Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Elocta (efmoroctocog alfa) – Produktresumé - B02BD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Namn på medicineringElocta
ATC-kodB02BD02
Ämneefmoroctocog alfa
TillverkareSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.LÄKEMEDLETS NAMN

ELOCTA 250 IU pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

ELOCTA 500 IU pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

ELOCTA 750 IU pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

ELOCTA 1000 IU pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

ELOCTA 1500 IU pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

ELOCTA 2000 IU pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

ELOCTA 3000 IU pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

2.KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

ELOCTA 250 IU pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

En injektionsflaska innehåller nominellt 250 IU efmoroctocog alfa (efmoroctocogum alfa). Efter beredning innehåller en ml injektionsvätska, lösning cirka 83 IU efmoroctogog alfa.

ELOCTA 500 IU pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

En injektionsflaska innehåller nominellt 500 IU efmoroctocog alfa (efmoroctocogum alfa). Efter beredning innehåller en ml injektionsvätska, lösning cirka 167 IU efmoroctogog alfa.

ELOCTA 750 IU pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

En injektionsflaska innehåller nominellt 750 IU efmoroctocog alfa (efmoroctocogum alfa). Efter beredning innehåller en ml injektionsvätska, lösning cirka 250 IU efmoroctogog alfa.

ELOCTA 1000 IU pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

En injektionsflaska innehåller nominellt 1 000 IU efmoroctocog alfa (efmoroctocogum alfa). Efter beredning innehåller en ml injektionsvätska, lösning cirka 333 IU efmoroctogog alfa.

ELOCTA 1500 IU pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

En injektionsflaska innehåller nominellt 1 500 IU efmoroctocog alfa (efmoroctocogum alfa). Efter beredning innehåller en ml injektionsvätska, lösning cirka 500 IU efmoroctogog alfa.

ELOCTA 2000 IU pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

En injektionsflaska innehåller nominellt 2 000 IU efmoroctocog alfa (efmoroctocogum alfa). Efter beredning innehåller en ml injektionsvätska, lösning cirka 667 IU efmoroctogog alfa.

ELOCTA 3000 IU pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

En injektionsflaska innehåller nominellt 3 000 IU efmoroctocog alfa (efmoroctocogum alfa). Efter beredning innehåller en ml injektionsvätska, lösning cirka 1 000 IU efmoroctogog alfa.

Styrkan (internationella enheter) fastställs genom att jämföra den europeiska farmakopéns kromogena analys med en intern standard som är kopplad till WHO-standarden för faktor VIII. Den specifika aktiviteten för ELOCTA är 4 000-10 200 IU/mg protein.

Efmoroctocog alfa (rekombinant human koagulationsfaktor VIII Fc-fusionsprotein [rFVIIIFc]) har 1 890 aminosyror. Det framställs med rekombinant DNA-teknik i en human embryonal njurcellslinje

(HEK) utan tillsats av något exogent protein från människa eller djur i cellodlingsprocessen, reningen eller den slutliga formuleringen.

Hjälpämne med känd effekt

0,6 mmol (eller 14 mg) natrium per injektionsflaska.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.LÄKEMEDELSFORM

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning.

Pulver: frystorkat, vitt till benvitt pulver eller kaka.

Vätska: vatten för injektionsvätskor, en klar, färglös vätska.

4.KLINISKA UPPGIFTER

4.1Terapeutiska indikationer

Behandling och profylax av blödning hos patienter med hemofili A (medfödd brist på faktor VIII).

ELOCTA kan användas till alla åldersgrupper.

4.2Dosering och administreringssätt

Behandling ska sättas in under överinseende av en läkare med erfarenhet av behandlingen av hemofili.

Tidigare obehandlade patienter

Säkerhet och effekt för ELOCTA för tidigare obehandlade patienter har ännu inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.

Dosering

Dosen och substitutionsbehandlingens längd beror på svårighetsgraden av faktor VIII-bristen, på blödningens lokalisering och omfattning samt på patientens kliniska tillstånd.

Antalet enheter rekombinant faktor VIII Fc som administreras anges i internationella enheter (IU), som är relaterade till gällande WHO-standard för faktor FVIII-produkter. FVIII-aktiviteten i plasma anges antingen i procent (i förhållande till normal human plasma) eller i internationella enheter (i förhållande till en internationell standard för faktor VIII i plasma).

En IU rekombinant faktor VIII Fc-aktivitet motsvarar den mängd faktor VIII som finns i en ml normal human plasma.

Behandling vid behov

Beräkningen av lämplig dos av rekombinant faktor VIII Fc baseras på det empiriska konstaterandet att 1 internationell enhet (IU) faktor VIII per kg kroppsvikt ökar faktor VIII-aktiviteten i plasma med cirka 2 IU/dl. Lämplig dos bestäms enligt följande formel:

Enheter som krävs = kroppsvikt (kg) x önskad ökning av faktor VIII (%) (IU/dl) x 0,5 (IU/kg per IU/dl)

Dosen som administreras och doseringsintervallet bör alltid anpassas till den kliniska effekten i varje enskilt fall (se avsnitt 5.2). Tiden till maximal aktivitet förväntas inte vara fördröjd.

Vid följande blödningar och ingrepp bör faktor VIII-aktiviteten inte sjunka under den angivna aktivitetsnivån i plasma (i % av den normala eller IU/dl) inom tidsperioden ifråga. Tabell 1 kan användas som vägledning för dosering vid blödningsepisoder och kirurgi:

Tabell 1: Vägledning för dosering av ELOCTA vid behandling av blödningsepisoder och kirurgi

Blödningens

Erforderlig

Doseringsintervall

svårihetsgrad/typ av

faktor VIII-nivå (%)

(timmar)/behandlingsperiodens längd

kirurgiskt ingrepp

(IU/dl)

(dagar)

Blödning

 

 

Tidig hemartros,

20-40

Upprepa injektionen var 12:e till var

muskelblödning eller oral

 

24:e timme i minst 1 dag tills

blödning

 

blödningsepisoden, som indikerad av smärta,

 

 

har upphört eller läkning har uppnåtts.1

Mer omfattande hemartros,

30-60

Upprepa injektionen var 12:e till var

muskelblödning eller

 

24:e timme i 3-4 dagar eller mer tills smärta

hematom

 

och akut funktionsinskränkning har upphört.1

Livshotande blödningar

60-100

Upprepa injektionen var 8:e till var

 

 

24:e timme tills det kritiska tillståndet har

 

 

upphört.

 

 

 

Kirurgiska ingrepp

 

 

Mindre inklusive utdragning

30-60

Upprepa injektionen var 24:e timme, i minst

av tänder

 

1 dag tills läkning har uppnåtts.

 

 

 

Större kirurgiska ingrepp

80-100

Upprepa injektionen var 8:e till var

 

(pre- och postoperativt)

24:e timme efter behov timme tills adekvat

 

 

sårläkning har uppnåtts, fortsätt sedan

 

 

behandlingen i ytterligare minst 7 dagar för att

bibehålla faktor VIII-aktiviteten mellan 30 % och 60 % (IU/dl).

1 Hos vissa patienter och under vissa omständigheter kan doseringsintervallet förlängas upp till 36 timmar. Se avsnitt 5.2 för farmakokinetiska data.

Profylax

För långtidsprofylax är den rekommenderade dosen 50 IU/kg var 3:e till var 5:e dag. Dosen kan justeras i intervallet 25-65 IU/kg baserat på patientens svar (se avsnitt 5.1 och 5.2). I vissa fall, särskilt hos yngre patienter, kan kortare doseringsintervall eller högre doser bli nödvändiga.

Övervakning av behandlingen

Under behandlingens gång rekommenderas mätning av faktor VIII-nivåer (med enstegs koagulationstest eller kromogen analys) för att anpassa dos och doseringsintervall. Enskilda patienter kan variera i svaret på faktor VIII och uppvisa olika halveringstider och utbyte. Dos baserad på kroppsvikt kan behöva justeras för underviktiga eller överviktiga patienter. Noggrann kontroll av substitutionsbehandlingen genom koagulationsanalys (av faktor VIII-aktivitet i plasma) är nödvändig, framför allt vid större kirurgiska ingrepp.

Vid användning av in vitro tromboplastintid (aPTT) baserad på enstegs koagulationstest för bestämning av faktor VIII-aktivitet i patienters blodprover, kan resultaten för faktor VIII-aktiviteten i plasma påverkas signifikant både av typen av aPTT-reagens och den referensstandard som används i testet. Detta är av särskild vikt vid byte av laboratorium och/eller reagens som används i testet.

Äldre population

Erfarenheten hos patienter ≥65 år är begränsad.

Pediatrisk population

För barn under 12 års ålder kan kortare doseringsintervall eller högre doser bli nödvändiga (se avsnitt 5.1). För ungdomar från 12 års ålder är doseringsrekommendationerna desamma som för vuxna.

Administreringssätt

Intravenös användning.

ELOCTA ska injiceras intravenöst under flera minuter. Administreringshastigheten ska bestämmas på basis av patientens välmående och ska inte överstiga 10 ml/min.

Anvisningar om beredning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.6.

4.3Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen (rekombinant human koagulationsfaktor VIII) och/eller Fc-domän) eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4Varningar och försiktighet

Överkänslighet

Allergiska överkänslighetsreaktioner kan förekomma med ELOCTA. Patienterna ska rådas att omedelbart avbryta användningen av läkemedlet och kontakta läkare vid symtom på överkänslighetsreaktioner. Patienterna ska informeras om tecken och symtom på överkänslighetsreaktioner, t.ex. nässelfeber, generaliserad urtikaria, tryckkänsla över bröstet, pipande andning, hypotoni och anafylaxi.

I händelse av anafylaktisk chock ska medicinsk standardbehandling för chock sättas in.

Inhibitorer

Utveckling av neutraliserande antikroppar (inhibitorer) mot faktor VIII är en känd komplikation vid behandling av individer med hemofili A. Dessa inhibitorer är vanligtvis IgG-immunglobuliner riktade mot

prokoagulationsaktiviteten hos faktor VIII, som mäts i Bethesda-enheter (BU) per ml plasma vid användning av den nijmegenmodifierade bethesdametoden. Risken för att utveckla inhibitorer korrelerar med exponeringen för faktor VIII, med högst risk inom de första 20 exponeringsdagarna. I sällsynta fall kan inhibitorer utvecklas efter de första 100 exponeringsdagarna.

Fall av återkommande inhibitor (låg titer) har observerats efter byte från en faktor VIII-produkt till en annan hos tidigare behandlade patienter med fler än 100 exponeringsdagar som tidigare har utvecklat inhibitor. Därför rekommenderas att alla patienter övervakas noggrant för förekomst av inhibitor efter produktbyte.

Generellt ska alla patienter som behandlas med koagulationsfaktor VIII-produkter övervakas noggrant med avseende på utveckling av inhibitorer genom lämpliga kliniska observationer och laboratorietester. Om den förväntade faktor VIII-aktiviteten i plasma inte uppnås, eller om blödning inte kontrolleras med lämplig dos, ska test för förekomst av faktor VIII-inhibitorer utföras. Hos patienter med höga inhibitornivåer är behandlingen med faktor VIII eventuellt inte effektiv, och andra behandlingsalternativ bör övervägas. Behandling av sådana patienter bör ledas av läkare med erfarenhet av behandling av hemofili och

faktor VIII-inhibitorer.

Kardiovaskulära händelser

Hos patienter med befintliga kardiovaskulära riskfaktorer kan substitutionsbehandling med FVIII öka den kardiovaskulära risken.

Kateterrelaterade komplikationer

Om en anordning för central venkateter (CVK) krävs, ska risken för CVK-relaterade komplikationer i form av lokala infektioner, bakteriemi och trombos på stället för katetern beaktas.

Registrering av satsnummer

För att upprätthålla en koppling mellan patienten och läkemedlets tillverkningssats rekommenderas starkt att läkemedlets namn och satsnummer registreras varje gång ELOCTA ges till en patient.

Pediatrisk population

De varningar och försiktighetståtgärder som anges gäller både vuxna och barn.

Beaktanden relaterade till hjälpämnet

Detta läkemedel innehåller 0,6 mmol (eller 14 mg) natrium per injektionsflaska. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.

4.5Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktioner mellan human koagulationsfaktor VIII (rDNA) och andra läkemedel har rapporterats. Inga interaktionsstudier har utförts med ELOCTA.

4.6Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet och amning

Reproduktionsstudier på djur har inte utförts med ELOCTA. En studie av placentapassage på mus har utförts (se avsnitt 5.3). Då förekomsten av hemofili A är sällsynt hos kvinnor, finns det ingen erfarenhet från användning av faktor VIII under graviditet och amning. Faktor VIII bör administreras till gravida och ammande kvinnor endast om det är klart indicerat.

Fertilitet

Data avseende fertilitet saknas. Inga fertilitetsstudier har utförts på djur med ELOCTA.

4.7Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

ELOCTA har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Överkänslighet eller allergiska reaktioner (som kan inkludera ansiktssvullnad, hudutslag, nässelfeber, tryckkänsla över bröstet och andningssvårigheter, sveda och stickningar vid infusionsstället, frossa, värmevallningar, generaliserad urtikaria, huvudvärk, hypotoni, letargi, illamående, rastlöshet och takykardi) har i sällsynta fall observerats och kan i vissa fall utvecklas till allvarlig anafylaxi (inklusive chock).

Patienter med hemofili A kan utveckla neutraliserande antikroppar (inhibitorer) mot faktor VIII. Vid utveckling av sådana inhibitorer manifesteras tillståndet som otillräckligt kliniskt svar. I sådana fall bör en mottagning specialiserad på hemofili kontaktas.

Biverkningar i tabellform

Frekvenserna i tabell 2 nedan observerades hos totalt 233 patienter med svår hemofili A i kliniska

fas III-studier och en förlängningsstudie, Det totala antalet exponeringsdagar var 34 746 med i median 129 (intervall 1-326) exponeringsdagar per försöksperson.

Tabell 2 nedan redovisas i enlighet med MedDRA:s klassificering av organsystem (SOC och föredragen term).

Frekvenserna har utvärderats enligt följande kriterier: mycket vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100, <1/10); mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100); sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000); mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Biverkningarna presenteras inom varje frekvens efter fallande allvarlighetsgrad.

Tabell 2: Biverkningar rapporterade för ELOCTA i kliniska studier

MedDRA:s klassificering av organsystem

Biverkning

Frekvenskategori

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk

Mindre vanliga

 

Yrsel

Mindre vanliga

 

Dysgeusi

Mindre vanliga

Hjärtat

Bradykardi

Mindre vanliga

Blodkärl

Hypertoni

Mindre vanliga

 

Värmevallning

Mindre vanliga

 

Angiopati1

Mindre vanliga

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Hosta

Mindre vanliga

Magtarmkanalen

Smärta i nedre delen av

Mindre vanliga

 

buken

 

Hud och subkutan vävnad

Hudutslag

Mindre vanliga

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Artralgi

Mindre vanliga

 

Myalgi

Mindre vanliga

 

Ryggvärk

Mindre vanliga

 

Ledsvullnad

Mindre vanliga

Allmänna symtom och/eller symtom vid

Allmän sjukdomskänsla

Mindre vanliga

administreringsstället

Bröstsmärta

Mindre vanliga

 

Köldkänsla

Mindre vanliga

 

Värmekänsla

Mindre vanliga

Undersökningar

Anti-faktor VIII-

Mindre vanliga

 

antikroppspositiv2

 

Skador och förgiftningar och

Behandlingsrelaterad

Mindre vanliga

behandlingskomplikationer

hypotoni

 

1Prövarens term: kärlsmärta efter injektion av ELOCTA

2En vuxen försöksperson hade ett positivt testresultat för anti-faktor VIII-antikroppar samtidigt med en enstaka mätning av neutraliserande antikroppstiter på 0,73 Bethesda-enheter/ml vecka 14. Den neutraliserande antikroppen bekräftades inte när testet upprepades 18 dagar senare och var negativ vid efterföljande besök. En ökning av clearance (CL) förelåg vecka 14 vilken normaliserades vid fortsatt behandling med rFVIIIFc.

Erfarenhet efter marknadsintroduktion

Utveckling av FVIII-inhibitor har observerats vid användning efter marknadsintroduktion.

Pediatrisk population

Inga åldersspecifika skillnader i biverkningar observerades mellan pediatriska och vuxna försökspersoner.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9Överdosering

Inga symtom på överdosering har rapporterats.

5.FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: hemostatika, koagulationsfaktor VIII, ATC-kod: B02BD02

Verkningsmekanism

Komplexet faktor VIII/von Willebrands faktor består av 2 molekyler (faktor VIII och von Willebrands faktor) med olika fysiologiska funktioner. Vid aktivering av koagulationskaskaden omvandlas faktor VIII till aktiverad faktor VIII och frisätts från von Willebrands faktor. Aktiverad faktor VIII fungerar som cofaktor för aktiverad faktor IX, vilket accelererar omvandlingen av faktor X till aktiverad faktor X på fosfolipidytor. Aktiverad faktor X omvandlar protrombin till trombin. Trombin omvandlar sedan fibrinogen till fibrin och ett koagel kan bildas.

Hemofili A är en X-bunden ärftlig störning av blodkoagulationen till följd av minskade nivåer av funktionell faktor VIII och leder till blödningar i leder, muskler eller inre organ, antingen spontant eller som en följd av olycksfall eller kirurgiska ingrepp. Med substitutionsbehandling höjs plasmanivåerna av faktor VIII, vilket möjliggör en temporär korrigering av faktorbristen och korrigering av blödningstendenserna.

ELOCTA (efmoroctocog alfa) är ett helt rekombinant fusionsprotein med förlängd halveringstid. ELOCTA består av rekombinant B-domän deleterad human koagulationsfaktor VIII kovalent bunden till Fc-domänen i humant immunglobulin G1. Fc-regionen i humant immunglobulin G1 binder till den neonatala Fc-receptorn. Denna receptor uttrycks under hela livet och ingår i en naturlig transportväg som skyddar immunglobuliner från lysosomal nedbrytning genom att återföra dessa proteiner till cirkulationen, vilket leder till deras långa halveringstid i plasma. Efmoroctocog alfa binder till neonatal Fc-receptor och utnyttjar därmed denna naturliga transportväg för att fördröja lysosomal nedbrytning och ge längre halveringstid i plasma än endogen faktor VIII.

Klinisk effekt och säkerhet

Säkerheten, effekten och farmakokinetiken för ELOCTA utvärderades i 2 multinationella, öppna, pivotala studier: en fas 3-studie kallad studie I, och en pediatrisk fas 3-studie kallad studie II (se Pediatrisk population).

Studie I jämförde effekten av 2 profylaktiska behandlingsregimer (individanpassad och veckovis) med behandling vid behov. Studien rekryterade totalt 165 tidigare behandlade manliga patienter (12-65 år) med svår hemofili A. De försökspersoner som stod på profylaxregimer före inskrivning i studien placerades i gruppen som fick individanpassad profylax. Försökspersoner som stod på behandling vid behov före inskrivning i studien placerades antingen i gruppen som fick individanpassad profylax eller randomiserades till gruppen som fick veckovis profylax eller gruppen som fick behandling vid behov. Försökspersonerna i gruppen som fick individanpassad profylax började med behandling 2 gånger i veckan med 25 IU/kg den första dagen följt av 50 IU/kg den fjärde dagen. Dosen och doseringsintervallet för individanpassad profylax justerades inom intervallet 25-65 IU/kg var 3:e till var 5:e dag. Dosen för veckovis profylax var 65 IU/kg. Studie I utvärderade även hemostatisk effekt vid behandling av blödningsepisoder och fastställde hemostatisk effekt under perioperativ behandling av försökspersoner som genomgick större kirurgiska ingrepp.

Individanpassad profylax: Hos 117 utvärderbara försökspersoner rekryterade till gruppen som fick individanpassad profylax i studie I var mediandoseringsintervallet 3,51 (interkvartilintervall 3,17-4,43) dagar och medianen för total veckodos var 77,90 (interkvartilintervall 72,35-91,20) IU/kg.

Median för annualiserad blödningsfrekvens hos de försökspersoner som kunde utvärderas för effekt var 1,60 (interkvartilintervall 0,0-4,69) i gruppen som fick individanpassad profylax, 3,59 (1,86-8,36) för försökspersoner i gruppen som fick veckovis profylax och 33,57 (21,14-48,69) för försökspersoner i gruppen som fick behandling vid behov. 45,3 % av försökspersonerna som fick individanpassad profylax och 17,4 % av försökspersonerna som fick veckovis profylax upplevde inga blödningsepisoder under behandlingen.

Behandling av blödning: Av de 757 blödningshändelser som observerades under studie I kontrollerades 87,3 % med 1 injektion och totalt 97,8 % med 2 eller färre injektioner. Mediandosen per injektion för att behandla en blödningsepisod var 27,35 (interkvartilintervall 22,73-32,71) IU/kg. Den totala mediandosen för att behandla en blödningsepisod var 31,32 IU/kg (23,53; 52,53) i gruppen som fick individanpassad profylax och i gruppen som fick veckovis profylax och 27,35 IU/kg (22,59; 32,71) i gruppen som fick behandling vid behov.

Perioperativ behandling (kirurgisk profylax): Sammanlagt utfördes och bedömdes 23 större kirurgiska ingrepp hos 22 försökspersoner i studie I och en förlängningsstudie. De flesta försökspersonerna (95,7 %) fick en preoperativ singeldos för att upprätthålla hemostas under operationen. Mediandosen per injektion

för att upprätthålla hemostas var 58,3 (intervall 45-102) IU/kg. På operationsdagen fick de flesta försökspersonerna en andra injektion. Den totala dosen på operationsdagen varierade mellan 50,8 och 126,6 IU/kg.

Pediatrisk population <12 års ålder

Studie II rekryterade totalt 71 tidigare behandlade manliga pediatriska patienter med svår hemofili A. Av de 71 rekryterade försökspersonerna fick 69 minst 1 dos ELOCTA och kunde utvärderas för effekt. Försökspersonerna var yngre än 12 år (35 var <6 år och 34 var 6 till <12 år). Den profylaktiska startregimen bestod av 25 IU/kg den första dagen följt av 50 IU/kg den fjärde dagen. Dosering av upp till 80 IU/kg och ett så kort doseringsintervall som 2 dagar tilläts och användes till ett begränsat antal patienter i studien.

Individanpassad profylax: Hos pediatriska patienter som fick individanpassad profylax var mediandoseringsintervallet 3,49 (interkvartilintervall 3,46-3,51) dagar och den totala veckovisa mediandosen var 91,63 (interkvartilintervall 84,72-104,56) IU/kg för försökspersoner <6 år och 86,88 (interkvartilintervall 79,12-103,08) IU/kg för försökspersoner mellan 6 och <12 år. Flertalet av patienterna (78,3 %) stod kvar på behandlingsregimen med alternerande doser (median 31,73 IU/kg vid lägre dos och 55,87 IU/kg vid högre dos). Median för total annualiserad blödningsfrekvens var 1,96 (interkvartilintervall 0,00-3,96). 46,4 % av de pediatriska försökspersonerna upplevde inga blödningsepisoder.

Behandling av blödning: Av de 86 blödningshändelser som observerades under studie II kontrollerades 81,4 % med 1 injektion och totalt 93,0 % av blödningsepisoderna kontrollerades med 2 eller färre injektioner. Mediandosen per injektion för att behandla en blödningsepisod var 49,69 (interkvartilintervall 29,41-56,82) IU/kg. Den totala mediandosen för att behandla en blödningsepisod var 54,90 IU/kg (29,41; 71,09).

Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in studieresultat för ELOCTA för en eller flera grupper av den pediatriska populationen för behandling av ärftlig faktor VIII-brist (information om pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2).

5.2Farmakokinetiska egenskaper

Alla farmakokinetiska studier med ELOCTA utfördes på tidigare behandlade patienter med svår hemofili A. Data presenterade i detta avsnitt erhölls med kromogen analys och enstegs koagulationstest. De farmakokinetiska parametrarna från den kromogena analysen var likartade dem som erhölls i enstegstestet.

Farmakokinetiska egenskaper utvärderades hos 28 försökspersoner (≥15 år) som fick ELOCTA (rFVIIIFc). Efter en washout-period på minst 96 timmar (4 dagar) fick försökspersonerna en engångsdos på 50 IU/kg ELOCTA. Farmakokinetiska prover togs före dosering och därefter vid 7 tidpunkter upp till 120 timmar (5 dagar) efter dosering. Farmakokinetiska parametrar efter en dos på 50 IU/kg ELOCTA visas i tabell 3 och 4.

Tabell 3: Farmakokinetiska parametrar för ELOCTA med enstegs koagulationstest

Farmakokinetiska parametrar1

ELOCTA

(95 % KI)

 

 

N=28

Inkrementellt utbyte (IU/dl per IE/kg)

2,24

(2,11-2,38)

 

AUC/dos

51,2

(IE*tim/dl per IU/kg)

(45,0-58,4)

Cmax (IU/dl)

(101-115)

 

CL (ml/tim/kg)

1,95

(1,71-2,22)

 

t½ (tim)

19,0

(17,0-21,1)

 

MRT (tim)

25,2

(22,7-27,9)

 

Vss (ml/kg)

49,1

(46,6-51,7)

 

1 Farmakokinetiska parametrar visas som geometriska medelvärden (95 % KI)

Förkortningar: KI = konfidensintervall; Cmax= maximal aktivitet; AUC = ytan under kurvan för FVIII-aktivitet över tid; t½= terminal halveringstid; CL = clearance; Vss = distributionsvolym vid steady-state; MRT = mean residence time.

Tabell 4: Farmakokinetiska parametrar för ELOCTA med kromogen analys

Farmakokinetiska parametrar1ELOCTA (95 % KI)

 

N=27

Inkrementellt utbyte (IU/dl per IU/kg)

2,49

(2,28-2,73)

 

AUC/dos

47,5

(IE*tim/dl per IU/kg)

(41,6-54,2)

Cmax (IU/dl)

(104-165)

 

CL (ml/tim/kg)

2,11

(1,85-2,41)

 

t½ (tim)

20,9

(18,2-23,9)

 

MRT (tim)

25,0

(22,4-27,8)

 

Vss (ml/kg)

52,6

(47,4-58,3)

 

1 Farmakokinetiska parametrar visas som geometriska medelvärden (95 % KI)

Förkortningar: KI = konfidensintervall; Cmax= maximal aktivitet; AUC = ytan under kurvan för FVIII-aktivitet över tiden; t½= terminal halveringstid; CL = clearance; Vss = distributionsvolym vid steady-state; MRT = mean residence time.

Farmakokinetiska data visar att ELOCTA har förlängd halveringstid i cirkulationen.

Pediatrisk population

Farmakokinetiska parametrar för ELOCTA fastställdes för ungdomar i studie I (farmakokinetisk provtagning utfördes före dosering följt av bedömning vid flera tidpunkter upp till 120 timmar [5 dagar] efter dosering) och för barn i studie II (farmakokinetisk provtagning utfördes före dosering följt av bedömning vid flera tidpunkter upp till 72 timmar [3 dagar] efter dosering). I tabell 5 och 6 visas farmakokinetiska parametrar beräknade från pediatriska data för försökspersoner under 18 års ålder.

Tabell 5: Farmakokinetiska parametrar för ELOCTA för barn med enstegs koagulationstest

Farmakokinetiska

 

Studie II

 

Studie I*

 

 

 

 

 

<6 år

 

6 till <12 år

 

12 till <18 år

parametrar1

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 23

 

N = 31

 

N = 11

 

 

 

 

 

 

Inkrementellt utbyte

1,90

 

2,30

 

1,81

(IU/dl per IU/kg)

(1,79-2,02)

 

(2,04-2,59)

 

(1,56-2,09)

 

 

 

 

 

 

AUC/dos

28.9

 

38,4

 

38,2

(IU*tim/dl per IU/kg)

(25,6-32,7)

 

(33,2-44,4)

 

(34,0-42,9)

 

 

 

 

 

 

t½ (tim)

12,3

 

13,5

 

16,0

 

(11,0-13,7)

 

(11,4-15,8)

 

(13,9-18,5)

 

 

 

 

 

 

MRT (tim)

16,8

 

19,0

 

22,7

 

(15,1-18,6)

 

(16,2-22,3)

 

(19,7-26,1)

 

 

 

 

 

 

CL (ml/tim/kg)

3,46

 

2,61

 

2,62

 

(3,06-3,91)

 

(2,26-3,01)

 

(2,33-2,95)

 

 

 

 

 

 

Vss (ml/kg)

57,9

 

49,5

 

59,4

 

(54,1-62,0)

 

(44,1-55,6)

 

(52,7-67,0)

 

 

 

 

 

 

1 Farmakokinetiska parametrar visas som geometriska medelvärden (95 % KI)

Förkortningar: KI = konfidensintervall; AUC = ytan under kurvan för FVIII-aktivitet över tiden; t½ = terminal halveringstid;

CL = clearance; MRT = mean residence time; Vss = distributionsvolym vid steady-state *Farmakokinetiska parametrar för 12 till <18 år inkluderade försökspersoner från alla behandlingsgrupper i studie I med olika provtagningsscheman

Tabell 6: Farmakokinetiska parametrar för ELOCTA för barn med kromogen analys

Farmakokinetiska

 

Studie II

 

Studie I*

 

 

 

 

 

<6 år

 

6 till <12 år

 

12 till <18 år

parametrar1

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 24

 

N = 27

 

N = 11

 

 

 

 

 

 

Inkrementellt utbyte

1,88

 

2,08

 

1,91

(IU/dl per IU/kg)

(1,73-2,05)

 

(1,91-2,25)

 

(1,61-2,27)

 

 

 

 

 

 

AUC/Dos

25,9

 

32,8

 

40,8

(IU*tim/dl per IU/kg)

(23,4-28,7)

 

(28,2-38,2)

 

(29,3-56,7)

 

 

 

 

 

 

t½ (tim)

14,3

 

15,9

 

17,5

 

(12,6-16,2)

 

(13,8-18,2)

 

(12,7-24,0)

 

 

 

 

 

 

MRT (tim)

17,2

 

20,7

 

23,5

 

(15,4-19,3)

 

(18,0-23,8)

 

(17,0-32,4)

 

 

 

 

 

 

CL (ml/tim/kg)

3,86

 

3,05

 

2,45

 

(3,48-4,28)

 

(2,62-3,55)

 

(1,76-3,41)

 

 

 

 

 

 

Vss (ml/kg)

66,5

 

63,1

 

57,6

 

(59,8-73,9)

 

(56,3-70,9)

 

(50,2-65,9)

 

 

 

 

 

 

1 Farmakokinetiska parametrar visas som geometriska medelvärden (95 % KI)

Förkortningar: KI = konfidensintervall; AUC = ytan under kurvan för FVIII-aktivitet över tiden; t½ = terminal halveringstid;

CL = clearance; MRT = mean residence time; Vss = distributionsvolym vid steady-state *Farmakokinetiska parametrar för 12 till <18 år inkluderade försökspersoner från alla behandlingsgrupper i studie I med olika provtagningsscheman

Jämfört med ungdomar och vuxna kan barn under 12 års ålder ha högre clearance och kortare halveringstid, vilket överensstämmer med observationerna för andra koagulationsfaktorer. Dessa skillnader ska beaktas vid dosering.

5.3Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende akut toxicitet och allmäntoxicitet (vilka inkluderade bedömning av lokal toxicitet och säkerhetsfarmakologi) visade inte några särskilda risker för människa. Studier för att undersöka gentoxicitet, karcinogenicitet, reproduktionseffekter eller effekter på embryofetal utveckling har inte utförts. En studie av placentapassage visade att ELOCTA passerar placenta i små mängder hos mus.

6.FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1Förteckning över hjälpämnen

Pulver

Sackaros

Natriumklorid

L-histidin

Kalciumkloriddihydrat

Polysorbat 20

Natriumhydroxid (för pH-justering)

Saltsyra (för pH-justering)

Vätska

Vatten för injektionsvätskor

6.2Inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Endast medföljande infusionsset ska användas eftersom behandlingssvikt kan uppstå som en följd av adsorption av koagulationsfaktor VIII till ytorna på insidan av viss injektionsutrustning.

6.3Hållbarhet

Oöppnad injektionsflaska 3 år

Under hållbarhetstiden kan produkten förvaras vid rumstemperatur (högst 30 °C) under en sammanhängande period på högst 6 månader. Det datum då produkten tas ut ur kylskåp ska antecknas på kartongen. Efter förvaring i rumstemperatur får produkten inte sättas in i kylskåp på nytt. Använd inte efter det utgångsdatum som är tryckt på injektionsflaskan eller 6 månader efter att kartongen tagits ut ur kylskåp, beroende på vad som inträffar först.

Efter beredning

Efter beredning har kemisk och fysikalisk stabilitet påvisats i 6 timmar vid förvaring i rumstemperatur (högst 30 °C). Skyddas mot direkt solljus. Om den färdigberedda produkten inte används inom 6 timmar måste den kasseras. Av mikrobiologiska skäl bör produkten användas omedelbart efter beredning. Om den inte används omedelbart ansvarar användaren för förvaringstid och förvaringsförhållanden.

6.4Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C). Får ej frysas. Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter beredning finns i avsnitt 6.3.

6.5 Förpackningstyp och innehåll och utrustning för användning, administrering eller implantation

En förpackning innehåller:

-pulver i en injektionsflaska av typ I-glas med en latexfri propp av klorbutylgummi

-3 ml vätska i en förfylld spruta av typ I-glas med en kolvpropp av latexfri brombutylgummi

-en kolvstång

-en steril adapter för injektionsflaskor för beredning

-ett sterilt infusionsset

-två spritkompresser

-två plåster

-en gasvävskompress.

Förpackningsstorlek: 1.

6.6Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Det frystorkade pulvret till injektionsvätska i injektionsflaskan måste beredas med den medföljande vätskan (vatten för injektionsvätskor) från den förfyllda sprutan via den sterila adaptern för injektionsflaskor för beredning.

Injektionsflaskan ska snurras varsamt tills allt pulver har lösts upp.

Se bipacksedeln för mer information om beredning och administrering.

Den färdigberedda lösningen ska vara klar till svagt pärlemorskimrande och färglös. Lösningar som är grumliga eller innehåller fällning ska inte användas. Färdigberett läkemedel ska inspekteras visuellt med avseende på partiklar och missfärgning före administrering.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

Sverige

8.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/15/1046/001

EU/1/15/1046/002

EU/1/15/1046/003

EU/1/15/1046/004

EU/1/15/1046/005

EU/1/15/1046/006

EU/1/15/1046/007

9.DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 19 november 2015

10.DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel