Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ATryn (antithrombin alfa) – Produktresumé - B01AB02

Updated on site: 05-Oct-2017

Namn på medicineringATryn
ATC-kodB01AB02
Ämneantithrombin alfa
TillverkareGTC Biotherapeutics UK Limited

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.LÄKEMEDLETS NAMN

ATryn 1750 IE pulver till infusionsvätska, lösning.

2.KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En injektionsflaska innehåller nominellt 1750 IU* antitrombin alfa**.

Efter rekonstitution innehåller 1 ml lösning 175 IE antitrombin alfa.

Den specifika aktiviteten hos ATryn är cirka 7 IE/mg protein.

*styrka (IE) bestäms genom att använda European Pharmacopoeial chromogenic:s analys.

**rekombinant form av humant antitrombin som framställs i mjölk från transgena getter med rekombinant DNA-teknik (rDNA).

Hjälpämne med känd effekt

Detta läkemedel innehåller 38 mg (1.65 mmol) natrium per 10 ml injektionsflaska.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.LÄKEMEDELSFORM

Pulver till infusionsvätska

Pulvret är vitt till benvitt.

4.KLINISKA UPPGIFTER

4.1Terapeutiska indikationer

För profylax mot venös tromboemboli vid operationer på vuxna patienter med kongenital antitrombinbrist. Det ges normalt tillsammans med heparin eller lågmolekylärt heparin.

4.2Dosering och administreringssätt

Behandlingen ska påbörjas under överinseende av en läkare med erfarenhet av behandling av patienter med kongenital antitrombinbrist.

Dosering

På grund av skillnader i farmakokinetiken hos antitrombin alfa och antitrombin i plasma ska behandling ske i enlighet med de specifika dosrekommendationer som är beskrivna nedan. Vid behandling av kongenital antitrombinbrist ska dos och behandlingstid individualiseras för varje patient och hänsyn tagas till förekomst av tromboemboli hos släktingar, aktuella kliniska riskfaktorer och laboratorieanalyser.

Antalet enheter av antitrombin alfa som administreras uttrycks i internationella enheter (IE), som hänför sig till nuvarande WHO-standard för antitrombinkoncentrat. Antitrombin (AT) -aktivitet i plasma uttrycks antingen i procent (i relation till human plasma) eller i internationella enheter (i

relation till internationell standard för antitrombin i plasma). En internationell enhet (IE) antitrombinaktivitet motsvarar mängden antitrombin i 1 ml normal human plasma. Beräkning av den erforderliga dosen antitrombin alfa baseras på antitrombinaktiviteten i plasma före behandlingen och på kroppsvikten.

Det terapeutiska målet för behandling med antitrombin alfa är att höja till och bibehålla antitrombinaktiviteten mellan 80–120 % av normal aktivitet (0,8–1,2 IE/ml) under hela behandlingen.

Den initiala behandlingen börjar med en bolusdos med sikte på en antitrombinaktivitetsnivå på 100 %. Denna initiala bolusdos baseras på kroppsvikt och på antitrombinaktivitetsnivån före behandling.

Den nödvändiga bolusdosen kan uppskattas med hjälp av följande formel:

Bolusdos (IE) = [(100 – patientens AT-aktivitetsnivå före behandling i %) /2,28] x kroppsvikt i kg

En vanlig bolusdos hos kirurgiska patienter (AT-aktivitet vid baslinjen 50 %, kroppsvikt 75 kg) med kongenital antitrombinbrist i kliniska risksituationer är 20–25 IE/kg kroppsvikt. Bolusdosen ska ges som en 15 minuters infusion omedelbart följd av start av underhållsinfusionen.

Den erforderliga underhållsdosen för kirurgiska patienter ges som en kontinuerlig infusion och kan uppskattas med hjälp av följande formel:

Underhållsdos (IE/tim) = [(100 – patientens AT-aktivitetsnivå före behandling i %) /10,22] x kroppsvikt i kg

En vanlig underhållsdos hos kirurgiska patienter med kongenital antitrombinbrist i kliniska risksituationer är 4–5 IE/kg/h. Under allvarliga tillstånd (t.ex. stora operationer, samtidig användning av heparin) kan dosbehovet vara högre. Se terapeutisk övervakning och rekommendationer för dosjustering här nedan. Behandlingen ska fortsättas till risken för venös tromboemboli minskas och/eller tills effektiv efterföljande antikoagulation har uppnåtts.

Terapeutisk övervakning och dosjustering

Dosen ska justeras på basis av laboratoriemätningar av antitrombinaktivitet. Svaret kan variera individuellt med avseende på utbyte och halveringstider. Frekventa analyser av antitrombinaktivitet och dosjusteringar är särskilt viktigt i början av en behandling och strax efter operation.

Efter påbörjad infusion av underhållsdosen ska blod för AT-aktivitetsnivåer tagas 45 minuter efter påbörjad infusion av bolusdosen. Om AT-aktivitetsnivån är mellan 80 % och 120 % (0,8–1,2 IE/ml) behövs inte någon dosjustering. Om AT-aktivitetsnivån är lägre än 80 %, öka då underhållsdostakten med 50 %. Om AT-aktivitetsnivån är högre än 120 %, minska då infusionstakten med 30 %. Kontrollera AT-aktivitetsnivån 30 minuter efter varje förändring av infusionstakten eller fyra timmar efter ett värde inom målområdet. Därefter ska antitrombinaktiviteten kontrolleras 1–2 gånger per dag och dosjusteringar göras i enlighet därmed. Antitrombinaktivitetsnivån ska hållas över 80 % så länge behandlingen varar, såvida inte kliniska omständigheter talar för en annan målnivå.

Det är möjligt att den kirurgiska proceduren kan komma att påverka AT-aktivitetsnivåerna. Därför ska ytterligare kontroll av AT-aktivitetsnivån göras efter operationen. Om aktivitetsnivån är under 80 % kan en 15 minuters bolusinfusion av antitrombin ges för att snabbt återställa AT-aktivitetsnivån. Dosen kan beräknas med hjälp av den aktuella AT-aktiviteten och bolusdosformeln ovan.

Pediatrisk population

Säkerheten och effektiviteten vid användning av ATryn hos barn och ungdomar (<18 år) har inte fastställts. Inga data är tillgängliga. Pediatriska antitrombinnivåer kan skilja sig från vuxna nivåer, i synnerhet hos nyfödda.

Administreringssätt

För intravenös användning.

Bolusdosen ska ges som en 15 minuters infusion, direkt åtföljd av att underhållsinfusionen påbörjas.

För anvisningar om beredning av läkemedlet före administrering, se avsnitt 6.6.

4.3Kontraindikationer

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något innehållsämne som anges i avsnitt 6.1.

Överkänslighet mot getprotein eller getmjölkkomponenter.

4.4Varningar och försiktighet

Reaktioner med överkänslighet

Liksom för alla intravenösa proteinprodukter kan överkänslighetsreaktioner av allergisk typ förekomma. Patienterna måste övervakas noga och man måste vara observant på eventuella symtom under hela infusionsperioden. Patienterna ska informeras om tidiga tecken på överkänslighetsreaktioner såsom nässelutslag, allmän urtikaria, tryck över bröstet, väsande andning, hypotoni och anafylaxi. Om dessa symtom uppkommer efter administreringen ska läkare kontaktas. I fall av chock ska man ge medicinsk standardbehandling.

Patienter som behandlas med detta läkemedel ska övervakas avseende eventuella kliniska immunologiska reaktioner. Antikroppsstatus ska kontrolleras och rapporteras.

Erfarenheten av upprepad behandling med detta läkemedel är mycket begränsad. Noggrann övervakning med avseende på immunologiska reaktioner är särskilt viktig i sådana situationer.

Graviditet

På grund av skillnader i de farmakokinetiska egenskaperna hos ATryn hos gravida respektive icke- gravida patienter, kan inga dosrekommendationer ges för behandling under graviditet eller peripartumperioden.

Samtidig användning av andra antikoagulantia

Klinisk och biologisk övervakning när antitrombin används tillsammans med heparin, lågmolekylärt heparin eller andra antikoagulantia som förstärker antitrombins antikoagulationsaktivitet:

-För att anpassa dosen av antikoagulans korrekt och undvika alltför stor hypokoagulabilitet måste regelbundna kontroller av antikoagulationen (APTT) göras, och där så är lämpligt anti-faktor Xa-aktivitet), med täta intervall och i synnerhet under de första minuterna/timmarna efter start av antitrombinanvändning.

-Antitrombinnivåerna ska mätas dagligen för att justera den individuella dosen. Risken för minskade antitrombinnivåer genom utdragen behandling med ett icke fraktionerat heparin ska beaktas.

Natriuminnehåll

Detta läkemedel innehåller 1,65 mmol (eller 37,9 mg) natrium per injektionsflaska. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.

4.5Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Antitrombinersättning under administrering av antikoagulantia som förstärker antitrombins antikoagulationsaktivitet (t.ex. heparin, lågmolekylärt heparin), kan öka risken för blödning. Halveringstiden för rekombinant antitrombin kan förändras med samtidig behandling med sådana läkemedel på grund av ändrad antitrombinomsättning. Således måste samtidig administrering av

antitrombin med heparin, lågmolekylärt heparin eller andra antikoagulantia som förstärker antitrombins antikoagulationsaktivitet till en patient med ökad blödningsrisk övervakas kliniskt och biologiskt.

4.6Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Ett fåtal kliniska data är tillgängliga beträffande användningen av antitrombin alfa hos gravida kvinnor. Tillgängliga data tyder inte på några skadliga effekter på mor eller barn. Djurstudier utförda på råttor indikerade inga skadliga effekter på förlossning, embryonal/foetal eller postnatal utveckling. På grund av skillnaden i detta läkemedels farmakokinetiska egenskaper hos gravida respektive icke- gravida patienter kan för närvarande några dosrekommendationer under graviditet ej ges (se avsnitt 4.4). Antitrombin alfa bör därför inte användas hos gravida kvinnor.

Amning

Det är okänt om antitrombin alfa eller dess metaboliter utsöndras i bröstmjölk. Risk för det diande barnet kan inte uteslutas. Ett beslut måste fattas om att antingen avbryta amningen eller avbryta/avhålla sig från ATryn-behandlingen med tanke på de fördelar amningen innebär för barnet och behandlingens fördelar för kvinnan.

Fertilitet

Det finns ingen information om vilken inverkan antitrombin alfa möjligen kan ha på fertiliteten hos män och kvinnor.

4.7Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Ej relevant.

4.8Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofil

De vanligast rapporterade negativa reaktioner som observerats vid kliniska försök är yrsel, huvudvärk, blödning, illamående, blödning på venpunkturstället, blödning efter ingreppet och rinnande sår.

De allvarligaste rapporterade negativa reaktioner som observerats vid kliniska försök är blödning och blödning efter ingreppet.

Tabulerad lista över negativa reaktioner

I kliniska försök utförda på patienter med kongenital antitrombinbrist (n=35) rapporterades en mild oönskad effekt, ”klåda på applikationsstället”, i samband med behandling med ATryn.

I andra kliniska studier på hjärtopererade patienter med förvärvad antitrombinbrist (n=118) och friska försökspersoner (n=102), finns de biverkningar som rapporterats ha samband med behandling med ATryn som iakttogs mer än en gång listade efter systemorganklass i tabellen nedan.

Ogynnsamma reaktioner visas nedan enligt systemorganklass och absolut frekvens. Frekvenserna definieras som vanliga (≥ 1/100 till < 1/10) och mindre vanliga (≥1/1000 till <1/100).

MedDRA SOC

Frekvens-

Ogynnsamma reaktioner

 

kategori

 

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga

Yrsel

 

 

huvudvärk

Blodkärl

Vanliga

Blödning

Magtarmkanalen

Vanliga

Illamående

Allmänna symtom och/eller symtom vid

Vanliga

Blödning på venpunktionsstället

 

 

administreringsstället

Mindre vanliga

Värmekänsla

 

 

Rodnad på infusionsstället

 

 

Smärta på infusionsstället

 

 

Utslag på infusionsstället

 

 

Blåmärken på

 

 

venpunktionsstället

Skador och förgiftningar och

Vanliga

Blödning efter behandlingen

behandlingskomplikationer

 

Sårsekretion

Inga antikroppar mot antitrombin alfa har upptäckts upp till 90 dagar efter behandling med ATryn.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

5.FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antitkoagulantia: heparingrupp. ATC-kod B01AB02

Funktionsmekanism

Antitrombin, ett 58 kD, 432 aminosyraglykoprotein, tillhör superfamiljen serpin (serinproteashämmare). Det är en av de viktigaste naturliga hämmarna av blodkoagulationen. De starkast hämmade faktorerna är trombin och faktor Xa, men även faktorer för kontaktaktivering, intrinsic system faktor VIIa/vävnadsfaktorkomplex. Antitrombinaktiviteten ökas kraftigt av heparin och heparins antikoagulationseffekter är beroende av närvaron av antitrombin.

Antitrombin innehåller två funktionellt viktiga domäner. Den första innefattar det reaktiva centret och utgör ett klyvningsställe för proteinaser såsom trombin, en förutsättning för bildandet av ett stabilt proteinashämmarkomplex. Den andra är en glykosaminoglykan-bindande domän som svarar för interaktionen med heparin och besläktade substanser, vilka påskyndar inhiberingen av trombin. De koagulationshämmande enzymkomplexen avlägsnas genom det retikulo-endoteliala systemet.

Normal antitrombinaktivitet hos vuxna är 80–120 % (0,8–1,2 IE/ml) och nivåerna hos nyfödda ligger på cirka 40–60 % (0,4–0,6 IE/ml).

Klinisk effekt och säkerhet

I en formell klinisk studie där man använde sig av en serie duplex-ultraljudsundersökningar, visades antitrombin alfa vara effektivt när det gällde att hindra tromboemboliska tillstånd hos fjorton patienter med kongenital antitrombinbrist i kliniska högrisksituationer. Ytterligare uppgifter har hämtats från ett antal patienter i ett compassionate use-program.

Detta läkemedel har godkänts i enlighet med reglerna om ”villkorat godkännande”. Detta innebär att ytterligare erfarenhet om detta läkemedel förväntas. European Medicines Agency kommer att granska ny information om produkten varje år och uppdatera denna SmPC om det är nödvändigt.

5.2Farmakokinetiska egenskaper

Efter intravenös administrering av ATryn (intravenös bolusdos på 50 IE/kg eller 100 IE/kg kroppsvikt) till patienter med kongenital antitrombinbrist utan kliniska symtom på trombos, och som inte använde

heparin, var det stegvis ökande tillfrisknandet 2,07 ± 1,54 %/IE/kg kroppsvikt (genomsnitt ± SD). Populationsfarmakokinetiska parametrar för ATryn tagna från samma studie visade (genomsnitt ± SD):

Yta under kurvan: 587,88 ± 1,63 (% x h)

Halveringstid för fördelning: 1,74 ± 1,28 h, halveringstid för utsöndrande: 10,16 ± 1,28 h.

Genomsnittlig vistelsetid (MRT): 8,57 ± 1,24 h

Clearance: 0,665 ± 0,0493 l/h (genomsnitt ± SE)

5.3Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende allmäntoxicitet, genotoxicitet och reproduktionseffekter visade inte några särskilda risker för människa.

6.FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1Förteckning över hjälpämnen

Glycin

Natriumcitrat

Natriumklorid

6.2Inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

6.3Hållbarhet

Oöppnade injektionsflaskor: 4 år.

Ur mikrobiologisk synvinkel ska denna medicinska produkt användas omedelbart efter beredning. Dock har kemisk och fysisk stabilitet påvisats under 3 timmar efter beredning och 8 timmar efter spädning vid temperatur som inte är över 25 °C.

6.4Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2°C -8°C).

För förvaringsanvisningar för färdigberedd produkt, se avsnitt 6.3.

6.5Förpackningstyp och innehåll

Pulver i en glasinjektionsflaska (typ I) med propp (silikoniserad bromobutylgummi) skyddad med försegling (aluminium) och snäpplock (plast).

Förpackningsstorlekar med 1, 10 eller 25 injektionsflaskor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Detta läkemedel är endast avsett för engångsbruk.

Beredning/spädning

Injektionsflaskorna ska tas ut i temperatur som inte överstiger 25 °C före beredning. Pulvret ska spädas med 10 ml vatten för injektioner injicerat längs injektionsflaskans sidvägg och snurras försiktigt (inte skakas) för att förhindra skumbildning.

Den färdigberedda lösningen ska inspekteras före administrering med avseende på fällningar och/eller missfärgning. Lösningen ska vara klar eller svagt opalescent. Använd inte lösningar som är grumliga eller som har avlagringar.

Den färdigberedda lösningen ska användas omedelbart och inom 3 timmar efter beredning.

Normal koksaltlösning 9 mg/ml (0,9 %) kan tillsättas för att späda ut till en lämplig koncentration för administrering.

Administreringssätt

När den rekonstituerade produkten är helt löst kan den dras upp i en steril engångsspruta. Den rekonstituerade produkten ska administreras genom intravenös infusion med användning av en steril engångsspruta eller en infusionspåse med ett in-linefilter med porstorlek av 0,22 mikrometer. Innehållet i infusionssprutorna ska administreras omedelbart och inom 3 timmar efter beredningen. Om utspädd, ska lösningar som beretts i infusionspåsar administreras omedelbart och inom 8 timmar efter utspädningen. Kompatibilitet med PVC-infusionskanaler med in-line filter har upprättats.

Kassering

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

GTC Biotherapeutics UK Limited

10 Norwich Street

London EC4A 1 BD

Storbritannien

8.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/355/001-003

9.DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 28 juli 2006

Datum för den senaste förnyelsen: 15 juli 2016

10.DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel