Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Välj språk

Docetaxel Teva (docetaxel) – Märkning - L01CD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Namn på medicineringDocetaxel Teva
ATC-kodL01CD02
Ämnedocetaxel
TillverkareTeva B.V.  

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN KARTONG – 20 mg/0,72 ml

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml koncentrat och spädningsvätska till infusionsvätska, lösning docetaxel

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje injektionsflaska med Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml koncentrat innehåller 20 mg docetaxel (vattenfri). Varje ml koncentrat innehåller 27,73 mg docetaxel.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Injektionsflaska med Docetaxel Teva koncentrat:

polysorbat 80, vattenfri etanol (se bipacksedeln för ytterligare information)

Injektionsflaska med spädningsvätska: vatten för injektionsvätskor

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Koncentrat och spädningsvätska till infusionsvätska, lösning

Varje kartong innehåller:

en injektionsflaska med 0,72 ml koncentrat (20 mg docetaxel)

en injektionsflaska med 1,28 ml spädningsvätska (vatten för injektionsvätskor)

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Intravenös användning.

OBSERVERA: Skall spädas med hela innehållet i flaskan med spädningsvätska. Utspädd lösning måste blandas ut ytterligare i infusionsvätska före administrering.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

CYTOSTATIKUM. Skall administreras under överinseende av en läkare med erfarenhet av användning av cytostatika.

8.UTGÅNGSDATUM

EXP:

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25°C

Får ej frysas.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

Injektionsflaskor för engångsbruk.

Oanvänt innehåll kasseras på ändamålsenligt sätt.

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederländerna

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/09/611/001

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Braille krävs ej

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR ETIKETT FÖR INJEKTIONSFLASKA – KONCENTRAT 20 mg/0,72 ml

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning docetaxel

Intravenös användning.

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

3.UTGÅNGSDATUM

EXP:

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

0,72 ml (fyllnadsvolym 0,88 ml)

6.ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR ETIKETT FÖR INJEKTIONSFLASKA – SPÄDNINGSVÄTSKA FÖR 20 mg/0,72 ml

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Spädningsvätska för Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

EXP:

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

Vatten för injektionsvätskor 1,28 ml (fyllnadsvolym: 1,71 ml)

6. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN KARTONG – 80 mg/2,88 ml

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Docetaxel Teva 80 mg/2,88 ml koncentrat och spädningsvätska till infusionsvätska, lösning docetaxel

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje injektionsflaska med Docetaxel Teva 80 mg/2,88 ml koncentrat innehåller 80 mg docetaxel (vattenfri). Varje ml koncentrat innehåller 27,73 mg docetaxel.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Injektionsflaska med Docetaxel Teva koncentrat:

polysorbat 80, vattenfri etanol (se bipacksedeln för ytterligare information).

Injektionsflaska med spädningsvätska: vatten för injektionsvätskor

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Koncentrat och spädningsvätska till infusionsvätska, lösning.

Varje kartong innehåller:

en injektionsflaska (2,88 ml) med koncentrat (80 mg docetaxel)

en injektionsflaska (5,12 ml) spädningsvätska (vatten för injektionsvätskor)

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Intravenös användning.

OBSERVERA: Skall spädas med hela innehållet i flaskan med spädningsvätska. Utspädd lösning måste blandas ut ytterligare i infusionsvätska före administrering.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

CYTOSTATIKUM. Skall administreras under överinseende av en läkare med erfarenhet av användning av cytostatika.

8. UTGÅNGSDATUM

EXP:

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25°C.

Får ej frysas.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

Injektionsflaskor för engångsbruk.

Oanvänt innehåll kasseras på ändamålsenligt sätt.

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederländerna

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/09/611/002

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Braille krävs ej

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR ETIKETT FÖR INJEKTIONSFLASKA – KONCENTRAT 80 mg/2,88 ml

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Docetaxel Teva 80 mg/2,88 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning docetaxel

Intravenös användning.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

EXP:

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

2,88 ml (fyllnadsvolym: 3,40 ml)

6. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR ETIKETT FÖR INJEKTIONSFLASKA – SPÄDNINGSVÄTSKA FÖR 80 mg/2,88 ml

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Spädningsvätska för Docetaxel Teva 80 mg/2,88 ml

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

EXP:

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

Vatten för injektionsvätskor 5,12 ml (fyllnadsvolym: 6,29 ml)

6. ÖVRIGT

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel