Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Välj språk

Adjupanrix (Pandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals) (split influenza virus, inactivated,...) – Produktresumé - J07BB02

Updated on site: 05-Oct-2017

Namn på medicineringAdjupanrix (Pandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals)
ATC-kodJ07BB02
Ämnesplit influenza virus, inactivated, containing antigen: A/VietNam/1194/2004 (H5N1) like strain used (NIBRG-14)
TillverkareGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Adjupanrix, suspension och emulsion till injektionsvätska, emulsion Pandemiskt influensavaccin (H5N1) (spjälkat virus, inaktiverat, med adjuvans)

2.KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Efter blandning erhålls en dos (0,5 ml) som innehåller:

Inaktiverat, spjälkat influensavirus, innehållande antigen* motsvarande:

A/VietNam/1194/2004 (H5N1)-liknande stam (NIBRG-14)

3,75 mikrogram**

*odlat i ägg

**hemagglutinin

Detta vaccin uppfyller WHO:s rekommendationer och EU:s beslut för pandemin.

Adjuvans AS03 innehåller skvalen (10,69 milligram), DL-α-tokoferol (11,86 milligram) och polysorbat 80 (4,86 milligram).

När injektionsflaskorna med suspension och emulsion blandas erhålls en flerdosbehållare. Se avsnitt 6.5 angående antal doser per injektionsflaska.

Hjälpämne med känd effekt:

Vaccinet innehåller 5 mikrogram tiomersal (se avsnitt 4.4).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.LÄKEMEDELSFORM

Suspension och emulsion till injektionsvätska, emulsion

Suspensionen är en färglös, ljus, svagt grumlig vätska.

Emulsionen är en vitaktig till gulaktig, homogen, mjölkig vätska.

4.KLINISKA UPPGIFTER

4.1Terapeutiska indikationer

Influensaprofylax vid en officiellt deklarerad pandemisituation. Adjupanrix ska användas i enlighet med officiella riktlinjer.

4.2Dosering och administreringssätt

Dosering

Personer som inte tidigare vaccinerats med Prepandrix Vuxna från 18 års ålder:

En dos om 0,5 ml ges vid utsatt datum.

En andra dos om 0,5 ml bör ges efter ett intervall om minst tre veckor och upp till tolv månader efter den första dosen för maximal effekt.

Mycket begränsade data tyder på att vuxna i åldern >80 år kan behöva en dubbel dos av Adjupanrix vid utsatt datum samt igen efter ett intervall om minst tre veckor för att erhålla ett immunsvar (se avsnitt 5.1).

Personer som tidigare vaccinerats med en eller två doser av Prepandrix innehållande HA från en annan genetisk grupp (clade) av samma influensasubtyp som det pandemiska influensaviruset:

Vuxna från 18 års ålder: en dos om 0,5 ml vid utsatt datum.

Pediatrisk population

Det finns begränsade säkerhets- och immunogenicitetsdata från administrering av Adjupanrix och administrering av en halv dos av samma vaccin (dvs 1,875 µg HA och halva mängden AS03- adjuvans) vid dag 0 och 21 till barn i åldrarna 3-9 år.

För närvarande tillgänglig data beskrivs i avsnitt 4.4, 4.8 och 5.1 men ingen rekommendation för dosering kan göras.

För ytterligare information, se avsnitt 4.4, 4.8 och 5.1.

Administreringssätt

Vaccinet ges som intramuskulär injektion.

Om dubbla doser ges ska den andra injektionen ges i motsatt arm företrädesvis i deltoideusmuskeln eller anterolateralt i låret (beroende på muskelmassa).

Anvisningar om beredning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.6.

4.3Kontraindikationer

Tidigare händelse av en anafylaktisk (dvs livshotande) reaktion mot någon av de ingående komponenterna i vaccinet eller spårrester (ägg och kycklingprotein, ovalbumin, formaldehyd, gentamicinsulfat och natriumdeoxikolat). I en pandemisk situation kan det emellertid vara lämpligt att ändå ge vaccinet, förutsatt att utrustning för återupplivning finns omedelbart tillgänglig om behov uppstår. Se avsnitt 4.4.

4.4Varningar och försiktighet

Försiktighet krävs vid administrering av vaccinet till personer med känd överkänslighet (annan än anafylaktisk reaktion) mot den aktiva substansen, något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1, tiomersal och mot spårrester (ägg och kycklingprotein, ovalbumin, formaldehyd, gentamicinsulfat och natriumdeoxikolat).

Liksom för alla vacciner för injektion ska lämplig medicinsk behandling och övervakning alltid finnas omedelbart tillgängligt i händelse av en sällsynt anafylaktisk reaktion efter administrering av vaccinet.

Om pandemisituationen tillåter, ska immuniseringstillfället skjutas upp hos patienter med svårare febersjukdom eller akut infektion.

Adjupanrix ska under inga omständigheter ges intravaskulärt. Data avseende subkutan administrering av Adjupanrix saknas. Sjukvårdspersonal ska därför väga nyttan mot de potentiella riskerna av administrering av vaccinet till personer med trombocytopeni eller annan blödningsrubbning som kontraindicerar intramuskulär injektion, utom om den potentiella nyttan överväger risken för blödningar.

Det finns inga data gällande administrering av vaccin innehållande AS03-adjuvans före eller efter administrering av andra typer av influensavaccin avsedda för prepandemisk eller pandemisk användning.

Antikroppssvaret hos patienter med endogen eller iatrogen immunsuppression kan vara otillräckligt.

Ett skyddande immunsvar uppnås eventuellt inte hos alla vaccinerade (se avsnitt 5.1).

Synkope (svimning) kan inträffa efter eller till och med före vaccination som en psykogen reaktion på nålsticket. Detta kan åtföljas av flera neurologiska symtom såsom övergående synrubbning, parestesier och rörelser av tonisk-klonisk typ i extremiteterna under återhämtningen. Det är viktigt att rutiner finns på plats för att undvika skador vid svimning.

Epidemiologiska studier som avser ett annat AS03-adjuvanterat vaccin (Pandemrix H1N1, också tillverkat i samma anläggning som Adjupanrix) har i flera europeiska länder indikerat en ökad risk för narkolepsi med eller utan kataplexi hos vaccinerade individer jämfört med ovaccinerade individer. Hos barn/ungdomar (upp till 20 års ålder) har dessa studier visat ytterligare 1,4 till 8 fall hos 100 000 vaccinerade individer. Tillgängliga epidemiologiska data för vuxna över 20 års ålder har indikerat ungefär 1 ytterligare fall per 100 000 individer. Dessa data tyder på att den ökade risken tenderar att minska med stigande ålder vid vaccinering. Det finns för närvarande inga bevis som indikerar att Adjupanrix kan förknippas med en risk för narkolepsi.

Pediatrisk population

Kliniska data på barn yngre än 6 år som fått två doser av Pandemiskt influensavaccin H5N1, visar på en ökad frekvens av feber (≥38 °C, armhålan) efter administreringen av den andra dosen. Därför rekommenderas monitorering av kroppstemperaturen och åtgärder för att sänka febern (såsom febernedsättande läkemedel, som anses vara kliniskt nödvändiga) hos små barn (t.ex. upp till cirka 6 års ålder) efter vaccineringen.

4.5Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Data saknas avseende samtidig administrering av Adjupanrix med andra vacciner. Om samtidig administrering med annat vaccin övervägs ska vaccinationerna ges i olika extremiteter. Det bör uppmärksammas att biverkningarna då kan öka i intensitet.

Immunologiskt svar kan bli lägre om patienten står på immunsuppressiv behandling.

Efter influensavaccinering kan falskt positivt resultat erhållas vid serologiska ELISA-tester för att påvisa antikroppar mot humant immunbristvirus-1 (HIV-1), hepatit C och i synnerhet HTLV-1. I dessa fall ger Western Blot-teknik ett negativt resultat. De övergående, falskt positiva resultaten kan vara en följd av IgM-svaret på vaccinet.

4.6Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns för närvarande inga data från användande av Adjupanrix under graviditet.

Ett vaccin innehållande AS03 och HA från H1N1v har administrerats till kvinnor i varje trimester av graviditeten. Information om utfallen för de uppskattningsvis mer än 200 000 kvinnor som vaccinerats under graviditet är för närvarande begränsad. Inga tecken på ökad risk för negativt utfall har setts hos de drygt 100 graviditeter som följts i en prospektiv klinisk studie.

Djurstudier med Adjupanrix tyder inte på reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3).

Data från vaccination av gravida kvinnor med olika inaktiverade icke-adjuvanterade säsongsvacciner tyder inte på missbildningar eller fetal- eller neonatal toxicitet.

Om det anses nödvändigt kan användning av Adjupanrix övervägas under graviditet i enlighet med officiella rekommendationer.

Amning

Adjupanrix kan användas till ammande kvinnor.

Fertilitet

Inga fertilitetsdata finns tillgängliga.

4.7Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Vissa av de biverkningar som nämns i avsnitt 4.8 kan påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Incidensen av biverkningarna listade nedan har utvärderats i kliniska studier hos cirka 5 000 individer från 18 års ålder, som fått beredningar innehållande minst 3,75 mikrogram HA/AS03.

Lista över biverkningar

De rapporterade biverkningarna anges enligt följande frekvensindelning:

Frekvenserna rapporteras som:

Mycket vanliga (≥1/10)

Vanliga (≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)

Sällsynta (≥1/10 000, < 1/1 000)

Mycket sällsynta (< 1/10 000)

Biverkningar från kliniska prövningar med prototypvacciner är listade nedan (se avsnitt 5.1 för mer information om prototypvacciner).

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Blodet och lymfsystemet

Vanliga: lymfadenopati

Psykiska störningar

Mindre vanliga: sömnlöshet

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanliga: huvudvärk

Mindre vanliga: parestesier, somnolens, yrsel

Magtarmkanalen

Mindre vanliga: gastrointestinala symtom (t ex diarré, kräkningar, buksmärta, illamående)

Hud och subkutan vävnad

Vanliga: ekkymos vid injektionsstället, ökad svettning

Mindre vanliga: klåda, utslag

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Mycket vanliga: artralgi, myalgi

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga: induration, svullnad, smärta och rodnad vid injektionsstället, feber, trötthet Vanliga: frossa, influensaliknande sjukdom, reaktioner vid injektionsstället (t ex värmekänsla, klåda) Mindre vanliga: sjukdomskänsla

Pediatrisk population

I en klinisk studie (D-H5N1-009) utvärderades reaktogeniciteten hos barn 3-5 år och 6-9 år, som fick antingen två vuxendoser (dvs 0,5 ml) eller två halva vuxendoser (dvs 0,25 ml) av Adjupanrix (med 21 dagars mellanrum).

En skillnad i frekvens av lokala och allmänna förväntade biverkningar mellan en halv och en full vuxendos sågs efter varje dos. Ingen ökad reaktogenicitet observerades efter vare sig den andra halva eller fulla vuxendosen, utom vad gäller frekvenserna av allmänna symtom, vilka var högre efter den andra dosen, speciellt feberfrekvensen för barn <6 års ålder. Frekvensen av biverkningar per dos var följande:

Biverkning

 

3-5 år

 

6-9 år

 

Halv vuxendos

 

Vuxendos

Halv vuxendos

 

Vuxendos

Induration

9,9%

 

18,6%

12,0%

 

12,2%

Smärta

48,5%

 

62,9%

68,0%

 

73,5%

Rodnad

10,9%

 

19,6%

13,0%

 

6,1%

Svullnad

11,9%

 

24,7%

14,0%

 

20,4%

Feber (>38 °C)

4,0%

 

11,3%

2,0%

 

17,3%

Feber (>39 °C)

 

 

 

 

 

 

- frekvens per dos

2,0%

 

5,2%

0%

 

7,1%

- frekvens per

 

 

 

 

 

 

individ

3,9%

 

10,2%

0%

 

14,3%

 

 

 

 

 

 

 

Dåsighet

7,9%

 

13,4%

NA

 

NA

Irritabilitet

7,9%

 

18,6%

NA

 

NA

Aptitlöshet

6,9%

 

16,5%

NA

 

NA

Frossa

1,0%

 

12,4%

4,0%

 

14,3%

NA=Ej tillgängligt

 

 

 

 

 

 

I andra kliniska studier där barn ifrån 6 månader och upp till 17 år fick ett annat pandemiskt influensavaccin (H5N1 A/Indonesia/05/2005 tillverkad i Dresden, Tyskland), såg man hos barn yngre än 6 år en ökad frekvens av vissa biverkningar (som smärta vid injektionsstället, rodnad och feber) efter den andra dosen. .

Uppföljning efter godkännande för försäljning

Inga uppföljningsdata från administrering av Adjupanrix efter godkännande för försäljning finns tillgängliga.

Vaccin innehållande adjuvans AS03 och 3,75 µg HA från A/California/7/2009 (H1N1)

Följande biverkningar har rapporterats för vaccin innehållande adjuvans AS03 och 3,75 µg HA från A/California/7/2009 (H1N1) efter godkännande för försäljning:

Immunsystemet

Anafylaxi, allergiska reaktioner

Centrala och perifera nervsystemet

Feberkramper

Hud och subkutan vävnad

Angioödem, generella hudreaktioner, urtikaria

Interpandemiska trivalenta vacciner

Utöver biverkningar som setts under uppföljning efter godkännande för försäljning av interpandemiska trivalenta säsongsvacciner mot influensa har följande biverkningar rapporterats:

Sällsynta:

Neuralgi, övergående trombocytopeni

Mycket sällsynta:

Vaskulit med övergående njurpåverkan

Neurologiska störningar såsom encefalomyelit, neurit och Guillain-Barrés syndrom

Detta läkemedel innehåller tiomersal (en organisk kvicksilverförening) som konserveringsmedel, och därför kan möjligen en överkänslighetsreaktion inträffa (se avsnitt 4.4).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

5.FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: vaccin mot influensa, ATC-kod J07B B02.

Farmakodynamisk effekt

Detta avsnitt beskriver den kliniska erfarenheten av prototypvacciner.

Prototypvacciner innehåller influensaantigener som skiljer sig från de influensavirus som för närvarande cirkulerar. Dessa antigener kan anses som ”nya” och simulera en situation där målgruppen för vaccinering är immunologiskt naiva. Data som erhålls med ett prototypvaccin ger stöd för en vaccinationsstrategi som sannolikt kommer att användas för pandemivaccinet. Data avseende klinisk immunogenicitet, säkerhet och reaktogenicitet som inhämtats från prototypvaccinerna är relevanta för vacciner mot pandemisk influensa.

Immunsvar mot A/Vietnam/1194/2004 (H5N1):

Vuxna i åldrarna 18-60 år

I kliniska studier där immunogeniciteten av AS03-adjuvanterat vaccin innehållande 3,75 µg HA från A/Vietnam/1194/2004 utvärderades hos individer i åldern 18-60 år var antihemagglutinin (anti-HA)- antikroppssvaret följande:

Anti-HA-antikroppar

 

Immunsvar mot A/Vietnam/1194/2004

 

 

0, 21 dagarsschema

0, 6 månadersschema

 

(D-Pan-H5N1-002)

(D-Pan-H5N1-012)

 

21 dagar

21 dagar

21 dagar

7 dagar

21 dagar

 

efter första

efter andra

efter första

efter andra

efter andra

 

dosen

dosen

dosen

dosen

dosen

 

N=925

N=924

N=55

N=47

N=48

Seroprotektionsfrekvens1

44,5%

94,3%

38,2%

89,4%

89,6%

Serokonversionsfrekvens2

42,5%

93,7%

38,2%

89,4%

89,6%

Serokonversionsfaktor3

4,1

39,8

3,1

38,2

54,2

1seroprotektionsfrekvens: andel individer med hemagglutinationsinhibitionstiter (HI) ≥1:40;

2serokonversionsfrekvens: andel individer som var antingen seronegativa före vaccinationen och har

en skyddande titer på ≥1:40 efter vaccinationen, eller som var seropositiva före vaccinationen och har en 4-faldig titerökning;

3 serokonversionsfaktor: förhållandet mellan den geometriska genomsnittliga titern (GMT) efter vaccinationen och GMT före vaccinationen.

Efter två doser givna med 21 dagars eller 6 månaders mellanrum hade 96,0% av individerna en 4- faldig ökning av neutraliserande antikroppstitrar i serum och 98-100% hade en titer på minst 1:80.

Varaktighet av immunsvaret följdes hos individer i studie D-Pan-H5N1-002. 6, 12, 24 och 36 månader efter den första dosen var seroprotektionsfrekvensen enligt följande:

Anti-HA-antikroppar

 

Immunsvar mot A/Vietnam/1194/2004

 

 

6 månader efter

12 månader

24 månader

36 månader

 

den första dosen

efter den första

efter den första

efter den första

 

N=256

dosen

dosen

dosen

 

 

N=559

N=411

N=387

Seroprotektionsfrekvens1

40,2%

23,4%

16,3%

16,3%

1 seroprotektionsfrekvens: andel individer med hemagglutinationsinhibitionstiter (HI) ≥1:40

Äldre (>60 år)

I en annan klinisk studie (D-Pan-H5N1-010) erhöll 297 individer i åldern >60 år (stratifierade i intervall från 61 till 70, 71 till 80 och >80 år) antingen singel- eller en dubbel dos av AS03- adjuvanterat vaccin innehållande 3,75 µg HA från A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) vid dag 0 och 21. Vid dag 42 var anti-HA antikroppssvaret enligt följande:

Anti-HA- antikroppar

 

Immunsvar mot A/Vietnam/1194/2004 (D42)

 

 

61 till 70 år

71 till 80 år

>80 år

 

Singel-

Dubbel

Singel-

Dubbel

Singel-

Dubbel

 

dos

dos

dos

dos

dos

dos

 

N=91

N=92

N=48

N=43

N=13

N=10

Seroprotektionsfrekvens1

84,6%

97,8%

87,5%

93,0%

61,5%

90,0%

Serokonversionsfrekvens2

74,7%

90,2%

77,1%

93,0%

38,5%

50,0%

Serokonversionsfaktor3

11,8

26,5

13,7

22,4

3,8

7,7

1seroprotektionsfrekvens: andel individer med hemagglutinationsinhibitionstiter (HI) ≥1:40;

2serokonversionsfrekvens: andel individer som var antingen seronegativa före vaccinationen och har

en skyddande titer på ≥1:40 efter vaccinationen, eller som var seropositiva före vaccinationen och har en 4-faldig titerökning;

3 serokonversionsfaktor: förhållandet mellan den geometriska genomsnittliga titern (GMT) efter vaccinationen och GMT före vaccinationen.

Fastän ett adekvat immunsvar erhölls vid dag 42 efter två administreringar av singeldos av AS03- adjuvanterat vaccin innehållande 3,75 µg HA från A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) observerades ett högre svar efter två adminstreringar av dubbel dos av vaccinet.

Mycket begränsade data från seronegativa individer >80 års ålder (N=5) visade att inga individer erhöll serologiskt skydd efter två administreringar av singeldos av AS03-adjuvanterat vaccin innehållande 3,75 µg HA från A/Vietnam/1194/2004 (H5N1). Dock var seroprotektionsfrekvensen efter två administreringar av dubbel dos av vaccinet 75% vid dag 42.

Varaktighet av immunsvaret följdes hos individer i studie D-Pan-H5N1-010. 6, 12 och 24 månader efter vaccination var seroprotektionsfrekvensen enligt följande:

Anti-HA-antikroppar

 

Immunsvar mot A/Vietnam/1194/2004

 

 

6 månader efter

12 månader efter

24 månader efter

 

vaccination

vaccination

vaccination

 

Singel-

Dubbel

Singel-

Dubbel

Singel-

Dubbel

 

dos

dos

dos

dos

dos

dos

 

(N=140)

(N=131)

(N=86)

(N=81)

(N=86)

(N=81)

Seroprotektionsfrekvens1

52,9%

69,5%

45,3%

44,4%

37,2%

30,9%

1 seroprotektionsfrekvens: andel individer med hemagglutinationsinhibitionstiter (HI) ≥1:40

Dessutom hade 44,8% respektive 56,1% av individerna i respektive doseringsgrupp en 4-faldig ökning av neutraliserande antikroppstitrar från dag 0 till dag 42 och 96,6% respektive 100% av individerna hade en titer på minst 1:80 vid dag 42.

Det neutraliserande antikroppssvaret var efter 12 och 24 månader följande:

Neutraliserande

 

Immunsvar mot A/Vietnam/1194/2004

 

antikroppar

 

 

 

 

i serum

 

 

 

 

 

12 månader efter vaccination

24 månader efter vaccination

 

Singeldos

Dubbel dos

Singeldos

Dubbel dos

 

N=51

N=54

N=49

N=54

GMT1

274,8

272,0

391,0

382,8

Serokonversions-

27,5%

27,8%

36,7%

40,7%

frekvens2

 

 

 

 

≥1:803

82,4%

90,7%

91,8%

100%

1geometriska genomsnittliga titern

24-faldig ökning av neutraliserande antikroppstitrar i serum

3andel individer (procent) med neutraliserande antikroppstitrar i serum på minst 1:80

Pediatrisk population

Barn i åldrarna 3-9 år

I en klinisk studie (D-Pan-H5N1-009) erhöll barn i åldrarna 3-5 år och 6-9 år 2 doser av antingen en full (0,5 ml) eller en halv dos (0,25 ml) AS03-adjuvanterat vaccin innehållande 3,75 µg HA från A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) vid dag 0 och 21. Anti-HA-antikroppssvaret var vid dag 42 enligt följande:

Anti-HA-antikroppar

 

Immunsvar mot A/Vietnam/1194/2004

 

 

 

3–5 år

6–9 år

 

 

Halv dos

 

Full dos

Halv dos

 

Full dos

 

N=49

 

N=44

N=43

 

N=43

Seroprotektionsfrekvens1

95,9%

 

100%

100%

 

100%

 

 

 

 

 

Serokonversionsfrekvens2

95,9%

100%

100%

100%

Serokonversionsfaktor 3

78,5

191,3

108,1

176,7

1seroprotektionsfrekvens: andel individer med hemagglutinationsinhibitionstiter (HI) ≥1:40

2serokonversionsfrekvens: andel individer som var antingen seronegativa före vaccinationen och har

en skyddande titer på ≥1:40 efter vaccinationen, eller som var seropositiva före vaccinationen och har en 4-faldig titerökning

3 serokonversionsfaktor: förhållandet mellan den geometriska genomsnittliga titern (GMT) efter vaccinationen och GMT före vaccinationen.

Den kliniska relevansen för hemagglutinationsinhibitionstiter (HI) ≥1:40 hos barn är okänd.

Varaktighet av immunsvaret följdes hos individer i studie D-Pan-H5N1-009. 6, 12 och 24 månader efter vaccination var seroprotektionsfrekvensen enligt följande:

anti-HA antikroppar

 

Immunsvar mot A/Vietnam/1194/2004

 

 

 

 

3-5 år

 

 

 

 

6 månader efter

12 månader efter

24 månader efter

 

vaccination

vaccination

vaccination

 

Halv dos

Full dos

Halv dos

Full dos

Halv dos

 

Full dos

 

(N=50)

(N=29)

(N=47)

(N=27)

(N=27)

 

(N=26)

Seroprotektionsfrekvens1

56,0%

82,8%

38,3%

48,1%

38,3%

 

73,1%

1 seroprotektionsfrekvens: andel individer med hemagglutinationsinhibitionstiter (HI) ≥1:40

 

 

 

 

 

anti-HA antikroppar

 

Immunsvar mot A/Vietnam/1194/2004

 

 

 

 

6-9 år

 

 

 

 

6 månader efter

12 månader efter

24 månader efter

 

vaccination

vaccination

vaccination

 

Halv dos

Full dos

Halv dos

Full dos

Halv dos

Full dos

 

(N=44)

(N=41)

(N=37)

(N=35)

(N=37)

(N=34)

Seroprotektionsfrekvens1

63,6%

78,0%

24,3%

62,9%

24,3%

 

67,6%

1 seroprotektionsfrekvens: andel individer med hemagglutinationsinhibitionstiter (HI) ≥1:40

Det neutraliserande antikroppssvaret var vid dag 42 och efter 6, 12 och 24 månader följande:

Neutraliserande

 

Immunsvar mot A/Vietnam/1194/2004

 

antikroppar i serum

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5 år

 

 

 

21 dagar efter

6 månader

12 månader

24 månader

 

andra dosen

efter

efter

efter

 

 

 

vaccination

vaccination

vaccination

 

Halv dos

Full dos

Halv dos

Halv dos

Halv dos

 

N=47

N=42

N=49

N=47

N=47

GMT1

1044,4

4578,3

781,2

238,9

302,5

Serokonversionsfrekvens2

95,6%

97,4%

87,2%

82,2%

80,0%

≥1:803

100%

100%

100%

93,6%

95,7%

1geometriska genomsnittliga titern

24-faldig ökning av neutraliserande antikroppstitrar i serum

3andel individer (procent) med neutraliserande antikroppstitrar i serum på minst 1:80

Neutraliserande

Immunsvar mot A/Vietnam/1194/2004

 

antikroppar i serum

 

 

 

 

 

 

 

år

 

 

 

21 dagar efter

6 månader

 

12 månader

24 månader

 

andra dosen

efter

 

efter

efter

 

 

vaccination

 

vaccination

vaccination

 

Halv dos

Full dos

Halv dos

Halv dos

Halv dos

 

N=42

N=42

N=40

N=36

N=38

GMT1

1155,1

3032,5

756,1

179,4

234,5

Serokonversionsfrekvens2

100%

100%

95,0%

67,6%

63,9%

≥1:803

100%

100%

100%

86,1%

97,4%

1geometriska genomsnittliga titern

24-faldig ökning av neutraliserande antikroppstitrar i serum

3andel individer (procent) med neutraliserande antikroppstitrar i serum på minst 1:80

Den Europeiska läkemedelsmyndigheten har övergivit kravet på att översända resultaten från studier med Adjupanrix på en eller flera undergrupper av den pediatriska populationen om influensainfektionen orsakas av en ingående influensastam i vaccinet eller är relaterad till en stam i vaccinet se avsnitt 4.2 för information om användning på barn).

Immunsvar mot A/Indonesia/05/2005 (H5N1):

I en klinisk studie (Q-Pan-H5N1-001) i vilken två doser av AS03-adjuvanterat vaccin innehållande 3,75 µg HA från A/Indonesia/05/2005 (H5N1) administrerades dag 0 och 21 till 140 individer i åldern 18-60 år var anti-HA-antikroppssvaret enligt följande:

Anti-HA-antikroppar

 

Immunsvar mot A/Indonesia/05/2005

 

 

Dag 21

Dag 42

Dag 180

 

N=140

N=140

N=138

Seroprotektionsfrekvens1

45,7%

96,4%

49,3%

Serokonversionsfrekvens2

45,7%

96,4%

48,6%

Serokonversionsfaktor 3

4,7

95,3

5,2

1seroprotektionsfrekvens: andel individer med hemagglutinationsinhibitionstiter (HI) ≥1:40;

2serokonversionsfrekvens: andel individer som var antingen seronegativa före vaccinationen och har

en skyddande titer på ≥1:40 efter vaccinationen, eller som var seropositiva före vaccinationen och har en 4-faldig titerökning;

3 serokonversionsfaktor: förhållandet mellan den geometriska genomsnittliga titern (GMT) efter vaccinationen och GMT före vaccinationen.

En 4-faldig ökning av neutraliserande antikroppstitrar i serum sågs hos 79,2% av individerna 21 dagar efter den första dosen, hos 95,8% 21 dagar efter den andra dosen och hos 87,5% 6 månader efter den andra dosen.

I ytterligare en studie erhöll 49 individer i åldern 18-60 år två doser av AS03-adjuvanterat vaccin innehållande 3,75 µg HA från A/Indonesia/05/2005 dag 0 och 21. Vid dag 42 var seroprotektionsfrekvensen av anti-HA-antikroppar 98%. Alla individer hade serologiskt skydd och serokonversionsfaktorn var 88,6. Dessutom hade alla individer neutraliserande antikroppstitrar på minst 1:80.

Korsreaktivt immunsvar framkallat av AS03-adjuvanterat vaccin innehållande 3,75 µg HA från A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

Vuxna i åldrarna 18-60 år

Anti-HA-antikroppssvaret mot A/Indonesia/05/2005 efter administrering av AS03-adjuvanterat vaccin innehållande 3,75 µg HA från A/Vietnam/1194/2004 var följande:

Anti-HA-antikroppar

 

A/Indonesia/5/2005

 

 

 

 

 

 

0, 21 dagarsschema

0, 6 månadersschema

 

(D-Pan-H5N1-002)

(D-Pan-H5N1-012)

 

21 dagar efter andra

7 dagar efter andra

21 dagar efter andra

 

dosen

dosen

dosen

 

N = 924

N = 47

N = 48

Seroprotektionsfrekvens*1

50,2%

74,5%

83,3%

Serokonversionsfrekvens2

50,2%

74,5%

83,3%

Serokonversionsfaktor3

4,9

12,9

18,5

* anti-HA ≥1:40

 

 

 

1seroprotektionsfrekvens: andel individer med hemagglutinationsinhibitionstiter (HI) ≥1:40;

2serokonversionsfrekvens: andel individer som var antingen seronegativa före vaccinationen och har

en skyddande titer om ≥1:40 efter vaccinationen, eller som var seropositiva före vaccinationen och har en 4-faldig titerökning;

3 serokonversionsfaktor: förhållandet mellan den geometriska genomsnittliga titern (GMT) efter vaccinationen och GMT före vaccinationen.

En 4-faldig ökning av neutraliserande antikroppstitrar i serum mot A/Indonesia/05/2005 erhölls hos >90% av individerna efter två doser oavsett doseringsschema. Efter administrering av två doser med 6 månaders mellanrum hade alla individerna en titer på minst 1:80.

Varaktighet av anti-HA-antikroppar mot A/Indonesia/5/2005 följdes hos individer i studie D-Pan- H5N1-002. Seroprotektionsfrekvensen var 2,2%, 4,7%, 2,4% och 7,8% efter 6, 12, 24 och 36 månader.

I en annan studie (D-Pan-H5N1-007) av 50 individer i åldrarna 18-60 år var anti-HA-antikropps- seroprotektionsfrekvensen 21 dagar efter den andra dosen av AS03-adjuvanterat vaccin innehållande 3,75 µg HA från A/Vietnam/1194/2004 20% mot A/Indonesia/5/2005, 35% mot A/Anhui/01/2005 och 60% mot A/Turkey/Turkey/1/2005.

Äldre (>60 år)

Hos 297 individer i åldern >60 år var anti-HA-antikroppsseroprotektions- och serokonversionsfrekvensen 23% mot A/Indonesia/5/2005 vid dag 42 efter två doser av AS03- adjuvanterat vaccin innehållande 3,75 µg HA från A/Vietnam/1194/2004 och serokonversionsfaktorn var 2,7. Neutraliserande antikroppstitrar på minst 1:40 eller 1:80 uppnåddes hos 87% respektive 67% av de 87 personer som testades.

Varaktighet av anti-HA-antikroppar mot A/Indonesia/5/2005 följdes hos individer i studie D-Pan- H5N1-010 som fick en singeldos. Seroprotektionsfrekvensen var 16,3% och 4,7% efter 12 och 24 månader. Serokonversionsfrekvensen av neutraliserande antikroppar mot A/Indonesia/5/2005 var 15,7% och 12,2% efter 12 och 24 månader. Andelen individer med en neutraliserande antikroppstiter om >1:80 var 54,9% och 44,9% efter 12 och 24 månader.

Pediatrisk population

Barn i åldrarna 3-9 år

Hos barn i åldrarna 3-5 år och 6-9 år som fick 2 doser av antingen en full eller en halv dos AS03- adjuvanterat vaccin innehållande 3,75 µg HA från A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) var anti-HA- antikroppssvaret vid dag 42 enligt följande:

Anti-HA-antikroppar

 

 

Immunsvar mot A/Indonesia/5/2005

 

 

 

3–5 år

6–9 år

 

 

Halv dos

 

Full

Halv dos

 

Full

 

N=49

 

dos

N=43

 

dos

 

 

 

N=44

 

 

N=43

Seroprotektionsfrekvens1

71,4%

 

95,5%

74,4%

 

79,1%

Serokonversionsfrekvens2

71,4%

 

95,5%

74,4%

 

79,1%

Serokonversionsfaktor 3

10,7

 

33,6

12,2

 

18,5

1seroprotektionsfrekvens: andel individer med hemagglutinationsinhibitionstiter (HI) ≥1:40

2serokonversionsfrekvens: andel individer som var antingen seronegativa före vaccinationen och har

en skyddande titer om ≥1:40 efter vaccinationen, eller som var seropositiva före vaccinationen och har en 4-faldig titerökning

3 serokonversionsfaktor: förhållandet mellan den geometriska genomsnittliga titern (GMT) efter vaccinationen och GMT före vaccinationen.

Varaktighet av immunsvaret följdes hos individer i studie D-Pan-H5N1-009. 6, 12 och 24 månader efter vaccination var seroprotektionsfrekvensen enligt följande:

Anti-HA-

 

 

Immunsvar mot A/Indonesia/5/2005

 

antikroppar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5 år

 

 

 

 

Månad 6

 

Månad 12

Månad 24

 

Halv dos

Full dos

 

Halv dos

 

Full dos

Halv dos

 

Full dos

 

N=49

N=27

 

N=47

 

N=27

N=47

 

N=26

Seroprotektions-

6,1%

70,4%

 

36,2%

 

44,4%

10,6%

 

53,8%

frekvens1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 seroprotektionsfrekvens: andel individer med hemagglutinationsinhibitionstiter (HI) ≥1:40

 

 

 

 

 

 

Anti-HA-

 

 

Immunsvar mot A/Indonesia/5/2005

 

antikroppar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-9 år

 

 

 

 

Månad 6

 

Månad 12

Månad 24

 

Halv dos

Full dos

 

Halv dos

 

Full dos

Halv dos

Full dos

 

N=42

N=34

 

N=36

 

N=35

N=37

N=34

Seroprotektions-

4,8%

64,7%

19,4%

42,9%

10,8%

 

29,4%

frekvens1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 seroprotektionsfrekvens: andel individer med hemagglutinationsinhibitionstiter (HI) ≥1:40

Dessutom sågs i gruppen med barn som fick en halv dos vaccin att andelen individer med en neutraliserande antikroppstiter på minst 1:80 var fortsatt hög 24 månader efter den första dosen. Det neutraliserande antikroppssvaret var följande:

Neutraliserande

 

 

Immunsvar mot A/Indonesia/5/2005

 

 

antikroppar

 

 

 

 

 

 

 

 

i serum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3–5 år

 

 

6–9 år

 

 

Dag

Månad

Månad

Månad

Dag

Månad

Månad

Månad

 

 

N=46

N=48

N=47

N=47

N=42

N=40

N=35

N=38

GMT1

331,4

242,1

177,7

188,5

412,1

208,4

128,1

146,0

Serokonversions-

95,6%

93,0%

97,9%

97,9%

97,2%

97,3%

94,4%

97,4%

frekvens2

 

 

 

 

 

 

 

 

≥1:803

75,6%

72,1%

85,1%

80,9%

88,9%

70,3%

86,1%

81,6%

1geometriska genomsnittliga titern

2andel individer (procent) med titrar ≥1:28

3andel individer (procent) med neutraliserande antikroppstitrar i serum på minst 1:80

Korsreaktivt immunsvar framkallat av AS03-adjuvanterat vaccin innehållande 3,75 µg HA från A/Indonesia/5/2005 (H5N1)

Efter två doser av AS03-adjuvanterat vaccin innehållande 3,75 µg HA från A/Indonesia/5/2005 som administrerades dag 0 och 21 till 140 individer i åldrarna 18-60 år var anti-HA-antikroppssvaret mot A/Vietnam/1194/2004 följande:

Anti-HA-antikroppar

Immunsvar mot A/Vietnam/1194/2004

 

Dag 21

Dag 42

 

N=140

N=140

Seroprotektionsfrekvens 1

15%

59,3%

Serokonversionsfrekvens2

12,1%

56,4%

Serokonversionsfaktor3

1,7

6,1

1seroprotektionsfrekvens: andel individer med hemagglutinationsinhibitionstiter (HI) ≥1:40;

2serokonversionsfrekvens: andel individer som var antingen seronegativa före vaccinationen och har

en skyddande titer om ≥1:40 efter vaccinationen, eller som var seropositiva före vaccinationen och har en 4-faldig titerökning;

3 serokonversionsfaktor: förhållandet mellan den geometriska genomsnittliga titern (GMT) efter vaccinationen och GMT före vaccinationen.

Dag 180 var seroprotektionsfrekvensen 13%.

En 4-faldig ökning av neutraliserande antikroppstitrar i serum mot A/Vietnam erhölls hos 49% av individerna 21 dagar efter första dosen, hos 67,3% 21 dagar efter andra dosen och hos 44,9% 6 månader efter den andra dosen.

Alternativa scheman

Ett utökat doseringsintervall undersöktes i studie D-H5N1-012 i vilken en grupp individer i åldern 18- 60 år erhöll två doser Adjupanrix med 6 månaders eller 12 månaders mellanrum. Tjugoen dagar efter den andra dosen var seroprotektionsfrekvensen och vaccinationssvarsfrekvensen mot A/Vietnam/1194/2004, hos individer som erhållit vaccinet med 6 månaders mellanrum, 89,6% respektive 95,7%. Tjugoen dagar efter den andra dosen var seroprotektionsfrekvensen och vaccinationssvarsfrekvensen hos individer som erhållit vaccinet med 12 månaders mellanrum, 92,0% respektive 100%.

I denna studie observerades även korsreaktiva immunsvar mot A/Indonesia/5/2005. Tjugoen dagar efter den andra dosen var seroprotektionsfrekvensen och vaccinationssvarsfrekvensen hos individer som erhållit vaccinet med 6 månaders mellanrum, 83,3% respektive 100%. Tjugoen dagar efter den andra dosen var seroprotektionsfrekvensen och vaccinationssvarsfrekvensen hos individer som erhållit vaccinet med 12 månaders mellanrum, 84,0% respektive 100%.

En dos av AS03-adjuvanterat vaccin innehållande 3,75 µg HA från A/Indonesia/5/2005 administrerad efter en eller två doser av AS03-adjuvanterat vaccin innehållande 3,75 µg HA från A/Vietnam/1194/2004

I en klinisk studie (D-Pan-H5N1-012) erhöll individer i åldern 18-60 år en dos av AS03-adjuvanterat vaccin innehållande 3,75 µg HA från A/Indonesia/5/2005 eller A/Vietnam/1194/2004 6 månader efter att de fått en eller två primära doser (priming-doser) av AS03-adjuvanterat vaccin innehållande 3,75 µg HA från A/Vietnam/1194/2004 dag 0 eller dag 0 och 21. Anti-HA-antikroppssvaret var följande:

Anti-HA-antikroppar

Mot A/Vietnam 21 dagar efter

Mot A/Indonesia 21 dagar efter

 

booster med A/Vietnam

booster med A/Indonesia

 

N=46

N=49

 

Efter en primär

Efter två

Efter en primär

Efter två primära

 

dos

primära doser

dos

doser

Seroprotektionsfrekvens 1

89,6%

91,3%

98,1%

93,9%

Booster-

87,5%

82,6%

98,1%

91,8%

serokonversionsfrekvens 2

 

 

 

 

Boosterfaktor3

29,2

11,5

55,3

45,6

1 seroprotektionsfrekvens: andel individer med hemagglutinationsinhibitionstiter (HI) ≥1:40;

2booster-serokonversionsfrekvens: andel individer som var antingen seronegativa före

boostervaccinationen och har en skyddande titer om ≥1:40 efter vaccinationen, eller som var seropositiva före boostervaccinationen och har en 4-faldig titerökning;

3boosterfaktor: förhållandet mellan den geometriska genomsnittliga titern (GMT) efter boostervaccinationen och GMT före boostervaccinationen.

Oavsett om en eller två doser av det primära vaccinet hade administrerats 6 månader innan var seroprotektionensfrekvensen mot A/Indonesia >80% efter en dos av AS03-adjuvanterat vaccin innehållande 3,75 µg HA från A/Vietnam/1194/2004 och seroprotektionsfrekvensen mot A/Vietnam var >90% efter en dos av AS03-adjuvanterat vaccin innehållande 3,75 µg HA från A/Indonesia/5/2005. Alla individer uppnådde en neutraliserande antikroppstiter på minst 1:80 mot båda stammarna oavsett HA-typ i vaccinet och tidigare antal doser.

I en annan klinisk studie (D-Pan-H5N1-015) erhöll 39 individer i åldern 18-60 år en dos av AS03- adjuvanterat vaccin innehållande 3,75 µg HA från A/Indonesia/5/2005 14 månader efter att de fått två doser av AS03-adjuvanterat vaccin innehållande 3,75 µg HA från A/Vietnam/1194/2004 på dag 0 och dag 21. Seroprotektionsfrekvensen mot A/Indonesia 21 dagar efter boostervaccinationen var 92% och 69,2% vid dag 180.

I en annan klinisk studie (D-Pan-H5N1-038) erhöll 387 individer i åldern 18-60 år en dos av AS03- adjuvanterat vaccin innehållande 3,75 µg HA från A/Indonesia/5/2005 36 månader efter att de fått två doser av A/Vietnam/1194/2004. Seroprotektionsfrekvensen, booster-serokonversionsfrekvensen och boosterfaktorn mot A/Indonesia/5/2005 21 dagar efter boostervaccinationen var 100%, 99,7% och 123,8%.

Data från icke-kliniska studier

Förmågan att inducera skydd mot homologa och heterologa vaccinstammar utvärderades icke-kliniskt i ”challenge”-modeller på illrar.

I varje experiment vaccinerades fyra grupper om 6 illrar intramuskulärt med ett AS03-adjuvanterat vaccin innehållande HA från H5N1/A/Vietnam/1194/04 (NIBRG-14). I ”challenge”-försök testades doser om 15, 5, 1,7 eller 0,6 mikrogram HA på homologa stammar och doser om 15, 7,5, 3,8 eller 1,75 mikrogram på heterologa stammar. I kontrollgrupperna fanns illrar som vaccinerats med enbart adjuvans, med icke-adjuvanterat vaccin (15 mikrogram HA) eller med fosfatbuffrad saltlösning. Illrarna vaccinerades dag 0 och dag 21 och fick dag 49 en letal dos av antingen homologt H5N1/A/Vietnam/1194/04 eller heterologt H5N1/A/Indonesia/5/05 intratrakealt. Av de djur som fick adjuvanterat vaccin erhöll 87% respektive 96% ett skydd mot den letala homologa respektive heterologa dosen. Virusutsöndringen i de övre luftvägarna minskade också hos de djur som vaccinerats, jämfört med kontrollgrupperna, vilket tyder på minskad risk för virusöverföring. Samtliga djur i kontrollgruppen utan adjuvans, liksom i kontrollgruppen med adjuvans avled eller erhöll dödshjälp eftersom de var döende 3-4 dagar efter det att de fick den letala dosen.

Detta läkemedel har godkänts i enlighet med reglerna om ”godkännande i undantagsfall”.

Detta innebär att det inte varit möjligt att få fullständig information om detta läkemedel av vetenskapliga skäl. Europeiska läkemedelsmyndigheten kommer att granska all ny information som kan bli tillgänglig varje år och uppdatera denna SPC om det är nödvändigt.

5.2Farmakokinetiska egenskaper

Ej relevant.

5.3Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse icke-kliniska studier avseende säkerhetsfarmakologi, toxicitet vid akut eller upprepad dos, lokal tolerans, kvinnlig fertilitet, embryonal-/fosterutveckling och toxicitet efter födsel (fram till slutet av amningsperioden) visade inte några särskilda risker för människa.

6.FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1Förteckning över hjälpämnen

Injektionsflaskan med suspension:

Polysorbat 80

Oktoxinol 10

Tiomersal

Natriumklorid (NaCl)

Dinatriumvätefosfat (Na2HPO4)

Kaliumdivätefosfat (KH2PO4)

Kaliumklorid (KCl)

Magnesiumklorid (MgCl2)

Vatten för injektionsvätskor

Injektionsflaskan med emulsion:

Natriumklorid (NaCl)

Dinatriumvätefosfat (Na2HPO4)

Kaliumdivätefosfat (KH2PO4)

Kaliumklorid

Vatten för injektionsvätskor

För adjuvans, se avsnitt 2.

6.2Inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

6.3Hållbarhet

5 år.

Används inom 24 timmar efter beredning. Det färdigberedda vaccinet är kemiskt och fysikaliskt stabilt i 24 timmar vid 25 °C.

6.4Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2 °C – 8 °C).

Får ej frysas.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter beredning finns i avsnitt 6.3.

6.5Förpackningstyp och innehåll

En förpackning innehåller:

-en förpackning om 50 injektionsflaskor (typ I-glas) à 2,5 ml suspension med butylgummipropp

-två förpackningar om 25 injektionsflaskor (typ I-glas) à 2,5 ml emulsion med butylgummipropp.

Efter blandning av 1 injektionsflaska med suspension (2,5 ml) med 1 injektionsflaska med emulsion (2,5 ml) erhålls en volym motsvarande 10 doser vaccin (5 ml).

6.6Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Adjupanrix består av två behållare:

Suspension: flerdosflaska innehållande antigen

Emulsion: flerdosflaska innehållande adjuvans

Före användning ska de två komponenterna blandas.

Instruktioner för beredning och administrering av vaccinet

1.Före blandning ska de två komponenterna, emulsion (adjuvans) och suspension (antigen), uppnå rumstemperatur (under minst 15 minuter). Varje injektionsflaska ska skakas och inspekteras visuellt avseende eventuella främmande partiklar och/eller onormalt utseende. Om någotdera av ovanstående upptäcks (inklusive gummipartiklar från proppen), kassera vaccinet.

2.Blanda vaccinet genom att dra upp hela innehållet i flaskan med adjuvans med hjälp av en 5 ml spruta och tillsätts detta till injektionsflaskan med antigen. Det rekommenderas att förse sprutan med en 23-G nål. Om denna storlek på nål dock inte skulle finnas tillgänglig så kan en 21-G nål användas. Injektionsflaskan med adjuvanset bör hållas uppochnervänd för att underlätta att hela innehållet dras upp.

3.Skaka flaskan väl efter blandningen av adjuvans och antigen. Det färdigberedda vaccinet ska vara en vitaktig till gulaktig, homogen, mjölkig vätskeemulsion. Om avvikelser observeras, kassera vaccinet.

4.Volymen i Adjupanrix injektionsflaska är efter blandning minst 5 ml. Vaccinet bör ges i enlighet med doseringsrekommendationerna (se avsnitt 4.2).

5.Injektionsflaskan ska skakas och inspekteras visuellt avseende främmande partiklar och/eller onormalt utseende före vaccination. Om någotdera av ovanstående upptäcks (inklusive gummipartiklar från proppen), kassera vaccinet.

6.Varje vaccindos om 0,5 ml dras upp i en 1 ml injektionsspruta och ges intramuskulärt. Det rekommenderas att förse sprutan med en nålstorlek som inte är större än 23-G.

7.Efter beredning ska vaccinet användas inom 24 timmar. Det färdigberedda vaccinet kan antingen förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C) eller i rumstemperatur vid högst 25 °C. Om det färdigberedda vaccinet förvaras i kylskåp bör det uppnå rumstemperatur (under minst 15 minuter) före varje uppdragning.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING:

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l'Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgien

8.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/09/578/001

9.DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 19 oktober 2009

Datum för den senaste förnyelsen:

10.DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel