Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cymbalta (duloxetine) – Märkning - N06AX21

Updated on site: 06-Oct-2017

Namn på medicineringCymbalta
ATC-kodN06AX21
Ämneduloxetine
TillverkareEli Lilly Nederland B.V.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN KARTONG MED 30 MG ENTEROKAPSLAR, HÅRDA

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Cymbalta 30 mg enterokapslar, hårda

Duloxetin

2.DEKLARATION AV AKTIVT(A) SUBSTANS(ER)

En kapsel innehåller 30 mg duloxetin (som hydroklorid)

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller sackaros

Se bipacksedeln för ytterligare information.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

28 hårda enterokapslar

7 hårda enterokapslar

98 hårda enterokapslar

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Förvaras vid högst 30 °C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederländerna

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/04/296/001 (28 hårda enterokapslar)

EU/1/04/296/006 (7 hårda enterokapslar)

EU/1/04/296/009 (98 hårda enterokapslar)

13.BATCHNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I BLINDSKRIFT

Cymbalta 30 mg

17.UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS 30 mg hårda enterokapslar

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Cymbalta 30 mg hårda enterokapslar

Duloxetin

2.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Lilly

3.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat. {MM/ÅÅÅÅ}

4.BATCHNUMMER

Lot

5.ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN KARTONG MED 60 MG ENTEROKAPSLAR, HÅRDA

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Cymbalta 60 mg enterokapslar, hårda

Duloxetin

2. DEKLARATION AV AKTIVT(A) SUBSTANS(ER)

En kapsel innehåller 60 mg duloxetin (som hydroklorid)

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller sackaros

Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

28 hårda enterokapslar

84 hårda enterokapslar

98 hårda enterokapslar

56 hårda enterokapslar

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Förvaras vid högst 30 °C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederländerna

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/04/296/002 (28 hårda enterokapslar)

EU/1/04/296/003 (84 hårda enterokapslar)

EU/1/04/296/004 (98 hårda enterokapslar)

EU/1/04/296/005 (56 hårda enterokapslar)

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

Cymbalta 60 mg

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

MULTIFÖRPACKNING - INNERKARTONG MED 60 MG ENTEROKAPSLAR, HÅRDA

(utan Blue Box)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Cymbalta 60 mg enterokapslar, hårda

Duloxetin

2. DEKLARATION AV AKTIVT(A) SUBSTANS(ER)

En kapsel innehåller 60 mg duloxetin (som hydroklorid)

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller sackaros

Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

20 hårda enterokapslar. Del av en multiförpackning, får inte säljas separat.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Förvaras vid högst 30 °C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederländerna

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/04/296/007 (500 hårda enterokapslar) (25 kartonger med 20)

EU/1/04/296/008 (100 hårda enterokapslar) (5 kartonger med 20)

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

Cymbalta 60 mg

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

MULTIFÖRPACKNING - YTTERKARTONG MED 60 MG ENTEROKAPSLAR, HÅRDA

(med Blue Box)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Cymbalta 60 mg enterokapslar, hårda

Duloxetin

2. DEKLARATION AV AKTIVT(A) SUBSTANS(ER)

En kapsel innehåller 60 mg duloxetin (som hydroklorid)

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller sackaros

Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Multiförpackning: 500 (25 kartonger med 20) hårda enterokapslar

Multiförpackning: 100 (5 kartonger med 20) hårda enterokapslar

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Förvaras vid högst 30 °C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederländerna

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/04/296/007 (500 hårda enterokapslar) (25 kartonger med 20)

EU/1/04/296/008 (100 hårda enterokapslar) (5 kartonger med 20)

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

Cymbalta 60 mg

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS 60 mg hårda enterokapslar

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Cymbalta 60 mg hårda enterokapslar

Duloxetin

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Lilly

3. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel