Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ATryn (antithrombin alfa) – Märkning - B01AB02

Updated on site: 05-Oct-2017

Namn på medicineringATryn
ATC-kodB01AB02
Ämneantithrombin alfa
TillverkareGTC Biotherapeutics UK Limited

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN YTTRE KARTONG (1, 10 ELLER 25 INJEKTIONSFLASKOR)

1.LÄKEMEDLETS NAMN

ATryn 1750 IE pulver till infusionsvätska, lösning antitrombin alfa (rDNA)

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) INNEHÅLLSÄMNE(N)

En injektionsflaska innehåller nominellt 1750 IE antitrombin alfa*. Efter beredning innehåller 1 ml lösning 175 IE antitrombin alfa.

* rekombinant humant antitrombin.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen:

Glycin

Natriumklorid

Natriumcitrat

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Pulver till infusionslösning (1750 IE) 1 injektionsflaska,

10 injektionsflaskor

25 injektionsflaskor

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

För intravenös användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

Endast för engångsbruk.

All oanvänd medicinsk produkt ska kasseras i enlighet med lokala krav.

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

GTC Biotherapeutics UK Limited

10 Norwich Street

London, England

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/355/001

EU/1/06/355/002

EU/1/06/355/003

13.BATCHNUMMER

Batch

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Braille krävs ej

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

Etikett på injektionsflaska

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

ATryn 1750 IE pulver till infusionsvätska, lösning antitrombin alfa (rDNA)

För intravenös användning.

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

3.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

4.BATCHNUMMER

Batch

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

1750 IE antitrombin alfa

6.ÖVRIGT

Förvaras i kylskåp

GTC Biotherapeutics UK Limited, London, England

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel