Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BeneFIX (nonacog alfa) – Märkning - B02BD04

Updated on site: 05-Oct-2017

Namn på medicineringBeneFIX
ATC-kodB02BD04
Ämnenonacog alfa
TillverkarePfizer Ltd  

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG

1.LÄKEMEDLETS NAMN

BeneFIX 250 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning BeneFIX 500 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning BeneFIX 1000 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning BeneFIX 1500 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning BeneFIX 2000 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning BeneFIX 3000 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning Nonacog alfa (rekombinant koagulationsfaktor IX)

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 injektionsflaska: 250 IE nonacog alfa (cirka 50 IE/ml efter beredning). 1 injektionsflaska: 500 IE nonacog alfa (cirka 100 IE/ml efter beredning).

1 injektionsflaska: 1000 IE nonacog alfa (cirka 200 IE/ml efter beredning). 1 injektionsflaska: 1500 IE nonacog alfa (cirka 300 IE/ml efter beredning). 1 injektionsflaska: 2000 IE nonacog alfa (cirka 400 IE/ml efter beredning). 1 injektionsflaska: 3000 IE nonacog alfa (cirka 600 IE/ml efter beredning).

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Sackaros, glycin, L-histidin, natriumklorid och polysorbat 80.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

1 injektionsflaska med 250 IE nonacog alfa

1 injektionsflaska med 500 IE nonacog alfa

1 injektionsflaska med 1000 IE nonacog alfa

1 injektionsflaska med 1500 IE nonacog alfa

1 injektionsflaska med 2000 IE nonacog alfa

1 injektionsflaska med 3000 IE nonacog alfa

1 förfylld spruta med 5 ml spädningsvätska

1 steril adapter för upplösning till injektionsflaska

1 sterilt injektionsset

2 kompresser med alkohol

1 plåster

1 kompress

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

För intravenös användning, endast engångsbruk.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Använd endast den förfyllda sprutan med spädningsvätska som medföljer förpackningen för upplösning.

8.UTGÅNGSDATUM

EXP

Använd omedelbart eller inom 3 timmar efter upplösning.

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C. Får ej frysas

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Storbritannien

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/97/047/004

EU/1/97/047/005

EU/1/97/047/006

EU/1/97/047/009

EU/1/97/047/007

EU/1/97/047/008

13.BATCHNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

BeneFIX 250

BeneFIX 500

BeneFIX 1000

BeneFIX 1500

BeneFIX 2000

BeneFIX 3000

17.UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

FLASKETIKETT

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

BeneFIX 250 IE pulver till injektionsvätska, lösning

BeneFIX 500 IE pulver till injektionsvätska, lösning

BeneFIX 1000 IE pulver till injektionsväska, lösning

BeneFIX 1500 IE pulver till injektionsväska, lösning

BeneFIX 2000 IE pulver till injektionsvätska, lösning

BeneFIX 3000 IE pulver till injektionsvätska, lösning

Nonacog alfa (rekombinant koagulationsfaktor IX)

Intravenös användning.

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

Injektion för engångsbruk.

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

Se framsidan (Lot, EXP)

5.MÄNGDANGIVELSE UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

250 IE

500 IE

1000 IE

1500 IE

2000 IE

3000 IE

6.ÖVRIGT

Förvaras vid högst 30°C. Får ej frysas.

Använd endast den förfyllda sprutan som medföljer förpackningen för upplösning.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR ETIKETT PÅ SPRUTA MED SPÄDNINGSVÄTSKA

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Lösningsmedel för BeneFIX

För intravenöst bruk.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

Använd hela mängden.

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

Pfizer Limited

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

Innehåller 5 ml 0,234% natriumkloridlösning för injektion.

6. ÖVRIGT

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel