Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cholestagel (colesevelam) – Märkning - C10AC04

Updated on site: 05-Oct-2017

Namn på medicineringCholestagel
ATC-kodC10AC04
Ämnecolesevelam
TillverkareGenzyme Europe B.V.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN OCH PÅ

INNERFÖRPACKNINGEN

BURKETIKETT (24, 100 och 180 TABLETTER) MED KARTONG

BURKETIKETT (180 TABLETTER) UTAN KARTONG

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Cholestagel 625 mg filmdragerade tabletter

Colesevelam

2.DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

Varje tablett innehåller 625 mg colesevelam (som hydroklorid).

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

24 filmdragerade tabletter.

100 filmdragerade tabletter

180 filmdragerade tabletter

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oralt bruk.

Tabletterna skall tas med vätska och tillsammans med måltid.

Läs bipacksedeln före användning.

6.SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

EXP

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Tillslut burken väl. Fuktkänsligt.

10.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nederländerna

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

 

EU/1/03/268/001

 

 

 

 

24 tabletter

 

EU/1/03/268/002

100 tabletter

 

 

 

 

EU/1/03/268/003

180 tabletter

med kartong

 

 

EU/1/03/268/004

180 tabletter utan kartong

 

 

 

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

 

Lot

 

 

 

 

 

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Cholestagel 625 mg

17.UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18.UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT

ÖGA

PC:

SN:

NN:

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel