Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bydureon (exenatide) – Bipacksedel - A10BX04

Updated on site: 05-Oct-2017

Namn på medicineringBydureon
ATC-kodA10BX04
Ämneexenatide
TillverkareAstraZeneca AB

Artikelns innehåll

Bipacksedel: Information till användaren

Bydureon 2 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension exenatid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

-Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

-Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller diabetessjuksköterska.

-Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

-Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller diabetessjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1.Vad Bydureon är och vad det används för

2.Vad du behöver veta innan du använder Bydureon

3.Hur du använder Bydureon

4.Eventuella biverkningar

5.Hur Bydureon ska förvaras

6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.Vad Bydureon är och vad det används för

Bydureon innehåller den aktiva substansen exenatid. Det är ett läkemedel som ska injiceras och som används för att förbättra blodsockerkontrollen hos vuxna med typ 2-diabetes mellitus.

Detta läkemedel används i kombination med följande diabetesläkemedel: metformin, sulfonureider och tiazolidindioner. Du ordineras nu detta läkemedel som tilläggsläkemedel, för att bättre kunna kontrollera ditt blodsockervärde. Fortsätt att följa det kost- och motionsprogram du har fått.

Du har diabetes därför att din kropp inte producerar tillräckligt med insulin för att kontrollera blodsockernivån eller för att din kropp inte kan utnyttja insulinet på rätt sätt. Det aktiva ämnet i detta läkemedel hjälper din kropp att öka insulinproduktionen när blodsockernivån är hög.

2. Vad du behöver veta innan du använder Bydureon

Använd inte Bydureon

-om du är allergisk mot exenatid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala om följande med läkare, apotekspersonal eller diabetessjuksköterska innan du använder Bydureon:

-Om detta läkemedel används tillsammans med en sulfonureid, eftersom hypoglykemi (för lågt blodsocker) kan inträffa. Kontrollera din blodsockernivå regelbundet. Fråga läkaren, apotekspersonalen eller diabetessjuksköterskan om du är osäker på om något av dina andra läkemedel innehåller en sulfonureid.

-Om du har typ 1-diabetes eller diabetesketoacidos, eftersom detta läkemedel då inte ska användas.

-Hur detta läkemedel ska injiceras. Det ska injiceras i huden och inte i en ven eller muskel.

-Om du har allvarliga problem med magtömningen (t.ex. gastropares) eller matsmältningen, eftersom detta läkemedel då inte rekommenderas. Det aktiva ämnet i detta läkemedel fördröjer magtömningen, vilket gör att maten passerar långsammare genom magen.

-Om du har haft bukspottkörtelinflammation (pankreatit) (se avsnitt 4).

-Tala med din läkare om du minskar i vikt för snabbt (mer än 1,5 kg per vecka), eftersom det kan orsaka problem som t.ex. gallstenar.

-Om du lider av svår njursjukdom eller om du får dialysbehandling, eftersom detta läkemedel då inte rekommenderas. Det finns endast liten erfarenhet av användning av detta läkemedel hos patienter med njurproblem.

Barn och ungdomar

Ge inte detta läkemedel till barn och ungdomar under 18 år eftersom det inte finns någon erfarenhet av detta läkemedel i den åldersgruppen.

Andra läkemedel och Bydureon

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, speciellt:

-läkemedel som används för att behandla typ 2-diabetes, såsom insulin och andra läkemedel som verkar på samma sätt som Bydureon (t.ex.: liraglutid och Byetta [exenatid med omedelbar frisättning]), eftersom samtidig användning av dessa läkemedel och Bydureon inte rekommenderas.

-blodförtunnande läkemedel (antikoagulanter) t.ex. warfarin, eftersom du kommer att behöva ytterligare övervakning av förändringar i INR (ett mått på hur tunt blodet är) under inledningen av behandlingen med detta läkemedel.

Graviditet och amning

Det är inte känt om detta läkemedel kan skada ditt foster och därför ska det inte användas under graviditet, och inte senare än 3 månader före en planerad graviditet.

Det är inte känt om exenatid passerar över i bröstmjölk. Detta läkemedel ska inte användas när du ammar.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Du ska använda preventivmedel om det finns en möjlighet att du kan bli gravid under behandlingen med detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Om du använder detta läkemedel tillsammans med en sulfonureid kan hypoglykemi (för lågt blodsocker) inträffa. Hypoglykemi kan försämra koncentrationsförmågan. Tänk på detta i alla situationer där du kan utsätta dig själv och andra för risk (t.ex. vid bilkörning eller vid användning av maskiner).

Viktig information om några innehållsämnen i Bydureon

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, dvs. är nästintill ”natriumfritt”.

3.Hur du använder Bydureon

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens, apotekspersonalens eller diabetessjuksköterskans anvisningar. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller diabetessjuksköterska om du är osäker.

Du ska injicera detta läkemedel en gång per vecka, när som helst under dagen, med eller utan mat.

Du ska injicera detta läkemedel under huden (subkutant) i buken, övre delen av benet (låret) eller på baksidan av överarmen.

Du kan injicera i samma område på din kropp varje vecka. Var noga med att välja ett nytt injektionsställe inom det område du väljer.

Kontrollera din blodsockernivå regelbundet, särskilt om du även tar en sulfonureid.

Injicera Bydureon enligt anvisningarna i bruksanvisningen som finns i förpackningen

Läkaren eller diabetessjuksköterskan måste lära dig hur du ska injicera detta läkemedel innan du använder det första gången.

Kontrollera att vätskan i sprutan är klar och fri från partiklar innan du börjar. Efter blandning ska suspensionen endast användas om blandningen är vit till benvit och grumlig. Om du ser torra pulverklumpar på sidorna eller på botten av injektionsflaskan har läkemedlet INTE blandats ordentligt. Skaka kraftigt tills den är väl blandad.

Du ska injicera detta läkemedel omedelbart efter att pulvret blandats med vätskan.

Sätt på en ny injektionsnål före varje injektion och kasta den direkt på ett säkert sätt efter varje användning enligt instruktionerna från din läkare eller diabetessjuksköterska.

Om du har använt för stor mängd av Bydureon

Om du har använt för mycket av detta läkemedel kan du behöva läkarvård. För mycket av detta läkemedel kan orsaka illamående, kräkningar, yrsel eller symtom på lågt blodsocker (se avsnitt 4).

Om du har glömt att använda Bydureon

Välj en dag då du alltid tar din Bydureon-injektion. Om du glömmer en dos ska du ta den så snart som möjligt. Vid nästa injektion kan du återgå till din valda injektionsdag. Endast en injektion ska dock tas under en 24-timmarsperiod. Du kan även byta injektionsdag. Två injektioner får inte ges på samma dag.

Om du är osäker på om du har tagit full dos Bydureon

Om du är osäker på om du har tagit hela dosen ska du inte ta ytterligare en dos av detta läkemedel, utan ta nästa dos nästa vecka som planerat.

Om du slutar att använda Bydureon

Om du känner att du vill sluta använda detta läkemedel bör du rådfråga läkaren först. Om du slutar använda detta läkemedel kan detta påverka dina blodsockernivåer.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkaren, apotekspersonalen eller diabetessjuksköterskan.

4.Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Allvarliga allergiska reaktioner (anafylaxi) har i sällsynta fall rapporterats (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare).

Du ska omedelbart uppsöka läkare om du får symtom som

svullnad av ansikte, tunga eller svalg (angioödem)

överkänslighet (utslag, klåda och snabb svullnad av vävnaderna i hals, ansikte, mun eller svalg)

svårighet att svälja

nässelfeber och svårighet att andas.

Fall av inflammation i bukspottskörteln (pankreatit) har rapporterats (ingen känd frekvens) hos patienter som fått detta läkemedel. Pankreatit kan vara ett allvarligt, potentiellt livshotande medicinskt tillstånd.

Tala om för läkaren om du har haft pankreatit, gallstenar, alkoholproblem eller mycket höga triglyceridvärden. Dessa medicinska tillstånd kan medföra ökad risk för att få pankreatit, eller att få det igen, oberoende av om du tar detta läkemedel eller inte.

SLUTA ta detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart om du får svår och ihållande smärta i magtrakten, med eller utan kräkningar, eftersom du kan ha drabbats av inflammation i bukspottkörteln (pankreatit).

Mycket vanliga biverkningar av Bydureon (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

illamående (illamående är vanligast i början av behandlingen med detta läkemedel, men avtar med tiden hos de flesta patienter)

diarré

hypoglykemi

När detta läkemedel används tillsammans med läkemedel som innehåller en sulfonureid kan tillfällen med lågt blodsocker (hypoglykemi, vanligtvis lätt till måttlig) inträffa. Sulfonureiddosen kan behöva minskas när du använder detta läkemedel. Tecken och symtom på lågt blodsocker kan vara huvudvärk, dåsighet, svaghet, yrsel, förvirring, irritation, hunger, hjärtklappning, svettning och nervositet. Läkaren ska tala om för dig hur du ska behandla lågt blodsocker.

Vanliga biverkningar av Bydureon (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

yrsel

huvudvärk

kräkningar

förlust av energi och kraft

trötthet (utmattning)

förstoppning

smärta i magtrakten

uppsvälldhet

matsmältningsbesvär

väderspänning

halsbränna

minskad aptit

Detta läkemedel kan minska aptiten, mängden mat du äter samt din vikt.

Om du minskar i vikt för snabbt (mer än 1,5 kg per vecka) ska du prata med din läkare, eftersom det kan orsaka problem som t.ex. gallstenar.

reaktioner vid injektionsstället

Om du får en reaktion vid injektionsstället (rodnad, utslag eller klåda) kan du be läkaren om något som lindrar besvären. Eventuellt ser du eller känner en liten knuta under huden efter injektionen. Denna försvinner i regel efter 4 till 8 veckor. Du bör inte sluta din behandling.

Mindre vanliga biverkningar av Bydureon (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

försämrad njurfunktion

uttorkning, ibland med försämrad njurfunktion

tarmobstruktion (blockering i tarmen)

rapningar

ovanlig smak i munnen

ökad svettning

håravfall

sömnighet

Sällsynta biverkningar av Bydureon (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

nervositet

Dessutom har vissa andra biverkningar rapporterats (ingen känd frekvens, kan inte beräknas från tillgängliga data):

förändringar av INR (ett mått på hur tunt blodet är) har rapporterats vid användning tillsammans med warfarin

hudreaktioner på injektionsstället efter injektion av exenatid. Det kan vara en hålighet som innehåller var (varböld) och ett svullet eller rött hudområde som känns varmt eller ömt (cellulit).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller diabetessjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.Hur Bydureon ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2 °C till 8 °C). Får ej frysas.

Förpackningen kan förvaras i upp till 4 veckor vid högst 30 °C före användning. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Kasta Bydureon-förpackningar som varit frusna.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

-Den aktiva substansen är exenatid. Varje injektionsflaska innehåller 2 mg exenatid.

-Övriga innehållsämnen är:

-I pulvret: poly (D,L-laktid-co-glykolid) och sackaros.

-I spädningsvätskan: karmellosnatrium, natriumklorid, polysorbat 20, natriumdivätefosfatmonohydrat, dinatriumfosfatheptahydrat och vatten för injektionsvätska.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension.

Pulvret är vitt till benvitt och spädningsvätskan klar, färglös till svagt gul till svagt brun.

Varje endosförpackning består av en injektionsflaska med 2 mg exenatid pulver, en förfylld spruta med 0,65 ml spädningsvätska, en anslutning för injektionsflaskan och två injektionsnålar. En injektionsnål är en extranål.

Det finns i förpackningsstorlekar om 4 engångsdoser och 3 förpackningar om 4 engångsdoser. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Sverige

Tillverkare

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park,

Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA

Storbritannien

Swords Laboratories T/A Lawrence Laboratories

Unit 12 Distribution Centre, Shannon Industrial Estate, Shannon, Co. Clare

Irland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

AstraZeneca S.A./N.V.

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +32 2 370 48 11

Tel: +370 5 2660550

България

Luxembourg/Luxemburg

АстраЗенека България ЕООД

AstraZeneca S.A./N.V.

Тел.: +359 (2) 44 55 000

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

Magyarország

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

AstraZeneca Kft.

Tel: +420 222 807 111

Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

Malta

AstraZeneca A/S

Associated Drug Co. Ltd

Tlf: +45 43 66 64 62

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

Nederland

AstraZeneca GmbH

AstraZeneca BV

Tel: +49 41 03 7080

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

Norge

AstraZeneca

AstraZeneca AS

Tel: +372 6549 600

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

Österreich

AstraZeneca A.E.

AstraZeneca Österreich GmbH

Τηλ: +30 210 6871500

Tel: +43 1 711 31 0

España

Polska

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 91 301 91 00

Tel.: +48 22 245 73 00

France

Portugal

AstraZeneca

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél: +33 1 41 29 40 00

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

România

AstraZeneca d.o.o.

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +385 1 4628 000

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

Slovenija

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

AstraZeneca UK Limited

Tel: +353 1609 7100

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

AstraZeneca AB, o.z.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

Suomi/Finland

AstraZeneca S.p.A.

AstraZeneca Oy

Tel: +39 02 9801 1

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Sverige

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

AstraZeneca AB

Τηλ: +357 22490305

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

United Kingdom

SIA AstraZeneca Latvija

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +371 67377100

Tel: +44 1582 836 836

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

Bipacksedel: Information till användaren

Bydureon 2 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension i förfylld injektionspenna

exenatid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

-Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

-Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller diabetessjuksköterska.

-Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

-Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller diabetessjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1.Vad Bydureon är och vad det används för

2.Vad du behöver veta innan du använder Bydureon

3.Hur du använder Bydureon

4.Eventuella biverkningar

5.Hur Bydureon ska förvaras

6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.Vad Bydureon är och vad det används för

Bydureon innehåller den aktiva substansen exenatid. Det är ett läkemedel som ska injiceras och som används för att förbättra blodsockerkontrollen hos vuxna med typ 2-diabetes mellitus.

Detta läkemedel används i kombination med följande diabetesläkemedel: metformin, sulfonureider och tiazolidindioner. Du ordineras nu detta läkemedel som tilläggsläkemedel, för att bättre kunna kontrollera ditt blodsockervärde. Fortsätt att följa det kost- och motionsprogram du har fått.

Du har diabetes därför att din kropp inte producerar tillräckligt med insulin för att kontrollera blodsockernivån eller för att din kropp inte kan utnyttja insulinet på rätt sätt. Det aktiva ämnet i detta läkemedel hjälper din kropp att öka insulinproduktionen när blodsockernivån är hög.

2. Vad du behöver veta innan du använder Bydureon

Använd inte Bydureon

-om du är allergisk mot exenatid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala om följande med läkare, apotekspersonal eller diabetessjuksköterska innan du använder Bydureon:

-Om detta läkemedel används tillsammans med en sulfonureid, eftersom hypoglykemi (för lågt blodsocker) kan inträffa. Kontrollera din blodsockernivå regelbundet. Fråga läkaren, apotekspersonalen eller diabetessjuksköterskan om du är osäker på om något av dina andra läkemedel innehåller en sulfonureid.

-Om du har typ 1-diabetes eller diabetesketoacidos, eftersom detta läkemedel då inte ska användas.

-Hur detta läkemedel ska injiceras. Det ska injiceras i huden och inte i en ven eller muskel.

-Om du har allvarliga problem med magtömningen (t.ex. gastropares) eller matsmältningen, eftersom detta läkemedel då inte rekommenderas. Det aktiva ämnet i detta läkemedel fördröjer magtömningen, vilket gör att maten passerar långsammare genom magen.

-Om du har haft bukspottkörtelinflammation (pankreatit) (se avsnitt 4).

-Tala med din läkare om du minskar i vikt för snabbt (mer än 1,5 kg per vecka), eftersom det kan orsaka problem som t.ex. gallstenar.

-Om du lider av svår njursjukdom eller om du får dialysbehandling, eftersom detta läkemedel då inte rekommenderas. Det finns endast liten erfarenhet av användning av detta läkemedel hos patienter med njurproblem.

Barn och ungdomar

Ge inte detta läkemedel till barn och ungdomar under 18 år eftersom det inte finns någon erfarenhet av detta läkemedel i den åldersgruppen.

Andra läkemedel och Bydureon

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, speciellt:

-läkemedel som används för att behandla typ 2-diabetes, såsom insulin och andra läkemedel som verkar på samma sätt som Bydureon (t.ex.: liraglutid och Byetta [exenatid med omedelbar frisättning]), eftersom samtidig användning av dessa läkemedel och Bydureon inte rekommenderas.

-blodförtunnande läkemedel (antikoagulanter) t.ex. warfarin, eftersom du kommer att behöva ytterligare övervakning av förändringar i INR (ett mått på hur tunt blodet är) under inledningen av behandlingen med detta läkemedel.

Graviditet och amning

Det är inte känt om detta läkemedel kan skada ditt foster och därför ska det inte användas under graviditet, och inte senare än 3 månader före en planerad graviditet.

Det är inte känt om exenatid passerar över i bröstmjölk. Detta läkemedel ska inte användas om du ammar.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Du ska använda preventivmedel om det finns en möjlighet att du kan bli gravid under behandlingen med detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Om du använder detta läkemedel tillsammans med en sulfonureid kan hypoglykemi (för lågt blodsocker) inträffa. Hypoglykemi kan försämra koncentrationsförmågan. Tänk på detta i alla situationer där du kan utsätta dig själv och andra för risk (t.ex. vid bilkörning eller vid användning av maskiner).

Viktig information om några innehållsämnen i Bydureon

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, dvs. är nästintill ”natriumfritt”.

3.Hur du använder Bydureon

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens, apotekspersonalens eller diabetessjuksköterskans anvisningar. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller diabetessjuksköterska om du är osäker.

Du ska injicera detta läkemedel en gång per vecka, när som helst under dagen, med eller utan mat.

Du ska injicera detta läkemedel under huden (subkutant) i buken, övre delen av benet (låret) eller på baksidan av överarmen.

Du kan injicera i samma område på din kropp varje vecka. Var noga med att välja ett nytt injektionsställe inom det område du väljer.

Kontrollera din blodsockernivå regelbundet, särskilt om du även tar en sulfonureid.

Injicera Bydureon enligt anvisningarna i bruksanvisningen som finns i förpackningen

Läkaren eller diabetessjuksköterskan måste lära dig hur du ska injicera detta läkemedel innan du använder det första gången.

Kontrollera att vätskan i injektionspennan är klar och fri från partiklar innan du börjar. Efter att vätskan blandats med pulvret ska suspensionen endast användas om blandningen är vit till benvit och grumlig. Om du ser torra pulverklumpar på sidorna av injektionspennan har läkemedlet INTE blandats ordentligt. Knacka kraftigt tills den är väl blandad.

Du ska injicera detta läkemedel omedelbart efter att pulvret blandats med vätskan.

Använd en ny injektionspenna för varje injektion. Kasta injektionspennan när du använt den på ett säkert sätt med nålen fortfarande fastsatt, enligt instruktionerna från din läkare eller diabetessjuksköterska.

Om du har använt för stor mängd av Bydureon

Om du har använt för mycket av detta läkemedel kan du behöva läkarvård. För mycket av detta läkemedel kan orsaka illamående, kräkningar, yrsel eller symtom på lågt blodsocker (se avsnitt 4).

Om du har glömt att använda Bydureon

Välj en dag då du alltid tar din Bydureon-injektion. Om du glömmer en dos ska du ta den så snart som möjligt. Vid nästa injektion kan du återgå till din valda injektionsdag. Endast en injektion ska dock tas under en 24-timmarsperiod. Du kan även byta injektionsdag. Två injektioner får inte ges på samma dag.

Om du är osäker på om du har tagit full dos Bydureon

Om du är osäker på om du har tagit hela dosen ska du inte ta ytterligare en dos av detta läkemedel, utan ta nästa dos nästa vecka som planerat.

Om du slutar att använda Bydureon

Om du känner att du vill sluta använda detta läkemedel, bör du rådfråga läkaren först. Om du slutar använda detta läkemedel kan det påverka dina blodsockernivåer.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkaren, apotekspersonalen eller diabetessjuksköterskan.

4.Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Allvarliga allergiska reaktioner (anafylaxi) har i sällsynta fall rapporterats (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare).

Du ska omedelbart uppsöka läkare om du får symtom som

svullnad av ansikte, tunga eller svalg (angioödem)

överkänslighet (utslag, klåda och snabb svullnad av vävnaderna i hals, ansikte, mun eller svalg)

svårighet att svälja

nässelfeber och svårighet att andas

Fall av inflammation i bukspottskörteln (pankreatit) har rapporterats (ingen känd frekvens) hos patienter som fått detta läkemedel. Pankreatit kan vara ett allvarligt, potentiellt livshotande medicinskt tillstånd.

Tala om för läkaren om du har haft pankreatit, gallstenar, alkoholproblem eller mycket höga triglyceridvärden. Dessa medicinska tillstånd kan medföra ökad risk för att få pankreatit, eller att få det igen, oberoende av om du tar detta läkemedel eller inte.

SLUTA ta detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart om du får svår och ihållande smärta i magtrakten, med eller utan kräkningar, eftersom du kan ha drabbats av inflammation i bukspottkörteln (pankreatit).

Mycket vanliga biverkningar av Bydureon (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

illamående (illamående är vanligast i början av behandlingen med detta läkemedel, men avtar med tiden hos de flesta patienter)

diarré

hypoglykemi

När Bydureon används tillsammans med läkemedel som innehåller en sulfonureid kan tillfällen med lågt blodsocker (hypoglykemi, vanligtvis lätt till måttlig) inträffa. Sulfonureiddosen kan behöva minskas när du använder detta läkemedel. Tecken och symtom på lågt blodsocker kan vara huvudvärk, dåsighet, svaghet, yrsel, förvirring, irritation, hunger, hjärtklappning, svettning och nervositet. Läkaren ska tala om för dig hur du ska behandla lågt blodsocker.

Vanliga biverkningar av Bydureon (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

yrsel

huvudvärk

kräkningar

förlust av energi och kraft

trötthet (utmattning)

förstoppning

smärta i magtrakten

uppsvälldhet

matsmältningsbesvär

väderspänning

halsbränna

minskad aptit

Detta läkemedel kan minska aptiten, mängden mat du äter samt din vikt.

Om du minskar i vikt för snabbt (mer än 1,5 kg per vecka) ska du prata med din läkare, eftersom det kan orsaka problem som t.ex. gallstenar.

reaktioner på injektionsstället

Om du får en reaktion vid injektionsstället (rodnad, utslag eller klåda) kan du be läkaren om något som lindrar besvären. Eventuellt ser du eller känner en liten knuta under huden efter injektionen. Denna försvinner i regel efter 4 till 8 veckor. Du bör inte sluta din behandling.

Mindre vanliga biverkningar av Bydureon (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

försämrad njurfunktion

uttorkning, ibland med försämrad njurfunktion

tarmobstruktion (blockering i tarmen)

rapningar

ovanlig smak i munnen

ökad svettning

håravfall

sömnighet

Sällsynta biverkningar av Bydureon (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

nervositet

Dessutom har vissa andra biverkningar rapporterats (ingen känd frekvens, kan inte beräknas från tillgängliga data):

förändringar av INR (ett mått på hur tunt blodet är) har rapporterats vid användning tillsammans med warfarin

hudreaktioner vid injektionsstället efter injektion av exenatid. Det kan vara en hålighet som innehåller var (varböld) och ett svullet eller rött hudområde som känns varmt eller ömt (cellulit).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller diabetessjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.Hur Bydureon ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2 °C till 8 °C). Får ej frysas.

Injektionspennan kan förvaras i upp till 4 veckor vid högst 30 °C före användning. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Kasta Bydureon-pennor som varit frusna.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

-Den aktiva substansen är exenatid. Varje förfylld injektionspenna innehåller 2 mg exenatid. Efter beredning är dosen 2 mg/0,65 ml.

-Övriga innehållsämnen är:

-I pulvret: poly (D,L-laktid-co-glykolid) och sackaros.

-I spädningsvätskan: karmellosnatrium, natriumklorid, polysorbat 20, natriumdivätefosfatmonohydrat, dinatriumfosfatheptahydrat, vatten för injektionsvätska och natriumhydroxid (för pH-justering).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Detta läkemedel levereras som pulver och vätska till injektionsvätska, suspension i förfylld injektionspenna. Pulvret (2 mg) i den ena kammaren är vitt till benvitt och spädningsvätskan (0,65 ml) i den andra kammaren är klar, färglös till svagt gul till svagt brun. Varje förfylld endospenna levereras med en specialnål. Varje kartong innehåller också en extranål.

Detta läkemedel finns i förpackningsstorlek om 4 förfyllda endospennor och en flerpack innehållande 12 (3 förpackningar med 4) förfyllda endospennor. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Sverige

Tillverkare

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park,

Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA

Storbritannien

Swords Laboratories T/A Lawrence Laboratories

Unit 12 Distribution Centre, Shannon Industrial Estate, Shannon, Co. Clare

Irland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

AstraZeneca S.A./N.V.

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +32 2 370 48 11

Tel: +370 5 2660550

България

Luxembourg/Luxemburg

АстраЗенека България ЕООД

AstraZeneca S.A./N.V.

Тел.: +359 (2) 44 55 000

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

Magyarország

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

AstraZeneca Kft.

Tel: +420 222 807 111

Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

Malta

AstraZeneca A/S

Associated Drug Co. Ltd

Tlf: +45 43 66 64 62

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

Nederland

AstraZeneca GmbH

AstraZeneca BV

Tel: +49 41 03 7080

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

Norge

AstraZeneca

AstraZeneca AS

Tel: +372 6549 600

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

Österreich

AstraZeneca A.E.

AstraZeneca Österreich GmbH

Τηλ: +30 210 6871500

Tel: +43 1 711 31 0

España

Polska

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 91 301 91 00

Tel.: +48 22 245 73 00

France

Portugal

AstraZeneca

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél: +33 1 41 29 40 00

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

România

AstraZeneca d.o.o.

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +385 1 4628 000

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

Slovenija

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

AstraZeneca UK Limited

Tel: +353 1609 7100

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

AstraZeneca AB, o.z.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

Suomi/Finland

AstraZeneca S.p.A.

AstraZeneca Oy

Tel: +39 02 9801 1

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Sverige

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

AstraZeneca AB

Τηλ: +357 22490305

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

United Kingdom

SIA AstraZeneca Latvija

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +371 67377100

Tel: +44 1582 836 836

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

BRUKSANVISNING

Anvisning steg för steg

Bydureon 2 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension

Om du har frågor om hur du ska ta Bydureon

Se Vanliga frågor och svar

Användbara tips

Ta god tid på dig.

Följ instruktionerna steg för steg.

Se till att du har tid att genomföra alla stegen utan att stanna upp.

Du kommer troligtvis att behöva mindre tid när du blir van vid att ge dig själv injektioner.

VIKTIGT:

Läs varje steg i dessa instruktioner och följ dem noga varje gång du tar Bydureon. Hoppa inte över några steg. Läs även bipacksedeln som finns i kartongen.

De olika delarna

Endosförpackning

Lyft här för att titta närmare på delarna.

Ha locket öppet så att du kan titta på delarna när du går igenom stegen.

 

Vätska

Kolvstång

inuti

Vitt lock

Spruta

Doslinje

Injektionsflaska

Anslutning för injektionsflaskan

Grönt lock

Papperslock

Pulvret inuti är ditt läkemedel

Förpackning med anslutning för injektionsflaskan

Orange anslutning

Injektionsnål (Monoject)

Endosförpackningen innehåller en extra injektionsnål (visas ej) om du skulle behöva en.

Blått lock

Injektionsnål Nålsskydd

De olika delarna

Endosförpackning

Spruta

Injektionsnålar (2)

Anslutning för injektionsflaskan (vial connector)

Injektionsflaska

Innehåll

För att ta rätt dos ska du läsa varje avsnitt så att du gör alla steg i rätt ordning.

Denna bruksanvisning är indelad i avsnitt:

1Komma igång

2Koppla ihop delarna

3Blanda läkemedlet och fylla på sprutan

4Injicera läkemedlet

Vanliga frågor och svar

1. Komma igång

1a Ta ut en endosförpackning ur kylskåpet.

Var förberedd så att du kan kasta använda injektionsnålar och sprutor på ett säkert sätt. Ha allt du behöver framme så att du kan kasta använda injektionsnålar och sprutor på ett säkert sätt.

1b Tvätta händerna.

1c

Dra av locket för att öppna förpackningen.

Plocka upp sprutan. Vätskan inuti sprutan ska vara klar och fri från partiklar. Det är ok om det förekommer luftbubblor.

Placera injektionsnålen, förpackningen med anslutningen för injektionsflaskan, injektionsflaskan och sprutan på en ren, plan yta.

1d

Plocka upp injektionsnålen och vrid av det blå locket.

Lägg ifrån dig den skyddade injektionsnålen. Nu är injektionsnålen förberedd. Du kommer att behöva den senare.

Det finns en extra injektionsnål om du skulle behöva en.

1e

Knack!

Plocka upp injektionsflaskan.

Knacka injektionsflaskan flera gånger lätt mot en hård yta för att lossa pulvret.

1f

Använd tummen för att ta bort det gröna locket.

Ställ ifrån dig injektionsflaskan.

2. Koppla ihop delarna

2a

Plocka upp förpackningen med anslutningen för injektionsflaskan och dra av papperslocket. Rör inte vid den orange anslutningen i förpackningen.

Håll i förpackning med anslutningen för injektionsflaskan.

I den andra handen håller du injektionsflaskan.

Tryck bestämt in injektionsflaskans ovandel i den orange anslutningen.

Ta ut injektionsflaskan ur förpackningen med den orange anslutningen fastsatt.

2e

Så här ska injektionsflaskan se ut.

Ställ den åt sidan så länge.

2f

Plocka upp sprutan.

Med den andra handen håller du på de 2 grå rutorna på det vita locket.

Bryt av locket.

Var noga med att inte trycka på kolvstången.

Bryt av locket precis som om du skulle bryta av en pinne.

2h

Så här ska det avbrutna locket se ut.

Du behöver inte locket mer, så du kan slänga det.

2i

Så här ska sprutan se ut nu.

2j

Plocka nu upp injektionsflaskan med den orange anslutningen.

Vrid på den orange anslutningen på sprutan tills den sitter fast ordentligt. Håll i den orange anslutningen när du vrider. Dra inte åt för hårt. Se till att du inte trycker in kolvstången.

2k

Så här ska delarna se ut när de har satts ihop.

3. Blanda läkemedlet och fylla på sprutan

VIKTIGT:

I de kommande stegen ska du blanda läkemedlet och fylla på sprutan. När du blandat läkemedlet måste du injicera det direkt. Du får inte spara blandat läkemedel för att injicera det vid ett senare tillfälle.

3a

Tryck ned kolvstången med tummen tills det tar stopp och håll kvar tummen.

Det kan kännas som om kolvstången fjädrar tillbaka lite.

3b

Fortsätt trycka ned kolvstången med tummen och skaka kraftigt. Fortsätt skaka tills vätskan och pulvret har blandats ordentligt.

Oroa dig inte för att injektionsflaskan ska lossna. Den orange anslutningen håller fast den på sprutan.

Skaka kraftigt, precis som du skulle göra för att blanda en salladsdressing med olja och vinäger.

3c

När du har blandat läkemedlet ordentligt ska det vara grumligt.

Om du ser torra pulverklumpar på sidorna eller på botten av injektionsflaskan har läkemedlet INTE blandats ordentligt.

Skaka kraftigt igen tills läkemedlet har blandats ordentligt.

Fortsätt trycka på kolvstången med tummen när du skakar.

3e

Håll nu injektionsflaskan så att sprutan pekar uppåt. Fortsätt trycka på kolvstången med tummen tills det tar stopp och håll den kvar.

3f

Knacka försiktigt på injektionsflaskan med den andra handen. Fortsätt trycka på kolvstången med tummen för att hålla den på plats.

Knackandet hjälper läkemedlet att droppa ned längs med sidorna på injektionsflaskan. Det är ok om det förekommer luftbubblor.

3g

Dra ned kolvstången förbi den svarta streckade doslinjen.

Detta drar läkemedlet från injektionsflaskan in i sprutan. Det kan förekomma luftbubblor. Detta är normalt.

Lite vätska kan sitta kvar på insidan av injektionsflaskan. Detta är också normalt.

3h

Håll kolvstången på plats med en hand så att den inte flyttar på sig.

3i

Med den andra handen vrider du den orange anslutningen för att ta bort den.

Var noga med att inte trycka in kolvstången när du tagit bort anslutningen.

3j

Så här ska sprutan se ut nu.

4. Injicera läkemedlet

VIKTIGT:

Läs de följande stegen noggrant och titta noga på bilderna. Detta hjälper dig att få rätt dos läkemedel.

4a

Vrid på injektionsnålen på sprutan tills den sitter fast ordentligt. Ta inte bort nålskyddet än. Se till att du inte trycker in kolvstången.

4b

Tryck sakta

Ovan-sida

Tryck sakta in kolvstången så att dess ovansida ligger i linje med den svarta streckade doslinjen.

Ta därefter bort tummen från kolvstången.

Det är viktigt att du slutar trycka här, annars förlorar du läkemedel och kommer inte att få rätt dos.

4c

Kolvstångens ovansida måste ligga i linje med den svarta streckade doslinjen när du går igenom följande steg. Detta hjälper dig att få rätt dos läkemedel.

VIKTIGT:

Det är normalt att se några luftbubblor i blandningen.

Dessa luftbubblor kommer inte att skada dig eller påverka din dos.

4d

Över-armens baksida

Buken

Låret

Framsida

Baksida

Injektionsområden på din kropp

Du kan injicera varje dos av läkemedlet i bukområdet, låret eller i överarmens baksida.

Du kan injicera i samma område på din kropp varje vecka. Var dock noga med att välja ett nytt injektionsställe inom det område du väljer.

4e

Håll i sprutan nära den svarta streckade doslinjen.

4f

Dra

Dra nålskyddet rakt ut.

Vrid inte.

Var noga med att inte trycka på kolvstången.

När du tar bort skyddet kan du se 1 eller 2 droppar vätska. Detta är normalt.

4g

Var noga med att använda den injektionsteknik som din läkare eller diabetessjuksköterska visat dig. Kom ihåg: Du måste injicera Bydureon omedelbart efter att du har blandat det.

För in injektionsnålen i huden (subkutant). För att injicera full dos trycker du ned kolvstången med tummen tills det tar stopp.

Dra ut injektionsnålen.

Läs i bipacksedeln (avsnitt 3) vad du ska göra om du är osäker på om du fått en full dos.

4h. Kasta sprutan med injektionsnålen monterad enligt de instruktioner du fått av läkaren eller diabetessjuksköterskan. Försök INTE sätta tillbaka skyddet eller återanvända nålen.

Du behöver inte spara några delar. Varje endosförpackning innehåller allt du behöver för att ta din veckodos Bydureon.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

När det är dags för nästa veckodos börjar du med steg 1 igen.

 

Vanliga frågor och svar

 

Om du har en fråga om:

Se fråga nummer:

När du måste injicera läkemedlet efter att du blandat det

Hur du blandar läkemedlet

Luftbubblor i sprutan

Hur du fäster injektionsnålen

Hur du tar bort nålskyddet

Vad du ska göra om kolvstången inte är i linje med den

svarta streckade doslinjen

 

Varför du inte kan trycka ned kolvstången när du injicerar

Vanliga frågor och svar

1. Hur länge kan jag vänta med att injicera läkemedlet efter att jag blandat det?

Du måste ta din injektion Bydureon omedelbart efter att du blandat läkemedlet. Om du inte injicerar Bydureon direkt kommer läkemedlet att börja klumpa sig i sprutan. Dessa klumpar kan täppa igen injektionsnålen när du tar injektionen (se fråga 7).

2. Hur vet jag att läkemedlet blandats ordentligt?

När läkemedlet blandats ordentligt ska det vara grumligt. Det ska inte finnas något torrt pulver på sidorna eller på botten av injektionsflaskan. Om du ser något torrt pulver ska du skaka kraftigt samtidigt som du fortsätter att trycka ned kolvstången med tummen. (Denna fråga avser de steg som visades i avsnitt 3a till 3d).

3. Jag är redo att ta injektionen. Vad ska jag göra om jag ser luftbubblor i sprutan?

Det är normalt med luftbubblor i sprutan. Dessa luftbubblor kommer inte att skada dig eller påverka din dos. Bydureon injiceras i huden (subkutant). Luftbubblor är inget problem vid denna typ av injektion.

4. Vad ska jag göra om jag har problem med att sätta fast injektionsnålen?

Kontrollera först att du tagit bort det blå locket. Vrid sedan på injektionsnålen på sprutan tills den sitter ordentligt. För att undvika att förlora läkemedel får du inte trycka på kolvstången när du sätter fast injektionsnålen. Mer information om injektionstekniker kan du få av läkaren eller diabetessjuksköterskan.

(Denna fråga avser steg 4a.)

5. Vad ska jag göra om jag har problem med att ta bort nålskyddet?

Håll i sprutan nära den svarta streckade doslinjen med en hand. Med den andra handen håller du nålskyddet. Dra nålskyddet rakt ut. Vrid inte. (Denna fråga avser steg 4f.)

6. Jag är på steg 4c. Vad ska jag göra om kolvstångens ovansida har tryckts förbi den svarta streckade doslinjen?

Den svarta streckade doslinjen visar korrekt dos. Om kolvstångens ovansida tryckts förbi linjen ska du fortsätta från steg 4d och ta injektionen. Gå noga igenom steg 3a till 4h innan det är dags för nästa injektion om en vecka.

7. Vad ska jag göra om jag inte kan trycka ned kolvstången helt när jag injicerar?

Detta betyder att injektionsnålen täppts igen. Ta bort injektionsnålen och byt ut den mot extranålen i förpackningen. Välj sedan ett nytt injektionsställe och slutför injektionen.

Repetition av hur du

tar bort det blå locket på injektionsnålen, se steg 1d

sätter fast injektionsnålen, se steg 4a

tar bort nålskyddet och ger injektionen, se steg 4e till 4g

Om du fortfarande inte kan trycka ned kolvstången helt ska du dra ut injektionsnålen igen. Läs i bipacksedeln (avsnitt 3) vad du ska göra om du är osäker på om du har fått en full dos.

För att förhindra att en injektionsnål täpps igen ska du alltid se till att blanda läkemedlet ordentligt och injicera det omedelbart.

Du behöver bara ta Bydureon en gång per vecka.

Skriv upp att du tagit din dos Bydureon idag, och sätt en markering i kalendern när det är dags för nästa injektion.

Om du vill ha mer information om Bydureon

Prata med läkaren eller diabetessjuksköterskan

Läs bipacksedeln noggrant

BRUKSANVISNING

Läs dessa instruktioner noga före användning

Bydureon 2 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension i förfylld injektionspenna

Hur du använder Bydureon i förfylld injektionspenna

Blandningsfönster

Randigt band Ratt

Nålskydd Nål Pennans övre del Inspektionsfönster Grönt band Orange band

Innan du använder injektionspennan rekommenderar vi att läkaren eller diabetessjuksköterskan lär dig att använda den på rätt sätt.

Om inte en upplärd person kan hjälpa till att injicera detta läkemedel, rekommenderas det inte för personer som är blinda eller inte ser bra.

Steg 1: Förbered injektionspennan

Låt injektionspennan bli uppvärmd. Ta ut en injektionspenna ur kylskåpet och låt den ligga i rumstemperatur i minst 15 minuter. Använd INTE en injektionspenna efter att utgångsdatum passerats.

Tvätta dina händer medan injektionspennan blir uppvärmd.

Öppna blisterförpackningen genom att dra i hörnfliken. Ta sedan ut injektionspennan och nålen. Använd INTE injektionspennan eller nålen om någon del är trasig eller saknas.

Kontrollera vätskan i inspektionsfönstret. Den ska vara klar och utan partiklar. Det är normalt om du ser luftbubblor i vätskan.

VÄNTA 15

minuter

Dra av pappersfliken från nålskyddet.

Fäst nålen på injektionspennan genom att trycka och skruva fast den på injektionspennans övre del tills den sitter ordentligt. Ta INTE av nålskyddet ännu.

Steg 2: Blanda dosen

Kombinera läkemedlet. Håll injektionspennan rakt upp med nålskyddet överst och vrid ratten långsamt moturs. SLUTA när du hör klicket och det gröna bandet försvinner.

KLICK!

Håll rakt upp

Knacka hårt på injektionspennan för att blanda. Håll injektionspennan i änden med det orange bandet och knacka injektionspennan hårt mot handflatan. UTAN att vrida på ratten

ROTERAR du injektionspennan med några knackningars mellanrum. Knacka hårt på den förfyllda injektionspennan tills du får en jämnt grumlig suspension utan klumpar. Du kan behöva knacka 80 gånger eller mer.

80 gånger eller mer

Kontrollera suspensionen. Håll upp injektionspennan mot ljuset och titta genom båda sidor av blandningsfönstret. Lösningen ska INTE HA KLUMPAR och den ska vara jämnt grumlig.

Ej blandad

Blandad

Klumpar, ej jämn lösning

INGA klumpar, jämnt grumlig lösning

För att du ska få full dos måste läkemedlet blandas väl.

Knacka längre och hårdare om det inte är väl blandat.

Fortsätt INTE om läkemedlet inte är väl blandat.

STOP

För att du ska få full dos måste läkemedlet blandas väl. Knacka längre och hårdare om det inte är väl blandat. Det är normalt om du ser luftbubblor i vätskan, och de kommer inte att orsaka någon skada.

Jämför båda sidor av blandningsfönstret med bilderna nedan genom att hålla injektionspennan mot sidan. Var uppmärksam på bottenytan. Om du inte ser klumpar är du redo att injicera.

Titta på din

Fortsätt

Redo att

Steg 3: Injicera dosen

VIKTIGT: När du har blandat läkemedlet väl, måste du injicera dosen omedelbart. Du kan inte spara dosen för senare användning.

Välj injektionsställe, antingen i magen, i låret eller på armens baksida. Du kan använda samma område av kroppen varje vecka, men välj ett annat injektionsställe inom det området. Rengör försiktigt området med tvål och vatten eller en spritsudd.

Vrid på ratten för att frigöra

 

 

injektionsknappen.

Samtidigt som du håller

 

 

injektionspennan rakt upp med nålskyddet

 

 

överst, vrider du ratten moturs tills det orange

Håll

Injektions-

bandet försvinner och injektionsknappen frigörs.

Tryck INTE på injektionsknappen ännu.

rakt upp

knapp

Ta av nålskyddet genom att dra rakt ut. Vrid

 

 

INTE. Du kan se några vätskedroppar på nålen

 

 

eller i nålskyddet.

DR

 

 

 

Injicera läkemedlet. Stick in nålen i huden

TRYCK

(subkutant). Tryck på injektionsknappen med

tummen tills du hör ett klick. Håll kvar i

seku

10 sekunder för att vara säker på att du får hela

 

dosen.

 

Kasta injektionspennan på rätt sätt med nålen

 

påsatt i en punkteringssäker behållare. Försök

 

INTE sätta tillbaka skyddet eller återanvända

 

nålen.

 

Vanliga frågor och svar

 

1.Hur vet jag att läkemedlet är ordentligt blandat?

Läkemedlet är ordentligt blandat när vätskan ser grumlig ut från båda sidor av fönstret. Du ska inte se några klumpar i vätskan. Det kan hjälpa att hålla upp injektionspennan mot ljuset för att titta i fönstret. Om du ser klumpar i någon storlek, knackar du injektionspennan hård mot handflatan tills läkemedlet är blandat.

2.Jag har problem med att blanda min dos. Vad ska jag göra?

Kom ihåg att ta ut injektionspennan ur kylskåpet minst 15 minuter innan du förbereder din dos. Detta gör att injektionspennan värms upp till rumstemperatur. Det blir lättare att blanda läkemedlet om injektionspennan har rumstemperatur.

Se till att du håller pennan i änden med ratten och det orange bandet. Detta hjälper dig att få ett bättre grepp om injektionspennan och att knacka den hårdare mot handflatan.

Det kan också hjälpa att knacka båda sidor av blandningsfönstret mot handflatan. Om du ser klumpar fortsätter du att knacka.

3.Hur länge efter att jag har blandat läkemedlet kan jag vänta innan jag tar injektionen?

Du måste injicera dosen direkt efter att du har blandat den. Om du inte injicerar dosen genast, kan det bildas små klumpar av läkemedel i injektionspennan och då får du kanske inte full dos.

4. Jag är redo att injicera min dos. Vad ska jag göra om jag ser luftbubblor i injektionspennan?

Det är normalt att det finns luftbubblor i injektionspennan. Läkemedlet injiceras i huden (subkutant). Luftbubblor kommer inte att skada dig eller påverka dosen vid denna typ av injektion.

5. Vad ska jag göra om jag inte kan trycka in injektionsknappen helt när jag försöker injicera min dos?

Kontrollera att du har skruvat på nålen helt på injektionspennan. Kontrollera också att du vred på ratten tills den stannade och det orange bandet försvann, och att injektionsknappen syns.

Om du fortfarande inte kan trycka in knappen, kan det betyda att nålen är tilltäppt. Dra ut nålen ur huden och byt ut den mot en reservnål från kartongen. Repetera hur du sätter fast nålen. Välj sedan ett annat injektionsställe och slutför injektionen.

Om du fortfarande inte kan trycka in knappen helt, drar du ut nålen ur huden. Använd en punkteringssäker behållare och kasta injektionspennan med nålen fortfarande påsatt.

6.Hur vet jag om jag har injicerat hela dosen?

För att vara säker på att du har fått hela dosen trycker du på injektionsknappen med tummen tills du hör ett klick. Efter klicket fortsätter du att hålla kvar nålen i huden i 10 sekunder. Detta ger tillräcklig tid för att allt läkemedel ska gå från injektionspennan och in under huden.

7.Hur kastar jag min Bydureon penna?

Du behöver en punkteringssäker behållare som är tillräckligt stor för att rymma hela injektionspennan med en använd nål på. Se till att behållaren har ett lock. Du kan använda en behållare för biologiskt riskavfall, en annan behållare av hårdplast eller en metallbehållare. Det ingår ingen behållare i kartongen.

Fråga apotekspersonalen hur du på ett säkert sätt ska kasta behållaren med använda injektionspennor och nålar. Kasta inte behållaren bland hushållsavfallet.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel