Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aloxi (palonosetron hydrochloride) – Bipacksedel - A04AA05

Updated on site: 05-Oct-2017

Namn på medicineringAloxi
ATC-kodA04AA05
Ämnepalonosetron hydrochloride
TillverkareHelsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.

Bipacksedel: Information till användaren

Aloxi 250 mikrogram injektionsvätska, lösning palonosetron

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

-Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

-Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

-Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra.

-Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1.Vad Aloxi är och vad det används för

2.Vad du behöver veta innan du använder Aloxi

3.Hur du använder Aloxi

4.Eventuella biverkningar

5.Hur Aloxi ska förvaras

6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.Vad Aloxi är och vad det används för

Aloxi tillhör en grupp läkemedel som kallas serotonin (5HT3) antagonister.

De kan blockera kemikalien serotonins verkan som kan orsaka illamående och kräkningar.

Aloxi används för att förebygga illamående och kräkningar hos vuxna, ungdomar och barn över en månads ålder i samband med kemoterapi mot cancer.

2. Vad du behöver veta innan du använder Aloxi

Använd inte Aloxi

-om du är allergisk mot palonosetron eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Aloxi

-om du har akut tarmhinder eller tidigare råkat ut för förstoppning vid upprepade tillfällen,

-om du använder Aloxi tillsammans med andra läkemedel som kan utlösa onormal hjärtrytm som amiodaron, nikardipin, kinidin, moxifloxacin, erytromycin, haloperidol, klorpromazin, quetiapin, tioridazin, domperidon,

-om du eller någon i familjen har eller har haft förändringar i hjärtrytmen (förlängt QT-intervall),

-om du har andra hjärtproblem,

-om du har en obalans i vissa mineraler i blodet, t.ex. kalium och magnesium, som inte har behandlats.

Användning av Aloxi de närmaste dagarna efter kemoterapi rekommenderas endast om en ny kemoterapicykel ska påbörjas.

Andra läkemedel och Aloxi

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, inklusive:

SSRI-preparat (selektiva serotoninåterupptagshämmare) inklusive fluoxetin, paroxetin, sertralin, fluvoxamin, citalopram och escitalopram som används för att behandla depression och/eller ångest. SNRI-preparat (serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare) inklusive venlafaxin och duloxetin som används för att behandla depression och/eller ångest.

Graviditet

Om du är gravid eller tror att du skulle kunna vara det, kommer din läkare att sätta in behandling med Aloxi endast då det är absolut nödvändigt.

Det är inte känt om Aloxi kan ge upphov till skadliga effekter när det används under graviditet.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du börjar använda någon medicin om du är gravid eller tror att du skulle kunna vara det.

Amning

Det är inte känt om Aloxi passerar över i bröstmjölk.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Aloxi om du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Aloxi kan orsaka yrsel eller trötthet. Om detta inträffar ska du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner.

Aloxi innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per injektionsflaska dvs. är näst intill ”natriumfritt”.

3.Hur du använder Aloxi

Som regel är det en läkare eller sjuksköterska som ger injektionen med Aloxi omkring 30 minuter innan kemoterapin påbörjas.

Vuxna

Rekommenderad dos av Aloxi är 250 mikrogram, som ges som snabb injektion i en ven.

Användning för barn och ungdomar (i åldern 1 månad till 17 år)

Läkaren bestämmer dosen beroende på kroppsvikt, men den högsta dosen är 1 500 mikrogram. Aloxi kommer att ges som en långsam infusion i en ven.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare.

4.Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Eventuella biverkningar och deras frekvenser anges nedan:

Vuxna

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

huvudvärk, yrsel, förstoppning och diarré.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

högt eller lågt blodtryck

onormal hjärtfrekvens eller otillräcklig blodtillförsel till hjärtat

färgförändringar och/eller förstoring av venerna

onormalt hög eller låg mängd kalium i blodet

höga sockerhalter i blodet eller socker i urinen

låg kalciumhalt i blodet

höga halter av pigmentet bilirubin i blodet

höga halter av vissa leverenzymer

upprymdhet eller ångestkänslor

sömnighet eller sömnlöshet

aptitminskning eller aptitförlust

svaghet, trötthet, feber eller influensaliknande symtom

domningar, sveda, stickningar eller myrkrypningar i huden

hudutslag med klåda

nedsatt syn eller ögonirritation

rörelsesjuka

öronsusningar

hicka, gasbildning, muntorrhet eller matsmältningsbesvär

magsmärta

urineringssvårigheter

ledvärk

EKG-avvikelser (förlängt QT-intervall).

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer): allergiska reaktioner mot Aloxi:

svullnad av läppar, ansikte, tunga eller svalg, andningssvårigheter, kollaps, utslag (nässelutslag) med bulor och klåda, sveda eller smärta vid injektionsstället.

Barn och ungdomar

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

huvudvärk.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

yrsel

ryckiga kroppsrörelser

onormal hjärtfrekvens

hosta eller andfåddhet

näsblod

kliande hudutslag eller nässelfeber

feber

smärta vid infusionsstället.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.Hur Aloxi ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på injektionsflaskan och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Endast för engångsbruk, eventuell överbliven lösning ska kasseras.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

-Den aktiva substansen är palonosetron (som hydroklorid).

Varje ml lösning innehåller 50 mikrogram palonosetron. En injektionsflaska med 5 ml lösning innehåller 250 mikrogram palonosetron.

-Övriga innehållsämnen är mannitol, dinatriumedetat, natriumcitrat, citronsyramonohydrat, vatten för injektionsvätskor, natriumhydroxid och saltsyra.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Aloxi injektionsvätska, lösning är en klar, färglös lösning och levereras i en förpackning med en injektionsflaska av typ I-glas med silikoniserad propp av klorobutylgummi och aluminumlock. Injektionsflaskan innehåller 5 ml lösning vilket utgör en dos.

Finns i förpackningar om 1 injektionsflaska innehållande 5 ml lösning.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.

Damastown

Mulhuddart

Dublin 15

Irland

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

Bipacksedel: Information till användaren

Aloxi 500 mikrogram mjuka kapslar palonosetron

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

-Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

-Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

-Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

-Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1.Vad Aloxi är och vad det används för

2.Vad du behöver veta innan du använder Aloxi

3.Hur du använder Aloxi

4.Eventuella biverkningar

5.Hur Aloxi ska förvaras

6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Aloxi är och vad det används för

Aloxi tillhör en grupp läkemedel som kallas serotonin (5HT3) antagonister.

De kan blockera kemikalien serotonins verkan som kan orsaka illamående och kräkningar.

Aloxi används för att förebygga illamående och kräkningar i samband med kemoterapi mot cancer hos vuxna patienter.

2. Vad du behöver veta innan du använder Aloxi

Använd inte Aloxi

-om du är allergisk mot palonosetron eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6.)

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Aloxi

-om du har akut tarmhinder eller tidigare råkat ut för förstoppning vid upprepade tillfällen,

-om du använder Aloxi tillsammans med andra läkemedel som kan utlösa onormal hjärtrytm som amiodaron, nikardipin, kinidin, moxifloxacin, erytromycin, haloperidol, klorpromazin, quetiapin, tioridazin, domperidon,

-om du eller någon i familjen har eller har haft förändringar i hjärtrytmen (förlängt QT-intervall),

-om du har andra hjärtproblem,

-om du har en obalans i vissa mineraler i blodet, t.ex. kalium och magnesium, som inte har behandlats.

Användning av Aloxi de närmaste dagarna efter kemoterapi rekommenderas endast om en ny kemoterapicykel ska påbörjas.

Barn

Detta läkemedel rekommenderas inte till barn.

Andra läkemedel och Aloxi

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, inklusive:

SSRI-preparat (selektiva serotoninåterupptagshämmare) inklusive fluoxetin, paroxetin, sertralin, fluvoxamin, citalopram och escitalopram som används för att behandla depression och/eller ångest . SNRI-preparat (serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare) inklusive venlafaxin och duloxetin som används för att behandla depression och/eller ångest.

Aloxi med mat och dryck

Aloxi kan tas med eller utan föda.

Graviditet

Om du är gravid eller tror att du skulle kunna vara det, kommer din läkare att sätta in behandling med Aloxi endast då det är absolut nödvändigt.

Det är inte känt om Aloxi kan ge upphov till skadliga effekter när det används under graviditet.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du börjar ta någon medicin om du är gravid eller tror att du skulle kunna vara det.

Amning

Det är inte känt om Aloxi passerar över i bröstmjölk.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Aloxi om du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Aloxi kan orsaka yrsel eller trötthet. Om detta inträffar ska du inte köra bil eller använda maskiner.

Aloxi innehåller sorbitol (E420).

Om du vet att du inte tål vissa sockerarter kontaktar du din läkare innan du tar detta läkemedel.

Aloxi kan innehålla spår av lecitin som utvinns ur sojabönan. Om du är allergisk mot jordnötter eller soja, kontakta genast läkare om du märker något tecken på allergisk reaktion. Tecken kan vara svullad av läppar, ansikte, tunga eller svalg, andningssvårigheter eller kollaps. Du kan även lägga märke till kliande utslag (nässelutslag).

3. Hur du använder Aloxi

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Som regel tar du Aloxi-kapslar omkring 60 minuter innan kemoterapin påbörjas.

Rekommenderad dos är en Aloxi-kapsel (500 mikrogram) som du kan ta med eller utan föda.

Om du har tagit för stor mängd av Aloxi

Vanlig dos är en Aloxi-kapsel. Om du tror att du har tagit för många kapslar, tala genast om det för läkaren.

Om du har glömt att ta Aloxi

Det är inte sannolikt att du glömmer att ta Aloxi men om du ändå tror att du har glömt att ta dosen tala genast om detta för läkaren.

Om du slutar att ta Aloxi

Aloxi används för att förebygga illamående och kräkning som orsakas av kemoterapi. Om du inte vill ta Aloxi, diskutera det med läkaren. Om du bestämmer dig för att inte ta Aloxi (eller annat liknande läkemedel), kan du vänta dig att kemoterapin kommer att orsaka illamående och/eller kräkning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Eventuella biverkningar och deras frekvenser anges nedan:

Mycket vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer): huvudvärk

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer): sömnproblem

andfåddhet

ögonsvullnad

onormala elektriska impulser i hjärtat förstoppning

illamående

höga halter av pigmentet bilirubin i blodet (ett tecken på leverproblem) muskelsmärta

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer):

Allergisk reaktion. Tecken kan vara svullnad av läppar, ansikte, tunga eller svalg, andningssvårigheter eller kollaps. Du kan även lägga märke till kliande utslag (nässelutslag). Uppsök omedelbart läkare om du märker något av dessa tecken på allergisk reaktion.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5. Hur Aloxi ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blisterförpackningen och kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

-Den aktiva substansen är palonosetron.

Varje kapsel innehåller 500 mikrogram palonosetron (som hydroklorid).

-Övriga innehållsämnen är mono/diglycerider av kapryl/kaprylsyra, polyglycerololeat, glycerol, renat vatten, butylhydroxianisol (BHA), gelatin, sorbitol (E420), titandioxid (E171), svart järnoxid (E172), polyvinylacetatftalat och makrogol 400.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Aloxi 500 mikrogram mjuka kapslar är ljust beigefärgade, ogenomskinliga, ovala, märkta med logotypen ”AlO” i svart och fyllda med en klar gulaktig lösning. Kapslarna levereras i polyamid/aluminium/PVC-blister innehållande en eller fem kapslar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.

Damastown

Mulhuddart

Dublin 15

Irland

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel