Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Duloxetine Boehringer Ingelheim (duloxetine) – Märkning - N06AX21

Updated on site: 06-Oct-2017

Namn på medicineringDuloxetine Boehringer Ingelheim
ATC-kodN06AX21
Ämneduloxetine
TillverkareBoehringer Ingelheim International GmbH

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG MED 30 MG ENTEROKAPSLAR, HÅRDA

1. LÄKEMEDLETS NAMN

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM 30 mg hårda enterokapslar

Duloxetin

 

 

 

 

2.

DEKLARATION AV AKTIVT(A) SUBSTANS(ER)

 

försäljning

 

 

En kapsel innehåller 30 mg duloxetin (som hydroklorid)

 

 

 

 

 

 

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

 

 

Innehåller sackaros

för

 

Se bipacksedeln för ytterligare information.

 

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

godkänt7 hårda enterokapslar28 hårda enterokapslar

98 hårda enterokapslar

 

längre

 

 

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning.

inte

 

 

 

Läs bipacksedeln före användning.

 

 

är

 

 

6.SÄRSKILD VARNINGLäkemedletOM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen vid högst 30 °C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Str. 173, D-55216 Ingelheim am Rhein, Tyskland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/08/471/003

försäljning

 

EU/1/08/471/004

 

EU/1/08/471/005

 

13. BATCHNUMMER

Lot:

för

 

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

godkäntReceptbelagt läkemedel.

15.

BRUKSANVISNING

 

längre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMATION I BLINDSKRIFT

 

 

 

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIMinte

 

 

30 mg

 

 

Läkemedlet

är

 

 

 

 

 

 

 

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS 30 mg hårda enterokapslar

1. LÄKEMEDLETS NAMN

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM 30 mg hårda enterokapslar Duloxetin

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

 

 

 

 

för

försäljning

 

 

 

godkänt

 

 

 

längre

 

 

 

inte

 

 

 

är

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG MED 60 MG ENTEROKAPSLAR, HÅRDA

1. LÄKEMEDLETS NAMN

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM 60 mg hårda enterokapslar

Duloxetin

 

 

 

 

2.

DEKLARATION AV AKTIVT(A) SUBSTANS(ER)

 

försäljning

 

 

En kapsel innehåller 60 mg duloxetin (som hydroklorid)

 

 

 

 

 

 

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

 

 

Innehåller sackaros

för

 

Se bipacksedeln för ytterligare information.

 

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEKgodkänt28 hårda enterokapslar98 hårda enterokapslar

 

5.

 

 

längre

 

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

 

Oral användning.

inte

 

 

 

 

 

Läs bipacksedeln före användning.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Läkemedlet

 

 

 

SÄRSKILD VARNING OMärATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

 

 

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

 

 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

 

 

 

 

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen vid högst 30 °C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Str. 173, D-55216 Ingelheim am Rhein, Tyskland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/08/471/011

EU/1/08/471/012

13. BATCHNUMMER

Lot:

14.

 

 

 

 

 

för

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

 

 

15.

BRUKSANVISNING

 

 

längre

 

 

16.

INFORMATION I BLINDSKRIFT

 

 

 

 

 

 

 

 

inte

 

 

 

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM 60 mg

 

 

Läkemedlet

är

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

försäljning

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS 60 mg hårda enterokapslar

1. LÄKEMEDLETS NAMN

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM 60 mg hårda enterokapslar Duloxetin

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Boehringer Ingelheim

3. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

4. BATCHNUMMER

Lot:

5. ÖVRIGT

Läkemedlet

 

 

 

 

för

försäljning

 

 

 

godkänt

 

 

 

längre

 

 

 

inte

 

 

 

är

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel