Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Docefrez (docetaxel) – Produktresumé - L01CD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Namn på medicineringDocefrez
ATC-kodL01CD02
Ämnedocetaxel
TillverkareSun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Docefrez 20 mg pulver och vätska till koncentrat till infusionsvätska, lösning

2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje injektionsflaska för engångsbruk av pulver innehåller 20 mg docetaxel (vattenfri). Efter rekonstituering innehåller 1 ml koncentrat 24 mg docetaxel.

Hjälpämnen: lösningsmedlet innehåller 35,4 vikt-% etanol.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

 

 

 

försäljning

Pulver och vätska till koncentrat till infusionsvätska, lösning.

för

Vitt lyofiliserat pulver.

 

 

 

Spädningsvätskan är en viskös, klar och färglös lösning.

 

 

 

4.

KLINISKA UPPGIFTER

 

godkänt

 

 

4.1

Terapeutiska indikationer

 

 

 

Bröstcancer

längre

 

 

 

 

 

patienter med:

 

 

 

Docetaxel i kombination med doxorubicin och cyklofosfamid är indicerat för adjuvant behandling av

operabel nodpositiv bröstcancer.

operabel nodnegativ bröstcancer

För patienter med operabel nodnegativ bröstcancer, ska adjuvant behandling begränsas till de

patienter som enl. internationellt etablerade kriterier bedöms som lämpliga ett erhålla kemoterapi för

primär behandling av tidig bröstcancer (se avsnitt 5.1).

 

 

inte

Docetaxel i kombination med doxorubicin är indicerat för behandling av patienter med lokalt

 

är

 

avancerad eller metastaserande bröstcancer som tidigare inte behandlats med cytostatika för denna

sjukdom.

 

 

Läkemedlet

 

 

Docetaxel monoterapi är indicerat för behandling av patienter med lokalt avancerad eller metastaserande bröstcancer efter svikt på tidigare cytostatikabehandling. Cytostatikabehandlingen bör ha inkluderat ett antracyklin eller ett alkylerande medel.

Docetaxel i kombination med trastuzumab är indicerat för behandling av patienter med metastaserad bröstcancer vilkas tumörer överuttrycker HER2 och som inte tidigare fått kemoterapi mot metastaserad sjukdom.

Docetaxel i kombination med capecitabin är indicerat för behandling av patienter med lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer efter svikt på cytostatikabehandling. Tidigare terapi bör ha inkluderat ett antracyklinpreparat.

Icke-småcellig lungcancer

Docetaxel är indicerat för behandling av patienter med lokalt avancerad eller metastaserad icke- småcellig lungcancer, efter behandlingssvikt på tidigare kemoterapi.

Huvud och halscancer
Docetaxel i kombination med cisplatin och 5-flourouracil är indicerat för patienter med lokalt avancerad skivepitelcancer i huvud-halsregionen.

Docetaxel i kombination med cisplatin är indicerat för behandling av patienter med icke resektabel, lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer som tidigare ej behandlats med cytostatika för denna sjukdom.

Prostatacancer

Docetaxel i kombination med prednison eller prednisolon är indicerat för behandling av patienter med hormonrefraktär metastaserande prostatacancer.

Magsäckscancer av adenocarcinomtyp

försäljning

 

Docetaxel i kombination med cisplatin och 5-flourouracil är indicerat för behandling av patienter med metastaserande adenocarcinom i ventrikeln, inklusive adenocarcinom i den gastroesofagala övergången, vilken inte behandlats med cytostatika för metastaserande sjukdom tidigare.

induktionsbehandling av

4.2 Dosering och administreringssätt

för Användningen av docetaxel bör begränsas till enheter specialiserade på behandling med cytostatika

Rekommenderad dos

och bör endast administreras under överinseende av legitimeradgodkäntläkare med särskild erfarenhet av kemoterapi hos cancerpatienter (se avsnitt 6.6).

För bröstcancer, icke-småcellig lung-, magsäcks-, och huvud-halscancer, kan premedicinering i form av en peroral kortikosteroid, såsom dexametason 16 mg per dag (t ex 8 mg två gånger dagligen) i 3 dagar med början en dag före administrering av docetaxel användas om ej kontraindicerat (se avsnitt 4.4). G-CSF kan ges profylaktiskt för att minska risken för hematologiska toxiciteter. För prostatacancer, är den rekommenderade premedicineringen, vid samtidig administrering av prednison eller prednisolon, 8 mg peroralt dexametason 12 timmar, 3 timmar och 1 timme före infusionen av

docetaxel (se avsnitt 4.4).

 

längre

 

 

 

 

 

Docetaxel ges som infusion under en timme var tredje vecka.

 

Bröstcancer

 

inte

 

 

För adjuvant behandling av operabel nodpositiv och nodnegativ bröstcancer är den rekommenderade

dosen av docetaxel 75 mg/m2 administrerat 1 timme efter doxorubicin 50 mg/m2

och cyklofosfamid

 

är

 

 

 

500 mg/m2 var tredje vecka i 6 cykler (TAC regim) (se Dosjustering under behandling). För behandling av patienter med lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer är den

rekommenderade dosen av docetaxel monoterapi 100 mg/m2. I första linjens behandling ges 75 mg/m2 docetaxel i kombination med doxorubicin (50 mg/m2 ).

I kombination

trastuzumab är den rekommenderade dosen av docetaxel 100 mg/m2 var tredje

vecka,

trastuzumab som administreras varje vecka. I den pivotala studien gavs den första

infusionen av docetaxel dagen efter den första dosen av trastuzumab. De följande doserna av

docetaxel gavs omedelbart efter slutförd infusion av trastuzumab, om den förgående dosen av

Läkemedlettrastuzumab tolererades väl. För dosering och administrering av trastuzumab, se produktresumén.

I kombination med capecitabin är den rekommenderade dosen av docetaxel 75 mg/m2 var tredje vecka, kombinerat med capecitabin i dosen 1250 mg/m2 två gånger dagligen (inom 30 minuter efter måltid) i två veckor följt av en veckas viloperiod. För beräkning av capecitabin dos baserad på kroppsyta, se produktresumé för capecitabin.

Icke-småcellig lungcancer

För patienter som tidigare ej fått kemoterapi och behandlas mot icke-småcellig lungcancer är den rekommenderade doseringen 75 mg/m2 docetaxel omedelbart följt av 75 mg/m2 cisplatin under 30-60 minuter. Vid behandling efter svikt på tidigare platinabaserad kemoterapi är den rekommenderade dosen 75 mg/m2 som monoterapi.

Prostatacancer

 

Den rekommenderade dosen är 75 mg/m2 docetaxel. Administrering av 5 mg prednison eller

risken för hematologisk toxicitet (se även Dosjustering under behandling).

försäljning

prednisolon peroralt två gånger dagligen sker fortlöpande (se avsnitt 5.1).

 

Magsäckscancer av adenocarcinomtyp

Den rekommenderade dosen är 75 mg/m2 docetaxel givet som en en-timmes infusion, följt av cisplatin 75 mg/m2, som en 1-3 timmars infusion (båda endast dag 1) följt av 5-fluorouracil

750 mg/m2 dagligen givet som en 24-timmars kontinuerlig infusion under 5 dagar som startar efter cisplatin infusionen. Behandlingen upprepas var tredje vecka. Patienter måste premedicineras med

antiemetika och lämplig hydrering före cisplatin infusion. G-CSF bör ges profylaktiskt

att minska

Huvud- och halscancer

för

 

 

 

av cisplatin). G-CSF bör ges profylaktiskt för att minska risken för hematologisk toxicitet. Antibiotika gavs profylaktiskt till alla patienter i docetaxel-armen i TAX 323 och TAX 324 studierna.

Patienter måste premedicineras med antiemetika och lämpliggodkänthydrering (före och efter administrering

• Induktionsbehandling med cytostatika följt av radioterapi (TAX 323)

Vid induktionsbehandling av inoperabel lokalt avancerad skivepitelcancer i huvud- och halsregionen, rekommenderas dosen 75 mg/m docetaxel givet som en en-timmes infusion, följt av cisplatin 75 mg/m2, som en en-timmes infusion dag ett, följt av 5-fluorouracil

patienterna behandlas med radioterapi.längre

750 mg/m2 givet som en kontinuerlig infusion under 5 dagar. Denna behandlingsregim

administreras var 3:e vecka i 4 cykler. Efter behandling med cytostatika bör

• Induktionsbehandling med cytostatika följt av kemoradioterapi (TAX 324)

Vid induktionsbehandling av lokalt avancerad (tekniskt icke resektabel, låg sannolikhet för kirurgisk bot, organsparande syfte) skivepitelcancer i huvud- och halsregionen,

rekommenderas dosen 75 mg/m2 docetaxel givet som en en-timmes infusion, följt av

 

 

2 inte

cisplatin 100 mg/m , som en 30-minuters till 3-timmars infusion dag ett, följt av 5-

fluorouracil 1000 mg/m2 givet som en kontinuerlig infusion från dag 1 till dag 4. Denna

 

är

 

behandlingsregim administreras var 3:e vecka i 3 cykler. Efter behandling med cytostatika

bör patienterna behandlas med kemoradioterapi.

För dosjusteringar av cisplatin och 5-fluorouracil, se motsvarande produktresuméer.

Läkemedlet

 

 

Dosjustering under behandling

Allmänt

Docetaxel skall ges när antalet neutrofila granulocyter är ≥ 1,5 x 109/l.

Reducerad dos skall ges till patienter som får febril neutropeni, neutrofila granulocyter < 0,5 x 109/l i mer än en vecka, svåra eller kumulativa hudreaktioner eller svår perifer neutropati under docetaxel- behandling. Dosen skall då reduceras från 100 mg/m2 till 75 mg/m2 och/eller från 75 till 60 mg/m2. Om patienten fortsätter att visa dessa reaktioner vid 60 mg/m2 skall behandlingen avbrytas.

Adjuvant behandling för bröstcancer

Primär G-CSF profylax bör övervägas till patienter som får adjuvant behandling med docetaxel, doxorubicin och cyklofosfamid (TAC) för bröstcancer. För patienter med febril neutropeni och/eller

neutropena infektioner, bör en dosreduktion av docetaxel göras till 60 mg/m2 för alla påföljande cycler (se avsnitten 4.4 och 4.8). För patienter med stomatit grad 3 eller 4, bör en dosreduktion av docetaxel göras till 60 mg/m2.

I kombination med cisplatin

För patienter som initialt får dosen 75 mg/m2 docetaxel i kombination med cisplatin och som efter föregående behandling uppvisat trombocytnadir < 25 x 109/l eller hos patienter som får febril neutropeni eller hos patienter med allvarliga icke hematologiska biverkningar skall docetaxeldosen i

påföljande cykler reduceras till 65 mg/m2. För dosjustering för cisplatin se produktresumé

cisplatin.

 

 

 

försäljning

 

 

 

 

 

I kombination med capecitabin

 

 

 

 

För dosjustering av capecitabin, se produktresumé för capecitabin.

 

• När patienten första gången utvecklar grad 2 toxicitet som består när det är dags

nästa

docetaxel/capecitabin behandling, skjut upp behandlingen tills biverkningarna har avtagit till

grad 0-1, fortsätt sedan med 100% av den ursprungliga dosen.

 

 

 

• När patienten andra gången utvecklar grad 2 toxicitet eller första gången utvecklar grad 3

 

 

 

för

 

 

toxicitet vid något tillfälle under behandlingscykeln, skjut upp behandlingen tills

 

biverkningarna har avtagit till grad 0-1, återuppta sedan behandlingen med docetaxel i dosen

55 mg/m2.

 

godkänt

 

 

 

• Vid påföljande utveckling av toxicitet eller utveckling av grad 4 toxicitet, avbryt docetaxel

doseringen.

 

 

 

 

För dosändringar av trastuzumab, se produktresumé för trastuzumab.

 

 

 

I kombination med cisplatin och 5-fluorouracil

 

 

 

 

 

längre

 

 

 

 

Om en episod av febril neutropeni, långdragen neutropeni eller neutropen infektion inträffar trots G- CSF behandling, bör docetaxeldosen reduceras från 75 till 60 mg/m2. Vid upprepade episoder av komplicerad neutropeni, bör docetaxeldosen reduceras från 60 till 45 mg/m2. Vid trombocytopeni av grad 4 bör docetaxeldosen reduceras från 75 till 60 mg/m2. Patienter bör inte behandlas igen med

 

upprepade cykler av docetaxel förrän neutrofiler återhämtat sig till en nivå > 1.500 celler/mm3 och

 

trombocyter återhämtat sig till en nivå > 100.000 celler/mm3. Avsluta behandlingen om dessa

 

 

inte

 

toxiciteter blir långvariga. (Se avsnitt 4.4).

 

Rekommenderad dosjustering för gastrointestinal toxicitet hos patienter som behandlas med

 

docetaxel i kombination med cisplatin och 5-fluorouracil (5-FU):

 

 

 

 

 

Toxicitet

Dosjustering

 

 

är

 

 

Diarré grad 3

Första episoden: reducera 5-FU med 20 %.

 

 

Andra episoden: reducera docetaxel dosen med 20 %.

 

 

Diarré gra 4

Första episoden: reducera docetaxel och 5-FU med 20 %. Andra

 

 

 

episoden: avbryt behandlingen.

 

 

Stomatit/mukosit

Första episoden: reducera 5-FU med 20 %.

 

 

grad 3

Andra episoden: avsluta endast 5-FU, vid alla upprepade cykler.

 

 

 

Tredje episoden: reducera docetaxel dosen med 20 %.

 

 

Stomatit/mukosit

Första episoden: avsluta endast 5-FU, vid alla upprepade cykler.

 

 

grad 4

Andra episoden: reducera docetaxel dosen med 20 %.

 

 

Läkemedlet

 

 

 

För dosändringar av

cisplatin och 5-fluorouracil, se motsvarande produktresuméer.

 

I de huvudsakliga kliniska studierna på patienter med lokalt avancerad skivepitelcancer i huvud- halsregionen och som fick komplicerad neutropeni (inklusive förlängd neutropeni, febril neutropeni eller infektion), rekommenderades G-CSF som profylaktisk behandling (t ex dag 6-15) i alla påföljande cykler.

Särskilda patientgrupper:

Patienter med nedsatt leverfunktion

Baserat på farmakokinetiska data med docetaxel 100 mg/m2 som monoterapi, är den rekommenderade dosen av docetaxel 75 mg/m2 till patienter med både förhöjda transaminaser (ALAT och/eller ASAT) mer än 1,5 gånger den övre normalvärdesgränsen (ULN) och alkaliska fosfataser (ALP) högre än 2,5 gånger övre normalvärdesgränsen (se avsnitt 4.4 och 5.2). Till patienter med serumbilirubin högre än övre normalvärdesgränsen och/eller ALAT och ASAT-värden

på mer än 3,5 gånger den övre normalvärdesgränsen samtidigt med alkaliska fosfataser högre än 6 gånger den övre normalvärdesgränsen, kan ingen rekommendation angående dosreduktionförsäljningges och

docetaxel bör ej användas om inte strikt indikation föreligger.

I kombination med cisplatin och 5-fluorouracil vid behandling av adenocarcinom i ventrikeln exkluderade den kliniska studien patienter med ALAT och/eller ASAT > 1,5 x ULN association med alkaliska fosfataser > 2,5 x ULN, och billirubin > 1 x ULN; För dessa patienter rekommenderas ingen dosreduktion och docetaxel skall endast användas på strikt indikation. Inga data finns tillgängliga för patienter med nedsatt leverfunktion som behandlats med docetaxel kombination, vid de övriga indikationerna.

Barnför

inte inkluderar typ II och III lågt differentierad nasofaryngeal cancer.

Säkerheten och effekten av docetaxel vid nasofaryngeal cancer hos barn i åldrarna 1 månad upp till 18 år har ännu inte fastställts. Det är inte relevant att användagodkäntdocetaxel till barn för indikationerna bröstcancer, icke-småcellig lungcancer, prostatacancer, magsäckscancer och huvud-halscancer som

Äldre

Baserat på en populationsfarmakokinetisk analys föreligger inga särskilda rekommendationer för behandling av äldre.

I kombination med capecitabin rekommenderas en reduktion av startdosen av capecitabin till 75% av beräknad fulldos hos patienter som är 60 år eller äldre (se produktresumé för capecitabin).

4.3Kontraindikationer

Känd överkänslighet mot det aktiva innehållsämnetlängreeller något hjälpämne.

Docetaxel skall inte användasintehos patienter med grav leverinsufficiens då ingen dokumentation finns tillgänglig. (Se avsnitt 4.2 och 4.4).

Docetaxel skall inte ges till patienter med antal neutrofila granulocyter < 1,5 x 109/l.

Kontraindikationer förärandra läkemedel ska beaktas då dessa läkemedel kombineras med docetaxel.

Läkemedlet4.4 Varningar och försiktighet

För bröstcancer och icke-småcellig lungcancer kan premedicinering i form av en peroral kortikosteroid såso dexametason 16 mg per dag (t.ex. 8 mg två gånger dagligen) i 3 dagar med början en dag före administrering av docetaxel, om ej kontraindicerat, minska incidensen och svårighetsgraden av vätskeretention liksom svårighetsgraden av överkänslighetsreaktioner. För prostatacancer är premedicineringen dexametason 8 mg peroralt 12 timmar, 3 timmar och 1 timme

före infusion docetaxel (se avsnitt 4.2).

Hematologi

Neutropeni är den vanligast förekommande biverkan av docetaxel. Nadir för neutrofiler inträffar efter en mediantid på 7 dagar, men detta intervall kan vara kortare hos patienter som tidigare erhållit tung behandling. Täta kontroller av fullständigt blodstatus bör göras på alla patienter som behandlas med docetaxel. Ny behandlingskur skall ges när antalet neutrofila granulocyter återgått till en nivå ≥ 1,5 x 109/l (Se avsnitt 4.2).

Hos patienter med uttalad neutropeni (< 0,5 x 109/l under 7 dagar eller mer) under docetaxel- behandling rekommenderas att dosen reduceras under påföljande cykler eller att lämpliga symptomatiska åtgärder vidtas (se avsnitt 4.2).

Hos patienter som behandlats med docetaxel i kombination med cisplatin och 5-fluorouracil (TCF), har febril neutropeni och neutropen infektion inträffat mer sällan då patienterna erhållit profylaktisk G-CSF. Patienter som behandlas med TCF bör erhålla profylaktisk G-CSF för att minska risken för komplicerad neutropeni (febril neutropeni, förlängd neutropeni eller neutropen infektion). Patienter som erhåller TCF bör övervakas noga, (se avsnitt 4.2 och 4.8).

Hos patienter som behandlades med docetaxel i kombination med doxorubicin och

cyklofosfamid(TAC), inträffade febril neutropeni och neutropena infektioner lägre grad, om

patienterna erhöll primär G-CSF profylax. Primär G-CSF profylax bör övervägas till patienter som

får adjuvant behandling med TAC för bröstcancer, för att på så sätt minska risken komplicerad

neutropeni (febril neutropeni, förlängd neutropeni eller neutropen infektion). Patienter som erhåller TAC bör övervakas noga (se avsnitt 4.2 och 4.8).

Överkänslighet

försäljning

Patienter bör övervakas noga avseende överkänslighetsreaktioner, särskilt under den första och andra

infusionen. Överkänslighetsreaktioner kan inträffa inom några minuter efter att infusionen av

docetaxel påbörjats. Därför bör utrustning för att behandla hypotoni och bronkospasmför

finnas

tillgänglig. Milda överkänslighetsreaktioner såsom rodnad eller lokala hudreaktioner, kräver ej att

Hud

godkänt

behandlingen avbryts. Om däremot svåra reaktioner uppträder, såsom svår hypotoni, bronkospasm eller generaliserat utslag/erytem, måste behandlingen med docetaxel avbrytas omedelbart och adekvat terapi inledas. Patienter som har utvecklat svåra överkänslighetsreaktioner bör ej på nytt få docetaxel.

har observerats. Svåra symptom, såsom hudutslag följt av avfjällning av huden, vilka lett till uppehåll eller avbrott av docetaxelbehandlingen har rapporterats (se avsnitt 4.2).

Lokal hudrodnad på extremiteterna (handflatalängreoch fotsula) med ödem följt av avfjällning av huden

Vätskeretention

Patienter med svår vätskeretentionintesåsom pleurautgjutning, perikardiell utgjutning och ascites bör övervakas noga.

Patienter med leverinsufficiens

Patienter som behandlasärmed docetaxel vid en dos av 100 mg/m2 som monoterapi och som har

transaminaser (ALAT och/eller ASAT) högre än 1,5 gånger den övre normalvärdesgränsen samtidigt Läkemedletalkaliska fosfataser på mer än 2,5 gånger den övre normalvärdesgränsen, löper högre risk att

utveckla svåra biverkningar såsom "toxic deaths" inkluderande sepsis och gastrointestinal blödning

vilken kan vara livshotande, febril neutropeni, infektioner, trombocytopeni, stomatit och asteni. Därför är den rekommenderade dosen av docetaxel till patienter med förhöjda levervärden 75 mg/m2 och leverfunktionstester bör göras innan behandlingen påbörjas och före varje cykel (se avsnitt 4.2).

Till patienter serumbilirubin högre än normalvärdesgränsen och/eller ASAT/ALAT-värden

mer än 3,5 gånger den övre normalvärdesgränsen som samtidigt har alkaliska fosfataser högre än 6 gånger övre normalvärdesgränsen, kan ingen rekommendation angående dosreduktion ges och docetaxel bör ej användas om inte strikt indikation föreligger.

I den pivotala kliniska studien där man kombineradecisplatin och 5-fluorouracil för behandling av

patienter med adenocarcinom i magsäcken, exkluderades patienter med ALAT och/eller ASAT > 1,5 x ULN i kombination med alkaliska fosfataser > 2,5 x ULN, och bilirubin > 1 x ULN; För dessa patienter, kan ingen dosreduktion rekommenderas och docetaxel bör endast användas om strikt indikation föreligger.

Inga data finns tillgängliga för patienter med nedsatt leverfunktion som behandlats med docetaxel i kombination vid de övriga indikationerna.

Patienter med njurinsufficiens

Inga data finns tillgängliga för patienter med gravt nedsatt njurfunktion som behandlats med docetaxel.

Centrala nervsystemet

Utveckling av svår perifer neurotoxicitet kräver dosreduktion (se avsnitt 4.2).

Hjärttoxicitet

försäljning

Hjärtsvikt har observerats hos patienter som behandlats med docetaxel i kombination med

trastuzumab, speciellt efter antracyklininnehållande (doxorubicin eller epirubicin) kemoterapi. Den

kan vara måttlig till allvarlig och har varit förenad med dödsfall (se avsnitt 4.8).

 

Alla patienter som bedöms lämpliga för behandling med docetaxel i kombination med trastuzumab ska genomgå initial hjärtundersökning. Hjärtfunktionen bör kontrolleras ytterligare under behandling (t ex var tredje månad) för att underlätta identifieringen av patienter som utvecklar hjärtsvikt. För mer detaljer, se produktresumé för trastuzumab.

Övrigt

Ytterligare försiktighetsåtgärder vid adjuvant behandling av bröstcancer

Preventivmedel skall användas av både män och kvinnor under behandling med docetaxel och för

män minst 6 månader efter behandlingens upphörande (se avsnitt 4.6).

för

godkänt

 

Svåra neutropenier

För patienter som får svåra neutropenier (långvarig neutropeni, febril neutropeni eller infektion) bör profylaktisk G-CSF och dosreduktion övervägas (se avsnitt 4.2).

Gastrointestinala reaktioner

längre

Leukemi

Symtom såsom tidig buksmärta och ömhet, feber, diarré med eller utan neutropeni kan vara tidiga tecken på allvarlig gastrointestinal toxicitet och bör utvärderas och behandlas snarast.

Kronisk hjärtinsufficiens

Patienter bör undersökas för symtom av kronisk hjärtinsufficiens under behandling och uppföljningsperiod.

 

 

inte

Hos de patienter som behandlas med docetaxel , doxorubicin och cyklofosfamid (TAC) krävs

hematologisk uppföljning pga. risk för förskjuten myelodysplasi eller myeloisk leukemi.

Patienter med 4+ noder

 

 

är

 

Förhållandet mellan nytta och risk för TAC hos patienter med 4+ noder var inte fullt definierad vid

interimanalysen (se avsnitt 5.1).

Läkemedlet

 

 

Äldre

 

 

Tillgänglig data är begränsad avseende patienter äldre än 70 år och behandling med docetaxel i kombination doxorubicin och cyklofosfamid.

Av de 333 patienter som behandlades med docetaxel var tredje vecka i en prostatacancerstudie, var 209 patienter 65 år eller äldre och 68 patienter äldre än 75 år. Incidensen av relaterade nagelförändringar var ≥ 10% högre hos patienter ≥ 65 år jämfört med yngre patienter som behandlades med docetaxel var tredje vecka. Incidensen av relaterad feber, diarré, anorexi och perifert ödem var ≥ 10% högre hos patienter som var 75 år eller äldre jämfört med patienter yngre än 65 år.

Av de 300 (221 patienter i fas III delen och 79 patienter i fas II delen av studien) patienter som behandlades med docetaxel i kombination med cisplatin och 5-fluorouracil i magsäckscancer studien, var 74 patienter 65 år eller äldre och 4 patienter var 75 år eller äldre. Incidensen av allvarliga biverkningar var högre hos de äldre patienterna jämfört med yngre patienter. Incidensen av följande biverkningar (alla grader): letargi, stomatit, neutropena infektioner förekom med en frekvens > 10% högre hos patienter som var 65 år eller äldre jämfört med yngre patienter. Äldre patienter som behandlas med TCF bör övervakas noga.

Etanol

Detta läkemedel innehåller små mängder etanol (alkohol), mindre än 100 mg per dos.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

In vitro studier har visat att metabolismen av docetaxel kan modifieras vid samtidig administrering av

medel som inducerar, hämmar eller metaboliseras via (och sålunda kan hämma enzymet kompetitivt)

cytokrom P450-3A, såsom ciklosporin, terfenadin, ketokonazol, erytromycin och troleandomycin.

Försiktighet skall därför iakttas vid samtidig behandling med docetaxel och dessa läkemedel, då det

finns en potentiell risk för interaktion av betydelse.

försäljning

 

Docetaxel är höggradigt proteinbundet (> 95%). Eventuella in vivo interaktioner mellan docetaxel och andra samtidigt administrerade läkemedel har inte undersökts. Emellertid har vitro interaktioner med starkt proteinbundna substanser, såsom erytromycin, difenhydramin, propranolol, propafenon, fenytoin, salicylat, sulfametoxazol och natriumvalproat, inte visat sig påverka

proteinbindningen av docetaxel. Detta gäller även dexametason. Docetaxel påverkar inte bindningen av digitoxin.

Farmakokinetiken för docectaxel, doxorubicin och cyklofosfamid påverkadesförinte vid samtidig administrering. Begränsade data från en okontrollerad studie tydde på en interaktion mellan docetaxel och karboplatin. När karboplatin kombinerades med docetaxel ökade clearance av

karboplatin till värden ca 50% högre än vad som tidigaregodkäntrapporterats vid karboplatin monoterapi.

Farmakokinetiken av docetaxel i närvaro av prednison har studerats hos patienter med metastaserande prostatacancer. Docetaxel metaboliseras av CYP3A4 och det är känt att prednison inducerar CYP3A4. Någon statistiskt signifikant effekt av prednison på docetaxels farmakokinetik har ej observerats.

Docetaxel bör administreras med försiktighet hos patienter som samtidigt erhåller potenta CYP3A4 hämmare (t ex proteashämmare som ritonavir, azolantimykotika som ketokonazol eller itrakonazol). En interaktionsstudie gjord hos patienter som erhöll ketokonazol och docetaxel visade att clearance

för docetaxel reducerades till hälften av ketokonazol, troligen beroende på att docetaxelmetabolismen

involverar CYP3A4 som den främsta (enda)längremetaboliseringsvägen. Minskad tolerans av docetaxel

 

inte

kan inträffa, även vid lägre doser.

4.6 Graviditet och amning

är

 

Ingen information finns beträffande användningen av docetaxel till gravida kvinnor. Docetaxel har

LäkemedletIcke kliniska studier har visat att docetaxel har genotoxiska effekter vilket kan påverka den manliga

visats vara både embryotoxiskt och fetotoxiskt hos kanin och råtta, samt reducerar fertiliteten hos råtta. Liksom andra cytotoxiska läkemedel kan docetaxel orsaka fosterskada när det ges till gravida kvinnor. Docetaxel skall användas under graviditet endast då det är absolut indicerat.

Fertila kvinnor/preventivmedel:

Kvinnor i fertil ålder som erhåller docetaxel skall avrådas från att bli gravida samt rådas att omedelbart informera behandlande läkare om detta skulle inträffa.

En effektiv preventivmedelsmetod ska användas under behandlingen.

fertiliteten (se avsnitt 5.3). Män som behandlas med docetaxel råds till att inte skaffa barn under och upp till 6 månader efter behandlingen samt att söka rådgivning om bevarande av sperma innan behandling.

Amning:
Docetaxel är en lipofil substans men det är inte känt om docetaxel utsöndras i modersmjölk. På grund av den potentiella risken för biverkningar hos det diande barnet skall amning avbrytas så länge behandling med docetaxel pågår.
4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner
Inga studier har utförts på förmågan att köra bil eller framföra fordon.

4.8 Biverkningar

406 patienter som erhöll docetaxel i kombination med cisplatin

 

försäljning

Rapporter om biverkningar som bedömts vara troligen eller möjligen relaterade till behandling med

docetaxel har inhämtats hos:

 

 

 

1312 respektive 121 patienter som behandlats med 100 mg/m2 respektive 75 mg/m2 docetaxel

 

som monoterapi

 

 

 

258 patienter som erhöll docetaxel i kombination med doxorubicin

för

 

92 patienter som erhöll docetaxel i kombination med trastuzumab

 

 

 

255 patienter som erhöll docetaxel i kombination med capecitabin

 

 

332 patienter som erhöll docetaxel i kombination med prednison eller prednisolon (kliniskt

 

viktiga behandlingsrelaterade biverkningar redovisas)

 

 

1276 patienter (744 och 532 i TAX 316 respektive GEICAM 9805) som erhöll docetaxel i

 

kombination med doxorubicin och cyklofosfamid (kliniskt viktiga behandlingsrelaterade

 

oönskade händelser är presenterade).

godkänt

 

 

300 magsäckscancerpatienter (221 patienter i fas III delen och 79 patienter i fas II delen av studien) som erhöll docetaxel i kombination med cisplatin och 5-fluorouracil (kliniskt viktiga behandlingsrelaterade oönskade händelser är presenterade)

174 och 251 huvud- och halscancerpatienter som erhöll docetaxel i kombination med cisplatin och 5-fluorouracil (kliniskt viktiga behandlingsrelaterade oönskade händelser är presenterade)längre

Reaktionerna har beskrivits genom användande av NCI Common Toxicity Criteria (grad 3 = G3; grad 3-4 = G3/4; grad 4 = G4), COSTART och MedDRA termerna. Frekvenserna defineras som: mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100 till < 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1000 till < 1/100),

sällsynta (≥ 1/10 000 till < 1/1000), mycket sällsynta (< 1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte

beräknas från tillgängliga data).

 

inte

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

är

 

LäkemedletDe vanligaste rapporterade biverkningarna av docetaxel i singelterapi är: neutropeni (som var reversibel och icke kumulativ: mediantiden till nadirvärde var 7 dagar och mediandurationen av

allvarlig neutropeni (< 500 celler/mm3) var 7 dagar), anemi, alopeci, illamående, kräkning, stomatit, diarré och asteni. Svårighetsgraden av biverkningar av docetaxel kan öka när docetaxel ges i

kombination

andra cytostatiska medel.

Vid kombination

trastuzumab redovisas oönskade händelser (alla grader) som rapporterats i ≥

10%. En ökad incidens av allvarliga oönskade händelser (40% jämfört med 31%) och oönskade händelser grad 4 (34% jämfört med 23%) vid kombination med trastuzumab jämfört med docetaxel i monoterapi.

`

Vid kombination med capecitabin redovisas de vanligaste behandlingsrelaterade biverkningar (≥ 5%) som rapporterats i en fas III-studie på bröstcancer hos patienter som sviktat på antracyklinbehandling (se produktresumé för capecitabin).

Följande biverkningar observeras vanligen för docetaxel:

Immunsystemet

Överkänslighetsreaktioner har vanligen uppträtt inom några minuter efter start av infusion med docetaxel. Reaktionerna var oftast milda till måttliga. De vanligast rapporterade biverkningarna var blodvallningar, utslag med eller utan klåda, tryck över bröstet, ryggsmärta, dyspné, feber eller frossa. Svåra reaktioner utgjordes av hypotoni och/eller bronkospasm eller generaliserat utslag/erytem (se

avsnitt 4.4).

Centrala och perifera nervsystemet

Hud och subkutan vävnad

Utveckling av svår perifer neurotoxicitet kräver dosreduktion (se avsnitt 4.2 och 4.4). Milda till måttliga neurosensoriska symptom karaktäriseras av parestesi, dysestesi eller smärtaförsäljninginklusive brännande känsla. Neuromotoriska symptom är i huvudsak karaktäriserade av svaghetskänsla.

Reversibla hudbiverkningar har observerats och bedömdes vanligen som milda till måttliga. Reaktionerna karaktäriseras av utslag med lokala utslag främst på händer och fötter (inklusive allvarliga hand- och fotsyndrom), men också på armar, ansikte, bröstkorg och ofta associerat med klåda. Utslagen kom oftast inom en vecka efter docetaxelinfusionen. Mindre vanligt förekommande var svåra symptom såsom utslag följt av avfjällning, vilket i sällsynta fall har lett till uppehåll eller avbrott i docetaxel-behandlingen (se avsnitt 4.2 och 4.4). Kraftiga nagelförändringar karaktäriserade

av hypo-eller hyperpigmentering och ibland smärta och onykolys.

för

 

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

 

godkänt

 

Reaktioner på infusionsstället var i allmänhet milda och utgjordes av hyperpigmentering,

inflammation, rodnad eller torrhet i huden, flebit eller extravasering samt svullnad av venen. Vätskeretention i form av perifera ödem, samt mer sällsynt pleurautgjutning, perikardiell utgjutning,

ascites och viktökning har rapporterats. Det perifera ödemet startar vanligen i de nedre extremiteterna och kan bli generaliserat med en viktökning på 3 kg eller mer. Vätskeretentionen är kumulativ med avseende på incidens och svårighetsgrad (se avsnitt 4.4).

Docetaxel 100 mg/m2 monoterapi

 

MedDRA organsystem

Mycket vanliga

Vanliga biverkningar

 

Mindre vanliga

 

 

 

 

längre

 

 

biverkningar

 

klassificering

 

biverkningar

 

 

 

Infektioner och

 

Infektioner (G3/4:

Infektion associerad med

 

 

 

infestationer

 

5,7%; inklusive sepsis

G4 neutropeni (G3/4:

 

 

 

 

 

och pneumoni, dödlig

4,6%)

 

 

 

 

 

inte

 

 

 

 

 

 

 

utgång hos 1,7%)

 

 

 

 

Blodet och lymfsystemet

Neutropeni (G4: 76,4%);

Trombocytopeni (G4:

 

 

 

 

är

 

 

0,2%)

 

 

 

 

 

Anemi (G3/4: 8,9%);

 

 

 

 

 

Febril neutropeni

 

 

 

 

Immunsystemet

 

Hypersensitivitet (G3/4:

 

 

 

 

 

 

5,3%)

 

 

 

 

 

Metabolism och

 

Anorexi

 

 

 

 

 

nutrition

 

 

 

 

 

 

 

Centrala och perifera

 

Perifer sensorisk

 

 

 

 

nervsystemet

 

neuropati(G3: 4,1%);

 

 

 

 

Läkemedlet

 

Perifer motorisk

 

 

 

 

 

neuropati (G3/4: 4%)

 

 

 

 

 

 

Smakförändring (svår

 

 

 

 

 

 

0,07%)

 

 

 

 

 

Hjärtat

 

 

 

Arrytmi (G3/4: 0,7%)

 

Hjärtsvikt

 

Blodkärl

 

 

 

Hypotoni;

 

 

 

 

 

 

 

Hypertension;

 

 

 

 

 

 

 

Blödning

 

 

 

MedDRA organsystem

Mycket vanliga

Vanliga biverkningar

Mindre vanliga

 

 

klassificering

biverkningar

 

 

biverkningar

 

 

Andningsvägar,

Dyspné (svår 2,7%)

 

 

 

 

 

 

bröstkorg och

 

 

 

 

 

 

 

mediastinum

 

 

 

 

 

 

 

Mag-tarmkanalen

Stomatit (G3/4: 5,3%);

Förstoppning (svår

 

Esofagit (svår 0,4%)

 

 

 

Diarré (G3/4: 4%);

0,2%); Buksmärta (svår

 

 

 

 

 

Illamående (G3/4: 4%);

1%); Gastrointestinal

 

 

 

 

 

 

Kräkning (G3/4: 3%)

blödning (svår 0,3%)

 

 

 

 

 

Hud och subkutan

Alopeci;

 

 

 

försäljning

 

 

 

 

 

 

 

 

vävnad

Hudreaktioner (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

5,9%);

 

 

 

 

 

 

 

Nagelförändringar (svåra

 

 

 

 

 

 

 

2,6%)

 

 

 

 

 

 

Muskuloskeletala

Myalgi (svår 1,4%)

Artralgi

 

 

 

 

 

systemet och bindväv

 

 

 

 

 

 

 

Allmänna symtom

Väskeretention (svår

Reaktion på

för

 

 

 

och/eller symtom vid

6,5%);

infusionsstället;

 

 

 

administreringsstället

Asteni (svår 11,2%);

bröstsmärta utan

 

 

 

 

 

 

Smärta

hjärtpåverkan (svår

 

 

 

 

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

 

 

 

0,4%)

 

 

 

 

 

Undersökningar

 

G3/4 bilirubin stegring

 

 

 

 

 

 

(< 5%); G3/4 stegring

 

 

 

 

 

 

av alkaliska fosfataser (<

 

 

 

 

 

 

4%);

 

 

 

 

 

 

 

G3/4 ASAT stegring

 

 

 

 

 

 

längre

(< 3%); G3/4 ALAT

 

 

 

 

 

 

stegring (< 2%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blodet och lymfsystemet

Sällsynta: Blödningar associerade med G3/4 trombocytopeni.

Centrala och perifera nervsystemet

Dokumentation avseende reversibilitet finns tillgänglig för 35,3% av patienterna som utvecklat

neurotoxicitet efter behandling med docetaxel monoterapi 100 mg/m2. Biverkningarna var spontant

reversibla inom 3 månader. inte

 

är

Hud och subkutan vävnad

Läkemedlet

 

Mycket sällsynta: ett fall av icke-reversibel alopeci i slutet av studien. 73% av hudreaktionerna var reversibla inom 21 dagar.

Allmänna symtom och/eller symptom vid administrationsstället

Kumulativ mediandos till avbrott i behandlingen var mer än 1000 mg/m2 och tiden till dess att vätskeretentionen gick tillbaka var i median 16,4 veckor (spridning 0 - 42 veckor). Debuten av måttlig till svår vätskeretention är fördröjd hos patienter med premedicinering (kumulativ mediandos 818,9 mg/m2) jämfört med patienter utan premedicinering (kumulativ mediandos 489,7 mg/m2). Vätskeretention har dock rapporterats under tidiga behandlingscykler hos några patienter.

Docetaxel 75 mg/m2 monoterapi

 

MedDRA organsystem

 

Mycket vanliga biverkningar

Vanliga biverkningar

 

 

klassificering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infektioner och infestationer

Infektioner (G3/4: 5%)

 

 

 

 

 

Blodet och lymfsystemet

 

Neutropeni (G4: 54,2%); Anemi

Febril neutropeni

 

 

 

 

 

(G3/4: 10,8%); Trombocytopeni

 

 

försäljning

 

 

 

 

 

(G4: 1,7%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immunsystemet

 

 

 

 

 

Överkänslighetsreaktioner (inga

 

 

 

 

 

 

 

 

svåra)

 

 

 

Metabolism och nutrition

 

Anorexi

 

 

 

 

 

 

Centrala och perifera

 

 

Perifer sensorisk neuropati (G3/4:

Perifer motorisk neuropati (G3/4:

 

 

nervsystemet

 

 

0,8%)

 

2,5%)

 

 

 

Hjärtat

 

 

 

 

 

Arrytmi (inga svåra)

 

 

Blodkärl

 

 

 

 

 

Hypotoni

 

 

 

Mag-tarmkanalen

 

 

Illamående (G3/4: 3,3%)

Förstoppning

 

 

 

 

 

Stomatit (G3/4: 1,7%)

 

för

 

 

 

 

 

 

Kräkning (G3/4: 0,8%)

 

 

 

 

 

 

 

Diarré (G3/4: 1,7%)

 

 

 

 

Hud och subkutan vävnad

 

Alopeci;

godkänt

Nagelförändringar (svåra 0,8%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudreaktioner (G3/4: 0,8%)

 

 

 

 

 

Muskuloskeletala systemet och

 

 

 

Myalgi

 

 

 

bindväv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allmänna symtom och/eller

 

Asteni (svår 12,4%);

 

 

 

 

 

symtom vid

 

 

Väskeretention (svår 0,8%);

 

 

 

 

 

administreringsstället

 

 

 

längre

 

 

 

 

 

 

 

 

Smärta

 

 

 

 

 

 

Undersökningar

 

 

 

 

 

G3/4 bilirubinstegring (< 2%)

 

 

 

är

inte

 

 

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docetaxel 75 mg/m2 i kombination med doxorubicin

 

MedDRA organsystem

Mycket vanliga

 

Vanliga biverkningar

 

Mindre vanliga

 

 

klassificering

 

biverkningar

 

 

 

 

biverkningar

 

 

Infektioner och

 

Infektion (G3/4: 7,8%)

 

 

 

 

 

 

 

infestationer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

försäljning

 

 

Blodet och lymfsystemet

Neutropeni (G4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91,7%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anemi (G3/4: 9,4%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febril neutropeni;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trombocytopeni (G4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immunsystemet

 

 

 

 

Överkänslighetsreaktion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

er (G3/4: 1,2%)

 

 

 

 

 

 

Metabolism och

 

 

 

 

Anorexi

för

 

 

 

nutrition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrala och perifera

 

Perifer sensorisk

Perifer motorisk

 

 

 

 

 

 

nervsystemet

 

neuropati (G3: 0,4%)

neuropati (G3/4: 0,4%)

 

 

 

 

 

 

 

Kräkning (G3/4: 5%);

godkänt

 

 

 

 

 

 

Hjärtat

 

 

 

 

Hjärtsvikt; Arytmi (inga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

svåra)

 

 

 

 

 

 

Blodkärl

 

 

 

 

 

 

 

Hypotoni

 

 

Mag-tarmkanalen

 

Illamående (G3/4: 5%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stomatit (G3/4: 7,8%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diarré (G3/4: 6,2%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

längre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förstoppning

 

 

 

 

 

 

 

 

Hud och subkutan

 

Alopeci;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vävnad

 

Nagelförändringar (svåra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4%); Hudreaktioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(inga svåra)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muskuloskeletala

 

 

 

 

Myalgi

 

 

 

 

 

 

systemet och bindväv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allmänna symtom

 

Asteni (svår 8,1%);

Reaktion på

 

 

 

 

 

 

och/eller symtom vid

 

Vätskeretentioninte

(svår

infusionsstället

 

 

 

 

 

 

administrationsstället

 

1,2%); Smärta

 

 

 

 

 

 

 

 

Läkemedlet

är

 

 

G3/4 bilirubin stegring

 

G3/4 ASAT stegring

 

 

Undersökningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(< 2,5%); G3/4 stegring

(< 1%);

 

 

 

 

 

 

 

av alkaliska fosfataser (<

 

G3/4 ALAT stegring (<

 

 

 

 

 

 

 

2,5%)

 

1%)

 

Docetaxel 75 mg/m2 i kombination med cisplatin

 

MedDRA organsystem

 

Mycket vanliga

Vanliga biverkningar

 

Mindre vanliga

 

 

klassificering

 

 

biverkningar

 

 

 

biverkningar

 

 

Infektioner och

 

 

Infektioner (G3/4: 5,7%)

 

 

 

 

 

 

 

infestationer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blodet och lymfsystemet

 

Neutropeni (G4: 51,5%);

Febril neutropeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anemi (G3/4: 6,9%);

 

 

 

 

försäljning

 

 

 

 

 

Trombocytopeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(G4:0,5%)

 

 

 

 

 

 

 

 

Immunsystemet

 

 

Överkänslighets-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reaktioner (G3/4: 2,5%)

 

 

 

 

 

 

 

Metabolism och

 

 

Anorexi

 

 

 

 

 

 

 

 

nutrition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrala och perifera

 

 

Perifer sensorisk

 

 

 

 

 

 

 

nervsystemet

 

 

neuropati (G3: 3,7%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perifer motorisk

 

för

 

 

 

 

 

 

neuropati (G3/4: 2%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjärtat

 

 

 

 

Arytmi (G3/4: 0,7%)

 

 

Hjärtsvikt

 

 

Blodkärl

 

 

 

 

Hypotoni (G3/4: 0,7%)

 

 

 

 

 

vävnad

 

 

Nagelförändringar (svåra

godkänt

 

 

 

 

 

 

Mag-tarmkanalen

 

 

Illamående (G3/4:

Förstoppning

 

 

 

 

 

 

 

 

9,6%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kräkning (G3/4: 7,6%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diarré (G3/4: 6,4%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stomatit (G3/4: 2%)

 

 

 

 

 

 

 

Hud och subkutan

 

 

Alopeci;

längre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,7%); Hudreaktioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2%)

 

 

 

 

 

 

 

 

Muskuloskeletala

 

 

Myalgi (svår 0,5%)

 

 

 

 

 

 

 

systemet och bindväv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allmänna symtom

 

 

Asteni (svår 9,9%);

Reaktion på

 

 

 

 

 

 

och/eller symtom vid

 

 

Vätskeretention (svår

infusionsstället;

 

 

 

 

 

 

administrationsstället

 

0,7%);

 

Smärta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feberinte(G3/4: 1,2%)

 

 

 

 

 

 

 

 

är

 

 

 

 

 

 

 

 

Undersökningar

 

 

 

 

G3/4 bilirubin stegring

 

G3/4 ASAT stegring

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

(2,1%);

 

(0,5%);

 

 

 

 

 

 

G3/4 ALAT stegring

 

 

G3/4 stegring av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1,3%)

 

 

alkaliska fosfataser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0,3%)

 

Docetaxel 100 mg/m2 i kombination med trastuzumab

 

MedDRA organsystem

 

Mycket vanliga biverkningar

Vanliga biverkningar

 

klassificering

 

 

 

 

 

Blodet och lymfsystemet

 

Neutropeni (G3/4: 32%); Febril

 

 

 

 

 

neutropeni (omfattande neutropeni

 

 

 

 

 

associerad med feber och behandling

 

 

 

 

 

med antibiotika) eller neutropen sepsis

 

 

 

Metabolism och nutrition

 

Anorexi

 

 

 

Psykiska störningar

 

Sömnlöshet

 

 

 

Centrala och perifera

 

Parestesi; huvudvärk; förändring av

 

 

 

nervsystemet

 

smakkänsla; hypestesi

 

 

 

Ögon

 

Ökat tårflöde; konjunktivit

 

 

 

Hjärtat

 

 

Hjärtsvikt

 

 

Blodkärl

 

Lymfödem

 

 

 

Andningsvägar, bröstkorg

 

Epistaxis; faryngolaryngeal smärta;

 

försäljning

 

och mediastinum

 

nasofaryngit; dyspné; hosta; rinorré

 

 

Mag-tarmkanalen

 

Illamående; diarré; kräkning;

för

 

 

 

 

förstoppning; stomatit; dyspepsi;

 

 

 

 

buksmärta

 

 

Hud och subkutan vävnad

 

Alopeci; erytem; hudutslag;

 

 

 

 

 

nagelförändringar

 

 

 

Muskuloskeletala systemet

 

Myalgi; artralgi; smärta i

 

 

 

och bindväv

 

extremiteterna; skelettsmärta;

 

 

 

 

 

ryggsmärta

 

 

 

Allmänna symtom och/eller

 

Asteni; perifert ödem; pyrexi; trötthet;

Letargi

 

 

symtom vid

 

slemhinneinflammation;godkäntsmärta;

 

 

 

administrationsstället

 

influensaliknande symtom;

 

 

 

 

 

bröstsmärta; frossa

 

 

 

Undersökningar

 

Viktökning

 

 

 

Hjärtat

 

längre

 

 

 

 

 

 

Symtomatisk hjärtsvikt rapporteradesinte hos 2,2% av de patienter som behandlades med docetaxel plus trastuzumab jämfört med 0% av de patienter som behandlades med docetaxel som monoterapi. I docetaxel plus trastuzumab armen hade 64% tidigare behandlats med antracyklin som adjuvant terapi jämfört med 55% i armen med docetaxel som monoterapi.

Blodet och lymfsystemetär

Mycket vanliga: Hematologisk toxicitet var ökad hos patienter som behandlades med trastuzumab och docetaxel jämfört med docetaxel i monoterapi (32% neutropeni grad 3/4 mot 22%, vid användning av NCI-CTC kriterier). Notera att detta troligen är en underskattning då docetaxel i monoterapi vid en dos på 100 mg/m2 resulterar i neutropeni hos 97% av patienterna, 76% av grad 4, baserat nadir. Incidensen av febril neutropeni/neutropen sepsis var också ökad hos patienter

behandlade

trastuzumab plus docetaxel (23% mot 17% för patienter behandlade med docetaxel

i monoterapi).

Läkemedlet

Docetaxel 75 mg/m2 i kombination med capecitabin

MedDRA organsystem klassificering

Infektioner och infestationer

Blodet och lymfsystemet

Metabolism och nutrition

Centrala och perifera nervsystemet

Ögon

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mag-tarmkanalen

Hud och subkutan vävnad

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Allmänna symtom och/eller symtom vid administrationsstället

Undersökningar

 

inte

 

 

Läkemedlet

är

 

 

 

 

Mycket vanliga biverkningar

Vanliga biverkningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oral candidiasis (G3/4: < 1%)

 

Neutropeni (G3/4: 63%);

Trombocytopeni (G3/4: 3%)

 

 

Anemi (G3/4: 10%)

Dehydrering (G3/4: 2%)

 

 

Anorexi (G3/4: 1%); Minskad

 

 

aptit

 

 

försäljning

 

 

 

 

 

 

 

Smakförändringar (G3/4: <

Yrsel;

 

 

 

1%); Parestesi (G3/4: < 1%)

Huvudvärk (G3/4: < 1%); Perifer

 

 

Ökat tårflöde

 

neuropati

 

 

 

 

 

 

 

 

Halsont (G3/4: 2%)

Dyspné (G3/4: 1%); hosta (G3/4:

 

 

 

 

< 1%); epistaxis (G3/4: < 1%)

 

 

Stomatit (G3/4: 18%); Diarré

Smärta i övre buken; muntorrhet

 

 

(G3/4: 14%); Illamående

för

 

 

 

(G3/4: 6%); Kräkning (G3/4:

 

 

 

4%); Förstoppning (G3/4: 1%);

 

 

 

Buksmärta (G3/4: 2%),

 

 

 

2%); Artralgi

godkänt

< 1%);

 

 

 

Dyspepsi

 

 

 

 

 

Hand-fotsyndrom (G3/4: 24%),

Dermatit; erytematösa

 

 

alopeci (G3/4: 6%),

utslag(G3/4: < 1%),

 

 

nagelförändringar (G3/4: 2%).

nagelfärgförändring; onykolys

 

 

 

 

(G3/4: 1%)

 

 

Myalgi (G3/4:

 

Smärta i extremiteterna (G3/4:

 

 

längre

 

Ryggsmärta (G3/4: 1%).

 

 

(G3/4: 1%)

 

 

 

Asteni (G3/4: 3%); Pyrexi

Letargi;

 

 

 

(G3/4: 1%); Trötthet/svaghet

Smärta

 

 

 

(G3/4: 5%); Perifert ödem

 

 

 

 

(G3/4: 1%)

 

Viktminskning;

 

 

 

 

 

 

 

 

G3/4 bilirubinstegring (9%)

 

Docetaxel 75 mg/m2 i kombination med prednison eller prednisolon

 

MedDRA organsystem

 

Mycket vanliga biverkningar

Vanliga biverkningar

 

 

klassificering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infektioner och infestationer

 

Infektion (G3/4: 3,3%)

 

 

 

 

Blodet och lymfsystemet

 

Neutropeni (G3/4: 32%);

Trombocytopenia; (G3/4: 0,6%);

 

 

 

 

 

Anemi (G3/4: 4,9%)

Febril neutropeni

 

 

Immunsystemet

 

 

 

 

 

Överkänslighetsreaktioner (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

 

0,6%)

 

 

Andningsvägar, bröstkorg och

Anorexi (G3/4: 0,6%)

Epistaxis (G3/4:försäljning0%);

 

 

Metabolism och nutrition

 

 

 

 

 

Centrala och perifera

 

 

Perifer sensorisk neuropati (G3/4:

Perifer motorisk neuropati (G3/4:

 

 

nervsystemet

 

 

1,2%);

 

0%)

 

 

 

 

 

 

Smakförändringar (G3/4: 0%)

 

 

 

 

Ögon

 

 

 

 

 

Ökat tårflöde (G3/4: 0,6%)

 

 

Hjärtat

 

 

 

 

 

Minskning av vänster

 

 

 

 

 

 

 

 

hjärtkammarfunktion (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3%)

 

 

mediastinum

 

 

 

 

 

 

för

 

 

 

 

 

 

 

Dyspné (G3/4: 0,6%);

 

 

 

 

 

 

 

 

Hosta (G3/4: 0%).

 

 

 

 

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

Mag-tarmkanalen

 

 

Illamående (G3/4: 2,4%); Diarré

 

 

 

 

 

 

 

(G3/4: 1,2%); Stomatit/faryngit

 

 

 

 

 

 

 

(G3/4: 0,9%); Kräkning (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

1,2%)

 

 

 

 

 

Hud och subkutan vävnad

 

Alopeci;

 

Exfoliativt utslag (G3/4: 0,3%)

 

 

 

 

 

Nagelförändringar (inga svåra)

 

 

 

 

Muskuloskeletala systemet och

 

längre

 

Artralgi (G3/4: 0,3%); Myalgi

 

 

bindväv

 

 

 

 

(G3/4: 0,3%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allmänna symtom och/eller

 

Trötthet (G3/4: 3,9%);

 

 

 

 

symtom vid

 

 

Vätskeretention (svår: 0,6%)

 

 

 

 

administreringsstället

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

är

inte

 

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adjuvant behandling med docetaxel 75 mg/m2 i kombination med doxorubicin och cyklofosfamid hos patienter med nodpositiv (TAX 316) och nodnegativ (GEICAM 9805) bröstcancer – poolade data

 

MedDRA

Mycket vanliga

Vanliga biverkningar

Mindre vanliga

 

 

organsystem

biverkningar

 

 

 

biverkningar

 

 

klassificering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

försäljning

 

 

Infektioner och

Infektion (G3/4: 2,4%);

 

 

 

 

 

infestationer

Neutropen infektion (G3/4:

 

 

 

 

 

 

2,7%).

 

 

 

 

 

 

Blodet och

Anemi (G3/4: 3%);

 

 

 

 

 

lymfsystemet

Neutropeni (G3/4: 59,2%);

 

 

 

 

 

 

Trombocytopeni (G3/4:

 

 

 

 

 

 

1,6%);

 

 

 

 

 

 

 

Febril neutropeni (G3/4:

 

 

 

 

 

 

NA)

 

 

 

 

 

 

 

Immunsystemet

 

 

 

Överkänslighets-

 

 

 

 

 

 

 

 

reaktioner (G3/4: 0,6%)

 

 

 

 

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

Metabolism och

Anorexi (G3/4: 1,5%)

 

för

 

 

 

nutrition

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrala och

Smakförändring (G3/4:

Perifer motorisk

 

Syncope (G3/4: 0%)

 

perifera

0,6%);

 

neuropati (G3/4: 0%);

Neurotoxiciteit (G3/4:

 

nervsystemet

Perifer sensorisk

 

 

0%); Somnolens (G3/4:

 

 

neuropati (G3/4: < 0,1%)

 

 

0%)

 

 

Ögon

Konjunktivit (G3/4:

Ökat tårflödet (G3/4:

 

 

 

 

bröstkorg och

<0,1%)

längre

<0,1%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjärtat

 

 

 

Arytmi (G3/4: 0,2%);

 

 

 

 

Blodkärl

Värmevallningar

Hypotoni (G3/4: 0%);

Lymfödem (G3/4: 0%)

 

 

(G3/4: 0,5%)

 

Flebit (G3/4: 0%)

 

 

 

 

Andningsvägar,

 

inte

 

Hosta (G3/4: 0%)

 

 

 

 

mediastinum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mag-tarmkanalen

Illamående (G3/4: 5,0%);

Buksmärta (G3/4:

 

 

 

 

 

Stomatit (G3/4: 6,0%);

0,4%)

 

 

 

 

 

är

 

 

 

 

 

 

 

 

Kräkning (G3/4: 4,2%);

 

 

 

 

 

Läkemedletsystemet och

Diarré (G3/4:

 

 

 

 

 

 

Artralgi (G3/4: 0,2%)

 

 

 

 

 

 

3,4%);

 

 

 

 

 

 

 

Förstoppning (G3/4:

 

 

 

 

 

 

0,5%)

 

 

 

 

 

 

Hud och subkutan

Alopeci (G3/4: <0,1;

 

 

 

 

 

vävnad

Hudåkommor (G3/4:

 

 

 

 

 

 

0,6%);

 

 

 

 

 

 

 

Nagelförändringar

 

 

 

 

 

 

(G3/4: 0,4%)

 

 

 

 

 

 

Muskuloskeletala

Myalgi (G3/4: 0,7%);

 

 

 

 

 

bindväv

 

 

 

 

 

 

 

 

Reproduktionsorgan

Amenorré (G3/4: NA)

 

 

 

 

 

och bröstkörtel

 

 

 

 

 

 

 

 

Allmänna symtom

Asteni (G3/4: 10,0%);

 

 

 

 

 

och/eller symtom vid

Feber (G3/4: NA); Perifert

 

 

 

 

 

administreringsställe

ödem (G3/4:

 

 

 

 

 

t

0,2%)

 

 

 

 

 

 

 

 

MedDRA

Mycket vanliga

Vanliga biverkningar

Mindre vanliga

 

organsystem

biverkningar

 

biverkningar

 

klassificering

 

 

 

 

Undersökningar

 

Viktökning (G3/4:

 

 

 

 

0%);

 

 

 

 

Viktminskning (G3/4:

 

 

 

 

0,2%)

 

 

 

 

 

försäljning

Centrala och perifera nervsystemet

Perifera neurosensoriska biverkningar observerades vara pågående vid uppföljning hos 12 av de 83 patienterna som hade perifera neurosensoriska biverkningar efter slutförd kemoterapi.

Hjärtat

Kronisk hjärtsvikt har rapporterats hos 18 av 1276 patienter under en uppföljningsperiod. I den nodpositiva studien (TAX 316) avled en patient i varje behandlingsarm på grund av hjärtsvikt.

Hud och subkutan vävnad

Alopeci observerades vara pågående vid uppföljning hos 25 av de 736 patienterna som hade alopeci

efter avslutad kemoterapibehandling.

för

Perifert ödem observerades vara pågående vid uppföljninggodkänthos 18 av de 112 patienterna som hade

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

 

Amenorré observerades vara pågående vid uppföljning hos 140 av de 251 patienterna som hade amenorré efter slutförd kemoterapi.

Allmänna symtom och/eller symtom vid administrationsstället

perifert ödem efter slutförd kemoterapilängrei studien TAX 316, medan lymfödem observerades vara pågående vid uppföljning hos 4 av de 5 patienterna som hade lymfödem efter avslutad kemoterapibehandling i studien GEICAM 9805.

Akut leukemi / Myelodysplastiskt syndrom

 

Vid en median uppföljningstid på 77 månader, inträffade akut leukemi hos 1 av 532 (0,2%) patienter,

 

som erhöll docetaxel, doxorubicin och cyklofosfamid i GEICAM 9805 studien. Inga fall

 

rapporterades hos patienter som fick fluorouracil, doxorubicin och cyklofosfamid. Inga patienter

 

diagnosticerades med myelodysplastisktinte

syndrom i någon av behandlingsgrupperna.

 

Nedanstående tabell visaräratt incidensen av Grad 4 neutropeni, febril neutropeni och neutropen

 

infektion minskade hos patienter som erhöll primär G-CSF profylax efter att detta blev obligatoriskt i

 

TAC-armen – GEICAM studien.

 

 

 

Neutropena komplikationer hos patienter som får TAC med eller utan primär G-CSF profylax

 

 

 

(GEICAM 9805)

 

 

 

 

 

 

 

Läkemedlet

 

Utan primär

Med primär

 

 

G-CSF profylax

G-CSF profylax

 

 

(n = 111)

(n = 421)

 

 

n (%)

n (%)

 

 

 

 

Neutropeni (Grad 4)

 

104 (93.7)

135 (32.1)

 

Febril neutropeni

 

28 (25.2)

23 (5.5)

 

Neutropen infektion

 

14 (12.6)

21 (5.0)

 

Neutropen infektion

 

2 (1.8)

5 (1.2)

 

(Grad 3-4)

 

 

 

Docetaxel 75 mg/m2 i kombination med cisplatin och 5-fluorouracil för adenocarcinom i magsäcken

 

MedDRA organsystem

Mycket vanliga biverkningar

Vanliga biverkningar

 

 

klassificering

 

 

 

 

 

 

Infektioner och infestationer

Neutropen infektion; Infektion

 

 

 

 

 

(G3/4: 11,7%).

 

 

 

 

 

Blodet och lymfsystemet

Anemi (G3/4: 20,9%);

försäljning

 

 

 

Neutropeni (G3/4: 83,2%);

 

 

 

 

 

 

 

 

Trombocytopeni (G3/4: 8,8%);

 

 

 

 

 

Febril neutropeni.

 

 

 

 

 

Immunsystemet

Överkänslighetsreaktioner (G3/4:

 

 

 

 

 

1,7%).

 

 

 

 

 

Metabolism och nutrition

Anorexi (G3/4: 11,7%).

 

 

 

 

Centrala och perifera

Perifer sensorisk neuropati (G3/4:

Yrsel (G3/4: 2,3%); Perifer

 

 

nervsystemet

8,7%).

 

motorisk neuropati (G3/4: 1,3%).

 

 

Ögon

 

 

Ökat tårflöde (G3/4: 0%).

 

 

Öron och balansorgan

 

 

Nedsatt hörsel (G3/4: 0%).

 

 

Hjärtat

 

 

Arytmi (G3/4: 1,0%).

 

 

 

 

godkänt

Hudexfoliering (G3/4: 0%).

 

 

Mag-tarmkanalen

Diarré (G3/4: 19,7%); Illamående

Förstoppningför

(G3/4: 1,0 %);

 

 

 

(G3/4: 16%); Stomatit (G3/4:

Gastrointestinal smärta ( G3/4:

 

 

 

23,7%); Kräkning (G3/4: 14,3%).

1,0%).

 

 

 

 

 

 

Esofagit/dysfagit/odynofagi

 

 

 

 

 

(G3/4: 0,7%).

 

 

 

Hud och subkutan vävnad

Alopeci (G3/4: 4,0%).

Utslag/klåda (G3/4: 0,7%);

 

 

 

 

 

Nagelförändringar (G3/4: 0,7%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allmänna symtom och/eller

längre

 

 

 

 

 

Letargi (G3/4: 19,0%); Feber

 

 

 

 

symtom vid

(G3/4: 2,3%); Vätskeretention

 

 

 

 

administreringsstället

(svår/livshotande: 1%).

 

 

 

Blodet och lymfsystemet

Febril neutropeni och neutropena infektioner förekom hos 17,2 respektive 13,5% av patienterna oberoende av G-CSF användning. G-CSF användes som sekundär profylax för 19,3% av patienterna (10,7% av cyklerna). Febril neutropeni och neutropena infektioner förekom hos 12,1 respektive 3,4%

 

är

 

av patienterna när de erhöll profylaktiskinte

G-CSF, hos 15,6 respektive 12,9% av patienterna som inte

erhöll profylaktisk G-CSF (se avsnitt 4.2).

Läkemedlet

 

 

Docetaxel 75 mg/m2 i kombination med cisplatin och 5-fluorouracil för huvud-halscancer

Induktionsbehandling med cytostatika följt av radioterapi (TAX323)

 

MedDRA organsystem

 

Mycket vanliga

Vanliga biverkningar

Mindre vanliga

 

 

klassificering

 

 

biverkningar

 

 

biverkningar

 

 

Infektioner och

 

 

Infektion (G3/4: 6,3%)

 

 

 

 

 

 

infestationer

 

 

Neutropen infektion

 

 

 

 

 

 

Benigna och maligna

 

 

 

 

 

Cancersmärta (G3/4:0,6%)

 

försäljning

 

 

neoplasier och

 

 

 

 

 

reaktioner (inga allvarliga)

 

 

 

ospecificerad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blodet och lymfsystemet

 

Neutropeni (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

 

76,3%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anemi (G3/4: 9,2%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trombocytopeni (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2%)

 

 

 

 

 

 

 

Immunsystemet

 

 

 

 

 

Överkänslighets-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

för

 

 

 

 

Metabolism och

 

 

Anorexi (G3/4: 0,6%)

 

 

 

 

 

 

nutrition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrala och perifera

 

 

Dysgeusi/Parosmi;

godkänt

 

 

 

 

 

 

 

Yrsel

 

 

 

 

 

nervsystemet

 

 

Perifer sensorisk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neuropati (G3/4: 0,6%)

 

 

 

 

 

 

Ögon

 

 

 

 

 

Ökat tårflöde;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konjunktivit

 

 

 

 

 

Öron och balansorgan

 

 

 

 

 

Nedsatt hörsel

 

 

 

 

 

Hjärtat

 

 

 

 

längre

Hjärtmuskelischemi (G3/4:

Arytmi (G3/4: 0,6%).

 

 

 

 

 

 

 

1,7%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blodkärl

 

 

 

 

 

Venösa sjukdomar (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,6%)

 

 

 

 

 

Mag-tarmkanalen

 

 

Illamående

 

Förstoppning;

 

 

 

 

 

 

 

 

(G3/4:0,6%);

Esofagit/dysfagit/ odyno

 

 

 

 

 

 

 

Stomatit (G3/4: 4,4%),

fagi (G3/4: 0,6 %);

 

 

 

 

 

 

 

 

Diarré (G3/4: 2,9%);

Gastrointestinal smärta;

 

 

 

 

 

 

 

Kräkning (G3/4: 0,6%)

Dyspepsi; Gastrointestinal

 

 

 

 

 

 

 

 

inte

 

blödning (G3/4: 0,6%)

 

 

 

 

Hud och subkutan

är

 

 

Utslag/klåda; Torr hud;

 

 

 

 

 

 

Alopeci (G3/4: 10,9%)

 

 

 

 

vävnad

 

 

 

 

 

Hudexfoliering (G3/4:

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

0,6%).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muskuloskeletala

 

 

 

 

 

Myalgi (G3/4: 0,6%).

 

 

 

 

 

systemet och bindväv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allmänna symtom

 

 

Letargi (G3/4: 3,4%);

 

 

 

 

 

 

och/eller symto vid

 

 

Pyrexi (G3/4: 0,6%)

 

 

 

 

 

 

administrationsstället

 

 

Vätskeretention

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ödem

 

 

 

 

 

 

 

Undersökningar

 

 

 

 

 

Viktökning

 

 

 

 

Induktionsbehandling med cytostatika följt av kemoradioterapi (TAX 324)

 

MedDRA organsystem

 

 

Mycket vanliga

Vanliga biverkningar

Mindre vanliga

 

 

klassificering

 

 

 

biverkningar

 

biverkningar

 

 

Infektioner och

 

 

 

Infektion (G3/4: 3,6%);

Neutropen infektion

 

 

 

 

infestationer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benigna och maligna

 

 

 

 

Cancersmärta

 

 

 

 

neoplasier och

 

 

 

 

(G3/4:1,2%)

 

försäljning

 

 

ospecificerad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blodet och lymfsystemet

 

 

Neutropeni (G3/4:

Febril neutropeni

 

 

 

 

 

 

 

83,5%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anemi (G3/4: 12,4%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trombocytopeni (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febril neutropeni

 

 

 

 

 

Immunsystemet

 

 

 

 

 

Överkänslighets-

 

 

 

 

 

 

 

 

reaktioner

 

 

Metabolism och

 

 

 

Anorexi (G3/4: 12,0%)

 

 

 

 

 

nutrition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrala och perifera

 

 

 

Dysgeusi/Parosmi

godkänt

för

 

 

 

 

 

 

Yrsel (G3/4: 2.0%);

 

 

 

nervsystemet

 

 

 

(G3/4: 0,4%);

Perifer motorisk

 

 

 

 

 

 

 

 

Perifer sensorisk

neuropati (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

 

neuropati (G3/4: 1,2%);

0.4%)

 

 

 

 

Ögon

 

 

 

 

Ökat tårflöde

Konjunktivit

 

 

Öron och balansorgan

 

 

 

Nedsatt hörsel (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2%)

 

 

 

 

 

Hjärtat

 

 

 

 

Arytmi (G3/4: 2,0%)

 

 

 

 

Blodkärl

 

 

 

 

 

Venösa sjukdomar

 

 

Mag-tarmkanalen

 

 

 

Illamående (G3/4:

Dyspepsi (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

13,9%);

0.8%); Gastrointestinal

 

 

 

 

 

 

 

 

Stomatit (G3/4: 20,7%);

smärta (G3/4: 1.2%);

 

 

 

 

 

 

 

 

inte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kräkning (G3/4:längre8,4%)

Gastrointestinal

 

 

 

 

 

 

 

 

Diarré (G3/4: 6,8%);

blödning

 

 

 

 

 

 

 

 

Esofagit/dysfagit/odyno

(G3/4: 0,4%)

 

 

 

 

 

 

 

 

fagi (G3/4: 12,0 %);

 

 

 

 

 

 

är

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förstoppning (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

0,4%);

 

 

 

 

 

Hud och subkutan

 

 

 

Alopeci (G3/4: 4.0%);

Torr hud;

 

 

 

 

vävnad

 

 

 

Utslag/klåda

Deskvamation

 

 

 

 

Muskuloskeletala

 

 

 

 

Myalgi (G3/4: 0,4%)

 

 

 

 

systemet och bindväv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allmänna symtom

 

 

 

Letargi (G3/4: 4,0%);

 

 

 

 

 

och/eller symtom vid

 

 

 

Pyrexi (G3/4: 3,6%);

 

 

 

 

 

administrationsstället

 

 

 

Vätskeretention (G3/4:

 

 

 

 

 

Läkemedlet

 

1.2%);

 

 

 

 

 

 

 

 

Ödem (G3/4: 1.2%)

 

 

 

 

 

Undersökningar

 

 

 

Viktminskning

 

Viktökning

 

Erfarenheter efter markandsföring

Neoplasier; benigna, maligna och ospecificerade (samt cystor och polyper)

Mycket sällsynta fall av akut myeloid leukemi och myelodysplastiskt syndrom har rapporterats i samband med användning av docetaxel i kombination med andra kemoterapeutiska läkemedel och/eller strålningsbehandling.

Blodet och lymfsystemet

Benmärgssupression och andra hematologiska biverkningar har rapporterats. Disseminerad intravaskulär koagulation (DIC), ofta i samband med sepsis eller multiorgansvikt har rapporterats.

Immunsystemet:

Ögon

för

försäljning

 

Fall av anafylaktisk chock, i vissa fall dödlig har rapporterats.

Centrala och perifera nervsystemet

Sällsynta fall av krampanfall eller övergående medvetandeförlust har observerats vid administrering av docetaxel. Dessa reaktioner uppträder ibland under infusion av läkemedlet.

synrubbningar var reversibla vid avbrytande av infusionen. Sällsynta fall av ökat tårflöde med eller utan konjunktivit har rapporterats, liksom fall av tårkanalstenos, vilket lett till besvär med alltför stora tårmängder.

Mycket sällsynta fall av övergående synrubbningar (blixt, blinkljus, skotom) har rapporterats, vanligtvis uppträdande under infusion av läkemedlet och i sambandgodkäntmed överkänslighetsreaktioner. Dessa

Öron och balansorgan

Sällsynta fall av ototoxicitet, hörselsjukdomar och/eller hörselnedsättning har rapporterats.

Blodkärllängre

Hjärtat

Sällsynta fall av myokardinfarkt har rapporterats.

Venösa tromboemboliska händelser har rapporterats i sällsynta fall.

Andningsvägar, bröstkorg ochintemediastinum

ARDS («Acute Respiratory Distress Syndrome»), interstitiell pneumoni och lungfibros har rapporterats

 

är

i sällsynta fall. Sällsynta fall av strålningsorsakad pneumonit har rapporterats hos patienter som erhållit

samtidig strålbehandling.

Läkemedlet

 

Mag-tarmkanalen

 

Sällsynta fall av dehydrering orsakad av gastrointestinala besvär, gastrointestinal perforation, ischemisk kolit, kolit samt neutropen enterokolit har rapporterats. Sällsynta fall av tarmvred och intestinal obstruktion har rapporterats.

Lever och gallvägar

Mycket sällsynta fall av hepatit, ibland med dödlig utgång främst hos patienter som redan har störningar i leverfunktionen, har rapporterats.

Hud och subkutan vävnad

Mycket sällsynta fall av kutan lupus erythematosus och bullösa utslag som erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys har rapporterats vid behandling med docetaxel. I vissa fall kan andra bidragande faktorer ha medverkat till utvecklingen av detta. Sklerodermiliknande förändringar som ofta föregås av perifera lymfödem har rapporterats vid behandling med docetaxel.

Allmänna symtom och/eller symptom vid administreringsstället:

Återuppträdande av lokal reaktion s k «radiation recall phenomenon» har rapporterats i sällsynta fall. Vätskeretentionen har inte åtföljts av akuta episoder av oliguri eller hypotoni. Dehydrering och lungödem har rapporterats i sällsynta fall.

4.9 Överdosering

Ett fåtal fall av överdosering har rapporterats. Det finns ingen känd antidot mot överdosering av docetaxel. I händelse av överdosering skall patienten övervakas vid specialistklinik och

vitalfunktionerna noggrant övervakas. I händelse av överdosering kan en ökning av biverkningar förväntas. De huvudsakliga förväntade komplikationerna vid överdosering utgörs avförsäljning benmärgssupression, perifer neurotoxicitet och mukosit. Vid fall av överdos bör patienten behandlas

med G-CSF. Övriga lämpliga symptomatiska åtgärder vidtas vid behov.

5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Taxaner, ATC-kod: L01CD02

för

Prekliniska data

godkänt

 

Docetaxel är ett anticancer-medel som verkar genom att underlätta sammansättningen av tubulin till

stabila mikrotubuli samt genom att hämma depolymerisationen, vilket leder till en uttalad minskning av fritt tubulin. Bindningen av docetaxel till mikrotubuli ändrar inte antalet protofilament i mikrotubuli.

Docetaxel har in vitro visats förstöra det mikrotubulära nätverk som är grundläggande för viktiga cellulära processer vid såväl mitos som i interfas.

flera, men inte alla, cellinjer som överuttryckerlängredet s k p-glykoproteinet vilket kodas av den s k multidrogresistensgenen. In vivo är docetaxel oberoende av dosschema och har ett brett spektrum av

Docetaxel befanns vara cytotoxiskt in vitro mot olika murina och humana tumörcellinjer samt mot ny- exciderade humana tumörceller i klonogena assays. Docetaxel uppnår höga intracellulära

koncentrationer och finns kvar i cellerna under lång tid. Dessutom har docetaxel befunnits vara aktivt i

antitumöraktivitet mot avancerade murina och humana tumörtransplantat.

 

Kliniska data

är

inte

 

Bröstcancer

 

 

 

 

 

 

Docetaxel i kombination med doxorubicin och cyklofosfamid: adjuvant behandling.

 

Patienter operabel nodpositiv bröstcancer (TAX 316)

 

Läkemedlet

 

 

Data från en öppen randomiserad multicenterstudie stödjer användning av docetaxel för adjuvant behandling av patienter med operabel nodpositiv bröstcancer och KPS ≥ 80%, mellan 18 och 70 år. Efter stratifiering i enlighet med antalet positiva lymfnoder (1-3, 4+), randomiserades 1491 patienter att

behandlas antingen docetaxel 75 mg/m2 administrerat 1 timme efter doxorubicin 50 mg/m2 och

cyklofosfamid 500 mg/m2 (TAC-armen) eller doxorubicin 50 mg/m2 följt av fluorouracil 500 mg/m2 och cyklofosfamid 500 mg/m2 (FAC-armen). Båda behandlingarna administrerades var tredje vecka i 6 cykler. docetaxel administrerades som en 1-timmes infusion, övriga läkemedel gavs som intravenös bolusdos dag ett. G-CSF administrerades som en sekundär profylax till patienter som fick svår neutropeni (febril neutropeni, förlängd neutropeni eller infektion). Patienter i TAC-armen behandlades med antibiotika profylaktiskt, 500 mg ciprofloxacin peroralt två gånger dagligen i 10 dagar med start dag 5 i varje cykel eller motsvarande. I båda armarna, efter den sista cykeln i kemoterapin, behandlades patienter som hade positiva östrogen-och/eller progesteronreceptorer med 20 mg tamoxifen dagligen i upp till 5 år. Adjuvant strålningsterapi förskrevs i enlighet med de gällande riktlinjer hos deltagande

institutioner. Strålningsterapi förskrevs till 69% av patienterna som behandlades med TAC och till 72% av patienterna som behandlades med FAC.

En interimanalys utfördes med en median uppföljningstid på 55 månader. En signifikant längre sjukdomsfri överlevnad demonstrerades för TAC-armen jämfört med FAC-armen. Incidensen av återfall vid 5 år var reducerad hos patienter som behandlades med TAC jämfört med de patienter som behandlades med FAC (25% mot 32%) d v s en absolut riskreduktion med 7% (p=0,001). Total överlevnad vid 5 år var också signifikant ökad med TAC jämfört med FAC (87% mot 81%) d v s en absolut reduktion för risk att dö med 6% (p=0,008). Undergrupper av TAC-behandlade patienter analyserades med avseende på prospektivt definierat viktiga prognostiska faktorer:

 

 

 

Sjukdomsfri överlevnad

Total överlevnad

 

Patientundergrupp

Antalet

 

Hazard

95% CI

p=

Hazard

95% CI

p=

 

 

Patienter

 

ratio*

 

 

ratio*

 

 

 

Antalet positiva noder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

0,72

0,59-0,88

0,001

0,70

0,53-0,91

0,008

 

 

0,61

0,46-0,82

0,0009

0,45

0,29-0,70

0,0002

 

4+

 

0,83

0,63-1,08

0,17

0,94

0,66-1,33

0,72

 

 

 

 

 

 

 

 

försäljning

 

* ett hazard ratio på mindre än 1 antyder att TAC är associerat med en längre sjukdomsfri överlevnad

och total överlevnad jämfört med FAC

 

 

 

för

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den fördelaktiga effekten av TAC var inte bevisad hos patienter med 4 eller flera positiva noder (37%

av populationen) i stadiet för interimanalysen. Effekten tycks vara mindre uttalad än hos patienter med 1-3 positiva noder. Nytta/risk förhållandet var ej fullt definierad hos patienter med 4 och fler positiva noder vid analysstadiet.

Patienter med operabel nodnegativ bröstcancer som bedöms lämpliga att erhålla kemoterapi

(GEICAM 9805)

godkänt

Data från en öppen randomiserad multicenterstudielängrestöder användningen av docetaxel vid adjuvant behandling hos patienter med operabel nodnegativ bröstcancer och som är kandidater för kemoterapi.

1060 patienter randomiserades till att erhålla antingen docetaxel 75 mg/m2 administrerat 1 timme efter doxorubicin 50 mg/m2 och cyklofosfamid 500 mg/m2 (539 patienter i TAC-armen) eller doxorubicin 50

 

inte

adjuvant behandling vid operabel nodnegativ bröstcancer hos patienter med hög återfallsrisk enl. 1998

St. Gallen-kriterier (tumörstorlek >2 cm och/eller negativ ER och PR och/eller hög histologisk/nukleär

grad (grad 2 till 3) och/eller ålder<35 år). Båda regimerna administrerades var tredje vecka i 6 cykler.

är

 

Docetaxel administrerades som en 1-timmes infusion, alla övriga läkemedel gavs intravenöst på dag 1

var tredje vecka. Primär profylaktisk G-CSF blev obligatorisk i TAC-armen efter att 230 patienter

Läkemedletåterfallsrisken jämfört med de som behandlades med FAC (hazard ratio =0,68; 95% CI (0,49- 0,93); p =

mg/m2 följt av fluorouracil 500 mg/m2 och cyklofosfamid 500 mg/m2 (521 patienter i FAC-armen) som

randomiserats. Förekomsten av grad 4 neutropeni, febril neutropeni och neutropena infektioner minskade hos patienter som erhöll primär G-CSF profylax (se avsnitt 4.8). I båda armarna , efter den sista kemoterapicykeln, erhöll patienter med ER och/eller PgR + tumörer, tamoxifen 20 mg en gång dagligen i upp till 5 år. Adjuvant strålbehandling administrerades enl.lokala riktlinjer vid de deltagande institutionerna och gavs till 57,3% av patienterna som fick TAC och 51,2% av patienterna som fick FAC.

Mediantiden för uppföljning var 77 månader. Signifikant längre sjukdomsfri överlevnad visades för TAC-armen jämfört med FAC-armen. TAC-behandlade patienter hade en 32%-ig minskning av

0,01). Total överlevnad var även längre i TAC-armen, i vilken TAC-behandlade patienter hade en 24%- ig minskning av dödsrisken jämfört med FAC (hazard ratio = 0,76; 95% CI(0,46-1,26); p = 0,29). Fördelningen av total överlevnad skiljde sig dock inte signifikant åt mellan de två grupperna.

Undergrupper av TAC-behandlade patienter analyserades med avseende på prospektivt definierade viktiga prognostiska faktorer: (se nedanstående tabell):

Analys av undergrupper-Adjuvant behandling hos patienter med nodnegativ bröstcancer (studie) (“Intent-to-Treat”-analys)

Patientundergrupp

Antal patienter i

 

Sjukdomsfri överlevnad

 

 

TAC-gruppen

 

 

 

 

 

 

 

Hazard ratio*

 

95% CI

Totalt

 

0.68

 

0.49-0.93

 

Ålderskategori 1

 

 

 

 

 

 

<50 år

 

0.67

 

0.43-1.05

 

≥50 år

 

0.67

 

0.43-1.05

 

Ålderskategori 2

 

 

 

 

 

 

<35 år

 

0.31

 

0.11-0.89

 

≥35 år

 

0.73

 

0.52-1.01

 

Hormonreceptorstatus

 

 

 

 

 

 

Negativ

 

0.7

 

0.45-1.1

 

Positiv

 

0.62

 

0.4-0.97

 

Tumörstorlek

 

 

 

 

 

 

≤2 cm

 

0.69

 

0.43-1.1

 

>2 cm

 

0.68

 

försäljning

 

 

 

0.45-1.04

 

Histologisk grad

 

 

 

för

 

 

Grad 1 (inkluderar

 

0.79

0.24-2.6

 

icke-bedömd grad)not

 

 

 

 

 

 

assessed)

 

0.77

 

0.46-1.3

 

Grad 2

 

0.59

 

0.39-0.9

 

Grad 3

 

 

 

 

 

 

Menopausal status

 

 

 

 

 

 

Premenopausal

 

0.64

 

 

Postmenopausal

 

godkänt0.72

 

0.47-1.12

 

*en hazard ratio (TAC/FAC)

på mindre 1 tyder på att TAC kan associeras med en längre

sjukdomsfri överlevnad jämfört med FAC.

 

 

 

 

 

längre

 

 

 

 

Undersökande analyser av undergrupper avseende sjukdomsfri överlevnad hos patienter som uppfyller

2009 St. Gallen kemoterapikriterier – (ITT population) utfördes och presenteras här nedan

 

 

 

 

 

Hazard ratio

 

 

 

 

TAC

FAC

(TAC/FAC)

 

 

 

 

inte

 

 

 

 

Undergrupper

(n=539)

(n=521)

(95% CI)

p-värde

 

Uppfyller relativ

är

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indication för

 

 

 

 

 

 

kemoterapi a

 

 

 

 

 

 

Nej

 

18/214

26/227

0.796

0.4593

 

 

 

(8.4%)

(11.5%)

(0.434 - 1.459)

 

 

Ja

 

48/325

69/294

0.606

0.0072

 

Läkemedlet

(14.8%)

(23.5%)

(0.42 - 0.877)

 

TAC = docetaxel, doxorubicin och cyklofosfamid

FAC = 5-fluorouracil, doxorubicin och cyklofosfamid

CI = konfidensintervall;

ER = östrogenreceptor PR = progesteronreceptor

a ER/PR-negativ eller Grad 3 eller tumörstorlek >5 cm

Vid beräkning av hazard ratio användes “Cox proportional hazard model” med behandlingsgrupper som faktor.

Docetaxel som monoterapi

Två randomiserade jämförande fas III studier har genomförts på patienter med metastaserad bröstcancer med terapisvikt på behandling baserad på alkylerande medel (326 patienter) eller antracyklin (392 patienter). Rekommenderad dos och behandlingsregim (100 mg/m2 docetaxel var tredje vecka) användes.

Hos patienter med terapisvikt på efter behandling baserad på alkylerande medel jämfördes docetaxel med doxorubicin (75 mg/m2 var tredje vecka). Utan att påverka överlevnadstid (15 månader docetaxel jämfört med 14 månader för doxorubicin, p=0,38) eller tid till progression (27 veckor docetaxel jämfört med 23 veckor för doxorubicin, p=0,54), var responsfrekvens högre (52% jämfört med 37%, p=0,01) och tid till respons kortare (12 veckor jämfört med 23 veckor, p=0,007) docetaxel. Tre docetaxel-patienter (2%) avbröt behandlingen på grund av vätskeretention, medan 15 doxorubicin-patienter (9%) avbröt behandlingen på grund av hjärttoxicitet (tre fall av dödlig kronisk hjärtinsufficiens).

 

 

 

försäljning

Hos patienter med terapisvikt på efter behandling baserad på antracyklin jämfördes docetaxel med

kombinationen mitomycin C och vinblastin (12 mg/m2 var sjätte vecka respektive 6 mg/m2 var tredje

 

 

för

 

vecka). Behandling med docetaxel gav en högre responsfrekvens (33% jämfört med 12%, p< 0,0001),

en förlängd tid till progression (19 veckor jämfört med 11 veckor, p=0,0004) och en förlängd

överlevnadstid (11 månader jämfört med 9 månader, p=0,01).

 

 

 

godkänt

 

 

Under dessa två fas III studier var docetaxels säkerhetsprofil i överensstämmelse med den som sågs i

fas II studierna (se avsnitt 4.8).

 

 

 

En öppen randomiserad multicenterstudielängrefas III har genomförts med docetaxel som monoterapi jämfört mot paklitaxel för behandling av avancerad bröstcancer hos patienter vars tidigare cytostatikabehandling bör ha inkluderat ett antracyklinpreparat. Totalt 449 patienter randomiserades till att få antingen docetaxel som monoterapi 100 mg/m2 som en 1-timmes infusion eller paklitaxel

175 mg/m2 som en 3-timmars infusion. Båda behandlingsregimerna administrerades var tredje vecka. Utan att påverka primär "endpoint" eller "overall response rate" (32% jämfört med 25%, p=0,10), förlängde docetaxel mediantiden till progression (24,6 veckor jämfört med 15,6 veckor, p< 0,01) och median överlevnad (15,3 månader jämfört med 12,7 månader, p=0,03).

Fler grad 3/4 biverkningar observerades för docetaxel som monoterapi (55,4%) jämfört med paklitaxel

(23,0%).

är

inte

 

 

 

Docetaxel i kombination med doxorubicin

En stor randomiserad fas III-studie, inkluderande 429 tidigare obehandlade patienter med

metastaserande sjukdom, har genomförts med doxorubicin (50 mg/m2) i kombination med docetaxel (75 mg/m2) (AT-arm) jämfört med doxorubicin (60 mg/m2) i kombination med cyklofosfamid

(600 mg/m2) (AC-arm). Båda behandlingarna gavs dag 1 var tredje vecka.

Tiden till progression (TTP) var signifikant längre för AT-armen jämfört med AC-armen,

 

p=0,0138. Median TTP var 37,3 veckor (95% CI: 33,4 - 42,1) för AT-armen och 31,9 veckor

 

(95% CI: 27,4 - 36,0) för AC-armen.

Overall response rate (ORR) var signifikant högre för AT-armen jämfört med AC-armen,

 

p=0,009. ORR var 59,3% (95% CI: 52,8 - 65,9) för AT-armen jämfört med 46,5%

Läkemedlet

 

(95% CI: 39,8 - 53,2) för AC-armen.

I denna studie visade AT-armen en högre incidens av uttalad neutropeni (90% mot 68,6%), febril neutropeni (33,3% mot 10%), infektion (8% mot 2,4%) diarré (7,5% mot 1,4%), asteni (8,5% mot 2,4%) och smärta (2,8% mot 0%) jämfört med AC-armen. Å andra sidan visade AC-armen en högre incidens av uttalad anemi (15,8% mot 8,5%) än AT-armen samt en högre incidens av allvarlig hjärttoxicitet: hjärtsvikt (3,8% mot 2,8%), absolut LVEF sänkning > 20% (13,1% mot 6,1%), absolut

LVEF sänkning ≥ 30% (6,2% mot 1,1%). Behandlingsrelaterad död inträffade i AT-armen för 1 patient (hjärtsvikt) och i AC-armen dog 4 patienter (1 patient till följd av septisk chock och 3 till följd av hjärtsvikt).

Livskvalitet utvärderat med hjälp av EORTC frågeformulär var jämförbart och stabilt i både armarna under behandling samt uppföljning.

Docetaxel i kombination med trastuzumab

Docetaxel i kombination med trastuzumab har studerats för behandling av patienter med metastaserad bröstcancer vilkas tumörer överuttrycker HER2 och som tidigare inte fått kemoterapi mot metastaserad sjukdom. 186 patienter randomiserades för behandling med docetaxel (100 mg/m2) med eller utan trastuzumab; 60% av patienterna behandlades innan med antracyklinbaserad adjuvant kemoterapi. Docetaxel plus trastuzumab var effektivt hos patienterna oavsett om de hade erhållit adjuvant antracyklinbehandling eller ej. Den huvudsakliga testmetoden för att bestämma HER2- positivitet den pivotala studien var immunohistokemi (IHC). En minoritet av patienterna testades med fluoroscence - situ hybridisering (FISH). I den här studien hade 87% av patienterna en sjukdom som var IHC3+ och 95% av de inkluderade patienterna som var IHC3+ och/eller FISH-positiva. Resultat på effekt sammanfattas i följande tabell:

 

 

 

 

 

 

försäljning

 

Parameter

 

Docetaxel plus trastuzumab1

 

för

Docetaxel 1

 

 

 

 

n=92

 

n=94

 

Svarsfrekvens

 

 

61%

 

 

34%

 

(95% CI)

 

 

(50-71)

 

 

(24-25)

 

Median varaktighet av respons

 

11,4

 

 

5,1

 

(månader)

 

 

 

 

 

(95% CI)

 

 

(9,2-15,0)

 

 

(4,4-6,2)

 

Median TTP (månader)

 

 

10,6

 

 

5,7

 

95% CI)

 

 

(7,6-12,9)

 

 

(5,0-6,5)

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

Median överlevnad (månader)

 

30,52

 

 

22,12

 

(95% CI)

 

 

(26,8-ne)

 

 

(17,6-28,9)

 

TTP=tid till progression, ”ne” indikerar att ett värde ej kunnat beräknas eller uppnås.

1Komplett analys (intent-to-treat)

 

längre

 

 

 

2Beräknad medianöverlevnad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data från en multicenter, randomiserad, kontrollerad fas III-studie stödjer användningen av docetaxel i

kombination med capecitabin för behandling av patienter med lokalt avancerad eller metastaserad

bröstcancer som sviktat på cytostatikabehandling, inklusive ett antracyklinpreparat. I denna kliniska

 

inte

 

 

 

 

studie randomiserades 255 patienter till behandling med docetaxel (75 mg/m som en intravenös

är

 

 

 

 

 

 

 

infusion under en timme var tredje vecka) och capecitabin (1250 mg/m2 2 gånger dagligen i två veckor Läkemedletföljt av en veckas viloperiod). 256 patienter randomiserades till behandling enbart med docetaxel

(100 mg/m2 som en intravenös infusion under en timme var tredje vecka). Överlevnaden var längre i den grupp som erhållit kombinationen docetaxel + capecitabin (p=0,0126). Medianöverlevnaden var 442 dagar (docetaxel + capecitabin) jämfört med 352 dagar (docetaxel enbart). De totala objektiva respons-frekvenserna i den totala randomiserade populationen (bedömning av prövare) var 41,6% (docetaxel + capecitabin) jämfört med 29,7% (enbart docetaxel); p=0,0058. Tiden till progression var längre i den grupp som erhållit kombinationen docetaxel + capecitabin (p< 0,0001). Mediantiden till progression var 186 dagar (docetaxel + capecitabin) jämfört med 128 dagar (docetaxel enbart).

Icke-småcellig lungcancer

Patienter som tidigare behandlats med cytostatika med eller utan strålbehandling.

I en fas III-studie på tidigare behandlade patienter var tid till progress (12,3 veckor jämfört med 7 veckor) och totalöverlevnad signifikant längre för docetaxel 75 mg/ m2 jämfört med bästa understödjande behandling. Överlevnadstid efter 1 år var också signifikant längre i docetaxelgruppen (40%) jämfört med bästa understödjande behandling (16 %). Det förekom mindre användning av morfinanalgetika (p< 0,01), icke-morfinanalgetika (p< 0,01), annan sjukdomsrelaterad medicinering

(p=0,06) och strålbehandling (p< 0,01) hos patienter som behandlats med docetaxel 75 mg/m2 jämfört med de som erhållit bästa understödjande behandling.

Overall response rate var 6,8% hos evaluerbara patienter och median för responsduration var 26,1 veckor.

Docetaxel i kombination med platinamedel hos patienter som tidigare inte behandlats med kemoterapi

I en fas III-studie randomiserades 1218 patienter med icke resektabel stadium IIIB eller IV icke- småcellig lungcancer, med KPS 70% eller högre och som ej behandlats med cytostatika för denna sjukdom, till antingen docetaxel (T) 75 mg/m2 som en en-timmes infusion omedelbart följt av cisplatin (Cis) 75 mg/m2 under 30-60 minuter var tredje vecka (TCis), docetaxel 75 mg/m2 som en entimmes infusion i kombination med karboplatin (AUC 6 mg/ml.min) under 30-60 minuter var tredje vecka eller vinorelbin (V) 25 mg/m2 administrerat under 6-10 minuter dag 1, 8, 15, 22 följt av cisplatin 100 mg/m2 administrerat dag 1 upprepat var fjärde vecka (VCis).

 

 

 

 

 

 

försäljning

 

 

TCis n=408

VCis n=404

 

 

Statistisk analys

Överlevnad (primär end-point):

 

 

 

 

 

 

Medianöverlevnad (månader)

 

11,3

10,1

 

Hazard ratio: 1,222 [97,2% CI:

 

 

 

 

 

för

0,937; 1,342]*

 

 

 

 

 

 

1-års överlevnad (%)

 

 

Skillnad i behandling: 5,4%

 

 

 

 

 

[95% CI: -1,1; 12,0]

2-års överlevnad (%)

 

 

Skillnad i behandling: 6,2%

 

 

 

 

 

[95% CI: 0,2; 12,3]

Mediantid till progression (veckor):

 

 

 

 

Hazard ratio: 1,032

 

 

22,0

23,0

 

[95% CI: 0,876; 1,216]

 

 

 

godkänt

 

 

 

Total responsfrekvens (%):

 

31,6

24,5

 

Skillnad i behandling: 7,1%

 

 

 

 

 

[95% CI: 0,7; 13,5]

*: Korrigerad för multipeljämförelser och rättad för stratifieringsfaktorer (sjukdomsstadium och region

för behandling) baserat på utvärderad patientpopulation.

 

 

 

längre

 

 

 

 

Överlevnadsdata, mediantid till progression och responsfrekvens för två av studiens armar illustreras följande tabell:

Sekundära end-points inkluderade smärtförändring, global skattning av livskvalitet (QoL) genom EuroQoL-5D (EQ5D), Lung Cancer Symptom Scale (LCSS) och förändringar i Karnosky performance status. Resultat från dessa end-points stödde resultaten från analysen av den primära end-pointen.

 

är

För kombinationen docetaxelinteoch karboplatin kunde varken jämförbar eller non-inferior effekt bevisas

jämfört med referensbehandlingen kombination VCis.

Läkemedlet

 

Prostatacancer

 

Säkerheten och effekten av docetaxel i kombination med prednison eller prednisolon hos patienter med hormonrefraktär metastaserande prostatacancer utvärderades i en randomiserad multicenter fas III studie. Totalt 1006 patienter med KPS≥60 randomiserades till följande behandlingsgrupper:

• Docetaxel 75 mg/m2 var tredje vecka i 10 cykler.

• Docetaxel 30 mg/m2 varje vecka under de 5 första veckorna i en 6 veckors-cykel i 5 cykler.

• Mitoxantron 12 mg/m2 var tredje vecka i 10 cykler.

Alla 3 kurerna administrerades kontinuerligt i kombination med 5 mg prednison eller prednisolon två gånger dagligen.

Patienter som erhöll docetaxel var tredje vecka visade en signifikant längre total överlevnad jämfört med de som behandlades med mitoxantron. Ökningen i överlevnad som noterades i den veckovisa docetaxelarmen var inte statistiskt signifikant jämfört med mitoxantron-kontrollarmen. Endpoints för effekt för docetaxel-armarna jämfört med kontrollarmen sammanfattas i följande tabell:

Endpoint

Docetaxel var

Docetaxel varje

Mitoxantron var tredje

 

 

tredje vecka

ve

 

vecka

Antalet patienter

 

 

Överlevnad i median (månader)

18,9

17,4

 

16,5

 

95% CI

(17,0-21,2)

(15,7-19,0)

 

(14,4-18,6)

 

Hazard ratio

0,761

0,912

 

--

 

95% CI

(0,619-0,936)

(0,747-1,113)

 

--

 

p-värde†*

0,0094

0,3624

 

--

 

Antalet patienter

 

 

PSA**svarsfrekvens (%)

45,4

47,9

 

31,7

 

95% CI

(39,5-51,3)

(41,9-53,9)

 

(26,4-37,3)

 

p-värde*

0,0005

< 0,0001

 

--

 

Antalet patienter Smärta

 

 

svarsfrekvens (%)

34,6

31,2

 

21,7

 

95% CI

(27,1-42,7)

(24,0-39,1)

 

(15,5-28,9)

 

p-värde*

0,0107

0,0798

 

--

 

Antalet patienter Tumör

 

 

svarsfrekvens (%)

12,1

8,2

för

försäljning

6,6

 

95% CI

(7,2-18,6)

(4,2-14,2)

(3,0-12,1)

 

p-värde*

0,1112

0,5853

--

 

† Log rank test (stratifierad)

 

 

 

 

 

*Tröskel för statistisksignifikans=0,0175

 

 

 

 

**PSA: prostataspecifikt antigen

 

 

 

 

 

Docetaxel varje vecka visade en något bättre säkerhetsprofil docetaxel var 3:e vecka. Hos vissa

patienter är det möjligen en fördel att dosera docetaxel varje vecka.

 

 

 

Inga statistiska skillnader observerades mellan behandlingsgruppernagodkäntmed avseende på livskvalitet.

Magsäckscancer av adenocarcinomtyp

 

 

 

 

 

längre

 

 

 

 

En multicenter, öppen, randomiserad studie genomfördes för att utvärdera säkerheten och effektiviteten

av docetaxel för behandling av patienter med metastaserande adenocarcinom i ventrikeln, inklusive

adenocarcinom i den gastroesofagala övergången, vilken inte behandlats med cytostatika för metastaserande sjukdom tidigare. Totalt behandlades 445 patienter med KPS> 70 med antingen

docetaxel (T) (75 mg/m2 dag 1) kombination med cisplatin (C) (75 mg/m2 dag 1) och 5-fluorouracil

(F) (750 mg/m2 per dag under 5 dagar) eller cisplatin (C) (100 mg/m2 dag 1) och 5-fluorouracil (F)

(1000 mg/m2 per dag under 5 dagar). Behandlingscykelns längd var 3 veckor för TCF armen och 4

 

 

inte

veckor för CF armen. Medianantalet cykler som administrerades per patient var 6 (med en spridning på

1-16) för TCF armen jämfört med 4 (med en spridning på 1-12) för CF armen. Tid till progression

 

är

 

(TTP) var primär end-point. Risken för progression reducerades med 32,1% och associerades med en

Läkemedlet

 

 

signifikant längre TTP (p=0,0004) med fördel för TCF armen. Totalöverlevnaden var också signifikant längre (p=0,0201) med fördel för TCF armen med en minskning av mortalitetsrisken med 22,7%.

Effekt resultaten summeras i tabellen nedan:

Effekt av docetaxel vid behandling av patienter med magsäckscancer av adenocarcinomtyp

 

Endpoint

 

TCF

 

 

 

CF

 

 

 

 

n=221

 

 

n=224

 

 

Median TTP (månader)

 

5,6

 

 

 

3,7

 

 

(95%CI)

 

(4,86-5,91)

 

(3,45-4,47)

 

 

Hazard ratio

 

 

1,473

 

 

 

(95%CI)

 

(1,189-1,825)

 

 

 

*p-värde

 

0,0004

 

 

 

Median överlevnad (månader)

 

9,2

 

 

 

8,6

 

 

(95%CI)

 

(8,38-10,58)

 

(7,16-9,46)

 

 

2-års uppskattning

 

18,4

 

 

 

8,8

 

 

(%) Hazard ratio

 

 

1,293

 

 

 

(95%CI)

 

(1,041-1,606)

 

 

 

*p-värde

 

0,0201

 

 

 

Total responsfrekvens (Komplett remission

36,7

 

25,4

 

 

+ partiell remission) (CR+PR) (%)

 

0,0106

försäljning

 

p-värde

 

 

 

 

 

 

Sjukdomsprogress (%)

 

16,7

 

 

 

25,9

 

 

*Icke-stratifierat logrank test

 

 

 

 

för

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subgrupps analyser över ålder, kön och ras visade konsekvent fördel för TCF armen jämfört med CF

armen.

 

godkänt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En uppdaterad överlevnadsanalys som genomfördes med en median uppföljningstid på 41,6 månader

visade inte längre någon statistisk signifikant skillnad, dock alltid med fördel för TCF regimen och

visade att fördelen med TCF jämfört med CF tydligt kan observeras mellan 18-30 månaders

uppföljning.

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet av studier på livskvalitet och kliniska vinster indikerar generellt konsekvent förbättring i TCF armen. Patienter som behandlats med TCF behövde längre tid för att nå 5% definitiv försämring

av global hälsostatus i QLQ-C30 frågeformuläret (p=0,0121) och en längre tid till definitiv försämring

av Karnofsky prestationsförmåga (p=0,0088) jämfört med patienter som behandlats med CF.

Huvud- och halscancer

 

längre

 

 

• Induktionsbehandling med cytostatika följt av radioterapi (TAX323).

Säkerheten och effekten av docetaxel vid induktionsbehandling av patienter med avancerad

 

 

inte

 

skivepitelcancer i huvud-halsregionen utvärderades i en fas III, multicenter, öppen, randomiserad

studie (TAX323). I denna studie randomiserades 358 patienter med inoperabel lokalt avancerad

 

är

 

 

skivepitelcancer i huvud- halsregionen med WHO utförande status 0 eller 1 till en av de två

behandlingsarmarna. Patienter i docetaxelarmen erhöll docetaxel (T) 75 mg/m2 följt av cisplatin (P)

Läkemedlet

 

 

 

75 mg/m2 följt av 5-fluorouracil (F) 750 mg/m2 dagligen som en kontinuerlig infusion i 5 dagar. Denna regim administrerades var tredje vecka i 4 cykler varvid i alla fall minsta respons (> 25% reduktion i uppmätt tvådimensionell tumörstorlek) observerades efter 2 cykler. Vid slutet av cytostatikabehandling, med ett minsta intervall om 4 veckor och ett maximalt intervall om 7 veckor, erhöll patienter vars sjukdom inte var progredierande radioterapi (RT) enligt lokala behandlingsrekommendationer i 7 veckor (TPF/RT). Patienter i den jämförande armen erhöll cisplatin

(P) 100 mg/m2 följt av 5-fluorouracil (F) 1000 mg/m2 dagligen i 5 dagar. Denna regim administrerades var tredje vecka i 4 cykler varvid i alla fall minsta respons (≥ 25% reduktion i uppmätt tvådimensionell tumörstorlek) observerades efter 2 cykler. Vid slutet av cytostatikabehandling, med ett minsta intervall om 4 veckor och ett maximalt intervall om 7 veckor, erhöll patienter vars sjukdom inte var progredierande radioterapi (RT) enligt lokala behandlingsrekommendationer i 7 veckor (PF/RT). Lokalregionala behandlingar med strålning gavs antingen med konventionellt fraktioneringsmönster (1,8-2,0 Gy en gång dagligen, 5 dagar i veckan i en total dos av 66 till 70 Gy), eller i en accelererad/hyperfraktionerad strålningsregim (två gånger dagligen, med ett minimalt interfraktions intervall på 6 timmar, 5 dagar i veckan). Totalt 70 Gy rekommenderades i accelererade regimer och 74

Gy för hyperfraktionerade behandlingsscheman. Kirurgiskt avlägsnande var tillåtet följt av cytostatika, före eller efter radioterapi. Patienter i TPF behandlingsarmen erhöll antibiotika som profylax med

500 mg ciprofloxacin givet peroralt två gånger dagligen i 10 dagar med början på dag 5 av varje cykel, eller motsvarande.

Den primära endpointen, progressionsfri överlevnad (PFS), var signifikant längre i TPF behandlingsarmen jämfört med PF behandlingsarmen, p=0,0042 (median PFS: 11,4 jämfört med 8,3 månader) med en total median uppföljningstid på 33,7 månader. Median total överlevnad var också signifikant längre i TPF behandlingsarmen jämfört med PF behandlingsarmen (median OS: 18,6 jämfört med 14,5 månader ) med en 28% riskreduktion av mortalitet, p=0,0128.

Resultat på effekt presenteras i tabell nedan:

Effekt av docetaxel i induktionsbehandling av patienter med lokal inoperabel avancerad skivepitelcancer i huvud-halsregionen (intent-to-treat analys)

 

Endpoint

 

 

 

 

Docetaxel+ Cis+5-FU

 

Cis+5-FU

 

 

 

 

 

 

 

 

n=177

 

 

 

n=181

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

försäljning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,3

 

 

Median progressionsfri överlevnad (månader)

 

11,4

 

 

 

 

 

 

(95%CI)

 

 

 

 

 

(10,1-14,0)

 

 

 

(7.4-9,1)

 

 

Justerad hazard ratio

 

 

 

 

 

0,70

 

 

 

 

(95%CI)

 

 

 

 

 

 

 

för

 

 

 

 

 

 

 

 

(0,55-0,89)

 

 

 

*p-värde

 

 

 

 

 

 

0,0042

 

 

 

Median överlevnad (månader)

 

 

18,6

 

 

 

14,5

 

 

(95%CI)

 

 

 

 

 

(15,7-24,0)

 

 

 

(11,6-18,7)

 

 

Hazard ratio

 

 

 

 

 

 

0,72

 

 

 

 

(95%CI)

 

 

 

 

 

(0,56-0,93)

 

 

 

**p-värde

 

 

 

 

 

 

0,0128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

 

Bästa totalt svar på kemoterapi (%)

 

 

67,8

 

 

 

53,6

 

 

(95%CI)

 

 

 

 

 

(60,4-74,6)

 

 

 

(46,0-61,0)

 

 

***p-värde

 

 

 

 

 

 

0,006

 

 

 

Bästa totalt svar på studiebehandling [kemoterapi

 

 

 

 

 

 

 

 

+/-radioterapi] (%)

 

 

 

längre

 

72,3

 

 

 

58,6

 

 

(95%CI)

 

 

 

 

(65,1-78,8)

 

 

 

(51,0-65,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***p-värde

 

 

 

 

 

 

0,006

 

 

 

Median varaktighet på respons av kemoterapi ±

 

n=128

 

 

 

n=106

 

 

radioterapi (månader)

är

inte

 

 

15,7

 

 

 

11,7

 

 

(95%CI)

 

 

 

 

(13,4-24,6)

 

 

 

(10,2-17,4)

 

 

Hazard ratio

 

 

 

 

 

0,72

 

 

 

 

(95%CI)

 

 

 

 

 

(0,52-0,99)

 

 

 

**p-värde

 

 

 

 

 

 

0,0457

 

 

 

Läkemedletsom behandlats

PF (p=0,01, enligt EORTC QLQ-C30 skalan).

 

 

 

 

 

Hazardratio mindre än 1 innebär fördel för docetaxel + Cisplatin + 5-FU *Cox-modell (justering för primärtumör, kliniskt stadium T och N samt PSWHO) **Log-ranktest

***Chitvåtest

Livskvalitetsparametrar

Patienter som behandlades med TPF fick signifikant förbättrat globalt hälsoresultat jämfört med de

Kliniska fördelsparametrar

Prestationsstatusskalan, för huvud och hals (PSS-HN) subskala designad att mäta språkförståelse, förmåga att äta offentligt, normalitet av diet, var signifikant till fördel för TPF jämfört med PF. Mediantid till första försämringen av WHO utförande status var signifikant längre i TPF

behandlingsarmen jämfört med PF. Smärtintensitetsskalan förbättrades under behandling i båda grupperna vilket indikerar adekvat smärtbehandling.

• Induktionsbehandling med cytostatika följt av kemoradioterapi (TAX324)

Säkerheten och effekten av docetaxel vid induktionsbehandling av patienter med lokalt avancerad skivepitelcancer i huvud-halsregionen utvärderades i en fas III, multicenter, öppen, randomiserad studie (TAX323). I denna studie randomiserades 501 patienter med lokalt avancerad skivepitelcancer i huvud-halsregionen med WHO utförande status 0 eller 1 till en av de två behandlingsarmarna.

organbevarande togs inte upp formellt. Patienter i docetaxelarmen erhöll decotaxel (T) 75 mg/m2 som intravenös infusion dag 1 följt av cisplatin (P) 100 mg/m2 administrerat som en 30-minuters till 3- timmars intravenös infusion, följt av kontinuerlig intravenös infusion med 5-fluorouracil (F)

Studiepopulationen bestod av patienter med kirurgiskt icke resektabel sjukdom, patienter med låg sannolikhet att botas med kirurgi och patienter med möjlighet till organpreservation.försäljningEffekt- och säkerhetsutvärderingen inriktades endast på överlevnads endpoints och framgången med

1000 mg/m2/dag från dag 1 till dag 4. Cyklerna upprepades var tredje vecka i 3 cykler. Alla patienter infusion dag 1 följt av den kontinuerliga intravenösa infusionen med 5-fluorouracil (F)

vars sjukdom inte progredierande erhöll kemoradioterapi enligt protokollet (TPF/CRT). Patienter den jämförande armen erhöll cisplatin (P) 100 mg/m2 som en 30-minuters till 3-timmars intravenös

1000 mg/m2/dag från dag 1 till dag 5. Cyklerna upprepades var tredje vecka i 3 cykler. Alla patienter

som inte hade progressiv sjukdom erhöll kemoradioterapi enligt protokollet (TPF/CRT). Patienter i

båda behandlingsarmarna erhöll kemoradioterapi i 7 veckor efter induktionscytostatikabehandlingför

med

minsta intervall på 3 veckor och inte senare än 8 veckor efter start av den senaste cykeln (dag 22 till dag 56 av senaste cykeln). Under radioterapi gavs carboplatin (AUC 1,5) varje vecka som en 1-timmes intravenös infusion, maximalt 7 doser. Strålning gavs med med en fraktion dagligen (2 Gy en gång dagligen, 5 dagar i veckan i 7 veckor i en total dos av 70-72 Gy). Kirurgi i det primära sjukdomsområdet och/eller hals kan övervägas när som helst efter avslutande av kemoradioterapi. Alla patienter i docetaxelarmen av studien erhöll antibiotika som profylax. Den primära effekt endpointen i

längre

(loggodkänt-rank test, p=0,0058) med docetaxelregimen

denna studie, total överlevnad, var signifikant

jämfört med PF (median OS: 70,6 jämfört med 30,1 månader), med en 30% riskreduktion av mortalitet jämfört med PF (hazard ratio (HR)=0,70, 95% konfidensintervall (CI)=0,54-0,90) med en total medianuppföljningstid på 41,9 månader. Sekundär endpoint, PFS, visade en 29% riskreduktion av

progression eller död och en 22 månaders förbättring i median PFS (35,5 månader för TPF och 13,1 för

PF). Detta var också statistiskt signifikant med en HR på 0,71; 95% CI 0,56-0,90; log-rank test

p=0,004.

 

inte

 

 

Resultat av effekt presenteras tabell nedan:

Läkemedlet

är

 

 

 

Effekt av docetaksel I induktionsbehandling av patienter med lokalt avancerad skivepitelcancer i huvud-halsregionen (intent-to-treat analys)

Endpoint

Docetaxel + Cis + 5-FU

 

Cis + 5-FU n=246

 

 

 

n=255

 

 

 

 

 

 

Median total överlevnad (månader)

70,6

 

 

 

30,1

 

(95% CI)

(49,0-NA)

 

 

(20,9-51,5)

 

Hazard ratio:

0,70

 

 

 

 

 

(95% CI)

(0,54-0,90)

 

 

 

 

*p-värde

0,0058

 

 

 

 

 

Median PFS (månader) (95% CI)

35,5

 

 

 

13,1

 

Hazard ratio:

(19,3-NA)

 

 

(10.6 - 20.2)

 

(95% CI)

0,71

 

 

 

 

 

**p-värde

(0,56 - 0,90)0,004

 

 

 

Bästa totalt svar (CR + PR) på

71,8

 

 

 

64,2

 

kemoterapi (%)

(65,8-77,2)

 

 

(57,9-70,2)

 

(95% CI)

 

 

 

 

 

försäljning

***p-värde

0,070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bästa totalt svar (CR + PR) på

76,5

 

 

 

71,5

 

studiebehandling [kemoterapi +/-

(70,8-81,5)

 

 

(65,5-77,1)

 

radioterapi] (%)

 

 

för

 

 

(95%CI)

0,209

 

 

 

 

 

***p-värde

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazard ratio mindre än 1 innebär fördel docetaxel + cisplatin + fluorouracil

 

 

 

*ojusterat log-rank test

 

 

 

 

 

 

 

 

**ojusterat log-rank test, inte justerat för multipla jämförelser

 

 

 

 

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

 

 

***Chi square test, inte justerat för multipla jämförelser NA-ej relevant

 

 

 

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

 

 

 

 

 

 

 

Docetaxels farmakokinetik har utvärderatslängrei fas-I-studier på cancerpatienter efter tillförsel av 20- 115 mg/m2. Den farmakokinetiska profilen för docetaxel är oberoende av dos och kan beskrivas med en farmakokinetisk tre-kompartmentintemodell med halveringstider för α, β och γ-fasen på 4 minuter, 36 minuter respektive 11,1 timmar. Den sena fasen beror delvis på en relativt långsam återdistribution av

docetaxel från perifera kompartment. Efter administrering av en dos av 100 mg/m2 under en entimmes infusion erhölls en maximalär plasmakoncentration av 3,7 μg/ml med ett motsvarande AUC-värde på 4,6 h.μg/ml. Medelvärden för totalkroppsclearance och för distributionsvolym vid steady state var 21 liter/timme/m2 respektive 113 liter. Variabiliteten mellan patienter avseende totalkroppsclearance var ca 50%. Docetaxels proteinbindningsgrad är mer än 95%.

En studie

14C-märkt docetaxel har genomförts på tre cancerpatienter. Docetaxel eliminerades både

Läkemedlet

i urin och faeces efter cytokrom P450-medierad oxidativ metabolism av tert-butyl-ester-gruppen. Inom sju dagar utsöndras via urin och via faeces ca 6 % respektive ca 75% av den administrerade radioaktiviteten. Ca 80% av radioaktiviteten som återfinns i faeces utsöndras under de första 48 timmarna i form av en huvudmetabolit samt tre andra metaboliter och mycket små mängder av oförändrat läkemedel. Metaboliterna är inaktiva.

En populationsfarmakokinetisk analys har genomförts med docetaxel på 577 patienter. De farmakokinetiska parametrar som kunde beräknas med hjälp av modellen låg mycket nära de värden som erhållits från fas-I-studier. Docetaxels farmakokinetik ändras inte av patientens ålder eller kön. Hos ett litet antal patienter (n=23) med klinisk-kemiska data som pekar på lätt till måttlig leverfunktionsnedsättning (ASAT, ALAT > 1,5 gånger övre normalvärdesgränsen associerat med alkaliska fosfataser > 2,5 gånger övre normalvärdesgränsen), var totalclearance sänkt med i medeltal

27% (se avsnitt 4.2). Docetaxel clearance var inte förändrat hos patienter med mild till måttlig vätskeretention. Inga data finns tillgängliga för patienter med svår vätskeretention.

Docetaxel påverkar inte clearance av doxorubicin och plasmanivåerna av doxorubicinol (en doxorubicinmetabolit) när preparaten ges i kombination. Farmakokinetiken för docectaxel, doxorubicin och cyklofosfamid påverkades inte vid samtidig administrering.

Fas I studier för utvärdering av effekten av capecitabin på docetaxels farmakokinetik eller omvänt

visade ingen effekt av capecitabin på docetaxels farmakokinetik (Cmax och AUC) och ingen effekt av

docetaxel på capecitabins huvudmetabolit 5-DFURs farmakokinetik.

försäljning

 

Clearance av docetaxel vid kombinationsbehandling med cisplatin liknade den clearance som observerats vid monoterapi. Den farmakokinetiska profilen för cisplatin vid administration strax efter docetaxel infusion liknade den profil som observerats med cisplatin i monoterapi.

Den kombinerade administrationen av docetaxel, cisplatin och 5-fluorouracil hos 12 patienter med solida tumörer påverkade inte farmakokinetiken för varje enskilt läkemedel.

Effekten av prednison på docetaxels farmakokinetik vid samtidig standardpremedicinering med

dexametason har studerats hos 42 patienter. Ingen effekt av prednison har observerats på docetaxels

farmakokinetik.

för

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Karcinogeniciteten hos docetaxel har inte studerats. godkänt

Docetaxel har visat sig vara mutagent in vitro i mikrokärntest och i kromosomaberrationstest i CHO- K1-celler och in vivo i mikrokärntest på mus men uppvisar inte mutagenicitet i Ames test eller i CHO/HGPRT genmutationsassay. Resultaten överensstämmer med den farmakologiska aktiviteten hos docetaxel.

Biverkningar på testis observerade vid toxicitetsstudier på gnagare antyder att docetaxel kan skada

fertiliteten hos män.

 

 

längre

 

 

 

 

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

 

 

inte

 

Förteckning över hjälpämnen

 

Spädningsvätska:

är

 

 

 

 

 

Etanol, vattenfri

 

 

 

Polysorbat 80

 

 

 

6.2

Inkompatibiliteter

 

 

Läkemedlet

 

 

 

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns under avsnitt 6.6.

Använd inte PVC-utrustning eller -redskap. Docefrez är inkompatibelt med PVC-utrustning och redskap.

6.3 Hållbarhet

Injektionsflaska

24 månader

Rekonstituerad vätska

Den rekonstituerade vätskan innehåller 24 mg/ml docetaxel och skall användas omedelbart efter beredning.

Kemisk och fysisk användningsstabilitet hos den rekonstituerade vätskan har demonstrerats i 8 timmar vid förvaring antingen mellan 2 °C och 8 °C eller under 25 °C och för den slutliga infusionsvätskan i 4 timmar under 25°C .

Från en mikrobiologisk synvinkel, bör den rekonstituerade vätskan användas omedelbart. Om den inte används omedelbart, är lagringstiderna och förhållandena före användning användarens ansvar och de bör normalt inte vara längre än 24 tim vid 2 till 8 °C, såvida inte rekonstituering och ytterligare utspädning har skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

försäljning

Förvaras i kylskåp (2°C-8°C).

Får inte frysas.

Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

För förvaringsanvisningar för färdigberedd eller utspädd produkt, se avsnitt 6.3.

6.5

för

 

Förpackningstyp och innehåll

 

En injektionsflaska med pulver

Docefrez 20 mg pulver och vätska till koncentrat till infusionsvätska,godkäntlösning

5 ml genomskinlig flaska av typ 1 glas med grå bromobutylgummipropp och förseglade med en

mörkgrön ”flip-off”-kapsyl.

En injektionsflaska med spädningsvätska

1 ml genomskinlig flaska av typ 1 glas med grå bromobutylgummipropp och förseglad med mörkblå ”flip-off”-kapsyl.

Varje förpackning innehåller:

• en injektionsflaska med pulver med en dos med 20 mg docetaxel (plus 22 % överfyllning: 24,4 mg)

och

 

 

• en injektionsflaska med spädningsvätskalängremed en dos med 1 ml spädningsvätska för Docefrez.

 

 

inte

Överfyllningarna inkluderas för att säkerställa att minimivolymen av det rekonstituerade koncentratet

innehållande 20 mg respektive 80 mg docetaxel, efter utspädning med hela volymen av den

 

är

 

medföljande injektionsflaska med spädningsvätska, kan dras upp från injektionsflaskan.

Läkemedlet

 

 

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Docetaxel är ett antineosplastiskt ämne och försiktighet skall iakttas, liksom med andra potentiellt cytotoxiska föreningar, när man bereder docetaxel-lösningar. En lämplig aseptisk teknik skall användas i alla steg.

Om docetaxel-pulver, rekonstituerat koncentrat eller infusionsvätska skulle komma i kontakt med huden, tvätta omedelbart och ordentligt med tvål och vatten. Om docetaxel-pulver, rekonstituerat koncentrat eller infusionvätska skulle komma i kontakt med slemhinnor, tvätta omedelbart och ordentligt vatten.

Både det rekonstituerade koncentratet och infusionsvätskan skall okulärt inspekteras före användning. Alla lösningar som innehåller fällning skall kasseras.

Använd inte PVC-utrustning eller -redskap. Docefrez är inkompatibelt med PVC-utrustning och redskap.

Docefrez-pulver och spädningsvätska till koncentrat till infusionsvätska, lösning är endast avsett för engångsanvändning.

Instruktioner för rekonstituering

Mer än en injektionsflaska kan bli nödvändigt för att erhålla den erforderliga dosen för patienten. Exempelvis skulle en dos om 140 mg docetaxel behöva en 80 mg förpackning och tre 20 mg förpackningar. Det erforderliga antalet Docefrez-pulverampuller skall låtas nå rumstemperatur (mellan

15 °C - 25 °C) under 5 minuter.

Genom att använda en spruta med nål, skall hela innehållet i rätt injektionsflaska med spädningsvätska

motsvarande ca. 20 mg docetaxel.

försäljning

för Docefrez dras upp och injiceras i respektive Docefrez-injektionsflaskor med pulver.

Skaka ordentligt för fullständig upplösning av pulvret (pulvret kommer att lösas upp på mindre än 90 sekunder).

Den rekonstituerade lösningen innehåller ungefär 24 mg/ml docetaxel och skall användas omedelbart efter beredning.

Beredning av infusionsvätska

Efter rekonstituering, innehåller varje injektionsflaska en volym om ca. 0,84 ml koncentrat,

 

för

Volymen koncentrat (24 mg/ml docetaxel) som motsvarar den erforderliga dosen (mg) för patienten

godkänt

 

skall dras upp (från lämpligt antal injektionsflaskor) genom att använda graderade sprutor med nål.

Denna volym koncentrat skall injiceras i en 250 ml infusionspåse eller -flaska som innehåller antingen glukos 50 mg/ml (5 %) lösning eller natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) lösning för infusion.

Om en dos större än 200 mg docetaxel krävs används en större volym infusionsvätska så att en koncentration av mer än 0,74 mg/ml docetaxel inte överskrids.

Vätskan i infusionspåsen eller flaskan skall få blanda ihop genom en manuell, pendlande rörelse.

Administreringsmetod

Docetaxel-infusionsvätskan skall användas inom 4 timmar och skall administreras aseptiskt som en

entimmes infusion i rumstemperatur ochlängreunder normala ljusförhållanden.

Omhändertagande

 

inte

 

 

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

Läkemedlet

är

 

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

 

 

2132 JH Hoofddorp

 

 

Nederländerna

 

 

Tel:

+31-23-5685501

 

Fax:

+31-23-5685505

 

8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/10/630/001

9.DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 10/maj/2010

10. DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu

 

 

 

 

 

för

försäljning

 

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

längre

 

 

 

 

inte

 

 

 

 

är

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Docefrez 80 mg pulver och vätska till koncentrat till infusionsvätska, lösning

2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje injektionsflaska för engångsbruk av pulver innehåller 80 mg docetaxel (vattenfri). Efter rekonstituering innehåller 1 ml koncentrat 24 mg docetaxel.

Hjälpämnen: lösningsmedlet innehåller 35,4 vikt-% etanol.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

 

 

 

försäljning

Pulver och vätska till koncentrat till infusionsvätska, lösning.

för

Vitt lyofiliserat pulver.

 

 

 

 

Spädningsvätskan är en viskös, klar och färglös lösning.

 

4.

KLINISKA UPPGIFTER

 

godkänt

 

 

4.1

Terapeutiska indikationer

 

 

 

Bröstcancer

 

 

 

 

 

Docetaxel i kombination med doxorubicin och cyklofosfamid är indicerat för adjuvant behandling av

patienter med:

 

 

 

 

 

 

 

• operabel nodpositiv bröstcancer.

 

 

 

 

• operabel nodnegativ bröstcancer

 

 

 

 

 

 

 

längre

 

 

 

För patienter med operabel nodnegativ bröstcancer, ska adjuvant behandling begränsas till de patienter

som enl. internationellt etablerade kriterier bedöms som lämpliga ett erhålla kemoterapi för primär

behandling av tidig bröstcancer (se avsnitt 5.1).

 

 

 

 

 

 

inte

 

 

 

 

Docetaxel i kombination med doxorubicin är indicerat för behandling av patienter med lokalt avancerad

 

 

är

 

 

 

 

 

eller metastaserande bröstcancer som tidigare inte behandlats med cytostatika för denna sjukdom.

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

Docetaxel monoterapi är indicerat för behandling av patienter med lokalt avancerad eller metastaserande bröstcancer efter svikt på tidigare cytostatikabehandling. Cytostatikabehandlingen bör ha inkluderat ett antracyklin eller ett alkylerande medel.

Docetaxel i kombination med trastuzumab är indicerat för behandling av patienter med metastaserad bröstcancer vilkas tumörer överuttrycker HER2 och som inte tidigare fått kemoterapi mot metastaserad sjukdom.

Docetaxel i kombination med capecitabin är indicerat för behandling av patienter med lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer efter svikt på cytostatikabehandling. Tidigare terapi bör ha inkluderat ett antracyklinpreparat.

Icke-småcellig lungcancer

Docetaxel är indicerat för behandling av patienter med lokalt avancerad eller metastaserad icke- småcellig lungcancer, efter behandlingssvikt på tidigare kemoterapi.

Huvud- och halscancer
Docetaxel i kombination med cisplatin och 5-flourouracil är indicerat för patienter med lokalt avancerad skivepitelcancer i huvud-halsregionen.

Docetaxel i kombination med cisplatin är indicerat för behandling av patienter med icke resektabel, lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer som tidigare ej behandlats med cytostatika för denna sjukdom.

Prostatacancer

Docetaxel i kombination med prednison eller prednisolon är indicerat för behandling av patienter med hormonrefraktär metastaserande prostatacancer.

Magsäckscancer av adenocarcinomtyp

försäljning

 

Docetaxel i kombination med cisplatin och 5-flourouracil är indicerat för behandling av patienter med metastaserande adenocarcinom i ventrikeln, inklusive adenocarcinom i den gastroesofagala övergången, vilken inte behandlats med cytostatika för metastaserande sjukdom tidigare.

induktionsbehandling av

4.2 Dosering och administreringssätt

för

godkänt

Användningen av docetaxel bör begränsas till enheter specialiserade på behandling med cytostatika och

bör endast administreras under överinseende av legitimerad läkare med särskild erfarenhet av kemoterapi hos cancerpatienter (se avsnitt 6.6).

Rekommenderad dos

För bröstcancer, icke-småcellig lung-magsäcks, och huvud-halscancer, kan premedicinering i form av en

peroral kortikosteroid, såsom dexametason 16 mg per dag (t ex 8 mg två gånger dagligen) i 3 dagar med

kan ges profylaktiskt för att minska riskenlängreför hematologiska toxiciteter. För prostatacancer, är den rekommenderade premedicineringen, vid samtidig administrering av prednison eller prednisolon, 8 mg peroralt dexametason 12 timmar, 3 timmar och 1 timme före infusionen av docetaxel (se avsnitt 4.4).

början en dag före administrering av docetaxel användas om ej kontraindicerat (se avsnitt 4.4). G-CSF

Docetaxel ges som infusion under en timme var tredje vecka.

Bröstcancer

 

 

 

För adjuvant behandling av operabel nodpositiv och nodnegativ bröstcancer är den rekommenderade

 

 

 

inte

dosen av docetaxel 75 mg/m2 administrerat 1 timme efter doxorubicin 50 mg/m2 och cyklofosfamid

500 mg/m2 var tredje vecka i 6 cykler (TAC regim) (se Dosjustering under behandling).

 

 

är

 

För behandling av patienter med lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer är den rekommenderade

dosen av docetaxel monoterapi 100 mg/m2. I första linjens behandling ges 75 mg/m2 docetaxel i

kombination

doxorubicin (50 mg/m2).

I kombination

trastuzumab är den rekommenderade dosen av docetaxel 100 mg/m2 var tredje vecka,

Läkemedlet

 

 

trastuzumab som administreras varje vecka. I den pivotala studien gavs den första infusionen av docetaxel dagen efter den första dosen av trastuzumab. De följande doserna av docetaxel gavs omedelbart efter slutförd infusion av trastuzumab, om den förgående dosen av trastuzumab tolererades väl. För dosering och administrering av trastuzumab, se produktresumén.

I kombination med capecitabin är den rekommenderade dosen av docetaxel 75 mg/m2 var tredje vecka, kombinerat med capecitabin i dosen 1250 mg/m2 två gånger dagligen (inom 30 minuter efter måltid) i två veckor följt av en veckas viloperiod. För beräkning av capecitabin dos baserad på kroppsyta, se produktresumé för capecitabin.

Icke-småcellig lungcancer

För patienter som tidigare ej fått kemoterapi och behandlas mot icke-småcellig lungcancer är den rekommenderade doseringen 75 mg/m2 docetaxel omedelbart följt av 75 mg/m2 cisplatin under 30-60 minuter. Vid behandling efter svikt på tidigare platinabaserad kemoterapi är den rekommenderade dosen 75 mg/m2 som monoterapi.

Prostatacancer

Den rekommenderade dosen är 75 mg/m2 docetaxel. Administrering av 5 mg prednison eller prednisolon peroralt två gånger dagligen sker fortlöpande (se avsnitt 5.1).

Huvud- och halscancer

försäljning

Magsäckscancer av adenocarcinomtyp

 

Den rekommenderade dosen är 75 mg/m2 docetaxel givet som en en-timmes infusion, följt av cisplatin 75 mg/m2, som en 1-3 timmars infusion (båda endast dag 1) följt av 5-fluorouracil 750 mg/m2 dagligen givet som en 24-timmars kontinuerlig infusion under 5 dagar som startar efter cisplatin infusionen.

Behandlingen upprepas var tredje vecka. Patienter måste premedicineras med antiemetika och lämplig

hydrering före cisplatin infusion. G-CSF bör ges profylaktiskt för att minska risken

hematologisk

toxicitet (se även Dosjustering under behandling).

 

Patienter måste premedicineras med antiemetika och lämplig hydrering (föreföroch efter administrering av cisplatin). G-CSF bör ges profylaktiskt för att minska risken för hematologisk toxicitet. Antibiotika gavs profylaktiskt till alla patienter i docetaxel-armen i TAX 323 och TAX 324 studierna.

• Induktionsbehandling med cytostatika följt av radioterapi (TAX 323)

Vid induktionsbehandling av inoperabel lokalt avancerad skivepitelcancer i huvud- och halsregionen, rekommenderas dosen 75 mg/m2 docetaxel givet som en en-timmes infusion, följt av cisplatin 75 mg/m2, som en en-timmes infusion dag ett, följt av 5-fluorouracil

• Induktionsbehandling med cytostatika följt av kemoradioterapi (TAX 324)

750 mg/m2 givet som en kontinuerlig infusion under 5 dagar. Denna behandlingsregim

 

 

godkänt

administreras var 3:e vecka i 4 cykler. Efter behandling med cytostatika bör patienterna

behandlas med radioterapi.

längre

 

 

 

Vid induktionsbehandling av lokalt avancerad (icke resektabel, låg sannolikhet för kirurgisk bot, organsparande syfte) skivepitelcancer i huvud- och halsregionen, rekommenderas dosen

75 mg/m2 docetaxel givet som en en-timmes infusion, följt av cisplatin 100 mg/m2, som en 30-

minuters till 3-timmars infusion dag ett, följt av 5-fluorouracil 1000 mg/m2 givet som en

kontinuerlig infusion från dag 1 till dag 4. Denna behandlingsregim administreras var 3:e

 

är

vecka i 3 cykler. Efterintebehandling med cytostatika bör patienterna behandlas med

kemoradioterapi.

Läkemedlet

 

För dosjusteringar av cisplatin och 5-fluorouracil, se motsvarande produktresuméer.

Dosjustering under behandling:

Allmänt

Docetaxel skall ges när antalet neutrofila granulocyter är ≥ 1,5 x 109/l.

Reducerad dos skall ges till patienter som får febril neutropeni, neutrofila granulocyter < 0,5 x 109/l i mer än en vecka, svåra eller kumulativa hudreaktioner eller svår perifer neutropati under docetaxel- behandling. Dosen skall då reduceras från 100 mg/m2 till 75 mg/m2 och/eller från 75 till 60 mg/m2. Om patienten fortsätter att visa dessa reaktioner vid 60 mg/m2 skall behandlingen avbrytas.

Adjuvant behandling för bröstcancer

Primär G-CSF profylax bör övervägas till patienter som får adjuvant behandling med docetaxel, doxorubicin och cyklofosfamid (TAC) för bröstcancer. För patienter med febril neutropeni och/eller neutropena infektioner, bör en dosreduktion av docetaxel göras till 60 mg/m2 för alla påföljande cykler (se avsnitten 4.4 och 4.8). För patienter med stomatit grad 3 eller 4, bör en dosreduktion av docetaxel

göras till 60 mg/m2

I kombination med cisplatin

För patienter som initialt får dosen 75 mg/m2 docetaxel i kombination med cisplatin och som efter föregående behandling uppvisat trombocytnadir < 25 x 109/l eller hos patienter som får febril neutropeni eller hos patienter med allvarliga icke hematologiska biverkningar skall docetaxeldosen i påföljande cykler reduceras till 65 mg/m2. För dosjustering för cisplatin se produktresumé för cisplatin.

I kombination med capecitabin

 

För dosjustering av capecitabin, se produktresumé för capecitabin.

 

 

försäljning

• När patienten första gången utvecklar grad 2 toxicitet som består när det är dags

nästa

docetaxel/capecitabin behandling, skjut upp behandlingen tills biverkningarna har avtagit till grad 0-1, fortsätt sedan med 100% av den ursprungliga dosen.

• När patienten andra gången utvecklar grad 2 toxicitet eller första gången utvecklar grad 3 toxicitet vid något tillfälle under behandlingscykeln, skjut upp behandlingen tills biverkningarna har avtagit till grad 0-1, återuppta sedan behandlingen med docetaxel i dosen 55 mg/m2.

• Vid påföljande utveckling av toxicitet eller utveckling av grad 4 toxicitet, avbryt docetaxel

doseringen.

 

för

För dosändringar av trastuzumab, se produktresumé för trastuzumab.

 

I kombination med cisplatin och 5-fluorouracil

godkänt

 

 

 

Om en episod av febril neutropeni, långdragen neutropeni eller neutropen infektion inträffar trots G- CSF behandling, bör docetaxeldosen reduceras från 75 till 60 mg/m2. Vid upprepade episoder av komplicerad neutropeni, bör docetaxeldosen reduceras från 60 till 45 mg/m2. Vid trombocytopeni av grad 4 bör docetaxeldosen reduceras från 75 till 60 mg/m2. Patienter bör inte behandlas igen med upprepade cykler av docetaxel förrän neutrofiler återhämtat sig till en nivå > 1.500 celler/mm3 och trombocyter återhämtat sig till en nivå > 100.000 celler/mm3. Avsluta behandlingen om dessa toxiciteter blir långvariga. (Se avsnitt 4.4).

Rekommenderad dosjustering för toxicitet hos patienter som behandlas med docetaxel i kombination med cisplatin och 5-fluorouracil (5-FU):

 

Toxicitet

 

 

längre

Dosjustering

 

Diarré grad 3

 

Första episoden: reducera 5-FU med 20 %.

 

 

 

Andra episoden: reducera docetaxeldosen med 20 %.

 

Diarré grad 4

 

Första episoden: reducera docetaxel och 5-FU med 20 %. Andra

 

 

 

episoden: avbryt behandlingen.

 

 

 

inte

 

 

 

Stomatit/mukosit

Första episoden: reducera 5-FU med 20 %.

 

grad 3

är

Andra episoden: avsluta endast 5-FU, vid alla upprepade cykler.

 

 

Tredje episoden: reducera docetaxel dosen med 20 %.

 

 

 

 

Stomatit/mukosit

Första episoden: avsluta endast 5-FU, vid alla upprepade cykler.

 

grad 4

 

Andra episoden: reducera docetaxel dosen med 20 %.

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

 

För dosändringar av cisplatin och 5-fluorouracil, se motsvarande produktresuméer.

I de huvudsakliga kliniska studierna på patienter med lokalt avancerad skivepitelcancer i huvud- halsregionen och som fick komplicerad neutropeni (inklusive förlängd neutropeni, febril neutropeni eller infektion), rekommenderades G-CSF som profylaktisk behandling (t ex dag 6-15) i alla påföljande cykler.

Särskilda patientgrupper:

Patienter med nedsatt leverfunktion

Baserat på farmakokinetiska data med docetaxel 100 mg/m2 som monoterapi, är den rekommenderade dosen av docetaxel 75 mg/m2 till patienter med både förhöjda transaminaser (ALAT och/eller ASAT)

mer än 1,5 gånger den övre normalvärdesgränsen (ULN) och alkaliska fosfataser (ALP) högre än 2,5 gånger övre normalvärdesgränsen (se avsnitt 4.4 och 5.2). Till patienter med serumbilirubin högre än övre normalvärdesgränsen och/eller ALAT och ASAT-värden på mer än 3,5 gånger den övre normalvärdesgränsen samtidigt med alkaliska fosfataser högre än 6 gånger den övre normalvärdesgränsen, kan ingen rekommendation angående dosreduktion ges och docetaxel bör ej användas om inte strikt indikation föreligger.

I kombination med cisplatin och 5-fluorouracil vid behandling av adenocarcinom i ventrikeln exkluderade den kliniska studien patienter med ALAT och/eller ASAT > 1,5 x ULN i association med

alkaliska fosfataser > 2,5 x ULN, och billirubin > 1 x ULN; För dessa patienter rekommenderas ingen dosreduktion och docetaxel skall endast användas på strikt indikation. Inga data finnsförsäljningtillgängliga

patienter med nedsatt leverfunktion som behandlats med docetaxel i kombination, vid de övriga indikationerna.

Barn

Säkerheten och effekten av docetaxel vid nasofaryngeal cancer hos barn i åldrarna 1 månad upp till 18 år har ännu inte fastställts. Det är inte relevant att använda doxcetaxel till barn för indikationerna bröstcancer, icke-småcellig lungcancer, prostatacancer, magsäckscancer och huvud-halscancer som inte inkluderar typ II och III lågt differentierad nasofaryngeal cancer.

Äldre

Baserat på en populationsfarmakokinetisk analys föreligger inga särskilda rekommendationer för

behandling av äldre.

godkänt

för

I kombination med capecitabin rekommenderas en reduktion av startdosen av capecitabin till 75% av beräknad fulldos hos patienter som är 60 år eller äldre (se produktresumé för capecitabin).

4.3 Kontraindikationer

Känd överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller något hjälpämne.

Docetaxel skall inte ges till patienter medlängreantal neutrofila granulocyter < 1,5 x 109/l.

Docetaxel skall inte användas hos patienter med grav leverinsufficiens då ingen dokumentation finns tillgänglig. (Se avsnitt 4.2 och 4.4).

Kontraindikationer för andra läkemedel ska beaktas då dessa läkemedel kombineras med docetaxel.

4.4 Varningar och försiktighetinte

För bröstcancer och ickeär-småcellig lungcancer kan premedicinering i form av en peroral kortikosteroid såsom dexametason 16 mg per dag (t.ex. 8 mg två gånger dagligen) i 3 dagar med början en dag före

Läkemedletadministrering av docetaxel, om ej kontraindicerat, minska incidensen och svårighetsgraden av vätskeretention liksom svårighetsgraden av överkänslighetsreaktioner. För prostatacancer är premedicineringen dexametason 8 mg peroralt 12 timmar, 3 timmar och 1 timme före infusion med docetaxel (se avsnitt 4.2).

Hematologi

Neutropeni är den vanligast förekommande biverkan av docetaxel. Nadir för neutrofiler inträffar efter en mediantid på 7 dagar, men detta intervall kan vara kortare hos patienter som tidigare erhållit tung behandling. Täta kontroller av fullständigt blodstatus bör göras på alla patienter som behandlas med docetaxel. Ny behandlingskur skall ges när antalet neutrofila granulocyter återgått till en nivå ≥ 1,5 x 109/l. (Se avsnitt 4.2).

Hos patienter med uttalad neutropeni (< 0,5 x 109/l under 7 dagar eller mer) under docetaxel- behandling rekommenderas att dosen reduceras under påföljande cykler eller att lämpliga symptomatiska åtgärder vidtas (se avsnitt 4.2).

Hos patienter som behandlats med docetaxel i kombination med cisplatin och 5-fluorouracil (TCF), har febril neutropeni och neutropen infektion inträffat mer sällan då patienterna erhållit profylaktisk G- CSF. Patienter som behandlas med TCF bör erhålla profylaktisk G-CSF för att minska risken för komplicerad neutropeni (febril neutropeni, förlängd neutropeni eller neutropen infektion). Patienter som erhåller TCF bör övervakas noga, (se avsnitt 4.2 och 4.8).

Hos patienter som behandlades med docetaxel i kombination med doxorubicin och cyklofosfamid (TAC), inträffade febril neutropeni och neutropena infektioner i lägre grad, om patienterna erhöll primär G-CSF profylax. Primär G-CSF profylax bör övervägas till patienter som får adjuvant

behandling med TAC för bröstcancer, för att på så sätt minska risken för komplicerad neutropeni försäljning

(febril neutropeni, förlängd neutropeni eller neutropen infektion). Patienter som erhåller TAC bör övervakas noga (se avsnitt 4.2 och 4.8).

Överkänslighet

Patienter bör övervakas noga avseende överkänslighetsreaktioner, särskilt under den första och andra

infusionen. Överkänslighetsreaktioner kan inträffa inom några minuter efter att infusionen av docetaxel påbörjats. Därför bör utrustning för att behandla hypotoni och bronkospasm finnas

tillgänglig. Milda överkänslighetsreaktioner såsom rodnad eller lokala hudreaktioner, kräver ej att

behandlingen avbryts. Om däremot svåra reaktioner uppträder, såsom svår hypotoni, bronkospasm

eller generaliserat utslag/erytem, måste behandlingen med docetaxel avbrytas omedelbart och adekvat

terapi inledas. Patienter som har utvecklat svåra överkänslighetsreaktioner bör ej på nytt få docetaxel.

 

godkänt

för

Hud

 

Lokal hudrodnad på extremiteterna (handflata och fotsula) med ödem följt av avfjällning av huden har

observerats. Svåra symptom, såsom hudutslag följt av avfjällning av huden, vilka lett till uppehåll eller avbrott av docetaxelbehandlingen har rapporterats (se avsnitt 4.2).

Vätskeretention

Patienter som behandlas med docetaxellängrevid en dos av 100 mg/m2 som monoterapi och som har transaminaser (ALAT och/eller ASAT) högre 1,5 gånger den övre normalvärdesgränsen samtidigt

Patienter med svår vätskeretention såsom pleurautgjutning, perikardiell utgjutning och ascites bör övervakas noga.

Patienter med leverinsufficiens

med alkaliska fosfataser på mer än 2,5 gånger den övre normalvärdesgränsen, löper högre risk att

utveckla svåra biverkningar såsom "toxic deaths" inkluderande sepsis och gastrointestinal blödning

vilken kan vara livshotande, intefebril neutropeni, infektioner, trombocytopeni, stomatit och asteni. Därför

 

är

är den rekommenderade dosen av docetaxel till patienter med förhöjda levervärden 75 mg/m2 och

leverfunktionstester bör göras innan behandlingen påbörjas och före varje cykel (se avsnitt 4.2). Till

Läkemedletbehandlats docetaxel i kombination, vid de övriga indikationerna.

patienter

serumbilirubin högre än normalvärdesgränsen och/eller ASAT/ALAT-värden på mer än

3,5 gånger den övre normalvärdesgränsen som samtidigt har alkaliska fosfataser högre än 6 gånger övre normalvärdesgränsen, kan ingen rekommendation angående dosreduktion ges och docetaxel bör ej användas om inte strikt indikation föreligger.

I den pivotala kliniska studien där man kombinerade cisplatin och 5-fluorouracil för behandling av patienter adenocarcinom i magsäcken, exkluderades patienter med ALAT och/eller ASAT > 1,5 x ULN i kombination med alkaliska fosfataser > 2,5 x ULN, och bilirubin > 1 x ULN; För dessa patienter, kan ingen dosreduktion rekommenderas och docetaxel bör endast användas om strikt indikation föreligger. Inga data finns tillgängliga för patienter med nedsatt leverfunktion som

Patienter med njurinsufficiens

Inga data finns tillgängliga för patienter med gravt nedsatt njurfunktion som behandlats med docetaxel.

Centrala nervsystemet

Utveckling av svår perifer neurotoxicitet kräver dosreduktion (se avsnitt 4.2).

Hjärttoxicitet

Hjärtsvikt har observerats hos patienter som behandlats med docetaxel i kombination med trastuzumab, speciellt efter antracyklininnehållande (doxorubicin eller epirubicin) kemoterapi. Den kan vara måttlig till allvarlig och har varit förenad med dödsfall (se avsnitt 4.8).

Alla patienter som bedöms lämpliga för behandling med docetaxel i kombination med trastuzumab ska genomgå initial hjärtundersökning. Hjärtfunktionen bör kontrolleras ytterligare under behandling (t ex var tredje månad) för att underlätta identifieringen av patienter som utvecklar hjärtsvikt. För mer

detaljer, se produktresumé för trastuzumab.

försäljning

profylaktisk G-CSF och dosreduktion övervägas (se avsnitt 4.2).

Övrigt

 

 

Preventivmedel skall användas av både män och kvinnor under behandling med docetaxel och

män

minst 6 månader efter behandlingens upphörande (se avsnitt 4.6).

 

 

Ytterligare försiktighetsåtgärder vid adjuvant behandling av bröstcancer

Svåra neutropenier

För patienter som får svåra neutropenier (långvarig neutropeni, febril neutropeni eller infektion) bör

Gastrointestinala reaktioner

för

 

Symtom såsom tidig buksmärta och ömhet, feber, diarré med eller utan neutropeni kan vara tidiga tecken på allvarlig gastrointestinal toxicitet och bör utvärderasgodkäntoch behandlas snarast.

Kronisk hjärtinsufficiens

Patienter bör undersökas för symtom av kronisk hjärtinsufficiens under behandling och uppföljningsperiod.

Leukemi

Hos de patienter som behandlas med docetaxel, doxorubicin och cyklofosfamid (TAC) krävs

hematologisk uppföljning pga. risk för förskjuten myelodysplasi eller myeloisk leukemi.

Patienter med 4+ noder

längre

 

Förhållandet mellan nytta och risk för TAC hos patienter med 4+ noder var inte fullt definierad vid interimanalysen (se avsnitt 5.1).

Äldre

Tillgänglig data är begränsad avseende patienter äldre än 70 år och behandling med docetaxel i kombination med doxorubicin och cyklofosfamid.

Av de 333 patienter som behandladesinte med docetaxel var tredje vecka i en prostatacancerstudie, var 209 patienter 65 år eller äldre och 68 patienter äldre än 75 år. Incidensen av relaterade nagelförändringar var ≥ 10% högre hos patienter ≥ 65 år jämfört med yngre patienter som behandlades med docetaxel var tredje vecka. Incidensen av relaterad feber, diarré, anorexi och perifert ödem var ≥

Läkemedlet

10% högre hos patienterärsom var 75 år eller äldre jämfört med patienter yngre än 65 år.

Av de 300 (221 patienter i fas III delen och 79 patienter i fas II delen av studien) patienter som

behandlades

docetaxel i kombination med cisplatin och 5-fluorouracil i magsäckscancer studien,

var 74 patienter 65 år eller äldre och 4 patienter var 75 år eller äldre. Incidensen av allvarliga biverkningar var högre hos de äldre patienterna jämfört med yngre patienter. Incidensen av följande biverkningar (alla grader): letargi, stomatit, neutropena infektioner förekom med en frekvens > 10% högre hos patienter som var 65 år eller äldre jämfört med yngre patienter. Äldre patienter som behandlas TCF bör övervakas noga.

Etanol

Detta läkemedel innehåller små mängder etanol (alkohol), mindre än 100 mg per dos.

4.5Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

In vitro studier har visat att metabolismen av docetaxel kan modifieras vid samtidig administrering av medel som inducerar, hämmar eller metaboliseras via (och sålunda kan hämma enzymet kompetitivt)

cytokrom P450-3A, såsom ciklosporin, terfenadin, ketokonazol, erytromycin och troleandomycin. Försiktighet skall därför iakttas vid samtidig behandling med docetaxel och dessa läkemedel, då det finns en potentiell risk för interaktion av betydelse.

Docetaxel är höggradigt proteinbundet (> 95%). Eventuella in vivo interaktioner mellan docetaxel och andra samtidigt administrerade läkemedel har inte undersökts. Emellertid har in vitro interaktioner med starkt proteinbundna substanser, såsom erytromycin, difenhydramin, propranolol, propafenon, fenytoin, salicylat, sulfametoxazol och natriumvalproat, inte visat sig påverka proteinbindningen av docetaxel. Detta gäller även dexametason. Docetaxel påverkar inte bindningen av digitoxin.

administrering. Begränsade data från en okontrollerad studie tydde på en interaktion mellan docetaxel och karboplatin. När karboplatin kombinerades med docetaxel ökade clearance av karboplatin till värden ca 50% högre än vad som tidigare rapporterats vid karboplatin monoterapi.

Farmakokinetiken för docectaxel, doxorubicin och cyklofosfamid påverkades inte försäljningvid samtidig

Farmakokinetiken av docetaxel i närvaro av prednison har studerats hos patienter med metastaserande

prostatacancer. Docetaxel metaboliseras av CYP3A4 och det är känt att prednison inducerar CYP3A4. Någon statistiskt signifikant effekt av prednison på docetaxels farmakokinetik har ej observerats.

hämmare (t ex proteashämmare som ritonavir, azolantimykotika som ketokonazolför eller itrakonazol). En interaktionsstudie gjord hos patienter som erhöll ketokonazolgodkäntoch docetaxel visade att clearance för

Docetaxel bör administreras med försiktighet hos patienter som samtidigt erhåller potenta CYP3A4

docetaxel reducerades till hälften av ketokonazol, troligen beroende på att docetaxelmetabolismen involverar CYP3A4 som den främsta (enda) metaboliseringsvägen. Minskad tolerans av docetaxel kan inträffa, även vid lägre doser.

4.6 Graviditet och amning

Ingen information finns beträffande användningen av docetaxel till gravida kvinnor. Docetaxel har

visats vara både embryotoxiskt och fetotoxiskt hos kanin och råtta, samt reducerar fertiliteten hos råtta.

Liksom andra cytotoxiska läkemedel kan docetaxel orsaka fosterskada när det ges till gravida kvinnor.

Docetaxel skall därför inte användas under graviditet om det inte uttryckligen har ordinerats.

Fertila kvinnor/preventivmedel

längre

 

 

inte

 

Kvinnor i fertil ålder som erhåller docetaxel skall avrådas från att bli gravida samt rådas att omedelbart

informera behandlande läkare om detta skulle inträffa.

 

är

 

 

En effektiv preventivmedelsmetod ska användas under behandlingen.

Icke kliniska studier har visat att docetaxel har genotoxiska effekter vilket kan påverka den manliga

Läkemedlet

 

 

 

fertiliteten (se avsnitt 5.3). Män som behandlas med docetaxel råds till att inte skaffa barn under och upp till 6 månader efter behandlingen samt att söka rådgivning om bevarande av sperma innan behandling.

Amning

Docetaxel är en lipofil substans men det är inte känt om docetaxel utsöndras i modersmjölk. På grund av den potentiella risken för biverkningar hos det diande barnet skall amning avbrytas så länge behandling docetaxel pågår.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har utförts på förmågan att köra bil eller framföra fordon.

4.8Biverkningar

Rapporter om biverkningar som bedömts vara troligen eller möjligen relaterade till behandling med docetaxel har inhämtats hos:

1312 respektive 121 patienter som behandlats med 100 mg/m2 respektive 75 mg/m2 docetaxel som monoterapi

258 patienter som erhöll docetaxel i kombination med doxorubicin

406 patienter som erhöll docetaxel i kombination med cisplatin.

92 patienter som erhöll docetaxel i kombination med trastuzumab

255 patienter som erhöll docetaxel i kombination med capecitabin

332 patienter som erhöll docetaxel i kombination med prednison eller prednisolon (kliniskt viktiga behandlingsrelaterade biverkningar redovisas).

1276 patienter (744 och 532 i TAX 316 respektive GEICAM 9805) som erhöll docetaxel I kombination med doxorubicin och cyklofosfamid (kliniskt viktiga behandlingsrelaterade

oönskade händelser är presenterade).

300 magsäckscancerpatienter (221 patienter i fas III delen och 79 patienter i fas II delen av studien) som erhöll docetaxel i kombination med cisplatin och 5-fluorouracil (kliniskt viktiga behandlingsrelaterade oönskade händelser är presenterade)

174 och 251 huvud- och halscancerpatienter som erhöll docetaxel i kombination med cisplatin och 5-fluorouracil (kliniskt viktiga behandlingsrelaterade oönskade händelse är presenterade)försäljning

Reaktionerna har beskrivits genom användande av NCI Common ToxicityförCriteria (grad 3 = G3; grad

000 till < 1/1000), mycket sällsynta (< 1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

3-4 = G3/4; grad 4 = G4), COSTART och MedDRA termerna. Frekvenserna defineras som: mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100 till < 1/10), mindre vanligagodkänt≥ 1/1000 till < 1/100), sällsynta (≥ 1/10

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

diarré och asteni. Svårighetsgraden av biverkningarlängreav docetaxel kan öka när docetaxel ges i kombination med andra cytostatiska medel.

De vanligaste rapporterade biverkningarna av docetaxel i singelterapi är: neutropeni (som var reversibel och icke kumulativ: mediantiden till nadirvärde var 7 dagar och mediandurationen av allvarlig neutropeni (< 500 celler/mm3) var 7 dagar), anemi, alopeci, illamående, kräkning, stomatit,

Vid kombination med trastuzumab redovisas oönskade händelser (alla grader) som rapporterats i ≥

10%. En ökad incidens av allvarliga oönskade händelser (40% jämfört med 31%) och oönskade

händelser grad 4 (34% jämfört med 23%) vid kombination med trastuzumab jämfört med docetaxel i

monoterapi.

inte

Vid kombination med

ärcapecitabin redovisas de vanligaste behandlingsrelaterade biverkningar (≥ 5%)

Läkemedlet

 

som rapporterats i en fas III-studie på bröstcancer hos patienter som sviktat på antracyklinbehandling

(se produktresumé för capecitabin).

Följande biverkningar observeras vanligen för docetaxel:

Immunsystemet

Överkänslighetsreaktioner har vanligen uppträtt inom några minuter efter start av infusion med docetaxel. Reaktionerna var oftast milda till måttliga. De vanligast rapporterade biverkningarna var blodvallningar, utslag med eller utan klåda, tryck över bröstet, ryggsmärta, dyspné, feber eller frossa. Svåra reaktioner utgjordes av hypotoni och/eller bronkospasm eller generaliserat utslag/erytem (se

avsnitt 4.4).

Centrala och perifera nervsystemet

Utveckling av svår perifer neurotoxicitet kräver dosreduktion (se avsnitt 4.2 och 4.4). Milda till måttliga neurosensoriska symptom karaktäriseras av parestesi, dysestesi eller smärta inklusive brännande känsla. Neuromotoriska symptom är i huvudsak karaktäriserade av svaghetskänsla.

Hud och subkutan vävnad

Reversibla hudbiverkningar har observerats och bedömdes vanligen som milda till måttliga. Reaktionerna karaktäriseras av utslag med lokala utslag främst på händer och fötter (inklusive allvarliga hand- och fotsyndrom), men också på armar, ansikte, bröstkorg och ofta associerat med klåda. Utslagen kom oftast inom en vecka efter docetaxelinfusionen. Mindre vanligt förekommande var svåra symptom såsom utslag följt av avfjällning, vilket i sällsynta fall har lett till uppehåll eller avbrott i docetaxel-behandlingen (se avsnitt 4.2 och 4.4). Kraftiga nagelförändringar karaktäriserade av hypo-eller hyperpigmentering och ibland smärta och onykolys.

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

försäljning

 

Reaktioner på infusionsstället var i allmänhet milda och utgjordes av hyperpigmentering, inflammation, rodnad eller torrhet i huden, flebit eller extravasering samt svullnad av venen. Vätskeretention i form av perifera ödem, samt mer sällsynt pleurautgjutning, perikardiell utgjutning, ascites och viktökning har rapporterats. Det perifera ödemet startar vanligen i de nedre extremiteterna och kan bli generaliserat med en viktökning på 3 kg eller mer. Vätskeretentionen är kumulativ med avseende på incidens och svårighetsgrad (se avsnitt 4.4).

 

 

 

 

godkänt

för

 

 

 

längre

 

 

 

inte

 

 

 

är

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docetaxel 100 mg/m2 monoterapi

 

MedDRA organsystem

 

Mycket vanliga

Vanliga biverkningar

 

Mindre vanliga

 

 

klassificering

 

 

biverkningar

 

 

 

biverkningar

 

 

Infektioner och

 

 

Infektioner (G3/4:

Infektion associerad med

 

 

 

 

infestationer

 

 

5,7%; inklusive sepsis

G4 neutropeni (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

 

och pneumoni, dödlig

4,6%)

 

 

försäljning

 

 

 

 

 

utgång hos 1,7%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blodet och lymfsystemet

 

Neutropeni (G4: 76,4%);

Trombocytopeni (G4:

 

 

 

 

 

 

 

Anemi (G3/4: 8,9%);

0,2%)

 

 

 

 

 

 

 

 

Febril neutropeni

 

 

 

 

 

 

 

Immunsystemet

 

 

Hypersensitivitet (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,3%)

 

 

 

 

 

 

 

 

Metabolism och

 

 

Anorexi

 

 

 

 

 

 

 

 

nutrition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrala och perifera

 

 

Perifer sensorisk

 

 

för

 

 

 

nervsystemet

 

 

neuropati(G3: 4,1%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perifer motorisk

 

 

 

 

 

 

 

Andningsvägar,

 

 

neuropati (G3/4: 4%)

 

godkänt

 

 

 

 

 

 

 

Dyspné (svå 2,7%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smakförändring (svår

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,07%)

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjärtat

 

 

 

 

Arrytmi (G3/4: 0,7%)

Hjärtsvikt

 

 

Blodkärl

 

 

 

 

Hypotoni;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypertension;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blödning

 

 

 

 

 

bröstkorg och

 

 

 

längre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mediastinum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mag-tarmkanalen

 

 

Stomatit (G3/4: 5,3%);

Förstoppning (svår

 

Esofagit (svår 0,4%)

 

 

 

 

 

Diarré (G3/4: 4%);

0,2%); Buksmärta (svår

 

 

 

 

 

 

 

Illamående (G3/4: 4%);

1%); Gastrointestinal

 

 

 

 

 

 

 

 

5,9%);inte

 

blödning (svår 0,3%)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kräkning (G3/4: 3%)

 

 

 

 

 

Hud och subkutan

 

 

Alopeci;

 

 

 

 

 

 

 

 

vävnad

är

 

Hudreaktioner (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagelförändringar (svåra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,6%)

 

 

 

 

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

Myalgi (svår 1,4%)

Artralgi

 

 

 

 

 

Muskuloskeletala

 

 

 

 

 

 

 

systemet och bindväv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sällsynta: Blödningar associerade med G3/4 trombocytopeni.
Blodet och lymfsystemet

MedDRA organsystem

Mycket vanliga

Vanliga biverkningar

 

Mindre vanliga

 

klassificering

biverkningar

 

 

biverkningar

 

Allmänna symtom

Väskeretention (svår

Reaktion på

 

 

 

och/eller symtom vid

6,5%);

infusionsstället;

 

 

 

administreringsstället

Asteni (svår 11,2%);

bröstsmärta utan

 

 

 

 

Smärta

hjärtpåverkan (svår

 

 

 

 

 

0,4%)

 

 

 

Undersökningar

 

G3/4 bilirubin stegring

 

försäljning

 

 

 

(< 5%); G3/4 stegring

 

 

 

 

av alkaliska fosfataser (<

 

 

 

 

4%);

 

 

 

 

G3/4 ASAT stegring

 

 

 

 

(< 3%); G3/4 ALAT

 

 

 

 

stegring (< 2%)

 

 

 

 

 

 

 

Centrala och perifera nervsystemetför

Dokumentation avseende reversibilitet finns tillgänglig för 35,3 % av patienterna som utvecklat godkänt

neurotoxicitet efter behandling med docetaxel monoterapi 100 mg/m2. Biverkningarna var spontant reversibla inom 3 månader.

Hud och subkutan vävnad

Mycket sällsynta: ett fall av icke-reversibel alopeci i slutet av studien. 73% av hudreaktionerna var reversibla inom 21 dagar.

Allmänna symtom och/eller symptom vid administrationsstället

Kumulativ mediandos till avbrott i behandlingen var mer än 1000 mg/m2 och tiden till dess att vätskeretentionen gick tillbaka var i median 16,4 veckor (spridning 0 - 42 veckor). Debuten av

måttlig till svår vätskeretention är fördröjd hos patienter med premedicinering (kumulativ mediandos

818,9 mg/m2) jämfört med patienter utan premedicinering (kumulativ mediandos 489,7 mg/m2).

 

 

 

längre

Vätskeretention har dock rapporterats under tidiga behandlingscykler hos några patienter.

 

är

inte

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

Docetaxel 75 mg/m2 monoterapi

 

MedDRA organsystem

 

 

Mycket vanliga biverkningar

Vanliga biverkningar

 

 

klassificering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infektioner och infestationer

 

Infektioner (G3/4: 5%)

 

 

 

 

 

Blodet och lymfsystemet

 

Neutropeni (G4: 54,2%); Anemi

Febril neutropeni

 

 

 

 

 

 

(G3/4: 10,8%); Trombocytopeni

 

 

 

 

 

 

 

 

(G4: 1,7%)

 

 

 

 

 

 

Immunsystemet

 

 

 

 

 

Överkänslighetsreaktioner(inga

 

 

 

 

 

 

 

 

svåra)

 

 

 

 

Metabolism och nutrition

 

Anorexi

 

 

 

 

 

 

Centrala och perifera

 

 

Perifer sensorisk neuropati (G3/4:

Perifer motorisk neuropati (G3/4:

 

 

nervsystemet

 

 

0,8%)

 

2,5%)

 

 

 

 

Hjärtat

 

 

 

 

 

Arrytmi (inga svåra)

 

 

Blodkärl

 

 

 

 

 

Hypotoni

 

 

 

 

Mag-tarmkanalen

 

 

Illamående (G3/4: 3,3%)

Förstoppning

 

 

 

 

 

 

Stomatit (G3/4: 1,7%)

 

försäljning

 

 

 

 

 

Kräkning (G3/4: 0,8%)

 

 

 

 

 

 

för

 

 

 

 

 

 

Diarré (G3/4: 1,7%)

 

 

 

Hud och subkutan vävnad

 

Alopeci;

 

Nagelförändringar

(svåra 0,8%)

 

 

 

 

 

Hudreaktioner (G3/4: 0,8%)

 

 

 

 

 

Muskuloskeletala systemet och

 

 

 

Myalgi

 

 

 

 

bindväv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allmänna symtom och/eller

 

Asteni (svår 12,4%);

 

 

 

 

 

symtom vid administreringsstället

Väskeretention (svår 0,8%);

 

 

 

 

 

 

 

 

Smärta

godkänt

 

 

 

 

 

Undersökningar

 

 

 

 

 

G3/4 bilirubinstegring (< 2%)

 

 

 

 

inte

längre

 

 

 

 

 

 

 

är

 

 

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docetaxel 75 mg/m2 i kombination med doxorubicin

 

MedDRA organsystem

Mycket vanliga

Vanliga biverkningar

 

Mindre vanliga

 

 

klassificering

 

biverkningar

 

 

 

biverkningar

 

 

Infektioner och

 

Infektion (G3/4: 7,8%)

 

 

 

 

 

 

 

infestationer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blodet och lymfsystemet

Neutropeni (G4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91,7%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anemi (G3/4: 9,4%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febril neutropeni;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trombocytopeni (G4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8%)

 

 

 

 

 

 

 

 

Immunsystemet

 

 

 

Överkänslighetsreaktioner

 

 

 

 

 

 

 

 

(G3/4: 1,2%)

 

 

 

 

 

Metabolism och

 

 

 

Anorexi

 

 

försäljning

 

 

nutrition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrala och perifera

 

Perifer sensorisk

Perifer motorisk neuropati

 

 

 

 

nervsystemet

 

neuropati (G3: 0,4%)

(G3/4: 0,4%)

 

 

 

 

 

Hjärtat

 

 

 

Hjärtsvikt; Arytmi (inga

 

 

 

 

 

 

 

 

svåra)

för

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blodkärl

 

 

 

 

 

 

Hypotoni

 

 

Mag-tarmkanalen

 

Illamående (G3/4: 5%);

 

godkänt

 

 

 

 

 

 

 

Stomatit (G3/4: 7,8%);

 

 

 

 

 

 

 

 

Diarré (G3/4: 6,2%);

 

 

 

 

 

 

 

 

Kräkning (G3/4: 5%);

 

 

 

 

 

 

 

 

Förstoppning

 

 

 

 

 

 

Hud och subkutan

 

Alopeci;

 

 

 

 

 

 

 

 

vävnad

 

Nagelförändringar (svåra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4%); Hudreaktioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(inga svåra)

 

 

 

 

 

 

 

 

Muskuloskeletala

 

 

längre

Myalgi

 

 

 

 

 

systemet och bindväv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allmänna symtom

 

Asteni (svår 8,1%);

Reaktion på

 

 

 

 

 

och/eller symtom vid

 

Vätskeretention (svår

infusionsstället

 

 

 

 

 

administrationsstället

 

1,2%);inteSmärta

 

 

 

 

 

 

 

Undersökningar

är

 

G3/4 bilirubin stegring (<

G3/4 ASAT stegring

 

 

Läkemedlet

 

2,5%); G3/4 stegring av

(< 1%);

 

 

 

alkaliska fosfataser (<

 

G3/4 ALAT stegring (<

 

 

 

 

 

2,5%)

 

1%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docetaxel 75 mg/m2 i kombination med cisplatin

 

MedDRA organsystem

Mycket vanliga

Vanliga biverkningar

 

Mindre vanliga

 

 

klassificering

 

biverkningar

 

 

biverkningar

 

 

Infektioner och

 

Infektioner (G3/4: 5,7%)

 

 

 

 

 

 

infestationer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blodet och lymfsystemet

Neutropeni (G4: 51,5%);

Febril neutropeni

 

 

 

 

 

 

 

Anemi (G3/4: 6,9%);

 

 

 

försäljning

 

 

 

 

Trombocytopeni

 

 

 

 

 

 

 

(G4:0,5%)

 

 

 

 

 

 

 

Immunsystemet

 

Överkänslighets-

 

 

 

 

 

 

 

 

reaktioner (G3/4: 2,5%)

 

 

 

 

 

 

Metabolism och

 

Anorexi

 

 

 

 

 

 

 

nutrition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrala och perifera

 

Perifer sensorisk

 

 

 

 

 

 

nervsystemet

 

neuropati (G3: 3,7%);

 

 

 

 

 

 

 

 

Perifer motorisk

 

 

 

 

 

 

 

 

neuropati (G3/4: 2%)

 

 

 

 

 

 

Hjärtat

 

 

 

Arytmi (G3/4: 0,7%)

 

Hjärtsvikt

 

 

vävnad

 

Nagelförändringar (svåra

godkänt

 

 

 

 

 

Blodkärl

 

 

 

Hypotoni (G3/4: 0,7%)för

 

 

 

Mag-tarmkanalen

 

Illamående (G3/4:

Förstoppning

 

 

 

 

 

 

 

9,6%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kräkning (G3/4: 7,6%);

 

 

 

 

 

 

 

 

Diarré (G3/4: 6,4%);

 

 

 

 

 

 

 

 

Stomatit (G3/4: 2%)

 

 

 

 

 

 

Hud och subkutan

 

Alopeci;

längre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,7%); Hudreaktioner

 

 

 

 

 

 

 

 

(G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2%)

 

 

 

 

 

 

 

Muskuloskeletala

 

Myalgi (svår 0,5%)

 

 

 

 

 

 

systemet och bindväv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allmänna symtom

 

Asteni (svår 9,9%);

Reaktion på

 

 

 

 

 

och/eller symtom vid

 

Vätskeretention (svår

infusionsstället;

 

 

 

 

 

administreringsstället

 

0,7%);

 

Smärta

 

 

 

 

 

 

 

Feberinte(G3/4: 1,2%)

 

 

 

 

 

 

Undersökningar

är

 

G3/4 bilirubin stegring

 

G3/4 ASAT stegring

 

 

Läkemedlet

 

(2,1%);

(0,5%);

 

 

 

 

 

G3/4 ALAT stegring

 

G3/4 stegring av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1,3%)

 

alkaliska fosfataser

 

 

 

 

 

 

 

(0,3%)

 

Docetaxel 100 mg/m2 i kombination med trastuzumab

 

MedDRA organsystem

Mycket vanliga biverkningar

Vanliga biverkningar

 

 

klassificering

 

 

 

 

 

 

 

Blodet och lymfsystemet

Neutropeni (G3/4: 32%); Febril

 

 

 

 

 

 

neutropeni (omfattande

 

 

 

 

 

 

neutropeni associerad med feber

 

 

 

 

 

 

och behandling med antibiotika)

 

 

 

 

 

 

eller neutropen sepsis

 

 

 

 

 

Metabolism och nutrition

Anorexi

 

 

 

 

 

 

Psykiska störningar

Sömnlöshet

 

 

 

 

 

 

Centrala och perifera

Parestesi; huvudvärk; förändring

 

 

 

 

 

nervsystemet

av smakkänsla; hypestesi

 

 

 

 

 

Ögon

Ökat tårflöde; konjunktivit

 

 

 

 

 

Hjärtat

 

 

Hjärtsvikt

 

 

 

Blodkärl

Lymfödem

 

 

 

 

 

 

Andningsvägar, bröstkorg och

Epistaxis; faryngolaryngeal

 

 

försäljning

 

 

mediastinum

smärta; nasofaryngit; dyspné;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hosta; rinorré

 

 

 

 

 

 

Mag-tarmkanalen

Illamående; diarré; kräkning;

 

för

 

 

 

 

förstoppning; stomatit; dyspepsi;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

buksmärta

 

 

 

 

 

 

Hud och subkutan vävnad

Alopeci; erytem; hudutslag;

 

 

 

 

 

 

nagelförändringar

 

 

 

 

 

 

Muskuloskeletala systemet och

Myalgi; artralgi; smärta i

 

 

 

 

 

bindväv

extremiteterna; skelettsmärta;

 

 

 

 

 

 

ryggsmärta

godkänt

 

 

 

 

 

Allmänna symtom och/eller

Asteni; perifert ödem; pyrexi;

Letargi

 

 

 

symtom vid

trötthet; slemhinneinflammation;

 

 

 

 

 

administreringsstället

smärta; influensaliknande

 

 

 

 

 

 

symtom; bröstsmärta; frossa

 

 

 

 

 

Undersökningar

Viktökning

 

 

 

 

 

 

 

längre

 

 

 

 

 

Hjärtat

Symtomatisk hjärtsvikt rapporterades hos 2,2% av de patienter som behandlades med docetaxel plus

trastuzumab jämfört med 0%inteav de patienter som behandlades med docetaxel som monoterapi. I

 

 

är

docetaxel plus trastuzumab armen hade 64% tidigare behandlats med antracyklin som adjuvant terapi

jämfört

55% i armen med docetaxel som monoterapi.

Läkemedlet

 

Blodet och lymfsystemet

Mycket vanliga: Hematologisk toxicitet var ökad hos patienter som behandlades med trastuzumab och docetaxel jämfört med docetaxel i monoterapi (32% neutropeni grad 3/4 mot 22%, vid användning av NCI-CTC kriterier). Notera att detta troligen är en underskattning då docetaxel i monoterapi vid en dos på 100 mg/m2 resulterar i neutropeni hos 97% av patienterna, 76% av grad 4, baserat på nadir.

Incidensen av febril neutropeni/neutropen sepsis var också ökad hos patienter behandlade med trastuzumab plus docetaxel (23% mot 17% för patienter behandlade med docetaxel i monoterapi).

Docetaxel 75 mg/m2 i kombination med capecitabin

 

MedDRA organsystem

 

Mycket vanliga biverkningar

Vanliga biverkningar

 

 

klassificering

 

 

 

 

 

 

 

 

Infektioner och infestationer

 

 

 

Oral candidiasis (G3/4: < 1%)

 

 

Blodet och lymfsystemet

 

Neutropeni (G3/4: 63%); Anemi

Trombocytopeni (G3/4: 3%)

 

 

 

 

 

(G3/4: 10%)

 

 

 

 

Metabolism och nutrition

 

Anorexi (G3/4: 1%); Minskad

Dehydrering (G3/4: 2%)

 

 

 

 

 

aptit

 

försäljning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrala och perifera

 

 

Smakförändringar (G3/4: < 1%);

Yrsel;

 

 

 

nervsystemet

 

 

Parestesi (G3/4: < 1%)

Huvudvärk (G3/4: < 1%); Perifer

 

 

 

 

 

 

 

neuropati

 

 

 

Ögon

 

 

Ökat tårflöde

 

 

 

 

Andningsvägar, bröstkorg och

Halsont (G3/4: 2%)

Dyspné (G3/4: 1%); hosta (G3/4:

 

 

mediastinum

 

 

 

 

< 1%); epistaxis (G3/4: < 1%)

 

 

Mag-tarmkanalen

 

 

Stomatit (G3/4: 18%); Diarré

Smärta i övre buken; muntorrhet

 

 

 

 

 

(G3/4: 14%); Illamående (G3/4:

för

 

 

 

 

 

 

6%); Kräkning (G3/4: 4%);

 

 

 

 

 

 

Förstoppning (G3/4: 1%);

 

 

 

bindväv

 

 

Buksmärta (G3/4: 2%),

 

 

 

 

 

Artralgi (G3/4: 1%)godkänt

< 1%);

 

 

 

 

 

 

Dyspepsi

 

 

 

 

Hud och subkutan vävnad

 

Hand-fotsyndrom (G3/4: 24%),

Dermatit; erytematösa

 

 

 

 

 

alopeci (G3/4: 6%),

utslag(G3/4: < 1%),

 

 

 

 

 

nagelförändringar (G3/4: 2%).

nagelfärgförändring; onykolys

 

 

 

 

 

 

 

(G3/4: 1%)

 

 

 

Muskuloskeletala systemet och

Myalgi (G3/4: 2%);

Smärta i extremiteterna (G3/4:

 

 

 

 

 

 

längre

Ryggsmärta (G3/4: 1%).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allmänna symtom och/eller

 

Asteni (G3/4: 3%); Pyrexi (G3/4:

Letargi;

 

 

 

symtom vid administrationsstället

1%); Trötthet/svaghet (G3/4:

Smärta

 

 

 

 

 

 

5%); Perifert ödem (G3/4: 1%)

 

 

 

 

Undersökningar

 

inte

 

Viktminskning;

 

 

 

 

 

G3/4 bilirubinstegring (9%)

 

 

 

 

 

 

 

 

Läkemedlet

är

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docetaxel 75 mg/m2 i kombination med prednison eller prednisolon

 

MedDRA organsystem

 

Mycket vanliga biverkningar

Vanliga biverkningar

 

 

klassificering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infektioner och infestationer

 

Infektion (G3/4: 3,3%)

 

 

 

 

 

Blodet och lymfsystemet

 

Neutropeni (G3/4: 32%);

Trombocytopenia; (G3/4: 0,6%);

 

 

 

 

 

Anemi (G3/4: 4,9%)

Febril neutropeni

 

 

Immunsystemet

 

 

 

 

 

Överkänslighetsreaktioner (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3%)

försäljning

 

 

 

 

 

 

 

 

0,6%)

 

 

 

Metabolism och nutrition

 

Anorexi (G3/4: 0,6%)

 

 

 

 

 

Centrala och perifera

 

 

Perifer sensorisk neuropati (G3/4:

Perifer motorisk neuropati (G3/4:

 

 

nervsystemet

 

 

1,2%);

 

0%)

 

 

 

 

 

 

 

Smakförändringar (G3/4: 0%)

 

 

 

 

 

Ögon

 

 

 

 

 

Ökat tårflöde (G3/4: 0,6%)

 

 

Hjärtat

 

 

 

 

 

Minskning av vänster

 

 

 

 

 

 

 

 

hjärtkammarfunktion (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

för

 

 

 

Andningsvägar, bröstkorg och

 

 

 

Epistaxis (G3/4: 0%);

 

 

mediastinum

 

 

 

 

godkänt

Dyspné (G3/4: 0,6%);

 

 

 

 

 

 

 

Hosta (G3/4: 0%).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mag-tarmkanalen

 

 

Illamående (G3/4: 2,4%); Diarré

 

 

 

 

 

 

 

 

(G3/4: 1,2%); Stomatit/faryngit

 

 

 

 

 

 

 

 

(G3/4: 0,9%); Kräkning (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2%)

 

 

 

 

 

 

Hud och subkutan vävnad

 

Alopeci;

 

Exfoliativt utslag (G3/4: 0,3%)

 

 

 

 

 

Nagelförändringar (inga svåra)

 

 

 

 

 

Muskuloskeletala systemet och

 

längre

 

Artralgi (G3/4: 0,3%); Myalgi

 

 

 

 

 

 

 

bindväv

 

 

 

 

 

(G3/4: 0,3%)

 

 

Allmänna symtom och/eller

 

Trötthet (G3/4: 3,9%);

 

 

 

 

 

symtom vid

 

 

Vätskeretention (svår: 0,6%)

 

 

 

 

 

administreringsstället

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

är

inte

 

 

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adjuvant behandling med docetaxel 75 mg/m2 i kombination med doxorubicin och cyklofosfamid hos patienter med nodpositiv (TAX 316) och nodnegativ (GEICAM 9805) bröstcancer – poolade data

 

MedDRA organsystem

 

Mycket vanliga

 

Vanliga biverkningar

 

Mindre vanliga

 

 

klassificering

 

 

biverkningar

 

 

 

 

biverkningar

 

 

Infektioner och

 

 

Infektion (G3/4: 2,4%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

infestationer

 

 

Neutropen infektion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(G3/4: 2,7%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blodet och lymfsystemet

Anemi (G3/4: 3%);

 

reaktioner (G3/4: 0,6%)

 

försäljning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neutropeni (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59,2%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trombocytopeni (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,6%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febril neutropeni (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immunsystemet

 

 

 

 

 

Överkänslighets-

för

 

 

 

 

Metabolism och

 

 

Anorexi (G3/4: 1,5%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nutrition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

 

 

Centrala och perifera

 

Smakförändring (G3/4:

 

Perifer motorisk

 

Syncope (G3/4: 0%)

 

 

nervsystemet

 

0,6%);

 

 

neuropati (G3/4: 0%)

 

Neurotoxicitet (G3/4:

 

 

 

 

Perifer sensorisk

 

 

 

 

0%) ;

 

 

 

 

 

neuropati (G3/4:< 0,1%)

 

 

 

 

Somnolens (G3/4 : 0%)

 

 

Ögon

 

Konjunktivit (G3/4:

 

Ökat tårflödet (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

 

<0,1%)

 

 

<0,1%)

 

 

 

 

 

 

Hjärtat

 

 

 

 

 

Arytmi (G3/4: 0,2%);

 

 

 

 

 

 

Blodkärl

 

 

 

längre

Hypotoni (G3/4: 0%)

 

Lymfödem (G3/4: 0%)

 

 

 

Värmevallningar (G3/4:

 

 

 

 

 

 

0,5%)

 

 

Flebit (G3/4: 0%)

 

 

 

 

 

 

Andningsvägar,

 

 

 

 

 

Hosta (G3/4: 0%)

 

 

 

 

 

 

bröstkorg och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mediastinum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mag-tarmkanalen

 

Illamående (G3/4: 5,0%);

Buksmärta (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

 

Stomatit (G3/4: 6,0%);

 

0,4%)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kräkning (G3/4: 4,2%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diarréinte(G3/4: 3,4%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

är

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förstoppning (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läkemedlet

 

0,5%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hud och subkutan

 

Alopeci (G3/4:<0,1%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vävnad

 

Hudtoxicitet (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,6%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagelförändringar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(G3/4: 0,4%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muskuloskeletala

 

Myalgi (G3/4: 0,7%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

systemet och bindväv

 

Artralgi (G3/4: 0,2%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reproduktionsorgan och Amenorré (G3/4: NA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bröstkörtel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allmänna symtom

 

Asteni (G3/4: 10,0%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

och/eller symtom vid

 

Feber (G3/4: NA);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

administreringsstället

 

Perifert ödem (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undersökningar

 

 

 

 

 

Viktökning (G3/4: 0%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktminskning (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

Centrala och perifera nervsystemet:

Perifera neurosensoriska biverkningar observerades vara pågående vid uppföljning hos 12 av de 83 patienterna som hade perifera neurosensoriska biverkningar efter slutförd kemoterapi.

Hjärtat:

Kronisk hjärtsvikt har rapporterats hos 18 av 1276 patienter under en uppföljningsperiod. I den nodpositiva studien (TAX 316) avled en patient i varje behandlingsarm på grund av hjärtsvikt.

Hud och subkutan vävnad:

Alopeci observerades vara pågående vid uppföljning hos 25 av de 736 patienterna som hade alopeci efter avslutad kemoterapibehandling.

Reproduktionsorgan och bröstkörtel:

Amenorré observerades vara pågående vid uppföljning hos 140 av de 251 patienterna som hade amenorré efter slutförd kemoterapi.

Akut leukemi / Myelodysplastiskt syndrom

Allmänna symtom och/eller symtom vid administrationsstället:

 

Perifert ödem observerades vara pågående vid uppföljning hos 18 av de 112 patienternaförsäljningsom hade

perifert ödem efter slutförd kemoterapi i studien TAX 316, medan lymfödem observerades vara

pågående vid uppföljning hos 4 av de 5 patienterna som hade lymfödem efter avslutad

kemoterapibehandling i studien GEICAM 9805.

godkänt

för

 

 

 

Vid en median uppföljningstid på 77 månader, inträffade akut leukemi hos 1 av 532 (0,2%) patienter,

som erhöll docetaxel, doxorubicin och cyklofosfamid i GEICAM 9805 studien. Inga fall rapporterades hos patienter som fick fluorouracil, doxorubicin och cyklofosfamid. Inga patienter diagnosticerades

med myelodysplastiskt syndrom i någon av behandlingsgrupperna.

Nedanstående tabell visar att incidensen av Grad 4 neutropeni, febril neutropeni och neutropen

 

 

infektion minskade hos patienter som erhöll primär G-CSF profylax efter att detta blev obligatoriskt i

 

 

TAC-armen – GEICAM studien.

 

 

 

 

Neutropena komplikationer hos patienterlängresom får TAC med eller utan primär G-CSF profylax

 

 

 

 

 

(GEICAM 9805)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

är

inte

Utan primär

Med primär

 

 

 

G-CSF profylax

G-CSF profylax

 

 

 

 

 

 

 

 

(n = 111)

(n = 421)

 

 

 

 

n (%)

n (%)

 

 

 

 

 

 

 

Neutropeni (Grad 4)

 

 

104 (93.7)

135 (32.1)

 

 

Febril neutropeni

 

 

28 (25.2)

23 (5.5)

 

 

Neutropen infektion

 

 

14 (12.6)

21 (5.0)

 

 

Neutropen infektion

 

 

2 (1.8)

5 (1.2)

 

 

(Grad 3-4)

 

 

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docetaxel 75 mg/m2 i kombination med cisplatin och 5-fluorouracil för adenocarcinom i magsäcken:

 

MedDRA organsystem

Mycket vanliga biverkningar

Vanliga biverkningar

 

 

klassificering

 

 

 

 

 

 

Infektioner och infestationer

Neutropen infektion; Infektion

 

 

 

 

 

(G3/4: 11,7%).

 

 

 

 

 

Blodet och lymfsystemet

Anemi (G3/4: 20,9%);

försäljning

 

 

 

Neutropeni (G3/4: 83,2%);

 

 

 

 

 

 

 

 

Trombocytopeni (G3/4: 8,8%);

 

 

 

 

 

Febril neutropeni.

 

 

 

 

 

Immunsystemet

Överkänslighetsreaktioner (G3/4:

 

 

 

 

 

1,7%).

 

 

 

 

 

Metabolism och nutrition

Anorexi (G3/4: 11,7%).

 

 

 

 

Centrala och perifera

Perifer sensorisk neuropati (G3/4:

Yrsel (G3/4: 2,3%); Perifer

 

 

nervsystemet

8,7%).

 

motorisk neuropati (G3/4: 1,3%).

 

 

Ögon

 

 

Ökat tårflöde (G3/4: 0%).

 

 

Öron och balansorgan

 

 

Nedsatt hörsel (G3/4: 0%).

 

 

Hjärtat

 

 

Arytmi (G3/4: 1,0%).

 

 

 

 

godkänt

Hudexfoliering (G3/4: 0%).

 

 

Mag-tarmkanalen

Diarré (G3/4: 19,7%); Illamående

Förstoppningför

(G3/4: 1,0 %);

 

 

 

(G3/4: 16%); Stomatit (G3/4:

Gastrointestinal smärta ( G3/4:

 

 

 

23,7%); Kräkning (G3/4: 14,3%).

1,0%).

 

 

 

 

 

 

Esofagit/dysfagit/odynofagi

 

 

 

 

 

(G3/4: 0,7%).

 

 

 

Hud och subkutan vävnad

Alopeci (G3/4: 4,0%).

Utslag/klåda (G3/4: 0,7%);

 

 

 

 

 

Nagelförändringar (G3/4: 0,7%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allmänna symtom och/eller

längre

 

 

 

 

 

Letargi (G3/4: 19,0%); Feber

 

 

 

 

symtom vid

(G3/4: 2,3%); Vätskeretention

 

 

 

 

administreringsstället

(svår/livshotande: 1%).

 

 

 

Blodet och lymfsystemet

Febril neutropeni och neutropena infektioner förekom hos 17,2 respektive 13,5 % av patienterna oberoende av G-CSF användning. G-CSF användes som sekundär profylax för 19,3% av patienterna (10,7% av cyklerna). Febril neutropeni och neutropena infektioner förekom hos 12,1 respektive 3,4%

 

är

 

av patienterna när de erhöll profylaktiskinte

G-CSF, hos 15,6 respektive 12,9% av patienterna som inte

erhöll profylaktisk G-CSF (se avsnitt 4.2).

Läkemedlet

 

 

Docetaxel 75 mg/m2 i kombination med cisplatin och 5-fluorouracil för huvud- och halscancer

Induktionsbehandling med cytostatika följt av radioterapi (TAX323)

 

MedDRA organsystem

Mycket vanliga

Vanliga biverkningar

 

Mindre vanliga

 

 

klassificering

 

biverkningar

 

 

biverkningar

 

 

Infektioner och

 

Infektion (G3/4: 6,3%)

 

 

 

 

 

 

infestationer

 

Neutropen infektion

 

 

 

 

 

 

Benigna och maligna

 

 

 

Cancersmärta

 

 

försäljning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neoplasier och

 

 

 

(G3/4:0,6%)

 

 

 

 

 

ospecificerad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blodet och lymfsystemet

Neutropeni (G3/4:

Febril neutropeni.

 

 

 

 

 

 

 

76,3%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anemi (G3/4: 9,2%);

 

 

 

 

 

 

 

 

Trombocytopeni (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2%)

 

 

 

 

 

 

 

Immunsystemet

 

 

 

Överkänslighets-

för

 

 

 

 

 

 

 

reaktioner (inga

 

 

 

 

 

 

 

allvarliga)

 

 

 

Metabolism och

 

Anorexi (G3/4: 0,6%)

Konjunktivitgodkänt

 

 

 

 

nutrition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrala och perifera

 

Dysgeusi/Parosmi;

Yrsel

 

 

 

 

 

nervsystemet

 

Perifer sensorisk

 

 

 

 

 

 

 

 

neuropati (G3/4: 0,6%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ögon

 

 

 

Ökat tårflöde;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öron och balansorgan

 

 

längre

(G3/4: 0,6%)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedsatt hörsel

 

 

 

 

 

Hjärtat

 

 

 

Hjärtmuskelischemi

 

Arytmi (G3/4: 0,6%).

 

 

 

 

 

 

(G3/4: 1,7%)

 

 

 

 

 

Blodkärl

 

 

 

Venösa sjukdomar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inte

 

 

 

 

 

 

 

Mag-tarmkanalen

 

Illamående

 

Förstoppning;

 

 

 

 

 

 

 

(G3/4:0,6%);

Esofagit/dysfagit/odyno

 

 

 

 

 

är

Stomatit (G3/4: 4,4%),

fagi (G3/4: 0,6 %);

 

 

 

 

 

 

 

Diarré (G3/4: 2,9%);

Gastrointestinal smärta;

 

 

 

 

Läkemedlet

 

Kräkning (G3/4: 0,6%)

Dyspepsi;

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastrointestinal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

blödning (G3/4: 0,6%)

 

 

 

 

Hud och subkutan

 

Alopeci (G3/4: 10,9%)

Utslag/klåda; Torr hud;

 

 

 

 

vävnad

 

 

 

Hudexfoliering (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

 

0,6%).

 

 

 

 

 

Muskuloskeletala

 

 

 

Myalgi (G3/4: 0,6%).

 

 

 

 

 

systemet och bindväv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allmänna symtom

 

Letargi (G3/4: 3,4%);

 

 

 

 

 

 

och/eller symtom vid

 

Pyrexi (G3/4: 0,6%)

 

 

 

 

 

 

administrationsstället

 

Vätskeretention

 

 

 

 

 

 

 

 

Ödem

 

 

 

 

 

 

 

Undersökningar

 

 

 

Viktökning

 

 

 

 

Induktionsbehandling med cytostatika följt av kemoradioterapi (TAX 324)

 

MedDRA organsystem

 

 

Mycket vanliga

Vanliga biverkningar

 

Mindre vanliga

 

 

klassificering

 

 

 

biverkningar

 

 

 

biverkningara

 

 

Infektioner och

 

 

 

Infektion (G3/4: 3,6%);

Neutropen infektion

 

 

 

 

 

infestationer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benigna och maligna

 

 

 

 

 

 

Cancersmärta

 

 

 

 

 

neoplasier och

 

 

 

 

 

 

(G3/4:1,2%)

 

 

försäljning

 

 

ospecificerad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blodet och lymfsystemet

 

 

Neutropeni (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83,5%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anemi (G3/4: 12,4%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trombocytopeni (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febril neutropeni

 

 

 

 

 

 

Immunsystemet

 

 

 

 

 

 

 

 

Överkänslighets-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reaktioner

 

 

Metabolism och

 

 

 

Anorexi (G3/4: 12,0%)

 

för

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nutrition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrala och perifera

 

 

 

Dysgeusi/Parosmi

Yrsel (G3/4: 2.0%);

 

 

 

 

 

Hjärtat

 

 

 

(G3/4: 0,4%);

 

Arytmigodkänt(G3/4: 2,0%)

 

 

 

 

 

nervsystemet

 

 

 

 

Perifer motorisk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perifer sensorisk

neuropati (G3/4: 0.4%)

 

 

 

 

 

 

 

 

neuropati (G3/4: 1,2%);

 

 

 

 

 

 

Ögon

 

 

 

 

 

 

Ökat tårflöde

 

Konjunktivit

 

 

Öron och balansorgan

 

 

 

Nedsatt hörsel (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blodkärl

 

 

 

 

längre

 

 

Venösa sjukdomar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mag-tarmkanalen

 

 

 

Illamående (G3/4:

Dyspepsi (G3/4: 0.8%);

 

 

 

 

 

 

 

13,9%);

 

 

Gastrointestinal smärta

 

 

 

 

 

 

 

 

Stomatit (G3/4: 20,7%);

(G3/4: 1.2%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kräkning (G3/4: 8,4%)

Gastrointestinal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diarré (G3/4: 6,8%);

blödning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esofagit/dysfagit/odyno

(G3/4: 0,4%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fagi (G3/4: 12,0 %);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förstoppninginte

(G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4%);

 

 

 

 

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hud och subkutan

ärAlopeci (G3/4: 4.0%);

Torr hud; Deskvamation

 

 

 

 

vävnad

 

 

 

Utslag/klåda

 

 

 

 

 

 

 

 

Muskuloskeletala

 

 

 

 

 

 

Myalgi (G3/4: 0,4%)

 

 

 

 

 

systemet och bindväv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allmänna symtom

 

 

 

Letargi (G3/4: 4,0%);

 

 

 

 

 

 

och/eller symtom vid

 

 

 

Pyrexi (G3/4: 3,6%);

 

 

 

 

 

 

administrationsstället

 

 

 

Vätskeretention (G3/4:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ödem (G3/4: 1.2%)

 

 

 

 

 

 

Undersökningar

 

 

 

Viktminskning

 

 

Viktökning

 

Erfarenheter efter markandsföring

Neoplasier; benigna, maligna och ospecificerade (samt cystor och polyper)

Mycket sällsynta fall av akut myeloid leukemi och myelodysplastiskt syndrom har rapporterats i samband med användning av docetaxel i kombination med andra kemoterapeutiska läkemedel och/eller strålningsbehandling.

Blodet och lymfsystemet

Benmärgssupression och andra hematologiska biverkningar har rapporterats. Disseminerad intravaskulär koagulation (DIC), ofta i samband med sepsis eller multiorgansvikt har rapporterats.

Immunsystemet

försäljning

 

Fall av anafylaktisk chock, i vissa fall dödlig har rapporterats.

 

Centrala och perifera nervsystemet

Sällsynta fall av krampanfall eller övergående medvetandeförlust har observerats vid administrering av docetaxel. Dessa reaktioner uppträder ibland under infusion av läkemedlet.

Ögon

för

Mycket sällsynta fall av övergående synrubbningar (blixt, blinkljus, skotom) har rapporterats, vanligtvis

uppträdande under infusion av läkemedlet och i samband med överkänslighetsreaktioner. Dessa

synrubbningar var reversibla vid avbrytande av infusionen. Sällsynta fall av ökat tårflöde med eller utan godkänt

konjunktivit har rapporterats, liksom fall av tårkanalstenos, vilket lett till besvär med alltför stora tårmängder.

Öron och balansorgan

Sällsynta fall av ototoxicitet, hörselsjukdomar och/eller hörselnedsättning har rapporterats.

Hjärtat

längre

Sällsynta fall av myokardinfarkt har rapporterats.

Blodkärl

Venösa tromboemboliska händelser har rapporterats i sällsynta fall.

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

ARDS («Acute Respiratory Distress Syndrome»), interstitiell pneumoni och lungfibros har rapporterats i

sällsynta fall. Sällsynta fall av strålningsorsakad pneumonit har rapporterats hos patienter som erhållit

samtidig strålbehandling.

inte

Mag-tarmkanalen

är

 

LäkemedletMycket sällsynta fall av kutan lupus erythematosus och bullösa utslag som erythema multiforme, Stevens-

Sällsynta fall av dehydrering orsakad av gastrointestinala besvär, gastrointestinal perforation, ischemisk kolit, kolit samt neutropen enterokolit har rapporterats. Sällsynta fall av tarmvred och intestinal obstruktion har rapporterats.

Lever och ga