Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Emend (aprepitant) – Märkning - A04AD12

Updated on site: 06-Oct-2017

Namn på medicineringEmend
ATC-kodA04AD12
Ämneaprepitant
TillverkareMerck Sharp

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN YTTRE FÖRPACKNING –STANDARD FÖRPACKNING (KARTONG)

1.LÄKEMEDLETS NAMN

EMEND 40 mg kapslar, hårda aprepitant

2.DEKLARATION AV AKTIVT(A) INNEHÅLLSÄMNE(N)

En hård kapsel innehåller 40 mg aprepitant.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller även sackaros. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

1 kapsel, hård

5x1 kapsel, hård

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR I FÖREKOMMANDE FALL, OM DET ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN 11 9BU

Storbritannien

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/03/262/007 1 kapsel, hård

EU/1/03/262/008 5x1 kapsel, hård

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

EMEND 40 mg

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS BLISTER TEXT

1. LÄKEMEDLETS NAMN

EMEND 40 mg kapslar, hårda aprepitant

2.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

MSD

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN YTTRE FÖRPACKNING –STANDARD FÖRPACKNING (KARTONG)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

EMEND 80 mg kapslar, hårda aprepitant

2. DEKLARATION AV AKTIVT(A) INNEHÅLLSÄMNE(N)

En hård kapsel innehåller 80 mg aprepitant.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller även sackaros. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

1 kapsel, hård

Förpackning för 2 dagars behandling innehåller: 2x80 mg kapslar, hårda 5x1 kapsel, hård

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR I FÖREKOMMANDE FALL, OM DET ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN 11 9BU

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/03/262/001 1 kapsel, hård

EU/1/03/262/002 2x1 kapsel, hård

EU/1/03/262/003 5x1 kapsel, hård

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

EMEND 80 mg

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ INNERFÖRPACKNINGEN (INKLUDERANDE 2 HÅRDA KAPSLAR 80 mg)

INNERFÖRPACKNING –VIKBAR-FÖRPACKNING FÖR 2 DAGARS BEHANDLING

1. LÄKEMEDLETS NAMN

EMEND 80 mg kapslar, hårda aprepitant

2. DEKLARATION AV AKTIVT(A) INNEHÅLLSÄMNE(N)

En hård kapsel innehåller 80 mg aprepitant.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller även sackaros. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Förpackning för 2 dagars behandling innehåller: 2x80 mg kapslar, hårda

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

Se bifogad bipacksedel för ytterligare information om hur EMEND ska tas.

NÄR och HUR EMEND ska tas

Din läkare har förskrivit EMEND, ett antiemetikum, för att förebygga illamående och kräkningar i samband med cytostatikabehandling.

HUR:

EMEND 80 mg hårda kapslar tas endast en gång dagligen i 2 på varandra följande dagar. EMEND kapslar kan intas med eller utan mat.

Tryck inte ut alla kapslar på en gång.

För att trycka ut kapseln, tryck från denna sida.

Behandlingsstart NÄR:

Ta en EMEND 80 mg kapsel varje morgon. Starta på dagen efter din cytostatikabehandling.

Dag 1

Dag 2

EMEND 80 mg kapsel

Då yrsel och illamående kan förekomma dagarna efter din cytostatikabehandling, är det viktigt att du tar EMEND 2 dagar i följd som din läkare föreskrivit.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR I FÖREKOMMANDE FALL, OM DET ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN 11 9BU

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/03/262/002

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS BLISTER TEXT

1. LÄKEMEDLETS NAMN

EMEND 80 mg kapslar, hårda aprepitant

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

MSD

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN YTTRE FÖRPACKNING –STANDARD FÖRPACKNING (KARTONG)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

EMEND 125 mg kapslar, hårda aprepitant

2. DEKLARATION AV AKTIVT(A) INNEHÅLLSÄMNE(N)

En hård kapsel innehåller 125 mg aprepitant.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller även sackaros. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

1 kapsel, hård

5x1 kapsel, hård

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR I FÖREKOMMANDE FALL, OM DET ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN 11 9BU

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/03/262/004 1 kapsel, hård

EU/1/03/262/005 5x1 kapsel, hård

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

EMEND 125 mg

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS BLISTER TEXT

1. LÄKEMEDLETS NAMN

EMEND 125 mg kapslar, hårda aprepitant

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

MSD

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN YTTRE FÖRPACKNING – STANDARDFÖRPACKNING (KARTONG)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

EMEND 165 mg hårda kapslar aprepitant

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En hård kapsel innehåler 165 mg aprepitant.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller sackaros. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

1 hård kapsel

6 x 1 hård kapsel

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/03/262/009 1 hård kapsel

EU/1/03/262/010 6 x 1 hård kapsel

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

EMEND 165 mg

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

EMEND 165 mg hårda kapslar aprepitant

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

MSD

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTRE FÖRPACKNING –VIKBAR FÖRPACKNING FÖR 3 DAGARS BEHANDLING

1. LÄKEMEDLETS NAMN

EMEND 125 mg kapslar, hårda EMEND 80 mg kapslar, hårda aprepitant

2. DEKLARATION AV AKTIVT(A) INNEHÅLLSÄMNE(N)

En 125 mg hård kapsel innehåller 125 mg aprepitant.

En 80 mg hård kapsel innehåller 80 mg aprepitant.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller även sackaros. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Förpackning för 3 dagars behandling innehåller: 1x125 mg kapsel, hård och

2x80 mg kapslar, hårda

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR I FÖREKOMMANDE FALL, OM DET ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN 11 9BU

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/03/262/006

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

EMEND 125 mg/80 mg

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ INRE FÖRPACKNINGEN (INKLUDERANDE 1 HÅRD KAPSEL 125 mg OCH 2 HÅRDA KAPSLAR 80 mg)

INRE FÖRPACKNING –VIKBAR FÖRPACKNING FÖR 3 DAGARS BEHANDLING

1. LÄKEMEDLETS NAMN

EMEND 125 mg kapslar, hårda EMEND 80 mg kapslar, hårda aprepitant

2. DEKLARATION AV AKTIVT(A) INNEHÅLLSÄMNE(N)

En 125 mg hård kapsel innehåller 125 mg aprepitant.

En 80 mg hård kapsel innehåller 80 mg aprepitant.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller även sackaros. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Förpackning för 3 dagars behandling innehåller: 1x125 mg kapsel, hård

2x80 mg kapslar, hårda

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

Se bifogad bipacksedel för ytterligare information om hur EMEND ska tas.

NÄR och HUR EMEND ska tas

Din läkare har förskrivit EMEND, ett antiemetikum, för att förebygga illamående och kräkningar i samband med cytostatikabehandling.

HUR:

EMEND tas endast en gång dagligen 3 dagar i följd.

EMEND kapslar kan intas med eller utan mat.

Tryck inte ut alla kapslar på en gång.

För att trycka ut kapseln, tryck från denna sida.

Behandlingsstart NÄR:

Ta en EMEND 125 mg kapsel via munnen 1 timme INNAN du inleder din cytostatikabehandling.

Dag 1

EMEND 125 mg kapsel

NÄR:

Ta en EMEND 80 mg kapsel varje morgon de efterföljande två dagarna.

Dag 2

Dag 3

EMEND 80 mg kapsel

Då yrsel och illamående kan förekomma dagarna efter din cytostatikabehandling, är det viktigt att du tar EMEND 3 dagar i följd som din läkare föreskrivit.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR I FÖREKOMMANDE FALL, OM DET ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN 11 9BU

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/03/262/006

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTRE FÖRPACKNING –KARTONG EMEND 125 mg pulver till oral suspension

1. LÄKEMEDLETS NAMN

EMEND 125 mg pulver till oral suspension aprepitant

För barn i åldern 6 månader till yngre än 12 år

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En dospåse innehåller 125 mg aprepitant. Efter beredning innehåller 1 ml oral suspension 25 mg aprepitant.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller även sackaros och laktos. Se bipacksedel för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Pulver till oral suspension.

En dospåse, två orala doseringssprutor, ett lock och en blandningsbägare.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/03/262/011

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER <, DONATIONS- OCH PRODUKTKODER>

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

EMEND 125 mg pulver till oral suspension

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR DOSPÅSE för EMEND 125 mg pulver till oral suspension

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

EMEND 125 mg pulver till oral suspension aprepitant

oral användning

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER <, DONATIONS- OCH PRODUKTKODER>

Lot

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

6.ÖVRIGT

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel