Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Elaprase (idursulfase) – Märkning - A16AB09

Updated on site: 06-Oct-2017

Namn på medicineringElaprase
ATC-kodA16AB09
Ämneidursulfase
TillverkareShire Human Genetic Therapies AB Vasagatan 7, 111 20 Stockholm, Sweden

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTRE KARTONG

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Elaprase 2 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning idursulfas

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje injektionsflaska innehåller 6 mg idursulfas. Varje ml innehåller 2 mg idursulfas.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Polysorbat 20

Natriumklorid

Dinatriumfosfatheptahydrat

Natriumdivätefosfatmonohydrat

Vatten för injektionsvätskor

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

3ml

4x 3 ml

10x 3 ml

6 mg/3 ml

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Endast för engångsbruk

Läs bipacksedeln före användning.

Intravenös användning

6.SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp

Får ej frysas

10.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Shire Human Genetic Therapies AB,

Vasagatan 7

111 20 Stockholm

Sverige

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/365/001

EU/1/06/365/002

EU/1/06/365/003

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Braille krävs ej

17.UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

INJEKTIONSFLASKA

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Elaprase 2 mg/ml sterilt koncentrat idursulfas

i.v.

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

3.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

6 mg/3 ml

6.ÖVRIGT

Förvaras i kylskåp

Får ej frysas

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel