Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Välj språk

Clopidogrel Krka (Clopidogrel hydrochloride) – Märkning - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Namn på medicineringClopidogrel Krka
ATC-kodB01AC04
ÄmneClopidogrel hydrochloride
TillverkareKrka, d.d., Novo mesto

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Clopidogrel Krka 75 mg filmdragerade tabletter

klopidogrel

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje filmdragerade tablett innehåller 75 mg klopidogrel (som hydroklorid).

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller hydrogenerad ricinolja.

Läs bipacksedeln för mer information.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

7 filmdragerade tabletter

14 filmdragerade tabletter

28 filmdragerade tabletter

30 filmdragerade tabletter

50 filmdragerade tabletter

56 filmdragerade tabletter

60 filmdragerade tabletter

84 filmdragerade tabletter

90 filmdragerade tabletter

100 filmdragerade tabletter

112 filmdragerade tabletter

120 filmdragerade tabletter

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning

6.SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

EXP:

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen.

Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.

10.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

7 filmdragerade tabletter: EU/1/09/556/001

14 filmdragerade tabletter: EU/1/09/556/002

28 filmdragerade tabletter: EU/1/09/556/003

30 filmdragerade tabletter: EU/1/09/556/004

50 filmdragerade tabletter: EU/1/09/556/005

56 filmdragerade tabletter: EU/1/09/556/006

60 filmdragerade tabletter: EU/1/09/556/010

84 filmdragerade tabletter: EU/1/09/556/007

90 filmdragerade tabletter: EU/1/09/556/008

100 filmdragerade tabletter: EU/1/09/556/009

112 filmdragerade tabletter: EU/1/09/556/012

120 filmdragerade tabletter: EU/1/09/556/011

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch:

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Clopidogrel Krka 75 mg

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Clopidogrel Krka 75 mg filmdragerade tabletter

klopidogrel

2.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

KRKA

3.UTGÅNGSDATUM

EXP:

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch:

5.ÖVRIGT

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel