Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ebixa (memantine hydrochloride) – Märkning - N06DX01

Updated on site: 06-Oct-2017

Namn på medicineringEbixa
ATC-kodN06DX01
Ämnememantine hydrochloride
TillverkareH. Lundbeck A/S

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG FÖR BLISTERFÖRPACKNING

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Ebixa 10 mg filmdragerade tabletter

Memantinhydroklorid

2.DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

Varje filmdragerad tablett innehåller 10 mg memantinhydroklorid motsvarande 8,31 mg memantin.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Filmdragerade tabletter. 14 filmdragerade tabletter. 28 filmdragerade tabletter. 30 filmdragerade tabletter. 42 filmdragerade tabletter.

49 x 1 filmdragerade tabletter.

50 filmdragerade tabletter.

56 filmdragerade tabletter.

56 x 1 filmdragerade tabletter.

70 filmdragerade tabletter.

84 filmdragerade tabletter.

98 filmdragerade tabletter.

98 x 1 filmdragerade tabletter.

100 filmdragerade tabletter.

100 x 1 filmdragerade tabletter.

112 filmdragerade tabletter.

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6.SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.: {MM.ÅÅÅÅ}

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmark

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/02/219/016 14 filmdragerade tabletter.

EU/1/02/219/007 28 filmdragerade tabletter.

EU/1/02/219/001 30 filmdragerade tabletter.

EU/1/02/219/017 42 filmdragerade tabletter.

EU/1/02/219/010 49 x 1 filmdragerade tabletter.

EU/1/02/219/002 50 filmdragerade tabletter.

EU/1/02/219/008 56 filmdragerade tabletter.

EU/1/02/219/014 56 x 1 filmdragerade tabletter.

EU/1/02/219/018 70 filmdragerade tabletter.

EU/1/02/219/019 84 filmdragerade tabletter.

EU/1/02/219/020 98 filmdragerade tabletter.

EU/1/02/219/015 98 x 1 filmdragerade tabletter.

EU/1/02/219/003 100 filmdragerade tabletter.

EU/1/02/219/011 100 x 1 filmdragerade abletter.

EU/1/02/219/009 112 filmdragerade tabletter

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Ebixa 10 mg tabletter

17.UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen

18.UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT

ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG SOM INTERMEDIÄR FÖRPACKNING / DEL AV MULTIFÖRPACKNING (UTAN BLUE BOX)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Ebixa 10 mg filmdragerade tabletter

Memantinhydroklorid

2. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

Varje filmdragerad tablett innehåller 10 mg memantinhydroklorid motsvarande 8,31 mg memantin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Filmdragerade tabletter 50 filmdragerade tabletter 98 filmdragerade tabletter

Del av multiförpackning, får inte säljas separat.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.: {MM.ÅÅÅÅ}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmark

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/02/219/021 980 (10 förpackningar om 98) filmdragerade tabletter

EU/1/02/219/012 1 000 (20 förpackningar om 50) filmdragerade tabletter

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Ebixa 10 mg tabletter

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT

ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

ETIKETT PÅ MULTIFÖRPACKNINGAR SOM ÄR EMBALLERADE I FOLIE (INKLUSIVE BLUE BOX)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Ebixa 10 mg filmdragerade tabletter

Memantinhydroklorid

2. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

Varje filmdragerad tablett innehåller 10 mg memantinhydroklorid motsvarande 8,31 mg memantin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Filmdragerade tabletter

Multiförpackning: 980 (10 förpackningar om 98) filmdragerade tabletter.

Multiförpackning: 1 000 (20 förpackningar om 50) filmdragerade tabletter.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.: {MM.ÅÅÅÅ}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmark

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/02/219/021 980 (10 förpackningar om 98) filmdragerade tabletter.

EU/1/02/219/012 1000 (20 förpackningar om 50) filmdragerade tabletter.

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Ebixa 10 mg tabletter

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT

ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER

BLISTER FÖR TABLETTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Ebixa 10 mg filmdragerade tabletter

Memantinhydroklorid

2.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

H. Lundbeck A/S

3.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.: {MM.ÅÅÅÅ}

Se präglat tryck.

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

Se präglat tryck.

5.ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN OCH PÅ

INNERFÖRPACKNINGEN

KARTONG OCH ETIKETT FÖR FLASKA

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Ebixa 5 mg/pumpning oral lösning

Memantinhydroklorid

2. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

Varje aktivering av pumpen (en pumpning) ger 0,5 ml lösning innehållande 5 mg memantinhydroklorid, vilket motsvarar 4,16 mg memantin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Lösningen innehåller även kaliumsorbat och sorbitol E420.

Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Oral lösning. 50 ml

100 ml

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

En gång dagligen.

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.: {MM.ÅÅÅÅ}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 °C.

Öppnad flaska ska användas inom 3 månader.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmark

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/02/219/005 50 ml.

EU/1/02/219/006 100 ml.

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Ebixa 5 mg/pumpning lösning

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT

ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN OCH PÅ

INNERFÖRPACKNINGEN

KARTONG OCH ETIKETT FÖR FLASKA SOM INTERMEDIÄR FÖRPACKNING / DEL AV MULTIFÖRPACKNING (UTAN BLUE BOX)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Ebixa 5 mg/pumpning oral lösning

Memantinhydroklorid

2. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

Varje pumpning ger 0,5 ml lösning innehållande 5 mg memantinhydroklorid, vilket motsvarar 4,16 mg memantin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Lösningen innehåller även kaliumsorbat och sorbitol E420.

Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Oral lösning 50 ml

Del av multiförpackning, får inte säljas separat.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

En gång dagligen.

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.: {MM.ÅÅÅÅ}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 °C.

Öppnad flaska ska användas inom 3 månader.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmark

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/02/219/013 500 ml (10 flaskor om 50 ml)

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Ebixa 5 mg/pumpning lösning.

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT

ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTRE ETIKETT PÅ MULTIFÖRPACKNINGAR SOM ÄR EMBALLERADE I FOLIE (INKLUSIVE BLUE BOX)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Ebixa 5 mg/pumpning oral lösning

Memantinhydroklorid

2. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

Varje aktivering av pumpen (en pumpning) ger 0,5 ml lösning innehållande 5 mg memantinhydroklorid, vilket motsvarar 4,16 mg memantin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Lösningen innehåller även kaliumsorbat och sorbitol E420.

Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Oral lösning

Multiförpackning: 500 ml (10 flaskor om 50 ml) oral lösning.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

En gång dagligen.

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.: {MM.ÅÅÅÅ}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 °C.

Öppnad flaska ska användas inom 3 månader.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmark

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/02/219/013 500 ml (10 flaskor om 50 ml)

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Ebixa 5 mg/pumpning oral lösning

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT

ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG FÖR 28 TABLETTER - STARTFÖRPACKNING – 4 VECKORS BEHANDLINGSSCHEMA

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Ebixa 5 mg filmdragerade tabletter

Ebixa 10 mg filmdragerade tabletter

Ebixa 15 mg filmdragerade tabletter

Ebixa 20 mg filmdragerade tabletter

Memantinhydroklorid

2. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

Varje filmdragerad tablett innehåller 5 mg memantinhydroklorid motsvarande 4,15 mg memantin. Varje filmdragerad tablett innehåller 10 mg memantinhydroklorid motsvarande 8,31 mg memantin. Varje filmdragerad tablett innehåller 15 mg memantinhydroklorid motsvarande 12,46 mg memantin. Varje filmdragerad tablett innehåller 20 mg memantinhydroklorid motsvarande 16,62 mg memantin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Startförpackning

Varje förpackning med 28 filmdragerade tabletter för ett 4 veckors behandlingsschema innehåller: 7 filmdragerade tabletter med Ebixa 5 mg

7 filmdragerade tabletter med Ebixa 10 mg

7 filmdragerade tabletter med Ebixa 15 mg

7 filmdragerade tabletter med Ebixa 20 mg

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

En gång dagligen.

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

Ta endast en tablett per dag

Ebixa 5 mg Memantinhydroklorid Vecka 1, Dag 1 2 3 4 5 6 7

7 Filmdragerade tabletter Ebixa 5 mg

Ebixa 10 mg Memantinhydroklorid

Vecka 2, Dag 8 9 10 11 12 13 14

7 Filmdragerade tabletter Ebixa 10 mg

Ebixa 15 mg Memantinhydroklorid

Vecka 3, Dag 15 16 17 18 19 20 21

7 Filmdragerade tabletter Ebixa 15 mg

Ebixa 20 mg Memantinhydroklorid

Vecka 4, Dag 22 23 24 25 26 27 28

7 Filmdragerade tabletter Ebixa 20 mg

Rådfråga din läkare beträffande fortsättning av din behandling.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.: {MM.ÅÅÅÅ}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmark

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/02/219/022 7 x 5 mg + 7 x 10 mg + 7 x 15 mg 7 x 20 mg filmdragerade tabletter. EU/1/02/219/036 7 x 5 mg + 7 x 10 mg + 7 x 15 mg 7 x 20 mg filmdragerade tabletter.

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Ebixa 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletter

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT

ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG FÖR BLISTERFÖRPACKNING

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Ebixa 20 mg filmdragerade tabletter

Memantinhydroklorid

2. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

Varje filmdragerad tablett innehåller 20 mg memantinhydroklorid motsvarande 16,62 mg memantin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Filmdragerade tabletter. 14 filmdragerade tabletter. 28 filmdragerade tabletter. 42 filmdragerade tabletter.

49 x 1 filmdragerade tabletter.

56 filmdragerade tabletter

56 x 1 filmdragerade tabletter.

70 filmdragerade tabletter.

84 filmdragerade tabletter.

98 filmdragerade tabletter.

98 x 1 filmdragerade tabletter.

100 x 1 filmdragerade tabletter.

112 filmdragerade tabletter.

840 (20 x 42) filmdragerade tablets

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

En gång dagligen.

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.: {MM.ÅÅÅÅ}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmark

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/02/219/023 14 filmdragerade tabletter.

EU/1/02/219/024 28 filmdragerade tabletter.

EU/1/02/219/025 42 filmdragerade tabletter.

EU/1/02/219/026 49 x 1 filmdragerade tabletter.

EU/1/02/219/027 56 filmdragerade tabletter.

EU/1/02/219/028 56 x 1 filmdragerade tabletter.

EU/1/02/219/029 70 filmdragerade tabletter.

EU/1/02/219/030 84 filmdragerade tabletter.

EU/1/02/219/031 98 filmdragerade tabletter.

EU/1/02/219/032 98 x 1 filmdragerade tabletter.

EU/1/02/219/033 100 x 1 filmdragerade tabletter.

EU/1/02/219/034 112 filmdragerade tabletter.

EU/1/02/219/037 14 filmdragerade tabletter.

EU/1/02/219/038 28 filmdragerade tabletter.

EU/1/02/219/039 42 filmdragerade tabletter.

EU/1/02/219/040 49 x 1 filmdragerade tabletter.

EU/1/02/219/041 56 filmdragerade tabletter.

EU/1/02/219/042 56 x 1 filmdragerade tabletter.

EU/1/02/219/043 70 filmdragerade tabletter.

EU/1/02/219/044 84 filmdragerade tabletter.

EU/1/02/219/045 98 filmdragerade tabletter.

EU/1/02/219/046 98 x 1 filmdragerade tabletter.

EU/1/02/219/047 100 x 1 filmdragerade tabletter.

EU/1/02/219/048 112 filmdragerade tabletter.

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Ebixa 20 mg tabletter

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT

ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG FÖR INTERMEDIÄR FÖRPACKNING / DEL AV MULTIFÖRPACKNING (UTAN BLUE BOX)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Ebixa 20 mg filmdragerade tabletter

Memantinhydroklorid

2. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

Varje filmdragerad tablett innehåller 20 mg memantinhydroklorid motsvarande 16,62 mg memantin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Filmdragerade tabletter 42 filmdragerade tabletter

Del av multiförpackning, får inte säljas separat.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

En gång dagligen.

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.: {MM.ÅÅÅÅ}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmark

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/02/219/035 840 (20 förpackningar om 42) filmdragerade tabletter

EU/1/02/219/049 840 (20 förpackningar om 42) filmdragerade tabletter

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Ebixa 20 mg tabletter

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT

ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTRE ETIKETT PÅ MULTIFÖRPACKNINGAR SOM ÄR EMBALLERADE I FOLIE (INKLUSIVE BLUE BOX)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Ebixa 20 mg filmdragerade tabletter

Memantinhydroklorid

2. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

Varje filmdragerad tablett innehåller 20 mg memantinhydroklorid motsvarande 16,62 mg memantin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Filmdragerade tabletter

Multiförpackning: 840 (20 förpackningar om 42) filmdragerade tabletter.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

En gång dagligen.

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.: {MM.ÅÅÅÅ}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmark

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/02/219/035 840 (20 förpackningar om 42)filmdragerade tabletter

EU/1/02/219/049 840 (20 förpackningar om 42) filmdragerade tabletter

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Ebixa 20 mg tabletter

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT

ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER FÖR TABLETTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Ebixa 20 mg filmdragerade tabletter

Memantinhydroklorid

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

H. Lundbeck A/S

3. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.: {MM.ÅÅÅÅ}

Se präglat tryck.

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

Se präglat tryck.

5. ÖVRIGT

Mån → Tis → Ons → Tor → Fre → Lör → Sön

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel