Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Abilify Maintena (aripiprazole) – Produktresumé - N05AX12

Updated on site: 05-Oct-2017

Namn på medicineringAbilify Maintena
ATC-kodN05AX12
Ämnearipiprazole
TillverkareOtsuka Pharmaceutical Europe Ltd

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Abilify Maintena 300 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension Abilify Maintena 400 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension

Abilify Maintena 300 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension i förfylld spruta Abilify Maintena 400 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension i förfylld spruta

2.KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Abilify Maintena 300 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension Varje injektionsflaska innehåller 300 mg aripiprazol.

Abilify Maintena 400 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension Varje injektionsflaska innehåller 400 mg aripiprazol.

Abilify Maintena 300 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension i förfylld spruta Varje förfylld spruta innehåller 300 mg aripiprazol.

Abilify Maintena 400 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension i förfylld spruta Varje förfylld spruta innehåller 400 mg aripiprazol.

Efter beredning innehåller varje ml av suspensionen 200 mg aripiprazol.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.LÄKEMEDELSFORM

Abilify Maintena 300 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension Abilify Maintena 400 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension Pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension

Abilify Maintena 300 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension i förfylld spruta Abilify Maintena 400 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension i förfylld spruta Pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension i förfylld spruta

Pulver: vitt till benvitt

Vätska: klar lösning

4.KLINISKA UPPGIFTER

4.1Terapeutiska indikationer

Abilify Maintena är avsett för underhållsbehandling av schizofreni hos vuxna patienter som stabiliserats med oralt aripiprazol.

4.2Dosering och administreringssätt

Dosering

För patienter som aldrig har tagit aripiprazol ska man fastställa att patienten tolererar oralt aripiprazol före insättning av behandling med Abilify Maintena.

Rekommenderad start- och underhållsdos av Abilify Maintena är 400 mg.

Det krävs ej någon dostitrering av detta läkemedel. Det ska administreras en gång per månad som en endosinjektion (inte tidigare än 26 dagar efter den föregående injektionen).

För att bibehålla terapeutiska aripiprazolkoncentrationer under insättandet av behandlingen ska den första injektionen kompletteras med 10 mg till 20 mg oralt aripiprazol under de första 14 dagarna. Om dosen 400 mg ger biverkningar bör man överväga en sänkning av dosen till 300 mg en gång per månad.

Glömda doser

Vid glömd dos

Om man glömmer dos 2 eller 3 och tiden

Åtgärd

sedan den senaste injektionen är:

 

> 4 veckor och < 5 veckor

Injektionen ska administreras så snart som möjligt,

 

varefter man återgår till schemat med månatliga

 

injektioner.

> 5 veckor

Kompletterande behandling med oralt aripiprazol ska

 

återinsättas under 14 dagar tillsammans med nästa

 

administrerade injektion, varefter man återgår till

 

schemat med månatliga injektioner.

Om man glömmer dos 4 eller senare doser

Åtgärd

(dvs. efter att steady-state uppnåtts) och

 

tiden sedan den senaste injektionen är:

 

> 4 veckor och < 6 veckor

Injektionen ska administreras så snart som möjligt,

 

varefter man återgår till schemat med månatliga

 

injektioner.

> 6 veckor

Kompletterande behandling med oralt aripiprazol ska

 

återinsättas under 14 dagar tillsammans med nästa

 

administrerade injektion, varefter man återgår till

 

schemat med månatliga injektioner.

Speciella patientgrupper

 

Äldre

Säkerhet och effekt för Abilify Maintena vid behandling av schizofreni hos patienter som är 65 år eller äldre har inte fastställts (se avsnitt 4.4).

Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering krävs för patienter med nedsatt njurfunktion (se avsnitt 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering krävs för patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion. För patienter med svårt nedsatt leverfunktion saknas tillräckliga data för att fastställa rekommendationer. Hos dessa patienter som kräver försiktig dosering bör man i första hand välja oral beredningsform (se avsnitt 5.2).

Kända långsamma CYP2D6-metaboliserare

Till patienter som är kända som långsamma CYP2D6-metaboliserare ska start- och underhållsdosen vara 300 mg. Vid samtidig användning med starka CYP3A4-hämmare bör dosen minskas till 200 mg (se avsnitt 4.5).

Dosjustering på grund av interaktioner

Dosjusteringar bör göras för patienter som samtidigt tar starka CYP3A4-hämmare eller starka CYP2D6-hämmare i mer än 14 dagar. Om utsättning av CYP3A4-hämmaren eller CYP2D6- hämmaren sker, kan man behöva öka doseringen till den tidigare dosen (se avsnitt 4.5). I händelse av biverkningar trots dosjusteringar av Abilify Maintena, ska man ompröva behovet av samtidig användning av CYP2D6- eller CYP3A4-hämmare.

Samtidig användning av CYP3A4-inducerare och Abilify Maintena i mer än 14 dagar bör undvikas eftersom blodkoncentrationen av aripiprazol sänks och kan hamna under de nivåer som ger effekt (se avsnitt 4.5).

Dosjusteringar av Abilify Maintena till patienter som samtidigt tar starka CYP2D6-hämmare, starka CYP3A4-hämmare, och/eller CYP3A4-inducerare i mer än 14 dagar

Justerad dos

Patienter som tar 400 mg Abilify Maintena

Starka CYP2D6- eller starka CYP3A4-hämmare

300 mg

Starka CYP2D6- och starka CYP3A4-hämmare

200 mg*

CYP3A4-inducerare

Undvik användning

Patienter som tar 300 mg Abilify Maintena

 

Starka CYP2D6- eller starka CYP3A4-hämmare

200 mg*

Starka CYP2D6- och starka CYP3A4-hämmare

160 mg*

CYP3A4-inducerare

Undvik användning

*Justerade doser på 200 mg och 160 mg kan endast erhållas genom användning av Abilify Maintena pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Abilify Maintena för barn och ungdomar i åldern 0-17 år har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.

Administreringssätt

Abilify Maintena är endast avsett för intramuskulär användning och får inte administreras intravenöst eller subkutant. Det får endast administreras av sjukvårdspersonal.

Abilify Maintena pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension

Suspensionen bör injiceras omedelbart efter beredning men kan förvaras i upp till 4 timmar i injektionsflaskan < 25 °C.

Abilify Maintena pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension i förfylld spruta

Suspensionen måste injiceras omedelbart efter beredning men kan förvaras i sprutan < 25 °C i upp till 2 timmar.

Suspensionen ska injiceras sakta som en endosinjektion (doserna får inte delas) i glutealmuskeln eller deltoideusmuskeln. Försiktighet måste iakttas för att undvika oavsiktlig injektion i ett blodkärl.

Administrering i glutealmuskeln

Rekommenderad nål för administrering i gluteus är en 38 mm, 22 gauge injektionsnål. Till överviktiga patienter (BMI > 28 kg/m2) bör en 50 mm, 21 gauge injektionsnål användas. Injektionsställena ska alterneras mellan de båda glutealmusklerna.

Administrering i deltoideusmuskeln

Rekommenderad nål för administrering i deltoideus är en 25 mm, 23 gauge injektionsnål. Till överviktiga patienter bör en 38 mm, 22 gauge injektionsnål användas. Injektionsställena ska alterneras mellan de båda deltoideusmusklerna.

Injektionsflaskorna med pulver och vätska samt den förfyllda sprutan är endast avsedda för engångsbruk.

Fullständiga anvisningar för användning och hantering av Abilify Maintena återfinns i bipacksedeln (information avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal).

4.3Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4Varningar och försiktighet

Vid antipsykotisk behandling kan det ta flera dagar upp till några veckor innan patientens kliniska tillstånd förbättras. Patienter ska följas noggrant under hela denna period.

Användning hos patienter som är akut agiterade eller i ett svårt psykotiskt tillstånd

Abilify Maintena ska inte användas för att behandla patienter som är akut agiterade eller i ett svårt psykotiskt tillstånd när omedelbar symtomkontroll krävs.

Suicidalitet

Suicidalt beteende tillhör sjukdomsbilden vid psykotisk sjukdom och har i vissa fall rapporterats kort efter insättning eller byte av antipsykotisk behandling, inklusive behandling med aripiprazol (se avsnitt 4.8). Högriskpatienter måste övervakas noga under antipsykotisk behandling.

Kardiovaskulära sjukdomstillstånd

Aripiprazol bör användas med försiktighet hos patienter med känd hjärtkärlsjukdom (anamnes på hjärtinfarkt eller ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt eller retledningsrubbningar), cerebrovaskulär sjukdom, tillstånd som kan predisponera patienter för hypotoni (dehydrering, hypovolemi och behandling med läkemedel mot högt blodtryck) eller hypertoni, inklusive accelererad eller malign hypertoni. Fall av venös tromboembolism (VTE) har rapporterats med antipsykotiska läkemedel. Eftersom patienter behandlade med antipsykotika ofta har förvärvade riskfaktorer för VTE, ska alla möjliga riskfaktorer för VTE identifieras före och under behandlingen med aripiprazol och preventiva åtgärder ska vidtas (se avsnitt 4.8).

QT-förlängning

I kliniska studier av behandling med oralt aripiprazol var incidensen av QT-förlängning jämförbar med placebo. Aripiprazol ska användas med försiktighet till patienter med hereditet för QT- förlängning (se avsnitt 4.8).

Tardiv dyskinesi

I kliniska studier på upp till ett år rapporterades mindre vanliga fall av dyskinesi som uppstod under behandlingen med aripiprazol. Om tecken eller symtom på tardiv dyskinesi uppträder hos en patient som behandlas med aripiprazol ska dosreduktion eller utsättning av läkemedlet övervägas (se avsnitt 4.8). Dessa symtom kan tillfälligt försämras eller t.o.m. uppträda efter utsättande av behandling.

Malignt neuroleptikasyndrom (MNS)

MNS är ett potentiellt livshotande symtomkomplex som sammankopplas med antipsykotisk medicinering. I kliniska studier har sällsynta fall av MNS rapporterats under behandling med aripiprazol. Kliniska manifestationer av MNS är hypertermi, muskelstelhet, förändrad mental status och tecken på autonom instabilitet (oregelbunden puls eller oregelbundet blodtryck, takykardi, diafores och hjärt-rytm-störningar). Ytterligare tecken kan inkludera förhöjt kreatinfosfokinas, myoglobinuri (rabdomyolys) och akut njursvikt. Förhöjt kreatinfosfokinas och rabdomyolys, som inte nödvändigtvis är associerade med MNS, har emellertid också rapporterats. Om en patient utvecklar tecken eller symtom som tyder på MNS, eller får oförklarligt hög feber utan andra kliniska manifestationer av MNS, ska alla antipsykotiska läkemedel, inklusive aripiprazol, sättas ut (se avsnitt 4.8).

Krampanfall

I kliniska studier rapporterades mindre vanliga fall av krampanfall under behandling med aripiprazol. Aripiprazol måste därför användas med försiktighet till patienter med anamnes på krampanfall eller som har sjukdomar associerade med krampanfall (se avsnitt 4.8).

Äldre patienter med demensrelaterad psykos

Ökad mortalitet

Äldre patienter med psykos associerad med Alzheimers sjukdom och som behandlats med aripiprazol har visat sig ha en ökad risk att avlida jämfört med placebo. Resultat från tre placebokontrollerade studier (n = 938; genomsnittlig ålder: 82,4 år, intervall: 56-99 år) visar att incidensen av död hos patienter behandlade med oral aripiprazol var 3,5 % jämfört med 1,7 % i placebogruppen. Även om dödsorsakerna varierade, föreföll de flesta dödsfallen vara antingen kardiovaskulära (t.ex. hjärtsvikt, plötslig död) eller infektiösa (t.ex. pneumoni) (se avsnitt 4.8).

Cerebrovaskulära biverkningar

I ovan nämnda studier med oralt aripiprazol rapporterades cerebrovaskulära biverkningar (t.ex. stroke, transitorisk ischemisk attack), inklusive dödsfall, hos patienterna (genomsnittlig ålder: 84 år; intervall: 78-88 år). I dessa studier rapporterade totalt 1,3 % av patienterna cerebrovaskulära biverkningar vid behandling med oralt aripiprazol jämfört med 0,6 % av de placebobehandlade patienterna. Denna skillnad var inte statistiskt signifikant. I en av dessa studier, en studie med fast dos, fann man dock ett signifikant dosresponsförhållande för cerebrovaskulära biverkningar hos patienter behandlade med aripiprazol (se avsnitt 4.8).

Aripiprazol är inte indicerat för behandling av patienter med demensrelaterad psykos.

Hyperglykemi och diabetes mellitus

Hyperglykemi, i vissa fall uttalad och förenad med ketoacidos eller hyperosmolärt koma eller död, har rapporterats hos patienter behandlade med atypiska antipsykotiska läkemedel, inklusive aripiprazol. Riskfaktorer som kan predisponera patienter för svåra komplikationer är övervikt och anamnes på diabetes inom familjen. I kliniska studier på aripiprazol sågs inga signifikanta skillnader i incidens av hyperglykemirelaterade biverkningar (inklusive diabetes) eller i avvikande glykemiska laboratorievärden, jämfört med placebo. Exakt riskbedömning för hyperglykemirelaterade biverkningar är inte tillgängliga för att möjliggöra direkta jämförelser hos patienter behandlade med aripiprazol och med andra atypiska antipsykotiska läkemedel. Patienter som behandlas med något antipsykotiskt läkemedel, inklusive aripiprazol, bör vara observanta på tecken och symtom på hyperglykemi (såsom polydipsi, polyuri, polyfagi och kraftlöshet). Patienter med diabetes mellitus, eller med riskfaktorer för diabetes mellitus, bör regelbundet monitoreras med avseende på försämrad glukoskontroll (se avsnitt 4.8).

Överkänslighet

Överkänslighetsreaktioner, kännetecknade av allergiska symtom, kan förekomma med aripiprazol.

Viktökning

Viktökning ses ofta hos patienter med schizofreni, vilket kan bero på användning av antipsykotika kända för att kunna orsaka viktökning, komorbiditet eller dålig livsföring, vilket kan leda till svåra komplikationer. Viktökning har rapporterats efter marknadsintroduktion hos patienter som förskrivits oralt aripiprazol. När viktökning ses är det vanligtvis hos de patienter som har uttalade riskfaktorer, såsom anamnes på diabetes, sköldkörtelrubbningar eller hypofysadenom. I kliniska studier har aripiprazol inte visat sig framkalla kliniskt relevant viktökning (se avsnitt 4.8).

Dysfagi

Esofageal dysmotilitet och aspiration har kopplats till användning av antipsykotiska läkemedel, inklusive aripiprazol. Aripiprazol bör användas med försiktighet till patienter med risk för aspirationspneumoni.

Spelmani

Efter marknadsintroduktion har rapporter om spelmani förekommit bland patienter som ordinerats oralt aripiprazol, oavsett om dessa patienter tidigare hade ägnat sig åt spel. Patienter med en tidigare historik av spelmani kan löpa större risk och bör övervakas noggrant (se avsnitt 4.8).

4.5Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts med Abilify Maintena. Informationen nedan är hämtad från studier på oralt aripiprazol.

På grund av att aripiprazol har en antagonistisk effekt på α1-adrenerga receptorer har substansen potential att förstärka effekten hos vissa blodtryckssänkande läkemedel. Mot bakgrund av att aripiprazol har sin verkan på CNS, ska försiktighet iakttas när aripiprazol administreras i kombination med alkohol eller andra CNS-läkemedel med överlappande biverkningar, såsom sedering (se

avsnitt 4.8). Om aripiprazol ges samtidigt med läkemedel som är kända för att orsaka QT-förlängning eller obalans i elektrolytstatus ska försiktighet iakttas.

Potential hos andra läkemedel att påverka aripiprazol

Aripiprazol metaboliseras via flera vägar som involverar enzymerna CYP2D6 och CYP3A4, men inte CYP1A-enzymerna. Dosen behöver därför inte justeras för rökare.

Kinidin och andra starka CYP2D6-hämmare

I en klinisk studie av oralt aripiprazol till friska försökspersoner ökade en potent hämmare av CYP2D6

(kinidin) AUC för aripiprazol med 107 % medan Cmax var oförändrat. AUC och Cmax för dehydroaripiprazol, den aktiva metaboliten, minskade med 32 % respektive 47 %. Andra starka

CYP2D6-hämmare, som fluoxetin och paroxetin, kan förväntas ha liknande effekter och en dosreduktion ska därför tillämpas (se avsnitt 4.2).

Ketokonazol och andra starka CYP3A4-hämmare

I en klinisk studie av oralt aripiprazol till friska försökspersoner ökade en potent hämmare av CYP3A4

(ketokonazol) AUC och Cmax för aripiprazol med 63 % respektive 37 %. AUC och Cmax för dehydroaripiprazol ökade med 77 % respektive 43 %. Hos patienter med långsam CYP2D6-

metabolisering kan samtidig användning av potenta hämmare av CYP3A4 leda till högre koncentrationer av aripiprazol i plasma jämfört med snabba CYP2D6-metaboliserare (se avsnitt 4.2). När man överväger samtidig administrering av ketokonazol eller andra starka CYP3A4-hämmare och aripiprazol, måste de potentiella fördelarna för patienten uppväga riskerna. Andra starka CYP3A4- hämmare, som itrakonazol och HIV-proteashämmare, kan förväntas ha liknande effekter och liknande dosreduktioner ska därför tillämpas (se avsnitt 4.2). Vid utsättande av CYP2D6- eller CYP3A4- hämmaren ska dosen aripiprazol ökas till den dos som gavs innan kombinationsbehandlingen inleddes. När svaga CYP3A4-hämmare (t.ex. diltiazem) eller svaga CYP2D6-hämmare (t.ex. escitalopram) används samtidigt som detta läkemedel, kan måttliga ökningar av aripiprazols plasmakoncentrationer förväntas.

Karbamazepin och andra CYP3A4-inducerare

Efter samtidig administrering av karbamazepin (en stark CYP3A4-inducerare) och oralt aripiprazol till patienter med schizofreni eller schizoaffektiv sjukdom, var de geometriska medelvärdena för Cmax och AUC för aripiprazol 68 % respektive 73 % lägre än när oralt aripiprazol (30 mg) administrerades ensamt. På likartat sätt var de geometriska medelvärdena för Cmax och AUC för dehydroaripiprazol efter samadministrering med karbamazepin 69 % respektive 71 % lägre än när enbart oralt aripiprazol administrerades. Samtidig administrering av Abilify Maintena och andra CYP3A4-inducerare (såsom

rifampicin, rifabutin, fenytoin, fenobarbital, primidon, efavirenz, nevirapin och johannesört) kan förväntas ha liknande effekter. Samtidig användning av CYP3A4-inducerare och Abilify Maintena bör undvikas eftersom blodnivåerna av aripiprazol sänks och kan hamna under de nivåer som ger effekt.

Valproat och litium

Samtidig administrering av valproat eller litium och aripiprazol gav ingen kliniskt signifikant förändring i koncentrationen av aripiprazol och därför är ingen dosjustering nödvändig när antingen valproat eller litium administreras tillsammans med Abilify Maintena.

Potential hos aripiprazol att påverka andra läkemedel

I kliniska studier hade orala doser på 10-30 mg/dag av aripiprazol ingen signifikant effekt på metaboliseringen av CYP2D6-substrat (kvoten dextrometorfan/3-metoximorfinan), CYP2C9-substrat (warfarin), CYP2C19-substrat (omeprazol) eller CYP3A4-substrat (dextrometorfan). Dessutom uppvisade aripiprazol och dehydroaripiprazol ej någon benägenhet att påverka CYP1A2-medierad metabolisering in vitro. Således är det osannolikt att Abilify Maintena orsakar kliniskt betydelsefulla läkemedelsinteraktioner medierade av dessa enzymer.

När aripiprazol administrerades samtidigt som lamotrigin, dextrometorfan, warfarin, omeprazol, escitalopram eller venlafaxin skedde det inte någon kliniskt betydelsefull förändring av koncentrationerna av dessa läkemedel. Således krävs det ej någon dosjustering av dessa läkemedel när de samadministreras med Abilify Maintena.

Serotonergt syndrom

Fall av serotonergt syndrom har rapporterats hos patienter som tar aripiprazol. Möjliga tecken och symtom på detta tillstånd kan inträffa, speciellt vid samtidig användning av andra serotonerga läkemedel, såsom SSRI/SNRI, eller av läkemedel som är kända att öka aripiprazolkoncentrationerna (se avsnitt 4.8).

4.6Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inga adekvata och välkontrollerade studier av aripiprazol till gravida kvinnor. Medfödda missbildningar har rapporterats. Orsakssamband med aripiprazol har emellertid inte kunnat fastställas. Djurstudier kan inte utesluta potentiella toxiska effekter på fosterutvecklingen (se avsnitt 5.3). Patienter ska uppmanas att informera sin läkare om de blir gravida eller om graviditet planeras under behandling med Abilify Maintena. På grund av otillräcklig säkerhetsinformation för människa och farhågor som väckts av reproduktionsstudier på djur, ska detta läkemedel inte användas vid graviditet, om inte den förväntade nyttan klart uppväger den potentiella risken för fostret.

Förskrivare måste vara medvetna om de långverkande egenskaperna hos Abilify Maintena.

Nyfödda barn som exponerats för antipsykotika (inklusive aripiprazol) under den tredje trimestern av graviditeten löper risk att få biverkningar inklusive extrapyramidala symtom och/eller utsättningssymtom som efter födseln kan variera i svårighetsgrad och duration. Det finns rapporter om oro, hypertoni, hypotoni, tremor, somnolens, andnöd eller matningsproblem. Nyfödda barn ska därför övervakas noggrant (se avsnitt 4.8).

Amning

Aripiprazol utsöndras i bröstmjölk. Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta/avstå från behandling med Abilify Maintena efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.

Fertilitet

Aripiprazol försämrade inte fertiliteten baserat på data från reproduktionstoxikologiska studier.

4.7Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Aripiprazol kan ha en mindre eller måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner till följd av eventuell påverkan på nervsystemet och synen, såsom sedering, somnolens, synkope, dimsyn, diplopi (se avsnitt 4.8). Därför bör patienter rekommenderas att inte framföra fordon eller använda maskiner förrän deras individuella känslighet för detta läkemedel är känd.

4.8Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De vanligaste biverkningar som rapporterades hos ≥5 % av patienterna i två dubbelblinda långtidsstudier med Abilify Maintena var viktökning (9,0 %), akatisi (7,9 %), insomni (5,8 %) och smärta vid injektionsstället (5,1 %).

Tabell över biverkningar

Förekomsten av biverkningar associerade med aripiprazolbehandling är sammanställd i tabellform nedan. Tabellen är baserad på biverkningar som rapporterats i kliniska studier och/eller vid användning efter marknadsintroduktion.

Alla biverkningar är listade enligt organsystemklass och frekvens: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Biverkningarna presenteras i respektive frekvenskategori efter fallande allvarlighetsgrad.

Frekvensen av biverkningar som rapporterats vid användning efter marknadsintroduktion kan inte fastställas eftersom de baseras på spontana rapporter. Följaktligen klassificeras frekvensen av dessa biverkningar som ”ingen känd frekvens”.

 

Vanliga

Mindre vanliga

Ingen känd frekvens

 

 

 

 

Blodet och

 

Neutropeni

Leukopeni

lymfsystemet

 

Anemi

 

 

 

Trombocytopeni

 

 

 

Sänkt neutrofilantal

 

 

 

Sänkt leukocytantal

 

Immunsystemet

 

Överkänslighet

Allergiska reaktioner (t.ex.

 

 

 

anafylaktisk reaktion,

 

 

 

angioödem inklusive svullen

 

 

 

tunga, tungödem, ansiktsödem,

 

 

 

klåda eller urtikaria)

 

 

 

 

Endokrina

 

Sänkt prolaktinvärde i

Diabetes med hyperosmolärt

systemet

 

blodet

koma

 

 

Hyperprolaktinemi

Diabetesketoacidos

Metabolism och

Viktökning

Hyperglykemi

Anorexi

nutrition

Diabetes

Hyperkolesterolemi

Hyponatremi

 

mellitus

Hyperinsulinemi

 

 

Viktminskning

Hyperlipidemi

 

 

 

Hypertriglyceridemi

 

 

 

Aptitstörning

 

Psykiska

Agitation

Suicidtankar

Fullbordat suicid

störningar

Ångest

Psykotisk sjukdom

Suicidförsök

 

Rastlöshet

Hallucinationer

Spelmani

 

Insomni

Vanföreställningar

Nervositet

 

 

Hypersexualitet

Aggressivitet

 

 

Panikreaktion

 

 

 

 

 

Vanliga

Mindre vanliga

Ingen känd frekvens

 

 

 

 

 

 

Depression

 

 

 

Affektiv labilitet

 

 

 

Apati

 

 

 

Dysfori

 

 

 

Sömnstörningar

 

 

 

Bruxism

 

 

 

Nedsatt libido

 

 

 

Ändrad sinnesstämning

 

Centrala och

Extrapyramidala

Dystoni

Malignt neuroleptikasyndrom

perifera

symtom

Tardiv dyskinesi

Grand mal-anfall Serotonergt

nervsystemet

Akatisi

Parkinsonism

syndrom

 

Tremor

Rörelsestörning

Talstörningar

 

Dyskinesi

Psykomotorisk

 

 

Sedation

hyperaktivitet

 

 

Somnolens

Restless legs

 

 

Yrsel

Kugghjulsrigiditet

 

 

Huvudvärk

Hypertoni

 

 

 

Bradykinesi

 

 

 

Dreglande

 

 

 

Smakrubbning

 

 

 

Parosmi

 

Ögon

 

Okulogyr kris

 

 

 

Dimsyn

 

 

 

Ögonsmärta

 

 

 

Diplopi

 

Hjärtat

 

Ventrikulära

Plötslig oförklarlig död

 

 

extrasystolier

Hjärtstillestånd

 

 

Bradykardi

Torsades de pointes

 

 

Takykardi

Ventrikulära arytmier

 

 

Sänkt T-vågsamplitud

QT-förlängning

 

 

på EKG

 

 

 

Onormalt EKG

 

 

 

T-vågsinversion

 

 

 

EKG

 

Blodkärl

 

Hypertoni

Synkope

 

 

Ortostatisk hypotension

Venös tromboembolism

 

 

Förhöjt blodtryck

(inklusive lungemboli och djup

 

 

 

ventrombos)

 

 

 

 

Andningsvägar,

 

Hosta

Orofaryngeal spasm

bröstkorg och

 

Hicka

Laryngospasm

mediastinum

 

 

Aspirationspneumoni

 

 

 

 

Magtarmkanalen

Muntorrhet

Gastroesofageal reflux

Pankreatit

 

 

Dyspepsi

Dysfagi

 

 

Kräkningar

 

 

 

Diarré

 

 

 

Illamående

 

 

 

Övre buksmärta

 

 

 

Obehagskänsla i buken

 

 

 

Förstoppning

 

 

 

Frekventa

 

 

 

tarmtömningar

 

 

 

Hypersalivation

 

Lever och

 

Patologiska

Leversvikt

 

Vanliga

Mindre vanliga

Ingen känd frekvens

 

 

 

 

gallvägar

 

leverfunktionsprover

Gulsot

 

 

Förhöjda leverenzymer

Hepatit

 

 

Förhöjt

Förhöjt alkaliskt fosfatas

 

 

alaninaminotransferas

 

 

 

(ALAT)

 

 

 

Förhöjt gamma-

 

 

 

glutamyltransferas

 

 

 

(gamma-GT)

 

 

 

Förhöjt bilirubin i blodet

 

 

 

Förhöjt

 

 

 

aspartataminotransferas

 

 

 

(ASAT)

 

Hud och subkutan

 

Alopeci

Utslag

vävnad

 

Akne

Ljuskänslighetsreaktion

 

 

Rosacea

Hyperhidros

 

 

Eksem

 

 

 

Hudförhårdnad

 

Muskuloskeletala

Muskuloskeletal

Muskelstelhet

Rabdomyolys

systemet och

stelhet

Muskelspasm

 

bindväv

 

Fascikulationer

 

 

 

Strama muskler

 

 

 

Myalgi

 

 

 

Extremitetssmärta

 

 

 

Ledvärk

 

 

 

Ryggvärk

 

 

 

Minskat rörelseomfång i

 

 

 

leder

 

 

 

Nackstelhet

 

 

 

Trismus

 

Njurar och

 

Njursten

Urinretention Urininkontinens

urinvägar

 

Glukosuri

 

Graviditet,

 

 

Neonatalt utsättningssyndrom

puerperium och

 

 

(se avsnitt 4.6)

perinatalperiod

 

 

 

Reproduktionsorg

Erektil

Galaktorré

Priapism

an och bröstkörtel

dysfunktion

Gynekomasti

 

 

 

Ömma bröst

 

 

 

Vulvovaginal torrhet

 

Allmänna symtom

Smärta vid

Pyrexi

Störd temperaturreglering (t.ex.

och/eller symtom

injektionsstället

Asteni

hypotermi, pyrexi)

vid

Förhårdnad vid

Gångrubbningar

Bröstsmärta

administreringsstä

injektionsstället

Obehagskänsla i

Perifert ödem

llet

Trötthet

bröstkorgen

 

 

 

Reaktion vid

 

 

 

injektionsstället

 

 

 

Erytem vid

 

 

 

injektionsstället

 

 

 

Svullnad vid

 

 

 

injektionsstället

 

 

 

Obehagskänsla vid

 

 

 

injektionsstället

 

 

 

Klåda vid

 

 

 

injektionsstället

 

 

 

Törst

 

 

 

Tröghet

 

 

Vanliga

Mindre vanliga

Ingen känd frekvens

 

 

 

 

Undersökningar

Förhöjt

Förhöjt blodglukos

Blodglukosfluktuationer

 

kreatinfosfokina

Sänkt blodglukos

 

 

s i blodet

Förhöjt glykosylerat

 

 

 

hemoglobin (HbA1c)

 

 

 

Ökat midjemått

 

 

 

Sänkt blodkolesterol

 

 

 

Sänkta triglycerider i

 

 

 

bl d t

 

Beskrivning av utvalda biverkningar

 

 

Reaktioner vid injektionsstället

Under de dubbelblinda, kontrollerade faserna av de två långtidsstudierna observerades reaktioner vid injektionsstället. Reaktionerna var i allmänhet av lindrig till måttlig svårighetsgrad och avklingade med tiden. Debuten för smärta vid injektionsstället (incidens 5,1 %) var dag 2 (medianvärde) efter injektionen och durationen var 4 dagar (medianvärde).

I en öppen studie som jämförde biotillgängligheten för Abilify Maintena administrerat i deltoideus- eller glutealmuskeln var reaktioner relaterade till injektionsstället något vanligare för deltoideusmuskeln. Majoriteten av fallen var lindriga och förbättrades vid senare injektioner. Vid jämförelse med studier där Abilify Maintena injicerades i glutealmuskeln, förekom upprepad smärta vid injektionsstället oftare för deltoideusmuskeln.

Leukopeni

Neutropeni har rapporterats i det kliniska programmet för Abilify Maintena. Vanligen debuterade den dag 16 efter den första injektionen och hade en medianduration på 18 dagar.

Extrapyramidala symtom (EPS)

I studier på stabila patienter med schizofreni var Abilify Maintena associerat med en högre frekvens av EPS (18,4 %) än behandling med oralt aripiprazol (11,7 %). Akatisi var det vanligaste symtomet (8,2 %). Den debuterade i typfallet runt dag 10 efter den första injektionen och hade en medianduration på 56 dagar. Patienter med akatisi behandlades vanligen med antikolinerga läkemedel, primärt bensatropinmesilat och trihexyfenidyl. I mindre utsträckning behandlades akatisi med propranolol och bensodiazepiner (klonazepam och diazepam). Näst vanligast var biverkningar av parkinsonism-typ (6,9 % för Abilify Maintena, 4,15 % för oralt aripiprazol, tabletter 10-30 mg, respektive 3,0 % för placebo).

Dystoni

Klasseffekt: Symtom på dystoni, dvs. långvarig onormal kontraktion av muskelgrupper, kan förekomma hos känsliga individer under de första dagarna av behandlingen. Symtom på dystoni inkluderar spasm i halsmusklerna vilket i vissa fall utvecklas till trånghetskänsla i svalget, svårigheter att svälja och andas och/eller utstickande tunga. Även om dessa symtom kan uppträda vid låga doser, förekommer de mer frekvent och är mer svårartade med högpotenta läkemedel och vid högre doser av första generationens antipsykotiska läkemedel. En ökad risk för akut dystoni har setts hos manliga patienter och i yngre åldersgrupper.

Vikt

Under den dubbelblinda fasen med aktiv komparator i 38-veckors långtidsstudien var incidensen av

viktökning på ≥ 7 % från baslinjen till det sista besöket 9,5 % för Abilify Maintena-gruppen och 11,7 % för gruppen på oralt aripiprazol, 10-30 mg. Incidensen av viktminskning på ≥ 7 % från

baslinjen till det sista besöket var 10,2 % för Abilify Maintena-gruppen och 4,5 % för gruppen på oralt aripiprazol, tabletter 10-30 mg. Under den dubbelblinda, placebokontrollerade fasen i 52-veckors

långtidsstudien var incidensen av viktökning på ≥ 7 % från baslinjen till det sista besöket 6,4 % för Abilify Maintena-gruppen och 5,2 % för placebogruppen. Incidensen av viktminskning på ≥ 7 % från baslinjen till det sista besöket var 6,4 % för gruppen på Abilify Maintena och 6,7 % för

placebogruppen. Under den dubbelblinda behandlingen var medelförändringen av kroppsvikten från baslinjen till det sista besöket −0,2 kg för Abilify Maintena och −0,4 kg för placebo (p = 0,812).

Prolaktin

I kliniska studier för de godkända indikationerna och efter lansering observerades både höjningar och sänkningar av serumprolaktin relativt baseline med aripiprazol (avsnitt 5.1).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9Överdosering

Inga fall av överdosering som var associerade med biverkningar har rapporterats i kliniska studier på Abilify Maintena. Försiktighet måste iakttas för att undvika oavsiktlig injektion av detta läkemedel i ett blodkärl. Efter en bekräftad eller misstänkt oavsiktlig överdos/oavsiktlig intravenös administrering ska patienten observeras noggrant. Om något potentiellt medicinskt allvarligt tecken eller symtom utvecklas krävs monitorering som ska omfatta kontinuerlig EKG-monitorering. Den medicinska övervakningen och monitoreringen måste fortsätta tills patienten återhämtar sig.

En simulering av dosdumpning visade att den förutsagda mediankoncentrationen av aripiprazol når en topp på 4 500 ng/ml, motsvarande cirka 9 gånger det övre terapeutiska intervallet. I händelse av dosdumpning förutsägs aripiprazolkoncentrationerna sjunka snabbt till den övre gränsen för det terapeutiska fönstret efter cirka 3 dagar. Fram till dag 7 sjunker mediankoncentrationerna för aripiprazol ytterligare till koncentrationerna motsvarande dem efter en intramuskulär depotdos utan dosdumpning. Även om överdosering är mindre sannolik med parenterala än orala läkemedel, ges referensinformation för överdosering av oralt aripiprazol nedan.

Tecken och symtom

I kliniska studier och efter marknadsintroduktion har oavsiktlig eller avsiktlig akut överdosering med aripiprazol i monoterapi konstaterats hos vuxna patienter. Rapporterade doser uppskattades till

1260 mg (41 gånger högsta rekommenderade dagliga aripiprazoldos), utan några dödsfall. De potentiellt medicinskt viktiga tecken och symtom som observerats är letargi, förhöjt blodtryck, somnolens, takykardi, illamående, kräkningar och diarré. Därutöver har oavsiktlig överdosering av enbart aripiprazol (upp till 195 mg) till barn rapporterats utan dödlig utgång. De potentiellt medicinskt allvarliga tecken och symtom som rapporterades var somnolens, övergående medvetslöshet och extrapyramidala symtom.

Hantering av överdosering

Hanteringen av överdosering bör koncentreras på understödjande behandling, upprätthållande av fria luftvägar, syresättning och ventilering och hantering av symtom. Möjligheten att flera läkemedel är involverade bör beaktas. Kardiovaskulär övervakning bör därför genast inledas och bör omfatta oavbruten EKG-kontroll för att eventuella arytmier ska upptäckas. Efter en bekräftad eller misstänkt överdosering med aripiprazol måste man fortsätta en noggrann medicinsk övervakning och monitorering till dess patienten återhämtat sig.

Hemodialys

Även om det inte finns någon information om effekten av hemodialys vid behandling av överdosering av aripiprazol, är det osannolikt att hemodialys är till nytta vid behandling av överdosering, eftersom aripiprazol i hög grad binds till plasmaproteiner.

5.FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Neuroleptika, lugnande medel och sömnmedel; övriga neuroleptika, ATC- kod: N05AX12

Verkningsmekanism

Det har föreslagits att aripiprazols effekt vid schizofreni medieras genom en kombination av partiell agonistisk effekt på dopamin D2-receptorer och serotonin 5-HT1A-receptorer och antagonistisk effekt på serotonin 5-HT2A-receptorer. Aripiprazol uppvisade antagonistiska egenskaper i djurmodeller vid dopaminerg hyperaktivitet och agonistiska egenskaper vid dopaminerg hypoaktivitet. Aripiprazol uppvisar hög bindningsaffinitet in vitro för dopamin D2- och D3-, serotonin 5-HT1A- och 5-HT2A- receptorer och måttlig affinitet för dopamin D4-, serotonin 5-HT2C- och 5-HT7-, alfa-1-adrenerga och histamin H1-receptorer. Aripiprazol uppvisade även måttlig bindningsaffinitet för serotonintransportören och ingen märkbar affinitet för kolinerga muskarinreceptorer. Interaktion med andra receptorer än dopamin- och serotoninsubtyper kan förklara några av de övriga kliniska effekterna av aripiprazol.

Orala doser av aripiprazol i intervallet 0,5-30 mg, administrerade en gång dagligen till friska försökspersoner i 2 veckor, gav en dosberoende reduktion av bindningen av 11C-rakloprid (en D2/D3- receptorligand) till caudatus och putamen påvisad med positronemissionstomografi.

Klinisk effekt och säkerhet

Underhållsbehandling av schizofreni hos vuxna patienter

Effekten av Abilify Maintena vid underhållsbehandling av patienter med schizofreni fastställdes i två randomiserade, dubbelblinda långtidsstudier.

Den pivotala studien var en 38-veckors, randomiserad, dubbelblind studie med aktiv komparator designad för att fastställa effekt, säkerhet och tolerabilitet hos läkemedlet, administrerat som injektion en gång i månaden, som underhållsbehandling till vuxna patienter med schizofreni. Aktiv komparator var oralt aripiprazol, tabletter 10-30 mg en gång dagligen. Studien bestod av en screeningfas och

3 behandlingsfaser: övergångsfas, oral stabiliseringsfas och dubbelblind fas med aktiv kontroll.

662 patienter som uppfyllde inklusionskriterierna för den 38 veckor långa dubbelblinda fasen med aktiv komparator randomiserades till någon av 3 behandlingsgrupper för dubbelblind behandling: 1) Abilify Maintena 2) stabiliseringsdos av oralt aripiprazol 10-30 mg eller 3) långverkande aripiprazol för injektion 50 mg/25 mg. Fördelningen mellan grupperna var 2:2:1. Syftet med att inkludera en grupp med långverkande aripiprazol för injektion (50 mg/25 mg-dosen) var att testa analyskänsligheten i studiens ”non-inferiority”-design.

Resultaten av analysen av det primära effektmåttet visade att Abilify Maintena 400 mg/300 mg inte är underlägsen behandling med oralt aripiprazol, tabletter 10-30 mg. Det primära effektmåttet definierades som den uppskattade andelen patienter som upplevde ett nära förestående återfall fram till slutet av vecka 26 i den dubbelblinda fasen med aktiv komparator. Den uppskattade återfallsfrekvensen i slutet av vecka 26 var 7,12 % i Abilify Maintena-gruppen och 7,76 % i gruppen med oral aripiprazolbehandling, tabletter 10-30 mg, en skillnad på −0,64 %.

Fram till slutet av vecka 26 visades att behandlingen inte var underlägsen, mätt som skillnaden i den uppskattade andel patienter som fått ett nära förestående återfall. Den fördefinierade marginalen på 11,5 % undantogs. Det 95-procentiga konfidensintervallet var (−5,26; 3,99). Därför är Abilify Maintena inte underlägsen behandling med orala formuleringen av aripiprazol, tabletter 10-30 mg.

Den uppskattade andel patienter som upplevde ett nära förestående återfall fram till slutet av vecka 26 i Abilify Maintena-gruppen var 7,12 %, vilket var statistiskt signifikant lägre än i gruppen med långverkande aripiprazol för injektion 50 mg/25 mg (21,80 %; p = 0,0006). Således fastställdes att

Abilify Maintena visade överlägsenhet jämfört med långverkande aripiprazol för injektion 50 mg/25 mg och validiteten hos studiedesignen bekräftades.

Kaplan-Meier-kurvor för grupperna som fick Abilify Maintena, oralt aripiprazol 10-30 mg respektive långverkande aripiprazol för injektion 50 mg/25 mg, för tiden från randomisering till ett nära förestående återfall under den 38 veckor långa, dubbelblinda behandlingsfasen med aktiv komparator, visas i figur 1.

Figur 1 Plot av Kaplan-Meier-skattningen (product-limit-estimatorn) för tid till skov av psykotiska symtom/ nära förestående återfall

återfall

1,0

förestående

0,8

 

utan nära

0,6

0,4

patienter

0,2

Andel

0,0

 

IMD400/300 mg

ARIP 10-30 mg IMD 50/25 mg

Log-rank- tes t

ARIP IMD 400/300 mgvs. ARIP 10-30mg:p-värde 0,9920

ARIP IMD 400/300 mgvs. ARIP IMD 50/25 mg: p -värde< 0,0001

Antalpatienterutsattaförrisk

ARIP IMD400/300 mg ARIP 10-30 mg

ARIP IMD50/25 mg

 

Dagar efter randomisering

OBS!

ARIP IMD 400/300 mg = Abilify Maintena; ARIP 10-30 mg = oral aripiprazol; ARIP IMD 50/25 mg = långverkande för

 

injektion

Dessutom stödjer resultaten av en analys av PANSS (positive and negative syndrome scale score) att Abilify Maintena inte var underlägsen jämfört med oralt aripiprazol 10-30 mg.

Tabell 1 Total PANSS-poäng – förändring från baslinjen till vecka 38-LOCF: Randomiserat effekturval a, b

Total PANSS-poäng – förändring från baslinjen till vecka 38-LOCF:

Randomiserat effekturval a, b

 

Abilify Maintena

Oralt aripiprazol

Långverkande injektion med

 

400 mg/300 mg

10-30 mg/dag

aripiprazol

 

50 mg/25 mg

 

(n = 263)

(n = 266)

(n = 131)

Medelvärde

57,9 (12,94)

56,6 (12,65)

56,1 (12,59)

baslinjen (SD)

 

 

 

Medelvärde

-1,8 (10,49)

0,7 (11,60)

3,2 (14,45)

förändring (SD)

 

 

 

P-värde

Ej relevant

0,0272

0,0002

a:Negativ förändring av poäng indikerar förbättring.

b:Endast patienter med både baslinjevärde och minst ett värde efter baslinjen inkluderades. P-värdena beräknades från en jämförelse med avseende på förändring från baslinjen med kovariansanalys, med behandling som faktor och baslinjen som kovariat.

Den andra studien var en 52-veckors, randomiserad, dubbelblind utsättningsstudie utförd på amerikanska vuxna patienter med en aktuell diagnos på schizofreni. Studien bestod av en screeningfas och 4 behandlingsfaser: övergångsfas, oral stabiliseringsfas, Abilify Maintena-stabiliseringsfas och

dubbelblind placebokontrollerad fas. Patienter som uppfyllde kravet på oral stabilisering i den orala stabiliseringsfasen tilldelades till att på ett enkelblint sätt få Abilify Maintena och påbörjade en stabiliseringsfas med Abilify Maintena under minst 12 veckor och högst 36 veckor. Patienter som uppfyllde kriterierna för den dubbelblinda, placebokontrollerade fasen tilldelades slumpmässigt, i ett förhållande 2:1, till dubbelblind behandling med Abilify Maintena respektive placebo.

Den slutliga effektanalysen inkluderade 403 randomiserade patienter och 80 skov av psykotiska symtom/nära förestående återfall. I placebogruppen hade 39,6 % av patienterna progredierat till nära förestående återfall, medan det i Abilify Maintena-gruppen förekom nära förestående återfall hos 10 % av patienterna. Således hade patienterna i placebogruppen en 5,03 gånger högre risk för nära förestående återfall.

Prolaktin

I den dubbelblinda fasen med aktiv kontroll i 38-veckorsstudien observerades en genomsnittlig sänkning av prolaktinnivåerna i Abilify Maintena-gruppen (−0,33 ng/ml) jämfört med en genomsnittlig ökning i gruppen på oralt aripiprazol, tabletter 10-30 mg (0,79 ng/ml; p < 0,01) vid det sista besöket jämfört med baslinjen. Incidensen av Abilify Maintena-patienter med prolaktinnivåer > 1 gång den övre gränsen för normalintervallet vid någon bedömning var 5,4 %, jämfört med 3,5 % av patienterna på oralt aripiprazol, tabletter 10-30 mg. Manliga patienter hade i allmänhet en högre incidens än kvinnliga patienter i varje behandlingsgrupp.

I den dubbelblinda placebokontrollerade fasen av 52-veckorsstudien såg man en genomsnittlig sänkning av prolaktinnivåerna i Abilify Maintena-gruppen (−0,38 ng/ml) jämfört med en genomsnittlig ökning i placebogruppen (1,67 ng/ml) vid det sista besöket jämfört med baslinjen. Incidensen av Abilify Maintena-patienter med prolaktinnivåer > 1 gång den övre gränsen för normalintervallet var 1,9 % jämfört med 7,1 % för placebopatienterna.

Akutbehandling av schizofreni hos vuxna patienter

Effekten av Abilify Maintena hos vuxna patienter med akut återfall av schizofreni fastställdes i en kortvarig (12 veckor), randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie (n = 339).

Det primära effektmåttet (förändring av den totala PANSS-poängen från baslinjen till vecka 10) visade överlägsenhet för Abilify Maintena (n = 167) gentemot placebo (n = 172).

I likhet med den totala PANSS-poängen, uppvisade även poängen i PANSS-skalans positiva och negativa delskalor en förbättring (minskning) över tid gentemot baslinjen.

Tabell 2 Total PANSS-poäng förändring från baslinjen till vecka 10: Randomiserat effekturval

Total PANSS-poäng förändring från baslinjen till vecka 10:

Randomiserat effekturval a

 

Abilify Maintena

Placebo

 

400 mg/300 mg

 

Medelvärde vid baslinjen (SD)

102,4 (11,4)

103,4 (11,1)

 

n = 162

n = 167

Medelvärdesförändring, minsta

-26,8 (1,6)

-11,7 (1,6)

kvadratmetoden (SE)

n = 99

n = 81

P-värde

< 0,0001

 

Behandlingsskillnadb (95 % KI)

-15,1 (-19,4; -10,8)

 

aData analyserades med hjälp av MMRM (mixed model repeated measures). Analysen innefattade endast försökspersoner som randomiserats till behandling, fått minst en injektion, genomgått bedömning vid baslinjen samt åtminstone en effektbedömning sedan baslinjen.

bSkillnaden (Abilify Maintena minus placebo) i medelvärdesförändring från baslinjen enligt minsta kvadratmetoden.

Abilify Maintena uppvisade också en statistiskt signifikant förbättring av symtom representerade av CGIS-poäng från baslinjen till vecka 10.

Personlig och social funktion bedömdes med PSP-skalan (Personal and Social Performance). PSP är en validerad klinikerbedömd skala som mäter personlig och social funktion inom fyra domäner: socialt nyttiga aktiviteter (t.ex. arbete och studier), personliga och sociala förhållanden, egenvård samt

störande och aggressiva beteenden. Det fanns en statistiskt signifikant behandlingsskillnad till fördel för Abilify Maintena 400 mg/300 mg jämfört med placebo vid vecka 10 (+7,1; p < 0,0001; 95 % KI: 4,1; 10,1 vid användning av en ANCOVA-modell (LOCF)).

Säkerhetsprofilen överensstämde med den som redan är känd för Abilify Maintena. Det fanns ändå skillnader mot vad som iakttagits vid användning i underhållsbehandling av schizofreni. I en kortvarig (12 veckor), randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie med försökspersoner som behandlades med Abilify Maintena 400 mg/300 mg, var viktökning och akatisi de symtom som uppvisade åtminstone dubbelt så hög förekomst som vid placebo. Förekomsten av viktuppgång med ≤7 % från baslinjen till sista besöket (vecka 12) var 21,5 % för Abilify Maintena jämfört med placebogruppens 8,5 %. Akatisi var det vanligast observerade EPS-symtomet (Abilify Maintena

11,4 % och placebogruppen 3,5 %).

Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för Abilify Maintena för alla grupper av den pediatriska populationen för schizofreni (information om pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2).

5.2Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Absorptionen av aripiprazol till systemcirkulationen är långsam och utdragen efter administrering av Abilify Maintena, p.g.a. låg löslighet för aripiprazolpartiklarna. Den genomsnittliga absorptionshalveringstiden för Abilify Maintena är 28 dagar. Absorptionen av aripiprazol från intramuskulär depotberedning var fullständig i förhållande till den intramuskulära standardberedningen (med omedelbar frisättning). De dosjusterade Cmax-värdena för depotberedningen var cirka 5 % av Cmax för den intramuskulära standardberedningen. Efter administrering av en engångsdos av Abilify Maintena i deltoideus- respektive glutealmuskeln var absorptionsgraden (AUC) jämförbar mellan de båda injektionsställena, men absorptionshastigheten (Cmax) var högre efter administrering i deltoideusmuskeln. Efter upprepade intramuskulära doser stiger plasmakoncentrationerna av aripiprazol successivt till en maximal plasmakoncentration efter ett median-tmax på 7 dagar för glutealmuskeln och 4 dagar för deltoideusmuskeln. För typiska försökspersoner uppnåddes för båda administreringsställena steady-state-koncentrationer i och med den fjärde dosen. Mindre än dosproportionella ökningar av koncentrationerna av aripiprazol och dehydroaripiprazol och AUC-parametrarna observeras efter månatliga injektioner av Abilify Maintena på 300-400 mg.

Distribution

Baserat på resultat från studier med oral administrering av aripiprazol distribueras aripiprazol i stor utsträckning i hela kroppen med en skenbar distributionsvolym på 4,9 l/kg, vilket tyder på en omfattande extravaskulär distribution. Vid terapeutiska koncentrationer är aripiprazol och dehydroaripiprazol till mer än 99 % bundna till serumproteiner, huvudsakligen till albumin.

Metabolism

Aripiprazol metaboliseras i stor utsträckning i levern, primärt genom tre metaboliseringsvägar: dehydrogenering, hydroxylering och N-dealkylering. Baserat på in vitro-studier är CYP3A4- och CYP2D6-enzymerna ansvariga för dehydrogenering och hydroxylering av aripiprazol, och N- dealkylering katalyseras av CYP3A4. Aripiprazol är den dominerande läkemedelsmolekylen i systemcirkulationen. Efter administrering av multipla doser av Abilify Maintena står den aktiva metaboliten dehydroaripiprazol för cirka 29,1-32,5 % av aripiprazol-AUC i plasma.

Eliminering

Efter administrering av multipla doser på 400 mg eller 300 mg av Abilify Maintena var den genomsnittliga terminala halveringstiden för aripiprazol 46,5 respektive 29,9 dagar, förmodligen på grund av att kinetiken begränsas av absorptionshastigheten. Efter en oral engångsdos av [14C]-märkt aripiprazol återfanns ungefär 27 % av administrerad radioaktivitet i urin och ungefär 60 % i faeces. Mindre än 1 % av oförändrad aripiprazol utsöndrades i urinen och ungefär 18 % återfanns oförändrad i faeces.

Farmakokinetik för speciella patientgrupper

Långsamma CYP2D6-metaboliserare

Baserat på populationsfarmakokinetisk utvärdering av Abilify Maintena var total clearance för aripiprazol 3,71 l/h hos snabba CYP2D6-metaboliserare och cirka 1,88 l/h (cirka 50 % lägre) hos långsamma CYP2D6-metaboliserare (för dosrekommendation, se avsnitt 4.2).

Äldre

Efter oral administrering av aripiprazol finns det inga skillnader i farmakokinetik för aripiprazol mellan friska äldre och yngre vuxna försökspersoner. På likartat sätt fanns det ingen påvisbar effekt av ålder vid en populationsfarmakokinetisk analys av Abilify Maintena hos patienter med schizofreni.

Kön

Efter oral administrering av aripiprazol finns det inga skillnader i farmakokinetik för aripiprazol mellan friska manliga och kvinnliga försökspersoner. På likartat sätt fanns det ingen kliniskt relevant effekt av kön vid en populationsfarmakokinetisk analys av Abilify Maintena i kliniska studier på patienter med schizofreni.

Rökning

Populationsfarmakokinetisk utvärdering av oral aripiprazol har inte visat några evidens för kliniskt relevanta effekter av rökning på farmakokinetiken för aripiprazol.

Etnisk bakgrund

Populationsfarmakokinetisk utvärdering visade inga evidens för rasrelaterade skillnader hos farmakokinetiken för aripiprazol.

Nedsatt njurfunktion

I en singeldosstudie med oral administrering av aripiprazol visade sig de farmakokinetiska egenskaperna hos aripiprazol och dehydroaripiprazol vara likartade hos patienter med svår njursjukdom jämfört med hos unga friska försökspersoner.

Nedsatt leverfunktion

En singeldosstudie med oral administrering av aripiprazol till patienter med varierande grad av levercirros (Child-Pugh klass A, B och C) visade inte någon signifikant effekt av nedsatt leverfunktion på farmakokinetiken för aripiprazol och dehydroaripiprazol, men i studien ingick endast 3 patienter med levercirros klass C, vilket inte är tillräckligt för att dra slutsatser om deras metaboliseringsförmåga.

5.3Prekliniska säkerhetsuppgifter

Den toxikologiska profilen för aripiprazol administrerat till försöksdjur genom intramuskulär injektion är i stort sett lik den som ses efter oral administrering vid jämförbara plasmanivåer. Vid intramuskulär injektion observerades dock ett inflammatoriskt svar på injektionsstället, som utgjordes av granulomatös inflammation, foci (avlagringar av läkemedel), cellinfiltrat, ödem (svullnad) och fibros (hos apor). Dessa effekter avtog successivt när dosering upphörde.

Gängse studier av säkerheten hos oralt administrerat aripiprazol avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet, karcinogenicitet reproduktionseffekter och effekter på utveckling visar inte några särskilda risker för människa.

Oralt aripiprazol

För oralt aripiprazol observerades toxikologiskt signifikanta effekter endast vid doser eller exponeringar som i tillräckligt hög grad översteg den maximala humana dosen eller exponeringen, vilket tyder på att dessa effekter var begränsade eller saknade relevans för klinisk användning. De omfattade dosberoende adrenokortikal toxicitet hos råttor efter 104 veckors oral administrering vid cirka 3 till 10 gånger genomsnittlig AUC vid steady-state vid den maximala rekommenderade humana dosen samt ökning av adrenokortikala karcinom och kombinationen adrenokortikala adenom/karcinom hos honråttor vid cirka 10 gånger genomsnittlig AUC vid steady-state vid den maximala rekommenderade humana dosen. Den högsta icke-karcinogena exponeringen hos honråttor var cirka

7 gånger den humana exponeringen vid den rekommenderade dosen.

I studier på apa sågs gallsten till följd av utfällning av sulfatkonjugat av aripiprazols hydroxylerade metaboliter efter upprepad oral dosering med 25-125 mg/kg/dag aripiprazol eller ca 16-81 ggr den maximala rekommenderade dosen till människa uttryckt som mg/m2.

Koncentrationerna av sulfatkonjugat av hydroxiaripiprazol i human galla vid den högsta rekommenderade dosen, 30 mg per dag, var dock inte mer än 6 % av de gallkoncentrationer som påträffades hos apor i 39-veckorsstudien och ligger klart under (6 %) gränserna för dessas löslighet in vitro.

I allmäntoxicitetsstudier på unga råttor och hundar var toxicitetsprofilen för aripiprazol jämförbar med den som observeras hos vuxna djur, och det fanns inga evidens för neurotoxicitet eller negativa effekter på utvecklingen.

Baserat på resultat från en fullständig uppsättning av gängse gentoxicitetstester betraktades aripiprazol som icke genotoxiskt. Aripiprazol försämrade inte fertiliteten i reproduktionstoxikologiska studier.

Utvecklingstoxiska effekter, till exempel dosberoende försenad ossifikation hos fostret och eventuellt teratogena effekter, observerades hos råttor vid doser som gav subterapeutisk exponering (baserat på AUC) och hos kaniner vid doser som gav exponeringar som var cirka 3 och 11 gånger genomsnittlig AUC vid steady-state vid den maximala rekommenderade kliniska dosen. Vid liknande doser som orsakade utvecklingstoxiska effekter sågs även maternell toxicitet.

6.FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1Förteckning över hjälpämnen

Pulver

Karmellosnatrium

Mannitol

Natriumdivätefosfatmonohydrat

Natriumhydroxid

Vätska

Vatten för injektionsvätskor

6.2Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3Hållbarhet

3 år

Efter beredning

Abilify Maintena 300 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension Abilify Maintena 400 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension Beredd lösning har visat sig vara kemiskt och fysikaliskt stabil i 4 timmar vid 25 °C. Ur mikrobiologisk synvinkel bör produkten användas omedelbart, såvida inte öppnings- /beredningsmetoden eliminerar risken för mikrobiologisk kontaminering.

Om läkemedlet inte används omedelbart ansvarar användaren för förvaringstiden och förvaringsbetingelserna. Skaka injektionsflaskan kraftigt i minst 60 sekunder för att återsuspendera innehållet före injektion. Förvara inte den beredda suspensionen i sprutan.

Abilify Maintena 300 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension i förfylld spruta Abilify Maintena 400 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension i förfylld spruta Om injektionen inte ges omedelbart efter beredning kan sprutan förvaras < 25 °C i upp till 2 timmar. Skaka sprutan kraftigt i minst 20 sekunder för återsuspendering före injektion om sprutan har lämnats under längre tid än 15 minuter.

6.4Särskilda förvaringsanvisningar

Får ej frysas.

Abilify Maintena 300 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension i förfylld spruta Abilify Maintena 400 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension i förfylld spruta Förvara den förfyllda sprutan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter beredning finns i avsnitt 6.3.

6.5Förpackningstyp och innehåll

Injektionsflaska

Injektionsflaska av typ-I-glas försluten med en laminerad gummipropp och förseglad med en flip-off- kapsyl av aluminium.

Vätska

2 ml injektionsflaska av typ-I-glas försluten med en laminerad gummipropp och förseglad med en flip- off-kapsyl av aluminium.

Endosförpackning

Varje enkelförpackning innehåller en injektionsflaska med pulver, en 2 ml injektionsflaska med vätska, en 3 ml luerlockspruta med i förväg fastsatt 38 mm, 21 gauge injektionsnål med nålskydd, en 3 ml luerlockspruta för engångsbruk, en adapter till injektionsflaskan och tre injektionsnålar: en

25 mm, 23 gauge, en 38 mm, 22 gauge och en 50 mm, 21 gauge.

Flerdosförpackning

Förpackning med 3 endosförpackningar.

Förfylld spruta

Förfylld spruta av typ-I-glas innehållande pulver i den främre kammaren och vätska i den bakre kammaren.

Endosförpackning

Varje enkelförpackning innehåller en förfylld spruta och tre injektionsnålar: en 25 mm, 23 gauge, en 38 mm, 22 gauge och en 50 mm, 21 gauge.

Flerdosförpackning

Förpackning med 3 endosförpackningar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Fullständiga anvisningar för användning och hantering av Abilify Maintena återfinns i bipacksedeln (information avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal).

7.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

Gallions, Wexham Springs, Framewood Road,

Wexham, SL3 6PJ - Storbritannien

8.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Abilify Maintena 300 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension EU/1/13/882/001

EU/1/13/882/003

Abilify Maintena 400 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension EU/1/13/882/002

EU/1/13/882/004

Abilify Maintena 300 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension i förfylld spruta EU/1/13/882/005

EU/1/13/882/007

Abilify Maintena 400 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension i förfylld spruta EU/1/13/882/006

EU/1/13/882/008

9.DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 15 november 2013

10.DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

{MM/ÅÅÅÅ}

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel