Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acomplia (rimonabant) – Bipacksedel - A08AX01

Updated on site: 05-Oct-2017

Namn på medicineringAcomplia
ATC-kodA08AX01
Ämnerimonabant
Tillverkaresanofi-aventis

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

ACOMPLIA 20 mg filmdragerade tabletter

(rimonabant)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

-Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

-Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

-Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kanförsäljningskada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

-Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

-Det rekommenderas att du delger släktingar eller andra närstående personer informationen i denna bipacksedel.

2.

Innan du tar ACOMPLIA

för

3.

Hur du tar ACOMPLIA

4.

Eventuella biverkningar

5.

Hur ACOMPLIA ska förvaras

 

6.

Övriga upplysningar

 

1. VAD ACOMPLIA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDSgodkäntFÖR

Den aktiva substansen i ACOMPLIA är rimonabant. Den verkar genom att blockera särskilda receptorer s.k. CB1-receptorer, som finns i hjärnanlängreoch i fettvävnad. ACOMPLIA används för behandling av feta, eller överviktiga patienter med samtidig förekomst av riskfaktorer som diabetes eller höga nivåer av fetter i blodet som kallas lipider (dyslipidemi; främst kolesterol och triglycerider), som ett komplement till diet och motion.

2.

 

 

inte

INNAN DU TAR ACOMPLIA

Ta inte ACOMPLIA

är

 

-

om du lider av depression

 

 

 

-

om du behandlas för depression

Tala med din läkareLäkemedletinnan du börjar ta detta läkemedel:

-

om du är allergisk (överkänslig) mot rimonabant eller något av övriga innehållsämnen i

 

ACOMPLIA,

 

 

-

om du ammar.

 

 

Var särskilt försiktig med ACOMPLIA

-om du tidigare har haft depression eller självmordstankar

-om du har nedsatt leverfunktion

-om du har allvarligt nedsatt njurfunktion

-om du har diabetes (se avsnitt 4)

-om du har pågående epilepsibehandling

-om du är yngre än 18 år. Information om användning av ACOMPLIA hos personer yngre än 18 år saknas.

Allvarliga psykiatriska reaktioner inkluderande depression och humörsvängningar har rapporterats hos patienter som behandlats med ACOMPLIA (se avsnittet EVENTUELLA BIVERKNINGAR).

Om du upplever symtom på depression (se nedan) under behandlingen med ACOMPLIA, ska du kontakta din läkare och avbryta behandlingen.

Symtom som kan sättas i samband med depression kan vara:

Sorgsenhet, sänkt stämningsläge; bristande intresse för aktiviteter som tidigare upplevts som lustfyllda; agitation; irritabilitet; förlångsammat, hämmat uppträdande; nedsatt koncentration; ångest; sömnsvårigheter (insomni); tankar eller uttalade tankar om död eller självmord.

Informera läkaren om något av ovanstående symtom uppstår eller förvärras efter att behandlingen har påbörjats.

Användning av andra läkemedel

Effekten av ACOMPLIA ökar vid samtidigt intag av vissa läkemedel (s.k. CYP3A4-hämmare) som:

-

itrakonazol (medel mot svampinfektion)

försäljning

-

ketokonazol (medel mot svampinfektion)

 

-

ritonavir (medel för behandling av HIV-infektion)

 

-

telitromycin (antibiotikum)

 

-

klaritromycin (antibiotikum)

 

-

nefazodon (medel mot depression)

 

andra läkemedel, även receptfria sådana, som johannesört, rifampicin (antibiotikum), läkemedel för viktminskning, läkemedel för att förbättra blodlipider (fetter), läkemedel mot diabetes och läkemedel för att behandla epilepsi (t.ex. fenytoin, fenobarbital, karbamazepin) eller depression.

för Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar ellergodkäntnyligen har tagit ovanstående läkemedel eller

Graviditet och amning

ACOMPLIA bör inte användas under graviditet.

längre Körförmåga och användning av maskinerinte

Kontakta omedelbart läkare om du blir gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att bli gravid medan du tar ACOMPLIA.

Ta inte detta läkemedel om du ammar. Informera din läkare om du ammar eller om du planerar att amma ditt barn.

Vid rekommenderad dos förväntas inte ACOMPLIA minska förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Viktig information om något innehållsämneär i ACOMPLIA

ACOMPLIA tabletter innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar dennaLäkemedletmedicin.

3. HUR DU TAR ACOMPLIA

Ta alltid ACOMPLIA enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Vanlig dos är en tablett à 20 mg att tas en gång dagligen på morgonen före frukost. Tabletten ska sväljas hel.

Du måste påbörja och fortsätta med en diet med minskat kaloriinnehåll samt följa ett program för av fysisk aktivitet som krävs och som passar dina speciella förutsättningar och allmänna hälsa.

fysisk aktivitet för att uppnå bästa resultat. Din läkare bör rekommendera vilken typ av diet och grad

Intag av ACOMPLIA med mat och dryck

ACOMPLIA ska tas en gång dagligen på morgonen före frukost.

Om du har tagit för stor mängd av ACOMPLIA

Om du har tagit för stor mängd av ACOMPLIA, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Om du har glömt att ta ACOMPLIA

Ta tabletten så snart du kommer ihåg den, men ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Mycket vanliga biverkningar, som förekommer hos fler än 1 av 10, och har inträffat hos patienter som behandlats med ACOMPLIA inkluderar:

Liksom alla läkemedel kan ACOMPLIA orsaka biverkningar men alla användareförsäljningbehöver inte få dem.

illamående och övre luftvägsinfektion.

Vanliga biverkningar som förekommer hos fler än 1 av 100 men färre än 1 av 10, och som har inträffat

hos patienter som behandlats med ACOMPLIA inkluderar:

magbesvär, kräkning, sömnsvårigheter, oro, depression, irritabilitet, yrsel, diarré, ångest, klåda,

överdriven svettning, muskelkramper eller krampanfall, trötthet, blåmärken, smärta och inflammation i

blodsocker).

godkänt

(minskad känslighet eller

senor (tendinit), minnesförlust, ryggvärk (ischias), förändrad känslighetför

onormal sveda eller stickningar) i händer och fötter, blodvallningar, fall, influensa och ledstukning.

Mindre vanliga biverkningar, som förekommer hos färre än 1 av 100 men fler än 1 av 1000, och har inträffat hos patienter som behandlats med ACOMPLIA inkluderar:

sömnighet (letargi), darrningar, nattsvettningar, paniksymtom, hicka, ilska, rastlöshet (dysfori), känslostörning, självmordstankar, aggressivitet eller aggressivt beteende, hypoglykemi (lågt

Sällsynta biverkningar, som förekommer hos färre än 1 av 1000, och har inträffat hos patienter som

behandlats med ACOMPLIA inkluderar: hallucinationer.

 

Efter att läkemedlet godkänts har följande biverkningar rapporterats (okänd frekvens):

 

inte

(tankestörning), paranoia, hudutslag,

Kramper, uppmärksamhetsstörningar, vanföreställningarlängre

huvudvärk och magont.

 

 

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.är

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

5. HUR ACOMPLIALäkemedletSKA FÖRVARAS

Används före utgångsdatum som anges på ytterförpackningen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör

med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är rimonabant. En filmdragerad tablett innehåller 20 mg rimonabant. Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: majsstärkelse, laktosmonohydrat, povidon K 30 (E1201), kroskarmellosnatrium (E468), natriumlaurilsulfat (E487), mikrokristallin cellulosa (E460), magnesiumstearat.

Tablettdragering: laktosmonohydrat, hypromellos 15 mPa.s (E464), titandioxid (E171), makrogol

3000.

försäljning

 

Tablettpolering: karnaubavax (E903).

 

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

ACOMPLIA 20 mg tillhandahålls som droppformade, vita filmdragerade tabletter präglade med ”20” på ena sidan.

ACOMPLIA förekommer i blisterförpackningar med 14, 28, 30, 56, 84, 90 eller 98 tabletter, i perforerade endosblisterförpackningar med 70 x 1 tabletter och i vita plastburkar med 28, 98 eller 500

tabletter.

för

 

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Frankrike

 

 

 

 

godkänt

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

Innehavare av godkännande för försäljning

 

sanofi-aventis

 

 

 

 

 

174, avenue de France

 

 

 

 

F-75013 Paris

 

 

 

längre

 

Frankrike

 

 

 

 

Tillverkare

 

 

 

 

 

Sanofi Winthrop Industrie

 

 

 

 

30-36, avenue Gustave Eiffel – BP 27166

 

 

F-37071 Tours Cedex 2

 

inte

 

 

sanofi-aventis S.p.A.

är

 

 

 

 

 

Strada Statale 17, Km 22

 

 

 

67019 Scoppito (AQ)

 

 

 

 

 

 

 

Italien

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Ireland Läkemedlet
sanofi-aventis Ireland Ltd. Tel: +353 (0) 1 403 56 00
Ísland
Vistor hf.
Sími: +354 535 7000
Italia sanofi-aventis S.p.A. Tel: +39 02 393 91

België/Belgique/ Belgien sanofi-aventis Belgium Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

България

sanofi-aventis Bulgaria EOOD Тел.: +359 (0)2 970 53 00

Česká republika sanofi-aventis, s.r.o. Tel: +420 233 086 111

Danmark

sanofi-aventis Denmark A/S Tlf: +45 45 16 70 00

Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tel: +49 (0)180 2 222010

Eesti

sanofi-aventis Estonia OÜ Tel: +372 627 34 88

Ελλάδα sanofi-aventis AEBE

Τηλ: +30 210 900 16 00

España sanofi-aventis, S.A. Tel: +34 93 485 94 00

France

 

sanofi-aventis France

 

Tél: 0 800 222 555

är

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63

inte23

längre

Luxembourg/Luxemburg sanofi-aventis Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

Magyarország

sanofi-aventis zrt., Magyarország

Tel.: +36 1 505 0050

Norge

försäljning

Malta

 

sanofi-aventis Malta Ltd. Tel: +356 21493022

Nederland

sanofi-aventis Netherlands B.V. Tel: +31 (0)182 557 755

 

för

sanofi-aventis Norge AS

Tlf: +47 67 10 71 00

godkänt

 

Österreich sanofi-aventis GmbH Tel: +43 1 80 185 – 0

Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o. Tel: +48 22 541 46 00

Portugal

sanofi-aventis - Produtos Farmacêuticos, S.A. Tel: +351 21 35 89 400

România

sanofi-aventis România S.R.L. Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Slovenija sanofi-aventis d.o.o. Tel: +386 1 560 48 00

Slovenská republika

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 57 103 777

Suomi/Finland sanofi-aventis Oy

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

Κύπρος

Sverige

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

sanofi-aventis AB

Τηλ: +357 22 871600

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Latvija

United Kingdom

sanofi-aventis Latvia SIA

sanofi-aventis

Tel: +371 67 33 24 51

Tel: +44 (0) 1483 505 515

Lietuva

UAB sanofi-aventis Lietuva

Tel: +370 5 2755224

Denna bipacksedel godkändes senast

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska hemsida http://www.emea.europa.eu/ .

 

 

 

längre

godkänt

 

 

inte

 

 

är

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

 

försäljning

läkemedelsmyndighetens (EMEAs)

för

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel