Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eliquis (apixaban) – Märkning - B01AF02

Updated on site: 06-Oct-2017

Namn på medicineringEliquis
ATC-kodB01AF02
Ämneapixaban
TillverkareBristol-Myers Squibb / Pfizer EEIG

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN KARTONG 2,5 mg

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Eliquis 2,5 mg filmdragerade tabletter apixaban

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje filmdragerad tablett innehåller 2,5 mg apixaban.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller laktos. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

10 filmdragerade tabletter

20 filmdragerade tabletter

60 filmdragerade tabletter

60 x 1 filmdragerade tabletter

100 x 1 filmdragerad tabletter

168 filmdragerade tabletter

200 filmdragerade tabletter

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

För oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, Bristol-Myers Squibb House,

Uxbridge Business Park, Sanderson Road, Uxbridge, Middlesex

UB8 1DH

Storbritannien

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/691/001

EU/1/11/691/002

EU/1/11/691/003

EU/1/11/691/004

EU/1/11/691/005

EU/1/11/691/013

EU/1/11/691/015

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Eliquis 2,5 mg

17.UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

<NN:>

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS BLISTER 2,5 mg

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Eliquis 2,5 mg tabletter apixaban

2.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING

Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG

3.UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

5.ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS BLISTER 2,5 mg (Symbol)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Eliquis 2,5 mg tabletter apixaban

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING

Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG

3. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

5. ÖVRIGT

Sol som symbol

Måne som symbol

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN KARTONG 5 mg

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Eliquis 5 mg filmdragerade tabletter apixaban

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje filmdragerad tablett innehåller 5 mg apixaban.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller laktos. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

14 filmdragerade tabletter

20 filmdragerade tabletter

28 filmdragerade tabletter

56 filmdragerade tabletter

60 filmdragerade tabletter

100 x 1 filmdragerade tabletter

168 filmdragerade tabletter

200 filmdragerade tabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

För oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, Bristol-Myers Squibb House,

Uxbridge Business Park, Sanderson Road, Uxbridge, Middlesex

UB8 1DH

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/691/006

EU/1/11/691/007

EU/1/11/691/008

EU/1/11/691/009

EU/1/11/691/010

EU/1/11/691/011

EU/1/11/691/012

EU/1/11/691/014

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Eliquis 5 mg

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

<NN:>

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS BLISTER 5 mg

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Eliquis 5 mg tabletter apixaban

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING

Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG

3. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

5. ÖVRIGT

PATIENTKORT

Eliquis (apixaban)

Patientkort

Bär med dig detta kort vid alla tillfällen

Visa detta kort på apoteket, hos tandläkaren och för all annan sjukvårdpersonal som behandlar dig.

Jag behandlas med Eliquis (apixaban) ett antikoagulantium för att förhinda blodproppar

Vänligen fyll i detta avsnitt eller be din läkare fylla i

Namn:

Födelsedatum:

Indikation:

Dos: mg två gånger dagligen

Läkarens namn:

Läkarens telefonnummer:

Information till patienten

Ta Eliquis regelbundet enligt instruktionerna. Om du missar en dos, ta den så snart du kommer ihåg och fortsätt följa ditt doseringsschema.

Sluta inte ta Eliquis utan att rådfråga din läkare, eftersom du riskerar att få en stroke eller andra komplikationer.

Eliquis hjälper till att förtunna blodet. Emellertid kan detta öka risken för blödning.

Tecken och symtom på blödning kan vara blåmärken eller blödning under huden, svartfärgad avföring, blod i urinen, näsblod, yrsel, trötthet, blekhet eller svaghet, plötslig svår huvudvärk, att man hostar blod eller kräks blod.

Om blödningen inte slutar av sig själv, sök medicinsk vård omedelbart

Om du behöver opereras ska du tala om för läkaren att du använder Eliquis.

Information till vårdpersonal

Eliquis (apixaban) är ett oralt antikoagulantium som verkar genom att direkt selektivt hämma faktor Xa.

Eliquis kan öka risken för blödning. Om en större blödning inträffar ska apixabanbehandlingen omedelbart avbrytas.

Behandling med Eliquis kräver inte rutinmässig koncentrationsmätning. Ett kalibrerat kvantitativt anti-faktor Xa test kan vara till hjälp under exceptionella omständigheter, t.e.x vid överdosering och akut kirurgi (protrombintid (PT), internationellt normalierat ratio (INR) och aktiverad partiell tromboplastintid (aPTT) koaguleringstest rekommenderas inte) – se Produktresumé.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel