Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aerinaze (desloratadine / pseudophedrine sulphate) – Märkning - R01BA52

Updated on site: 05-Oct-2017

Namn på medicineringAerinaze
ATC-kodR01BA52
Ämnedesloratadine / pseudophedrine sulphate
TillverkareMerck Sharp

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG MED 2, 4, 7, 10, 14, 20 TABLETTER MED MODIFIERAD FRISÄTTNING

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Aerinaze 2,5 mg/120 mg tabletter med modifierad frisättning desloratadin/pseudoefedrinsulfat

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 2,5 mg desloratadin och 120 mg pseudoefedrinsulfat.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

2 tabletter med modifierad frisättning

4 tabletter med modifierad frisättning

7 tabletter med modifierad frisättning

10 tabletter med modifierad frisättning

14 tabletter med modifierad frisättning

20 tabletter med modifierad frisättning

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Svälj tabletten hel med vatten.

Får inte krossas, brytas eller tuggas.

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

Förvara blisterförpackningarna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Innehavare av godkännande för försäljning

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannien

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/399/001 2 tabletter med modifierad frisättning

EU/1/07/399/002 4 tabletter med modifierad frisättning

EU/1/07/399/003 7 tabletter med modifierad frisättning

EU/1/07/399/004 10 tabletter med modifierad frisättning

EU/1/07/399/005 14 tabletter med modifierad frisättning

EU/1/07/399/006 20 tabletter med modifierad frisättning

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Aerinaze

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Aerinaze 2,5 mg/120 mg tabletter med modifierad frisättning desloratadin/pseudoefedrinsulfat

2.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

MSD

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.ÖVRIGT

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel