Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adasuve (loxapine) – Märkning - N05AH01

Updated on site: 05-Oct-2017

Namn på medicineringAdasuve
ATC-kodN05AH01
Ämneloxapine
TillverkareFerrer Internacional s.a.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG

1.LÄKEMEDLETS NAMN

ADASUVE 4,5 mg inhalationspulver, avdelad dos loxapin

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje inhalator ger 4,5 mg loxapin.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Inhalationspulver, avdelad dos

1 endosinhalator

5 endosinhalatorer

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

För inhalation.

Endast för engångsbruk.

Denna produkt är förpackad i en förseglad påse och ska vara kvar i påsen tills den ska användas.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

EXP

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalpåsen tills den ska användas. Ljus- och fuktkänslig.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande lokala anvisningar.

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Ferrer Internacional, S.A.

Gran Vía Carlos III, 94

08028- Barcelona

Spanien

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/823/001 (5 endosinhalatorer)

EU/1/13/823/003 (1 endosinhalator)

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Braille krävs ej.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ INNERFÖRPACKNINGEN

PÅSE

1. LÄKEMEDLETS NAMN

ADASUVE 4,5 mg inhalationspulver loxapin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje inhalator ger 4,5 mg loxapin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Inhalationspulver

En endosinhalator

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Bruksanvisning finns inuti.

Läs bipacksedeln före användning.

Öppna inte påsen förrän produkten ska användas. För inhalation.

Bruksanvisning.

Läs följande 5 steg innan ADASUVE ges till en patient:

1. Öppna påsen. Öppna inte påsen förrän produkten ska användas.

Riv upp foliepåsen och ta ut inhalatorn ur förpackningen.

2. Dra i fliken.

Dra kraftigt i plastfliken på inhalatorns baksida. Den gröna lampan tänds som visar att inhalatorn är klar att användas.

Använd inom 15 minuter efter att fliken tagits bort (eller innan den gröna lampan släckts), annars inaktiveras inhalatorn automatiskt.

Instruera patienten följande:

3. Andas ut.

Håll inhalatorn på avstånd från munnen och andas ut helt för att tömma lungorna.

4. Andas in.

Andas in genom munstycket med ett jämnt, djupt andetag.

VIKTIGT: Kontrollera att den gröna lampan släcks när patienten har andats in.

5. Håll andan.

Ta bort munstycket från munnen och håll andan en kort stund.

Obs: Om den gröna lampan fortsätter lysa när patienten har andats in, be patienten upprepa steg 3 till 5.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Använd inte till patienter med astma eller KOL eller akuta respiratoriska symtom.

En kortverkande bronkdilaterande beta-agonist ska finnas tillgänglig för behandling av eventuell bronkospasm. Patienten ska observeras under den första timmen efter varje dos avseende tecken och symtom på bronkospasm.

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalpåsen tills den ska användas. Ljus- och fuktkänslig.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande lokala anvisningar.

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Ferrer Internacional, S.A.

Gran Vía Carlos III, 94

08028- Barcelona

Spanien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/823/001 (5 endosinhalatorer)

EU/1/13/823/003 (1 endosinhalator)

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

ANORDNINGENS KÅPA

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

ADASUVE 4,5 mg inhalationspulver loxapin

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

4,5 mg

6.ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG

1. LÄKEMEDLETS NAMN

ADASUVE 9,1 mg inhalationspulver, avdelad dos loxapin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje inhalator ger 9,1 mg loxapin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Inhalationspulver, avdelad dos

1 endosinhalator

5 endosinhalatorer

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

För inhalation.

Endast för engångsbruk.

Denna produkt är förpackad i en förseglad påse och ska vara kvar i påsen tills den ska användas.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalpåsen tills den ska användas. Ljus- och fuktkänslig.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande lokala anvisningar.

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Ferrer Internacional, S.A.

Gran Vía Carlos III, 94

08028- Barcelona

Spanien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/823/002 (5 endosinhalatorer)

EU/1/13/823/004 (1 endosinhalator)

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Braille krävs ej.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ INNERFÖRPACKNINGEN

PÅSE

1. LÄKEMEDLETS NAMN

ADASUVE 9,1 mg inhalationspulver loxapin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje inhalator ger 9,1 mg loxapin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Inhalationspulver

En endosinhalator

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Bruksanvisning finns inuti.

Läs bipacksedeln före användning.

Öppna inte påsen förrän produkten ska användas. För inhalation.

Bruksanvisning.

Läs följande 5 steg innan ADASUVE ges till en patient:

1. Öppna påsen. Öppna inte påsen förrän produkten ska användas.

Riv upp foliepåsen och ta ut inhalatorn ur förpackningen.

2. Dra i fliken. Dra kraftigt i plastfliken på inhalatorns baksida. Den gröna lampan tänds som visar att inhalatorn är klar att användas.

Använd inom 15 minuter efter att fliken tagits bort (eller innan den gröna lampan släckts), annars inaktiveras inhalatorn automatiskt.

Instruera patienten följande:

3. Andas ut. Håll inhalatorn på avstånd från munnen och andas ut helt för att tömma lungorna.

4. Andas in. Andas in genom munstycket med ett jämnt, djupt andetag.

VIKTIGT: Kontrollera att den gröna lampan släcks när patienten har andats in.

5. Håll andan. Ta bort munstycket från munnen och håll andan en kort stund.

Obs: Om den gröna lampan fortsätter lysa när patienten har andats in, be patienten upprepa steg 3 till 5.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Använd inte till patienter med astma eller KOL eller akuta respiratoriska symtom.

En kortverkande bronkdilaterande beta-agonist ska finnas tillgänglig för behandling av eventuell bronkospasm. Patienten ska observeras under den första timmen efter varje dos avseende tecken och symtom på bronkospasm.

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalpåsen tills den ska användas. Ljus- och fuktkänslig.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande lokala anvisningar.

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Ferrer Internacional, S.A.

Gran Vía Carlos III, 94

08028- Barcelona

Spanien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/823/002 (5 endosinhalatorer)

EU/1/13/823/004 (1 endosinhalator)

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

ANORDNINGENS KÅPA

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

ADASUVE 9,1 mg inhalationspulver loxapin

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

9,1 mg

6. ÖVRIGT

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel