Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Välj språk

Eklira Genuair (aclidinium bromide, micronised) – Bipacksedel - R03BB

Updated on site: 06-Oct-2017

Namn på medicineringEklira Genuair
ATC-kodR03BB
Ämneaclidinium bromide, micronised
TillverkareAstraZeneca AB

Bipacksedel: Information till patienten

Eklira Genuair 322 mikrogram inhalationspulver

Aklidinium (aklidiniumbromid)

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåll er information som är viktig för dig.

-Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

-Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

-Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

-Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1.Vad Eklira Genuair är och vad det används för

2.Vad du behöver veta innan du använder Eklira Genuair

3.Hur du använder Eklira Genuair

4.Eventuella biverkningar

5.Hur Eklira Genuair ska förvaras

6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

7.Genuair-inhalatorn: bruksanvisning

1.Vad Eklira Genuair är och vad det används för

Vad Eklira Genuair är

Den aktiva substansen i Eklira Genuair är aklidiniumbromid som tillhör en grupp läkemedel som kallas bronkvidgande. Bronkvidgande läkemedel gör att luftvägarna slappnar av och hjälper till att hålla bronkiolerna öppna. Eklira Genuair är en torrpulverinhalator som använder din andning för att leverera läkemedlet direkt till lungorna. Detta gör det lättare för patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) att andas.

Vad Eklira Genuair används för

Eklira Genuair används för att hjälpa till att öppna luftvägarna och lindra symtom på KOL, en allvarlig och långvarig lungsjukdom som karakteriseras av andningssvårigheter. Regelbunden användning av Eklira Genuair kan hjälpa dig när du har pågående andfåddhet som förknippas med din sjukdom och hjälper dig att minimera effekterna av sjukdomen i ditt vardagliga liv.

2. Vad du behöver veta innan du använder Eklira Genuair

Använd inte Eklira Genuair

-om du är allergisk mot aklidiniumbromid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Eklira Genuair.

-om du nyligen har haft hjärtproblem

-om du ser en gloria runt lampor eller färgbilder (glaukom)

-om du har förstorad prostata, problem med att urinera eller en blockering i urinblåsan.

Eklira Genuair används för underhållsbehandling och bör inte användas för att behandla ett plötsligt anfall av andfåddhet eller väsande andning. Om dina KOL-symtom (andfåddhet, väsande andning, hosta) inte blir bättre eller blir sämre ska du ta kontakt med och rådfråga din läkare så fort som möjligt.

Muntorrhet, som har observerats med läkemedel liknande Eklira Genuair kan, om du använder läkemedlet under lång tid associeras med karies. Var därför noggrann med munhygienen.

Sluta ta Eklira Genuair och sök läkarvård omedelbart:

-om du får tryck över bröstet, hostar, får väsande andning eller blir andfådd precis efter att du tagit läkemedlet. Detta kan vara tecken på ett tillstånd som kallas bronkospasm.

Barn och ungdomar

Eklira Genuair får inte användas av barn eller ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Eklira Genuair

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Meddela din läkare om du har tagit eller tar liknande läkemedel för andningsproblem, t.ex. läkemedel som innehåller tiotropium eller ipratropium. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Användning av Eklira Genuair med dessa läkemedel rekommenderas inte.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel. Du ska inte använda Eklira Genuair om du är gravid eller ammar om inte din läkare har sagt att du ska göra det.

Körförmåga och användning av maskiner

Eklira Genuair kan ha viss effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Läkemedlet kan förorsaka huvudvärk, yrsel eller dimsyn. Kör inga fordon och använd inga maskiner förrän huvudvärken försvunnit, känslan av yrsel har gått över och synen blivit normal igen.

Eklira Genuair innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

3.Hur du använder Eklira Genuair

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är en inhalation två gånger dagligen, på morgonen och kvällen. Effekterna av Eklira Genuair varar i 12 timmar; därför bör du försöka använda din Eklira

Genuair-inhalator vid samma tid varje morgon och kväll. Detta säkerställer att det finns tillräckligt med läkemedel i kroppen för att hjälpa dig att andas lättare under hela dagen och natten. Det hjälper dig även att komma ihåg att använda den.

Den rekommenderade dosen kan användas för äldre patienter och för patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion. Inga dosjusteringar behövs.

KOL är en långvarig sjukdom och därför rekommenderas att Eklira Genuair används varje dag, två gånger dagligen, och inte endast när du upplever andningsproblem eller andra symtom på KOL

Så här använder du läkemedlet

Detta läkemedel är avsett att inhaleras.

Se avsnitt 7 i slutet av bipacksedeln för anvisningar om hur man använder Genuair-inhalatorn. Kontakta din läkare eller apotekspersonal om du är osäker på hur du ska använda Eklira Genuair.

Du kan använda Eklira Genuair när som helst före eller efter mat eller dryck.

Om du har tagit för stor mängd av Eklira Genuair

Om du råkar ta en större dos av Eklira Genuair än vad som ordinerats ska du kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Om du har glömt att använda Eklira Genuair

Om du glömmer en dos av Eklira Genuair ska du inhalera dosen så snart du kommer ihåg. Om det nästan är tid för din nästa dos ska du dock hoppa över den glömda dosen.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Eklira Genuair

Detta läkemedel är avsett för långvarig användning. Om du vill avsluta behandlingen ska du först tala med din läkare, eftersom dina symtom kan försämras.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Allergiska reaktioner är sällsynta men kan inträffa (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare). Sluta använda läkemedlet och kontakta genast din läkare om du får svullnader i ansiktet, halsen, läpparna eller tungan (med eller utan svårigheter att andas eller svälja), yrsel eller svimning, snabbare puls eller om du får kraftigt kliande utslag på huden (nässelutslag) eftersom detta kan vara symtom på en allergisk reaktion.

Följande biverkningar kan förekomma vid användning av Eklira Genuair:

Vanliga: förekommer hos 1 av 10 personer

-Huvudvärk

-Bihåleinflammation (sinuit)

-Vanlig förkylning (nasofaryngit)

-Hosta

-Diarré

-Illamående

Mindre vanliga: förekommer hos 1 av 100 personer

-Yrsel

-Muntorrhet

-Muninflammation (stomatit)

-Heshet (dysfoni)

-Snabbare hjärtslag (takykardi)

-Hjärtklappning

-Svårt att tömma blåsan (urinretention)

-Dimsyn

-Hudutslag

-Hudklåda

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.Hur Eklira Genuair ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på inhalatoretiketten och kartongen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvara inhalatorn inuti påsen tills användningsperioden börjar.

Använd inom 90 dagar efter att påsen öppnats.

Använd inte detta läkemedel om du märker att förpackningen är skadad eller visar tecken på manipulering.

Efter att du har tagit den sista dosen ska inhalatorn kasseras. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

-Den aktiva substansen är aklidiniumbromid. Varje levererad dos innehåller 375 mikrogram aklidiniumbromid motsvarande 322 mikrogram aklidinium.

-Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat (se avsnitt 2 ” Eklira Genuair innehåller laktos”).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Eklira Genuair är ett vitt eller nästan vitt pulver.

Genuair-inhalatorenheten är vit med en inbyggd dosindikator och en grön doseringsknapp. Munstycket är täckt med ett avtagbart, grönt lock. Den levereras i en plastpåse.

Förpackningsstorlekar som levereras:

Kartong innehållande 1 inhalator med 30 doser.

Kartong innehållande 1 inhalator med 60 doser.

Kartong innehållande 3 inhalatorer med vardera 60 doser.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Sverige

Tillverkare

Industrias Farmacéuticas Almirall, S.A. Ctra. Nacional II, Km. 593

08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona Spanien

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

AstraZeneca S.A./N.V.

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +32 2 370 48 11

Tel: +370 5 2660550

България

Luxembourg/Luxemburg

АстраЗенека България ЕООД

AstraZeneca S.A./N.V.

Тел.: +359 (2) 44 55 000

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

Magyarország

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

AstraZeneca Kft.

Tel: +420 222 807 111

Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

Malta

AstraZeneca A/S

Associated Drug Co. Ltd

Tlf: +45 43 66 64 62

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

Nederland

AstraZeneca GmbH

AstraZeneca BV

Tel: +49 41 03 7080

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

Norge

AstraZeneca

AstraZeneca AS

Tel: +372 6549 600

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

Österreich

AstraZeneca A.E.

AstraZeneca Österreich GmbH

Τηλ: +30 2 106871500

Tel: +43 1 711 31 0

España

Polska

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 91 301 91 00

Tel.: +48 22 245 73 00

France

Portugal

AstraZeneca

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél: +33 1 41 29 40 00

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

România

AstraZeneca d.o.o.

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +385 1 4628 000

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

Slovenija

A. Menarini Pharmaceuticals Ireland Ltd

AstraZeneca UK Limited

Tel: +353 1 284 6744

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

AstraZeneca AB, o.z.

Sími: +354 535 70 00

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

Suomi/Finland

AstraZeneca S.p.A.

AstraZeneca Oy

Tel: +39 02 9801 1

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Sverige

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

AstraZeneca AB

Τηλ: +357 22490305

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

United Kingdom

SIA AstraZeneca Latvija

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +371 67377100

Tel: +44 1582 836 836

Denna bipacksedel ändrades senast {månad ÅÅÅÅ}.

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

7.Genuair-inhalatorn: bruksanvisning

Detta avsnitt innehåller information om hur du använder din Genuair-inhalator. Om du har några frågor om hur du ska använda inhalatorn ska du fråga din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om råd.

Läs hela bruksanvisningen innan du använder Genuair-inhalatorn.

Bekanta dig med Eklira Genuair: Ta ut Genuair-inhalatorn ur påsen och bekanta dig med dess delar.

 

 

Grön knapp

Dosindikator

 

 

 

 

 

 

Skyddslock

Färgat kontrollfönster

Munstycke

Hur du använder Eklira Genuair

Sammanfattning

Vid användning av Genuair-inhalatorn måste du utföra 2 steg efter att du har tagit bort skyddslocket: Steg 1 – Tryck ned och SLÄPP den gröna knappen och andas ut helt, bort från inhalatorn.

Steg 2 – Slut läpparna tätt runt munstycket och andas in KRAFTIGT och DJUPT genom inhalatorn.

Kom ihåg att sätta tillbaka skyddslocket efter användning.

Komma igång

Innan du använder Genuair första gången måste du riva upp den förseglade påsen längs skåran och ta ut inhalatorn.

Ta bort skyddslocket precis innan du ska ta en dos av medicinen genom att trycka lätt på pilarna som är markerade på varje sida och dra locket utåt (se bild 1).

BILD 1

Se efter så att munstycket inte blockeras av något.

Håll Genuair-inhalatorn horisontellt med munstycket mot dig och den gröna knappen riktad rakt uppåt (se bild 2).

Håll så att den gröna knappen är riktad uppåt. LUTA INTE.

BILD 2

STEG 1: TRYCK ned den gröna knappen så långt det går och SLÄPP den sedan (se bild 3 och 4).

FORTSÄTT INTE ATT HÅLLA DEN GRÖNA KNAPPEN NEDTRYCKT.

TRYCK den gröna

SLÄPP den gröna

knappen ända ned

knappen

BILD 3

BILD 4

Stanna upp och kontrollera: försäkra dig om att dosen är klar för inhalation

Försäkra dig om att det färgade kontrollfönstret har ändrats till grönt (se bild 5).

Det gröna kontrollfönstret bekräftar att din medicin är klar för inhalation.

Klar att använda

GRÖNT

BILD 5

OM DET FÄRGADE KONTROLLFÖNSTRET FÖRBLIR RÖTT SKA DU TRYCKA OCH SLÄPPA EN GÅNG TILL (SE STEG 1).

Andas ut helt och hållet innan du för inhalatorn till munnen. Andas inte ut genom inhalatorn.

STEG 2: Slut läpparna tätt runt munstycket på Genuair-inhalatorn och andas in KRAFTIGT och DJUPT genom munstycket (se bild 6).

Detta kraftiga och djupa andetag suger ut medicinen ur inhalatorn och in i lungorna.

OBS! HÅLL INTE DEN GRÖNA KNAPPEN

NEDTRYCKT MEDAN DU INHALERAR.

KORREKT

INKORREKT

BILD 6

KLICKET” som du hör när du inhalerar är en signal på att du använder Genuair-inhalatorn på rätt sätt.

Fortsätt att andas in även efter att du har hört inhalatorn ”KLICKA” för att vara säker på att du får i dig hela dosen.

Ta bort Genuair-inhalatorn från munnen och håll andan så länge det inte känns obekvämt och andas sedan sakta ut genom näsan.

OBS! En del patienter kan känna en svag söt eller något bitter smak, eller grynig känsla, beroende på den enskilda patienten, när de inhalerar medicinen. Ta inte en extra dos om du inte känner någon smak eller känsla efter inhaleringen.

Stanna upp och kontrollera: försäkra dig om att du inhalerat korrekt

Kontrollera att kontrollfönstret har blivit rött (se bild 7). Det bekräftar att du har inhalerat hela dosen på rätt sätt.

Korrekt inhalation

RÖTT

BILD 7

OM DET FÄRGADE KONTROLLFÖNSTRET FORTFARANDE ÄR GRÖNT SKA DU ANDAS IN KRAFTIGT OCH DJUPT GENOM MUNSTYCKET EN GÅNG TILL (SE STEG 2).

Om fönstret fortfarande inte ändras till rött har du kanske glömt att släppa den gröna knappen innan du inhalerade eller inte andats in på rätt sätt. Försök igen om detta händer.

Försäkra dig om att du har SLÄPPT den gröna knappen och ta ett KRAFTIGT och djupt andetag genom munstycket.

OBS! Om du inte lyckas inhalera på rätt sätt efter flera försök ska du rådfråga din läkare.

När fönstret väl har blivit rött ska du sätta tillbaka skyddslocket genom att trycka tillbaka det över munstycket (se bild 8).

När behöver du skaffa en ny Genuair-inhalator?

Genuair-inhalatorn har en dosindikator som visar på ett ungefär hur många doser som finns kvar i inhalatorn. Dosindikatorn flyttar sig sakta nedåt och visas i intervaller om 10 (60, 50, 40, 30, 20, 10, 0) (se bild A). Varje Genuair-inhalator ger minst 30 eller 60 doser beroende på förpackningsstorleken.

När en streckad röd markering syns i dosindikatorn (se bild A) betyder det att du snart har tagit den

BILD 8

sista dosen och att du behöver en ny Genuair-inhalator.

Dosindikatorn går nedåt i intervaller om 10: 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0.

Streckad rödmarkering

Dosindikator

BILD A

OBS! Om din Genuair-inhalator verkar vara skadad eller om du tappar bort skyddslocket ska du byta ut inhalatorn. Du BEHÖVER INTE rengöra din Genuair-inhalator. Om du ändå vill rengöra den ska du torka av utsidan av munstycket med en torr pappersnäsduk eller hushållspapper. Använd ALDRIG vatten för att rengöra Genuair-inhalatorn eftersom det kan skada medicinen.

Hur vet du om din Genuair-inhalator är tom?

När 0 (noll) visas mitt i dosindikatorn ska du fortsätta att ta eventuella återstående doser i Genuair-inhalatorn.

När den sista dosen förberetts för inhalation återgår den gröna knappen inte till sitt fulla övre läge, utan låses i ett mittenläge (se bild B). Trots att den gröna knappen har låsts kan du ändå ta den sista dosen. Därefter kan Genuair-inhalatorn inte användas längre utan du ska börja med en ny Genuair-inhalator.

Låst

BILD B

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel