Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ecalta (anidulafungin) – Märkning - J02AX06

Updated on site: 06-Oct-2017

Namn på medicineringEcalta
ATC-kodJ02AX06
Ämneanidulafungin
TillverkarePfizer Limited

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG

1.LÄKEMEDLETS NAMN

ECALTA 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

Anidulafungin

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje injektionsflaska innehåller 100 mg anidulafungin.

Den beredda lösningen innehåller anidulafungin 3,33 mg/ml och den spädda lösningen innehåller anidulafungin 0,77 mg/ml.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: Fruktos, mannitol, polysorbat 80, vinsyra och NaOH och/eller HCl för justering av pH.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

En injektionsflaska

Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Bered innehållet med vatten för injektionsvätskor och späd före användning. Läs bipacksedeln före användning.

Endast för intravenös användning.

Infusionshastigheten ska ej överstiga 1,1 mg/min

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.:

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Pfizer Ltd

Ramsgate Road

Sandwich

KENT

CT13 9NJ Storbritannien

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/416/002

13.BATCHNUMMER

Batch:

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Braille krävs ej

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR ETIKETT FÖR INJEKTIONSFLASKA

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

ECALTA 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

Anidulafungin

Intravenös användning

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

Läs bipacksedeln före användning.

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

100 mg

6.ÖVRIGT

Förvaras i kylskåp

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel