Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dafiro HCT (amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) – Märkning - C09DX01

Updated on site: 06-Oct-2017

Namn på medicineringDafiro HCT
ATC-kodC09DX01
Ämneamlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide
TillverkareNovartis Europharm Limited

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN KARTONG FÖR ENHETSFÖRPACKNING

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter amlodipin/valsartan/hydroklortiazid

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En tablett innehåller 5 mg amlodipin (som amlodipinbesilat), 160 mg valsartan och 12,5 mg hydroklortiazid.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

14 filmdragerade tabletter

28 filmdragerade tabletter

30 filmdragerade tabletter

56 filmdragerade tabletter

56 x 1 filmdragerad tablett (endos)

90 filmdragerade tabletter

98 filmdragerade tabletter

98 x 1 filmdragerad tablett (endos)

280 filmdragerade tabletter

280 x 1 filmdragerad tablett (endos)

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6.SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/09/574/001

14 filmdragerade tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/002

28 filmdragerade tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/003

30 filmdragerade tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/004

56 filmdragerade tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/005

90 filmdragerade tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/006

98 filmdragerade tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/007

280 filmdragerade tabletter

 

 

EU/1/09/574/008

56 x 1 filmdragerad tablett (endos)

 

EU/1/09/574/009

98 x 1 filmdragerad tablett (endos)

 

EU/1/09/574/010

280 x 1 filmdragerad tablett (endos)

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

MELLANLIGGANDE KARTONG FÖR DELFÖRPACKNING AV

MULTIPELFÖRPACKNING (UTAN ”BLUE BOX”)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter amlodipin/valsartan/hydroklortiazid

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En tablett innehåller 5 mg amlodipin (som amlodipinbesilat), 160 mg valsartan och 12,5 mg hydroklortiazid.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

14 filmdragerade tabletter

Komponent i en multipelförpackning, bestående av 20 kartonger, vardera innehållande 14 tabletter. 70 filmdragerade tabletter

Komponent i en multipelförpackning, bestående av 4 kartonger, vardera innehållande 70 tabletter.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/09/574/012

280 filmdragerade tabletter (multipelförpackning, 20 kartonger om

 

14 tabletter)

 

 

 

EU/1/09/574/011

280 filmdragerade tabletter (multipelförpackning, 4 kartonger om

 

 

70 tabletter) (endos)

 

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG FÖR MULTIPELFÖRPACKNING (MED ”BLUE BOX”)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter amlodipin/valsartan/hydroklortiazid

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En tablett innehåller 5 mg amlodipin (som amlodipinbesilat), 160 mg valsartan och 12,5 mg hydroklortiazid.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

280 filmdragerade tabletter

Multipelförpackning bestående av 20 kartonger, vardera innehållande14 tabletter. Multipelförpackning bestående av 4 kartonger, vardera innehållande 70 tabletter.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/09/574/012

280 filmdragerade tabletter (multipelförpackning, 20 kartonger om

 

14 tabletter)

 

 

 

EU/1/09/574/011

280 filmdragerade tabletter (multipelförpackning, 4 kartonger om

 

 

70 tabletter) (endos)

 

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter amlodipin/valsartan/hydroklortiazid

2.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Novartis Europharm Limited

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN KARTONG FÖR ENHETSFÖRPACKNING

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter amlodipin/valsartan/hydroklortiazid

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En tablett innehåller 10 mg amlodipin (som amlodipinbesilat), 160 mg valsartan och 12,5 mg hydroklortiazid.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

14 filmdragerade tabletter

28 filmdragerade tabletter

30 filmdragerade tabletter

56 filmdragerade tabletter

56 x 1 filmdragerad tablett (endos)

90 filmdragerade tabletter

98 filmdragerade tabletter

98 x 1 filmdragerad tablett (endos)

280 filmdragerade tabletter

280 x 1 filmdragerad tablett (endos)

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/09/574/013

14 filmdragerade tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/014

28 filmdragerade tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/015

30 filmdragerade tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/016

56 filmdragerade tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/017

90 filmdragerade tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/018

98 filmdragerade tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/019

280 filmdragerade tabletter

 

 

EU/1/09/574/020

56 x 1 filmdragerad tablett (endos)

 

EU/1/09/574/021

98 x 1 filmdragerad tablett (endos)

 

EU/1/09/574/022

280 x 1 filmdragerad tablett (endos)

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

MELLANLIGGANDE KARTONG FÖR DELFÖRPACKNING AV

MULTIPELFÖRPACKNING (UTAN ”BLUE BOX”)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter amlodipin/valsartan/hydroklortiazid

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En tablett innehåller 10 mg amlodipin (som amlodipinbesilat), 160 mg valsartan och 12,5 mg hydroklortiazid.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

14 filmdragerade tabletter

Komponent i en multipelförpackning, bestående av 20 kartonger, vardera innehållande 14 tabletter. 70 filmdragerade tabletter

Komponent i en multipelförpackning, bestående av 4 kartonger, vardera innehållande 70 tabletter.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/09/574/024

280 filmdragerade tabletter (multipelförpackning, 20 kartonger om

 

14 tabletter)

 

 

 

EU/1/09/574/023

280 filmdragerade tabletter (multipelförpackning, 4 kartonger om

 

 

70 tabletter) (endos)

 

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG FÖR MULTIPELFÖRPACKNING (MED ”BLUE BOX”)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter amlodipin/valsartan/hydroklortiazid

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En tablett innehåller 10 mg amlodipin (som amlodipinbesilat), 160 mg valsartan och 12,5 mg hydroklortiazid.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

280 filmdragerade tabletter

Multipelförpackning bestående av 20 kartonger, vardera innehållande14 tabletter. Multipelförpackning bestående av 4 kartonger, vardera innehållande 70 tabletter.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/09/574/024

280 filmdragerade tabletter (multipelförpackning, 20 kartonger om

 

14 tabletter)

 

 

 

EU/1/09/574/023

280 filmdragerade tabletter (multipelförpackning, 4 kartonger om

 

 

70 tabletter) (endos)

 

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter amlodipin/valsartan/hydroklortiazid

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Novartis Europharm Limited

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN KARTONG FÖR ENHETSFÖRPACKNING

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/25 mg filmdragerade tabletter amlodipin/valsartan/hydroklortiazid

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En tablett innehåller 5 mg amlodipin (som amlodipinbesilat), 160 mg valsartan och 25 mg hydroklortiazid.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

14 filmdragerade tabletter

28 filmdragerade tabletter

30 filmdragerade tabletter

56 filmdragerade tabletter

56 x 1 filmdragerad tablett (endos)

90 filmdragerade tabletter

98 filmdragerade tabletter

98 x 1 filmdragerad tablett (endos)

280 filmdragerade tabletter

280 x 1 filmdragerad tablett (endos)

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/09/574/025

14 filmdragerade tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/026

28 filmdragerade tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/027

30 filmdragerade tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/028

56 filmdragerade tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/029

90 filmdragerade tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/030

98 filmdragerade tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/031

280 filmdragerade tabletter

 

 

EU/1/09/574/032

56 x 1 filmdragerad tablett (endos)

 

EU/1/09/574/033

98 x 1 filmdragerad tablett (endos)

 

EU/1/09/574/034

280 x 1 filmdragerad tablett (endos)

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/25 mg

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

MELLANLIGGANDE KARTONG FÖR DELFÖRPACKNING AV

MULTIPELFÖRPACKNING (UTAN ”BLUE BOX”)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/25 mg filmdragerade tabletter amlodipin/valsartan/hydroklortiazid

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En tablett innehåller 5 mg amlodipin (som amlodipinbesilat), 160 mg valsartan och 25 mg hydroklortiazid.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

14 filmdragerade tabletter

Komponent i en multipelförpackning, bestående av 20 kartonger, vardera innehållande 14 tabletter. 70 filmdragerade tabletter

Komponent i en multipelförpackning, bestående av 4 kartonger, vardera innehållande 70 tabletter.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/09/574/036

280 filmdragerade tabletter (multipelförpackning, 20 kartonger om

 

14 tabletter)

 

 

 

EU/1/09/574/035

280 filmdragerade tabletter (multipelförpackning, 4 kartonger om

 

 

70 tabletter) (endos)

 

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/25 mg

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG FÖR MULTIPELFÖRPACKNING (MED ”BLUE BOX”)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/25 mg filmdragerade tabletter amlodipin/valsartan/hydroklortiazid

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En tablett innehåller 5 mg amlodipin (som amlodipinbesilat), 160 mg valsartan och 25 mg hydroklortiazid.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

280 filmdragerade tabletter

Multipelförpackning bestående av 20 kartonger, vardera innehållande14 tabletter. Multipelförpackning bestående av 4 kartonger, vardera innehållande 70 tabletter.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/09/574/036

280 filmdragerade tabletter (multipelförpackning, 20 kartonger om

 

14 tabletter)

 

 

 

EU/1/09/574/035

280 filmdragerade tabletter (multipelförpackning, 4 kartonger om

 

 

70 tabletter) (endos)

 

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/25 mg

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/25 mg filmdragerade tabletter amlodipin/valsartan/hydroklortiazid

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Novartis Europharm Limited

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN KARTONG FÖR ENHETSFÖRPACKNING

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/25 mg filmdragerade tabletter amlodipin/valsartan/hydroklortiazid

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En tablett innehåller 10 mg amlodipin (som amlodipinbesilat), 160 mg valsartan och 25 mg hydroklortiazid.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

14 filmdragerade tabletter

28 filmdragerade tabletter

30 filmdragerade tabletter

56 filmdragerade tabletter

56 x 1 filmdragerad tablett (endos)

90 filmdragerade tabletter

98 filmdragerade tabletter

98 x 1 filmdragerad tablett (endos)

280 filmdragerade tabletter

280 x 1 filmdragerad tablett (endos)

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/09/574/037

14 filmdragerade tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/038

28 filmdragerade tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/039

30 filmdragerade tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/040

56 filmdragerade tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/041

90 filmdragerade tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/042

98 filmdragerade tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/043

280 filmdragerade tabletter

 

 

EU/1/09/574/044

56 x 1 filmdragerad tablett (endos)

 

EU/1/09/574/045

98 x 1 filmdragerad tablett (endos)

 

EU/1/09/574/046

280 x 1 filmdragerad tablett (endos)

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/25 mg

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

MELLANLIGGANDE KARTONG FÖR DELFÖRPACKNING AV

MULTIPELFÖRPACKNING (UTAN ”BLUE BOX”)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/25 mg filmdragerade tabletter amlodipin/valsartan/hydroklortiazid

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En tablett innehåller 10 mg amlodipin (som amlodipinbesilat), 160 mg valsartan och 25 mg hydroklortiazid.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

14 filmdragerade tabletter

Komponent i en multipelförpackning, bestående av 20 kartonger, vardera innehållande 14 tabletter. 70 filmdragerade tabletter

Komponent i en multipelförpackning, bestående av 4 kartonger, vardera innehållande 70 tabletter.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/09/574/048

280 filmdragerade tabletter (multipelförpackning, 20 kartonger om

 

14 tabletter)

 

 

 

EU/1/09/574/047

280 filmdragerade tabletter (multipelförpackning, 4 kartonger om

 

 

70 tabletter) (endos)

 

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/25 mg

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG FÖR MULTIPELFÖRPACKNING (MED ”BLUE BOX”)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/25 mg filmdragerade tabletter amlodipin/valsartan/hydroklortiazid

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En tablett innehåller 10 mg amlodipin (som amlodipinbesilat), 160 mg valsartan och 25 mg hydroklortiazid.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

280 filmdragerade tabletter

Multipelförpackning bestående av 20 kartonger, vardera innehållande14 tabletter. Multipelförpackning bestående av 4 kartonger, vardera innehållande 70 tabletter.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/09/574/048

280 filmdragerade tabletter (multipelförpackning, 20 kartonger om

 

14 tabletter)

 

 

 

EU/1/09/574/047

280 filmdragerade tabletter (multipelförpackning, 4 kartonger om

 

 

70 tabletter) (endos)

 

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/25 mg

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/25 mg filmdragerade tabletter amlodipin/valsartan/hydroklortiazid

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Novartis Europharm Limited

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN KARTONG FÖR ENHETSFÖRPACKNING

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Dafiro HCT 10 mg/320 mg/25 mg filmdragerade tabletter amlodipin/valsartan/hydroklortiazid

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En tablett innehåller 10 mg amlodipin (som amlodipinbesilat), 320 mg valsartan och 25 mg hydroklortiazid.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

14 filmdragerade tabletter

28 filmdragerade tabletter

30 filmdragerade tabletter

56 filmdragerade tabletter

56 x 1 filmdragerad tablett (endos)

90 filmdragerade tabletter

98 filmdragerade tabletter

98 x 1 filmdragerad tablett (endos)

280 filmdragerade tabletter

280 x 1 filmdragerad tablett (endos)

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/09/574/049

14 filmdragerade tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/050

28 filmdragerade tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/051

30 filmdragerade tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/052

56 filmdragerade tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/053

90 filmdragerade tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/054

98 filmdragerade tabletter

 

 

 

EU/1/09/574/055

280 filmdragerade tabletter

 

 

EU/1/09/574/056

56 x 1 filmdragerad tablett (endos)

 

EU/1/09/574/057

98 x 1 filmdragerad tablett (endos)

 

EU/1/09/574/058

280 x 1 filmdragerad tablett (endos)

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Dafiro HCT 10 mg/320 mg/25 mg

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

MELLANLIGGANDE KARTONG FÖR DELFÖRPACKNING AV

MULTIPELFÖRPACKNING (UTAN ”BLUE BOX”)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Dafiro HCT 10 mg/320 mg/25 mg filmdragerade tabletter amlodipin/valsartan/hydroklortiazid

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En tablett innehåller 10 mg amlodipin (som amlodipinbesilat), 320 mg valsartan och 25 mg hydroklortiazid.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

14 filmdragerade tabletter

Komponent i en multipelförpackning, bestående av 20 kartonger, vardera innehållande 14 tabletter. 70 filmdragerade tabletter

Komponent i en multipelförpackning, bestående av 4 kartonger, vardera innehållande 70 tabletter.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/09/574/060

280 filmdragerade tabletter (multipelförpackning, 20 kartonger om

 

14 tabletter)

 

 

 

EU/1/09/574/059

280 filmdragerade tabletter (multipelförpackning, 4 kartonger om

 

 

70 tabletter) (endos)

 

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Dafiro HCT 10 mg/320 mg/25 mg

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG FÖR MULTIPELFÖRPACKNING (MED ”BLUE BOX”)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Dafiro HCT 10 mg/320 mg/25 mg filmdragerade tabletter amlodipin/valsartan/hydroklortiazid

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En tablett innehåller 10 mg amlodipin (som amlodipinbesilat), 320 mg valsartan och 25 mg hydroklortiazid.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

280 filmdragerade tabletter

Multipelförpackning bestående av 20 kartonger, vardera innehållande14 tabletter. Multipelförpackning bestående av 4 kartonger, vardera innehållande 70 tabletter.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/09/574/060

280 filmdragerade tabletter (multipelförpackning, 20 kartonger om

 

14 tabletter)

 

 

 

EU/1/09/574/059

280 filmdragerade tabletter (multipelförpackning, 4 kartonger om

 

 

70 tabletter) (endos)

 

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Dafiro HCT 10 mg/320 mg/25 mg

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Dafiro HCT 10 mg/320 mg/25 mg filmdragerade tabletter amlodipin/valsartan/hydroklortiazid

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Novartis Europharm Limited

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel