Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Välj språk

Clopidogrel Acino (clopidogrel) – Märkning - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Namn på medicineringClopidogrel Acino
ATC-kodB01AC04
Ämneclopidogrel
TillverkareAcino AG

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN YTTRE KARTONG

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Clopidogrel Acino 75 mg filmdragerade tabletter

Klopidogrel

2.DEKLARATION AV AKTIVT(A) INNEHÅLLSÄMNE(N)

Varje filmdragerad tablett innehåller 75 mg klopidogrel (som besilat).

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller även hydrerad ricinolja. Se bipacksedeln för mer information.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

14 filmdragerade tabletter

28 filmdragerade tabletter

30 filmdragerade tabletter

50 filmdragerade tabletter

84 filmdragerade tabletter

90 filmdragerade tabletter

100 filmdragerade tabletter

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

EXP

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalblisterförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Acino AG

Am Windfeld 35

83714 Miesbach

Tyskland

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/09/532/001 – 007

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Clopidogrel Acino 75 mg

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Clopidogrel Acino 75 mg filmdragerade tabletter

Klopidogrel

2.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Acino AG

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.ÖVRIGT

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel