Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Efient (prasugrel) – Märkning - B01AC22

Updated on site: 06-Oct-2017

Namn på medicineringEfient
ATC-kodB01AC22
Ämneprasugrel
TillverkareDaiichi Sankyo Europe GmbH

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN YTTERKARTONG 5 MG FILMDRAGERADE TABLETTER

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Efient 5 mg filmdragerade tabletter prasugrel

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En tablett innehåller 5 mg prasugrel (som hydroklorid).

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller laktos. Se bipacksedeln för ytterligare information

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

14 filmdragerade tabletter

28 filmdragerade tabletter

30x1 filmdragerad tablett

56 filmdragerade tabletter

84 filmdragerade tabletter

90x1 filmdragerad tablett

98 filmdragerade tabletter

30 filmdragerade tabletter

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen. Luft- och fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Daiichi Sankyo Europe GmbH

81366 München

Tyskland

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/08/503/001 14 filmdragerade tabletter

EU/1/08/503/002 28 filmdragerade tabletter

EU/1/08/503/003 30x1 filmdragerad tablett

EU/1/08/503/004 56 filmdragerade tabletter

EU/1/08/503/005 84 filmdragerade tabletter

EU/1/08/503/006 90x1 filmdragerad tablett

EU/1/08/503/007 98 filmdragerade tabletter

EU/1/08/503/015 30 filmdragerade tabletter

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Efient 5 mg

17.UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS BLISTER 5 MG FILMDRAGERADE TABLETTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Efient 5 mg filmdragerade tabletter prasugrel

2.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Daiichi-Sankyo (Logo)

3.UTGÅNGSDATUM

EXP.:

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.ÖVRIGT

MÅN, TIS, ONS, TOR, FRE, LÖR, SÖN

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN YTTERKARTONG 10 MG FILMDRAGERADE TABLETTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Efient 10 mg filmdragerade tabletter prasugrel

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En tablett innehåller 10 mg prasugrel (som hydroklorid).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller laktos. Se bipacksedeln för ytterligare information

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

14 filmdragerade tabletter

28 filmdragerade tabletter

30x1 filmdragerad tablett

56 filmdragerade tabletter

84 filmdragerade tabletter

90x1 filmdragerad tablett

98 filmdragerade tabletter

30 filmdragerade tabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen. Luft- och fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Daiichi Sankyo Europe GmbH

81366 München

Tyskland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/08/503/008 14 filmdragerade tabletter

EU/1/08/503/009 28 filmdragerade tabletter

EU/1/08/503/010 30x1 filmdragerad tablett

EU/1/08/503/011 56 filmdragerade tabletter

EU/1/08/503/012 84 filmdragerade tabletter

EU/1/08/503/013 90x1 filmdragerad tablett

EU/1/08/503/014 98 filmdragerade tabletter

EU/1/08/503/016 30 filmdragerade tabletter

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Efient 10 mg

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS BLISTER 10 MG FILMDRAGERADE TABLETTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Efient 10 mg filmdragerade tabletter prasugrel

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Daiichi-Sankyo (Logo)

3. UTGÅNGSDATUM

EXP.:

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

MÅN, TIS, ONS, TOR, FRE, LÖR, SÖN

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel