Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Blincyto (blinatumomab) – Märkning - L01XC

Updated on site: 05-Oct-2017

Namn på medicineringBlincyto
ATC-kodL01XC
Ämneblinatumomab
TillverkareAmgen Europe B.V.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG

1.LÄKEMEDLETS NAMN

BLINCYTO 38,5 mikrogram pulver till koncentrat och lösning till infusionsvätska, lösning blinatumomab

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En injektionsflaska med pulver innehåller 38,5 mikrogram blinatumomab.

Efter rekonstituering med vatten för injektion innehåller varje injektionsflaska 12,5 mikrogram/ml blinatumomab.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Pulver: citronsyramonohydrat (E330), trehalosdihydrat, lysinhydroklorid, polysorbat 80 och natriumhydroxid.

Lösning (stabiliseringsmedel): citronsyramonohydrat (E330), lysinhydroklorid, polysorbat 80, natriumhydroxid och vatten för injektion.

Läs bipacksedeln för ytterligare information.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Pulver till koncentrat och lösning till infusionsvätska, lösning 1 injektionsflaska med pulver.

1 injektionsflaska med lösning (stabiliseringsmedel). Ska enbart tillsättas till påsen med natriumklorid.

5.ADMNINSTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Intravenös användning, efter rekonstituering och spädning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Skaka inte den rekonstituerade lösningen.

8.UTGÅNGSDATUM

EXP

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras och transporteras kallt.

Får ej frysas.

Förvara i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Nederländerna

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/15/1047/001

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Braille krävs ej.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR PULVER I INJEKTIONSFLASKA

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

BLINCYTO 38,5 µg pulver till koncentrat blinatumomab

i.v. efter rekonstituering och spädning

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

6.ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR LÖSNING (STABILISERINGSMEDEL) INEJKTIONSFLASKA

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Lösning (stabiliseringsmedel).

BLINCYTO

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

10 ml

6. ÖVRIGT

Tillsätt enbart till påsen med natriumklorid.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel