Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Välj språk

Aerivio Spiromax (salmeterol xinafoate / fluticasone propionate) – Märkning - R03AK06

Updated on site: 05-Oct-2017

Namn på medicineringAerivio Spiromax
ATC-kodR03AK06
Ämnesalmeterol xinafoate / fluticasone propionate
TillverkareTeva B.V.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Aerivio Spiromax 50 mikrogram / 500 mikrogram inhalationspulver salmeterol/flutikasonpropionat

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje uppmätt dos innehåller 50 mikrogram salmeterol (som salmeterolxinafoat) och 500 mikrogram flutikasonpropionat.

Varje avgiven dos (dos som lämnar munstycket) innehåller 45 mikrogram salmeterol (som salmeterolxinafoat) och 465 mikrogram flutikasonpropionat.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller laktos. Läs bipacksedeln före användning.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Inhalationspulver

1 inhalator innehållande 60 doser.

3 inhalatorer som vardera innehåller 60 doser.

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln noggrant före användning.

För inhalation.

6.SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Används enligt läkares anvisningar.

Frontpanel: Ska inte användas av barn och ungdomar.

Sidopanel: Ska endast användas av vuxna från 18 års ålder.

Ska inte användas av barn och ungdomar under 18 år.

8.UTGÅNGSDATUM

EXP:

Används inom 3 månader efter borttagning av folieomslaget.

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25 °C. Håll munstyckets lock stängt efter borttagning av folieomslaget.

10.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Teva B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nederländerna

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/16/1122/001

EU/1/16/1122/002

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Aerivio Spiromax 50 mikrog / 500 mikrog

17.UNIK IDENTITETSBETECKNING TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

<Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.>

18.UNIK IDENTITETSBETECKNING I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

FOLIE

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Aerivio Spiromax 50 mikrogram / 500 mikrogram inhalationspulver

salmeterol/flutikasonpropionat

För inhalation.

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

Läs bipacksedeln.

3.UTGÅNGSDATUM

EXP:

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

Innehåller 1 inhalator.

6.ÖVRIGT

Håll munstyckets lock stängt och använd inom 3 månader efter borttagning av folieomslaget.

Teva B.V.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

INHALATOR

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Aerivio Spiromax 50 mikrogram / 500 mikrogram

Inhalationspulver

salmeterol/flutikasonpropionat

För inhalation.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

Läs bipacksedeln noggrant före användning.

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

60 doser

6. ÖVRIGT

Endast för vuxna.

Innehåller laktos.

Start:

Teva B.V.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel