjega intravenskega odmerka pri človeku, povzročil embrioletalnost. Učinek embrioletalnosti se smatra kot posledica toksičnosti za samico.

Pri drugi študiji pri podganah, ki so med organogenezo ploda prejemale 20-kratnik največjega odmerka pri človeku, ni bilo opaženih nobenih negativnih učinkov. Predklinične učinke so opažali samo, ko so dani odmerki močno presegali največji odmerek za človeka, zato niso pomembni za klinično uporabo.

Mutagenost

Amesov test ni pokazal mutagene aktivnosti sufentanila. V mikrojedrnem testu pri podganjih samicah enkratni intravenski odmerki sufentanila do 80 µg/kg (približno 2,5-kratnik največjega intravenskega odmerka pri ljudeh) niso povzročili strukturnih kromosomskih mutacij.

Kancerogenost

Študij kancerogenosti za sufentanil niso izvedli.

Lokalno prenašanje

S podjezičnimi tabletami sufentanila so izvedli dve študiji lokalnega prenašanja v lični vreči pri hrčku. Na podlagi teh študij je bilo zaključeno, da Zalviso podjezične tablete nimajo potenciala za lokalno draženje oz. je ta potencial minimalen.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

Manitol (E421)

Kalcijev hidrogenfosfat, brezvodni

Hipromeloza

Premreženi natrijev karmelozat

Stearinska kislina

Magnezijev stearat

Barvilo sončno rumeno FCF (E110)

6.2Inkompatibilnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

6.3Rok uporabnosti

3 leta

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

Zdravilo Zalviso so na voljo v polikarbonatnem vložku, vsak vsebuje 40 podjezičnih tablet in je pakiran v vrečico iz poliestrskega filma/LDPE/aluminijaste folije/LDPE z absorbentom kisika. Zdravilo Zalviso je na voljo v velikostih pakiranja 1 in 10, 20 vložkov in skupnih pakiranjih, ki vsebujejo 40 (2 pakiranji po 20), 60 (3 pakiranja po 20) in 100 (5 pakiranj po 20) vložkov, kar ustreza 40, 400, 800, 1.600, 2.400 oz. 4.000 podjezičnim tabletam.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Vložek se lahko uporablja samo s pripomočkom za aplikacijo zdravila Zalviso, ki ga sestavljata kontroler in dispenzor za zagotavljanje pravilne uporabe tega sistema.

Po odstranitvi iz vrečice je treba vložek takoj dati v pripomoček za aplikacijo zdravila Zalviso.

Pripomoček je treba uporabljati v skladu z navodili izdelovalca pripomočka.

Navodila zdravstvenega delavca za nastavitev pripomočka za aplikacijo zdravila Zalviso je treba natančno upoštevati.

Pripomočka za aplikacijo zdravila Zalviso se ne sme uporabiti, če je kateri del vidno poškodovan.

Povsem poln pripomoček za aplikacijo zdravila Zalviso bo brez dodatnega polnjenja delal do 72 ur.

Po prekinitvi zdravljenja bo zdravstveni delavec odstranil vložek iz pripomočka in vse neuporabljene in/ali ne povsem prazne vložke zavrgel v skladu z lokalnimi zakoni in zahtevami za nadzorovane učinkovine. Ves drugi odpadni material zavrzite v skladu s politikami ustanove in lokalnimi predpisi.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

52078 Aachen

Nemčija

8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/15/1042/001

EU/1/15/1042/002

EU/1/15/1042/003

EU/1/15/1042/004

EU/1/15/1042/005

EU/1/15/1042/006

9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 18. september 2015

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu.

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept