Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Välj språk

Adcirca (Tadalafil Lilly) (tadalafil) – Märkning - G04BE08

Updated on site: 05-Oct-2017

Namn på medicineringAdcirca (Tadalafil Lilly)
ATC-kodG04BE08
Ämnetadalafil
TillverkareEli Lilly Nederland B.V.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG

1.LÄKEMEDLETS NAMN

ADCIRCA 20 mg filmdragerade tabletter tadalafil

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En filmdragerad tablett innehåller 20 mg tadalafil.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Laktos

Se bipacksedeln för ytterligare information.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

28 filmdragerade tabletter

56 filmdragerade tabletter

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Förvaras vid högst 30°C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Nederländerna

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/08/476/005-006

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

ADCIRCA 20 mg

17.UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTERS ELLER STRIPS

1. LÄKEMEDLETS NAMN

ADCIRCA 20 mg tabletter tadalafil

2.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Lilly

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.ÖVRIGT

Mån, Tis, Ons, Tors, Fre, Lör, Sön

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel