Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cervarix (human papillomavirus1 type 16 L1 protein...) – Märkning - J07BM02

Updated on site: 05-Oct-2017

Namn på medicineringCervarix
ATC-kodJ07BM02
Ämnehuman papillomavirus1 type 16 L1 protein / human papillomavirus type 18 L1 protein
TillverkareGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

ENDOS INJEKTIONSFLASKA, FÖRPACKNING MED 1, 10 ELLER 100 STYCKEN

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Cervarix, injektionsvätska, suspension

Vaccin mot humant papillomvirus [Typ 16, 18] (Rekombinant, med adjuvans, adsorberat)

2.

DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER

 

1 dos (0,5 ml) innehåller:

 

HPV typ 16 L1 protein1,2

20 mikrogram

HPV typ 18 L1 protein1,2

20 mikrogram

1adjuvans AS04 innehållande:

 

3-O-desacyl-4’- monofosforyllipid A (MPL)2

50 mikrogram

2adsorberat på aluminiumhydroxid, hydratiserad (Al(OH)3)

0,5 milligram Al3+ (totalt)

 

 

 

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

 

Natriumklorid

Natriumdivätefosfatdihydrat

Vatten för injektionsvätskor

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, suspension 1 injektionsflaska

1 dos (0,5 ml)

10 injektionsflaskor

10 x 1 dos (0,5 ml)

100 injektionsflaskor

100 x 1 dos (0,5 ml)

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning

Intramuskulär användning

Omskakas före användning

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp

Får ej frysas

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt vaccin och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/419/001 – förpackning om 1

EU/1/07/419/002 – förpackning om 10

EU/1/07/419/003 – förpackning om 100

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I BLINDSKRIFT

Braille krävs ej.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

FLERDOS INJEKTIONSFLASKA, FÖRPACKNING MED 1, 10 ELLER 100 STYCKEN

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Cervarix, injektionsvätska, suspension, flerdos

Vaccin mot humant papillomvirus [Typ 16, 18] (Rekombinant, med adjuvans, adsorberat)

2.

DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER

 

1 dos (0,5 ml) innehåller:

 

HPV typ 16 L1 protein1,2

20 mikrogram

HPV typ 18 L1 protein1,2

20 mikrogram

1adjuvans AS04 innehållande:

 

3-O-desacyl-4’- monofosforyllipid A (MPL)2

50 mikrogram

2adsorberat på aluminiumhydroxid, hydratiserad (Al(OH)3)

0,5 milligram Al3+ (totalt)

 

 

 

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

 

Natriumklorid

Natriumdivätefosfatdihydrat

Vatten för injektionsvätskor

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, suspension

1injektionsflaska

2doser (1 ml)

10 injektionsflaskor

10 x 2 doser (1 ml)

100 injektionsflaskor

100 x 2 doser (1 ml)

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning

Intramuskulär användning

Omskakas före användning

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

Används omedelbart efter öppnandet eller senast inom 6 timmar vid förvaring i kylskåp.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp

Får ej frysas

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt vaccin och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/419/010 – förpackning om 1

EU/1/07/419/011 – förpackning om 10

EU/1/07/419/012 – förpackning om 100

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

Braille krävs ej.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

FÖRFYLLD SPRUTA MED ELLER UTAN NÅL, FÖRPACKNING MED 1 ELLER 10 STYCKEN

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Cervarix, injektionsvätska, suspension i förfylld spruta

Vaccin mot humant papillomvirus [Typ 16, 18] (Rekombinant, med adjuvans, adsorberat)

2.

DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER

 

1 dos (0,5 ml) innehåller:

 

HPV typ 16 L1 protein1,2

20 mikrogram

HPV typ 18 L1 protein1,2

20 mikrogram

1adjuvans AS04 innehållande:

 

3-O-desacyl-4’- monofosforyllipid A (MPL)2

50 mikrogram

2adsorberat på aluminiumhydroxid, hydratiserad (Al(OH)3)

0,5 milligram Al3+ (totalt)

 

 

 

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

 

Natriumklorid

Natriumdivätefosfatdihydrat

Vatten för injektionsvätskor

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, suspension i förfylld spruta 1 förfylld spruta

1 dos (0,5 ml)

10 förfyllda sprutor

10 x 1 dos (0,5 ml)

1 förfylld spruta + 1 nål

1 dos (0,5 ml)

10 förfyllda sprutor + 10 nålar

10 x 1 dos (0,5 ml)

1 förfylld spruta + 2 nålar

1 dos (0,5 ml)

10 förfyllda sprutor + 20 nålar

10 x 1 dos (0,5 ml)

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning

Intramuskulär användning

Omskakas före användning

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp

Får ej frysas

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt vaccin och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/419/008 – förpackning om 1 utan nål

EU/1/07/419/009 – förpackning om 10 utan nål

EU/1/07/419/004 – förpackning om 1 med nål

EU/1/07/419/006 – förpackning om 10 med 10 nålar

EU/1/07/419/005 – förpackning om 1 med 2 nålar

EU/1/07/419/007 – förpackning om 10 med 20 nålar

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

Braille krävs ej.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR ETIKETT PÅ ENDOS INJEKTIONSFLASKA

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Cervarix

Injektionsvätska, suspension

i.m.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

1 dos (0,5 ml)

6.ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR ETIKETT PÅ FLERDOSINJEKTIONSFLASKA

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Cervarix

Injektionsvätska, suspension

i.m.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

2 doser (1 ml)

6. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR ETIKETT PÅ FÖRFYLLD SPRUTA

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Cervarix

Injektionsvätska, suspension i förfylld spruta

i.m.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

1 dos (0,5 ml)

6. ÖVRIGT

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel