Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Abasaglar (Abasria) (insulin glargine) – Märkning - A10AE04

Updated on site: 05-Oct-2017

Namn på medicineringAbasaglar (Abasria)
ATC-kodA10AE04
Ämneinsulin glargine
TillverkareEli Lilly Regional Operations GmbH

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG – Cylinderampull. Förpackning med 1, 2, 5 och 10

1.LÄKEMEDLETS NAMN

ABASAGLAR 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning i cylinderampull

Insulin glargin

2.DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

1 ml innehåller 100 enheter insulin glargin (motsvarande 3,64 mg)

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: zinkoxid, meta-kresol, glycerol, saltsyra och natriumhydroxid (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, lösning

1 cylinderampull à 3 ml.

2 cylinderampuller à 3 ml.

5 cylinderampuller à 3 ml.

10 cylinderampuller à 3 ml.

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Dessa cylinderampuller ska endast användas tillsammans med Lilly 3 ml:s pennor. Läs bipacksedeln före användning.

Subkutan användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

Kasseras 28 dagar efter första användning.

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Före användning:

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas.

Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Under användning:

Förvaras vid högst 30º C.

Får ej förvaras i kylskåp eller frysas.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Eli Lilly Regional Operations GmbH., Kölblgasse 8-10,

1030, Wien, Österrike

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

 

EU/1/14/944/001

 

 

 

 

 

 

 

1 cylinderampull

 

EU/1/14/944/002

 

2 cylinderampuller

 

 

 

 

 

EU/1/14/944/003

5 cylinderampuller

 

 

 

 

EU/1/14/944/009

10 cylinderampuller

 

 

 

 

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER <, DONATIONS- OCH PRODUKTKODER>

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

ABASAGLAR

17.UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18.UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

MELLANKARTONG (utan blå box) enhet av en multipack - Cylinderampull

1. LÄKEMEDLETS NAMN

ABASAGLAR 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning i cylinderampull

Insulin glargin

2. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

1 ml innehåller 100 enheter insulin glargin (motsvarande 3,64 mg)

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: zinkoxid, meta-kresol, glycerol, saltsyra och natriumhydroxid (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, lösning

Multipack: 5 cylinderampuller à 3 ml. Enheterna i en multipack får ej säljas separat.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Dessa cylinderampuller ska endast användas tillsammans med Lilly 3 ml:s pennor. Läs bipacksedeln före användning.

Subkutan användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

Kasseras 28 dagar efter första användning.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Före användning:

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas.

Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Under användning:

Förvaras vid högst 30º C.

Får ej förvaras i kylskåp eller frysas.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Eli Lilly Regional Operations GmbH., Kölblgasse 8-10,

1030, Wien, Österrike

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/14/944/004

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER <, DONATIONS- OCH PRODUKTKODER>

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

ABASAGLAR

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG (med blå box) multipack - Cylinderampull

1. LÄKEMEDLETS NAMN

ABASAGLAR 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning i cylinderampull

Insulin glargin

2. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

1 ml innehåller 100 enheter insulin glargin (motsvarande 3,64 mg)

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: zinkoxid, meta-kresol, glycerol, saltsyra och natriumhydroxid (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, lösning

Multipack: 10 (2 förpackningar med 5) cylinderampuller à 3 ml.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Dessa cylinderampuller ska endast användas tillsammans med Lilly 3 ml:s pennor. Läs bipacksedeln före användning.

Subkutan användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

Kasseras 28 dagar efter första användning.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Före användning:

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas.

Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Under användning:

Förvaras vid högst 30º C.

Får ej förvaras i kylskåp eller frysas.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Eli Lilly Regional Operations GmbH., Kölblgasse 8-10,

1030, Wien, Österrike

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/14/944/004

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER <, DONATIONS- OCH PRODUKTKODER>

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

ABASAGLAR

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC: {nummer}

SN: {nummer} NN: {nummer}

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG – KwikPen. Förpackning med 1, 2 och 5

1. LÄKEMEDLETS NAMN

ABASAGLAR 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning i förfylld penna

Insulin glargin

2. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

1 ml innehåller 100 enheter insulin glargin (motsvarande 3,64 mg).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: zinkoxid, meta-kresol, glycerol, saltsyra och natriumhydroxid (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, lösning. KwikPen

1 penna à 3 ml.

2 pennor à 3 ml.

5 pennor à 3 ml.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Subkutan användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Nu möjligt att ställa in upp till 80 enheter

8. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

Kassera pennan 28 dagar efter första användning.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Före användning:

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas.

Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Under användning:

Förvaras vid högst 30º C.

Får ej förvaras i kylskåp eller frysas.

Pennhylsan måste sättas tillbaka på pennan efter injektion. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Eli Lilly Regional Operations GmbH., Kölblgasse 8-10,

1030, Wien, Österrike

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/14/944/005

 

1 penna

 

 

EU/1/14/944/006

 

2 pennor

 

 

EU/1/14/944/007

5 pennor

 

EU/1/14/944/010

 

 

 

 

1 penna

 

EU/1/14/944/011

 

2 pennor

 

EU/1/14/944/012

 

5 pennor

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER <, DONATIONS- OCH PRODUKTKODER>

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

ABASAGLAR

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

MELLANKARTONG (utan blå box) enhet av en multipack – KwikPen

1. LÄKEMEDLETS NAMN

ABASAGLAR 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning i förfylld penna

Insulin glargin

2. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

1 ml innehåller 100 enheter insulin glargin (motsvarande 3,64 mg).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: zinkoxid, meta-kresol, glycerol, saltsyra och natriumhydroxid (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, lösning. KwikPen

Multipack: 5 pennor à 3 ml. Enheterna i en multipack får ej säljas separat.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Subkutan användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Nu möjligt att ställa in upp till 80 enheter

8. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

Kassera pennan 28 dagar efter första användning.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Före användning:

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas.

Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Under användning:

Förvaras vid högst 30º C.

Får ej förvaras i kylskåp eller frysas.

Pennhylsan måste sättas tillbaka på pennan efter injektion. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Eli Lilly Regional Operations GmbH., Kölblgasse 8-10,

1030, Wien, Österrike

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/14/944/008

EU/1/14/944/013

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER <, DONATIONS- OCH PRODUKTKODER>

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

ABASAGLAR

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG (med blå box) multipack – KwikPen

1. LÄKEMEDLETS NAMN

ABASAGLAR 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning i förfylld penna

Insulin glargin

2. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

1 ml innehåller 100 enheter insulin glargin (motsvarande 3,64 mg).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: zinkoxid, meta-kresol, glycerol, saltsyra och natriumhydroxid (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, lösning. KwikPen

Multipack: 10 (2 förpackningar med 5) pennor à 3 ml.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Subkutan användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Nu möjligt att ställa in upp till 80 enheter

8. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

Kassera pennan 28 dagar efter första användning.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Före användning:

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas.

Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Under användning:

Förvaras vid högst 30º C.

Får ej förvaras i kylskåp eller frysas.

Pennhylsan måste sättas tillbaka på pennan efter injektion. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Eli Lilly Regional Operations GmbH., Kölblgasse 8-10,

1030, Wien, Österrike

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/14/944/008

EU/1/14/944/013

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER <, DONATIONS- OCH PRODUKTKODER>

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

ABASAGLAR

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC: {nummer} SN: {nummer} NN: {nummer}

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

ETIKETT Cylinderampull

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

ABASAGLAR 100 enheter/ml injektionsvätska Insulin glargin

s.c.

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER <, DONATIONS- OCH PRODUKTKODER>

Lot

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

3 ml

6.ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

ETIKETT KwikPen

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

ABASAGLAR 100 enheter/ml injektionsvätska KwikPen

Insulin glargin s.c.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER <, DONATIONS- OCH PRODUKTKODER>

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

3 ml

6. ÖVRIGT

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel