Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aldurazyme (laronidase) – Märkning - A16AB05

Updated on site: 05-Oct-2017

Namn på medicineringAldurazyme
ATC-kodA16AB05
Ämnelaronidase
TillverkareGenzyme Europe B.V.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTRE FÖRPACKNING (1 INJEKTIONSFLASKA, 10 INJEKTIONSFLASKOR, 25 INJEKTIONSFLASKOR)

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Aldurazyme 100 U/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Laronidas

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 ml innehåller 100 U laronidas.

Varje injektionsflaska om 5 ml innehåller 500 U laronidas.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen:

Natriumklorid,

Monobasisk natriumfosfat monohydrat,

Dibasisk natriumfosfat heptahydrat,

Polysorbat 80,

Vatten för injektionsvätskor

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

1 injektionsflaska med koncentrat till infusionsvätska, lösning.

10 injektionsflaskor med koncentrat till infusionsvätska, lösning.

25 injektionsflaskor med koncentrat till infusionsvätska, lösning.

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Intravenös användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Endast för engångsbruk.

8.UTGÅNGSDATUM

Utg. dat:

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp (2 C – 8 C).

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

All oanvänd lösning skall kasseras.

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Innehavare av godkännande för försäljning:

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

NL-1411 DD Naarden

Nederländerna

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/03/253/001 1 Injektionsflaska

EU/1/03/253/002 10 Injektionsflaskor

EU/1/03/253/003 25 Injektionsflaskor

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Braille krävs ej

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

INJEKTIONSFLASKA

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Aldurazyme 100 U/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

Laronidas

Intravenös användning

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

Läs bipacksedeln före användning.

3.UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

5 ml

6.ÖVRIGT

Förvaras i 2 C–8 C.

Genzyme Europe B.V. - NL

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel