Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Elmiron (pentosan polysulfate sodium) – Bipacksedel - G04BX15

Updated on site: 06-Oct-2017

Namn på medicineringElmiron
ATC-kodG04BX15
Ämnepentosan polysulfate sodium
Tillverkarebene-Arzneimittel GmbH

Bipacksedel: Information till patienten

elmiron 100 mg kapsel, hård pentosanpolysulfatnatrium

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1.Vad elmiron är och vad det används för

2.Vad du behöver veta innan du tar elmiron

3.Hur du tar elmiron

4.Eventuella biverkningar

5.Hur elmiron ska förvaras

6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.Vad elmiron är och vad det används för

elmiron är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen pentosanpolysulfatnatrium. När du har tagit läkemedlet utsöndras det i urinen och sätter sig på urinblåsans insida för att bilda ett skyddande skikt.

elmiron används hos vuxna för att behandla interstitiell cystit som kännetecknas av många små blödningar eller tydliga skador i urinblåsans vägg samt måttlig till svår smärta och ett behov av att kissa ofta.

2. Vad du behöver veta innan du tar elmiron

Ta inte elmiron om du

är allergisk mot pentosanpolysulfatnatrium eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6),

blöder (annat än vid menstruation)

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar elmiron om du

måste opereras,

har en störning som påverkar blodets koagulering eller en ökad blödningsrisk, t.ex. om du tar ett läkemedel som hämmar koagulering av blodet,

någonsin haft ett minskat antal blodplättar på grund av ett läkemedel som kallas heparin,

har nedsatt lever- eller njurfunktion.

Barn och ungdomar

elmiron rekommenderas inte för barn under 18 år eftersom säkerheten och effektiviteten inte har fastställts för den här gruppen.

Andra läkemedel och elmiron

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Det är särskilt viktigt att du informerar läkare eller apotekspersonal om du använder läkemedel som förhindrar blodets förmåga till koagulering, till exempel smärtstillande läkemedel som minskar blodets förmåga till koagulering.

Graviditet och amning

elmiron bör inte användas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

elmiron har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

3.Hur du tar elmiron

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är:

1 kapsel, 3 gånger dagligen

Läkaren kommer att bedöma hur du svarar på elmiron var sjätte månad.

Hur du tar kapslarna

Svälj kapslarna hela med ett glas vatten, minst 1 timme före eller 2 timmar efter en måltid.

Om du har tagit för stor mängd av elmiron

Informera läkaren om du har tagit för många kapslar. Sluta ta elmiron om du får biverkningar, tills de upphör.

Om du har glömt att ta elmiron

Ta inte dubbel dos för att kompensera för den glömda dosen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningar med följande frekvenser har observerats:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

infektioner, influensa

huvudvärk, ryggsmärta

yrsel

illamående, dålig matsmältning, diarré, ont i magen, utspänd buk

blödning från ändtarmen

vätskeansamling i armar eller ben

håravfall

svaghet, bäckensmärtor (nedre delen av buken)

behov av att kissa oftare än vanligt

onormal leverfunktion

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

brist på blodplättar, röda eller vita blodkroppar

blödning, inklusive små blödningar under huden

störning som påverkar blodets koagulering

allergiska reaktioner, ökad ljuskänslighet

brist på aptit, viktökning eller viktminskning

svåra humörsvängningar eller depression

ökad svettning, sömnlöshet

rastlöshet

onormala sinnesförnimmelser såsom stickningar, sveda eller domningar

tårbildning, nedsatt syn (amblyopi)

tinnitus (ringningar i öronen)

andningssvårigheter

dålig matsmältning, kräkningar, gaser, svårigheter att tömma tarmen

sår i munnen

hudutslag, förstorade leverfläckar

led- eller muskelsmärta

Ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data

störning av blodets förmåga till koagulering allergiska reaktioner

onormal leverfunktion

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet som anges i bilaga V Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.Hur elmiron ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

burk

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter ”Utg.dat.” eller ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Tillslut flaskan väl. Fuktkänsligt.

Används inom 30 dagar efter första öppnandet. Gör dig av med eventuella överblivna kapslar när den perioden är till ända.

blister

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterförpackningen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30 ˚C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen om hur du kastar läkemedel som du inte längre har användning för. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är pentosanpolysulfatnatrium.

En hård kapsel innehåller 100 mg pentosanpolysulfatnatrium.

De andra ingredienserna är mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, gelatin, titandioxid (E171).

elmirons utseende och förpackningsstorlekar

De hårda kapslarna är vita och ogenomskinliga, ligger i en plastburk med barnskyddande förslutning eller i blisterförpackningar av plast/aluminium och är förpackade i en kartong.

Varje kartong innehåller 90 kapslar.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

bene-Arzneimittel GmbH Herterichstrasse 1 - 3 D-81479 München

tfn: +49 (0)89 749870 Fax: +49 (0)89 74987142

e-post: contact@bene-arzneimittel.de

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel