Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Välj språk

Entacapone Teva (entacapone) – Märkning - N04BX02

Updated on site: 06-Oct-2017

Namn på medicineringEntacapone Teva
ATC-kodN04BX02
Ämneentacapone
TillverkareTeva Pharma B.V.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTRE KARTONG (30, 60, 100 eller 175 filmdragerade tabletter)

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Entacapone Teva 200 mg filmdragerade tabletter entakapon

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 200 mg entakapon.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

30 filmdragerade tabletter

60 filmdragerade tabletter

100 filmdragerade tabletter

175 filmdragerade tabletter

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

EXP

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/10/665/001 - 30 tabletter

EU/1/10/665/002 - 60 tabletter

EU/1/10/665/003 - 100 tabletter

EU/1/10/665/004 - 175 tabletter

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Entacapone Teva 200 mg

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INNERFÖRPACKNINGAR

ETIKETT (30 filmdragerade tabletter)

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Entacapone Teva 200 mg filmdragerade tabletter entakapon

oral användning

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

Läs bipacksedeln före användning.

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

30 filmdragerade tabletter

6.ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ INNERFÖRPACKNINGAR

ETIKETT (60, 100 eller 175 filmdragerade tabletter)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Entacapone Teva 200 mg filmdragerade tabletter entakapon

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 200 mg entakapon

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4.LÄKEMEDELSFORM OCH INNEHÅLL

60 filmdragerade tabletter

100 filmdragerade tabletter

175 filmdragerade tabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/10/665/002 - 60 tabletter

EU/1/10/665/003 - 100 tabletter

EU/1/10/665/004 - 175 tabletter

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel